Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1906

Sehupvaart Maattclutppijen Aand Holland Gnll Stv Mg 35 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 § 9 MAr TELS Costumes eii Bloiisen wordei van al heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD merk ROOD KRUIS nit de labriek van Firma H SARDEMANN te Zevonaar en Emmerik IMiieneii de kromn Verkrijgbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bg N DK KRÜUFF wilden pasBseren teraggezonden werden omdat z j geen paspoort konden vertoonen Eenmaal op RoBsisch grondgebied terog werden zg door Kozal lien lerend verbrand Naar de Molva bericht zal bet proces tegen de Moskonsche revolationnairen eerst na het samenkomen der Doema een aanvang nemen en daarna de algemeene amnestie volgen Admiraal Rodzjeatvrnsky zegt on dat zgn litlatingen omtrent de Engoliche vloot die voor Wei Hal Woi ITIaar gelegen zou hebben om de Rassische te vernietigen oen geheel persoonlijke meeniog te kennen gaven DUITSOHI ANC Keizer Wilhelm moet voornemens zjjn in het voorjaar de tentoonstelling te Milaan te bezoeken en daar een ontmoeting te hebben met den koning van Itslifi De keizer heelt den pans den laatsten band doen toekomen van het nit rijksmiddelen bekostigde werk over de Siitgnsche kapel Drie weken lang hebben twee Dnitscbe schepen in de wateren van Siam gekrnlst Na kraisen zy voor de kosten van Anam Siam lykt wel wat op Marokko merkt de Matin op Feaxkruk De kruiser La Foudre van het Middellandsehe Zeeeskader ii zoek men vreest dat het schip een ongeluk heelt gehad Oeneraal Percin heelt geduelleerd met majoor Briant een schoonzoon v n Boulanger en is twee malen gewond Aanleiding was een artikel waarin Briant den generaal van verklikkerü had beschuldigd Belois De Federation Maritieme te Antwerpen vergaderd heelt besloten bü de reguering aan te dringen op onverwijlde beslissing aangaande de werken voor de haven van Antwerpen daar anders enorme verliezen zullen geleden worden ËNaiILlND Men seint uit Londen aan hetJournal dat er misschien over één ol tw5e jaar een telelonischü verbinding zal zijn tnsscben Londen en New York Si ASJE De president van de Spaanscho Kamer markies Yega Armijo een man van 82 jaar heelt den eersten minister Moutero Rios die 77 winters heelt beleeld uitgedaagd tot een duel op listolen De overheid stelt alles in het werk om het tweegevecht te verhinderen Te Algeciras is nu het stadhuis gereed gemaakt voor de Marokko coulerenlie TelegraSsche en telelonische verbindingen zgn ingoBteld Akeriki Het huwelijk van mej Aliae Roosevelt en den heer Longworth zal op 2 Febrnari worden voltrokken In de beide Unizon van het Amerikaanxche Congres ziJn motiën ingediend betrellende onderhandelingen met de Mogendheden over onzjjdigverklaring van de Filippijnen JlPAK De vice admiraal Togo broeder van den groeten Togo is overleden Hg nam deel aan den zeeslag van 10 Augnstna toen een deel van het Port Arthur eskader poogde te ontsnappen en ook aan den slag in de Japanscho Zee Gemengde Berichten De kantonrechter te Rotterdam heelt A Ch P die tererbt had gestaan wegens het verknopen van boekjes met een nommer dat correspondeert met de Staatsloterij en waarbij gebleken was iei hjj den uitgeloolden prijs niet bad kunnen betalen overeenkomstig den eisch van het O M tot een maand veroordeeld In een tram te Bern wilde een dame betalen met een biljet van 50 Irancs De conducteur kan niet wisselen maar neemt genoegen met de verklaring dat zg een volgende maal betalen zal Qroote verbazing van de medereizigers Na vertrok van de dame bestormen zij den conducteur met vragen 01 hg de dame kende ol hg er zeker van was dat zij zou terngkomen enz Kalm antwoordde hij Ik ben haar niet heb haar nooit gezien maar ze heelt een eerlijk gezicht en bovendien haar para pinie met gouden knop laten staan Volgens het Duitscho Burgerlgk Wetboek is iemand die na verloold te zijn terugtreedt verplicht aan de andere party ol aan de ouders de schade te vergoeden wegens reeds gedane uitgaven ol aangegane verbintenissen Deze verplichting vervalt echter wanneer wegens een gewichtige reden de trouwbelolte wordt verbroken Het gerecbtshol te Keolen heelt onlangs te beslissen gehad ol tot die gewichtige reden ook een ongeneeslgke ziekte is te brengen Gedaagde had zich in het voorjaar van 1900 verloold met een meisje van wie hy wist dat zg aan longtnbercnlose leed In December 1901 nam hg zgn woord terug omdat de ziekte ongenoeslgk bl ek te zgn inderdaad overleed het meisje kort daarna De moeder een rgke weduwe eischte nn van den jongen man vergoeding der reeds gedane uitgaven bewerende dat hg om lage redenen was ternggetredon Het bol wees de vordering echter al Een zoo ernstige ziekte achtte het stellig een gewichtige reden zells nn de gedaagde toen hy zich verloolde bet bestaan had geweten Immers de beoordeeling van het gewichtige hangt niet enkel at van de wetenschap die een der partgen gehad heelt maar eveneens van het belang der andere party en van de gevolgen van een huwelgk voor raogelgke nakomelingen en de belangen waren bg een ongeneeslgke kwaal als die bier in het spel was overwegend genoeg om het recht van verbreking der tronwbelolte te rechtvaardigen Om de geneeskundigen te Franklort Zondagsrust te verzekeren is de volgende regeling daar voorgesteld In ieder van de 17 politie aldeelingen moet ten minste één geneesknndige beschikbaar blgven voor elk van de specialistische vakken is één ol voor chirurgie en gynaecologie twee thuisblgvers voldoende voor de geheele stad In ieder district moet een collega worden belast met de leiding van den ondagadienst en de bourtverdeeling De beortlgst moet aan het politie barean worden bekend gemaakt zoodat alle burgers terstond weten waar zg in geval hulp noodig is moeten zgn De thnisblgver geelt op gemakkelgk ingerichte iormnlieren dos Maandags aan de betrokken collega s kennis van het voor hen verrichte werk Te Marburg en EIberleld zgn reeds gunstige ervaringen met dit stelsel opgedaan Het volgende geheimzinnige geval heelt zich naar men aan de N R Ct meldt in den Haag algespeeld Bjj een achtenswaardige lamilie werd eenige dagen geleden de dienstbode door een paar jongetjes gewaarschuwd dat hare moeder ziek was en gevraagd ol zg ten spoedigste thnis wilde komen Mevrouw vond goed dat zg ging en netjes gekleed ging het meisje naar haar ouderlgk huls Onderweg komt zg nog haar zuster tegen aan wie zg vertelt dat haar moeder zoo ziek is en zg daarom naar huis gaat Deze zuster is s avonds ook naar de moeder gaan zien en vond deze in goeden welstand van ziek zyn geen sprake De moeder ongerust geworden door het verhaal van haar dochter liet door haar zoons inlormeeren in de betrekking van haar andere dochter ol deze al teruggekeerd was maar dit bleek niet het geval Het geval is reeds een paar dagen geleden maar nog is er niets omtrent het 18 jarig meisje vernomen Over de zaak der Hollandsche Hypotheekbank meldt men uit Amsterdam aan de N Ct De Banque d Escompte te Pargs moet in het bezit zgn van I 1 000 000 aan uitgelote pandbrieven haar in verband met flnancieele relaties door Ie Févre gegevon Kort voor het uitlekken der Iraude aan de Holl Hypotheekbank werd te Parya geconstateeid dat men nitgeloot papier in handen had en Ie Févre moet toen tot onmiddeliyke betaling van een 11 000 000 zyn aangemaand en deze binnen enkele dagen hebben toegezegd Maar terwyi bg er mee in het nanw zat moeten toen de onregelmatigheden zgn ontdekt De Banque d Escompte moet nn de commissarissen der Holl Hypotheekbank aangezien de stukken niet van een nietigheidsteeken waren voorzien reeds in rechten voor 1 1 000 000 hebben aangesproken Ter nabeurs werd gezegd dat enkele Amsterdamsche makelaars laat zullen krggen wegens de titlevering van nitgelote pandbrieven Te Amsterdam heelt Vrydag terecht gestaan de 28 jarige boekhouder H P M M J B te s Oravenhage geboren er van beschuldigd dat hg zich als boekhouder van den heer E H d W koopman te Amsterdam tusschen Januari 1901 en November 1905 opzettelgk verschillende geldelgke bedragen ieder groot hoogstens 1 iO tot een gezamenigk bedrag van ongeveer 16000 had toegeëigend welke gelden hg Van ol vanwege de s Qravenhaagsche Kredietvereeniging en Depositoka3 aldaar door tusschenkomst der Tnentscha Bank te Amsterdam voor den heer d W had te ontvangen Beklaagde bekende volledig Hg boekte in bet kladkasboek het netkasboek en in het grootboek gelijkluidende bedragen die echter minder bedroegen dan de ontvangen cheques Het verschil tustchen al die posten maakte precies 1 5000 nit Beklaagde is 8 jaren bjj den beer d W werkzaam geweest Met zgn oneerlgkheden is hg begonnen in Januari 1904 en hg kwam daartoe door den toestand waarin zyn ouderlgk hnis bestaande nit vader moeder twee zusters en een broeder verkeerde Zgn vader kwam nit bet gasthuis en wu niet meer in de gelegenheid zyn brood te verdienen Alles kwam nn op hem neer en hg verdiende in 1901 1 60 en in 1905 1 65 per maand Het grootste deel van het verduisterde geld werd door hem aan zyn moeder gezonden Misschien 1 2000 behield hg voor zichzelt Hg werd volgens eigen verklaring niet gecontroleerd Bg het opmaken der balans in Notember 1905 sedert Januari 1901 werd door omstandigheden geen balans opgemaakt kwamen de verdnisteringen aan hel licht Na het hooren van nog drie getuigen nam het O M zyn reqnisitoir Door de bekentenis van den bekl en de getuigenverklaringen achtte hg het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en eischte wegens verduistering 3 jaren gerangenisstral Mr Sölner voor beklaagde optredend wees op een schrgven van den heer d W aan den otficier van jnatitie waarin aangedrongen wordt op niet vervolging Volgens zgn meening had getuige dezen briel enkel geschreven omdat hg zeil schuld voelde daar hg iemand die tegen een klein salaris in dienst was over een kas van 1 80 000 k 1 100 000 had laten gaan De voorzitter merkte op dat het niet in het belang van den bekl kan zgn om in het openbaar al te geven op den eersten getuige daar ieder patroon vry is in het bepalen van het lopn en het ieder vrgstaat om met dat loon al ol niet genoegen te nemen De oliicier van jnstitie verklaarde tot vervolging te zyn overgegaan omdat het algemeen belang van een dergelgk b dryi vervolging eischte De uitspraak werd bepaald op 19 Januari Uit de diamant industrie In de brillantnyverheid worden thans naar men weet mooie loonen verdiend maar in de roosjesindustrie is het nog sukkelen Het gevolg is dat vele roosjesbewerkers en wel de besten overgaan naar de brillant industrie waar zg een veel beter loon kannen verdienen Zg plachten dan met brillantjuweliers veelal een contract aan te gaan waarbg deze zich verbonden den betrokken werklieden gedurende den tgd dat zg de trillantbewerkiüg leerden een flinke verdienste toe te kennen waar tegenover de werklieden zich dan verbonden na uitgeleerd te zgn gedurende zekeren tyd by hun patroon te blgven werken Hierover waB door roosjesjuweliers geklaagd en op advies van het bondsbestuur is nu door de gezamenigke roosjcBsIgpers en roosjesverstellers met algemeene stemmen goedgekeurd dat het bestuur aan de Jnweliersvereeniging het volgend voorstel zal doen De roosjesbewerkers verplichten zich geen dergeiyke contracten meer te sluiten daartegenover staan de roosjesja wel Iers een algemeene loonsverhooging toe die berekend is 15 pet van de vastgeldwerkers De roosjesbewerkers blgven natnurlgk nog altgd vrg naar het brillantvak over te gaan Het V Vrgdagavond is in den Haag een zeer brutale en domme inbraak beproeld aan een pand aan den Lntherschen Burgwal waar sedert ongeveer een jaar is gevestigd De Nieuwe Haagsche Voorschotbank De gouden en zilveren voorwerpen in de uitstalkasten zyn waarschgnlgk voor den adspirantdiel ol de adspirant dieven een al te verleideiyk lokaas geweest De bewoners waren even een Inchtje gaan scheppen en slechts de dienstbode en een jeugdige zoon des huizes bewaakten den inboedel Dezen hoorden het gerinkel van glas en by onderzoek bleek dat een tuimelraam boven de denr vernield was De knaap heelt toen eveneens een ruit stukgeslagen en om Jiulp geroepen Door een kellner van een calé naast den winkel werd politie ontboden die zeer vlag en in grooten getale aanwezig was doch by een nauwkeurig onderzoek dat zich zells tot de daken uitstrekte geen spoor van den dader heelt kannen vinden Er is niets ontvreemd hetgeen trouwens toch onmogelijk zou geweest ign daar de diamanten en gouden voorwerpen eiken avond in een stevige brandkast worden opgeborgen De zoon des huizes moest zich den arm doen verbinden De sloften der deur bleken beschadigd Reeds twee dagen te voren had men de aandacht der politie gei tigd op het leit dat een ongunstig uitziend individu voor den winkel op n neer liep terwyi er uui eto roostertje onder de Titrine licbtbaar was gemorreld N Ct Zes mannen overvielen te Chicago een geheel met reizigers gevulde tram dwongen den wagenbestnurder stil te honden t n plunderden met een pistool in de hand de reizigers aan wie zy al hnn geld en kostbaarheden ontroolden Eenigen der berooiden die zich verzetten werden mishandeld Binnen in den wagen heerschte een ware paniek De vrouwen schreeuwden van schrik en verscheidenen vielen in zwym De wagenbestnurder verdedigde zich wanhopig tegen de roevers die op het voorste platlorm gedrongen waren en draaide het eiectrische licfat nit zoodat het in den wagen volkomen duister was Daardoor gelukte het aan een dor reizigers te ontsnappen en de politie te waarschuwen Een groot aantal politieagenten werd direct met een expres wagen naar de plaats van den overval gezonden Zg overvielen de roevers en namen ze allen gevangen Bouwmeester in Indie In de D liCt lezen we het volgende De vereeniging gezelligheid ij yt e i kondigt aan dat leden en bun gsrfnnen toegangskaarten zullen ontvangen voor een tooneelvoorstelling op Donderdag 21 dezer door het Haarlemsch Tooneelgezelschap Opgevoerd zal worden Asra tooneelspel in 1 bedryven door Felix Philippi Wy zien in dezen Oezelligheid avond een goreede aanleiding voor een hnldebetoon aan Bouwmeester Tot dusver is men maar vry koeltjes gebleven en al kan de opkomst van bet publiek goed worden genoemd warm heelt men zich over het lelt dat Hollands eerste tooneelspeler van zyn talenten het Indische publiek laat genieten niet gemaakt Dit moge nn anders worden Gezelligheid als de geestvrouwe van Deli kome nu eens goed nit den hoek Over d $ opvoering van Voerman Henschel waarvoor slechts één kamerdecoratiel beschikbaar was luidt het oordeel nogal gunstig By Oedipns waren slechts een 80 tal toehoorders de voorstelling was aangekondigd op algemeen verzoek De criliek is over deze opvoering slecht te spreken het acht Bonwmeester s gezelschap voor zulk een werk niet berekend Geelt niet aan bedelaars 1 Te Oudewater werd door de gemeentepolitie een zwervende bedelaarster zittende tegen een muur aangetrollen die in verregaanden beschonken toestand verkeerde In bewaring gebracht duurde het langer dan zeven uren voor dat uiteriyke teekenen vau leven werden waargenomen terwyi intusschen geneeskundige hulp door dr Van Praag werd verleend Hannover is dezer dagen een tooneel geweest van een merkwaardigen pennestryd Aan de Koninklgke Opera aldaar werd onlangs een Ireule Von Ha nmerstein als altiste verbonden Daarop verscheen de volgende notitie in een der Uannoversche bladen Hen verzoekt ons mede te deelen dat de nieuw geëngageerde altiste aan onzen koninklijken schouwburg niet verwant is aan de hierwonende lamilie der baronnen Von Hammers teio Dat was kranig gezegd Welk een onduldbare beleediging is ook niet voor een lamilie als de Von Hammerstgos de veronderstelling dat een barer leden talent zou bezitten en zich uit eigen kracht een eerlgk stuk brood zou verdienen Maar de zangeres scheen het daarmee toch niet volkomen eens te zyn Want ze liet in hetzellde blad het volgende opnemen Ter aanvulling van een onlangs op deze plaats opgenomen medode eling wordt ons verzocht te melden dat de nieuw geëngageerde altiste van ons koninkiyk holtheater hier te stede niet slechts geen lamilieleden van denzellden naam bezit doch ook zells niet van verre verwant is aan den voor eenige jaren te Berign wegens meineed tot zware tuchthuisstral veroordeelden baron Von Hammeratein Eenig antwoord op deze ietwat netelige mededeeling hebben de Hannoversche Hammersteins die wèl lamilie zga van den niet wegens meineed maar wegens bedriegelgke handelingen en zware valschheden in geschrilte tot drie jaar tuchthuis veroordeelden gewezen hooldredacteur der Kreuzzeitung tot nu niet gegeven Maar ook zonder antwoord hnnnerzgds zegt bovenstaande correspondentie genoeg Te Marseille zgn leden van een internationale dievenbende opgepakt Het merkwaardige is dat er een Pargsch advocaat Detrez niet alleen als verdediger maar ook als medewerker dezer bende bg betrokken is Het gerecht heelt brieven in beslag genomen die zeer bezwarend zgn door Detrez Deze heelt by den rechter van instructie da compromitteerende brieven opgevraagd onder belette alterlei geheimen omtrent de bende t wUan openbaren maar dat ver zoek is niet ingewilligd Vooralsnog is Detrez echter op vrge voeten Dit Boedapest wordt gemeld Naar aanleiding van een ontvangen aanwgzing heelt het parket van Kassa het Igk laten opgraven van de weduwe Suzanna Droppa een laar geleden begraven op bet kerkbol van Lipto Hible De justitie die aan hetgeen haar verteld was niet heel veel gelool gehecht had was ten zeerste verwonderd toen zg in het Igkkleed een bedrag van ruim 300 000 galden verborgen vond De weduwe Droppa bad één zoon die twaall jaar geleden naar Amerika is gevlncht en sedert nooit meer van zich heelt laten hooren Hen meldt uit Harlingen aan de Leeuw Ct Vrgdagavond kwam de van Bülsward komende tram bg den overweg met het staatsspoor op den Kimswerderweg bg Harlingen in botsing met een koppel schapen welke in tegengestelde richting werden gedreven en toebehoorden aan K Faber en G de Brnin kooplieden te Harlingen De locomotiel der tram der iilleerde en 12 schapen werden verbrgzeld onder de trnmwagens weggehaald persoonigke ongelukken hadden gelukkig niet plaats Het tramverkeer ondervond nog al vertraging Om 12 uur s nachts was de weg weer vry en vertrok van Harlingen nog een passagierstram naar Bolsward Isidore Dnncan en haar leerlingen Uit Beriyn wordt geseind dat de politie de door Isidore Dnncan op touw gezette voorstellingen van haar kleine leerlingen niet meer toestaat omdut alle voorstellingen van minderjarigen om geldelgk voordeel verboden zgn en bovendien door een deel van het publiek verzet was aangeteekend tegen bet dansen van al die bgna ongekleede kinderen op het tooneel Eerat ging bet gerucht dat ook tegen de danseres zelve een verbod van bare uitvoeringen was uitgevaardigd doch dit wordt thans olficieel tegengesproken De correspondent van de N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van Zaterdag Onder do Chineesche contractkoelies van Soemelata is een samenzwering ontdekt om alle Enropeanen te vermoorden een mandoor vermoord twee gewond De manager Williams die aangevallen werd schoot zgn aanrander dood iJit Makasser zgn vgl man gezonden De vorst van Goa is uitgeweken naar Balang Nipa en wordt door marecbaassée vervolgd Het N V d D deelt mede lat het voorloopig gerechtelgk onderzoek in de zaak van de directeuren der Holl Hyp Bank eo der Mg van Zekerheidsstelling thans reeds zoo ver is gevorderd dat de rechtbank te Amsterdam op vordering van den oliicier vau jnstitie tegen beidon rechtsingang verleend hoelt met last tot instructie en bevel van gevangenhouding tegen den heer L F de M en gevangenneming tegen jhr de G Als gronden voor deze beslissing worden in de vordering genoemd valscbheid in goschrilt oplichting en verduistering Heden is de justitie weder naar Hilservum vertrokken om jhr d G een nader verhoor al te nemen Deze kan zooals men weet wegens den toestand van zgn arm welke op een evaarlgke plaats gebroken is nog altgd niet naar bet Huis van Bewaring te Amsterdam worden overgebracht Hg wordt in zgn slaapkamer dag en nacht door politie bewaakt Het blad bericht verder dat nit het ingestelde onderzoek tot dusver valt al te leiden dat het gebeurde uitsluitend het gevolg moet zyn van privé specnlatiën der heeren L F d M en jhr d G eerstgenoemde directeur der Zekerbeidsstelling beiden directeuren der Holl Hyp Band De bgzonderhedeu zgn nog niet in haar vollen omgang bekend doch vry zeker is het dat laatstgenoemde instelling zal bigken bet sterkst geleden te hebben zoo zells dat gernchten hebben geloopen over liqnidatie Doch nog andere gevolgen zgn aan de catastrole verbonden de kapitalen van beide bstellingen zgn slechts voor een gedeelte gelourneord 10 20 pCt en zooals bekend behoudt de Mg in alle omstandigheden het recht om de ontbrekende 80 k 90 pCt van de aandeelhouders op te vorderen Waar deze aandeelen nu in handen zgn van kleinere Inyden die het ontbrekende niet ol slechts met groote moeite znllec kunnen bypassen zyn ook in dit opzicht ernstige gevolgen te duchten Be schattingen der geleden verliezen loepen nogal uiteen al van 1 1 millioen tot 1 1 millioen Daar door de aandeelhouders der Zekerbeidsstelling nog 1 3 160 000 en door die der Holl Hyp Bank nog 1 2 500 OOO is te storten zon men hieruit allicht kunnen alleijien dat de kapitalen der aandeelen gedeeltelgk wellicht geheel verloren zullen zgn doch dat de pandbrlel en obligatiehouderB beider instellingen er wellicht zander kleerscheuren zullen alkomen daar de activa dier dienen moet tot zekerheid dezer verbintenissen onaangetast zyn gebleven Stadsnieuws GOUDA 8 Januari 1906 Wy waren in de gelegenheid gisterenavond de generale repetitie bg te wonen van de Mascotta bedenavond door de DamesZangvereeniging Arnold Spoel met hh Invites en orchest te geven voor de Donateurs en Knnstlievende leden Reeds dadolgk trol bet ons met welk een zorg deze opera is ingestudeerd onder leiding van den heer Spaander nan ook de decors door den heer van Staveren vervaardigd geven het tooneel een zeer mooi aanzicht terwgl de heer Natzgl die een zeer groote rol daarin speelt de regie op zich heelt genomen Het groot aantal peraonen dat wis opgekomen amuseerde zich uitstekend Wj zullen het heden hierbg laten maar zullen morgen meer in bgzonderheden treden over de opvoering van heden Naar men ons mededeelde zyn de kaarten voor de tweede uitvoering reeds aardig verkocht zoodat men zich spoedig van entree moet voorzien ten einde geen teleurstelling te ondervinden Ter gelegenheid van het Nieuwjaarsleest heelt de heer F W van der Steen alle verpleegden der gestichten van weldadigheid op Woensdag en Donderd fg op zgn gebak onthaald Wg kunnen ons vooratellen hoe allen den heer van der Steen dank hebben gebracht voor dit onverwacht ont haal Men meldt uit Zevenhuizen aan de N R C Zaterdagmiddag ten 3 ure kon een goederentrein van de S S op weg van Gouda naar den Haag ten ijevolge van den hevigen Zuidwesten wind niet over de hellende brug over de Rotte komen zoodat die treitff even voorbjj het ptalion Zevenhuizen Moer kapelle moest blgven staan De treinen van Gouda naar den Haag vonden nu hun weg versperd en moesten langs verkeerd spoor hnn weg vervolgen Groote vertraging in den treinenloop was natnurlgk het gevolg Met behnip van een machine uit den Haag ontboden vervolgde de goederentrein na eon oponthoud van rnim 2 uur zgn weg Terwgl de vrouw van den mclkventer Schoenmakers te Schoonhoven bezig was goederen te mangelen stak haar 2 iarig zoontje een der handen tusschen den mangel met het ongelukkig gevolg dat deze zoodanig gekneld werd dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen en reeds een der vingers van de hand moest worden algenomen BEUES VAN EOTTERDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K SiaatBleemrmeti PoRTüoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie Ir 2500 3 59 RoSLASD lwang Dombr Obli gatien 1 96 AziK Japan Obligation 1899 1 74 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Htfpotlteek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 1 99 Pandb ütrechtsche Hypb 1 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb ZuidHoll Hypb 199 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 1 100 Spoorujegteeningen Itaue Oblig Znid Italiaansche Spw Mg A 3677 Premieleeninqen biELOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid in den onderdom van rnim 75 jaren onze gelielde Moeder Behuwden Grootmoeder Mejullrouw JOHANNA KRUIJT Wed van denHeerDIRK OUWENEEL L OUWENEEL C OUWENEEL DoBW Wed J OUWENEEL geb De Bsuin en Kinderen Gouda 8 Januari 1906 Veemarkt te Eotterdam Maan ïag 8 Januari iqo6 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwitl 36 2de kwal 32 j 3de kwal 18 cents per half kilo en Metaalpoetseztract Vette kalveren red aanvoer prijsen waren voor ute kwal 29 2dc kw 16 3 le kw 23 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren Yoor i3te kwal ay g ade kw 26 3de kw 23 cents per half kilo Schapen en lammeren red aangevoerd Handel voor alles lager in prys iDVE HTEINTIi Hx kwta aiiMluidat 4uto ta k ntkUylutt toMmnUil tmc Hwrai n vooral duMS m IQndtnoaownrNk il de Appntuar van C Millar H Ca airllll Bllrtll Str 14 M iliai oa IIIll op oaun in fabrlekamirfc tryihiir kr Halm WfikiHin In Iri ii ryiR Sm Il n it kr e Met wederkeorigon gelukwensch betuig ik mgn vriendelgken dank voor de dezer dagen ontvangen bewgion van belangstelling dr H IJ SSEL DE SCHEPPER 8 Jan 1906 Ceoensoerzekering ltlaatscbappij 99 3 c rchccht a tlgd It Dordrtcbt OMcrieht in Wli maat cl app li l Kapitaal vell li n l I 2 000 000 Uerzekerd Bedrag ruim 0 millloni ltM r rvMi Ut millioen Het groote aantal zenuwkwalen trhooMiiiJ i ftf totd voorKfKaanitekeBtMken nvuiftpoplszte hWMDb T rt to tT tM rMi edii allfl nilddsiDD door dn üiPiIinr bs iretMMnhftp UDtAwend Kerat aan den alaawm tUd koM 0 1 dat ili ürb t bmlK mnk ii van d ii nnvoadlKVten w g iMmQltJk Uns dabiild mm Tta sent nag iteedN de enr ïoa cabeelBVcnM bolangatelUiiK waki tavcaa aan phyatologiicbeoatiiekklnicKadaan b i ft die da hoDilerde pro fbemlnfen rerbnlii tB en terwijl KtJ In weteimnliapnelijka krlngsn t i hooHte bolai voor da aan EeiiawKwalati Ifjdatiiis maiiaeliheli D weldnnd blijkt te tijn voor da aan leimwVwalati Ifjdatiile maiiaê heli Date geaeëawiÏM laiJtcaToii den iloor dan KPwnK n Of rkr viui if Eoiidbnlt ür Roman Welaimatti U TlUhofan aa benut op de OU dprvindiDt npK i eeue W jHri e praktijk ll ior wusclilac v n hel hvaH ikKl pi ritnv w rri1 iitl nrt eg a hlklf nn ea door de hald onnlildffllljfc fttin hAtsCMMW v tf medf KfilfcM Uel Aki gnnntitiwilEQ werden arkalijk ohlttateiula rwnltatM TaArtgaa en itt maakt EouwH i i ttng dat vbu eni door den uitvinder a obr T warU OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vorrkomiai an ganflilng ftlniiea korten tijd rrnda deHladinah vrrn hPiien in Uit bonkje berat niat alletnrorhetgTMU nV hf k veratamnbtrf verklaritigcD otntieiit i t wa i n lnr iiinnw rA tlieraple en da durmeda aaifi jii WBtihtjplg fpvsllpn vBikrpgeu nltweihiiig uinar oiik vmd men daarin wetenaebuipelljk r h uidp iiignii njïd iniMUa lifbl tc iii JleKaiidBz B iKcHwllyn gewijilzijii loomade thcbrl tal van Ketnl aobi lften vao taooxgeplaatate iRaeeskuudlKen onder welke P Mtaiira mad tt art aan dn polykllBiek te Panji rug flougemonl 10 SUinprelier med it praktlmBrend o naEah f aaa het ilnnlgnn eiticM du Charentgn Sanltdiiratli Dr Colia te Stalitn araixnann med dr arrend arta taJöht Dr P Foroitler nBfeoiti sr rHlewr van liet hoifltaal Ie Agen Qaholmralli Dr 8ohtrln kaatitl fiutn BadEms OarKCi med dr Deneaihetr AIrtoteur dnr gilvina lheniigutliotie Inriohling voor tenuwlijdtri la rue St llDToré 331 Consul von Aeihepbaoh mod dr t Corru Dr BifJbaoh arread art de ilrkalti fintiii i t JQGhl mod dr te Waenan Dr C Bongaval laLa Farrièrt Eurs lid vaa Mn CanisUCaatral d h t de SanlA in Fraiikri li en vnle anderen Ann ftllon wi r KcnawseMtci moer of naliider aaavmliian I r nn KoratiMMd KciinnitFtitlKlield IIJ i n waarvan dekenteekenen ttjn eiironlioha hoofd il n mlgralna lokala kaafdp r l osdandra o rnDl9Pfll kehaiirhetii e BagdhBid ilapBleeilMld tlehamelilkaonraat en oabehaoatllka ta lUnd verder oJIe xn km dia door beroerte f etroAn watdea vm Bog lijden ad de nrolKsn da rT i tooaln verlcmmlnijeD onverMogan tot ivreken iware langvat aioalaiyt iflkkaa atlirUM r lawrtehtsn mat vaart ureoite pijn pia taelilhe iwekte vGnwaktlng an lahaagen alj dia raeda onder cetieeakii dlta behandAllnc x wepat zijn maar door de b knude middntan ntbondinnaenaa koMwatArksnr wnjvflii piotriRfcren atoonilool or i ebadpn geen gnneetng of l nlflng bttoaer kwa l gerondenhfbtu n en te elotlB IJ die irrra Ki vael n ▼ r b ra rt cdnuloe ndOB hebben weg na verachtJnBelen als i ott aanlinudaiitl angitig voeiaa verdnoulng la kat bttH hDoN Jn mat daliellgnaid lllkterinBen en Rocker werden voor de ooQee drukknnde l n onder het vNrhaaN aalilag a aoran hat VOB ae Bil krlabe ing in en Itel tiapon van handen ee voeten aan al daie drta utagorUn na niiwlilder ata ook aan Jenga m iaje lijdende aan blpaktaulit en kraahtaleoahaM ooE nn gen d lalft aan loaaigaraonin die veel mat hel hoord werk n en geeateiljba reaotla willea voorkoaaa wordt dünKend naagenden ali het boven vermelde werkje un t aehaffen hetwelk obMiiTTua kaatelaoa aa fttaoo w louden wordt door AinütcrdttMi do If I KDAW A Co Helllgeweg Roltrrdara r E vi n flAVTBK KOIiFP Apotheker Korte Hootataec L Up de ioneate hygtnnnluli inMlolnale tentoonatelling la de Or Wftlumau e ima io Hadbwho inrlj d Kllvnr M Hediüftl hafcjrMad