Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1906

INo 9918 Vrijdag 5 Januari 1906 44ste Jaargang fiOMCHE mum J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ka 8 ADVERT E NTl EN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd reletoi n Vo 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco jjer post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C K N T F N Uaatscb tot Nut van t Algemeen Departement GOUDA MllZlËiTAÏOiM van dc Heeren LOUIS WOLFF Viool en A DE VOGEL piano op Donderdag 4 Januari 1Ö06 des avonda ten 8 nre in le Socieleit Itèunie Ooslhaven PEOGRAMMA 1 Sonate op 108 d moll Joh Brahms a Allegro 4 Adagio Un poco presto e con sentimento d Presto agitato La Folia variatione sërienses Corelli Sonate op 5 h moll Eichard Stranss a Allegro molto appasionato i Adagio Cantabile c Scherzo Presto d Finale Allegretto vivo 4 Panst Fantasie Winiawski 5a Impromptu op 142 No 3 Fr Schubert h Scherzo op 31 b moll F Chopin 6 Sonate op 46 c moll Edvard Orieg a Allegro molto ed appassionato i Allegrelto espressivo alia Eomaaia c Allegro animate VrJiJen toegang hebben de Leden en hunne hnisgenooten uitgezonderd dienstboden Entree voor H e Leden 1 7 Voor leerlingen Gymnasium en H B S wier ouders ol verzorgers geen leden zgn 1 0 80 Leerlingen der muziekschool bebbeQ toegang tegen betaling vauj 50 cent per persoon Bovendien zijn voor de tribune een xééhbeperkt aantal kaarten 4 JiO Cu verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huizevan den Heer T CKKBAS Wddstraat alhier en wel uiUluitend op Woensdag 3 Januari 1906 van s middags 12 tot s namiddags 4 ure N B o De contributie voor het lidmaatschapbedraagt per jaar 1 4 60 t Overigens kunnen zich de toeganglot de Lantrgadering verzekerentegen betaling van 2 60 per jaar Ongehuwde personen onderwijzers en onderwijzeressen werkzaambij het Lager Ondtrwp mits geenhooiden van scholen Gelegenheid tot aanmelding voor a ol 6 bijondergeteekende ol den Penningmeester denHeer CBEBAS De Secretaris C J M KEOON Afd Gouda S D TF GURSOS YAN DER GOES 3de CURSUSAVOND op DONDEEDAQ 4 JANAUEI op do Bovenzaal van Café HET SCHAAKBORD Kleiweg Ondïbwerp DE GEVAREN TAN HET LOONSTELSEL Aanvang 8 uur precies Toegangsprijs 28 cent Werklieden 10 cent mmmmmm VA DE Patent Casgloelllcht Régulateur Slecht licht te veel o te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 065 geplaatst Teven vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN Li EOÜSJES onovertrelbaar in lichtkracht en dnurzaamheid Aanbevelend M M V LOOl DUBBELE BDÜRT B 13 Telln 117 Qoida Druk van A BEINKUAN Z Dames Zangvereeniging AENOLD SPOEL Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN OPVOERING DE MASCOTTA Opera comique van EDMOiVD AüDRAN op MAANDAG 8 JANtARI des vonds 7Vi uur in dc Zaal KUNSTMIN der Sociëteit Oi S GENOEGEN met welwillende medewerking van Mevrouw Clara Themans Cats H H Oenoodigden en Orkest Piano Mej MIEN SPRüIJT Donateurs en Kunstl leden volgens reglement imm w imm mTSCEAPPU Gea bonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI De Direcltur D C M VAN DER LAAK tti Gebruikt steeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven Borstlioning Eztract menig helpend en a floen middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en lungaan doeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige labrikanten H N VAN SCHAiK Z Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomlabriek D Honingbloem Verkrnabaar bn Firma WOLVF Ji Co Westhaven 198 Gouda A LATESSTB JV Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal 126 te flotido A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerierk a d IJtel A N v ZESSEN Schoonhoven 1 Tii TOItKKN Boitjop B v WIJK Ou fetmi er A SCHEEB flaa r cA P W ï KDE Oudewater K ïak dbb HEIJDEN te Reeunnk P v D 8PEK Motreapelle D o STAR Waddingtveen Wed J HOLST Waddin neen M KOLKMAN Waddingxiien P A u GROOT Oudetoater A o JONOH Oi fewa r J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Betuehop i W II8C HIIWI1VQ Laat U niet misleiden ioor Abdlj Slroop Het kloosterSanctfl Pau o ilftdühestaat niet Iu Siroop tinngeenerletwaarde Cevensverzeherind IDaatscbappij a Hfld t Der lr eM OMcrielrt In l 73 V maatscbapptiliii Kapitaal voN li MI t 2 00 oee Mntkwd Badraa rHln 0 iliwta Il r c mm Mt aHltoM HET adres voor degelijk en soiled scboenwerk is beslist Het Noord lirabaDtsch Scboenen eq Laarzeomagazljn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Setum STERKE SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk Wie Keker wil dsbkt Clkel CSCa aBtraageo iMinwn gaateld o na t I proefoMfi en ia ioc hawM g oDMB oader iln naaa d mtvinikn Dr yiobaelU vvTHnlif p d besta macbines ia M mnlib KBiirfa tahUiawmut van Oafara aUOwirdc t Keolen tltcli Btkel Cacae in vin kantn baaMB ViH Bikel 0 a la nwt Btik pkookt eu aangouuiiw gtnnd drank tok ttr geiykach gabroik een t 2 tkolipda vm t pcedCT f or e B fa p Choedala Ak geneeskracbtiga drank W ml mi diarrhee abnte net water t ibniiksn Verkrijgbaar bQ d Toomwü H TL Apt thekan ns f 1 86 cV Aar 3eneraalTart g nwa wdi lai lufius IMtankMI ituiiterdam EaKcttiaat lAS Kienw oiovertraSen Prof Dr LieberB welbekend 121IT W XBACBT II IXIB J otaie eht Ullnn aU mit F bri k tot voortdurende radicale ea sekero gODezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenutiiKiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd genezing Yan elke zwakte Bleet Benauwdheid Hoofdpgu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte epasvettering Onvermogen Inipotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectuBsen Irgipor fe cli ü 1 i SV dubbele wh S O Ontra lDep6t Matth t d Ve t ZsltlioBine Utpüli M OUhm Co Bolterdim Happel 8 jravcnliage l alniiD DS de Jong J Gza Eotter UlK Iff k Cj Houda D bi alle drotóstea Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en 1 1 98 bij H H Apothekers en Drogisten Zet op merk ASKEBl P AD RIOHTEK Co Rotterdam Te Goüda bü 0 LOtJEB Apotheker Markt en bg WOLFF A Co Westhaven 198 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz UI tf fi taiM w KleinbaDdel io sterken draak liURGEMEESl ER en WKTHOUDERS r ui Goud 1 brengen ingevolge art 12 lO der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om verlof voor den verkoop van uitsluitend alcoliolvrijcn drank van D Th do Buer in den winkel en ile achterkamer van het perceel aan de Markt wijk A No 85 Binnen a weken nadat deze b kendmak n is geschied kan ieder te jcn hel verleenen van het verlot schnltelijke bezwaren inbrengen Gouda den 4 Januari 1906 Rurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS üe Secretaris BROUWER UulleiilaHtlsvti UviTZIchi Gifteren is do gouverneur generaal Beekmann te Mitau aangekomen hi heeft in opdracht het oproyr in Koerlnrid te dem cn In de eerste plaats zallon de Ihniis verdreven wettige leden van de regeering in hanne betrekkingen worden hersteld Te dien einde znllen detachementen met veitpgenwüordigers der overheid naar de verschillende streken worden gezonden Tossehen Iwangorod en Eadone ontspoorde gisteren een personentrein doordat de spoorwegbrug beschadigd w tn twee spoorwegbeambten en een groot aantal reizigers werden gewond Het station Jastremb werd door gewapende benden geplunderd en de kas leegijcclolen de algemeene weikstnking te Warschau is geëindigd Het einde van den opstand te Moskuu lieeft geleid tot het uitvaardigen van een zeer vreemdsoortig munifest door de leiders van de Petersburgsche werklieden Z j hebben zooaifi reeds door ons in meegedeeld een algebeele verandering van taktiek aangekondigd Er zullen geen algeraeeno stakingen meer afgekondigd worden doch zoo spoedig do vooi bereidende maatregelen getroffen ziJn binnen enkele weken zal een poging gewaagd worden in de hoofdstad om een herhaling te geven van den opstand in Moskon Deze aankondiging is zóó verrassend dat zij meer beschouwd wordt als oen poging om de autoriteiten te misleiden Want in hoeverre is de revolutie te Moskou geslaagd f Zij heeft bewezen zegt de ïlancliester Gnardian wnt niemand die het Russische karakter kent ooit dacht dat de mannen en vrouwen die toetraden tot de revolutionaire partijen in staat zijn tot opofferingen en heldendaden zonder grens en voorbehoud Drie of vier jaren geleden toen geen tegenstand geboden werd en niemand van wapens sprak liepen studenten manlike en vrouwelijke door de straten achter een roode vlag om de kozakken uit te noodigen op hen in te rijden Deze betoogingen werden elk jaar herhaald in verschillende steden totdat bleek dat het doel dezer jongelieden niets was dan hun leven te wagen De regeering het dooden eindelijk moede gaf eenige der gevraagde rechten Wat na geschied is was iets ongekends Doch wat richtte deze gewapende opstand raeer uit dan dat alleen bewezen werd hoe dapper en oprecht de rebellen waren f De algemeene staking van October was aanleiding tot het geven van een constitutie on een schijn van vrijheid De opstand te Hoskoa eindigde met het decimeeren van de revolntionnaire gelederen Een handvol wanhopigen met niets anders gewapend dan moed en revolvers kon acht dagen lang een talrijk leger met zijne kanonnen weerstaan tot ten elotte de domme kracht overwon Het valt moeilijk iets hoopvols in den toestand te zien Ondar deze omatsndigheden kan er geen sprake zijn van algemeene verkiezingen En dus kan er geen tijdperk aanbreken van waarachtige vr heid Zoo pefSsimistisch ziet de liberale Manch Guardian do toekomst in Om in Petersburg het uitbreken van een gewapenden opstand onmogelijk te maken is de stad in verschillende militaire districten verdeeld elk onder een militair chef die gemengde troepenafdeelingen en geschut ter beschikking heeft Alle straten dio uit de arbeiderswijken naar het midden van de stad leiden worden met mitrailleurs en geschut bewaakt Zoodra het eerste schot valt treedt de staat van beleg in In de arbeiderswijken heerscht grooto nood daar de werven en belangrijke fabrieken geheel gesloten zjjn en de fa rieken waar nog gewerkt wordt niet meer werkeloozon kunnen plaatsen Vele broodelooze lieden verlaten de stad niettegenstaande ten platten lande eveneens gebrek heerscht Proclamaties worden rondgedeeld waarin de arbeiders als bedrogenen afgeschilderd wor den In de Nowoje Wiemja heeft admiraal Rotzestwenski een biiet doen afdrukken die eindigt met de medodeeliiig dat de Engelsche vloot te Wei Hai Wei is samengetrokken geweest wachtende op het hevel om de Russische vloot te vernietigen voor bet geval de Japanners daarin niet geslaagd waren Uit Riga wordt geseind dat de arbeiders van de daar aanwezige guuimilabriek Prowodnik waar een slapende wacht van dragonders op vreeaelyku wyze over den kling werd gejaagd na een militaire belegering die vele uren duurde en het gevangen nemen van gijzelaars zich overgegeven en de moordenaars der dragonders genoemd hebben In de belegerde fabriek moeten verscheidene duizenden arbeiders opgesloten geweest zyn wier tegenstand eerst door geschntvuur gebroken moest worden Uit een nader bericht bijjkt ons dat de nieuwe chef van den goneralen stat niet Wilhelm maar Hellmuth Johann Ludwig ven Moltke heet Do verwarring is hierdoor ontstaan dat beiden den rang van luitenantgeneraal bekleeden en neefs zgn va n den groeten Hellmuth Hellmuth von Moltke is den 23sten Mei 1848 te Gerstorff geboren Als luitenant nam hiJ deel aan een veldtocht tegen Frankrijk en vocht daarin zoo dapper mee dat hy het IJzeren Krois 2de klasse verWierf Na zyne benoeming tot kapitein in 1881 kwam hü hy den generalen staf en een jaar later werd hy de tweede adjudant van zyn oom generaalveldmaarschalk von Moltke Na diens aftreden als chef van den staf werd hy aan hem als peraooniyk adjudant toegevoegd Vier jaar geleden werd Hellmuth V Moltke luitenant generaal adjudant generaal en hevelhebber over de 1ste gardedivisie en in Februari 1904 kwam hy weer als kwartiermeestergenoraal by den generalen staf Toen de Keizer hem op dien post benoemde had hjj Hellmuth v Moltke reeds gezegd dat hy later de chef zou worden Moltke B voorganger graat Schlieffen heeft een diensttyd van 52 jaar achter den rug en was sedert 1891 chef van den generalen staf geweest Hy is ofschoon de aanstaande benoeming van ijn opvolger hem bekend was tot op den dag voor Kerstmis van den vroegen ochtend tot den laten avond op zgn bureau bezig geweest aan het ontwerpen van krygsverrichtingen op groote schaal over welke hg voortdurend met zyne officieren overleg pleegde In dezen ernstigen tyd heeft een chef van den Duitschen staf nog minder rust dan anders In de bibliotheek van het gebouw van den stat beeft graaf Schlieffen afscheid genomen van zijne officieren Hg vermaande hen in keraaohtige voorden om de erlenii van den grooten veldmaarschalk te bewaren en in rnsteloozen en onvermoeiden arbeid alle krachten in te spannen ten einde den generalen staf op de hoogte te houden waarop de 00de Moltke hem eens had overgedragen Het was zyn Schlieffen s levenstaak geweest om in dien geest te werken En het vervulde hem met voldoening dat de Duitsche staf op hot oogenWik van zgn aftreden bü het Duitsche volk in het leger maar vooral ook in het buitonland dezelfde achting genoot als vroeger Met innerlgke bevrediging kon hg zgn zwaren en verantwoordeliiken post den schoonsten in het leger aan een jongere kracht overgeven Met een dankbaar hart gedacht hg ten slotte den obersten Kriegsherr die hem zoo lang zijn vertrouwen had geschonken Het is langzamerhand een gewoonte geworden in Boedapest dat de leiders der groote partyen daar een soort nieuwjaarsreceptie houden waarhy redevoeringen wor den uitgesproken die voor de Hongnarsche politiek van groote beteekenis zgn Zoo ging het ook thans in de byeenkomst der gecoaliseerde partgen hield graaf Julius Andrassy een toespraak waarin hg zeide wij moeten iii den constitutioneelen strgd volharden maar tech steeds bedacht zgnop de MlgeUJIlheid van een vreedzame verzoening wanneer die kan plaats hebben zonder vernedering voor de natie Franz Kossuth ging nog verder en zeide dat het tgdstip nabg is waarop geheel Hongarye zich in het kamp der voorstanders van de persoonlgke unie bevinden zal Beide sprekers wezen er op dat grooter gevaar voor het leger dan de geheele taalquaestie bestaat in de weigering om recruten te doen opkomen daardoor kan het leger niet op hetzelfde standpunt bigven als de legers der andere mogendheden Kossuth noemde dien toestand bedenkelgk voor do landsverdediging de schuld daarvoor valt echter op de regeering die niot wil toegeven en die elke poging van de coalitie om tot een compromis te komen met een weigering beantwoordt Ook de regeeringsparty kwam byeen op de receptie van den minister president baron Fejervary deze hield een toespraak waarin hy aan de verbonden partgon het verwgt maakte dat zg de oorzaak er van zgn zoo het land zonder parlementair bestuur is De coalitie heeft naar baron Fejervary uiteenzette niet alleen het recht maar ook den plicht een voor de kroon aannemeiyk program op te stellen en de rogeering te aanvaarden Merkwaardig is het dat men in Weenen volgens een telegrafisch bericht niet de Hongaarsche coalitie noch de extra parlementaire regeering maar den minister van buitenlandscho zaken der monarchie graaf Agenor Qolnchowski de schuld geeft van den ongelukkigen toestand in Hongarge Men egt openiyk in politieke kringen dat de aftreding van Jolucbowski onmiddellgk tot een overeenkomst met Hongarge zal leiden De invloed dien deze minister op den keizer oefende was steeds groot genoeg om hem nu de schuld te geven voor keizerlijke besluiten die den toestand eer verwarder dan beter gemaakt hebben Dit gebeurt thans in Oostenrgk men voorziet het aftreden van Goluchowski en hoopt daarvan verbetering van de betrekkingen tqsschen de beide deelen der monarchie CSi Léon BourSeois heeft dezer dagen in een redevoering gezegd dat het denkbeeld eener maatschappeiyke inrichting naar bet collectivistisch beginsel voor altyd onuitvoerbaar zou zyn Jaurès beantwoordt deze opmerking van Bourgeois met een min of meer akademisch artikel in de Hnmanité Dat is een heel dik woord van den heer Bourgeois zegt Janrès Hg moest weten dat het zeer onvoorzichtig is ala men over de heele ge schiedenis van de menschheid spreekt de uitdrukking voor altgd te bezigen Ik zal niet trachten den heer Bourgeois een bewgs te toveren van de mogelgkheid van het collectivistisch stelsel wat zou het baten iemand te overtuigen van iets dat bg niet noodzakelgk vindt Menschen die er hg volharden utopie te noemen wat de i oodzakelgke consequentie is van alle maatschappeiyke ontwikkeling znllen pas overtuigd worden door do kracht der gebeurtenissen Als het proletariaat met steeds klemmender nadruk zal te kennen geven dat het het leenstelsel niet meer verdragen kan dat bet stelsel waarbg anderen zich zgn arbeidskracht ten nutte maken en waarbg aan zgn meening een ondergeschikte beteekenis wordt toegekend verder onhoudbaar is geworden dan zal mea óf het bankroet van de menschheid moeten uitroepen die genoopt is zich by een maatschappeiyke inrichting neer te leggen waartegen zyn rode zich verzet óf aan de loonarbeiders een middel voorstellen om allen aan het loonstelsel te ontkomen Jaurès vraagt aan Bourgeois wat hjj dan wèl wil welke hoop welke uitkomst hy dan aan de arbeiders heeft aan te bieden Ook de I adicaal socialisten hebben nog niet lang geleden in een algemeene byeenkomst het loonstelsel veroordeeld Maar hoe willen die dan het loonstelsel afschaffen P Jaurès toont verder aan dat het middel tot maatschappeiyke verbetering dat Bourgeois aan de hand doet invoering van een krachtig progressieve inkomstenbelasting voor de socialisten geheel onvoldoende is Onder zulk een belastingstelsel zullen de loonarbeiders evengoed genoodzaakt zyn een groot deel van het voortbrengsel van hun arbeid aan het kapitaal af te staan en bun wil ondergeschikt te maken aan den wil van de enkelen die de leiding hebben Voorloopig acht Jaurès een hooge inkomstenbelasting zeer nuttig omdat het voor de uitvoering van Boeialo varzo teriugswettenl bevorderlgk is maar het is niet meer dan een middel om de ontwikkeling der democratie tot de rechtvaardigheid te bevorderen Min of raeer academisch noemden wy het artikel van Jaurès Een staatsman van beroep kan schryvende in een krant een maatschappelgk vraagstuk onmogelgk behandelen als een kwestie van sterrenkunde uf plantkunde Hy kan niet verhinderen dat zyn woorden door derden terstond worden dienstbaar gemaakt voor de praktische politiek De Journal des Débata handelt over de beschouwing van Jaurès in een artikel dat niets academisch beeft Het is een gewone manier van de bladen van rechts hun tegenstanders van de linkorzgde te bestrgden door hen als socialisten voor te stellen Hoe meer een krant naar rechts staat hoe meer srcialisten of verkapte socialisten er naar haar voorstelling bestaan De monarchistische Gaulois vindt Hcrvè en Jaurès en Combes en Loubet en Doumer en hoe die menschen meer heeten allemaal een pot nat allemaal menschen die samenwerken ora Frankn ik door het sigk te halen Do Dóbats spreekt nu ook van twee soorten van socialisten lieden van het slag van Jaurès en lieden van het slag van Bourgeois die wel verschillende punten hebben maar toch daarin met elkaar overeenstemmen dat zy onmiddellgk sociale wetten willen invoeren Zg willen den staat laten ingrypen in de regeling van den arbeid waar door de productieve kracht von het land wordt verminderd zg maken wetten tot verplichten onderstand van ouden en zwakken en arbeiderspensioenen die als het zoo doorgaat moeten leiden tot hetstaatsbankroet Het is een illusie van de socialisten als Bourgeois dat zy op den ingeslagen weg eeijs half zouden kunnen honden Maar op die manier gaan wg niet het bankroet van de menschheid maar het financieel bankroet van de republiek tegemoet De radicalen en de radicaal socialisten effenen volgens de Débats met de sociale wetgeving voor de collectivisten den weg Ala men zoo