Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1906

Donderdag 4 Januari 1900 So 9017 44s o Jaargang tt mmm coiramt IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMii N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n No SS l e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonmiers V 1 J F CENTBN AMSTERDAM DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACT180HE DB nSEST VOLLEDIOE ilO l lll ül KtV zp beslist die det Kirma WEL 0 TUB LADIESJOVHyAL mot minstens drie grittis geknipte patronen en een geklenido plaat XHIS ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon I THK BAZAAR OF CHILDRED S FASaiONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAOX Vut Boekliandelaifr ProefnummerH Alle met ko tel Holt U Jvoegi el I Van olie in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen M vooraitbelaling van 1 0 BÜ verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Don Haag ê DRACHENQUELLE BIJ DEN AAAAITUD I BEVORDERT DE SPlJSVER TERINGj NATUUR BRONWATER BELONJE Jr Verkrijgbaar b j M M Oonda Verkrijgbaar in floshclien 30 ets 7S et en l J 2S bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AÜKER t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij 0 LUlJEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 NIeaw oaovertrsnen Frof Dr Liebers wolbekoud ISlVW XKACBT BLtXBa UUmh Mbt mot Fkbriekimerk tot voortdurende radicale en teUere genezing van alle zelt de raeeat hardnekkige menuiv iekten vooral ontstaan dom gp m atdvralinKen op jeugdigen leeftijd i otale eneziug van elke zwakte BletI tdeht Benauwdheid Uoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Inipotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectDBsen Frijaror oh fl 1 fl i fl 8 i dubbelo flescli 11 61 Oentianl OepÖt Matth v d VeRte ZftUbomme OepÖta M Gl an k Co RüttonUm V Hippel B Gravenhago llalmtnana de Jong J Csn Kottttr ntr Wrtff kCo aouda rn bi alle drogistoa HET adres voor degelijk en solied schoennerk is beslist Het Noord Brabantsch Schoenen en Laaizenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Me k n i The Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend 0 SMITS AUe repiratien en aangemeten werk i oninklukc eTXb Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsthoningEztract iLltm Eenig helpend en o rfoend middel tegen verkoudheid astma kcelpijn kink en slijmboest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten rm H N VAN SCHAIK C I Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek f 7 7 r Verkrij baar bji Firma WOLW f fi ir T t tirL SÏ ByiV Kleiweg E loO Oouda K H VAN ILL Veerstai fj 5 liOUMAN Moordrecht PINKHB Nieumrhriad J et A f f j 7 J J P KASTELEIN PoMroekerJam D BIKKER te Vevirlwp wmilirilUWI Ve Laat U niet misleiden door Abdlj SIroop Hot klo t To Mybo taat niot rl s HIro van geenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen vun z ni rhuofdiMji ar tot de voorafKaan lM knatankpnen van apoplexie hereetiberoerte toe troUeerea DOK itaedfl alle middfil a door de iiii diNi lie wetiHWi liap aansBvreod Ennt aan dan uleawen tijd komt deenrloe dat Etj door het gebruiK insktin van den senvoadiRrten weg iMmeDjIc laDgi d buld Mli verbreid a ph terwijl alf fn wetciiKrltappell weldaad blijkt te eiJd voor de aaii ioiiDwkw jB pj n ijfBcler fbh Gf roinihMl Ur Boman welaainwn ta VÜBhofen en beraat op de E i iReilaH Una e bU JarIg pruktljk l uor wanBcliiBS van het nosrd enmnal ordrii dHRrfocgraehlkirHlnireii door d linld onrnlddelltUk non bstaennw o te b Ia Ktt IIlni wetct tavMi eeae laöhhatd Dms geoeeawIjM U altcavon ieii ll deDd a don doer dei on dnrvlndliig perdiiKiwordril dHN rfo graehlki gCHtrl miMlciirderlil Het dete tBnendwiJre werden werkelijk iohitterende rMiUt t a v rkTafaa n Kt maakUsoovi el caiic dat van epii door dan mtvlnder gMobreveii erkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare uncrkornlRp en geneilno n nnea korten tijd r dK de ïl drnk vi m lieneu ia Dit hopkje bevat niet allen ▼ h t crout iinl uiouwore tlieraple en da daanned aelfi 111 v ftRlmpIge Kf vail Sii vi kregnu nltwni kiiiE maar ook vtiidt men daarin weteoBohapnellJk er liiuiilnlliiK ulrdi mrdlarht lilMdetidleanndftEe jpnop wij ftewitd 7ijn Eoomede afaotiH tal vun BPtni Bclii iften van liooK eplaHtiite joneonkiindij iu oudui welke P MénlAre mei ir prt liek verataanbare vnrklarliiKen omlieut U t V i nautjonionl 10 Stemgi = raktiiaereFiif janeEiheer aaa del Ilnoliien cetdDlit d Chnr nlo ii indHt rath Dr Oo inleStei in Qrnitwiin mad dr arrond arti taJohl Dr f Forsitler geiaitihser dl otpur van hel hoipltaal Is Agni Qnh ntrath Or Schering kiileai Siitr 9ad ït Oirsus mfd dr genot heiir dlrf it ur der galv no Hioraprutli He inrichting voor lanuwllldari U tm l HoNoré 33 1 CommI v n Aibhmta ch med dr U Corfu Dr Ri 40ieh arrend arli de Zlrknlti iip t It I chl mpd dr te Weonen Dr G Borsavei Ie La Famlre Eure lid vaa daa Ceniell Canlral d l el dl Sjnl n Frankrtjlt en vela andoren Aan allen wier KmawKeHtel iuo a rnilnd r nK d n la ofKMn mnv na Nade cnniVBrlillxlirld llj len waarvan de kenteekenea sijn ohroniiobe Bardpll mif l baor PlO blotiandra j roolBprtlikflthaa hoiJ i f aagdhe d ilanelceBheid Uohametljle anruit an ontiehaBalllke to U II verder alle ir ken die door borofrt ltroaeQ weidt n ra nof lijden aan de cavulgen daarvm iDoala verlBMnilnoen OKvemogBn tot ipreken iwaï langval aiouelljk ii liken tltni ld dar grwrtehten mal voort urftiido p1 n plaaliellUfl iwakta vertwaliklna van gaheugcn eni a tij die r de onder Koneeakandlc de bekoade mlödelno aia onthouilliigaen en koudwatarknur bebii veriel Hlkliarlnflen van krlalJ Inu m on Et iiapp van handen b voeten tla ook aso longe Fn lije hldende aan bleekiautit en kraohtelooihatë ook aa geaoode lalfa aan joagi nonen die veel met het hoofd werk e en fFeeataiiJke reactie willea voorkomen wordt drlnnnd aaa geraden het boven vermelde wei VJe aan te achaiTen hetwelk op uivnua koataleoi arraaaflTW oaden wordl door SI LKRAV A Co HeiIifreweK 4S r R vnii NAVTRir HOI f F ApotbekM Korte HoofBteeg L I OllilV A g 0 TO ündeRracht bij de QaardbniK K U AniHt rdnm door SI Rotierdan WnlaanKnn iohe P HOPPE Egelantiersgracht HOPLEVtEANCIEB de on CBt hvrleunla h medlenialn tentoomtt ilinR tn de lr Öedli lf Jnrii m l d yilv Pü liCH RUM CITROEN ARAO BURGUNDYWerkrügbaar bij alle groêtierê oudrT oorUiiniid tmttiU nu Dr VIN HiMtL OOS ti lUUHr NS Insulaire Hypotlieek bank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van i 1000 t 500 t 100 en t 50 4 pCts PAHIHiniEVKN tot den koers van 100 o verkrügbnar ten kantore van de Heeren DOIITLAH Co alwaar ook do Coupons betaalbaar zjjn iS s Patent H Stollen nUKtirti Ininirin uiMUet DiJöBumi 1 5 itelenriiini lürtiuu wafnung m pw ni H s l trraaitn Int Mm in ne I MtiMitm w rihtoaen Nachahmunffm Mtt n Hu tuifi dihir umtf Mtla scharfen H SI Mm aur ron imt Jtrtet odtr In êddutt tkinhtiuÈtuntn If Mm imnr PIttêt l lt iMmtilm tmfliinti m utoUUWMM SZ PrmUUtlenmd XetttnUte ihU mufntm mamummm viK nu Patent Ga§glocillchi llegiilatcur Slecht licht te veel ol te weinig gas is nu geheel van do baan en kost slechts f 065 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN EN L KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht on duurzaam heid Aanbevelend M M V LOO büBBKLÈ BUÜBT B 13 Telfn 117 r Wie zeker ub wU d Eoht eikel Cacao t antraogen hhom vestelJ ao na vele proo iemlogen ia doe aaïdsl gekomen uador de naam des oitvinders Dr MiohEWlU Tcmndig ip da beste macUnea In het wtnldberoamde étabUiaaeiiMat van Ottir £ BtoO w rok te Keclen liche J rTI2ieIziLe tr Ëikcl eac o in vierkanten busaw Due Bik i G a ia nwt melk gAookt eeae aaogimaise gezande ilnnk toot da lijkacti gebruik een i 2 tfaeela ieU van t iKsder vaar een kop ChoooUla Ak goneeskracWige drank bg g nl vin Jiafrhee alei iits met water te giliraiken Verkrijgbaar b d Toornuiiatt H X Apotheksrs ena ivfi V Kft V go fraftm f 1 80 c 0 0 a ft36lieneraalvtrt imwooKligv not Bédar famd Julius MattenMa SmnterdSim Katveistr en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SAEDBMANN te Zevcnaar en Emmerik tpannen He kro u Verkrijgbaar to Gouda bji E ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bï N DE KEDIJFF Heerlijk mrfrissémi Conserveert ds and n nakkdykiti roetamliUd Toot Hetra n rooral dvnsa ea lOndcnokosawask Is de Apprth Dr van C miK 4 Ca B rlla Baith8tr 14 M nlMta od lUv op naam en fabrlekamerk Vwt y kaar ky Haarwi Wlihatliri H iifeeaamrt lalMtMiin nmn lilt i ii g i rul4ltM r rtaatn AKMa yolgens den hedendaagtolm stand der wetenschap is Oml pmFondervindelii khetbiéemm mdererzorgingvaiittmdeKh Alleen ssht JD 2DZê EatsüBuaaB KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA maken bekend dat do plaatselijke Secretarie voortaan Kal geopend z n van des morgens 9 uur tot des namiddags i uur GOUDA den 2 Januari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Uulifiilaiulscii Ovt izichi Reuter seint nit Warschau dd 2 Jan Gister werd hier door de politie een bom jienfabriek ontdekt er worden 19 gereed zijnde bomjien 13 ledige hulzen voor bommen en een groote hoeveelheid dynamiet buit gemaakt Een geheele groep anarchisten werd gearresteerd Uit de provincie worden een aantal gewapende aanvallen op gemeente ambtenaren gemeld V Reuter seint uit Petersburg dd 2 Jan Een keizerlijk besluit maakt voor de verzekering van het normale verkeer op do spoorwegen een aantal bepalingen Daarin wordt vastgesteld dat de spoorweg in buiicngowono gevallen onder een bijeonder comité gesteld wordt waarvan do directeur van den spoorweg voorzitter is Dit comité kan verordeningen uitvaardigen waai van df iiietoji volging gestraft zal worden bjjei iikomsten in het spoorwegdistrict vcrbiedoji handelsen induBtrioele ondernemingen sluiten het verkoopen van dagbladen verbieden ambtenaren ontslaan particulieren en ambtenaren verbannen enz In het spoorwegdistrict waar de uitzonderingstoestand is afgekondigd zullen personen die schuldig zijn aan opstand hoogverraad aanzotting tot staking brandstichting vernieling van telegraaf telefoonleidingen en spoorwegrails vooreen krijgsraad worden terechtgesteld Het bericht dat de spoorwegbrug over de Wolga bj Sysran moedwillig vernield is wordt officieel onjuist genoemd V Reuter seint uit Riga dd 2 Jan Hedenvoormiddag werd een afdeeling dragonders bezig paarden te roskammen onverwacht door een bende van ongeveer 300 arbeiders met revolverschoten en blankii wapens aangevallen 11 dragonders werden gedood U onder wie 8 iwaar gewond verder werden een politieagent en een ambtenaar gedood De dragonders grepen dadelijk naar de wapens en beantwoordden het vuur 30 noodzaakten de bende die 8 dooden achterliet te wjjken Er werden andere troepen te hulp geroepen die de opstandelingen omsingelden n de uitlevering van aanvoerders en wapens eischen Werd aan dien eisch niet voldaan dan zouden e met de grootste strengheid optreden V Do opstand in Moskou is onderdrukt Het was te verwachten dat dit binnen enkele dagen zon gebeuren Want de opstand was een mislukking daar noch di maatschappij noch de socialistische leiders dien goedkeurdon en de troepen trouw bleven aan het bewind Een opstand als deze ondernomen zonder de zekerheid te zullen slagen zonder voldoende hulpmiddelen en vooral zonder den bet leger is vooraf reeds veroordeeld uit was niet alleen de meening van Petrnnkewitsj maar ogk die van den socialistiscben leider Plekhanof De revolutionairen in Moskon hebben de regeering dientengevolge een dienst bewezen Want M gebtitteiiluen tm de laatste mtudes haddan haar een gevoel van zwakheid gegeven Nu heeft zi zich kunnen overtuigen dat ziJ op het leger kan rekenen en dat zjj met krachtig optreden in staat is aan de onluston een einde te maken Hel waren weliswaar moeilijke dagen maar na een zevendaagsch straatgevecht is do gewapende revolutionaire organisatie feitelijk vernietigd Om deze organisatie tot stand te brengen waren jaren arbeid groote geldmiddelen omvangrijke aankoopen van wapenen en ammunitie zorgvuldige voorbereiding der commando plaatsen organisatie van den smokkel en transportdienst enz noodig Nu deze organisatie in Moskou vernietigd is kunnen de afdeelingeiyin TW6r NisjniNovgorod en indere pla tsen nog eenigon tjjd den strijd Volhouden maar reel kunnen zij niet meer uitvoeren Over hu optreden der trojpen kan do regeering tevreden zjjn De troepen liebben liun plicht gedaan en daardoor hebben ziJ de regeering moed en kracht gegeven is het zelfvertrouwen in Russiüche offlcieele kingen teruggekeerd wol kwamen hier en daiir gevallen en zeer ern lige van muiteiij voor maar volgens de offlcieele mudedeeling is uit een ingesteld oiidei ook gebleken dat die niet door rovolutionaire meoningen maar door slechte economische toestanden veroorzaakt werden Wat wij van de verbeteringsbeloften uit de telegrammen vernamen geeft d n ijidruk dat in het Russische leger nog zeer middeneeuwsclie toestanden heorscbte i op liet punt van leger verzorging en legor verploging en dat het niet te verwonderen is zoo do troepen daarovei hun ontevredenheid luide uitspraken Maar zoowel de officieren als de trot j en hebben toen het noodig was het bewjjs geleverd dat zy mot de revolutionairen geen gemeene zaak maken De berichten over de stemming in het leger blijken dus zeer overdreven te zjjn geweest De toestand die thans in Rusland ontstaan is was voornamelijk het gevolg van de Russische staatkunde van jaren dio alleen op geweld steunde die geen zedelijken grondslag had waaraan elk rechtsgevoel vreemd was Wat de Duitscliers reaipolilik noemen was in Rusland do hoogste uiting van staat kundige wijsheid realpolitik in den geest van Nietzsche een poliliek zonder moraal een staatkunde zonder gevoel Deze politieke en diplomatieke realiteit die slechts rekening hield met macht doch waarvoor geen recht bestaat en die alle ideale meeuingen alle gevoelsuitingon verbande moet een einde nemen Zonder een politiek van blauw idealisme ie huldigen kan men toch een staatkunde wenschen die op moreelen grondslag staat en die de m eele begrippen opvat als iets wat van zelf spreekt Een eerlijke vred spoUtiok die den gewetenlüozen grootheidswaanzin van fantastische wereldveroveraars weet te bedwingen is niet alteen noodig omdat zjj een land op de zedelijke banen der gerechtigheid houdt Want de politiek die het rechtvaardigheidsgevoel der wereld tot bondgenoot heeft is altoos de sterkste en de beste In nog veel hooger mate is dat het geval met de binnenlandsche staatkunde Deze kan slechts krachtig zijn en steun vinden bü hot volk zoo zjj dat volk aan zich bindt en in het zedelgke gevoel van het volk wortelt Er is geen staatkunde en geen staatsbestnnr denkbaar dat allo persoonlijke rechtsgevoel bevredigen kan Maar bet is noodlottig voor een staat als ook de kalme rustige burgers tot de overtuiging komen dat het gerechtigheidsgovoel afwezig is bjj elke regeeringshandeling dat het staatsbestnur zich alleen kan staande houden door machtsvertoon en geweld doch niet geworteld is in bet leren der burgers Dat was het geval in Rusland Sedert jareo kende men daar elecbtt den politie staat die steunde op geweld op spionnage op administratieve maatregelen zonder eenigen rechtsgrond Dat in dien staat naar verandering werd gehaakt en verlangd kan geen verwondering wekken En wil de regeering thans het volk werkelijk terughouden van nieuwe revolationuaire woelingen dan moet zij aan dien toestand een einde maken met alle haar ten dienste staande middelen opdat eindelijk in Rusland een bestuur zal ontstaan dat rekening houdend met den volkswensch steunt op gerechtigheid De Petite Républiqna bevat in aansluiting op het bericht dat to Keulen een vergadering van Dnitschejen Engelsche kamers van koophandel belegd is de volgende verklaring van Sir Thomas jBarclay den bokend6n vredesapostel die zjjne landgenooten naar Duttschland zal vergezellen In Frankrijk zoo goed als in Doitschland ia men even bang voor oen oorlog En in die twee landen weet niemand goed waarom hij zou losbarsten Men spreekt er sedert eonigen tiJd van ziJ het ook in vage geruohten fMaar t zal niet tot een oorlog komen en wel om do volgende redenen De eerste en Imisschien delvoornaamate is dat de voordeden van een oorlog voor geen regeering in Europa duidelijk zijn integonde Ji5Mlen deinzenltorug voor do odelijke en geldelijke verantwoordelijkheid Ën zelfs al i zich een casus belli tnsschen Frankrijk en Duitschland voordeed zou4het toch niet tot een oorlog komen Me n weet overal dat Engeland niet onzijdig zou bljjven Do handhaving van l rankr jk s aanzien de superioriteit van Frankrijk zjjn punten van het Engelsche program Zelfs al waren zijne betrekkingen met Doitschland nog zoo goed zou E geland zich aan den kant van Frankrijk scharen Verder weet ik dat in Ifalié de openbare moening Frankrók gunstig gezind ia Oostenrijk kan in dit geval niets uitrichton Ook Rusland zou de zijde van Frankrijk kiezen en zich zoodoende een afleiding voorïzijue binnenlandsche onlusten verschaffen Maar er is nog itts in Duitschland zou een oorlog onpopulair zjn Sedert 1870 is alles veranderd De Duitsche kooplui en fabrikanten zjjn niet onvoorzichtig genoeg om alles in een slag op bet spol te zetten De Keizer die van de wenschen van zijn volk op de hoogte is zal niet tegen zijne eigen belangen in handelen In het tweede districtjvan Tonlonse departement Haute Garonne heeft Zondag een verkiezing plaats gehad voor de Kamer De kiezers voor de Kamer hebben nu rust tot de algemeene verkiezingen van Mei 1906 Plaatsen die nog mochten openvallen vó6r Mei blijven open De gekozene van Zondag il het laatstvorkozen kamerlid voor het tydperk 1902 06 Het is een radicaal socialist Joseph Couderc die in de plaats komt van Serres van dezelfde partij Serres was onlangs overleden Over den toestand in Santo Domingo gaan allerlei geruchten Volgens den correspondent van de New York Herald ligt de Amorikaansche kanonneerboot Independencia voor die stad en dreigt de bevelhebber de stad te bombardeeren tenzij loze zich binnen een etmaal overgeeft aan president Morales Het eerste kan waar zijn het laatste klinkt al heel onwaarschgnlijk Men zegt ook dat de democratische partij in het congres senator Morgan zal steunen als deze een motie jodient tegen elke avontnuriyke politiek van de Vereenigde Staten in Santo Domingo by welke motie tevens verklaard zou worden dat de Unie voortaan geen gewelddadige inning van schildvorderingen tegen republieken in het westelijk halfrond meer dolden zal Een verklaring uit Eaarznilen De opinie van iemand uit Haarznilen heeft waarde voor ons vooral wanneer die verklaring geiyk deze gebaseerd is op een werkelyke ondervinding Mejuffrouw GRIFFIOEN wonende te Laag nieuwkoop Gem Haarznilen deelt ons mede Voordat ik gebruik maakte van Uw Foster s Rugpüu Nieren Pillen ben ik zes maanden lang het slachtoffer geweest van een afschuweiyke pyn in den rug Ouophoudelgk werd ik hierdoor geteisterd ik had veel last van duizelingen en had steeds een huiverig koud gevoel Voortdurend beklaagde ik my over deze pyn en wanneer ik s morgens opstond was ik reeds erg vermoeid het kostte mg dan moeite op myn beenen te biyven staan De urine was erg beslagen en toen ik hoorde dat Uw pillen zoo afdoende voor deze ziekte waren maakte ik hier dadeiyk gebruik van Ik was zeer tevreden over de uitwerking en reeds na vyf dagen kon ik een groote verlichting bemerken en nadat ik drie doosjes gebruikt had was ik geheel en al genezen Wanneer ik ooit iemand mocht ontmoeten die aan een dergelyke ziekte Igdt zal ik hem steeds gaarne met Uw voortreffeiyk geneesmiddel in kennis stellen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze dje ü goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schynen voortdurend ongesteld misschien Igdt gg aan hevige pyn in den rug aan een kwaal die geiykt op afmatting aan migraine of overspanning der zenuwen Wees niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gy lydt aan een der ziekten waaraan vrouwen lyden Een groot aantal dezer ingebeelde vrouwenziekten zj u niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer meer aan een ingebeelde kwaal het zyn misschien Uw nieren welke in het spel zija Verzeker U dat men U do echte Foster s Rugpün Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw GRIFFIOEN gehad heeft Zy in te Gouda verkrygbaar by de Heeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel è F 1 75 voor een of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten RUSLIHD De revolutionnaire beweging op den Jekaterinespoorweg concentreerde zich op de stad Bachmut De stations langs do Ign zgn in handen der oproerlingen waarby zich boeren hebben aangesloten Do slaat van beleg is in Bachmut afgekondigd Generaal Sandetzky is tot gouverneur benoemd In Odessa is de rnst ook teruggekeerd maar de toestand in den Kaukasus heet kritiek Over Nischny Nofgorod en enkele andere plaatsen is de kleine staat van beleg afgekondigd Op twee plaatsen hebben treinbotsingen plaats gehad waarbg ruim veertig militairen zyn gedood en verscheidene gewond DUIT IOHLAKU De politie heeft inPosec oen groote menigte uit Warschau aangekomen boeken en tydschriften in beslag genomen welker inhoud beleedigend was voor den keizer De paos heeft een apostolische prefectuur op de Filippgnon opgericht en aan het hoofd daarvan gesteld een Monnik uit Aken De groot hertog van Buiéi IBdt a n bronchiaal catarrh i w Luiteuaot generaal Von Moltke is benoemd