Goudsche Courant, dinsdag 2 januari 1906

Dinsdag 3 Jailuari 1006 2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PRIMA Heinekeff Qerstebieren echtMilDclinerLöweabrS u in de bekende orig incelc poften 4 10 en 15 et Bdzoekl tliaDS Galé HlBHONr iVo 9Ö15 44ste Jaargang mmm coiramt Meuws en Admrtentieblad vQpr Gouda en Omstreken reletoi n IVo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zop en Feestdagen Telefoon IVo ADVERTENTIEN worden geplaatst van t 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Firma C LOÏÏRENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJ IIANDKL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vla de Sainos Maatsch tot Nut van t Algemeen Departement QOUDA Ml ZlËÏKÏVO B van de Hceren LOUIS WOLFF Viool en A DE VOGEL piano op Donderdag 4 Januari 1906 des avonds ten S ure lo de Soeieleit Réunie Ooslbavrn PROGRAMMA 1 Sonate op 108 d moll Joh Brahms o Allegro Adagio c Va pooo presto e con sentimenlo d Presto agitato La Folia variations sérieuses Corelli Sonate op 6 h moll Richard Slranss a Allegro molto appasionato 6 Adagio Cantabile c Scherzo Presto d Finale Allegretto vivo i Faust Fantasie Winlawski 5a Impromptu op 142 No 3 Fr Schuburt b Scherzo op 81 b moll F Chopin 6 Sonate op 45 c moll Edvard Grieg o AUesro molto ed appassionato b Allegretto espressivo alia Romanza c Allegro animate Vrijen toegang hebben de Leden en hunne buisgenooten uitgezonderd dienstboden Entree voor i e Leden f Voor leerlingen Gymnasium en H B S wier ouders of verzorgers geen leden zjjn 1 0 80 Bovendien zjin voor de tribune een éér beperkt aantal kaarten 4 10 Ct verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CREBAS Wijdstraat alhier en wel uiteluitend op Woensdag 3 Jannari 1908 van s middags 12 tot s namiddags 4 ure N B o De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per jaar f 4 50 I b Overigens kunnen zich de toegangtot de Leuvtrgadering verzekerentegen betaling van f 2 50 per jaar Ongehuwde personen onderwijlers en onderwijzeressen werkzaam by hetjl Lager Onderwijs mits geenhoofden van scholen Gelegenheid tot aanmelding voor a of 6 bijondergeteekende of den Penningmeester denHeer CREBAS De Secretaris C J M KROON Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 25 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend Firma Herman Zoon EEMBEFOI TAN THEE ffleu wonlt verzDchi op t iHËUK te letten UIT HET Mi OiZI TAN M IIAVENSWAAY imm QORINCHëU Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes vau vijtwee en een half en een Ned oni M i met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien vim nevenstaanil Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeriofr van geëerde orders aanbevelende J O BIJL foorheen J BREEBAART Lz In t bijzonder wordt uwe aaiidaeht gevestigd op het wottiggedeponeerd merk OI S VADIJKLAIVDc onoeertrog en geurige CU mtgaar HUIFKAR SIGAREN in 2 l 3 i 5 en 6 Cts Sigarenmagazijn S VAIT WIJHGAAEDEN P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVUKANCIEK RUM OITROEN ARAC BURGUNDY rerkrygbaar bIJ alle grotHert ond r vooriauirade tonlróle Tm Pv VAN If iMUL HOOS HUlJIfcNS PUUCH Bestrijding van Bloedarmoede Bleekz joht Malaria BinDenkoortaj Algemeeae Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust De Echte EINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar a f 1 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissej i f 1 Oliemisolie Fabrielt van H NANNIÏIG den Haag Vraayt overal NANHiyO S X1WIT8TAAL f 7 ftS p literflench Per V llterfleBoh i 0 70 WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT 79 HONII Hl ljrKi F BIIIKHKW Voedert uw Vee met de uivere murwe merk Sler en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootsto voedingswaarde JSere Diploma Parijs 1000 Negen Gouden Medatllea KONINKLIJKE FABRIEKEN WESSANEN LAAIT Wormerveer OPtiKHiCUT Mo lt S Aangezien ons gebleken is dat er in den laatsten tjjd misbruik wordt gemaakt van den goeden naam onzer LXJNKOëKÏ N deelen wg hierdoor onzen geachten afnemers mede dat ter voorkoming van misverstand onze Lijnkoeken voortaan zullen worden gemerkt IV L WBSSANEN LAATS Gevonden is hei eenigst midlel tegen BLOEDARMOEDE BLEKKZIIÜHT ZENUWZWAKTE VERMAGERlNG en VEUMINDEBIiNG DEB LICHAAMSKRACHTEN DOOtt BUITENSPÜKIGHEDEN n m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm ia het eenigst HoUandach fabrikaat Deze HAEMATOGEEN heeft het practische nul niet te kannen beichimmelea of gisten zooals producten die onder dezelfde naam in den handel voorkomen HAEMATOGEEN fN POEDEEVÜBM is aangenaam van smaak het goedkoopste in het gebruik terwgl het in water melk koBBe thee wan enz kan worden vermengd en de zwakste maag zoowel van het jongste kind als van den grijsaard HAEMATOGEEN IN POEDERVORM kan verdragen Onze doozen zijn voorzien met het wettig gedeponeerd abriehmerk van de Koninklijie Stoomfabriek t OE HONlNGBLOEMt Aanbevolen door H ll Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrögbaar bjj Firma WOLFW Co Westhaven 198 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJssel A N VAN ZESSEN ScAoonAocen B v WIJK P W V EDE Ihidewater A SCHEER Haaitrecht K VAN ÜEB BEIJDfiN Reeuwijk P V n SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN Waddingtveen P A DB GROOT A db JONGH Oudewattr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benichop Telephoonnet Grouda Aangesloten onder Tel No 161 W F VAN BEEK Bleekorssingel 269 162 H BOÜTERS Turfmarkt H 175 163 J J DE MINK Buurtje 16i POLITIEPOST Korte Akkeren WAPELBAKKEHIJ injde ijzeren Pakschuit in de Gouwe nan de Groenendaalscbe brug Ondergeteekende bericht aan de geachte burgers van Gouda dat hij OUDEJAAESDAG en AVOND tot 12 uur toe en ook NIKUWJAARSDAG WAVELES bakt Butelliogen worden ten allen tijde franco thuis bezorgd ook kunnen bestellingen worden afgehaald Briefkaarten worden vergoed PrV ï eent per tuk Hij zal trachten door het leveren van uitmuntende waar de gunst van de geachte burgers waardig te worden Hoogachtend UEd Dw Dr F AV V D 8TEEN In bet VERLICHTING MAGAZIJN De Avondsier Dubbele Buuit B 13 TELEF 117 zijTi voorhanden de nieuwste modellen GAlSORlAilEWTeiI Gnsgloeilirhtbranders Gas RIcrIra Branders Ballons en KRALEN en ZDDEN Franjej Enorme keuze gtftcrije geëmailleerd BDISHODDELIJKE ARTIKELEN deugdzaam en zindelijk B M Ë mm m liAsroRtiize KOOKAPPARATEN Wand om Foren Salon Gaslareltjes en verder alles wat tot het vak behoort Aanbevelend M M 7 LOOir Aanlogger van Gas Water on Spreekbuizen Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7Ü ct en f 1 95 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ADKBR F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LüGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 HST adres voor degelijk en soiled schoenwierk is beslist Het Noord BrabaDtscli Schoenenen Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Klelwegsteeg Voetbalsclioenen Merken aft Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle repArati6n en aangemeten werk Gouda Dmk van A BRINKMAN i Z De prijs per drie maanden is post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ V Hi NiwifSGKviic BORGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van do ingezetenen dat het 2b suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 190 5 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende VTJF MAANDEN voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda 30 December 1905 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER OUD EU ITIEUW De tijd rolt als deez borgstroom voort BoRUEH Nieuwjaarsdag De eerste van een reeks van driehonderd vijf en zestig dagen die van allerlei zullen brengen èn leed èn vreugd U smart i n blijdschap Dagen 4iie getuigen zullen zyn van v oorspoed voor dezen van tegenspoed voor genen dagen die in veel zullen gelijken op die van het afgeloopen jaar doch zoei zekeiook velerlei meer of minder aangename afwisseling zullen bieden Dagen eindelijk die iins allen jnng on oud rijker uilen maken in levenservaring rijker aan ondervinding die ons meuschen bij t voortgaan op de levensbaan zoo noodig is ondervinding waarvan de mate van bezit tot op zekere hoogte het geluk van den mensch bepaalt daar zij tucli volgens het spreekwoord de beste leermeesteres eene uitstekende leidster is bij het afleggen van den met rozen maar helaas ook dikwijls met scherpe doornen bezaaiden levensweg Nieuwjaarsdag voorafgegaan door den Oudejaarsavond Oudejaarsavond de avond waarmee het jaar besloten wordt De avond die ook weer een bepaald deel van het menschelijk leven afsluit Op den levensweg t zij kort of lang in ieder geval de weg van de wieg tot het graf staan hier en daar FEVtLLETOX ffi 148 En hg kwam zooals hy beloofd had Doch toen ik hem verzocht om in hnis te komen wees hij dit af en zeide dat hij buiten voor miJn raam wel met mj zou spreken Deze tegenzin om onder miJn dak te komen bracht mij te binnen dat mijn levensmiddelen gedurende de laatste week op mijn raamkozijn waren neder gezet in plaats van zooals gewoonlijk in mijn kamer gebracht te worden Ik was te druk bezig geweest om daaraan toen veel aandacht te wijden doch het kwam nij nn al zeer vreemd voor Wilt gjj miJ wijs maken dat gij niet begrijpt waarom wjj u hier ait deze plaats willen verdrijven f vroeg de man terwijl hü tng door het raam wantrouwend aankeek Ik herhaalde dat ik miJ niet kon begrijpen waarom zij zoo geheel te mijnen opzichte veranderd waren of wat kwaad ziJ meenden dat ik hnn gedaan had Dan zal ik het n spoedig zeggen vervolgde hij Wij willen dat gjj van hier weg gaat omdat 1 25 franco per F CENTKN enkele mijlpalen YslU de mijlpalen is de oudejaarsavond er één Twaalf hebben overal den volkeren verkondigd dat weer een jaarkriug voorbij was Helder en opgewekt hier zwaar en dreunend elders zilveren stemmen gelijk of dof brommend hebben de klokken geluid in het afgeloopen jaar beurtelings vréugdeklokken brandklokken of doodsklokken Hun klanken hebben zich voortgeplant van stad tot stad en van dorp tot dorp over velden en wegen over rijk en arm over hutten en iialeizen ovei goeden en kwaden al die klanken eindelijk in den winternacht samensmeltend tut één macbtigeii galm En in dien oenen galm weerklinkt alle vreugde trilt door al het leed door bet afgeloopen jaar gebracht Die eene galm spreekt van groote blijdschap en van diepe smart van lijden en strijden van zegepraalt en nederlaag Door dien enkelen galm worden verschillende snaren in het menschelijk gemoed aangeslagen De oudejaarsavond stemt zoo niet allen dan toch zeer Gelukkig hij bij wieii de herinneringen van vroolijken aard m staat zijn de minder blijde zoo niet geheel te verduisteren ze dan toch naar den achtergrond te dringen zoodat hij met moed het nieuwe jaar kan ingaan Gelukkig het gezin dat met een spanning die grooter wordt iiaar Omdat viel een stem achter hem welke ik voor die van een vrouw herkende hem in de reden omdat giJ een vloek over onze huizen brengt omdat wü de gezichten van onze kinderen willen behouden zooals God ze gemaakt heeft Omdat bracht een tweede vrouw die er bijgekomen was in het midden g j de wraak des duivels onder Christenmenschen brengt Kom terug Jan bet is geen zaak voor een braaf man om met hera te spreken Zy trokken den visscher met zich mede voordat hö er nog een woord kon bijvoegen Ik had genoeg gehoord De noodlottige waarheid de d zich dadeiyk aan my voor Mannion was mü werkelijk naai Cornwallis gevolgd hy haJ aan zgn bedreigingen letterlyk gevolg gegeven Tien uur Ik heb mgn kaars in deze woning voor het laatst opgestoken om eenige weinige regels aan mgn dagboek toetevoegen De menschen uit het gehucht zgu in diepe rust ik hoor geen voetstap daarbuiten en toch kan ik zeker zgn dat Mannion op dit oogenblik niet bg myn deur op de loer ligtP Ik moet gaan wanneer de morgen aanbreekt Ik moet deze rustige schuilplaats waarin ik tot dusverre zoo kalm geleefd mai 1 het iniddernachtelijk uur nadert den laai itcn slag van twaalven te gemoot ziet wai r elk iich na dien laatsten slag beijvert de eerste te zijn om den ander een v e fe 1 heil en zegen of een gelukkig nieuwjaar toe te wenschpi Gelukkig zij wien de aard dor oudtjaarsavondgedachten niet belet den laatsten avond van het jaar in familieof triendenkring op gepast vroolijke wijze doof te brengen onder hot drinken van een glas fonkelenden wijn of heete punch of n meer eenvoudig maar niet minder smikelijk kopje chocolademelk Het jaar negentienhonderd en vijf heeft on zoowat van alles gebracht Nog pas helAen over de gansche Christenheid de kerstklokken h it Vrede op aarde vcriiondigd als een herhaling sinds meer dai ncgonticn eeuwen Doch ondanks die herbaalde vredestemmen ondanks het bouwen van vredes paleizen heeft de oorl g do kanker der volkswelvaart nagenoeg het gansche jaar door gewoed als een treurig bewijs dat de aardsche vrede nog verre zeer verre is Biiuderddnizenilen slachtoffers zijn gevallen en millioenen bij milliocnon guldens zijn weer uitgegeven niet tot heil van de gansche monschheid maar tot beslechting van een geschil tusschen staatshoofden En nu de oorlog is geóindigd maar allen weten we het of we couranten lezen of met dat de nasleep van dien geweldigen gruwelijkeu krijg misschien nog erger zal zijn dan die oorlog zelve O in die Russische gemoederen boo barbaarsch bet ook daarin moge uitzien moet toch ook aan het einde van h u n jaar wel eens de gedachte opkomen hoe het over een jaar dus bij h u lï volgende oudejaarsavond in het Russische rijk zal uitzien Zal Rusland dan nog een Czarenrijk zijn of zullen misschien de revolutionnaire woelingen wie zal ze terecht beoordeelen en leroordeelen een geheelen omkeer brengen in het land der Moscovieten ook wat het gelieele regeeringsstelsel betreft Wat do politiek aangaat is Nederland in negentien honderd en vijf het tooneel heb verlaten Er bestaat geen hoop dat ik mg in de gunst van myn arme buren zal kunnen herstellen Hjj heeft tegen mgde meêdoogenlooze vgandscbap van bun bygeloof aangestookt Hg heeft do sluimerende wreedheden zelfs in da harten van deze eenvoudige menschen opgespoord en e tegen mg doen ontwaken zooals hy zeide dat hg doen zou Het schandeIgke werk moet binnen de laatste drie weken begonnen zgn terwyi ik veel in hnis was en er weinig kans bestond om mg in myn gewone wandelingen te ont noeten Hoe dat werk volbracht is is nutteloos om er naar te onderzoeken Mgn eenig doel moet nn zgn mg dadelgk op mgn vertrek voortebereiden Elf n n r Terwgl ik een oogenblik geleden mgn weinige boeken inpakte viel er uit een daarvan een geborduurd leesteekan dat ik vroeger daarin niet opgemeiOct had en dat herkende als datgene helwelke Clara voor mg gemaakt had Ik heb dan toch een aandenken van mgn zuster in mgn bezit I Hoe onbeduidend het ook wezen moge ik zal het goed bewaren als een brenger van troost ten tgde van onspoed en gevaar Een uur De wind strgkt van de heide in hevige vlagen op ons neder de golven klotsen onstuimig tegen ona rotsachtig geweest van wel geen bloedigen strijd zooals in het verre Oosten doch van een niet minder fel gevoerden strijd We zullen hopen dat de zaken zooals ze nu staan een kalm verloop zullen hebben Dat de nieuwe regeering aan het einde van het jaar met tevredenheid moge terugzien op volbrachten arbeid Dat de werkzaamheid dier règeering langzamerhand de verschillende wanklanken zal doen verstommen klanken die hun oorsprong vinden in alles behalve in het besef dat allen geroepen zijn om met elkaar eendrachtelijk te streven naar bevordering van binnenlandsche welvaart in de eerste plaats Nieuwjaarsdag Een onbekend jaar gaan we tegemoet Geluk zal het ons brengen en ongeluk Niemand weet wat zijn deel zal zijn Elk hoopt t beste er van en ieder maakt zich voor zich zelf een andere voorstelling van een goed jaar Niet allen zullen bevredigd worden niet allen zullen als weer een jaar om is met blijdschap kunnen terug zien Veel zal gebeuren Vcrnuftelingen zullen misschien door nieuwe uitvindingen de gansche wereld weer verbazen wetenschap en kunst zullen misschien reusachtige stappen voorwaarts doen Hier zal de welvaart vermeerderen elders zal na een jaar achteruitgang te bespeuren zijn doch omtrent dit alles kunnen nog slechts alleen vermoedens bestaan Afwachten moeten we alles Raden en gissen brengt ons geen stap verder Als ieder voor zich zijn best doet valt misschien de toekomst mee Moedig voorwaarts dus vooruit I Nog eenige weken slechts en de natuur geeft ons weer het voorbeeld van herleving van ontwaken Voorwaarts dus ook de mensch met nieuwen ijver het jaar begonnen opdat men aan het eind van negentienhonderd en zes wat er ook in dit jaar gebeurd moge zijn met dankbaarheid en tevredenheid een volgende mijlpaal in ons leven kan begroeten voorgebergte aan de regen jaagt woest voorby mgn raam heen en de dikste duisternis bedekt de geheele lucht De storm die die reeds sedert eenige dagen gedreigd heeft begint optesteken Treen 220ctoher De gebeurtenissen van dezen enkelen dag hebben een geheele verandering in mgn toekomstig leven teweeggebracht Ik moet mg geweld aandoen om ze dadelgk opteschrgven Iets waarschuwt mg dat ik als ik hel uitstel al ware het slechts tot morgen niet in staat zal zyn om er iets van medetedeelen Het was nog vroeg in don morgen ik denk omtrent zeven uur toen ik de deur van mgn huis achter mg sloot om haar nimmer weder te openen Ik ontmoette toen ik het gehucht verliet slechts een paar buren Zy weken op zgde om mg voorbgte laten gaan zonder een enkel woord te zeggen Met een bezwaard gemoed meer gepgnigd dan ik mogiljjk had geacht door de gedachte dat ik als een vgand uit het midden van do menschen waaronder ik als een vriend had geleefd moest vertrekken ging ik de laatste woning voorby en besteeg het klipachtige pad hetwelk naar de heide voerde IVordi virvolgtt