Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1905

Een gestoorde kerkdienst Men schrijft uit Trgnwonden aan de Leeuw Ct dd 36 dezer Heden werd de voormiddag godsdienstoefening in de ger kerk te O na de afkondiging van den tweeden kerkzang verhinderd in haren voortgang door een schippersgezel die van zgne plaats naar de kerkgalerg liep en zich daarna hangende aan zgne handen langs balken en gzeren verbindingsstaven boven de toehoorders liet bengelen Dat er verwarring ontstond laat zich denken Men haalde ladders waarmee men den preekversloorder naar beneden wilde lolden Honw je bedaard riep hy en nam toen den terugweg naar de gglerg aan waar zgn vader en een paar andere mannen hem onder I hunne hoede namen en hem aan boord van liet Tirn Die man mag niet opnieaw de belangen van zgn land verdedigen Horet de minister president en als zoodanig opvolger van Hootero zeide by heelt zUn voorgangpr krachtig verdedigd Montere zeide hu heelt bg het tot stand komen van den vrede van Pargs een taak van zellopollering eo toewijding vervnld £ n brm mag het in geen geval verweten worden dat lig een verdrag heelt onderteekend waarvoor de verantwoordelijkheid enkel toekomt aan de regeering van toen Het ongelnkkige van die kritiek op de benoeming van Montcro Bios is dat do pas benoemde vertegenwoordiger die er toch al zoo weinig last in had en die meende dat veeleer de minister president zeil in aanmerking kwam voor de taak dat Montere Klos nu weer een briel geschreven heelt aan de regeering waarin hjj voor de benoeming bedankt Moret heeft alle moeite gedaan hem te bewegen op zijn bedaukbriel terug te komen maar Montere blijtt er bjj n zoo behoort in tipanie de benoeming van een vertegenwoordiger ter Marokkaansche conlarentie opnieaw tot de onalgedane zaken De Temps bevat een artikel ovar de UarokkO Conlerentie waarin hel blad zegt De conferentie van Algeciras zal evenals allo soortgelijke bijeenkomsten het karakter hebben dat men haar geven wil Alles zal afhangen van do instructies die de gevolmachtigden ter conferentie zuilen meebrengen De Tenips betoogt dan de noodzakelgkheid dat Krankrgk en Duitschland samengaan en hunne belangen vereeuigün om elke onvoorziene moeielgkheid te bestrijden Frankrijk hoeft behoefte om den tegenstand dien Duitschland toont voor de Marokkaansche politiek der Republiek te wjjzigen Duitschland wenscht naar de vertegenwoordigers van dat Kgk verklaren met Frank rijk goede en vriendschappelgke betrekkingen te onderhoaden en wil slechts de economische vrijheid van Marokko beschermen Het is thans belangrgk de zienswijze van den Dnilschen keizer te kennen en daarom geeft het blad woordelijk de uiting weder die de keizer onlangs in een particulier gesprek he Jfcbruikt gHen HF ten onrechte dat in mgn omgevioj Hjfoorlogspartg is Zulk ecu partij bes Hnt Maar zelfs als zij bestond zon zjMHFte beteekenen hebben want het is nHpmiJn zaak te beslissen rwensoh den oorlog niet omdat ik Tbeschoaw als niet vereenigbaar met P plichten voor Ood en voor m jn volk Ik ben door zekere handelingen van Deleassé geprikkeld maar ik breng hulde aan den tact en de openhartigheid van Uonvior Ik zal niets doen om moeilijkheden te doen ontslaan en ik heb daarom graaf Tattenbach da maest verzoealijke instructies gegeven De Temps voegt daaraan toe dat deze verklaring van den Duitschen keizer vooral on het oogenblik van het groetste gewicht is Het blad hoopt dat de instructies welker opstelling en bekrachtiging het werk der diplomatie is op do conferentie in daden inlles werden omgezet Maar de bedoelingen van den Keizer hebben in de medegedeelde woorden een zeer besliste uitdrukking gevonden Verspreide Berichten RVSMHU Een Fransch ingenieur uit Bakoe aangekoD n zi gt dat heel de Kaukasns in opstand il en dat volgens geruchten ieiirgisclie TOtrlooplga ragesringen z jn uitgeroepen te Batoam en Tifils Heel het zuiden van liusland Is is opeo revolutie het midden van Buland is ten prooi aan hongersnood De raad van arbeidersvertegenwoordigers Ie 8t Petersburg besloot de staking voort te zetten Weder is aldaar een nummer van hun blad op een drukkerg gedrukt waartoe men zich met geweld toegang had verschaft Te Odeiaa hebben de stakers mat geweld alle banken en winkels gesloten behalve die voor brood en eetwareil Het centraal revolutionnaire comité heeft de matrozen van de te Sebastopol liggende schepen oitgenoodigd met de roode vlag in den mast een bezoek aan Odessa te brengen I De czaar heeft op een telegram van geInkwensch op zijn verjaardag van keizer Wilhelm geantwoord Wjj doorleven sware tijden maar ik hoop dat we de crisis weldra te boven znllen zijn zonder dat het llnd onhorstelbaar verlies is toegebracht DUITSOULAND Op het te Hamburg biiinengokomeii s s Carthago zijn ratten gevonden die aan pest lijdende waren B j den Saksischen Landdag is een wetsvoorstel ingediend om lUkverbranding toj te laten De ex kroonprinses van Saksen heeft weer getracht met Kerstmis een schandul gU te lokken zooals verleden Jaar toen x9 plotieling in Dresden verscheen om baar kinderen te zien Het plan werd echter verijdeld Fbikkbuk Do in Marseille gearresteerde spionnen moeten in dienst staan van een hooggeplaatst buitenlander meldt de Elalr Verschillende arrestaties hebben nog plaats gehad De commissie die ingesteld was om eventuoete medeplichtigen op te sporen van ma dame Humbert en die in langen tijd geen zitting had gehouden zal wel nooit haar arbeid voltooien Ku is de voorzitter er van gestorven HINt Zonder ongeregeldheden is de gemengde rechtbank te Shanghai weer geopend Echter weet de Standard mede te deelen dat te Shanghai 250 Engelsche matrozen aan wal zgn gezet daar men bevreesd is voor nieuwe troebelen Tengevolge van het niiuwe Chinoesch Japanscbe verdrag worden de volgende steden voor den wereldhandel opengesteld Fangwantsjun Liaujang Hainmintoen Ticling Toeangsjantoe Tsjangtoe Fakoemen Sjangstjoen Kirio Charbin Hoonsjocn Sansin Zizikar Chailar en Higoen BINNENLAND 8TATEN G ENK HAAL K K R 8 T E K A M E n Zitting van Donderdag 28 December Indische begrooting voor 1906 De heer van den Biesen zegt dat de finanoieele toestand van Indië ullertreurigst ia Wil men bigvende redding dan moeten do culturen en du ontginningen gehandhaafd en uitgebreid worden De heer Schuiten bespreekt de kwestie van de onsplitabare kosten van de HandelMaatschappij en vraagt waarom aan de leden geheimhouding in deze zaak is opgelegd De hoor Kahusen bespreekt mede de kwestie De hoer Woltjor is niet geheel bevredigd door het schriltelgk antwoord des ministers omtrent het Europecsch onderwijs De Kamer gaat hierop over in comitégeneraal Tol commies griffier wordt dan gekozen jhr mr E B F F Wittert van Hoogland Daarna gaat de Kamer uiteen tot H Januari s avond te half 9 unr Gemengde Berichten In den vroegen morgen van Maandag j l is te Waterland Ondeman nabg IJzendyke een treurig on vreeselgk drama voorgevallen Bg den landbouwer A D heelt men eer t den koowachter doodgeslagen met een eegdetand en den man weder in zgn bed in het convent gebracht waarna men den landbouwer opgeklopt heelt hem zeggende dat de koeien losgebroken waren Zoodra de landbouwer echter buiten kwam heeft men een schot met hagel op hem gelost dat hem voor een groot gedeelte in zijn hoofd trof zoodat men ook voor zgn leven vreest Vermoed wordt dat de daders een wrok tegen don landbouwer hadden Naar wi ook vernemen zon een der vermoedelgke daders gearresteerd zgn VI Ct Het Hblad verneemt dat de Amsterdamscho raadsleden die eenigen tgd geleden in den raad een voorstel hebben ingediend om te komen tot een comité in verband met de te Amsterdam beerschende werkloosheid thans voornemens ign op een spoedige behandoling van dat voorstel aan te dringen Dit in verband met het feit dat zich intnsschen reeds van andere zgde een dergelgk comité aldaar heeft gevormd In den afgeloopen nacht is te Barendrecht op vier plaatsen ingebroken en wel by winkeliers aan den Voordgk en den Smitshoek Er t ju alleen eenige levensmiddelen gestolen zyn schip galeidden Hen moet wel aannemen dat men bier te doen heeft met iemani die in zgne geestvermogens gekrenkt i V Een reisje naar Londen tegan wil en dank Men schrglt aan de Leeuw Ct uit Harlingen dd 25 Dec Zaterdagmorgen werd alhier vermist de bootwerker J D Daar hg werkzaam was geweest op het Ëngelsche ss Oroningen was de mogeiykheid niet buitengesloten dat hg in het ruim was achtergebleven hoewel men hem kort voor het vertrek der boot nog aan den wal had gezien Toen Zaterdagavond de ioodsschuit arriveerde zonder den vermiste werd naar Londen getelegrafeerd vanwaar teruggeseind werd dat J D terecht was Donderdagmorgen was men op genoemd stoomschip aan het werk getogen en werd aan één stak doorgewerkt tot Zaterdagmorgen J D is in het ruim in slaap gevallen zonder dat iemand er iets van had gemerkt Hy ontwaakte nadat do buitenloods was afgezet waardoor hg genoodzaakt was de reis naar Londen mee te maken Zondagmorgen 8 uur aldaar aangekomen kon hg een paar uren later met het ss Leeuwarden de terugreis aanvaarden Door eene vrg ialrgke menigte opgewacht liep dit stoomschip hier liedenmorgen binnen den vermiste aan boord hebbende Voor zgn echtgenoote en verdere familiebetrekkingen die eenigen tyd in groote ongeraslheid verkeerd hebben was het met recht een bigde Kerstmorgen Zelden was bg de voltrekking van een buwelgk de belangstelling van het straatpubliek zóó groot als gisterochtend toen een bruidspaar in eene automobiel met eenig groen versierd voor den ingang van het stadhuis in de Stadliuisstceg te Rotterdam aankwam voorafgegaan door de bruidsmeisjes mede in een antomobiel en gevolgd door nog vgf tnftuls met de wederzgdsche onders en verdere familiebetrekkingen Het kostte moeite om door de toegestroomde menigte heen te komen eene heele politiemacht was er noodig jun voor de auto s ruim haan te maken Deze dagen zou iemand die wat Meppeler worst had gekocht daarvan eens lekker middag Tialen Bg tet gebruik trof men in een worst den kop van eon vogel aan I Priester Qapon is Zondagochtend per automubiel van Monte Carlo op een landhuis nabg Bordigbera aangekomen Na een onderhoud met verschillende bekende Russen aldaar vertrok hy s middags weer In de rue St Martin te Parijs is Maandagmorgen een bom ontploft die neergelegd was op een wagen van de Asphalt maatschappg Het was een wagen met gereedschappen die onbeheerd stond wegens den feestdag De stoffeiyke schadb is vrg groot maar er is niemand bg de ontploffing gedeerd Uit Schiedam meldt men In de brandery van den heer J Hontm m aan de Warande alhier zou gisterenavond een verstopping in een buis opgeruimd worden door er zwavelzuur in te gieten en de buis daarna met water door ta spoelen Zeven werklieden zyn door de zich ontwikkelde dampen bedwelmd en van die zeven zgn er drie tot bet leven ternggeroepen Do brandersknechts Zonneveld Vink en Stokhof en de smid de Koning zgn ondanks langdurige pogingen niet weer tot bewustzgu gebracht kunnen worden Da Limb Koer verneemt uit Luik Dank zg de zeldzame actlwteit der politie is t niettegenstaande de wefnige ten dienste staande aanwgzingen gelukt m beide individuen te arresteeren die in èe me Oretry mej Wilms geworgd en daarna diefstal gepleegd hebben De daders zgn beiden Duitschers zekere Paul H 23 jaar oud en J J W 24 jaar oud Opmerkzaam gemaakt door de buren der vermoorde dat in den laatsten tgd herhaaldeiyk een paar verdachte individuen om den winkel van mej W slopen heeft de politie gewapend met hun signalement zioh op t pad hegeven met dat succes dat de genoemde H op de Place St Lambert gearresteerd werd door een rechercheur en op het commissariaat gebracht hoewel eerst alles ontkennend spoedig door de mand viel Hg deelde mede dat het plan om den slag te slaan geheel geprepareerd was door hem en zgn kameraad H echter heeft op de stoep post gevat om op den uitkgk te biyven doch W dia als klant mej W goed kende ii op het oogenblik dat zij des avonds te 10 nar haar winkel wilde sluiten binnengedrongen heeft haar de keal dichtgakaepen en was m een wip weer terug met de gestolen 100 francs H had er 50 francs van gekregen eene magere buit inderdaad Op aanwgilng van H ia daarop ook W gearresteerd en beideji zgn in verzekerde bewaring genomen Waldra zal in het oosten van Drenthe een helangryke waterweg worden geopend n l het Scholtenskanaal dat aan de schippers die uit de veenkoloniën de zoogenaamde dikke of fabrieksturf halen met besteaming voor de steenfabrieken aan Rgn Waal en IJsel nogal eenig voordeel zal opleveren evenals aan hen die met steen naar de veenkoloniin worden bevracht Tot dusver had dit verkeer over Duitschland plaats langt het Slid Nord kanaal om van daar langt het Van Echtenskanaal en vervolgens de Hoogeveensche Vaart het doel te bereiken Dit is een kostbare en tydroovende omweg ongerekend den last welken men ondervindt by bet passeeren van de grens zoowel in als uit Duitschland Ofschoon het kanaal oog over een lengte van ongeveer 1600 meter op de noodige diepte moet worden gebracht zgn er reedt twee schepen uit Almelo en Lemelerveld met bestemming naar Veendam gepasseerd Een der lezers van de Ueld schrgft aan het blad Donderdagavond 21 dezer nog laat op pad zynde was ik toevallig ongezien ooggetuige van een doopplechtigheid in de rivier de Waal zoo ongeveer by do tweede krib Het wat s avonds ongeveer hnlfoif dat twee mannen een vrouw en twee kinderen aldaar gedoopt werden door geheel onder water gedompeld te worden Er waron verschillende getuigen bg Naar ik later vernomen heb waren het allen Mormonen Stadsnieuws GOUDA 29 December 1905 Met het oog op de aanstaande uitvoering van de Mascotta worden er verscheidene repetién gehouden die getuigen van den ernst waarmee t werk wordt voorbereid De hoofdrol wordt vervuld door Mevrouw C Themans Cats die geheel belangeloos hare modewerking verleend en thans de middagen avond repetién geregeld by woont Dit bericht zal voor velen die haar als lid van de Zangvereeniging Arnold Spoel en ais leerling van den Heer Spaanderman hebbeu gehoord eu zich het schitterend succes herinneren datzg behaaldein de Klokken van Cornevillo een waarborg zgn voor de studie die ze ook nu heeft gemaakt van de titelrol in de Mascotta Uit sympathie voor du Vereeniging heeft ze met de grootste ambitie hare welwillende medewerking toegezegd en t is reeds uit de repetién gebleken dat ze zich met de meeste toewgding voorbereidt Haar zang en haar spel zgn weer evenals in de Klokken van Corneville nitmnctend Het succes zal ook nu bnitengewoon zgn Gedurende de maand December zgn in de Spaaren Hulpbank Gouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 373 ppsten f 11603 27 bygeschreven rente 268 36 f 11871 62 Terugbetaling in 211 posten 19036 86 Meer terugbetaald dan ingelegd f 7166 21 Aan bet einde der maand Nov was ten name der Inleggers ingeschreven 535256 621 Zoodat bun te goed Ulto Dec bedraagt f 528091 38 In den loop der maand Deo zgn 14 nieuwe boekjes afgegeven 9 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 38 boekjes geheel terugbetaald zoodat aan het einde der maand Dec 2638 boekjes in omloop waren G a s c o n t r ö 1 28 December 4 uur namiddag Druk 40 m M Lichtkracht 13 08 Kaarsen Tem 3 Caloriéo Een ernstige aanvaring met een stoomboot had gisteren op de rivier de Gouwe binnen deze gemeente plaats j de sleepboot Haarlemmermeer van den haer P Pannavis alhier vertrok met aen convooi in de richting Amsterdam waaionder een met pulp geladen houten aakschip van ruim 100 last grootte en bestemd voor Woubrugge Nabg de steenfabriek der Oebr Nagtegaal kwam van tegenovergeitelde richting eene der nachlbooten van de firma Vertchure en Co zoodanig op den kop van het aaktchip inloopen dat aan bakboordzgde een groot gat ontstond tengevolge waarvan de aak bgna onmiddellgk zonk Tot overmaat van ramp verloor tydens of noch vóór het tchtersitstoomen da nachtboot de schroef zoodat d vaart door niets kon worden tegengebonden Vronw of kinderen waren gslnkkig niet aan boord i lebippar li doar d a raap garii neard daar wel de lading doch hst vaartuig niet is geastureerd Door boven op de luiken te gaan staan konden schipper n knecht gered worden het heele hebben en bouwen van den knecht ging natuurlgk mede verloren Bg den heer Nagtegaal werd de arme verkleumde knecht in de gelegenheid gesteld zgne natte kleeron te droogen Vanwege de Provinciale Waterstaat zyn onveilige seinen aangebracht het vaartnig ligt ovorigeus niet hinderlgk voor de scheepvaart door de rivier Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen hoogere wiskonde K V m o de heer P Visser uit Schoonhoven KiiMPiN a d IJsEL Tot Ambtenaar ter secretarie is door Burg en Weth benoemd de heer T J Nicolaï van Utrecht TOO srEEIj Gisteravond kwam Het ederlandsch Tooneel met een stuk waarvan de titel Een Moeder reeds heel veel goeds beloofde en ons deed denken aan een prachtig figuur in het aangekondigde tooneelspel We kregen echter oen raoederkarakter te zien dat ons niet aanstond maar helaas toch veel in de werkelgkheid gevonden wordt Do schrgver heelt de egoislische liefde van den hoofdpersoon sterk op den voorgrond laten treden soms wel wat te steik waardoor hiJ zich heel even aan overdrijving schuldig maakt We denken aan het verschrikkelgke oogenblik dat de moeder een telegram ontvangt waarin gemeld wordt dat haar dochter verdwenen is en waarin do schrgver do moeder nog laat uitroepen Zonder mg er iels van to zeggen Het spel van Mevr Chr Poolmon nis de hoofdpersoon was eenig zooals altyd Niet minder mooi speelde Mej Kika Hopper die wel de dankbaarste rol in t stuk had Zg als schoondochter van de moeder werpt alle egois iie ver van haar on juist door die tegenstelling in t stuk kwam het hoofdkarakter genoeg uit zoodat de schrgver zich niet aan kleine overdrgvingen had schuldig behoeven te maken Mej Hoppei vertolkte haar rol op een manier ja we znllen maar zeggen zooals we Aki van iemand met haar talent verwachten geheel in overeenstemming met de werkelgkheid met eon Hinken klankvollen toon in haar beschaafde spraak waardoor we haar t Helste zien in n rol als die zy gisteravond speelde De eerste twee bedrgven van het sink zgn wat mat Eerst op t eindu van het 3o bedrgt komt er actie Dan krggen we eerst het aingiyp nde tooneel mot juflrouw Slot n dan t verzet van een zoon tegen zyn moeder Mevrouw van Ollefen Kley inplaats van Mevr Pauwels v Bieno die door ziekte Terhinderd was kreeg na haar scèno een flink en welverdiend applaus Uit haar vertolking sprak kunst zoowel door toon gesticulatie als door uitdrukking vun het gelaat Haar rol was kort maar zwaar Als we dan daarby nog weten dat het haar deel in het stuk niet was maar dat zg voor een ander inviel dan wordt de lol dien we haar toezwaaien nog grooter Do heer Meunier die Onno voorstelt do zoon die zyn plaats onder Moedors vleugels verlaat krggt aan het einde van het 3e bedrgf eveneens een heel treffend oogenblik ook zgn verder spel was in stgl Eenige aardige momenten werden ons bezorgd door den Heer L H Chrispyn die bij zyn kleine rol ook de regie in handen had Nn we weten wel dat dit aan den heer Chrispgn uitstekend is toevertrouwd De personen verder In t stuk voorkomende werden vooral ook wat stil spel betreft verdienstelgk weergegeven Om kort te gaan we hebben ons gisteravond nitstekend geamuseerd en bg velen zal én t stuk én hel spel een indruk gemaakt hebben die niet poedig uitgewicht zal zgn IKQCIOIfOEH Gouda 29 Dec 1905 Qêaehtt Redactie Mag ik n beleefd verzoeken het onderstaande wel in uw blad te willen opnemen Bg voorbaat dank In de eerste plaats wensch ik een woord van hulde te brengen aan de afd Gouda der Mg Tot Nut van t Algemeen dat wg in de gelegenheid gesteld worden om Donderdag 4 Jan het spel van 2 in de mnziekwareld zeer bekende hoeren te hooren die met een waar prachtprogramma voor der dag komen Ieder die dus eenigszins in de gelegenheid is om dien avond te gaan bgwonen en van ernstige muziek hondt zal zich zeker daarvoor geen tweemaal behoeven te bedenken Wanneer we echter op den toegangsprgs letten en dat is natuurlgk ean van de voornaamste faktoren dan is die wel e n beetje vreemd gesteld Het is zeer pryzenswaardig dat er kaarten van 10 cents Tarkrtjgbaar itjn geiteld voor deo werkendan stand doch iedereen kan daar natuurlgk geen gebruik van maken Enfin dat daargelaten deze maatregel is zooals ik zei in ieder opzicht te prgzen Verder lees ik echter dat de leerlingen der H B S en van het Gymnasium toegang hebben togen den prys van 50 cent Maar miinbocr de Redakteur ik geloof toch dat al is deze prgsvermindering erg mooi de leerlingen der Stads Muziekschool ol leden eener Mnziekvereeniging wel in éQ eereU pUtaU recht hebben op reductie luist doordat er zoo weinig van die Mnziekavondjes zyn geloof ik wel dat deze in de gelegenheid moeten gesteld worden zoo n avond bg te wonen Te meer daar sommige leerlingen der H B S of Gymnasium ook leerlingen der Muziekschool zyn en deze dan toch als leerling van laatstgenoemde inrichtingen reduktie genieten Ik hoop dat ditschrgven aanleiding moge geven dat er eens over het door my voorgestelde gedacht wordt Ik weet wel alles heeft zyn vóói en tegen doch ik meen dal hetgeen vóór ditschrgven te zeggen ii ruimschoots tegen de schaduwzyde opweegt Mot Hoogachting A V Gouda 28 Dec 1905 Mijnheer de Redacteur Dezer dagen werd my meermalen gevraagd naar den flnanlieelen toestand onzer Spaaren Hulpbank mag ik U naar aanleiding daarvan beleofd verzoeken bg den gewonen raaandstaat het volgende overzicht te vermelden van de bezittingen der Bank zooals die zich op dezen datum in de macht van het Bestuur bevinden Belegd is in Hypotheken op panden en lan dergen zoo te Gouda ais in omliggende Gemeenten gelegen f 581202 30 in voorschotten aan Hulpbank leeners verstrekt 7732 04 in Effecten Obligatién Gemoon teieaningen 13620 op Prolongatie tegen onderpand van elfecten 44100 k Deposito tegen onderpand van effecten 21700 Contanton in kas 7276 25 1675630 59 trekken wy biervan af hot bedrag aan do Inleggers der Spaarbank verschuldigd volgens bggaanden maandstaat 1528091 38 te vermeerderen met do rente aan hen toekomende over het jaar 1905 16927 08 I 645018 44 i dan blgft als Reserve over f 130612 14 of ongeveer voor elke ingelegde f 100 f 12 5 Dit bedrag is dus beschikbaar om onverhoopt voorkomende verliezen t r dekken Van af de oprichting der B nk in het jaar 1857 tot op den huldigen dag is geen enkel verlies geleden wy hopeiyuat dat ook in de volgende jaren zoo zal iyven Hoo ajChtend A VAN REEDT DORTLAND Boekhouder Secretaris PoslerUeu eo Telegraphic De Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier brengt ter algemeene kennis dat in verband met de a s Nieuwjaarsdrukto op Zondag 31 December 2 manlzal worden besteld 7 30 m en 1 unr s namiddags en er alsdan geene gelegenbeid zal zyn tot het afhalen van correspondentie De oren van openstelling van het kantoor zullen zyn al die op een gewonen Zondag Voorts zal wat verzending der Correspondentie betreft Zondag 31 December geheel geiyk zgn gesteld met een werkdag Op Nieuwjaarsdag zal het kantoor zyn opengesteld als op een gewonen werkdag Postwissels en Ryksverzekeringsbankzaken zullen op de gewone uren worden behandeld Postpakketten en qnitantién znllen echter niet worden aangenomen Het aantal bestellingen zal worden ternggebracht tot drie en zulks tot dat de normale toestand zal zgn teruggekeerd Ten slotte wordt het publiek dringend nitgenoodigd om kaartjes en gedrukte nienwjaarswenschen in grooten getal niet in de bussen te werpen maar aan het postkantoor af te geven Gouda 29 12 05 De Directeur voornoemd H C HENNEQDIN VERSCHEIDENHEID Nu de goede gevolgen waargenomen worden van de bemoeiingen van werkgevers inzak h t aankweeken van spaarzin bg hun arbtideri of bedienden door hen te be wegen hun verval naar de spaarbank te brengen wordt er door da Rijkspostspaarbank nogmaals op geweien dat menigeen by wgze van fooi een zeker bedrag op naam van zgn bediende op een spaarbankboekje laat inschrgven FOSTEIE ICTBITT Verplaatst de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse A 1 Lindt van het postkantoor naar het telegraafkantoor Ie Rotterdam onder intrekking zijner verplaatsing naar Vianen H G W M Hoskam van Rotterdam bgposten telegraafkantoor Veerkade naar Vianen en T P E Sperna Weiland van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse mejuffrouw G C C Eeeser naar hel bgpost en telegraalkanloor Kerkstraat te Amsteidam G Pierik naar Kerkrade H J Viel naar het bypost en telegraafkan Prins Hendrikküde te Amsterdam on mejuffrouw H de Jager naar Venio telegraafkantoor allen van Amsterdnra telegraalkanloor de adsitenl J C Thomasze van hut bypost on telegraafkantoor Prins Hendrikkade naar hot hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam 16 Jan ds commieren der telegrafie Ie klasse J Bosboom naar Amatordani on C van der Nagel en G H Stotgn naar Rotterdam allen van s Gravenhage 1 Febr de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse L A Prins van Hoorn naar Amsterdam telegraafkantoor de klerk der postergen on telegrafie 2o klaise A van Hoes van Amsterdam telegraafkantoor naar Hoorn 1 April de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse Jelle van Dgk van Joure naar Amsterdam telegraafkantoor de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse J van der Linde van Amsterdam telegraafkantoor naar Joure Ingetrokken de verplaatsing van den klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse A Korteweg van Helmond naar Kerkrade Eervol ontheven van hol beheer 16 Jan 1901 van het post en telegraafkantoor te Hulst do directeur F J T M Smit en belast roet het beheer van het bgpost en telegraalkanloor Twgnstraat te Utrecht van hol post en telegraafkantoor te Geertruidenborg de directeur O J do Jong en belast met het beheer van het bgpost en tolograafkantoor Utrechtsche Voer te Leiden van het post en telegraafkantoor te Brninisse de directeur J W L van Hengelaar oil belast met het beheer van het byposten telegraofkantoor Charlois te Rotterdam Eervol ontslagen ep verzoek 15 Dec do vrouweli kü eerste klerk ter directie van do Rykspostspaarbank te Amsterdam 8 F M Taverne Eervol ontslagen 6 Deo do telefoniste C A Versloot te Middelburg Overleden 11 Dec de directeur brievengaarder te Hansweert G E van Krieken 14 Dec de adeistent D Schipper te Amsterdam 19 Dec de directeur van het post en telegraafkantoor te Sneek J L Vermont BEÏÏES VAK ROTTEEDAM L K H K VRIJDAG 10 NOV Staatéléêmntjen PoaTOOAL üblig 3e Serie fr 050 3 ö Oblig So Serie fr 2500 3 59 RnsLiHU Iwang Dombr Obligatién 4 96 Azii Japan Obligatién 1899 4 74 74 CoLUUBU Geconsolideerde Bultenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24 Hgpotheek Bankén Pandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 lOlV Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp i Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 J8 Pandb God Hypotheekbank te Veendam 4 100 0rweffUeningen Italii Oblig Znid Italiaansche 8pw Mg A 367V PrtmieUminqen babani Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sekiepvaart MeMtechappijen Aand Holland Gnif Stv My 35 Divereen My tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89 MA TELS Costumes eii Bloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD Predikbeurt bU de Remonstrantsohe Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 31 December s avonds half zeven uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVEIiTiONTliOlN Kcnuw en llaa flijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worlt il t boekje iranoo per post toegezonden door BLOKFOEL S Doekh Zaltbommel WliB Wker ign wil i lokt Bikel CsCM t uotvaagen lüarn gaatdd en na v l proebtmingaii kt éoL naadal gekomon oadei dot aaiia d iritviadara Dr HiobMlhl vtraadigi Vf da beat machuioa b hit vrartldbansinda MakbUaasmant van Qebca 8M rek I Knihm iKh SrTüléïiMUf Bikel Cacne n vitrkaDttD buiüB Dta BikO OKM it mal iielk gikoakt Mia taaganama gannda diaakToor éf Miykacli gabrtiik een t 3 kitkfab aa t posdor v or een kop CkeeAU Ala geneeskradidge drank b gtval vaa diarrhoe aWota met water ta gtttulkan Verkrijgbati by da TootnaaMta S 71 Apotbekarm aav Oeneraalvnrtagrawoordlgtr nM lullin MatttnkMI Hterlijk yerfrisidieni Conservetrl da l andenl imiiterdam Eatvcitiaat UU Volgens den heéenéaagtolm stand der wetenschap is Odol proefondenindeliik hitbiste mdM voor de verzorging vm mond en tanden Alleen sshl iQ nze Pj f flat8n VAN BlOMM SUIN S Inkt is proefonde tiileliik de BlSts en volkomen ONSCHADLLIif l AFTLt l N HOLl A ND