Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1905

No 9018 Vrijdag 29 December 1905 44ste Jaargang fiOUMHE COÜRANTa Diieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Taleraon Na at ADVËRTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar pla at8niimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relets n Ko 9 De Uitgave dezer Jourant geschiedt dagelijks met uilzoildei iiigvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is J 25 iranco pei po st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Wild eii Ge ogclle Van af beden en vorder dagelgke verich verkrijgbaar Braadkniken Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels azanten Patrijzen Snippen Korhoenders Keevleescb enz enz tegen de meest sterk concarreorende pryzen Fanklaar scboongemaakt Iranco door gebeel Nederland Aanbevelend T aVTTELlHQ Poelier Oosterstraat 18 ROTTKBDA M Telephoon Interc No 2031 DRACHEN QUELLE BIJ DEN AAAALTIJD l BEVORDERT DE SPIJSVERTERINGj NATUUR BRONWATER M BELONJK Jr Verkrijgbaar biJ M Qoada DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MO CBI i l KIV ziJD beslist die det Kirma WKLDOil THE LADIES JOVHISAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TH S ILL ÜRESSMAKEH met een gratis geknipt patroon XHB BAZAAH OJt CBILV BBS S FASUIOUS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOX Vu Boekhandelaar Proefnummefn Alle met kastel Uoll Btjvoeyael Van allo in dezo bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 1 0 5U verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag SocifiTEiT ONSGENOEGEN 3e ABONNEMENTS VOORSTELLING Donderdag 28 Uevenibttr 1905 Koninklijke Vcreeniging Het NcderlaudschToüneel EEN MOEDER Tooneelspol in 1 bedrijven Aanvang S uur j Oewone bepalingen en prijzen In het VEKLICHïINö MAGAZIJN De Avomisler Dubbele Buurt Ü 13 TELEF 117 ziJB voorbanden de nieawste modellen GAIiORIVAlllElTEN Gasgloeillchlbraoders G s liiectra Braaders Ballons enz KRALEN en ZIJDEN Franje Enorme keuze gfftcrye geëmailleerd HUISHOUDELIJKfi ABTIKELEN deugdzaam en zindelijk BADEN GEISERS 6AS0VENS GASPORNIUZEN KOOKAPPARATEN Wandcouiforen Saloa astafelljes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M V LOON Aanlegger van öas Water en Spreekbuizen llfalykm in ilMii l i l iil i nw lUwn 4B an TQsral dftmw tn KlndirMkaunnÉh sa num i fUrlakjoBark ky I ilM M WMiMn I MkM Gevonden ia het eeoigst midlel tegen BLOEDARMOEDE BLEEKZUCBT ZENOWZWAKTK VEBMAUERING en VERMINDERING DER LICHAAMSKRACHTEN DOOR BUITENSPORIGHEDEN D m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm is het eenigst Uollandsch fabrikaat Deze HAEMATOGEEN heeft hot practische nut niet te kunnen beschimmelen of gisten zooals producten die onder dezelfde naam in den handel voorkomen HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is aangenaam van smaak het goedkoopste in het gebruik torwfli het in water melk koffie thee wflo enz kan worden vermengd en de zwakste maag zoowel van het jongste kind als van den gqjsaard HAEMATOGEEN IN POEDERVORM kan verdragen Onze doozen zijn voorzien met het wettüj gedeponeerd fabriehmerk van de Koninklijke Stoomtabriek UE HONINGBLOEUt Aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrggbaar bij Firma WOLFF ét Co Westhaven 198 Gmda A BOUUAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad IJteel A N VAN ZESSEN ScJooniocm B v WIJK P W V EDE ihtdmater A SCHEER Hamtrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumik P V D SPEK UoereapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN Waddingeveen P A DB GROOT A ua J0N6H Oudewater 3 P KASTELEIN FoUbroekerdam D BIKKER Benechop Cevensverzekeritid lllaatscbaDDii 99 e tig i t Derdrtebt OmcücM ifi 1873 maatocDappelillK Kapitaal volUckcnd t 2 0 0 000 Ocrzckcrd Bedrag ruim 60 millistn Rc rvc rain UI nrtliiatn P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLE V t R ANCIE R Pü liCH RUM CITROfiN ARAC BURGUNDYrerkrUgbaar by alle gro$$ter undir lootUutandt eonttSU TU Dr ViN 1I LHIII ROOS It HAUHKN8 Het groote aantal zenuwkwalen r d t li loorh t g bnUl m k nv i d ivoiJlMt nw j B mk tof d iSld lïS plij lolorlt61i ontd kkln nduii lii n dl n bondurdi pnaSiemiiitui Uu OY t dS r li dt nnll wMuLi blijkt t IJu voor d uil r eiinwVw l i lljdisdi maiiailibeU n a f uuwlUÏ li oltcniii daa door rtei g weipn nffluler vi ti üpzoiidhfilt Dr aomau WelMmam t Vllkhof D en bsnurop d oil dervlndiüg opjtedafin Id eens bO JarlKO praktijk IMor w MehlB n h t it M mmukl prrdnK woptl u d MrtAèc M hlkte tufr ii itoorde iMid nmlddrlHJk a B k a m w tel medVKt dt f lil Met deee geneeRwiJze werden werkelijk lohitterende tanlttten Tarfcregw en lU nukte oovfel ipieng det en een deer den Itvlnder leaobmen wtrkje r r OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE litri vaorkomlni n ntiiiia bin eH koitsn tijd reti de a drnk veracheuen is Dit baekj bent niet Uen Tor h t tfHé ttahidk vwntaantare verkUrlDKeQ omtrmit liet we ftii iflr nieuwere tlieraple en 4 durmeda lelfa lu wanhopige Bftv llen verkre sn oitwei kmir mdiir ook vindt men diarin wet nMbwn lHk er handelingniuUda ifiBtUMhe bl Iei die aude Keiiue wljM gewild lyn loomedeiftoÖlf tal van getnlKeohrlfUii van Loagge plaatste jenoeBknadigeu ouder welke MtnÜr med p ari undapDlyklInlaktafanli rae RouiMnont tO Ste grtbe med dr praltllteerand aenBeibeer aan het t ilnnlgiii geitloht dn ChirgntQPi SanltjtSfatnOr Co n te Stellln firoiiniann mad dr arrend art taJdbl Dr P Fereitlsr ganee h lar dlmteur van het tioapjutj te Agnn HetiolMratb Ore Saherini kastaal Sutrt ad Erna Darisi mod dr gniieaahaar dtroalRKr der aalvana thirapeutiiohe inrlohtlng voor lOBUwlljderi ta ruB St Honor 334 Coiiiul va Asbhenhauh mod dr te Corfu Dr StfJliaoli arread rU da ZlrkHJti Hb L il iunhl mnd dr Is Waenen Dr G Bongaval Ie La Farrièra Eure lid vaa dea CanaaH Caatral d k el de Sant m Fiankrijli na vele Hudereu Aitn allPii wl rxennwg e t l nnarof minder aBK ds n la MBd UHW Iiiltf hold IUa ii waarvan dekoateakenen aUn atiraaiaoha hsafdallfl migraltta aahala koof p ti bloadandraiig prnoU prikkelbaai bald lajaaadha d alapaloaaiteld HebaMatljka raat aa aabahagaU ka iM ttid verder alle ai ken die door beroerte fatroflén warden aBOg lUden aan 4a gavolKan daarna looale orlammliiBcn oovernagan tot ipreken iwara tongval RioaleDlk ailkkaa atl niM dar gawrlohlan aiat vaart pia iisGttlve iwakte vcrtwakking van oha BH niL it la raeda oodar sanaaakaBdlt lj4ÏÏÏ aUj ©udinjaaii kcndwaU of ÏHdirtag üuiB r kwaal ïaVandaa ten atotta tlJ die vrcaa ceT al ii v f bcHr Mrt wUaztoa ndaa babboa waiaaa len ala ilah aanhoadeal aagatli vaalaa mdoovlaa hi M bMN haoMMa Mt daltaliabtld in donker wordan voor de eogaa éruUoada Ma oaMr bat vMrtaaN aaltlai b do aaraa kat voa m trlaianng In ea bat alayaa vaa haadan ea voatan au al daaa djrte MtMtórflo na vrlUdlars l mclajea DJdando aan blBekiooht sa krashlalaoahaM Mt an ttmoÊaO nlft aan Jonga SI alB ook larioNi ï tanga if and ai teaohaSaa hetwelk op MnTn i stotaaaaBfrmaaTi louden wordt door Am t rdBna door H CLKBAV A Co Hellirawec dl Rotti rdam r Ke vmn HAVTK KM tV Apotbakte KorU HootMMC 1 VtrcrItT I OHUY dk fOllTOV Oudegracb blJ At OaudbniK P M Op de IoükhU tiVKlnnDmoh tneiJlclunld N iitoiiiiat llln r lx de lir Welnaai BB B on n MiMJii i brkMomd betiandfllaJEKfwentit rijD maar door dê be kajïda öili pctrlaeeien atoomlool of aaabadea i 1 Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 1 1 De Bank geelt uit in stukken van f 1000 f 500 i 100 en f 50 1 1 4 pCts P l UBHIt VEI tot den koers van lOO 1 1 verkrggbaar ten kantore van de Heeren 1 DORTLAND Co 1 1 nlvaar ook de Coupons betaalbaar zjjn 1 ADVEETENTIJN in aUe Coiiraiiteii worden aang enomen door het Adverlentle Burean vao A BKIMKHAN ZOON Jf Directeuren Mr A W F H SANGEE en J DE WAAED Geeft 4 FanibrteeeH uit verkrggbaar f OO k Correspondenten te Qonda de Heeren DORTLAND en Co Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit Oss GisoEQEN brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement da bij gelegenheid van de 3e AbonnemeotTooneelvoorstelling op DONDERDAG deo 28 DECEMBEE 1905 de SOCIËTEIT van des avond ZES V US afgetloten tal tijn GoüDA 27 December 1905 Namens het Bestuur PEINS VAN D0ESBUE6H Secretaris Zenuw en Maagflijders vordt nit overtniging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartn or Jt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel A wie twker 2ün il dalahtoj Clkel Caca ta o truigen geateld en na vale irtsfoemhigaB la Aos naadal gAomoi oadei den naam de MtvfaulBn Dr HiohaeU nnwagi vf i best maohinea in M mnldb swmè MabUiaaeiiMat van 0 fa ii StoO wwek t XRihi alNiit AtTQieïMDf Bfkel e actie in vitrkaataa bosan Daw EiktOKao Ja raat aelk gakoakt aeaa aa a g wi a ma gaanda 4raiik voor da lijkaoii gabtuik een i 2 tkealvtli t poDdCT nor een kop Cboodali geneeakraciitige drank by gaval tm diarrhae laciita met water ta cabralkn Tarkii aai by da roonauria H 1 ApotMkan ena Pr y Ka n30 a aii Qenpmalvarttgaiiraoadiii nar Xahr T o Julius MaSsnUadii Vmnterdam Eatvsatiaat lU HET adres voor degelgk en soiled echoenwerk is beslist Het Noord Urabantsch Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kteiwegsteeg Voetbalsciioenen Merken The CeH en The Serum STEKKE SCHOOLLAAEZEN OVEESCHOENEN ENZ Aanbevelend Alle rep iratiën en aangemeten werk en Metaalpoetseztract merk ROOD KRÜI8 nit de fabriek van Firma H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen Ae krom Verkrijgbaar to Gouda bjj E ZANDTOOBT M A CATS H ZANDVOOBT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DEOSl te Woerden bij N DE KEUIJFF VAN Blommesteins nkt iu f jiule iiHicli ut BuST en volkomen ONSCHADtLIIK APfl DOORN HOLLAND Gouda Druk van A BEINKMAN Z BERICHT In het nummer van de GOUDSCHK COURANT van 1 Januari 1900 wordt wederom de gelegenheid open gesteld tot het plaattien van Nieuwjaars Avertentiön tegen den prijs van 8 cents mits de vijf regels niet te boven gaande voor eiken regel meer wordt vijf ets berekend Ieder die eene dergelijke Advertentie plaatst ontvangt een nummer der courant gratis Advertentien voor dit numtner worden uiterlijk ZATERDAG 30 DKCKMBER s middags 12 uur ingewacht Bultenlandsch Overzlchl Eeuter seint uit Moakon dd 27 Dec Het jPetersburgscbe ïelegraalagentschap deelt mede De slad is geheel als in den toestand van den staat van beleg gisteravond werden wandelaars door patrouilles nderiocht en wie zich verzette werd doodgeschoten Na 9 uur s avonds was het donker in de huizen het schieten hield zonder tusachenpoozen aan en duurde voort tot na middernacht Er worden steeds meer winkels geplanderd vooral heeit men het gemunt op kleerenwinkels en melkinrichtingen Heden begon het schieten weder in den vroegen ochtend in de richting van het Nikolaistation drie aldeelingen ge wapende opstandelingen stelden zich naar drie richtingen in beweging Een met geweren gewapende afdeeling marcheerde langs den Kasanschen spoorweg tusschen de stations Moskou en Perovo De voorhoede dezer aldeeling trachtte zich meester te maken van het Nikolaistation De verbinding tusschen Moskou en Perovo wordt gaande g ouden door ezpres treinen Een tweede aldeeling opstandelingen die met revolvers gewapend waren en uit mannen en vrouwen te zamen ongeveer 1000 i rsonen bestond maakte de Sadüwajabh rt met de omliggende boulevards en de Zegi jort tot aan den Sncharet toren onveilig oiperal in deze buurt ziJn barricaden opgeworpen De revolulionnairen treden op bg kleine benden en vallen de troepen aan buitengewoon dapper somtyds zeer wreed treden de vrouwen op FEUILLETON m iiiiia aniiijt 145 Er zal misschien veel in mgn manier van schrgven zgn dat verandering vereischt doch ik heb den moed niet om tot mjjn taak terug te keeren en mgn werk na te zien en te verbeteren zoo als noodig zon zgn als ik voornemens was om dit werk nog biJ mijn leven in het licht te geven Er zullen wel anderen gevonden worden als ik er niet meer ben om die ruwe bouwstoffen die ik zal nalaten en die allen op waarheid gegrond zjjn te fatsoeneeren te beschaven en te polijsten overaenkomstig den dan heerschenden volkssmaak Doch kan ik nu terwgl ik deze bladen bijeenvoeg en ze verzegel om nimmer weer door m n handen geopend te worden de overtniging koesteren dat ik alles vermeld heb wat noodig is Neen Zoolang ik onkundig ben van de veranderingen die er nog kunnen plaats grijpen in het huis waaruit ik verbannen ben blijft er voor mij een toekomst over waarvan melding moet gemaakt worden als van het noodzakelijke gerolg Tan bat rerlalant Wat ar no lal De derde en sterkste afdeeling heeft de buurt van het Brester station in Sadowaja tot aan de Presnia tot terrein van hare werkzaamheid gekozen hier werd meer gevochten dan elders Ecu deel der revolotionnairen verschanste zich in de Kommissarofschool het gebouw werd met kanonnen beschoten en hevig beschadigd ook werden andere gebouwen door kanonnen onder vuur genomen Velen zijn gedood en gewond Het Potersburgsche Telegraatagi ntschap bericht dd 27 Dec Heden zijn hier weer alle bladen uitgekomen Het groolkte gedeelte der fahrieks arbeiders staakt nog Het komt dikwijls voor dut poUtie boun bten in de arbeiderswijken vennoord worden Ouk heeft dikwijls een botsing plaats op kleine schaal tusschen arbeiders en kozakken Op sommige spoorlijnen b v do Oostzeo lijn is het bedrijt nog niet in zijn geheel hersteld Op de Warschau lijn zouden aan do grens pogingen gedaan zyn om hot vorkeer te belemmeren In regeeringskringen is men van moening naar de Slowo meedeelt dat binnen twee of drie dagen in Moskou de rust heisteld zal zgn Gisteren kwamen nieuwe artillerietroepen de stad binnen De schade door het geschut veroorzaakt is zeer groot öistoravond is een aanvang gemaakt Inet de beschieting van de3 ilgebioid6 Uschnorof diukkeril waarin revolutionairen publicisten enlandere personen zich opgesloten hebbeu s Avonds te elf uur was het bombardement Jnog in gang V Reuter seint nit Petersburg dd 26 Dec Bi keizerlijke oekase wordt het kiesrecht voor de Rjksdoema aan de volgende categorieën gegeven lo de eigenaars van onroerende goederen die belastingplichtig zijn met dien verstande dat zg minstens éën jaar het eigendom hebben 2o eigenaars van industriecle ondernemingen die belastingplichtig zijn uit dien hoofde 3o personen die wo ningbelasting betalen 4o perionen die bedrgfsbelasting betalen 5o personen die een woning ten eigen name bezitten 6o personen die salaris genieten van den Staat de Zemstvo s de gemeente autoriteiten of spoorwegen Deze personen hebhen ook het reiht deel te nemen aan de conferenties van de stedelijke kiezers Arbeiders van fabrieken waar totaal niet minder dan vijftig man werken hebben het recht mandatarissen te zenden naar de kiesvergaderingen fabrieken van 50 tot 1000 voorvallen dat der vermelding waardig is weet ik niet welk Igden ik nog zal moeten verduren dat mjj misschien ongeschikt zal maken om den arbeid nu voor een tg d geschorst voorttezetten kan ik niet vooruitzien Ik heb geen vertrouwen genoeg op de toekomst of op mgzelven om te meenen dat ik den tijd of de kracht zal hebhen om hierachter mijn herinneringen op t teekenen zooala ik tot dusverre gedaan heb Het is dus het best dat ik de gebeurtenissen die zich voordoen dagelijks opschrgf en op die wijze voor zooverre mij uogelgk is den voortgang verzeker van mijn verhaal het eene brokstuk ua het andore tot aan het einde Doch laat mï hier eerst als een geschikt begin van het dagdoek dat ik mg nu voorstel te honden kortelgk het een en ander medadeelen omtrent het leven dat ik nu leid in mijn afzondering op de kust van Cornwalli Het visschersgehucht waarin ik de voorafgaande bladzijden geschreven heb ligt op de zuidelijke kust van Cornwallis slechts eenige mglen van kaap Landsend verwijderd Het huisje waarin ik Woon ia van ruw graniet opgetrokken en met een rieten dak bedekt en heeft slechts twee vertrekken Ik bezit geen ander huisraad dan mgn bed mSn talal n mün itoel vn omtrent een arbeiders één fabrieken boven de 1000 arbeiders van elke lOOO één mandataris De eigenlijke kiezers worden daar door de mandatarissen gekozen Da eerste zitting van de Doema kan pas geopend worden nadat de Senaat de lusten gepubliceerd heeft welke ten minste do helft vim het totaal aantal van de Doeinaledeu bevatten De Taaar gaf last dat met de vcrkieziu gon haast gemaakt moest worden en dat de minister van binnenlandscho zaken maat rogolen moest treffen opdat de Doema zoo spoudig mogelijk bijeen zou kunnen komen en deze speciale bepalingen opstellu voor de aanvullingslijsten De Tomps komt thans ook tot do oonclnsie dat niets verwarder duisterder onverstainbaarder on tevens ook onverstandiger is dan hetgeen thans in Rusland gebeurt De heading der oppositie is evenmin te begrijpen en ovonraio te rechtvaardigen als die dor regeering Het schijnt dat aan heido zijdon een paradoxaal spel is begonnen waarbjj de rust van Rusland de inzet is en waarbij elk der beide partgen qui perd gagne speelt Het is een algemoene miskenning van de rede en van het gezond verstand De Teraps zet den toestand aldus uiteen De liberale partij verliest met den dag meer de leiding van de beweging aan welker hoofd zg zich geplaatst had Van het oogenblik dut het Zsmstvo cougres zich uitsprak voor het algemeen kiesrecht word het dnidelgk dat de Doema en de toekomst der hervormingen werd uitgeleverd aan de revolutionaire socialisten Deze hebben sedert zes weken bezit genomen van het politieke tooneel en doj intellectueole genoodzaakt de rol van machteloozo toekijkers te spelen de algemeene werkstaking en bommen ziJn de werktuigen waarmoe zg hun overmacht toonen Eu do denkbeelden der Dolgoroekis en Troubotzkois zijn in dubbelen zin gecompromitteerd door hen die zich tol strgders er voor opwierpen zonder ze te kunnen of te willen begrgpen en door de reactionaire middelen van tegenweer die ïe deden ontstaan Wat men nu de Russische revolutie zou kunnen noemen schijnt als men het wat meer van nabg beschouwt het samenstel van handelingen van verschillende elkaar tegensprekende elementen zonder eenigen samenhang of verband met elkander Er is een politiek element samengesteld uit verschillende vaak vijandig tegen elkaar optredende groepen maar die dezen trek half dozijn visschers met hun huisgezinnen zijn miJn eenige buren Doch ik gevoel noch het gemis van weelde noch dat van gezel schap al wat ik verlangde toen ik hier kwam bezit ik de volkomenste afzondering MiJn komst bracht eerst zoowel verwondering als argwaan teweeg De visschers van Cornwallis bezitten nog bijna al die bijgeloovigheden zelfs de grofste die door hun nederige voorvaderen eeuwen gekoesterd werden Mgn eenvoudige buren konden niet begrijpen waarom ik niets had om miJ mede bezig te hinden en konden mgn vervallen zwaarmoedig gelaat niet rgmen net mim jeugdigen leeftijd Zulk een eenzaamheid als waarin ik leefde kwam hun onnatuurlgk voor inzonderheid aan de vrouwen Zg trachtten mg nieuwsgierig uit te hoeren en de eenvoudigheid van mijn antwoord dat ik slechts in Cornwallis gekomen was om rustig te leven en mijn gezondheid te herkrijgen deed hun verbazing slechts toenemen Zg wachtten lAdat ik miJ in het huisje gevestigd had jl g aan dag dat er brieven voor mij zouden komen maar er kwamen geen brieven j dat vrienden mij zouden komen bezoeken maar er kwimen geen vrienden Dit maakte het geheim in hun oogen nog onverklaarbaarder Zg begonnen zich oude Oornwalliscbe legenden ts gemeen hebben dat zjj gelooven aan de noodzakelijkheid en aan de nitwerking van constitutioneele hervormingen dit is de zemstïopartil waarop men had moeten rekenen toen zij meetelde en wier steun men thans zoekt nu zg niet meer in tel is Verder de werklieden parti In staat in zekere mate politieke debatten te begrijpen en er belang in te stellen maar in de eerste plaats en naar de Teraps meent te recht bezorgd om hun ellendig lot te verbeteren En dan is er een reusachtige meerderheid negentig tot honderd millioen tellend van boeren een compacte en toch onsamenhangende ongeorganiseerde massa moejiks voor wie er slechts een levensvraag bestaat de agrarische quaostie en wier eenige wpze van optreden den vorm van een JacqUtjrie zal aannemen Wie kan nu vraagt de Temps onder die omstandigheden waarin de voldoening aan do eene groep gegeven de andere onverschillig moet laten een serie maatregelen bedenken waardoor tevredenheid en rust zal wederkeeren F ♦ In het Badensche huis schijnt sprake te zijn van een nieuwe regeling van de kwestie dor troonopvolging De tegenwoordige erf groothertog heeft geen kinderen Dan is er nog een broeder van den groothertog prins Karel in leven Maar deze is met de linkerhand getrouwd met Rosalie gravin van Rhena en kon daarom tot dusver zoomin als zijn zoou graaf Rhena aanspraken op de erfopvtlging laten gelden Het heet nu echter dat men van plan is dezen graaf Rhena in den prinsenstand te verheffen ten einde hem ebenbllrtig te maken Verder heeft men nog prins Max den zoon van een overleden broer van den groothertog hiJ is getrouwd met Maria Louisa van Engeland maar is nog enkel een dochter rijk Veel verschot aan mannelijke opvolgers is er dus niet en dat zal de reden zgn dat men den uit een morganatisch hnwelgk gesproten graaf Rhena in het grootbcrtogelgke huis wil opnemen Prins Karel en graaf Rhena hebben verleden week aan het Badensche hof een bezoek gebracht Graaf Rhena is 2H jaar oud en op dit oogenblik werkzaam aan het Duitscbe gezantschap te Londen V LloydGeorge de Engelsche minister van handel heeft aangekondigd dat hjj een wetsontwerp zal indienen waarbg dezelfde voorschriften betreffende overlading die gelden voor Engelsche schepen van kracht zullen wezen op vreemde schepen die op Engeland varen herinneren van eenzame geheimzinnige menschen die jaren en jaren geleden in zekere gedeelton van die landstreek gewoond hadden die kwamen niemand wilt van waar die leefden niemand wist waarvan die stierven en verdwenen nismand wist wanneer Zij waren half geneigd om mij roet dia geheimzinnige bezoeken te vereenzelvigen om mjj te besciioowen als een wezon dat aan de geheele menschelijke maatschappg vreemd was en gekomen was om in hun midden onder een vloek weg te kwjjnen en ellendig en verlaten te sterven Zelfs de man aan wien ik het eerst geld voor mgn noodzakelgke behoeften betaalde twijfelde voor een oogenblik aan de wettigheid en do veiligheid om het aan te nemen I Doch deze twijfelingen zgn bij mgn arme huren langzamerhand verdwenen deze bijgeloovige nieuwsgierigheid ia bij hen van lieverlede uitgesleten Zy zjjn gewoon geworden aan mjjn eenzame en voor hen onverklaarbare levenswijze Een paar kleine diensten die ik spoedig na mjjn komst aan hun kinderen bewezen heb hebben wonderen te mffnen gunste verricht en ik wordt nu eer beklaagd dan gewantrouwd j Wordt xervolgd