Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1906

voortgaat wordt per slot eenige redmiddel bet coUectiviBme Ziehier dns het antwoord op bet betoog van Janrès Janrès spreekt over de geschiedenis der menscbheid in de wenteling der eenwen en de Débats zegt daarop hoort Janrès hü zegt het zelf al die menschen van de llnkerzgde moeten den coUec tivistischen kant op en dat leidt tot een staatsbankroet Stemt op de recbterzëde anders krjjgen we een inkomstenbelasting Ten gevolge van de bepalingen van het vredesverdrag vnn Portsmoath sloot Japan met China een verdrag waarover markies Ito tbant aan Ëngelsche dagblad correspondenten een paar mededeelingen c ed Het verdrag zoo deelde de Ja pansche gevolmachtigde in Korea mede bestaat nit twee hooldstnkken en twaall aanvnllingsbepalingen In het eerste hooldstak wordt de verpachting van het schiereiland Liatong en van den spoorweg in Mantsjoeröe geregeld zooals dat in het tractaat van Portsmonth was voorzien Het tweede hootdatnk regelt de ontruiming van Mandsjoerne de teruggave daarvan aan China en de openstelling van dit land voor den wereldhandel Ongeveer alle eischen die Japan aan China stelde werden toegestaan Japan heelt daarbij niet alleen rekening gehouden met liJn eigen belangen verklaarde mafkies Ito maar ook met de belangen en verwachtingen van de geheele wereld De critiek op die be Ï alingen zal niet uitblijven maar markies to ziet die met gerustheid tegemoet Het geheele verdrag noemt hiJ een succes voor de Japansche diplomatie De Daily Telegraph verneemt nog van haar correspondent te Tokio dat naast dit verdrag een geheime overeenkomst gesloten is tastchen Japan en China waarin het Hemelsche Rijk zich verbindt nooit aan een andere mogendheid te vergunnen zich te nestelen in ol bezit te verkrijgen van het gebied langs den spoorweg tnsscben Moekden en Simmingling en tnsscben Kirin en Tsjangtsjoen evenmin zal aan eenige mogendheid vergunning worden verleend met betrekking tot die spoorwegen tusschen beiden te komen of die uitsluitend te gebruiken Andere geheime bepalingen zegt de Daily Telegraph bestaan Bij de onderhandelingen over de invoering der internationale finaneieele controle in Macedonië heeft de Porte getracht ter tegemoetkoming in de daaruit voor haar voortgesproten derving van inkomsten van de mogendheden gedaan e krygen dat de invoerrechten met 3 pCt worden verhoogd De meeste regeeringen hebben hun toestemming afhankelijk gemaakt van die anderen alleen Rusland en Oostenrijk hebben een rechtstreeksch antwoord gegeven en toegestemd mits de meerdere ontvangst in de eerste plaats ten goede komt aan de drie wilajets Saloniki Üonastir en Kossowo Engeland wil er slechts zijn goedkeuring aan aan geven als de nieuwe Tnrksche mijnwetgeving wordt gewijzigd Verspreide Berichten RUSUND In Warschau en omgeving wordt nog gestaakt en worden door de arbeiders aanslagen gepleegd op fabrieken en andere eigendommen Kr ziin bommen geworpen te Odessa Warschau en Klef Het heet dat de gezondheid van den czaar veel te weoschen overlaat Hij zon lijdende zijn aan epilepsie Door de gebeurtenissen van den laatsten tijd moet het aantal gevallen van zielsziekten in het leger onder de officieren sterk toenemen De bijeenroeping van de rijksdoema wordt na op 15 Maart verwacht DuITSOBLillD De keizer heeft den czaar bg gelegenheid van het nieuwe jaar een lang telegram gezonden dat wel niet anders dan wenschen heeft in te beiden doch dat ook van politieke beteekenis moet zjjn Overeenkomstig den wensch van den priuBregent is het honderdjarig bestaan van het koninkrijk Beieren op geen andere wijze gevierd dan door het uitsteken van de vlaggen en het houden van feestgodadiensten s Middags gaf de prins regent e n galadiner Fkinksijk Weer Is te Toulon een Duitscher gearresteerd een handelsreiziger die verdacht wordt in relatie met de spionnen te staan De Norddentsche is gemachtigd te verklaren dat geen enkele functionaris van Duitschlands leger of vloot betrokken is bij de pionnageaffaire Ds minister van oorlog Etteone is naar Nice vertrokken ten einde volgens jaarlijksch gebruik een krans te leggen op het graf van Gambetta De heer De Fressensé en zijn Bond Ligue des l homme hebben zich de zaak aangetrokken van den onderprefect van Joigny beschuldigd van mishandeling zgner vrouw De Figaro zegt dat de heeren dus ver moe delgk het slaan van hun vronw rekenen tot de droits de l homme rechten van den man of den mensch OoSTKSRUK HoiiOlRIJS Aartshertog Karel zoon van den zieken aartshertog Otto en vermoedelijk troonopvolger heeft bil het schaatsenrgden zgn linkerenkel gebroken Balkikstatb Volgens den correspondent van den Petit Bleu te Constantinopel is tnischen Turkije en Abessynie een geheim verdrag gesloten waarbij Abessynie zich verbindt Turkije te helpen indien Italië te eeniger tjjd pogingen mocht doen om zich meester te maken van Tripoli Gemeng de Berichten De Haarlemsche Patroonsvereeniging hetft besloten met ingang van 1 dezer het minimumloon van timmerlieden en metselaars te stellen op 25 cents en van opperlieden op 20 cents per uur Aan werkgevers wordt derhalve in rekening gebracht dit loon vermeerderd met 25 pCt van de onkusteh der ongevallenverzekering Mme Segond Weber beeft verklaard dat ziJ haar ontslag nam van de Comèdie Fran aise omdat het comité haar aandeel in de winst slechts met een half twaalfde beeft verlaagd Maar men meent dal aan dit geschil wel een monw zal worden gepast Men schijnt te zullen trachten mile Dndlay die in de laatste jaren bgnn nooit meer optrad kwijt te raken Maar de actrice heeft geen lust haar ontslag te nemen Dit jaar bedraagt het aandeel in de winst van de sociëtaires die twaalf twaalfde krggen 22000 francs Oedureode de voorstelling aan Oötterdammernng te New York ontstojld er op het tooneel een begin van brand Lillian Mordica die de Brilnhilde partg vertolkte bleef volmaakt kalm en trachtte het vaar te dooven Haar kostuum vatte bg die pogingen vuur maar ten slotte gelakt het der zangeres de vlammen te blusschen De toeschouwers brachten de kranige vrouw een geestdriftige ovatie Men meldt nit Den Haag aan de N R C De zaakwaarnemer B die te Scheveningen onder verdenking van valschbeid in geschrifte te hebben gepleegd is gearresteerd is naar het Hnis van bewaring overgebracht Naar vernomen wordt moet de aangehoudene bekend hebben den heer Q door middel van door hem valscbelijk opgemaakte stukken te hebben bewogen tot het ter leen geven van verschillende bedragen tot een gezamenlijke som van ongeveer f 450 Op schier fabelachtig brntale wijze meet B genoemd bedrag van den heer Q hebben weten los te krijgen Door de politie te Rotterdam is procesverbaal opgemaakt tegen den heer Jansen chef van het station Maas wegens het doen innemen van de openbare straat Door een kermisreiziger was een verhuiswagen op het terrein van het station geplaatst zonder dat aan iemand te vragen Toen die wagen daar een paar dagen had gestaan zonder dat de eigenaar iets van zich liet hoeren gelastte de heer Jansen een sleeper den wagen buiten het hek te brengen en daarin zag de politie overtreding der verordening In de nabijheid van Oudkerk Fr is gistermiddag té ongeveer twee nar een luchtballon met vier reizigers gedaald De heeren kwamen uitUusseldorp waar zij gistermorgen om elf uur waren opgestegen De luchtreizigers vermoedelijk Dnitsche officieren keerden per spoor terug Men mtldt nit Sassenheim Er bestaat veel kans dat hst oude Boer havehuis de tegenwoordige pastorie der Ned Herv Kerk te Voorhout zal worden afgebroken aangezien hot zeer slecht bewoonbaar is Men meldt aan de N B C In den laatsten tjjd was er van Belgische zijde vraag naar Zeeuwsche mosselschelpen welks in Duitsohe fabrieken werden verwerkt Jammer dat gebleken is dat de oesterschelpen voor hetzelfde doel niet bruikbaar ziJn Want van deze zgn in sommige plaatsen groote voorraden die meestal gratis verkrijgbaar zijn voor verharding van tybanen erven tuinpaden enz Deze rijks voorraad van oesterschelpen staat in verband met de groote sterfte die gewoonlijk onder de oesters heerseht en die onder de mosselen veel geringer is terwijl de oesterperceelen veel meer van schelpen worden gezuiverd Van de weekloonen door de diamantwerkers te Amsterdam gemaakt in het Ie kwartaal van 1905 geeft de fieroepsstatistiek dezer dagen verschenen een overzicht door opgaven omtrent 193 werklieden eigenkostenwerkers in 7 ondernemingen Voor klevers vindt men daar als gemiddelde weekloonen f 37 f 55 voor volwassen brillantslijpers f 23 f 40 en voor slgpsters f 19 f 21 De hoogste eu laagste weekloonen loopen zeer uit elkaar bij de slijpers en slgpsters bij de volwassen mannen van f 23 tot f 62 en bij de vrouwen van f 14 tot f 39 Men meldt nit Delft aan de N R Ct Het begin van brand in de Nederl gisten spiritusfabriek te Delft Maandagmorgen ontstaan had de volgende oorzaak Bg het reinigen van een buis werd verzuimd een kraan al te sluiten hierdoor stroomde gas naar de monding en deed een oogenblik brand ontstaan welke echter spoedig werd geblnscbt Schade werd niet aangericht De 64 iarige A S wonende in de buurt Lgjen nabjj het station De Bilt is Dinsdagmorgen in de Oezichtslaan levenloos aan den kant van den weg gevonden De familieverkeerde in doodelijke ongerustheid omtrent zgn uitblijven De oude man had des avonds zgn dochter nit Maartensdijk die een nienwjaarsvisite gebracht had op den terugweg halverwege begeleid Op z n eigen schreden teruggekeerd schgnt hij echter door de koude bevingen te zijn Het lichaam was toen men het vond geheel stgf en het hoofd rustte op de linkerband U D In Amerika is overleden John Steel uit Franklin in Pennsylvaniö die indertijd veel gerucht maakte door in zeven maanden tijds een vermogen van f 7 200 000 er door te jagen Hg liep rond bedekt met banknoten en andere geldswaardige stukken die op zijn kleeren waren genaaid Papieren geld was om zijn hoed en stak uit 2gn laarzen Als hy ig n schoenen liet poetsen gaf hij vjjl dollar aannemers kregen nonit minder dan vijf of tien dollar fooi van hem Te New York kocht hij een koetsier die hem reed zijn rijtaig af en gaf t den man toen ten geschenke HiJ kocht eens sen hotel en gat dat weg Hij zag op straat een mooi meisje en gaf het honderd dollar Eens in een hotel nam hg een bad in champ igne maar liet den wijn zooals in een bekend verhaal daarna niet meer op flesschen zetten Toen zijn geld op was werd hg arbeider en het eind was armoede Men schrgft aan de Javabode uit Bandoeng 29 November De heer P J F van Heutsz boofdvertegenwoordiger van den Indischen Bond vertoeft hier gedurende enkele dagen om plaatselijke voorbereidingen te treffen en besprekingen te honden met den resident betreffende een door den Bsnd te Rembang te stichten kleine landbouwkolonie De gronden zgn reeds aangekocht van de inlandsche bezitters alleen de aanvraag bg da Eegeering moet nog geschiedcu Het doel is zonen van Indo s en Europeanen op te leiden tot tuiniers en warmoezeniers Èen kleine veestapel bestaande uit inerinosschapen varkens en koeien zal aan de hoeve worden toegevoegd De afzet van de gekweekte producten maakt slechts een bgzaak uit Den afzet van groente i toch staan twee groote bezwaren in den weg het hooge spoorvrachttarief en het gemis van meewerking van het publiek Immers men heeft voor fijne groenten geen geld over maar dingt liever af op den prgs dien inlandsche verkoopsrs voor hun waar vragen De leidende geJachte bg deze stichting is hiervan een leerschool te maken en het algemeen heerschende wanbegrip als zou de landbouif in t algemeen hier te lande niet door Indo s en Europeanen persoonlek kannen worden uitgeoefend te logonstraffen De Rembangsche kolonie zal beginnen met zes leerlingen Zg ontvangen een zakgeld van f 10 maar moeten overigens nit de opbrengst der geteelde producten in ban onderhoud voorzien Ook worden hun landbonwgereedschappen verstrekt die zij later uit hun verdiensten kannen afbetalen Verder wordt op eenvoudige wijze op de tuinbonwhoeve in hun huisvesting voorzien Als er winsten worden gemaakt dealen leider en kolonisten in de winst Het aangevraagde perceel is 40 bonws grond zoodat het getal kolonisten in de naaste toekomst tot 24 kan worden uitgebreid Ds heer B Tenscher zaadhandelaar alhier zal met da leiding worden belast Ken of meer zgner zonen zullen de eersts pupillen zgn Men heeft tijdens de onlusten te Moskou veel gepraat over de slachting die onder vrouwen was aangericht en de verbittering waarmee dezen streden in de rangen der opstandelingen Thans is gebleken bg een onderzoek der talrijke onbegraven doeden die nog in Moskonsche huizen liggen dat vele revolutionairen vronwenkleeren hadden aangetrokken waarschgnlgk om zoodoende wankelmoeeige mannen beschaamd te maken door bet te doen voorkomen alsof de zwakke sekse meer moed bezat Er gaan weer eens eenige menschen hun leven wagen aan een luchtballontocht naar de Noordpool De eigenaar van den Chicago Record Herald heeft den onderzoekingsreiziger Wellmann opgedragen te Fargs een bestuurbaar lacbtschip te laten maken onder toezicht van Santos Dumont die de reis als stuurman zal meemaken De reizigers zullen in Juli op Spitsbergen bun hoofdkwartier vestigen en van daar bjj de eerste gunstige gelegenheid vertrekken Wellman rekent als alles goed gaat binnen een week de Noordpool te bereiken Hij zegt niet of hger op rekent terugte komen j i Het gerechtelijk onderzlek in de zaak der directeuren van de Hol Hypotheekbank en Se Maatschappg van Zekerheidsstelling is in vollen gang zegt t Nieuws Voorloopig is de verduistering van ongeveer f 3 000 000 aan pandbrieven vastgesteld voor het grootste gedeelte ten nadeele van de Hypotheekbank Deze zgn door de beide directeuren te eigen bate beleend hetgeen zg gedurende langen tgd onopgemerkt kouden doen door in de plaats daarvan waardelooze papieren te deponeeren Het groote vertrouwen dat zg genoten maakte dat de controle niet altgd even zorgvuldig geschiedde De justitie doet zooveel mogelijk de verduisterde stokken opsporen en er beslag op leggen Zg zgn in en buiten de stad in het bezit van verschillende kantoren en particulieren Op ongeveer de helft moet reeds beslag zijn gelegd hetgeen natuurlijk beteekent dat de bezitters de stukken voorloopig niet van de band mogen doen Het bedrag dier pandbrieven waarvan de directie de nos al als frappe d opposition openbaar maakte was gisteravond f 975 000 Men meldt uit Amsterdam aan de N R Ct dat de fraude ten opzichte van d Hollandsche Hypotheekbank voornamelijk op de volgende wijze moet zgn geschied Volgens de hypotheekakte is voor vervroegde aflossing boete verschuldigd een boete die echter te ontgaan is als de vervroegde aflossing wordt betaald in pandbrieven dei maatschappij Het moeten deze in het bezit der directie gekomen pandbrieven zjjn die weer zijn uitgegeven Van het opnieuw in omloop brengen vnn reeds uitgelote pandbrieven schijnt dus geen sprake te zijn wat ook moeilgk denkbaar was en in elk geval zon hebben gewezen op een uiterst nalatige controle zelfs van de zjjde der koopers Hat Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand December bezocht door 531 gedurende het afgeloopen jaar door 6199 belangstellenden Uit de aan het Museum verbonden boekerg werden in December 243 gedurende het jaar 1905 2125 boeken plaatwerken in bruikleen verzonden Storm in het kanaal Hel Nieawejaar is in EngeUnd begonnen met een vreeselijk stormweer dat hier en daar ontzettende verwoestingen heeft aangericht Vooral nit de havenplaatsen komen berichten over rampen Zoo is in de Copelandbaai Ierland de Chaterina Renny omgekomen De geheele bemanning ging verloren Van de Mary die biJ Forwey Harbouf zonk werd alleen de kapitein gered Bg Portmarnock ging de Elwood verloren haar bemanning werd echter gered door een reddingsboot Het drama te Hivre Een 70 jarige dame mevr Dochon die te Havre inwoonde bjj haar schoonzoon Renè Caillard heeft diens beide kinderen vergiftigd met het gevolg dat de 3 jarige Pierre is overleden terwjjl de 8jarige Madeleine wellicht nog gered kan worden De heer Caillard is weduwnaar en directeur van een gymnastiekschool Zoolang hg gehuwd was woonde mevrouw Dnchon bg hem in ofschoon ds verstandbonding tusschen hem en zjjn schoonmoeder niet van de bestu was Sedert den dood van mevronw Caillard vertoonde ds oude dame sporen van veratandsverbgstering hetgeen Caillard had doen besluiten de kinderes niet langer op haar maar voortaan op zjjn kamer te doen overnachten In den laatsten tijd echter was haar geest weer bljjkbsar normtal terwgl er ook een betere omgsnK tusschen htar en Caillard ontstond loodat laatstgenoemde weer veel geruster was Deo 30en December was hg voor zgn bezigheden tot s avonds laat van huis geweest en bij ziJn terugkeer vond hg de kinderen te bed Ook hij ging terstond slapen maar ontwaakte spoedig weer doordat zijn dochtertje onrustig werd Op zgn vraag wat haar deerde antwoordde zg dat grootmoeder haar een drankje had ingegeven tegen de verkoudheid en haar broertje ook Caillard ging daarop naar het bed van zijn zoontje en vond het kind dood Onmiddellijk wekte hij de dienstbode en zond haar naar den dokter die constateerde dat de kinderen vergiftigd waren De knaap was inderdaad reeds overleden het meisje moest terstond naar het hospitaal worden vervoerd Toen Caillard daarop naar de kamer van zijn schoonmoeder ging was de oude dame verdwenen en haar bed was onbeslapen Eerst vermoedde men dat z zich had verdronken te meer daar zjj den dag voor haar misdaad tegen een vriendin gezegd moet hebben ik zal het Nieuwejaar niet beleven In alle grachten en kanalen van H vre werd gedregd maar niets gevonden en Maandagmorgen meldde mevr Duchon zich biJ den rechter van instructie aan om zich te zgner beschikking te stellen Na den kinderen het vergift oen oplossing van atropine te hebben ingegeven bad zti ongemerkt het huis door een achterdenr verlaten en was naar het station gegaan om met den laatsten trein naar Pargs te vertrekken De trein was reeds vertrokken en daarom had zi den nacht onder een valschen naam in een hotel doorgebracht om den volgenden morgen met den trein van 6 uur naar Pargs te vertrekken Zg Wtis evenwel te Rouaan nitgcstapt en bad in een kerk gebiecht Op aandrang van den geestelijke stelde zij zich in banden der justitie Op den eersten dag van 1906 is in Friesland al heel wat schaats gereden Omdat alle zeeslnizen gesloten zgn waren de kanalen en wgken Zaterdagnacht prachtig dichtgevroren de Zondagnacht gaf 12 graden vorbt en Maandagmorgen 8 uur zag men de jeugd reeds schaatsenrijden op stille waters Het ijs bleek sterk genoeg en al spoedig kwame l onderen opdagen De Nienwjaarsbezoeken leden er onder het schaatsenrijden domineert in Friesland over alles De besturen van de gsclubs belegden spoedeischende vergaderingen om zoo spoedig mogelijk wedstrgden nit Ie schrijven sommige clubsjjsbanen wurden opengesteld t was één en al ijsvermaak op den Nieuwjaarsdag Stadsnieuws GOUDA 4 Januari 1906 Blijkens achterstaande advertentie zal de eerste uitvoering van de Macotta plaats hebben op Maandag a s Deze uitvoering is alleen toegankelgk voor hh donateurs en knnstlievende leden De tweede uitvoering zal plaats hebben op Donderdag den lln Januari Wg raden ieder aan zich spoedig van kaarten te voorzien daar de toeloop zeer groot zal zgn Men meldt uit Schoonhoven aan de N C De netteopbrengst der alhier gehouden collecte ten bate der Russiacbe joden bedraagt f 149 40 Te Moordrecht had Dinsdagmiddag een treurig ongeval plaats Van een beladen wagen met graan gleden eenige zakken af en kwamen terecht op den juist passeerenden opperman D Rook die als t ware onder de zaitken graan werd bedolven Zwaar gewond werd de mag in café Pesthuis binnen gedragen waarna dr Mari spoedig hulp verleende s Avonds was de man nog bewusteloos Men vreest voor zgn leven De bevolking der gemeente Ouderkerk a d IJsel is in 1905 met 100 inwoner vooruitgegaan en thans gestegen tot 3175 Gisternacht hebben onbekend gebleven personen zich door het uitsnijden van een rnit toegang verschaft tot het winkelhuis van V te Capelle a d IJsel Vermist worden een veertigtal schoenen Donderdag 28 Dec gaf de zangvereeniging Apollo eeno welgeslaagde uitvoering yta de kolfbaan van den heer J A Vos te Zevenhuizen Er werden 12 nummers gezongen Daarna werd zeer verdienstelgk opgevoerd Mignon operette in acht tafereelen Wg zullen niet in bijzonderheden treden van deze operette daar allen goed rol en paatvaet waren maar vooral wijzen op den verdienstelijken zang van Mignon Anna Koik Brand Alida Stokbuizen Na afloop werden de talrijke bezoekers nog op drie keurige voordrachten vergast WwtiniMVBiit Tot onderwijter aan de Chr school alhier is benoemd de heer J Noorlander te Ouddorp ScHOONHOVEïT 2 Januari Over het jaar 1905 werd aan het kantooi van den waarborg en de belasting op gouden en zilveren werken alhier aan belasting en stempeling onderworpen 52 655 gram goud en 3 291 990 gram zilver gevende aan belasting f 32 573 17 terwgl nog voor essaailoon werd geheven f 284 SÉ De totale ontvangsten bedragen alzoo K32 857 99 tegen f 33 486 95 over 1904 OuDÉniètEK a d IJsbl Door den burgemeester is op 27 dezer een klacht ingediend bjj de Directie van de Maatschappg tot Exploitatie der Staatsspoorwegen wegens grove nalatigheid van het treinpersoneel op 25 December l waaraan bet te wijten schijnt dat 20 passagiers van de halte alhier niet werden opgenomen in den ochtendtrein naar Rotterdam van 7 30 niettegenstaande daarin voldoende plaats was Een feit als dit zal wol niet meer vooi komen Van de halte wordt steeds meer gebruik gemaakt 33qste staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 4 Jan No 1992 f 2000 8644 f 1500 12235 f 1000 9371 f 400 1067 13194 13403 13986 en 20244 ieder f 100 Prijzen van f 65 52 3196 5984 9348 11927 14541 17847 56 3212 6004 9418 54 14600 17973 122 24 16 73 76 78 97 241 52 6119 9519 120U 79 18022 317 56 20 45 30 14732 48 34 96 50 9669 64 42 18153 43 3309 6219 78 12123 43 78 47 36 6310 9716 55 71 85 401 40 6430 21 12220 84 18274 32 49 32 36 25 14882 18302 34 3638 44 37 47 93 19 510 3706 81 38 12872 14936 66 60 29 6588 99 12408 73 96 73 59 6648 9828 12502 15096 18403 615 3833 62 9904 12608 98 19 67 3909 95 85 12717 15111 76726 4069 6739 98 50 74 93 30 84 66 10001 68 80 95 71 4138 6838 10184 80 15254 18535 821 4207 7213 91 12830 15326 39 22 27 58 99 71 43 43 49 45 7344 10223 75 69 56 916 4340 95 39 91 1 6571 78 61 98 7416 71 94 15624 18604 79 4401 54 10322 12935 15781 52 1068 6 80 30 44 16803 18707 90 19 7508 83 13036 47 72 1135 27 65 88 83 51 77 55 31 68 10419 13146 71 18876 1217 50 7625 56 70 15914 19028 84 80 7716 83 13212 25 32 1365 4557 17 96 61 81 19123 81 74 69 10511 80 98 43 1400 4609 78 10622 94 16110 19206 87 56 84 32 13345 16205 42 1541 57 7859 57 52 98 62 42 4705 87 10709 67 16310 97 1600 41 7904 25 93 26 19305 11 71 57 71 95 41 12 92 4847 72 10873 13402 71 71 1833 66 8064 10968 33 80 19472 71 81 8105 68 58 16410 19510 86 90 35 82 93 16 19731 1989 4903 42 11077 13518 25 43 99 33 67 11142 86 66 44 2012 60 8255 11221 92 16665 19846 46 5014 57 74 13607 16668 19922 50 28 8304 98 53 75 96 68 35 8445 11311 70 16770 20130 75 97 8699 32 13713 16826 41 2143 5126 8776 61 39 16903 20212 72 5239 98 62 41 67 2381 41 8903 11436 62 68 35 2238 46 11 11546 13870 17028 39 53 68 23 70 13964 61 77 79 5411 33 77 14061 75 20332 2456 27 38 11654 64 17150 41 97 73 62 64 14165 59 20405 2531 76 9011 73 77 78 20622 2638 83 41 95 83 17252 68 39 93 69 11741 14219 17385 85 2715 96 81 48 45 17428 20621 33 5607 90 57 81 82 66 84 5643 99 61 14302 17575 79 2820 61 9103 74 14400 96 99 44 5705 9246 80 23 17621 20767 2924 14 57 11860 31 23 20806 37 29 69 91 64 41 20906 54 5953 9315 11901 77 65 29 3163 66 27 19 14509 17823 34 76 MABKTBEBICHTKN Gouda 4 Januari 1906 Veemarkt Melkvee wemig aanvoer handel en ii7Mn williir Vette varkens 2oede aanvoer VEEMARKT MelEvee wemig aanvoer handel en p ijzeo willig Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 25 i 37 ct per hall K G Biggen voor i 24 Engeland soede aanvoer handel vrijwel 23 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel no k f 16a per week Vette Schapen goede aanv handel matiit f 4 23 Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kal veren redel aanvoer handel vlug 10 4 14 Graskalveren geen aanvoer handel geeo a Fokkalveren 9 i 18 Kaas aangevoerd 43 partijen Handel matig ie kwal 37 i aS 50 2de kwal 34 it 36 Zwaardere Noordhollansche Boter weinig aanvoer handel vlug Ooeboter ƒ 1 45 i 1 55 VVeiboter i 35 4 1 35 BEÏÏES VAK EOTTEEDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K Siaatileenxnqen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 591 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RtJsiAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandache Schuld Recepis L 100 11 24 Hjipotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg7en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 90 Pondb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbi Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoormegleeningen Itaub Oblig Zuid Itahaansclio Spw Mg A 367 eninqen bti aiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaari MaaUcbüppijen Aand Holland GuU Stv Mg 36 Ihvprsen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 MAl TELS Costumes en Blousen worden van at heden tot veel VERMINDERDE PRLIZEN OPGERUIMD 1 f Tiffi i j Burgerlijken Sta d GEBOREN I 2 Jan Hendrik ouders A T Roedolf en M Jongeneel 2 Johannes ouders J Binee en N van Hofwegen 3 Pieter ouders H van Hattem en D de Geus Gerardus Johannes ouders G Rademaker en M Djjkman Maria Cornelia Antoinetta ouders A P J van Dam en A Copier OVERLEDEN 2 Jan C L Baan 17 m GEHUWD 3 Jan P D Boot en W P C van den Berg ReeuvUk GEBOREN Leonardus ouders J Heemskerk en A M Blonk 4DVËliTElNTn N Besten dank aan allen die mji bij den aanvang van het nieuwe jaar een bljjk gaven van vriendelijke herinnering Ik wensch hun een gelukkig jaar 1906 toe CORNS WITTE VAN DB VELDE Met wederkeerigen beilwensch betuigt ondergeteekende zijn vriendelgken dank voor de op 1 dezer ontvangen bljjken van belangstelling Mr D J VAN HEUSDE Onder aanbieding van wederkeerige heilwenschen betuigt ondergeteekende zijn vriendelgken dank voor de op 1 dezer ontvangen bljjken van belangstelling H J NEDEBHORST Ss rirma C LOÏÏEENS Lang e Tiende weg GOUDA WIJlVHAIVnEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo Hierlijk nrfrimheni Conserveert ie l anden Over da geheele aardi vcrspraid yolgens den hedendaagnhn stand der wetenschap ia Odol proeFondermdelij lfli bistB néiM morde rerzorging m mond et tanden Alieso SShf jn onzg PaeenffiacDtiB Bordeaux Vlo de i§aiiio § Klenw uiovertrsflen Prof Dr Liebers welbekend ISXSW XaACBT ILIZIB AÜMu eoht met Kabriekamerk tot voortdoreode radicale en tekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuu Miekte i vooral ontstaan doot afdwalingen op jeugdigen leeft d i ta e genezing van elke zwakte Bletk tdcht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte gpgsvertermg Onvermogen Impotenz PoUatione enz Uitvoerige proBpectaasen I rijf por iiesoli fl l fl 2 fl 3 dubbele flewh i 6 j CVnlrailDepót Matth v d Vugte ZHUhomraa O pöta M Clét an k Co Rotterdam V Happol 8 tiravenIiage HalmmaDS de Jong J Czn Rotter am Wfiff k Co ftou la en bi alle drof istea 1 1 1 Elohte Oude Jeae7er 1 Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj 1 PEKTERS Jz 1 1 wijmm Fijnste Iflélange Te GOUDA Wijdstraat 157 gelijk Roomboter 4IS c p pond MET CADEA V