Goudsche Courant, maandag 1 januari 1906

iSieuwS en Admrtentiehlad rjjor Gouda en Omstreken TMcfpon Na V D V F K T E N TI E N worden g epUatst van 1 regel a 5 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar laat8ruiinte 1 Inzending van Advortentiën tot 1 uur des midd 2 rdi t II Kn 8 De Uttg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per po st 1 70 Afzonderlijke Noinniers V IJ F C F N T K JN Ons volgend nummer zal niet verschijnen Maandagavond maar Maandagmorgen worden uitgegeven Voorbereidend i lilitair Ondcrrichl Onderzoek tor verkrijging van een Bewijs van voorgeoeft ndheid De BUHOEMEESTER van GOUDA b iiRt ter kennis van belangbebbeiiden dat zy diu ich hebben aangemeld lot dcelnoming aiin tiet in Januari n k tu lioadcn onderzoek ter verkrijging van een boMrii van voorgeüefundlieid voor dat onderzoek zullen moüt n aanwezig zü op Dinsdag den 9 JanUiiri IDOG des voorniiddags te 9 uien in de Kazerne alhier Qoada den 30 December 1905 De Burgemeester voornoemd K L MARTENS Voor De kleine Debater II Naarstiglijk zijn bij do vlak aditer ims liggende begrootjiigs beraadslugingeit bouwstoffen bijeengebracht voor n tweede uitgave van het kostelijk boekskc dat coalitionairen ro agandisten zulk n trouwe gids is geweest in den laatstcn verkiezingsveldtoc ht Er is in voorraad gewerkt voor het geval dat het christelijk cenieiit de verweering die ook politiek bouwniaterieel door invloeden van tijd en weer heeft te verduren met goed gevolg zou doorstaan De samensteller van do korte aanteekeningen bij de stembus van 190 zal zelibeheerscbing moeten toonen bij het vullen van den koker met pijlen die naar de overzijde zullen worden gezonden voor zoover het beschaafd politiek oorlogsrecht het gebruik niet al te ernstig afkeurt zal hij zelfs eeuige giftige die vooral de vertrouwensman van de Sliedrechtsche getrouwen vol antithetisch met zoetelijken glimlach in bet bitter venijn doopt te zijner beschikking hebben Wèl is er voor hem zelfbeheersching noodig om niet sHe geexcerpeerde schoone en heerlijke en nob le redevoeringen te willen opnemen Want eigenlijk eigenlijk verdienden zetoch alle n plaats alle deze bewij en voor de voortreffelijkheid van het KnyperMinisterie het bestaansrecht ja de noodzakelijkheid der antithese de zedelijkeverdorvenheid der rationalistische verkie ingsagenten en de eigen braafheidvan de christelijke hoedej s van het zedelijkheil des volks die iode danken dat zijniet zijn gelijk deze Er kon echter wel eens n tijd komen waarin al die nabefrachtingen en berinneringen aan n afgesloten tijdperk onzer staatkundige geschiedenis haar aantrekkelijkheid of lichtenden glans zouden hebben verloren Ook op die mogelijkheid i gerekend nok met deze overweging in voorraad gewerkt en vooral wat in onzen tijd nog wel lang zal blijven trekken sociaal geargumenteerd Hierbij is vooral de geachte afgevaardigde van Beverwijk aan het werk geweest Met dien eigenaardigen pathos die eiken redenaar die zichzelf oj de taal niet voldacuile behe ïsoht ei volgt heeft bij bij het groote begrootingsdebat n groote rede de Kamer ingeschopt die het sociaal beleid van ile nieuwe regeering bij voorbaat ten strengste afkeurde Kilt van de antithese oj dit gebied De Kuvjiorregeering bij de eerste Troonrede van haar vierjarig tijdperk opgetreden met een sociaal program oin bet arbeidsvraagstuk zooveel mogelijk tot oplossing te brengen door het indienen van sociale wetsontwerjien en het aangeven der middelen om die wetsontwerpen tot werkelijkheid te brengen zoodat de arbeidstafel in het laatst van het Sde jaar liarer regeering was opgediend en gereed gemaakt deze regeering opgetreden met n sociaal jirogram dat steeneii geeft voor brood de belofte de oudecdomsverzekering in te voeren zoodra de vereischte middelen beschikbaar zijn en de stellige zekerheid dat weinig op den socialen akker zal worden gebouwd en omgeploegd en veel nagelaten omdat de toestand van s lands tinancien een zuinig en juuichfig beheer beslist noodzakelijk inaabt ls t geen treurige daad die in geen enkeS o izicbt is goed te praten om den arbüflers het meest kostbare gerecht waaiftp zij zoolang hebben gewacht dat eindi ijk was opgediend weer af te nemen De il heiders die dezen zomer tijdens deïi verkilngsroes het Muir uit de sloffen bebb S geloopen om toch die christelijke regeiiing van bet kussen te krijgen kunnen ficli thans verblijden met een doode musci Wit geen geld kost neemt deze Regeeri van het vorig Kabinet oWr van de iirbeidswet die wel eeiilg geld zal kostej door het uitbreiden der arbcidsiiisjiectli wordt niet eejis gerept De kinderarbeid de bakker snachtarbeid de niet beschfrining van gevaarlijke bedrijven huisarbeid dat alles blijft voorloopig bestaan Laatste antithese Ziet deze daderf ziet de beloften der vrijzinnigen De Hitndelingen der Statun Cieneraal geveijlalleen den tekst der redevoeringen der Ifainerleden weer Zonden e ii eti r l et4il ijii vMHi allo ImndeliDgeu dan zon hij dezen passus van de rede des heeren l asstoors ongetwijfeld zijn vermeld dat deze wann sociaal gevoelige afgevaardigde eeiiige oogenhlikken moest pauzeeren om zijn bij de gedachte aan zoo geweldig kiezersbedrog heftig geschokt gemoed in den gewonen stahieleii evenwichtsstftiid terug te voeren en z n tranen af te wisscheii n Onderzoek naar het zoutgehalte dezer afsclieidiiigs rodiicton van des lIoogEdelmogenden traanklier zou naar men maa veronderstellen leiden tot de uitkomst dat ze als krokodillentranen zouden moeten worden geboekt Want de eerbied voor het onderscheidingsvermogen van een der honderd uitverkorenen verbiedt de veronderstelling dat deze afgevaardigde werkelijk reden had tot droefenis ze zou immers deze insluiten dat hem de ware antithese tusscbcn de zuivcrlieid en den omvang van sociaal gevoel der beide regeeringen meer in bet lijzonder van minister Kuyper en minister eegenB zou zijn ontgaan Den heer Pastoors is toch alle gelegenheid gegeven imi te ervaren dat socialiter dit is de tegenstelling J de vorige Begeering veel belovend weijlg gevend deze toezeggend enkel wat zeftoezeggen mag en kan De vorige lii uitzichtstellende den ouden wien de uitzichten op t beter leven liic iiamaals dichter waren dan op een bié beneden onder Al christelijk Bestier n mager pensioen dat zij betaalden met verhoogde uitgaven voor eerste levensbehoeften handel scheepvaart en nijverheid met belemmering en acliteriiitgang deze mijdend zulke allermiserabelste antisociale politiek die ojigetölgd werd met de uitwendige sierselen van christelijke barmhartigheid en bereid den ouden de hulpvaardige band te bieden wanneer de gelegenheid die met d n meesten spoed tal worden voorbereid daar is om die kloek zonder dwang tot wedervergelding uit te steken De vorige stapels van voorstellen van wet stajielend oji elkaar die pakhuizen vcnmdeu van ongeregclile waran mniMx deugdolipje Vaarde voor dagelijksch gebruik en vaak n bespotting en miskenning van de allereenvoudigste eischen van wetgevingstechniek deze zicli zettend aan het werk met den ernstigeii wil en naar een groote vvaarschijnlijkheidskans in het v eriuogen V t het afleveren van arbeid die af i en vruchtdragend kan zijn iii de jf i k Minister Kiuper onnaspeurlijk terakter zich bewegend in slingerscboimnelingenvan democratie naar reactie ministerVeegens man nit een stuk zich blijvendgelijk in eerlijke toewijding en liefde voorde democratie i Ij Ook 111 i iizii hetoeküuis ilat veol ffnt dnnrbij iiioüHt geregüld uiijïor güld wns Minister Vyogoii luaakttj in zijn uitivoord don liuar PasstoorH 01 o tt oiimorkzftnm op dat volgens art 181 vnii lio infalidit itson ouderdoinsver okonngontwürp intorlyV vyC jnron iin hut in werking treden van art I bij de Staten jenoranl voorstellen moeten worden ingediend tot regeling van niet minder dan 17 ontwerpen die op eon enkele nit ondering na allo bij het wetsontwerp hadden behooron te ijn geregeld FEUiLLETOX Ë iliilllE iflti 147 Zelfs de ongelnkkigsten hebben nog iets waar i j zicb aan kunnen hechten Ik bezit geen enkel aandenken aan Clara zelfs geen brief De naam dien ik aangenomen heb en dien ik ontleend heb aan de plaats waarop zij altijd het meest gesteld was is voor mij wat een haarlok een ring eene kleine gedachtenis voor anderen is die gelakkiger liJn dan ik Ik ben van de eenvoudige bijzonderheden van mijn leren op deze plaats afgedwaald Zal ik na daartoe terngkeeren F Vandaag niet MiJn hoold brandt mjjn hand is moede Indien de dag Tan morgen geè n bijzondere gebeurtenis ter opteekening met zicb mocht brengen kan ik het onderwerp dat ik nn albreek wedei opvatten SOOetober Na gisteren mijn pen ter zijde gelegd te hebben ging ik nit met het doel om den vroegeren vriendscbappeIfiken omgang met mijn baren te hernienwen die gedurende de laatste drie weken door onophoadelUken arbeid aan de laatste g deelten van mijn verhaal afgebroken was Op miJn wandeling tusschen de buizen en naar de oude kork op de beide zag ik minder menschen uit dezen omtrek dan gewoonlijk De houding van hen die ik toovallig ontmoette scheen op oen onverklaarbare wijze veranderd te zijn j misschien was het louter inbeelding maar het kwam miJ voor dat zy mij ontweken Enn vrouw deed toen ik aankwam b iar huisdeur dadelijk dicbt Een visscber antwoordde ternauwernood toen ik hem goeden dag zeide en liep voort zonder als naar gewoonte stil te staan om wat met inu te pr iten Zoo ook liepen eenigc kinderen die ik op den weg naar de kerk acbterhaaldo van mö weg en maakten gebaren tegen elkander die ik niet kou begrijpen Keert bet vroegere bijgeloovige wantrouwen te mijnen opzicbto terug nadat ik gemeend had dat het geheel geweken was f 01 toonen mjjn buren sleclits hun gevoeligheid over mjjn onwillekeurige verwaarloozing van hen gedurende de laatste drie weken P Ik moet het morgen trachten te ontdekken 21 Oc t o ber Ik heb alles ontdekt De waarheid waarvan ik gisteren vreemd genoeg geenerlei vermoeden bad heeft zich heden aan miJ voorgedaan Ik ging dezen morgen alt zooala ik van plan was om te onidekken of inün baren werkelyk tun mijnen opzichte veranderd waren ot niet sedert nnju afzondering van drie weken Voor de deur naast de myne waren twee kloine kinderen aan bet spelen waarvan ik wist dat ik ze spoedig na miJn komst voor mjj gewonnen had Ik ging naar heil toe om wat mot ben te praten maar loen ik naderde kwam bun moeder naar buiten en rokte ze met een blik van toorn en onrust van my af Voordat ik haar naar de reden daarvan kon vragen bad ziJ hen in baar woning medegenomen en de deur ge sloten Bijna op betzelMe oogenblik al ware hut volgens een afgesproken teeken kwaineu drie of vier andere vrouwen nit baar woningen waarschuwden niy mei luide toornige stemmen om niet in do nabijlieid van haar ot baar kinderen Ie komen en verdwenen terwijl zij baar deuren sloten De waarheid nog niet vermoedende keerde ik terug en wandelde naar het strand De knaap dien ik gebruikte om mij viin levensmiddelen te voorzien stond daar tegen een oade boot aan to luieren Toen Ut mjj zag sprong hij overeind liep eeuige schreden weg bleef toen staan en riep mij toe Ik wil u voortaan niets meer brengen vader zegt dat hij niet meer aan u verkoepen wil al wildet gij ben nog zooveel betalen Ik vroeg den knaap waarom zijn vader dat gezegd bad docb hij liep naar bal dorp terug zonder mij antwoord Ie geven GiJ deedt hel best als gy on i verliet pieveldo een stom nebtor mü Ah gij niet uit eigen beweging gaat dan zullen d menschen hier u door den honger uil deze plaats verdriJYen De nan die deze woorden spiak was een van de eersten geweest die na niyn komst hel voorbeeld van vriendelijkheid ten opzichte van my gegeven had on tol iiem wondde ik mü nn om de varklaring die niemand anders my wilde geven GiJ woel zeil heel goed wat wij bedoelen en waarom vvy willen dat gy van bier vertrekt luidde zijn antwooid Ik verzekerde hem dal znlks bot geval met waa en verzocht hem zoo dringend dat hy my d niomtrent i ilichting geven zon dat by neg even bleef slaan Ik zil het a raidadeel n zeide liy raa ir nu niol ik zou niet graag met u gezienworden lerwyi by dit zeide keek bij naarde vrouwen die zicb anderin luJ vpar haar halzen vertoonden Ga wedeifOr huis en sluit u zolven op ik zal alAMfdonkeris komen y Wordt vervolfd