Goudsche Courant, maandag 25 december 1905

1 B t Ekibte Oude JTeneTer 1 1 l l$f jl j Nightcap p HOPPE 1 1 Ippifünf Verkrijgbaar bij 1 l SI PEETERS Jz 1 lêt op fseM n imUramA 1 j nrgerlijte at na GEBOREN 20 Dec Bastiaantje ouden T van den Berg en A M J Meger 21 Peter ouders C Klever en E H NnMla Maria Anthonia ouders C van der Post en G Melkert Ggsbertus Johannes ouders J J Bakker en A van Loon 23 Angelique Johanna Catharina coders H J Spaas en M C F Lenders ONDERTROUWD 22 Dee P n r en W P C van den Berg i o 9011 Donderdag 28 December 1005 44ste Jaargang rnimm mum I iieuws en Advertentieblad rbor Gouda en Omstreken aovi rtei tikn TelefMn Ne At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tcleto u No 89 j De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zou en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N Verkrijgbaar in flesschen 50 ets ra et en f l gS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ADKtlHI F AD RICHTER k Co Rotterdam Te Gouda bjj C LÜGEB Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE II O E B L I K il r zgn beslist die der Firma WELDON THM LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DRESSUAKMB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILU RESa FASaiONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOI Ow DoekhanaeUmr Proefnummers Alle mrt kostel HoH BIJvoegêel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN i met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrggbaar bij MILLY SIMONS Den Haag HET adres voor degelijk en soiled sohoenwerk is beslist Het IMooi d Hrabantscb Schoenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalsdioeaen Merketi The Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend G SUITS Alle rep ratiSa en aasgeiaeteii werk MAIVTELS osüiineseii Bloiisen Kat WerlcDiantbond gebonden coUecle oy de feestavond 2 22 De gewone wekelijlisclio inschrijving voor werkloozen zal in plaats vaa Maandag 25 op Woensdag 27 Duoember plaats hebbep van 7Vi tot 8 g nar in de Volksleeszaal Op boden zün in de Werkvcrscbalflng werkzaam 5 sjoawerlieden 7 opperlieden 1 menbelmaker 1 schilder 2 boerenarbeiders 1 tuinman en 1 zonder beroep Het werklieden register ligt in de werkplaatd Lange dwarsstraat dageljjks voor een ieder ter inzage De Ie Pargs te honden wedstrDd in kanst werken door vrouwen is een maand verdaagd In verband hiermede hebbeu do mededingsters in Nederland tot 8 Februari e k gelegenheid om aan het comité kennis te geven van haar voornemen tot inzendon on zullen de inzendingen Ber t tegen 25 Febrnari en i Maart e k m den Haag worden ingewacht Onder vriendelijke dankzegging zjjn by Armenzorg soopigsten ingekomen van N de J P V d S B N N IJ N N ö D B D W D i H K B K N N N N S N N C B G N N P N N de 0 N N V V r d B y Z D Op Dinsdag den 2en Kerstdag zal iy den omtrek van Haastrecht een velddienstoelening gehouden worden door verschillondo weerbaarbeidscorpsen gezamenlgk ten bedrage van ruim 150 man Deze bijeenkomst zal ook de beteekenis hebben van propagandamiddel voor de beginselen van de verei niging Volkswuerbaarheid In hot trapportaal van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem is eene kleine verzameling teekeningen en ontwerpen op ornaroentaal gebied g öxposeerd welke in hot laatste gedeelte van den cursus 19Ü5 werden vervaardigd Belangstellenden zullen zeker aan deze kleine expositie die aantoont dut het onderwijs steeds er naar streeft de leerlingen op practische wijze te ontwikkelen eon bezoek willen brengen Het Mnseum is dagelijks geopend van 10 4 uar Door de Kamer van Koophandet en Fabrieken te Schoonhoven is in zake de telefoon een verzoek gericht tot den directeurgeneraal der posterijen en telegraphio om zoo spoedig mogelijk aansluiting te verkrijgen aan het algemeen telefoonnet en eveneens het maken van bet plaatselijk telefoonnet te bevorderen Te Alfen is eergisteren do 30 jarige landbouwer Maas door de duisternis misleid te water galoopen e jammerlijk verdronken Maas laat een vrouw met 4 kinderen onverzorgd achter Als bestanrsléden van de vrijzinnige kiesTereeniging te Moordrecht z jn herkozen de hoeren 3 UU en 3 de Wilde ScuooMHOTBif 22 December De Kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft besloteo in zake de tramverbinding met Qouda eeno missive te richten tot den minister van waterstaat en e n adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een en ander om krachtige beslissingen te verwerven zoowel voor het voleindigen van de tramlijn als voor het binnen 3 maanden in oxiiloitatie brengen van het gedeelte tnsschen ijcboonhoven en Stolwijkeraluis welk gedeelte bjjna gereed is zoodat het v66r de staking vun den arbeid tot den aanleg dus nu ruim 2 jaar geleden reeds gedurende vele weken door zwaiu zandtreinen werd bereden Do Kamer van koophandel en fabrieken zou de concessionarissen willen doen verplichten tot bedoelde gedeeltelijke exploitatie en daarvan verdere onderhandelingen afhankelijk willen zien stellen IUastrecut 18 Dec Heden trad voor de atdeeling Haastrecht van den Ned Prot Bond als spreekster op mejuffrouw Th A van Eek van Oegstgeest met bet onderwerp Oorlog en vrede Met gloed en overtuiging schetste de spreekster de rampen van den oorlog en de booze hartstochten die nog lang nawerken Als voorbeelden baalde zQ den Transvaal oorlog aan de spoorwegstaking en laatst den Oost Azialischen oorlog waarin 600000 menschenlovens te loor gingen Eerst toen werd door de kabinetten do vrede bewerkt Misdadig is het te noemen zoolang te wachten beter ware het geweest den oorlog te voorkomen Met nadruk wees ziJ op het beslist onchristelijke van den krijg dio kostbare levens vernietigt die den schuldenlast dor natién bodenkeltjk hoog opvoert en de oorlogsbegrootingon steeds doet stijgen In bet vervolg barer rede besprak mej Van Eek wat de volken ten dienste staat sm den vrede te bekoaden Dienstweigeren wilde tg niet aanprijzen omdat dit tegenstand tegen de wetten medebrengt Toch zou ze willen dat de enkele die uit eerlijke overtuiging het voeren der wapenen verafschuwt niet zoo zwaar werd gestraft Als een begin van boteren toestand achtte zij inkrimping der legers want de groote legers brengen den oorlog Maar hot meeste heil achtte zij te wachten van d internationale rechtbanken die alle geschillen in hoogste instantie moeten beslissen Daartoe dienen alle christenen met de kracht die in hen is mede te werken daartoe moeten hot huisgezin en de school medewerken Stoi wijk 19 Dec In de gisteren gebonden vergadering onzer plaatselijke vereeniging Het Oroeno Kruis werd na opening en lezing der notulen het woord gegeven aan den penningmeester tot het doen zijner rekening Het bleek dat do inkomsten bedragen hadden f295 58 terwijl daarentegen slechts 1 57 75 uitgegeven was de rekening sloot alzoo met een batig saldo van f 237 93 Aan de orde was nu de bespreking van het nieuwe reglement met een kleine wijziging werd het goedgekeurd Nog wordt voorgesteld om met het oog op den gunstigen toestand der kas nog eenige nuttige hulpmiddelen in het belang der vereeniging aan te schaffen daartoe wordt besloten en daarna de vergadering gesloten Gemengde Berichten Het nieuwe stoomschip van de Hamburg Amerika iijn Amerika is met vier gescheiden teletooninrichtingeu uitgerust geworden Een telefoonnet dient voor het verkeer der reizigers onder elkander en met do stewards Het bevat ongeveer 100 naar do woonruimton voerende nanblnitmgen die in drie neventelefooubureelen tesamenloopen van deze leiden geleidingen naar een hoofdtolefoonbureel Een tweede inrichting verbindt de stewards keukens voorraaükamers en dergelijke ruimten met elkander Het derde met Inidsprekende telefonen voorziene net maakt een telefoonverkeer mogelijk tnsschen de scheepsofficieren de machinisten en de machineruimten De vierde inrichting eindelijk dient voor de opneming van onder waterkloksigcalen waardoor bg mist de naliijheid van schepen wordt verklikt De inrichting is mot bijzondere zorgvuldigheid uitgevoerd de gezamenlijke draden zjjn met gut i percha geiboleerd en zoover mogelijk in kabels met iooden ombuUing vereenlgd die hunnerzijds nog een beschuttend omhulsel dragen De telefooninrichting van de Amerika is de uitgebreidste die tot nu toe een stoomschip verkregen heeft Do Duitscbe ingenieur von Donat beeft voor den prins regent van Beieren een grootsch plan uiteengezet Hij wil van het Isnrdal een nieuw meer maken gevoed door water uit de VVaichensee en de Kochelsee By Wülfartshausen zouden turbines worden geplaatst welke een elektrisch vermogen van 96 000 paardekracht zonden verschaffen de krachtigste elektriciteitsbron ter wereld Het werk zon naar de beer von Donat berekent niet meer dan 10 millioen gulden kosten en de te verkrijgen elektrische kracht zou voldoende zijn om al de Beiersche spoorwegen elektrisch te eiploiteeren hetgeen een voordeel zou opleveren van 15 millioen per jaar en daarenboven de stad Munchen elektrisch te verwarmen iets dat Munchen een groot deel van t jaar best gebruiken kan To Hoorn werd dezer dagen door een kaashandelaar eene partij kaas gekocht niet per gewicht maar per knb M en wel voor f 38 De vurkooper was echter zeer verbaasd toen hem bleek dat hij nu voor dien prijs 125 commissie of ruim 200 gewone kazen moest leveren Hij wilde daarom den koop niet laten doorgaan doch de kooper eiscbte in dat geval t 40 rouwkoop hetgeen door den verkooper werd geweigerd Nnar ons gemeld wordt is thans sprakevan bet vragen van eene rechterlijke beslissing N v d D BiJ het omspitten van grond in een tain te Odoorn heeft men een oudheidkundige vondst gedaan Een voet onder den beganegrond vond men een van keisteenen opgetrokken grafkelder ter grootte van 2 vierk meter Do grootste steen had ongeveer een oppervlakte van een balven vierk meter In den kelder vond men tal van schervenvan fraai gevormde urnen en een rondensteen van 3 d M doorsnede met een gat inhet midden welke echter uiteenviel Alles was ongeregeld en vermengd met baksteenen zoodat men vermoedt dat dete kelder reeds eerder is doorgewoeld Hbid In een briel van des WMBicbeii oorru 1 pondent van de N B Ct lezen ü het volgende Bnitea bet station ligt de groote verwaarloosde ringbaan Zg is nog niet volgebouwd men is bezig met plantsoen aan te leggen om haar wat toonbaar te maken Zg is slecht verlicht gelukkig daarom dat de lantarens van de trams omnibussen en flakers dit in den avond zoo onvriendelijke plein wat helpen opvroolijken Een konde kille mist die als ees floers over de breede straat hangt doet ieder naar de warme kamer verlangen en zeker ook die twee mannen in dnnne versleten kleeren zonder overjas Op en neer wandelen zji voor den uitgang met opgetrokken schouders en verkleumde handen in de broekzakken Het ziJn outsiders die op een extra vrachtje hopen want naar binnen mogen zg niet omdat in het station alleen de vast aangestelde witkielen de bagage mogen bezorgen Daarom moeten die twee hongerlijders buiten bljjven en wachten tot misschien een reiziger hun een koffertje aanr eikt om dit naar het rijtuig te brengen Maar daar zien ziJ hoe een eindje sigaar een gloeienden boog beschrijft en dan in de modder terecht komt Een meneer heeft het weggegooid Misschien is het wel het overschot van een lekkere Havana misschien ook wel het eindje van een stink stok maar dat doet er minder toe voor die twee hongerlijders met bun leege maag is dat eindje sigaar toch nog iets lekkers Ze hebben het beiden zien vallen en beiden rennen zg er heen Ieder wil het hebben en weldra vechten zjj er om als honden om een been Klappen worden uitgedeeld stompen gegeven tot men eensklaps een rauwen gil hoort en een doodelijk gewonde het stompje sigaar met zijn bloed rood verft De andere die hem het mes in de borst heeft gestooten gaat op den loop maar komt niet ver van alle kanten komen menschen politie en koetsiers die hem achterhalen En als bij naar binnen gebracht wordt kan hiJ zien hoe bedienden van de Rettungsgesellschaft met het slachtoffer bezig zgn Maar tevergeefs de stakkerd is al dood vermoord om een eindje sigaar BEÏÏES VAK ROTTERDAM VRIJDAG 10 NOV L K H K StaatsleemiK en PoRTUOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RusLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Hocepis 96 74 5 i 59 74 IV 24 100 4 99 101 97 lOOV 99 100 100 3 4 Hypothetk BaiikenPandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb Dtrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy on van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 99 98 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb Ged Hypotheekbank te Veendam 4 367 SpoorueffUmingen IiAi iE Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A PremieUeninqen buLou Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Schtepoaart MttoUchappijen Aaud Holland Gnlf Stï Mg 35 wordeii van af heden DERDE PRIJZEN tot veel VERMIN OPGERUIMD Diversen Hg tot Ëipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Uuitenlandscb Overzicht De staking in Petersburg is zoo goed als geëindigd Gister namiddag hebben alle zetters den arbeid hervat De treinen op de lijn naar Warschau vertrokken eergisteren zonder militaire bedekking In de arbeiderswijken werd eergi4er herbaaldelgk beproefd de orde te verstoren Eenige tramlijnen zagen zich genoodzaakt den dienst te staken Een samengeschoolde menigte werd met de blanke wapens uiteengedtei en Te Wiborg moesten de Kozakken varen om de door arbeiders tegengeboaden tramwagens te bevrijden Over bet algemeen is de stemming onder de stakers zeer gedrukt Vijftienduizend arbeiders hebben het werk hervat Er zjjn nog 48 000 arbeiders in staking Op alle punten waar in Moskou tegen de socialistische revolutionairen weid gestreden behaalden de troepen gemakkelijk de overwinning Het gevecht van Zaterdagnamiddag op de buiten Twerskajo bg het Brester station Waarbij geschut en maxims werden gebruikt duurde twee uur Men zegt dat de revolutionnairen zeer groote verliezen hebben geleden De nacht van Zaterdag op Zondag ging kalm voorbg Zondagvoormiddag werd aan het Brester station het geBchut weder in werking gesteld In de bin enetad heerscht volmaakte rust Het flinke optreden der regeering maakt een diepen en b i het meerendeel der bevolking gunstigen indruk Het PetersbnrgBche Telegraafagentscbap bericht dd 25 Dec uit Moskon Toen heden tegen 11 uur s voormiddags van het station Perowo van de MoskonKazanlgn 300 man van de revolutionnaire militie in een speciaten trein aankwamen verzamelden zich bi de locomotievenloods 2000 stakende arbeiders onder welke een paar honderd nan van de revolutionnaire militie De menigte maakte zich meester van de winkels van levensmiddelen in de buurt en schoot op de hij het station opgestelde troepen die daarop een kanonvuur openden Tegen 1 uur s namiddags brandde een gebouw af waarin een winkel van levensmiddelen werd gehouden Het in de baart gelegen Nicolai station werd intusschen door revointionnairen uit de werkplaatsen van de Jaroslow lgn beschoten Een afdeeling grensdienst beantwoorddo dit van al het dak van het station De stations Ljoeberzi en Perowo waarboven roode vlaggen wapperen zijn in handen der opstandelingen FEll LLETOX w mmmi ii 144 Een patrijshondje dat ik haar gegeven had lag aan haar voeten te slapen zij scheen naar het diertje te kgken voor zos verre ik uit de houding van baar hoofd kon opmaken Toen ik even op zijde ging om pogingen te doen ten einde baar gelaat te lien werd zg door de boomen voor mij verborgen Ik was verplicht om mjj tevreden te stellen met het weinige dat ik van haar kon onderscheiden door die eene opening in de bladeren welke mij een duidelijk uitzicht gat op de plaats waar zij zat Haar toe te spreken mg te wagen aan het akelige tooneel om elkander vaarwel te zeggen daartoe gevoelde ik mg niet in taat Ik kon haar slechts zwjjgend gadeslaan het kon wel eens voor het laatst zijnl totdat de tranen in mgn oogen kwamen zoodat ik niets meer kon onderscheiden Ik bood weerstand aan de verzoeking om ze weg te vegen Terwgl zij haar nog voor mg verborgen terwgl ik haar niet weder kon zien ook al wilde ik wendde ik mü van den tuin ai en verliet De jongste berichten uit Rusland zyn niet zeer bemoedigend de Westni Gazette meent dat alle hoop op een regeling met gewone vreedzame middelen zoogoed als vervlogen is A an de eene zjida de Tsaar die weigert toestemming te verleenen tot hot invoeren van algemeen kiesrecht hoewel de meerderheid van zgn mmiators zich voor die concessie hebben verklaard aau de andere de stakers die revolutionaire manifesten verspreiden waarin zg verklaren geen boloften meer te aanvaarden maar het gezag willen overgediagen zien aau de voorloopige regooriug Indien dit niet wordt gedaan zullen zi van do wopens gebruik maken En tU schen deze beiden in staat de pas gevormde jAi Rnssische conatitntioueelo vaderlandspartg die de vereeniging van allo gematigde groepen bedoelt om gezamenlgk de uiterste richtingen naar rechts en naar links te bestrijden Deze party heeft het volgende programma opgesteld Vereeniging en samenwerking van de Russische slambevolking met de anderbdenkenden j Behoud der eenheid en ondeelbaarheid van Rusland Invoering van een constitutioneel monarcbaleu regeering vorm Wettelijke invoering van de rechten en vrijheden die in de oekase van 30 October zijn afgekondigd Ünmiddellgke bijeenrooplng van de Bgk doema Verzet togen de bgeenroeping eener constituoerende vergadering en tegen andere revolutionaire handelingen waardoor do onlusten worden gesteund Wetgevende hervormingen Oplossing der agrarische quaestie Behartiging van do economische belangen der arbeiders bevolking Volksonderwijs en volksverlichting Reorganisatie van leger on vloot Toekenning van dezelfde rechten aan do vrouwen als aan de mannen Op alle punten in Moskou waar Zaterdag de barricades door de troepen opgeraimd werden richtten de opstandelingen nieuwe op Bretskaja is tot aan het station rol met barricades Op het Strastnoiplein zijn opnieuw kanonnen opgesteld Aan den karpervijver in de Bronnejastraat bij de Karesnijgrjad van de Petrowski on Twerskoi boulevards werden schoten gewisseld tusschen de opstandelingen on de troepen In het leeggeroofde wapenmagazgn vau Thorbeck ontplofte s nachts een hclschg ik den Square Onder de gedachten ie zich in mjjn hoofd verdrongen terwijl k miJ al moer en meer uit de nabijheid van hetgeen eens mgn tehuis was verwijderde onder alle herinneringen aan vervlogene gebeurtenissen van den eersten dag waarop ik Margaretha Sberwin ontmoette tot aan dien waarop ik bg baar graf stond die alleen door t verlaten van Londen ia mjj oprezen werd mijn gemoed nu voor het eerst door een twgfeling bestormd die mg sedert dien dag nooit verlaten beeft een twijfeling of Mannion miJ bij lederen stap dien ik deed heimelijk achtervolgde Ik bleef onwillekeurig staan en keek om Verscheidene gestalten bewogen zich in de verte doch de gestalte die ik op het kerkhof gezien had vertoonde zich nergens Een weinig verder gekomen keek ik weder om en nog met denzelldeo nitslag Daarop wachtte ik eenigaiins langer voordat ik stilstond keerde miJ toen ten derden male om en sloeg het bedrijvige straattooneel achter mg met gretige wantrouwige blikken gade Op eenigen afstand aan den anderen kant van de straat kreeg ik een man in t oog die stil stond evenals ik te midden van da menigte die zich in verschillende richtingen voortspoedde Zijn lengte was als van Vaanion en hg had aan mantel om N machine waardoor het aangrenzende Metropol h6tel in brand geraakte De brand werd spoedig gebluscht In het wapenmagazgn van Brabetz werd een poging tot plundering gedaan doch zonder succes Zondagmorgen werd het schieten gestaakt To Zondagmorgen waren or ongeveer 200 man gewond hot aantal doeden is nog niet bekend De Petersburgscho Telegraaf agentuur meldt Sedert Zondagmorgen vuurt do artillerie op do barricades De brandweer stak de barricades in brand De botsingen die eerst dp de Twerskaja rn daarna in andere straten plaats hadden werden bgzonder heftig op den Tworskoiboulevard en in de aangrenzende straten De opstandelingen wondden 20 gendarmes Volgens de jongste opgaven worden Zaterdag 500 personen gewond Zondag nog veel meer De avonds ontstonden ook in de voorsteden botsingen Op de Ivetenka werd een bom geslingerd Do stations ziJn door troepen bezet De Sojus Sojusef de Bond der Bonden besloot de algemeene staking te handhaven maar aan den gewapenden opstand niet deel te nemen 7an particuliere zijde wordt bericht dat de posten telegraafambtenaren te Lodi bet werk hervatten Da stad is rustig Van particuliere zpe uit Warschau Een Maandag gehouden vergadering vnn telegraafambtenaren besloot bg meerderboid van stemmen de staking op te heffen De dienst is hervat De Deutsche Tageszeitung meent reden te hebhen te veronderstellen dat de reeds zoo lang urgo ite quaestie der presentiegelden voor den Rijksdag waarop ook bij de jongste debatten weder is aangedrongen nu door de regeering wordt overwogen Zelfs meent men dat een bezoek van het bekende Rjjksdaglid Spahn thans tot een hoogen rechterlijken post geroepen aan v BUlow daarmede verband houdt Zooals men weet belet art 32 van de Rijksgrondwet dat Rgksdagleden bezoldiging of schadeloosstelling genieten feitelijk ook uit partijkassen en de voorstellen tot verandering van dit artikel zijn steeds door den Bondsraad verworpen die in deze Unancieele positie der rgksdagleden een tegenwicht tegen het algemeen kiesrecht meende te zien Sedert 1884 hebben de leden gedurende de zitting van den Rijksdag vrg reizen tnsschen Berlijn en hun woonplaats vroeger door het geheele gelijk aan dien welken ik Mannion had zien om hebben toen hg bij het graf van Margaretha naar mg toetrad Meer dan dat kon ik niet ontdekken zonder de straat overtesteken De voorbijkomende rijtuigen en voetgangers verhinderden miJ telkens om hem van de plaats waar ik stond te zien Was de gestalte welke op die wijze slechts nu en dan te zien was de gestalte van Mannion f en volgde hij werkelijk miJn spoor Toen het vermoeden dat het zoo was zich bij mg versterkte kwam eensklaps de herinnering van de bedreiging op het kerkhof Gij moogt n achter uw familie en vrienden verschuilen ik zal u treffen door de dierbaarste en braafste van henl bg mg op en bracht een gedachte met zich mede die mij aanspoorde om onophoudelijk voort te gaan Ik keek niet meer om terwgl ik na voortliep want ik dacht Al8 hy mg achtervolgt dan moet en wil ik hem niet ontwgken het zal het beste gevolg van mgn vertrek zgn dat ik dien noodlottigen man met mg medevoer en hem op die wgze ten minste ver van mgn familie en van mijn huis verwyder t Zoo bleef ik steeds recht doorloopen verhaastte ik mgn schreden niet en keek ik ook niet weder om Op den tgd dien ik bepaald had verliet Ik Londen om naar Corn Rgk Volgens gemeld blad zou men nog aarzelen of men reeds aan dezen Rijksdag of eerst aan den volgenden deze presentiegelden zou doen deelachtig worden Een ander blad vindt het kleingeestig om alleen presentiegelden te betalen en geen vaste bezoldiging De leden van den Rijksdag die herhaaldelijk onvoltallig is hebben het daar anders wel naar gemaakt De redevoering van Sir Henry CampbollBannerman en vooral het gedeelte dat betrekking had op de verhouding tot Dnitachland heeft in het Duitscbe Rgk een goeden indruk gemaakt De Frankfurter Zeitung zegt daarvan Dat is zeer te waardeereu en bg de in Engeland heer ichende stemming een bewjjs van moed een teeken dat de nieawe ministerpresident in tegenstelling met zijn voorganger een man is die geen vrees kent Men zal in Daitschland zijn woorden weten te schatten op de rechte waarde De Voss Ztg wgst er op dat ook lord Lansdowne vriendschappelijke betrekkingen met Duitbchland wenschie maar dat hij overschreeuwd werd door Joief Chamberlain wiens op vreemdelingenhaat en handelsnaijver steunende protectionistische politiek de oorzaak van veel kwaad is geworden Men beweert zelfs volgens de Voss Ztg dat Balfour juist thans is afgetreden omdat hjj niet aan het hoofd der regeering wil staan wanneer de lastige Marokkaansche quaestie op de Europeescho conferentie ter sprake moet komen Het blad vermoedt dat de onderhandelingen een beter en gladder verloop zullen hebben wanneer een liberaal ministerie te Londen aan t bewind is Want Engeland moge als vriend van Frankrijk ter conferentie komen bet heeft nu getoond ook een vriend van Daitschland te willen worden Daarom zullen alle pogingen om de goede betrekkingen tusschen Engeland en Daitschland te herstellen in beide landen met voldoening en vreugde worden vernomen Het blad verwacht bovendien van de nieuwe Engelsche regeering dat zij wel wat beters te doen zal hebben dan oorlogegeschreeuw aan te beffen of te steunen De flnancién moeten geregeld worden de uitgaven die in tien jaren tijds met 50 pCt zijn vermeerderd moeten worden bezuinigd de volksschool moet op eenen nieawen grondslag worden gebracht vrjj van confessioneelen invloed de drankwet moet werden gewijzigd voor de arbeidsloozen moet worden gezorgd wijziging van de wet op den wallis te gaan zonder eenige poging aan te wenden om myn vertrek te verbergen En ofschoon ik wist dat hg my zonder eenigen twgfel zou volgen toch zag ik hem niet weder toch ontdekte ik geen enkele maal hoe dicht of hoe ver hg achter my was Twee maanden l n er sedert dien tgd verloopen en ik weet na niet meer van hem dan ik toen van hem wist DA G B O E K 19 October Myn terngblik is ten einde Ik heb de geschiedenis van mgn dwalingen en rampspoeden van het verkeerde dal ik gedaan en van de straf die ik er voor ondergaan heb tot op het tegenwoordige oogenblik geschetst De bladen van mgn geschrift veel talrgker dan ik eerst dacht te schrgven liggen op elkander gestapeld op de tafel waaraan ik gezeten ben Ik durf er geen blik meer in te werpen ik durf de regels niet herlezen die ik met eigen hand geschreven heb Wordt virtolfd