Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1906

Woensdag 3 Januari 1900 By de Jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alle goeds toegewenscht door CORN VAN LEEUWEN Markt Koekbakker Mijn heilgroet aan Vrienden Begunstigers en Bekenden G DE RAADT Meubelen Bedden Tapgten PepeiBtraat Heil en Zegen toegewenscht aan mijn geachte Clientèle A VON LOM Het Compliment van deti Dag aan mijngeacjite Begunstigers Vrieijaeo en Familie G J LBGTHART Vleeschhonwett en 8pe slager Spieringstraat F 52 ij a A P lAETEffS Co p f fSo 9016 448te Jaargang IIÉII ld II fiOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad reletoi n No 83 De fjitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon e Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco perpost 1 70 i Afzonderlijke Nommers VIJFcJeNTEN voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd onda Roode Bordeaux Per Fleach St Estèpe Medoc O GO ARZABM S D BOON p 1 stationschel Heil en zegen toegewenscht aan al mgno Vfienden en Begunstigers en bigt mg steeds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Metselaar NieaTe Haven No 31 J VERGEER HOUTHANDEL Eattensingel p I 3 J B AMES C GOlJllA t i Heil en Zegen toegewenscht aan Trienden en Bekenden J VAN DEN HEUVEL Handel in Brandstoffen Oonda L P WELTKK Meubelhandel H G V p WOLF Cafe L ESPÉRANCE Boelekade Gonda J J JPirma C liourens LANGE TIENDEWEG IK t Mijn beste wenschen Aan alle menschen Op nienw vestig ik de aandacht op de wereldberoemde HOOFD m BE COLDONE want ze reinigt het hoofd van roos en tcbilvers doodt onmiddellijk alle levend onrein bevordert de haargroei en daarom wordt ze door H H Doctoren voor jong en ond bg onder aanbevolen Flacons met gabrniksaanwgzing 2025 35 40 50 en 75 cent J AN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Een gelokkig Nienwjaar wenscht ondergeteekende de geachte bnrgers van Goudatoe Aanbevelend F W V D STEEN Poffertjes en Wafelenbakker e Ji SoRotBorgR in Assurantiën Pj Het Compliment van den Dag aan Begnnstigers en Stadgenooten J VAN ELK Beomgaardstraat J DE MOL Mr tailleur p Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Begonitigers en Vrienden en bigt mg steeds op het minzaamst aanbevelen H L BOUWMEESTER Zengstraat Veel Zegen en Voorspoed aan Vrienden Familie en Begunstigers in Let Nienw begonnen Jaar C A VERZIJL Vle schhouwer en Spekslager Spieringstijaat F 52 C F BUSCII Oonda Markt p f W BRUIJNE KOFFIEHUIS en STALLING p f Bleekerssingel c9 f rinRman ê SCpon UITGEVERS p f Gods besten Zegen bg den aanvang van het Nienwe Jaar aan Begunstigers Familie en Vrienden B BELONJE Turfmarkt H 105 Schoenmakerg Schoenhandel Reparatie inrichting voor overschoenen Gouda 1 Januari 1906 JS van SooRove Brood Beschuit en p l Koekbakker Westhaven 150 Bg den aanvang van 1906 wenscht ondcrgeteekende zgn Begnnstigers vrienden enverdere kennissen veel Heil en Zegen toe p 1 M M BELONJE Jr Agent Bierbrouwerg De Amstel J VAN WEELDE in Parfumeriën Turfmarkt p f Slt V van oüo stitH Spoorstraat Gouda p f A Hollanderj HUIS EN RIJTUIGSCHILDE R Boelekade tegenover Ons Genoegen y J Het Compliment van den Dag SPEKSLAGIiRlJ p l Bogen A W van Siiokhin VLEESCHHOUWER Lange Groenendaal I 178 Veel Heil en Zegen aan Vrienden en bekenden zoowel binnen als baiten de Stad Café Billard DE ZON HENRI DUIJNSTEE Restanrant GOUWE C 172 p f C OOMS Magazijn DE NIEUWE ZORG p f Lange Tiendeweg ƒ Ph ran Leeuwen KEIZERSTEAAT Vleeschhouwer en Spekslag ér V t Bij den aanvang van dit jaar de beste zegen toegewenscht aan Begnnstigers Vrienden en Bekenden W ERBERVELD Tiendeweg Het compliment ran den dag Firma B de Jong Gouwe Het compliment van den dag aan al mgno Vrienden en Begnnstigers C M VAN WIJNGAARDEN slSisBËüiïïiil VAN DE Patent € a§gloelllcht Régulateur Slecht licht te veel of te weinig gal is nu geheel van de baan en kost slechts 1 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de FRIHA SELTE EN ll KOUSJES onovertrefbaar in Échtkracht en duurzaam held A I liAanhevelenm M M jv L00l M DUBBELE BUURT B 13 FffiWEPAlTIE WiiNHANDELARËN i Télln 117 1 Ondeé§ëlreckeutfeu liei4cbt cl ii le B Ye stlgfn i wAn een jf V f jDepot witewi f j f Mn m mm GOUDA KLEIWEG E 29 Met beleefde 3anh eveling Hoogachtend fEltlVeilBJL TIEMAW Grootste détail Wijnhaodelaren in Nederland Onderstaande merken zijn steeds in het depot van Wijnen te GOUDA voorradig Portwijn 0 72 0 80 La Rose Ludon Chateau Malleret Grand Vin BorSeaux F T Lett A Grand Vin Bordeaux F T Lett B 1 St Bmilion 0 90 Fomies Agassac 1 22 Ch Cantemerie 1 44 Yon Figeac 1 08 Ch Langoa 1 44 Bourgogne Witte Bordeaux enz Macon 0 60 Petit Bourgogne 0 99 Pommard 1 08 Volnay 1 B5 Graves blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Mnseaat Lnnel 1 62 RUn en Moezewijn Wachenheimer 0 63 Niersteiner 0 72 Rudesheimer 1 08 Liebfranmilch 1 36 Brauneberger 0 90 Oi Oade Roode Portwijn f 1 08 Extra Oude Roode Portwijn 1 44 Extra Oude Roode Portwijn 1 80 Oade Witte Portwgn 1 08 Oude Witte Portwijn 1 35 Extra Oude Witte Portwgn 1 80 Sherry en Madeira Per Fleaeh Fine Old Palo Sherry 1 22 Fine Old Pale Sherry 1 62 Ooede Madeira 0 90 Fine Madeira 1 08 Madeira Superior 1 41 Champagne Champagne Imperial J 2 25 per V fl 1 27 Champagne Carte Blanche 1 80 Moet Chandon per fl 1 72 Diversen Vermouth di Torine Dom Bellardi per Literflesch 1 17 Fratelli Cora per Literflesch 1 44 Grieksche Samos O 90 Pedro Ximenes 1 44 Allerfeinster Ansbrnch per Vg flesch 108 Tokayer Medicinal per i A 2 26 Netto è contant zonder korting Van de met een geteekende marken zijn ook halve flesschen verkrijgbaar xljn pn toch goed koken dat kan iedere huisvrouw met MAGGI S AROMA Merk Kniisster want de bijvoeging van welnigre drappela per portie van dit beroemde en bekroonde produkt is voldoende om vteesch en viscbgerecbten groeotaii zwakke soepen bouillon saucen en us zoomede zult hutspot rauwe en zachtgekookte eieren enz oogenblikkelijk een verrassend kracbtigen en aangenamen smaak te geven Verkrllgbaar bl kmtdenlers en eomestlblenhandelaan HEMJlltSGGt inG Z E E IVÏ I L I T I Ë WETHOÜDERB R BüllGEMEES van GOUDA Gelet op art 188 der Militlewet 1901 Maken bekend dat de L telingen voor Volledl o oefeningen bil de Militie Land izondeVi moeten wordenj imjelljtd der biroepen uitt feneii in aé erbte zin 1 snec Jvan Wit 1 7 dier Wet bodoeld I verlangen bij de KEEMILITW te iienin yori n nitglmooji feil icb vMi den l sten Febrtinri aaptaahde op de Sect iirie oven localiteit aftdeelinl Militie a H te Aaiden of te doen opgevel fi De in de eerste iaiiisnede tan rt 13 Wet bedoelod oerfflepen die door den Ministet van Marlhe zijn aangiwezoiü als geacht te kannen worden hen die zff uitoefenen het meesn geschikt te maken ter opleiding voor die isten bü de Zeen ü tie zijB ZEEVARENDEN A Stuurlieden stu urmansleerHngen ma trozen lichtiwrozen en jongens op koop i dyschepenMvan de groote en kleine vaart en op zeesleofliooten Stuurlieden schippers en verdelle opvarenden van loodsvaartuigen en tonMnleggers Diepzeevissohers en Noordzeekujtrisscher s BINNENSCHIPPERS B Stuurlieden schippers n scbippersknechts van passagiers en sleepbooten op binnenwateren Zuiderzeevisschers Visschers op Zeenwsche wateren en op de groote rivieren Mossel en oestervisschers Schnitenvoerders vletterlieden en veerlieden SMEDEN STOKERS MACHINISTEN en BANKWERKERS C Machinisten en machinistleerlingen op schepen on vaartuigen bij spoor of tramwegen en op fabrieken en andere inrichtingen Stokers als boven Machiuedrijvers Smeden en smidbankwerkers Machinebankwerkers en gewone bankwerkers jieronder te verstaan koperslagers ketelmakers vijlenkappers en voorslagers Electriciens OVERIGE AMBACHTEN D Scheepsbeschieters Scheepstimmerlieden scheepmakers E Koek en banketbakkers of knechts Koks en koksmaal hetzg aan boord van schepen of vaartuigen hetzij aan don wal F Koffiehuis on hotelbedienden Hofmeesters en kellners op schepen of booten FEVILLETOX tï IDiilia BILIJK 149 De storm had eenige uren geleden op zjn hevigst gewoed Spoedig na het aanbreken van den dag ging de wind liggen doch de woede van de onstuimige zee had vooralsnog niets van haar schrik en haar grootschheid verloren De ontzaglijke Atlantische golven rolden nog schuimende en kokende tegen het massieve graniet van de klippen van Cornwallis aan Boven mijn hoofd was de hemel in een dikken witten mist gehuld die nu ebns onbewegelijk op den grond neerhing dan weder in de gedaante van uitgestrekte rookwolken voortgestuwd werd door den wind die bij tusschenpoozen nog blies Op een afstand van eenige weinige ellen Waren de grootste voorwerpen geheel onlAcUbaar Ik had niets om mij den weg te w ien dan het onophondeiyke bruisen van de zee aan miJn rechterhand Het was mijn doel om hg nacht te Penzance aan te komen Verder had ik geen plan geen gedachte aar ik vervolgens een toevlncht zon zoeken Alle hoop die ik mager gtkouterd om aan Uionion te ont Barbiers p Ziekenverplegers Apothekersbedienden i A B en hg voor I komen vjng als H Personeel van s Rijks wor N Ö I e personen genoemd qnder D komen allereerst in aai mer inlöving als zeemilicien matroos Dè personen genoemd onder alleri erst in aanmerking voor in zeemilicien stoker tjt De personen genoemd onder E komen in aanmetkiog voor inlgving als reeitilicien De personen genoemd onder F komenaanmerking voor inljjying als zeemili cienhofmeester De personen genoemd onder I komenin ahnmerking voor inlgving alsjfjeemilicien ziekenverpleger 1 De personen genoemd onder HJ komenin aanmerking voor zeemilicien atroosof stoker al naarmate van het brtoep datzg uitoefenen i Ëind lgk worden de lotelingen herinnerd aan hét voorschrift van art 116 al 2 der Militiewet dat de toestemming tot het aangaan vp eene verbintenis voor de buitenlandsch zeevaart in gewone tijden niet aiweigerd wordt aan de bij de militie te land ingelijfde lotelingen die reeds vöór hunne inigving bg de Militie hun beroep van de bnitenlandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art 138 der Wet voor de Zeemilltie hebben aangeboden doch daarbij niet kunnen worden aangenomen De lotelingen der lichting 1905 die in Maart a s moeten worden ingelgfd kunnen zich eveneens v6ór 1 Fcbiuari a s aanmelden indien zg een der bovenstaande beroepen uitoefenen öouda den 2 Januari 1906 Burgemeester en Wethond rSi voornoemd De Bjr meester JU L MARTENS De Secretaris Brouwer e ë isgevii g Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet j Brengen ter algeraeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van N H van Schelven te Gouda om vergunning tot het uitbreiden van zijnen korenmolen door het plaatsen van een gasmotor van 28 P K in het perceel gelegen aan de Punt Wijk B No 116 Kadastraal bekend Sectie C No 1660 komen had mij nu voor immer begeven Ik kon aan niets ontdekken dat h j mg nog achtervolgde De mist maakte dat ik van alle voorwerpen die achter mg lagen niets kon onderscheiden Het onophoudelijke breken der golven op de kost maakte alle geluiden op het land onhoorbaar doch ik twgfelde er geen oogenblik aan of hij hield mg in het oog terwijl ik mijn weg vervolgde Ik liep langzaam voort terwijl ik mg slechts van de kanten der afgronden afhield door het gedruis der zee aldoor op denzelfden afstand van mg n oor te honden daar ik i wist dat ik in de goede richting voortliejp ofschoon met een groeten omweg zoolang ik de golven aan mijn rechterkant b orde Mjj op den kortereu weg over de h ide en de kruiswegen verder op te wagen zon hetzelfde geweest zijn als mij alle kans te benemen om terecht te komen Op deze vervelende wijze had ik eenigen tijd voortgeloopen toen het miJ voorkwam dat het gebruis der lee zich geheel anders aan mgn gehoor voordeed Het scheen zeer wonderlijk aan beide kanten van miJ hoorbaar te zijn zoowel aan mgn rechter als aan mgn linkerhand Ik bleef staan en spande mgn oogen in om door den mist heen te kpen doch dit was vruchteloos Klippen die slechts weinige ellen van mü verwgderd varen halden ia den dikken witten damp Dat op Dinsdag den i6 Januari 1906 des namidjgs ten ii ure op het Raadhuis gelegenheid 13 08 bezwaren tegen de gevraagde vergunningin t brengen en dat gedurende drie agen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter iake ingekonjen schrifturen kan wqrden kennis genomen Gtfuda den iflanuari 1906 Burgemeester en Wethouders liroornoemd R L MARTENS i De Secretaris BROUWER B8LASTINO OP DE HOJfDEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda In overweging nemende dat bö Art 2 der Verordening op de invordering der Belasting op de Honden vastgesteld door den Raad dier Gemeente den 8n October 1875 en ge ïrjjzigd den 23n Juni 1876 aan eigenaars of bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Janaari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met nitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen enda 2 Januari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER UuIteDlandscb Overzicbl De troep opstandelingen die zich verschanst had in de fabriek van Prochorof te Moskou welke het hoofdkwartier der opstandelingen was geworden beeft zich overgegeven en de wapens uitgeleverd evenals de aanvoerders van andere benden in de stadswijk Presna De overheid had den bewoners dier wiJk kennis gegeven van het bombardement en wiikplaatsen ingericht voor vrouwei en kinderen die onbeschermd waren of hunne buizen verlieten uit vrees voor het gevaar De wijk Presna werd door het Ssemenoffsky regiment bezet zonder dat men voortging met schieten opdat er zoo weinig mogelijk schade zou worden aangericht De tot dusverre in dit stadsgedeelte aangerichte schade beloopt reeds eenige millioenen roebels Voortdurend komen hier troepenverster het voorkomen van schaduwen Nogmaals ging ik een weinig voort en het duurde niet lang of ik hoorde een huilend hoi en afwisselend gelald als dat van den donder in de verte op mg afkomen als t ware tot onder mgn voeten Ik bleet nogmaals staan en rustte tegen een klip Na eenigen tjjd begon de mist aan den kant der zee optetrekken doch bleef nog even dik als vroeger aan beide kanten van mjj Ik begaf mü naar de lichtere lucht die ik voor mij zag terwgl het donderende geluid mij al meer en meer naderde zooals het scheen zelfs tot het inwendige van de groote klip De mist trok nog een weinig op en deed mi een baak onderscheiden die op het hoogste punt der omliggende klippen geplaatst was Ik begaf mjj er heen herkende duidelijk de roode en witte kleuren die er op geschilderd waren en bemerkte dat ik in den mist van de rechte kustlijn afgedwaald en op een van de groote granieten voorgebergten gekomen was die zich op de zuidelijke kust van Cornwallis als natnarlgke middelen om de golven te breken in zee uitstrekken Ik was in den eersten tgd van miJn verblijf in het visschersgehncht tweemalen tot aan deze plaats doorgedrongen en terwgl ik na naar het donderende geinid hoerde kingen aan uit de plaatsen waarmede het spoorwegverkeer werd hersteld Uit het ontwerp der Russische Staatsbegrooting voor 1906 weet de Slowo het vol gende mede te doelen De gewone ontvangsten worden geraamd op 2 milliarden de uitgaven op 8 millioen minder dan d vorige begrooting Voor verbetering van den toestand in het leger worden 19 millioen voor versterking van de politie 21 millioen uitgetrokken De aanbouw van nienwe oorlogsschepen wordt verdaagd en het door den minister van marine aangevraagde bedrag van 60 millioen voor reeds bestelde schepen wordt teruggebracht tot 38 millioen Tot afdoening van de oorlogskosten worden in plaats van de verlangde 600 slechts 400 millioen uitgetrokken welke door de uitgifte van schatkistbiljetten op korten termijn verschaft zullen worden Renter seint uit Moskon dd 29 Dec Gisteren pleegden opstandelingen in de westelijke voorsteden gruweldaden op de ge vangenispolitie beambten Heden is alles rustig Vele arrestaties hadden plaats Een gedeelte der arbeiders heeft zich gisteren overgegeven en de wapens ingeleverd Sinds generaal Mistsjenko hier opperbevelhebber is is behalve de Semenowskilijfgarde een cavaleriebrigade hier aangekomen Nader meldt Reuter nog dd 30 Dec Het Petersbnrgsche Telegraafagenlschap meldt i Thans zgn drie benden gewapende revolutionairen hier werkzaam Gisteren trachtten z j zich met de regeeringsautoriteiten te verstaan Zjj boden aan de wapens nit te leveren en zich over te geven wanneer hun een vrije aftocht verzekerd werd Daar deze voorwaarden werden afgeslagen verschansten zich de opstandelingen heden in buizen die naar verluid door troepen genomen werden Dit de houding van de troepen bijkt dat de soldaten trouw bluven aan hnn eed aan het vaandel en de regeering Hedenavond wordt de volledige onderwerping van den opstand verwacht Reuter seint uit Petersburg dd 30 Dec Het Petersbnrgsche ïelegraafagentschap verneemt van beslist bevoegde zede dat de revolutionnaire beweging in Rusland voor hot oogenblik als uitgeput kon worden beschouwd de geheele mislukking van den wist ik uit welks oorzaak bet voortkwam Dicht bü de plaats waar ik stond liepen de klippen eensklaps en bijna loodrecht naar beneden af In een van de hoogste gedeelten van den gKanieten muur die op deze wijze gevormd perd bevond zich een donker gapend hol dat als een tnnnel bijna recht naar beneden liep naar onbekende en onpeilbare diepten waartoe de golven door het een of ander onderaardsch kanaal toegang hadden Zelfs btj stil weder was de zee in dezen verschrikkelgken afgrond nooit kalm doch op stormachtige dagen was haar woede op dit punt ontzittend De woeste golven kookten en donderden in haar gevangenis totdat zij de stevige klip als door een aardbeving schenen te doen schudden Doch hoe boog zg ook in den rotsachtigen muur van den afgrond opsprongen kwamen tij nooit in het gezicht Niets dan wolken van schuim wezen aan welk een verschrikkeljjk iproer er in de woedende wateren daar beneden moest plaats hebben Bij mijn herkenning van de plaats werwaarts ik mij nn begeven had voegde zich de herinnering van de gevaren die ik achter mij gelaten bad op het klipachtige pad fVordt awz w rf