Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1906

2 BILLARDS SPECIALITEIT IN PRIMA Heineksn s Gerstebieren ecbtMünchnerLöweabrau in de bekende origincele pol ten a 10 en 15 et Bezoekt thans Café HiRHONIE No 9081 Dinsdag O Januari 1006 448te Jaargang fiOüDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdcfMi II M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletot n Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N OFFERTE GEVRAAGD in Roomkaasjes met KOMIJN Aanbiedingen onder letter O bureau van dit blad Coguac Vieux f 1 60 per Lrter f 1 25 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend 1 FirmaEermaii ZoonJ MSNOmALLESSEN TE GOIP A Pe ondergeteekende bericht dat op 1 APHIL a s Kweekelingen KUNNEN GEPLAATST WORDEN Aanmelding v66r 22 JANUARI bij den Directeur met overlegging van geboorte acte een ol meer getnigscbrHten en verklaring van onders ot voogden dat zij voornemens zgn hnn kind ol papil voor bet onderwijs te bestemmen Vereischte leeftijd U jaar De Directenr H J W HUBER Oosda 6 Januari 1906 OP Dinsdag 23 Januari 1906 aan het Venduhuis Wgk K No 232 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van Notaris A J DE MOOI te Lekkeikerk VAN De aldaar nog aanwezige Roerende Goederen welke to zien zijn daags te voren van 10 12 en 2 4 nre N B De verkooping geschiedt nonder oreiHet om contant geld Tot 1 Februari lever ik nog mijn prima Belgi§clie ÜNTHRACIET k t l SO per mud 6g 10 mud te gelijk genomen S cent per mud korting I eemt proef J H SPIERIHGS KattensJngel 152 153 Gouda RIUllMKTIfiK stramheid in do ledematen spieren enz benevens gezette konde worden genezen door het middel van het Siieeksche Boertjes Flacons 40 60 en 75 cent bij J VAN OIJE Verkrijgbaar in Sesschen SO ets 7S et en t XS biJ H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk ASKBB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te öotoa bij C LUGEB Apotheker Uarkt en by WOLFF Co Westhaven 198 KtEIWEÖ 2 GOUDA Dames Zangvereeniging lENOLD SPOEL Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN DONDERDAG 11 JANLARI des avonds te 7V uur precies 2c OPVOERING VAlf DE MASCOTTA Opera comique van EDMOND AUDRAN In de Zaal KUKSTMI der Sociëteit Oi S GENOEGEN met welwillende medewerking van Uevrouw Clara Themans Cats H E Oenoodigden en Orkest Piano Mej MIEN SPRüIJT Zte verder aanplakbiljetten ieheel uitgeput door een Maaglijdeu maar door deSA GUIJ OSE genezen Door tnsschenkomst van den beer P van Goïnga drogist Nienwstad te Leeuwarden vernamen wil het volgende Reeds langen tijd had ik last van de maag en werd ik zoo zwak dat ik mijne bezigheden niet meer verrichten kon Daar de medicijnen van den dokter miJ ook niets hielpen gebruikte ik op raad van een kennis eens de Sangainose Reeds dadelijk bemerkte ik beterschap en nadat ik nu 1 flesschen gebruikt heb ben ik al zooveel opgeknapt dat ik weer al mijn werk kan doen Ik kan my zeil niet begrijpen dat ik zoo spoedig ben opgeknapt en daar ik dit te danken heb aan de Sanguinose raad ik een ieder die last heeft van de maag en daardoor verzwakt is dit uitstekende middel aan S DE BOEE Leeuwarden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost D do behandeling slechts 12 i ol 15 ets per dag Dat i goedkooper dan eeniy dergelijk tnlddel Prijs per fl 1 1 50 6 fl I 8 12 fl I 16 Te Gouda bIJ WOLFF Co Westhaven rnn n II U Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 PaHdbrleeen uit verkrijgbaar 4 f OO Correspondenten te Gouda de Heeren DORTLAKD en Co KINADEUPPELS vaa Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrögbaari fO 35 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw i f 0 75 Cheiuiscbe Fabriek van H N NNING den Haag Vraagt overal SASSINO S XIWITSTAAZ as ƒ l S p lUerfleach Vet i Uterflesoh f 0 70 SCBOOmSlEÜITTMNQ VAK DB Patent Gasgloelllelit Régulateur Slecht licht te veel of te weinig gai is nu geheel van de baan en kost slechts 1 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN Ll KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en dnuriaamheid Aanbevelend M M V LOOiX DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 SociETEiT ONSGEMOBGEN EXTRA VOORSTELLING in het Abonnement in plaats der Tweede welke niet is doorgegaan Koninklijke Vereeniging Het NederlandschTooneel Woensdag 10 Januari 1906 HOFGUNST Blijspel in 4 bedrijven Aanvang S uur f Gewone bepalingen en prjjzen Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar biJ PE ETERS Jz Ltt op iaehtt m kurkhrand Eirma C LOÏÏUENS Lange Tiende weg GOUDA WIJNHANDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo Bordeaux Vlu de iSaHio § DRACHEN OUELLE KOST SLECHTS ISCT PER LlTERFLESCH IS VERFRISSCHEND TERWUL VERMENGD MET WUN OF LIMONAOE DIT EEN rUNE DRANK GEEFT o LEIDINGWATER VEROORZAAKT SOMS TYPHUS EN ANDERE ZIEKTEN NATUUR BRONWATER M BELONJE Jr Verkrijgbaar by M Gouda 1 ild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrjgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prezen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VXTELISG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM ji Telephoon Interc No 2031 J Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingeu onze M aUetsert ge chU4erde Portretten PeiutureHogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geill Pröscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratit op aanvraag Boitel B BOGAEBTS Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT j Kunsthandel Kleiweg bjj wien modellen bezichtigen ijn Gouda Drak van A BRINKMAN UuIteDlandsch Overzicht In een der laatste nnmmers van de Narodnaja Swoboda heeft professor Miljoekof een uitgebreide critiek geschreven over de kiesrecht regeling voor de Russische Rijksdoema Het eerste bezwaar schrijft professor Miljoekof is dat de nieuwe wet de oude verdeeling van de kiezers in twee klassen en van afgevaardigden van curies handhaaft De boeren stemmen afzonderlijk de stadbewoners en de werklieden eveneens voor de beide eerste klassen De verdeeling van het aantal zetels tusschen de curies is volkomen willekeurig Maar behalve deze verdeeling is er nog een het gevolg van de districtsindeeling Niemand kan kiezen maar evenmin gekozen worden dan in het district waar men woont en in de curie waartoe men behoort Om dus lid van de Doema te kunnen worden moet men behooren tot degenen die door de eerste klas sekiezers worden gekozen in de tweede klasse Dientengevolge kan de meest geschikte man buiten de Doema worden gebonden omdat zijn meeningen niet die der kiezers ziJn in wier district hg woont Zulk een beperking van het passieve kiesrecht is zonder voorbeeld in de annalen van het parlementaire leven in Enropa Er is nog een derde beperking ten gevolge van den zeer korten tijd van inschrijving op de kiezorslgsten Die inschrijving geschiedt op eigen aangifte binnen drie weken na den dag der afkondiging van de wet Maar deze termijn wordt nog verkort wiJl de lichamen bij wie de aangifte moet geschieden niet bestaan Het hangt dns geheel en al af van de willekeur dor regeering of haar ambte naren om dien termyn te beperken tot een week of tot enkele dagen Onder deze omstandigheden zegt professor Miljoekof is het niet te verwonderen dat de kieswet voor de Doema weinig instemming vindt Want de geheele instelling is Rnssischwiilekeurig Niemand is zeker dat hy hoewel volgens de bepalingen der wet kiesgerechtigd op de kiezerslijsten geplaatst wordt yn die gesloten dan is er geen hooger beroep en daardoor kan elke ambtenaar beletten dat personen die hem onaangenaam zgn invloed kry gen op de verkiezingen voor de Doema Het Petit Bleu bevat een donker geklenrden particulieren brief nit Warschan over den economis hen toestand in Rusland Elke dag brengt de instorting van de een of andere buitenlandsche indostrieele FEUILLETOW m n 152 Een vreemdsoortige onzekerheid boe mg in de onbeduidenste gevallen te gedragen maakte zich van miJ meester Nu eens hield ik eensklaps stil terwyi ik ragns ondanks by de minste hinderpalen op mgn pad aarzelde Dan weder werd ik zonder eenige reden verlegen over de richting waarin ik voortliep en verbeeldde ik mg dat ik naar bet visschersdorp terugging Het schouwspel waarvan ik getuige geweest was scheen mgn lichaam nog veel meer dan myn geest aan te doen Toen ik my zelven op den vervelenden weg langs de kust voortsleepte was er altijd dezelfde pynigke leegte in myn gedachten zg schenen de macht nog niet te hebben om zich den verschrikkelgken dood van Mannion als werkelgk gebeurd Toor te stellen Toen ik in dit dorp kwam waren mgn krachten zoo geheel uitgeput dat de menschen in de herberg verplicht waren om mg naar boven te dragen Zelfs na nadat ik eenige nut genoten heb begint het indoopen Tu mijn pen la da lakt mij r edi lutig ea onderneming Het goud is bgna geheel nit de circulatie onttrokken De Staatsbank maakt wat ook de offlcieele mededeelingen mogen zeggen honderden bezwaren om bankbiljetten tegen goud in te wisselen De spaarbanken worden belegerd en de ambtenaren hebben in geen drie maanden traktement ontvangen Men weet dan ook niet hoe de financiën des lands in evenwicht te brengen Het alcobolmonopolie waarvan de baten gewooniyk een half milliard roebels opbrengen wgst een deficit aan de meeste staatswinkels en distilleerderyen z jn gesloten of in brand gestoken en in vele districten hebben de boeren zich verbonden geen alcohol of tabak meer te gebruiken om zoodoende de regeering van een deel barer inkomsten te berooven De landelgke belastingen brengen om zoo te zeggen niets meer op betzy door belastingweigering hetzij door den volkomen flnancieelen ondergang der belastingschuldigen In de steden zgn deze inkomsten belangrgk gedaald In Warschau bgv betaalden op 1 Januari 1905 4000 kooplieden hun patentbelasting dit jaar hebben tot nu toe slechts een twintigtal deze aangezuiverd Doch vooral de ontzaggelgke daling van de indirecte inkomsten alcohol spoorwegen post telegraaf douane geven het meest recht een kracht der Russische llnancifin te voorspellen daar zeven achtste van de uitgaven door indirecte belastingen worden gedekt De fiscale machine wei kt thans met verlies en het is dns niet het oogenblik voor boitenlandsche spaarders om op een Russische loening in te schrgven Het Duitfche Witboek over Marokko zal toch uitkomen In het Franscbe Geelboek zoo verklaart een officieus berichtgever komen ondaidelgkheden en tegenstrgdigheden voor welker opheldering niet alleen in het Duitsche maar ook in het algemeen belang is Maar voor de rest zal men van DuitEchen kant alles vermyden wat een oprakeling van het geschil ten gevolge zou kunnen hebben Het zal dus maar een don deeltje worden zonder opzienbarende onthullingen De Ulk stelt voor nu ook uit alles wat in bet Geel en het Witboek is weggelaten een GeelWitboek samen te stellen Behalve al hetgeen reeds als belangrgk uit het Vaticaansche Witboek over de scheiding van kerk en staat in Frankrijk is aangehaald hebben politieke en diplomatieke kringen te Rome er nog een bizonderheid moeilgk te vallen Mgn hart bonst mg tegen de keel mgn herinneringen worden weder verward ik kan niet meer schrgven 23 October Het verichrikkeiyke tooneel waarvan ik gisteren getuige geweest ben behoudt nog deozelfden invloed op mg Ik heb tevergeefs pogen te denken niet over Mannion s dood maar over het vrge uitzicht dat die dood mg gegeven heeft Hetzg ik waak of slaap ia bet mg alsof betzelfde noodlot al mgn gedachten binnen de zwarte kanten van den afgrond gevangen houdt Ik zag de loodkleurige bloedige handen in den afgeloopen nacht in myn droom daar weder voorbygaan En nu terwyi de morgen helder en de wind friscb is komt er geen rust geen verandering in miJn gedachten De heldere schoonheid van den onbewolkten dag schgnt den gelukkigen invloed dien zg vroeger op my placht te hebben verloren te hebben 26 October Gisteren had ik den geheeleo dag geen kracht genoeg on zeMs maar een enkelen regel aan dit daghcek toe te voegen De kracht om mgzelven te bebeerBchen schgnt miJ verlaten te hebben Het geringste toevallige gerucht in het hola veroorzaakt by mg een aanval van beving wurttgea ik my nl kta reruttan Hatli van overwegend belang in ontdekt Waar nameiyk sprake is van Lonbet s bezoek aan het Italiaansche hof wordt Victor Immanuel III aangeduid als koning van Ilaliü Dit is de eerste maal sedert 1870 dat aan het hoofd van den Italiaanschen staat deze benaming wordt gegeven in een van het Vaticaan afkomstig document Bg gladde diplomaten als daar zetelen en in zulk een gewichtige kwestie valt aan een lapsns niet te denken Aan de universiteit te Boekarest is een leerstoel voor de Duitsche taal en litteratuur opgericht De te Hermanstadt Hongarge verschillende Telegraphnl Roman verklaart ervan Deze nieuwe leerstoel is zeer gewichtig hg zal door de weldadige inwerking der Duitsche beschaving een tegenwicht vormen t en don Franseben invloed op bet Roemeeneche cnltnurleven Wat goed is in de Duitsche beschaving zal zich nu ook over de Roemeenscbe geestesontwikkeling uitgieten Zou het Marokkaansch confiict op geestelijk gebied mot een herhaling dreigen in Roemenie t Zooals reeds is medegedeeld hebben Bulgarije 18 Servië voor eenigeu tgd een verdrag Mle sloten dat den grondslag vormen zal van een tolunie tusschen die beide landen De inhoud van dat verdrag wordt geheim gehouden maar in Weenen schgnt men zich zeer ongerust daarover te maken al is bet niet duidelgk waarom De Neue Freie Presse meldt dat Oostenrgk zich krachtig tegen zulk een tolunie zal verzetten daar deze in strijd is met de bepalingen der conventie van Beriyn Servië en Bulgarije zegt het blad zouden icIj door het sluiten an zulk een unie verwgderen van den grondslag van bet verdrag van Berign daar dit verdrag Balgarge verplicht den handel met alle mogendheden te behandelen op den voet der meest volkomen gelgkbeid Ook voor bet crediet en den handel van Servië zou zulk een unie niet voordeelig zgn De Frankf Ztg acht die houding van Oostenryk onjuist üe beide Balkan staten zegt het blad hebben toch bet recht een economisch en zelfs een politiek verbood aan te gaan en als dit Oostenrijk niet bevalt dan moet het er maar maatregelen tegen nemen Maar het is dwaas de bepalingen van de conventie van Berign aan te balen als bedreiging tegen het sluiten van een tolunie Servië is economisch geheel zeker dat indien de dood van eenig menscheiyk wezen ooit verlichting en redding aan een ander aangebracht heeft de dood van Mannion die aan mg geschonken heeft en toch wordt de uitwerking die het zien daarvan op my gehad heeft nog niet verminderd zelfs niet door de bewustheid van al wat ik gewonnen heb door bevryd te zyn van den doodelgken en meest beslisten vgand dien iemand ooit gehad beeft 26 October Gezichten half wakeode half droomende gedurende den geheelen nacht Gozichleo van mgn laatsten eenzamen avond in bet visschersgehucht dan weder van Mannion die loodkleurige handen die in de duisternis boven myn hoofd heen en weer gezwaaid worden daarop gezichten van huis van Clara mg in mgn studeerkamer voorlezende daarop een verandering in de kamer waarin Margaretha stierf nogmaals bet gezicht van haar met haar lange zwarte haren over haar gelaat neerhangende daarop voor eeoigen tyd vergetelheid daarop Mannion weder voor mgn bed heen en weder loopende zyn dood als een droom scbynende zyn gadeslaan van mg gedurende den nacht als een werkelijkheid waartoe ik pas ontwaakt was Clara tan den anderen kiat vlak taganorar ham wandelende afhankelijk van Oostenrijk en zal tich er wel voor wachten een politiek te volgen die vgandig gezind is tegen bet groote naburige ryk Maar 1 zou op het Balkanschiereiland een politiek verbond tusschen alle staten gesloten worden dan nog zou Oostenryk geen reden hebben zich daarvoor ongerust t maken tenzy het veroveringsplannen op bet schiereiland beeft Doch in werkelgkheid staan de Balkanstaten even ver van een politiek verbond als ooit te voren In Macedonië itrgden Bulgaren Serviërs en Grieken tegen elkander en de Roemeniërs staan er vgandig tegenover al deze volken Een economisch verbond tusschen Servië en Bnlgarge moge dan ook leiden tot een tolunie een politiek verbond is er niet van te wachten Dat weet men in Weenen ook wel Van Oostenrgkscbe zgde wordt nog geroeid dat de beide regeeringen zich verbonden voor bet einde van 1906 een bgtondere overeenkomst te slniten betreffende een spoorwegverlJïmd De bepalingen de tolunie betreffend kunnen elk oogenblik veranderd worden met toestemming der beide regeeringen en in den geest van bet verdrag Het verdrag zal zich uitstrekken over alle gebieden die tot een der ittten behooreo ot zullen behooren Het volgende verhaal wordt nit New York geseind over de verwoesting van het stadie Masaya in Nicaragua Het bigkt dat de kwaadaardige valkaan de Monotomba was die sinds eenige weken werkte Donderdag barstte hg met geweldige vlammen uit en deed bet geheele land schudden De geheele stad van 22000 inwoners een der gezondste van bet land en een lustplaats voor de welgestelde burgers der Republiek werd door lava overstroomd en verdelgd Men is zeer bezorgd voor de nog groeier stad Granada die omstreeks 20 K M verder ligt Masaya was geheel en al een moderne stad met electriscbe trams boot plaveisel en waterleiding In vroeger tgd hadden de uitbarstingen plaats bg geregelde tusschenpoozen Jaan Alvarez van het domkapittel van Leon deed gangen graven in den berg om den bron van het vloeibare goud te vinden dat volgens de overlevering uit de diepte opborrelde Verspreide Berichten RUSUHD Men seint nit Boekarest dat twee Russische Israëlieten die de Roemeenscbe grens Rudolf tusschen hen in naar my wgzende October Ik vrees dat myn verstand ernstig aangedaan is ik moet op een noodlottige wgze verzwakt zyn voordat ik de verschrikkelgke tooneelen tusschen de klippen van bet voorgebergte bywoonde Myn zenuwen moeten in dien tyd veel meer geleden hebben dan ik vermoedde onder debestendige onzekerheid waarin ik verkeerdheb sedert ik Londen verlaten heb en onder de onophoudelgke inspanning en gemoedsbeweging van al wat er met ray gebeurdis Zal ik een brief aan Rudolf zenden fNeen nog niet Het zou den schijn kunnen hebben alsof ik ongeduldig was alsof ik niet in staat was om myn noodzakeiyke afwezigheid even kalm en vastberaden ie gedragen als mg voegt October Een slapelooze nacht gekweld door doodeiyke vrees dat de geruchten van mg nit het visschersdorp naar deze plaats zullen overwaaien dat er onderzoek naar Mannion zal gedaan worden en dat ik als de oorzaak van z jn dood zal beschouwd worden Wordt vmolgd