Goudsche Courant, maandag 25 december 1905

GOEDE RAAD Vergelijk kwalllellen en pHJzen wan BLl ¥ ïll§li i V l § IVaInHrboler MélaugeM Margarine Haai Koffie en Thee met die van anderen 140 eigen winkels Prachtige Cadeanx Te Gouda WIJDSTRAAT 157 UAANDAQ Istea Eerstdag dan g heelen dag en D1 n SDAO 2den Kerstdag na 1 uur QË8LOTEN De Snelblusschei HOLLAIXDIA l ln§clit eiken heginbrand direct Het handigste Het zeker irerkendste Het goedkoopste brandblusclinaiddel Bekroond met de Gouden Medaille te Brus el lilO Dee 190S Reeds duizenden in gebruik in Kantoren Villa s Fabrieken Hotels Schouwburgen eni eni Vraagt inlichtingen bij den vertegenwoordiger S VA WIJ GAARI K LKCÜI iïPöUBKBilK ÏE ïfflii Directeuren Mr A W P H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 1 Fauflbrteveu uit verkcggbaar k lOO Correspondenten te Qouda de Heeren DORTL ND en Co FERWBRDitTIEMiN WIJNHANDELAREN OiidergcieekeiKloii liericbteii le ve§figlng van een DEPOT VAN WIJNEN bIJ den Heer F J J BOON W OSTADE KLEIWEG E 29 GOUDA Met beleefde aanbeveling Hoog aclitend FER rEltnA TIEMAN Oroot8te détall WUnhandelaren in Nederland Onderstaande merken zijn steed i in het dépót van Wijnen te GOUDA voorradig Portwün Onde Koode Portwijn Hoode Bordeaux fl OS 1 44 1 80 1 08 1 35 1 80 Per Flmoh Extra Onde Roode Portwijn Extra Onde Roode Portwijn Onde Witte Portwijn Onde Witte Portwijn Extra Onde Witte Portwijn Sherry en Madeira Por l lescli St Estèpe Mfldoc 0 10 La Rose Lndon 0 72 Cbateau Malleret 0 80 Grand Vin Bordeanx F T Lett A 080 Grand Vin Bordeaux F T Lett B 1 St Emilion 0 90 i ine Old Pale Sherry Fine Old Pale Sherry Ooede Madeira Fine Madeira Madeira Superior Champagne Champagne Imperial por Vi flChampagne Carte Blanche Mo t Chandon per fl Diversen Vermouth dl Torine Dora Bellardi per Literflesch Fratelli Cora por Literflesch Orioksche Samos Pedro Ximenes Allerleinster Ansbrnch per flesch Tokayer Medicinal per i fl f 1 22 1 62 0 90 1 08 144 2 25 1 27 1 80 1 7 2 Potnios Agassac 1 22 Ch Cantemerle 1 44 Yon FIgeac 1 08 Ch Langoa 1 44 Bourgogne Witte Bordeaux enz Macon 0 60 Petit Bourgogne 0 99 Pommard 1 08 Volnay 1 35 Graves Wane 0 72 1 17 1 44 0 90 1 44 108 225 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Hnaeaat Lunel 1 62 RUn en UoezelwIJn Wachenheimer 0 63 Niersteiner 0 72 Rttdetbeimer 1 08 Liebfrauinllch 1 35 Branneberger 0 90 Netto tl contant zonder korting Van de met een geteekende merken ziJn ook halve flesschen verkrggbaar In t byzonder wordt uw aandacht gevestigd op het wettigg edeponeerd merk 01 S VADIJRLAI D onoeetttoffen geurige CU IHgaar Sigarenmagazijn S VAU WIJNGAAEDEIT Korte Tlendmeeg V 8 bid Harkt Insulaire Hypotlieekbank te Zierikzee De Bank geelt uit in stukken van l 1000 I 500 f 100 en 50 4 pCts PAWnnniKVEN tot den koen van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOllTLAtlD € o alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn 3De Bcla t © KUTADHUPPELS i i Dr DE VRIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar k l t Ook rechtstreeks en iranco van de fabriek tegen inzending van postw f 1 00 Chemische Fabriek van H N tNNING den llMg rraagt overal NjySlNO a MfWlTSTAAL A J 9S p Htwfleaeh Per V llterflereh f 0 70 ZAAL KUITSTMIF BOELEKADE Zondag 24 December 8 uur TOURNEE AP DE LA MAK Zang Voordracht Comedie Operette DUO Louis en Eika Davids Uroot Sncces Meer dan 100 achtereenvolgende dagen in het Circns Carré te Amsterdam opgetreden SAP liE LA MAR Geheel nieow Repertoire Loul§e Eleuron HoUandsche Soubrette Uem a DE LA MAR KLOPPMR Accompagnatenr de Heer H DAVIDS Prijzen der plaatsen Eerste Rang f 1 Tweede Rang f 0 60 Derde Rang 1 0 35 Leden gewone redactie Plaatsbespreking als gewoonl k Bureau en Zaal 7 nnr liet GoHdsch ACC07NTAHTSEANTO0B belant xlch tnei nVe AccountantswerkzaamhedeQ E A ZWAANEVELD ACCOUNTANT Lid van de Nationale Organisatie van Accountants Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJKOANDËL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vin de filanios Zenuw en iMaaglijders Tord ait overtuiging als een werkelijke hnlp in den nood het boek ISaacSLgre Trex aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart w or Jt dit boekje franco par poat toegezonden door BLOKFOEL 8 Boekb ZaltlMmmsl liATSCBAPnJ VAN NIJTERBEID Dept OOVDA TENTOÖËTELW VAN DB werken der leerlingen van de llairlegi che Kunsinijrerheidsrhool 15 BIT Jebouw van de Teekcnschool HOUTMANSGBiCHT CeOPKM ZONDAG MAANDAG en DINSDAG s ochtends van lO f S en s namiddags van f A uur Vrije toegang voor volwassenen en de leerlingen van de 3e 4e en 5e klaise der teekenschool HET BESTUUR 1 n Hiuaeren geeu toegang SociETEiTjNSGENOEGËir 3e AB0N y5MENTS VOORSTELLING Donderdag 2S Decemb r 1905 Koninklijke SHBK Het NederVereeniging Hk landsch Tooneel EEN MOEDER Tooneelspel in 4 bedrijven Aanvang S uur ffff Gewone bepalingen en prijiea DAMES en HEEREN met grijze haren en een jeugdig hart ge kunt nwo haren haar natuurlijke kleur t ziJ bruin blond of wart terug geven Met een sponsje worden de haren 2 4 3 dagen achtereen bevochtigd en verder éénmaal in de 14 dagen het middel ie onschadelijk geeft niet af en maakt de baren zacht Flacons met gebruiksaanwijiiag 50 86 en 150 cent bi J VAN OIJK KLEIWEG No 2 GOCDA Gouda Druk van A BBINKMAN 4 Zs mm coïïBAiiT TWEEDE BLAD INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie Tweede Kennisgeving BURGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 17 der MILITIEWET 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter algemeene kennis ART 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjaiig manneljk Nederlander die binnon het Kyk in het Duitsche Eijk of in het Koningrijk België verblijf houdt 2o ieder minderjarig mannoiyk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het RiJk in het Doitsche Rijk of in het Koningrijk België woonplaats heeft 3o ieder meerderjarig manneluk Nedeilander die binnen het Rjk in het Dnitsche Rijk of in het Koningrgk België woonplaats heeft 4o ieder mannelijk ingezetene nlet Nederlander zoo hij op den In Januari van hot jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert in een der bi art 15 omschreven gevallen Ingezetene is voor de toepassing van het bepaalde hierboven oSder 4o A de binnen het EiJk verbluf houdende minderjarige niet Nederlander a wiens vader moeder uf voogd binnenhet R k woonplaats heeft en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het RiJk of de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heeft b van wiens ouders de langstlevende bi ziJn of haar overlijden in het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeertzgn voogd niet in dat geval of al is dezebuiten s lands evestigd e die door zijn vader moeder of voogd verlaten is of die oaderloos is of in wettelyken zin geen vader of moeder heeft en van wien niet bekend is dat hij een voogd beeft indien hy gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Eyk verblgf gehouden heeft B de meerderjarige niet Nederlander die binnen het Eyk woonplaats heelt en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Rgk of de koloniën of bezittingen des Ryks in andere werelddeelen gehad heeft Voor minderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A jjehouden hy die minderjarig is in den zin der Nederlandsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder B gebonden hy die meerderjarig is in den zin van voormelde wet ART 14 De inschryving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede lo zoo by binnen het Ryk verblgf houdt en zgn vader moeder of voogd aldaar woonplaats heeft in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo hy binnen het Bgk verblgf houdt en zgn vader moeder of voogd elders dan binnen het Ryk woonplaats heeft in de gemeente vaar hg verblgf houdt zoo hy door ign vader moeder of voogd verlaten is onderloos is of in wetteiyken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hy een voogd heeft in do gomeente waar hg verblgf houdt zoo hy in het Duitsche Bgk verblgf hondt in de gemeente Amsterdam zoo hy in het Koningrgk België verblgf houdt in de gemeente Rotterdam 2e van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 2o zoo zgn vader moeder of voogd woonplaats heeft binnen het Rgk in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Ri k in de gemeente Amsterdam la zg in het Koningryk België in de gemeente Rotterdam Bo van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 3o zoo bg woonplaats heeft binnen het Rgk iu de gemeente zgner woonplaats zoo hg woonplaats heeft in het Duitsche Rgk in de gemeente Amsterdam zoo hy woonplaats heeft in het Koningrgk België in d gemeente Rotterdam £ A van hem bedoeld in art 13 eerste zinmede 4o indien hy minderjarig is zoo hg verkeert in het geval in da tweede zinsnede van dat artikel onder Aa omschreven in de gemeente waar zyu vader moeder ol voogd woonplaats heeft zoo bil verkeert in het geval in die zin nede onder Ai omschreven in de gemeente wau lÜD voogd woonplaati heeft is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschryving in de gemeente waar de minderjarige verblgf houdt zoo hg verkeert in oen der gevallen in evenbedoelde zinsnede onder A omschreven in de gemeente waar by verblgf houdt B van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 4o indien hy meerderjarig is in de gemeente waar hg weonplnals heeft De in de vorige zinsnede als plaats van inschryving aangewezen gemeente is die waar het verbiyf of de woonplaats gevestigd is of was op den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de in te schrgven perse on het 18e levensjaar volbracht tenzy het iemand geldt wiens inschrgving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verbiyf of woonplaats onderscheidenlgk in het Duitsche liyk of in het Koningryk België ART 15 Voor de militie wordt niet ingeschreven lo de ingezetene niet Nederlander die bewgst te behooren tot een Staat waar de Nederlanders niet aan do verplichte krygsdienst zgn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen 2o by die bewgst in de koloniën of bo zittingen des Kyks in andere werelddeelen verblgf te houden of woonplaats te hebben al beeft zyn vader moeder voogd of curator woonplaats binnen het liyk ART 16 Hy die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders der gemeente waar volgens art 14 do inschrgving moet geschieden aan te geven tusscUen den In en den 31n Januari van het jaar volgende op dat waarin hg liet 18e levensjaar volbracht Bg ongesteldheid of afwezigheiil van hoin die zich ter inschryving moot aangeven alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen van aangifte indien het een minderjarige betreft op zgn vader moeder of voogd indien het een meerderjarige betreft die onder curatele gesteld is op zyn curator De verplichting van vader moudur uf voogd geldt evenwel slechts zoo bg ol iö binnen het Rgk in het Duitsche Rijk of in het Koningryk Bulgie woonplaats heelt Behoudens de uilzonderingoii bg do volgende zinsnede gemaakt ru st de zorg voor het doen dor aangilto uitBluitcnd op den ili te schrgven minderjarige indien zgn vader moedor of voogd niet binnen het Rgk in het Dnilsche Bgk of in het Koningrgk België woonplaats heeft indien zijn vader of moeder of beiden de onderlgke macht missen indien hg dooi zgn vader moeder of voogd verlaten is of indien hg ouderloos is of in wetlelgke zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hg een voogd heeft Hij die door de bestuurders in art 22 vermeld ter inschrgving moet worden opgegeven of die in dienst is hy de zeemacht de marine reserve en bet corps mariniers hieronder begrepen by het leger hier te lande of hg de koloniale troepen is tot het doen van de aangifte niet verplicht Voor hom of haar die tot het iioen der aangifte verplicht is kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schriftelgk gemachtigd De volmacht blgft onder Burgemeester en Wethouders berusten De wyze waarop van de gedane aangifte moet blgken wordt door ons bepaald ABT 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven of wordt opnieuw ingeschreven lo ieder minderjarig mannelgk Nederlander die na den In Januari van bet jaar volgende op dat waarin hg het 18e levens lar volbracht en vóói het intreden van het 21e levensjaar zgn verblgf binnen het Rgk in het Duitsche Rijk ol in het Koningryk België gevestigd heeft 2o ieder minderjarig mannelgk NederI lander wiens vader moeder of voogd na Y den In Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het 18e levensjaar volbracht en v6ór het intreden van diens 21e levensjaar zyne of hare woonplaats binnen het Rgk in het Duitsche Ryk of in het Koningrgk België gevestigd heelt 3o ieder manneiyk minderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21e levensjaar Nederlander of of op nieuw Nederlander is geworden zoo hg in een der hierboven onder lo omschreven gevallen verkeert of wiens vader moeder of voogd verkeert in een der gevallen hierboven onder 2o omschreven 4o ieder meerderjarig manneiyk Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hy het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21e levensjaar zgne woonplaats binnen het Rgk in het Duitsche Ryk of in het Koningrgk België gevestigd of er woonplaats verkregen heeft 5o ieder manneiyk meerderjarige die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht en vóór het intreden vau het 21e levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is gowordon zoo bg in een der hierboven onder 4o omschreven gevallen verkeert 6o ieder mannelgk niet Nederlander die na den In Januari van het jaar volgende op dat waarin hg het 18e levensjaar volbracht en vóór hot intreden van het 21e leven jaar ingezetene of op nieuw ingezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art 13 Uierby gelden de laatste zinsnede van dat artikel en art 15 Ten aanzien van do gemeente waar de inschrgving of de inschrgving op nieuw moet geschieden en van de vorplichting tot het doen van aangifte ter inschrgving of ter inschrgving op ilieuw gelden do eerste zinsnede van art 14 en de laatste vyi zinsnede van art 16 De aangifte ter inschryving of ter inschrgving op nienw van hom die volgens de eerste zinsnede van dit artikel most worden ingeschreven geschiedt binnen dertig dagen na het verkrygen of werd hy reeds vroeger ingeschreven doch van bet registor afgevoerd na het terug erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap of na vestiging van verblgf ol de vestiging of het verkrggen van woonplaats binnen het Rgk in het Duitsche Rgk of in het Koningrgk België De inschrgving geschiedt in het register betrolfende de lichting van hot jaar waartoe de rn de eerste zinsnede van dit artikel bedoolle person volgens zyuen leeftgd behoort ART 166 Mot boete van ten minste vyftig cents en ten hoogste f 100 wordt gestraft de overtreding van de artt 10 18 en 22 Burgemeester en Wethouders roeiien dientengevolge op hen die hun 18o jaar hebben bereikt dat zgn zg die iii het jaar 1887 zgn geboren en overeenkomstig hot vorenstaaiidü in deze Ueincente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgende dagen ter Secretarie bovenlocaliteit afdeelirig Militie aan te meiden van des voormiddags 10 tut des namiddags ure ten einde zich in de daurbg vermelde orde te doen inschrgven te welen zg wier geslachtsnaam begint met de letter A B C ü E V ü H I J K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1906 on zg wier geslachtsnaam begint met do letter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1906 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dal het register van ijischrgving op den 31n Januari des namiddags ten 4 nre voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aannifle te doen vorvallon in eene der geldboeten als genoemd by het aangehaald artikel 166 dat ieder die voor do Militie moet worden ingeschreven en niet in deze Gemeente geboren is zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorteregister dat hg de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract by het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zy zich daartoe vóór 1 Januari a s tor Gemeente Secretarie bovenlocaliteit afdeoling Militie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hg bi de inschrgving Wgk en Nommer zgner woning juist kan opgeven Gouda den 23n December 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Fl atselijke Directe Belasting De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ingevolge Artikel 10 der bg Raadsbesluit dd 28 December 1897 no 13a vastgestelde en bg Koninklgk Besluit dd 25 Mei 1898 no 66 goedgekeurde Verordening op de heffing eener Plaatselgko Directe Belas ting naar het Inkomen in deze Gemeente ter algemeene kennis dat met de inschryving voor deze bcla ting zal worden aangevangen op Dinsdag den 2 Januari 1906 QOÜDA 23 December 1905 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De BimOEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den ar December 1 905 executoir is verklaard liet kohier no 10 der Personeele belasting dienst rgoj Dat voormeld Kohier ter invordering is ge steld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de rvclames behooren te worden ingediend GOUDA den aj December 1905 De Burgemeester voornoemd R I MARTEN S Stadsnieuws GOUDA 28 December 1905 VER GADERINGvan denGEMEENTEE 4AD op Woensdag 27 Decombor 1905 des avonds ten 8 ure ten einde te behandelen De benoeming van een makelaar Ing St No 130 Het voorstel betreffende den verkoop 4er geldswnardige papieren uit ds nalatenschappen van wglen de dames vanIterson Ing st No 129 Aan de Raadsleden ign de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 23 December 1905 Wy hebben de eer U kennis te geven dat aan onzen Voorzitter krachtens machtigingen van Uwe Vergadering en van den executeurtestamentair zgn overhandigd de gelden en geldswaardige papieren der nalatenschappen van wglen Mejuffrouwen J k en E j L van Iterson mot uitzondering van gelden en geldswaardige papieren tot een bedrag van fr 220000 welke zgn ingehouden ter verzekering van de richtige betaling van successierechten en andere kosten In aansluiting aan U bereids van onzentwego gedane mededeelingen geven wg Uwe Vergadering thans in overweging te besluiten lo dat de geldswaardige papieren dier nalatenschappen door een makelaar zullen worden verkocht op de door ons noodig of geweuBcht te achten tydatippen 2o dat de opbrengst van verkochte effecten voorloopig zal worden belegd in certificaten van Nederlandsche Werkeiyke Schuld en Ho dat de opbrengst van verzilverde Coupons en dividendbewgzen in deposito zal worden gegeven bg de firma Hoffman en Co alhier tegen een interest van 3 i sjaars Gouda 23 December 1900 De heer D Hoogendgk eenig firmant der firma Hoffman en Co alhier doet biykens zyn hierbg overgelegd adres vau hedtn den Raad het verzoek te worden benoemd tot makelaar Vermits tegen deze aanstelling by ons geen bezwaar bestaat geven wg den Raad in overweging den heer D Hoogendyk te benoemen tot makelaar in roerende en onroerende goederen effecten en aisuraatiëu Door Burgemeester en Wethouders is bepaald dat de verkiezing ter vervulling van eene plaats in den Gemeenteraad in het Ie kiesdistrict der gemeente tal plaats hebben op Dinsdag 23 Januari 1906 de stemming zoo noodig op Vrgdag 2 ITebruari en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 13 Februari d a v Zondag Maandag en Dinsdag hondt het departement Gouda van de Maatschippy van Ngverheid een tentoonstelling van werken van de Uaarlemsche Kunstnyverbeidschool Dr Geitel opende heden middag de tentoonstelling met een inleidend woord eo gaf een korte geschiedenis van het ontstaan der Haarlemsche school waarna leden van het departement en genoodigden vergund werd bet bgeengebrachte in oogeusehoair te nemen Het overtrof verre onze verwachting Teekeningen houtsngwerk gedreven koper erk alles getuigde van arbeid on studie van de leerlingen maar evenzeer van de kunstvaardigheid Dat dan ook geen Ooudsch ingezetene die belangstelt in Hollandsche Kunstngverheid welker verlevendiging vooral het doel is vorzuime een kykje te nemen een dezer drie dagen in het gebouw van de Teekenschool Uoutmansgracht verzekerd als we zgn dat niemand zich teleurgesteld zal gevoelen De tentoonstelling is geopend van 10 12 en van 1 3 uur voor ieder toegankelgk Als onderafdeeling van de gymnastiek en scbormvoreeniging Gouda is alhier opgericht een dames gymnastiekvoreeniging onder leiding van den heer D van Dnuren Op de gisteren gehouden vergadering zgn als bestuursleden gekozen mej F J de Jong presidente mevr C van Dunren secretaresse en mej B do Jong penningmeesterease Zg die zich alsnog bg deze damesvereeniging willen aansluiten kunnen zich aanmelden bg de secretaresse Kattensiagel Q 143 Belanghebbenden worden er aan herinnerd dat het Bureau van den Burgeriyken Stand op Zon en Feestdagen voor het doen van aangiften van jeboorto en overlgden geopend is des middags van 12 tot half en nre Onder dank voor de werkverschaffing I ontvangen van N N f 2 50 en van de Chr