Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1906

o 9919 Zaterdag O Januari 1906 44ste Jaargang fiOüMHE COIIRAOT Diieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken I reletoi n So St De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Konimers V IJ F C E N T K JV Telcfaon No 6t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Pf Gouda Druk van A BRINKMAN Z OFFEETE GEVRAAGD in Rpomkaasjes met KOMIJN Aanbiedingen onder letter i barean van dit blad DRACHEN QUELLE HET AANCENAAM EN OPWEKKEND TAFELWATERJEVENS HEILZAAM VOOR LEVEREN MAAGZIEKTEN NATUUR BRONWATER kost PER LITERFLESCHI5CEHT Verkrggbaar bjj M M BELONJE Jr Gouda adres Toor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord BrabaDtsch Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenoTer de Kleiwegsteeg Voetbalsclioeuen Merken The Cert en The Scrum STEKKE 8CH00LLAAKZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHAOTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE Alle repiratiên en aangemeten werk M O I E B L A K H zjJD beslist die der Firma WELWOW TUX LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THJB ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BdilAAR Oi CHILD BBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummera Alle met kastel HoU Bijvoegsel lEN f igen 0 il I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 1 0 50 verkrügb I by MILLY SIMONS Den Haag wit Aikor u ru d Kcktn I BÜUl Cavaa t ontvangen mtald en aa vel jxabtmagmi in ioL 1 aaadal gekoiiMa onder Aa unm d a idtviniten Dr Hlohoelia nrnardif 1 f i beat raaoUnea in M mnldknirnmè akUiannwnt van Oétar BMV tnk t Kaukn dKlw Bikel Cacao In vintaolM buMB D H rant On k bü aak friMtt en laimimn guou 4nnk 1 Mlijkaoh ntraik een i ï tfcwhBili m ftlMiM I pwUr Tan en kop Onaltala E n eakncb4gB draak bQ nl diarrh abDMi a t water gtbnlkn 1 Tarkrügbaar bQ éa Toonunrii B Apethekan ma Prtji rosrVösr GeneraalTWtag mv i o M dl gw no Ibte1O land unus NaOtnlMi dmnterdaiB Eatncitraat IM Zenuw en ülaa rliiders ordt Bit overtuiging ala een werkelijke hnlp in den nood het boek ISaacLgreTrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worJl dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOEL 8 Boekb Zaltborarael Dames Zangyereeniging AMOLD SPOEL Diieeteur de Heer J H B SPAANDERMAN OPVOERING VAM DE MASCOTTA Opeia comique van EÜMOiVD AUDRAN Op MAAi DAG 8 JANLARI les avonds 7Vi uur In de Zaal KUNSTMI der Sociëteit 0 S GË 0EOE met welwillende medewerking van Mevrouw Clara Themans Cats II H Genoodigden en Orkest Piano Mej MIEN SPRUI IT Donateurs en Knnetl leden volgens reglement m Gevonden is het eenigst midlel tegen BLOEDABMOEDE BLEEK 5UCIlT ZRNüWi5WAKTB VEH MAOERI U en VEBMINDERING DEB LICHAAMSKRACHTEN DOOR UUITENSPORIGHEDEN n m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm ia het eenigst Hollandsch fabrikaat Deze HAEMATOGEEN heeft het practische nut niet te kunn n heicbimmeleo of gisten zooala producten die onder dezelfde naam in den handel voorkomen HAË VIATÜGEEN IN POEDERVOBM is aangenaam van nmaak het goedkoopste in het gebruik terwijl het in water melk koffie thee wjjn enz kan worden vermengd en de zwakste maag zoowel van het jongste kind als van den grijsaard HAEMATOGEEN LM POEDERVOBM kan verdragen Onze doezen zjjn voorzien met het wettiff gedeponeerd fabrieksmerk van de Koninklijke Stoamfairiek tDE HONINGBLOEM Aiinbeoolen door H ll Doctoren Pryg per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Verkrijgbaar bij Firma WOLFF C Co Westhaven 193 Oauda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieuwerkerk ad IJssel A N VAN ZESSEN ScAoo woen B v WIJK P W V EDE Oudtwater A SCHBEB Haastrecht K VAN DEli HEIJDEN Reeuwijk P V D SPEK Moercanelle D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN Waddingsveen P A os GROOT A uu JONGH hdewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKER Sentchop Het groote aantal zenuwkwalen ns enr liooHplJnar totd voorargaanaek i teekenenvanftpopl6 ie herB nl eroBrte toe trot8e MC DOK teedB alle middeldn door do modiBolie wetMMohaji aangnwend K rit aan dan nlanwan tijd koml deeerioe dat ïIJ door het febniili maken vau den wiDvoodicrtenwoe aamelitk lanM da Uufd au phyaiolortioJie ontdekking gedaaa befrft dia na honderde proefnemlnfan tiianaover de geheeJe wereld verbreid 1b ao terwijl ƒ iia wBtenBolwppfliüke kringen da hoorita belangateUlng wekt Uvaas eeaa weldaad blijkt te e jn voor de aan leuawkwaleii lijdende menaenheid Daze geneeawijce is nititevoD den door üeit gewes n oracier van zondbeit Ur Roman Weiaamam te Tllahofen au berust op d OU dervlndlug upgudaau lu eene 6U jiingc jrubtijk Moor waHcKin vmn b t hvsfd euiunal perdar wnrtUndHarfoageaeblktrMloirendvarifaliiiidAnBiddclltlkaiinhvtseaBW K t l medeitpdeelfl Mat daze geneflHwiJze wetdan warkeUJk aohitterande rwultatan TWlüanB n ili maakutoovuel upganj dat van een door dan nitvliider maolmTaB wt a OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE feare vsorliomiai en geneilno olnne kortan tijd reeds de aie dmk verst heopn ir Uit bonkje hevat niat allesn rot het r e anhllek vnrHtaanbare vnri larlngnn omtirnt lint watrn dpr meutvArc tiieraple en da da nneda znlfi In wanhojiige gevaDeu verkregeu uitweiking uittar ook vindt men daarin watansobappelijb er handelingen nit de tiiedtaclie blHdrii die aan deze gnneeswiJBa gewijd zijn loomade aftclirt lal van getnlfBclirlftea van hooggeplantMt genees kundigiiu onder welke P MèeMre med dr prt andepDlyUInlelLtBParlii ne RougefflBnt 10 StemorcbDr med ir pralitlsoerand Beneuhaer aaa hel ilnnlggn Boatloht de Charenton Sanlldtarath Or Ciinn te Stal tin Qroismmit med dr arrond art tliohl Or P ForeillBr paneeiliear dlreoteur vb hat Ftoaiillaal te Agon Qohelmratti Or Batierlna kaalaa flulr Bad Erna Daraot med dr ganeBsheer dlrLtileurdargalvaiia thiirapMtiaohA fnrtolitlnB voor lanuwlljdari te me SI Hanaré 334 CominI van AiolitiibaDh oied dr ta Corfu Dr Br4bael arread arU U ZirkBlti iiabitjril ioihl rn d dr Ie Waenen Dr C Bongaval la La Farriiri Eure lid dea Daniell Cantral d h Il da Santé in Franiinjli en vele anderen Aan ailen wier aenawKcsMI near of minder aancedMan la f aae zoscnaaaida aennuavhllsheld lijden waarvan dakentaekenenaljn ohroeltehe loordplln nilgrainedohelBhaof pljn l laBdantfranB inioUprilil Slburbeld aJaaodlieid alapelaoalwld DeliametlJkaanruil an Dnbahagelllka tot iiad vorder alle sleken dia door beroerte fatroCen werdaa iBor lijden aan de gavulgen daarvan tooaltt vGrlaMmiimen onvemagBn tot iprsken iware tongval laoeitlijk aUkken atljniBU dar gewrlohlen mat vswl urunde pl n pta tselljiiB twakte verzwakking van lahaBfeii nm M il die reeda onder geneeaknndiga be iand llnK epwaeet rijn maar door de bekèiide mMdelan ala Bthendlngaen aa koadwatarknnr wrifyen eleotriapAren etoomlool of Ee t aden gaaii genaamg of laalaïni Imnaer kwaal gevoniaa hebVn en ten Blotte zij dt vreee evoeteBT r ber r e BUwtoe red babbaa wegwu verecliijnneien ala t oh aanhoudeal angatig voalea verdoovlna feal IimM boofMki iMt rialiaflglield flikkeringen en donker worden voor de oogea drukkende t n onder hel vetriiiofl laiilna la de ertn hat voe n kricbe ing in en bet ataprN van handen en voeten aan al deie drie Mtaforiin vaa aeiiaivlÜdera ala ook aan tonge m iija lijdende aan bleekiauht en kraohteloaihald an geMmde if aan long raonen die veel met hol hoofd werk n en feextelljke rMotfa wUlea voorkeiBen wonit dringend aan geraden siob het boven vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op aaavface kottaleos bb nvme ver londen wordl door Ai t ra tn door 11 l KB tV ék H iligewcg 1 Htt rdnni F K van H WTKV HOI f F Apotheker Kwt HooMeeg 1 Utrecht LOilltV A l OIITO Undegtanlit bil de Oaardbnig F lf Op de lonBBt h g lenni8i Ii mntll iirt p tontoonctellim in de l f WelaaManD aoh Seueee P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEV RANCIER PIJ CH RUM CITROJEN A RAGBURGUNDY rerkrUgbaar btj alle gro$ ier onder ToortdDrende contriU TU Dr VAN UAMiL ROOS HABMKNS Insulaire Hypi lieekljank te Zierikzee De Bank geelt uit in stukken van t 1000 f 500 f 100 e 50 4 pCts P4I1IDBRIBVEN tot den koers van lOO verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DORTLAN Co alwaar ook do Coupons betaalbaar liJn SOlOOmSDEÜITTINBp VAN DE Pateiii Ga§gloellielii Régulateur Slecht licbt te veel of Ip weinig gas is nu gi lict l van de baan en kost slechts f 0 6 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN Z KOUSJES onovertrefbaar jn lichtkracht en duurzaam heid Aanbevelend M M V LOOl DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 en Metaalpoetseziract merk KOOD KRUIS nit do fabriek van Firma H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kroon Verkrijgbaar to Gouda bi R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF H lld eu Gevogelte Tan al heden en verder dagöiyks verech verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Pouiarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prezen Panklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VITELÏNQ Poelier Ooslerstraat 18 RO TEKDAM Tolephoori Interc No 2031 0AIN EXPU LESI f t Verkrijgbaar in flesschen 60 cis 7S et en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Let oi het merk ANKBIt I F AD RICHTER Co Rotterdam Te öoi Da bj O LUGBR Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingeii onze olieeerf geêcMMerUe Por tretteu PetnlureBogaertt Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOGAEBTS ét Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT ukUrkMt tmm IrMil yam Hmrn en Ttwr duua n KkidvMlwMWMfcf la de Appniiuii ru C H WINr t e ma larthStr M MaMBiH ap num i hbriek B lL JMrnlIW t Hum Whldai k MM wrvM Ml riK OMVMMirct ty V I p Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zijn Uuitenlandscti Overzichi Reuter seint uitiMoskou dd 4 Jan Gouverneur generaal Dnbassof heeft een uitvoerig rapport uitgebracht over de jongste gebeurtenissen te Moskou Hjj zegt daarin het volgende Na op 28 Dec een zware nederlaag te hebben geleden namen de revolutionnaire benden gebruik makende van den spoorweg die nog tot 29 December in hunne macht was de vlucht Thans zijn ze geheel en al uitoengespat Het verbitterd verzet der oproerlingen noodzaakte de arltlletie tot optredi u maar dit optreden werd belemmerd d Jürdien men het leven en de woningen van vreedzame burger wilde sparen Eonige fabrieken in het rapport van den generaal genoemd werden door geschntvnnr vernield Na de overgave hield de militaire actie op en ofschoon daardoor het volkomen succes in de waagschaal werd gesteld werd de gehoele dag besteed om vronwen en kinderen uit de wiJk waar do strp had gewoed weg te brengen Op 3 Januari werd door do troepen het gevecht beëindigd Aan het slot van het rapport wijst de generaal er op dat verscliillende bladen de troepen beschuldigen mot noudeloozo wreedheid te zijn opgetreden Zulke verdachtmakingen welker eenig deel schijnt te zijn den band tnsschen de natie en de militaire macht te verbreken en het leger aan de kaak te stellen zijn geene wederlegging waard Hij wendt 7ich echter tot de vertegenwoordigers der goedgezinde pers met de opmerking dat zeker iedere soldaat die onder de tegenwoordige slechts bU wiize van uitzondering voorkomende toestanden de beproeving van zulk een vreeseltjken strgd moet doorslaan waai bij hiJ heen en weer geslingerd wordt tnsschen het besef van plicht jegens ziJn vaderland en de liefde je gons z jn langraooten niet steeds een zelldo koelbloedigheid kan bewaren Toch acht de generaal het zijn plicht van de troepen te getuigen dat z j in geen enkel opzicht do grens hebben overschreden die hun was opgelegd door hunnen plicht als soldaat en hun eed op het vaandel Een blik op den toestand in Rusland zooals dit na de nederlaag der revolutionaire beweging in Moskou is geworden geeft een particulier schrijven uit Moskou in hit Berliner Tageblatt Daarin wordt uiteengezet dat de arrestatie van den Raad van arbei dersgedelegeerden op de bevulking een die pen indruk maakte Een protest van onver FEUILLETOW 1 V 150 De lucht boren de schuimende golven werd langzamerhand nog helderder ik besloot te wachten totdat zij geheel opgeklaard was voordat ik bet waagde den terugweg te ondernemen Ik wendde mg voorzichtig naar de lagere reek van rotsen om een minder gevaarl ke plaats te zoeken dan die ik tot dusverre ingenomen had Toen ik den afgrond naderde was het verschrikkelijke gebrul der golven daarin hevig genoeg om niet alleen het geluid van het breken der golven op de buitenste klippen van het voorgebergte te verdooven maar zelfs de schrille kreten van de honderden bg honderden zeevogels die om mij heenvlogen behalve wanneer zij zich vlak boven mijn hoofd bevonden Aan lederen kant van den afgrond gaven de klippen hoe steil zg ook wezen mochten steun voor handen en voeten Toen ik daarlangs afklem bracht het verlangen om het gevaar onder de oogen te zien dat zoo menigeen op den rand van een a frond gebracht heeft zelfs h j daarroor bedaoht wai mü er toe om mpelijk en de leiders der beweging stelden den eenig mogelijken vorm voor waarin dat protest zou worden vervat een algemeensstaking Maar de werklieden dio nog ledenonder de gevolgen van de pas geëindigdestaking aarzelden Zij wilden eerst het bijeenkomen van het congres der spoorweg arbeiders afwachten De circulaire van minister Durnovo waarin het con res verboden en do bond van spoorwegambtenaren ontbonden word maakte aan alle overwegingen een einde nemen Het bi sluur der sectie Moskou van den Bond van spoorwcgam jteaaren proclameerde de staking Daarop volgde de proclamatie van de algemeeno staking door den Raad van arbeidersgedelegeerden Het bleek echter dat dit bevel geen weerklank vond Er kwamen gebreken in de organisatie aaii den dag de betrekkingen tnsschen het bestuur der revolutionaire partjj en haar woordvoerders in de pers bleken onvoldoende t6 zijn terwijl ook verschil van meening bestond tusfchen de intellectueele leiders en de werklieden Deze gebleken in de leiding waren even zooveel oorzaken van het mislukken der staking De opstand in Moskou vond geen weerklank in Petersburg En zelfs het verbod om verg ideringen te houden dat aan de ergste dagen van Plehwe s bestuur herinnert roept in Petersburg geen protest te voirsehijn Het is alsof de krocKt van het Russische volk voor het oogonblik is uitgeput of dat een voorbijgaand verschijnsel is dan Wel of het volk bereid is de concessies der oekase van 30 October te aanvaarden in nog niet na te gaan Maar dit is ieker het geheele verdere verloop van de Russische quae stie hangt thans van de regoering af Vuert zu de Maar zou oen poging gewaagd worden om de autocratie te handnaven on de bureaucratie vrij spel te laten dan zou de toekomst van Rusland voor lange lange jaren bedorven zijn Een van de redenen die voor het verleenen van Home Rule aan Ierland aangevoerd worden is dat zoodoende het rijksparlement ontlast wordt van de zorg voor een aantal plaatselijke belangen en dan meer tgd heeft voor de rijksbelangen Om die redenen zijn er dan ook menschen die Home Rule niet alleen aan Ierland maar ook aan Engeland zOover als ik durfde voort te gaan naar den kant van het groote hol en daarin neder te staren Ik kon slechts weinig van zijn zwarte birioenspringende kanten zien of van de rotsblokken die er bier en daar uitstaken en bedekt waren met stukken lang dun zeegras dat langzaam in de ledige ruimte heen en weer golfde ik kon daarvan slechts weinig zien want het schuim van het bruischende water in de onzichtbare diepten beneden stoof bgna onophoudelijk als rook naar boven en schoot in wolken nit den mond der kloof voortkomendo voort naar een ontzaggelijke vlakke rots met zeegras overdekt die er beneden lag Het zien alleen van die gladde glibberige vlakte die steil naar beneden liep vlak naar de gapende diepten van het hol deed miJn hoofd duizelen het donderen van bet water verwarde mij doof ik maakte mij van die plaats weg terwijl ik er de macht nog toe had omstreeks dertig of veertig ellen in een zgdelingsche richting naar de kanten van het voorgebergte dat in zee uitstak Hier verhieven de klippen zich weder in grillige vormen en maakten natuurlijke holen en afdakken Naar een van deze begaf ik mij uu om mij te beschutten tot de lucht geheel opgeklaard was Ik was juist op die plaats gekomen dicht bü den kant der klip toen er eenklaps een 1 krachtige hand om mjjn arm beengeklemd Wales en Schotland willen geven Zooals raiuister Lloyd George zich op een paar vergaderingen to Carnavon hoeft uitgelaten ziet het er naar nit alsof de nieuwe regeering van plan is Wales alvast grootere zelfstandigheid te verleenen Daarmede zou zij tegelijk den wog voor baar lersche politiek effenen Lloyd George deelde nl mede dat t in het plan van de regoering ligt om Wales een eigen schoolraad te geven Dan zon Wales zp schoolwezen zelfstandig kunnen beheoren Maar de minister verwachtte van het nieuwe Parlement nog moer zelfstandigheid voor het prinsdom nl dat een aantal bevoegdheden die nu berusten biji de departementen van plaiitsslgk bestuur voor Engejind en Wales van handel en van binnenlaifdsche zaken aan een Welsoh lichaam overgedragen zouden worden Verder dat eea drankwet zou ingevoerd wordon waarbij Wales den drankverkoop binnen zijn gebied zeU kan regelen Ook de afschaffing van de A lglikaansche staatskerk in Wales zou in hel volgende Parlement aan de orde komen limiet voorbijgaan zeide Lloyd George nog ds lii zich niet kon voorstellen dat het rafhS van het Hoogoihuis een onverantwioKlelgk lichaam om tegen den wil van h Volk in te gaan onaangetast zou blijven ♦ Nu beeft ook Balfour zjjn verkiezingsmanifest uitgegeven Het bevat geen nieuws zelfs kon men al weten dat deze wijsgeorig aangelegde politicus in verkiezingstrazen van ifoen politicus van alledaagsche sort iets hoeft te leeren De nieuwe regeering wil de eenheid van het ryk verstoren zjj wil den godsdienst van de school bannen enz Toevallig heeft juist Birrell do minister van onderwijs een redevoering gehouden waarin hiJ o a zeide ik hoop dat wjj nooit eenvoudig lager godsdienstonderwijs van de school geweerd zullen zien HiJ tW jfolt ei niet aan zeide hjj nog dat de groote meerderheid der ouders hun kinderen de grond beginselen van den godsdienst geleerd wil hebben Gods Vaderschap de verantwoordeligkheid van den menscii bet toekomstige leven Daaraan zal de regeering dus niet raken Wel is zij van plan ook de kerkelijke scholen nu liet algemeen daarvoor betaalt geheel onder toezicht van hot volk te brengen Volge is de onderwijswet der vorige regeering benoemt de graafschapsraad wel eenige leden in bet bestuur dier scholen maar zy vormen er de minderheid Dat zal dan anders worden en daarmede zeide Birrel krijgt de natie ook de benoeming van werd Door het bruisen van de golven be neden het donderen van het water in den afgrond daarachter en het schreeuwen der zeevogels boven mjjn hoofd hoorde ik deze woorden die dicht bij mgn oor gesproken werden Draag zorg voor bet behoud van uw leven Het staat niet aan u om het weg te werpen maar aan mg Ik keerde mij om en zag Mannion biJ mg staan Geen klop verborg nu de afzichtelijke misvormdheid van zgn gelaat Zgn oog was op mg gevestigd toen hiJ veelbeteekenend naar de branding die tweehonderd voet beneden ons kookte wees Zelfmoord 1 zeide bij langzaam ik vermoedde het en volgde u daarom ditmaal van nabg volgde n om met den dood te strijden dien gg in de armen zondt willen loepen Toen ik my van den kant van den afgrond verwijderde en hem van mü afstiet lette ik op de onmiskenbare zegepraal die er in zgn blik te lezen stond en herinnerde mü hoo ik in het gasthuis tegen hem gewaarschuwd was De mist werd weder dikker doch vertoonde zich nu in wolken die de eene minuut na de andere wegtrokken en veranderden door den invloed van het licbt dat er achter was Ik had deze plotaelioge overgangen onderwijzers in banden Ziedaar het beginsel dat de Boeren in Transvaal en Vrjjttaat vergeef voor da openbare school in die kolonijin opeisehen Op de niet kerkelijke scholen in Engeland is t sedert lang van kracht De Magdeburgische Ztg verneemt nit Rome dat koning Alphonsus een particulieren brief aan Paus Pias heeft gcachreven waarin bü het verlangen te kennen geeft een bezoek te brengen aan Rome Het is de wensch van Alphonsus zoowel don koning van Italië als den Paus te bezoeken Deze brief wekt groote bezorgdheid bjj de Curie seint de correspondent van de Magdeb Ztg Een bijzondere commissie van kardenalen is met het onderzoek van deze aangelegenheid belast Het blad Resto del Carlino geelt deradi calen in overweging om dl San Giuliado den nieuwon minister van baitenlandsche zaken niet te bestrijden daar bjj in zake het Middellandsche Zee vraagstnk geheel andore gedachten heeft danTittoni Deze had zich verbonden op de conferentie te Algeciras volkomen naar Duitschland s pijpen te dansen en daar denkt dl San Giuliano niet over Vandaar dat men bem te Berlijn niet zetten kan Maar daarom moeten de radicalen hem jniat steunen De Daily News brengt eindelgk een paar brieven van Massingham nit ZuidAfrika Men herinnert zich dat h j bepaaideligk omvoor dat blad te schrgveii naar ZuidAfrikais gegaan Voel nieuws brengt hij voorloopig voor onze lezers niet Hij tracht de Engelschen te overtuigen dat de Boeren met hetËngelsche bewind volkomen tevredenzullen zijn wanneer Engeland maar zijn verplichtingen nakomt en de fouten goedmaakt die het sedert den oorlog begaanheeft Een weinig sympathie waarvoor deBoeren zoo bizooder gevoelig zjjn zou alveel doen Er ziJn haast geen onverzoenl keii die zitten alleen te Burgersdorp waarda stem uitkomt maar men wil zich ookdaar niet tegen Engeland verzetten men trekt weg naar Zuid Amerika De tijd voorzelfbestuur acht Massingham gekomen nagenoeg alle Engelschen zgn er in Zuid Afrikanu ook voor zegt hij En dat is waarscbiinlijk niet ver van de waarheid Sedert doliberalen in Engeland aan het bewind zjjn willen de Eni elsche imperialisten maar liefstzoo min mogelijk inmenging van Downiugstreet vroeger wel meer gade geslagen en wist dat het teekenen waren die het opklaren der lucht voorspelden Toen ik naar de lucht opkeek deed Mannion eenige schreden achteruit en wees in de richting van het visschersgehnoht dat ik verlaten bad Zelfs in die afgelegen plaats zeide hg en onder die onbeschaafde menschen heeft mgn misvormd gelaat getuigenis tegen n afgelegd en ii Margaretha s dood gewroken zooals ik zeide dat zou geschieden Gü zijt als een pest en een vloek verdreven door een bandvol arme visschers gg zgt uw leven van verbanning beginnen te leiden evenals ik het ragne geleid heb Bügeloof barbaarsch monsterachtig bijgeloof hetwelk ik aldaar heerschende vond is de geesel waarmee ik u uit de schuilplaats verdreven heb Zie mg nu aan 1 Ik heb mgn krachten teruggekregen ik ben de zieke ellendeling nit het gasthuis niet meer Waargg gaat heb ik de kracht en de volharding om ook te gaan 1 Ik zeg het n nogmaals wg zgn voor ons leven aan elkander vastgeketend ik kan u niet verlaten zelfs al wilde ik het Wordt vtrvolgd