Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1906

Woensdag 10 Januari 1006 No OOSS 44ste Jaai uani C ig HOOGE VLEESCHPRMZEN s§H Het geeft spijzen en soepen een evenzoo kraclitigen smaak als wanneer ze met vleeschnat toebereid zijn Weinig droppels zijn voldoende VERKRUOBAAR BU KRUIDENIERS EN COMEST I BLENH A NDEL A ARS mmm miuwi I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleton S ê ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d 8 midd releto n Ko 8 De IJilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iraneo per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENT K N Oanda Druk van A BRINKMAN Sc Zr SoGiETEiT ONS6ENOEGEN EXTRA VOOK8TELLIN i in liet Abonnement in plaati der Tweede welice niet is doorlfeg an WofDSdag 10 Januari 1906 Koiiiiiklijke WBK Het Neder HOFGUNST Biyspel in i bedrijven Aanvang S uur g r Gewone bepalinKen en prgzen l lld eu Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verscb verkrijgbaar Braadkaikont Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Kendvogels Talingen wilde Kendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders lieevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt trance door geheel Nederland Aanbevelend T GVT tELlNG Poolier OoBlorstraal IH KOTTER DAM ïelephoon Interc No 2031 Onnavolgbaar ijn thans door nieuw gevonden toepal onze M Kecer geêchUüerae r treilen Pelttlure Hogaerlê Zu geven kracht en diepte die naaiakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen OeJll Prijscourant met een aantal ongevraagde getdigschriltcn gratit op aanvraag Boxtel a HOUAhUTU Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wion modellen te bezichtigen zijn Verkrijgbaar in flesschen SO ets tfl et en l l HS by H H Apothekers en Drogisten Let oj het merk ASKBRl P AD RICHTER Co Rotterdam Te Goud bö C LUGER Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PE ETERS Jz Ut op taeM n hmrihamd Insulaire Hypotlieekijank te Zierikzee De Bank geeft nit in stukken van 1 1000 t 500 t 100 en f 50 4 pCts PjtnDBRIEVEM tot den koers van lOO Uverkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOIITLAID € o alwaar ook do onpons betaalbaar zijn Dames Zangvereeniging AMOLD SPOEL Diiefteur de Heer J H B SPAANDERMAN DONDEllUAG 11 JAi tARI fles avonds te Tl uur precies 2e OPVOERING VAlf DE MASGOTTA Opera oomique van EDMOxVD AUDRAN In de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit Oi S GË OEGE met welwillende medewerking van Mevrouw Clara Themans Cats H H Oenoodigden en Orkest Piano Mej MIB N SPRUIJT Zie verder aanplakbiljetten Uü l öNDIiaiJKE Gebruikt steeds d WERELDBBSOEMDE t Superior Druiven BorstlioningEztract Kenig helpend en Io n l middel tegen verkoDdheid astma keelpijn kink en siymhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen a J f J Negen maal met Goud bekroond Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoonitabriek De Honingbloem Verkrijibaar by Firma WOLFF Ji Co Westhayeu 9 Gouda A LATJuy SrK iV Kleiweg K loO ouda K B VAN MILU Veerstal 12ö teffourfa A UOUMAN Moordrecht PINK8E Nimuerttrkad IJul A N v ZESSEN Schoonhovtn J Th tokken Bott vp B v WUK Oudeu a r A 8CHEEK ftiojirecAi P W T EDE Oudeaaler K Ti Dsa HEMDEN te Retuvmk P v u SPEK MomaptUt D t d STAR Waddinmeen Wed J HOLST Waddin iveen M KOLKMAN Wttddinpnten P A ui GROOT Oudewater A d JONOH Oudwafw J P KASTELEIN PoUbroeterdam D BIKKER te Bemchop kloosterSauö rt Poi o i6 ii be8taat niet rlun Siroop vak geenerlet waarde Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeft 4 Fantbrleceu nit verkrjgbaar i iOO Correspondenten te Gfouda de Heeren DORTLAND en Co y Simt Patent H Stollen tuiuilgmi UttUUriuni nnüui nmcwr imutrin uWU Dm rOM BrfOtg m tfrmtttn M Mm u f Hu Uuf turn Mn ÊttU ê arftn H auUtn Mr M Mt MC f KUif fM tuitea t m Mlr nmt frlt iit w i fttoi O m éI tl Warnung WAAIISCHUWIWe Laat ü niet misleiden ioot Ab llj Slroop Het U HET adres voor degeijjk en soiled scboenwerk is beslist Het Noord Brabantsen Schoenenen LaarzeomagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE 1 zijn be slist dio der Firma TÜE LAUIEH JOÜUNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL UltEHSMAIiBH met een gratis geknipt patroon I THE BAZAAR OF CHILDREya FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rRAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummem Alle iHPt koHtel Holl liljvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 B0 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag lenw onovertroHen rof r LioberB Wölbokend lïHVV HBACBT ILIZIB Aileea hl met Ftbriektmwk tot Touridurfode radicale eu iflkere euezing van alle zelh de raeeet hardnekkige xenutv ulekten vooral ontstaaa dooi afdwalingen op jeugdigen leeftgd totale genezing van elke zwakte Bleel idcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsverteriDg Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proBpectnasen Injircr fesoh fl 1 fl 2 a 3 dubbeleflewh il r Gpnimil Depöt Matth v d VeRto Zaltbomnie Utpuh M CliSban Co Rotterdam r Happel B Gravenhage t ralmautut de Jong i Gta RotterUa Iff i C r omla bü $ 0 droicisten EENISEEFÖTTANTEEE Hen wordt verzocht op t MEKK te letten DIT HIT MieUIIH VU M HAVENSWAAY ZONEN aORINCHKH Deie THEEËN worden afgele erd in versegelde pakje van m IMM ten half en een Ned u met vermelding van Nommer ec Prfl vooraien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BML voorheen J BEEEBAART L VERKIEZING VAN EEN LID van den üemeenteraad De BljRÖEMEESTER van OOUDA Gezien de artt 5 éh 8 der GBnieentcwct benevens art 3 van bet Koninklijk besluit van den 8en Mei 1897 Staatsblad no 144 doet te weten dat op Dinsdag den 23slen Januari o k in het eerste kiesdistrict dezer gemeente eene verkiezing zarplaats hebben van een lid van den Gemeenteraad in dat district ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer ü C Fortnijn Droogleever dat op dien dag van des voormiddags negen uur lot des namiddags vier nar bü hem kannen worden ingeleverd de bjj art 61 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor do voorgeschreven lormalieren van al beden ter Secretarie voor do kiezers verkrijgbaar zijn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht jn door Bnrgomcester en Welhonders is bepaald op Vrjjdng den 2en Ecbrunri e k en de herstemming zoo noodig op Dinsdag den 13n Februari d a v GOUDA den 8 Januari 1906 De Burgemeester v4 ornoomd R h MARTENS Kleinhandel lo sterken drank BURGEMEESTER en WI THOUDhKS qn Gouda brengen ingevolge art 12 lO der Drankwet ter openbare kennis dat bij Heeren Gedeputeerde Staten van uidHolland is ingekomen de navolgende aanvrage om vergunning tot den verkoop van bterken dr ink in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in een logement aan hjgeergasten van Tti van Vuuren voor de beneden localiteit van het perceel aan de Korte Groenendaal Wijk I no 8 Binnen 3 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder te en het verleenen van de vergunning schrittelijke bezwaren inbrengen Gouda den 9 Januari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuUenlandscti üverztcht Een vertegenwoordiger van het Rnss FEU ILL ET OM m B 153 29 October De menschen nit de herberg hebben om geneeskundige hnlp gezonden De dokter is er vandaag geweest HB was de vriendelgkheid zeil doch ik kreeg een aanval van beving op bet oogenblik waarop hiJ de kamer binnen kwam ik werd verward toen ik een poging deed om hem te zeggen wat mij scheelde en kon eindelijk geen woord verstaanbaar uitbrengen Hü keek zeer ernstig toen hg raij onderzocht en de kasteleines ondervroeg Ik meende dat ik hem iets hoorde zeggen van bet zenden Tan een boodschap aan mijn vrienden doch ik waa daarvan niet zeker BI October Zwakker en zwakker Ik poogde vandaag in mijn wanhoop aan Rndoll te schrijven doch wist niet hoe ik den brief zon inkleeden De eenvoudigste nitdrnkkingen raakten verward in mgn hoofd Ik was verplicht om de poging op te geven Het is een verrassing voor mij te bemerken dat Ik met myn potlood nog iets aan dit dagboek kan toeroagen I Als ik niet langer Tel Ag had eergisteren een onderhoud met Witte in het verloop waarvan hg Witte vroeg ol deze voor verwikkelingen vroesdo wegens do Marokkaanscho quaestie Graaf Witte antwoordde dat hg overtuigd was dat alle beweringen dat de üuitsche keizer van plan zou zijn om bg gelegenheid an de Marokkoconlorentie een aanvallende politiek te beginnen ongegrond waren Onder de in elk opzicht hoogst boliingrgke regeering van keizer Wilhelm II volgde Duitscblund nilslniteod een vredelievende politiek II ij Wilte was overtuigd dat da Duitsche politiek steeds dezen weg zou blijven volgen en dat de Marokko conlerentio zonder cenig konflict inzonderheid tu schen Duitscblund en Frankrijk zou verloopen Graaf Wilto verklaarde verder dat hji niet weet wie er belang in kon hebben om dergelijko verontrustende gerucliten te verspreiden hg geloofde echter dat dit gebeurde in het belang van balsiespeculaties nan do bour s Hg was echter verwoiidenl d tt do inonschen en vooral do penj eraiin geloof konden slaan Een dergelijke speculatie werd ouk bedreven tegenover Rusland Witte sprak over den opgowonden toestand en zeide dat indien alles wat dagelijks in buitenlnndsche bladen in de laatste jaren geschreven is over Russische aangelegenheden waar was Rusland sedert lang zou hebben opgehouden tu bestaan Maar niettemin bestaat Rusland en zal ook verder blijven be staan want in weerwil van de ernstige crisis zal het daaruit als nieuw geboren te voorschgn komen Door haar psychologischon toestand verlangde het grootste deel der EuropooBchc samenleving naar sensationeel nieuws De correspondenten der bnitenlandsclio bladen zonden nit Rusland zulke opwindende be richten zonder ze te onderzoeken om maar te voldoen aan deren modegril Overigens voegde Wilte daaraan toe kennen de regeeringen der bnitenlandsche mogendheden volkomen den stand van zaken in Rusland vooral de regeering van het be vriende en verbonden Frankrijk Hij voelde zich verplicht te verklaren dat de Franscho regeering tegenover Rusland dezelfde gevoelens van vriendschap en welwillendheid aan den dag legt als vroeger on dat dit wederkeerig was Hoe men in Riga tegen do revolationairen optreedt kan oit het volgende blgken Men zal zich heiinneren dat een eskadron dragonders daar ter stede bij het optuigen der paarden d oor revolutionairen werd ovoj vallen Dit voorval heeft een naspel geha j in staat ben om op eenigerlei wijze de bezigheid voort te zetten waaraan ik gedurende zooveel weken gewoon geworden ben wat zal er dan van rag worden P Zal ik de eenige bescherming verloren hebben die mij bil mgn zinnen houdt Erger I erger Ik heb vergeten welke dag der maand het is en kan dit geen oogenblik achtereen onthouden als men het mj zegt kan my zelfs niet herinneren hoelang ik reeds te bed gelegen heb Ik heb een gevoel alsof mgn hart wegkwijnt Ach als ik Clara nog maar eens kon zien I De dokter en een vreemd man hebben in mijn papieren gesnaffeld Mgn God moet ik sterven sterven juist op het oogenblik waarop er eenige kans op geink voor raijn volgend leven is P Clara 1 ver van haar niets dan het kleine leesteeken dat zg voor raiJ gemaakt heeft laat het om mijn bals hangen als ik Ik kan mg niet bewegen noch ademhalen noch denken als ik slechts vervoerd kon worden als mgn vader mg kon zien zooals ik nu ben 1 Weder nacht de droomen die altijd van hals tallen komen zoow l het onbekand huis in den hemel als waarvan het verslag door de consnnr werd geschrapt en nn langs anderen weg in hot bezit kwam VAn den zeker niet radicalen LokalAnzeigor De fabriek vaarin zich dit drama had afgespeeld werd onmiddellijk om sing ld door infanterie en artillerie en van de aanwezige vrouwen en werklieden geëischt dat z de daders zoudan noemen Toen dit niet geschiedde en do norklieden zeiden naar huis te willen gaan om te eten gaf kolonel Meydoi hun vjjl minuten om do aanvallers te nooraon Toen dit niet geschiedde liet hg met een kanon op do mot menschen gevulde fahriolézaal schieten waarbg 100 werklieden het lolen lieten Een verschrikkelijke paniek brak lit de menschen trachten uit te breken doch Jforden met srhoten ternggejaagd Daarojl werden drie moordenaars uitgeleverd Nu liet Meydel op de vrouwen schieten nidat eerst was onderzocht of zij wapenen i ij zich droegen Do mannen leverdon later nog veertig afgevaardigden uit welke de belangen der arbeiders moesten waarnemen en werden daarna vrggelaten Do godelegeerden bleven in beehtenis on moesten binnen 24 uur de muordenaara noomen on zouden anders worden opgehangen Do labrieksai bolders voegt de correspondent erbg die de dragonders overvielen waren daarbg op onnteiisclielijko wgzo te koer gegaan Zg sneden do soldaten die zij jn den slaap oycrvielon en dus niet bij het opfuigen dor paarden hoelo stukken vleescli uit hot lichaam Hel Petersburgschc Telegraafagentschnp bericht Ten einde de openbare meefiing te verontrusten geven sonimige links staande bladen borichton over ifevangenneming van oen groot aantal revfïlulionnaircn en over wroede handelingen yder troepen bü botsingen met opstandelingen Wu kunnen verzekeren dat do gedane arrir tatips uilsluitend ton doel badden aanslage op de vreedzame bevolking ilie do reVolutionnairen van zins waron te plegen te yerlioeden lïg die arrostalios zgn ontplofbare stoften en wapenen in zoo gioole hoeveelheid gevonden dat zo voldoende zonden zgn geweest om duizenden personen te doeden en geheelo steden te verwoesten Wat de beweerde wreedheid der troepen betreft moot er op worden gewezen dat wegens bet onmenschelijk optreden der revolutionnairen tegen de trouwe dienaren der monarchie strenge maatregelen moesten worden genomen Do regeering is overtuigd dat de bovol het bekende bals op aarde Clnra I ik zal buiten mijn zinnen sterven zoo niet Clara deel haar de tgding voorzichtig modo zg zou baar den doodknnnen doen Haar gelaat zoo liefelijk en kalm 1 haar waakzame weenende oogen mg altyd aanstarende met een glans daarin die steeds door de bevende tranen schittert Zootang het licht duurt zal ik leven wanneer het begint nit te gaan BRIEVEN TEN BaSLDITB EERSTE BRIEF van Willem Penhale mijn erker te Bartal lock in Cornwallis aan zgn vrouw te Londen Beste Marie I Ik heb nw brief gisteren ontvangen en was blgder dan ik u kan zeggen toen ik vernam dat onze dierbare dochter Saze zulk een goeden dienst te Londen gekregen heeft en zooveel van haar nieuwe mevrouw hondt Doe mgn hartelijke groeten aan aw zuster en aan haar man en zeg dat ik geen spijt heb van bot geld dat ik besteed heb om n met Saze mede te zenden ten einde zorg voor hasr te dragen Zy was te jong bet king het optreden der troepen goedkeurt ♦ Reuter seint uit Rostow a d Don dd 8 Jan Tengevolge van het krachtig optreden der troepen zijn de opstandelingen gevlucht mot achterlating van hunne wapenen Het levon in de stad begint veder den gewonen gang te gaan Reuter seint uit Konatanlinopel dd 8 Jan Nazifpasje minister van ünanciën is overleden hg is opgevolgd door Zia bey die onlangs benoemd werd tot lid van de flnancieele commissie voor Macedonid Als zoodanig werd Zia bey vervangen door Djeraalboy onder minister van publieke werken Tusschen deze Franscho verkiezingen staat de opening der Marokkoconfercntio te Algeciras die tegelijkertijd zal plaats hebban met do presidentsverkiezing te Versailles Het is natuurlijk nog niet te voorzien welke verloop die conferentie hebben zal de meeningen zelfs onder de staatslieden loopon daarover uiteen Terwijl sommigen zeer pessiml tiscb de toekomst tegemoet zien meenen anderen dat de geheele conlorentio overbodig is daar do voornaamste punten reeds tnsschen Frankrijk en Duitschland geregeld zijn Ook bier zal do waarheid wel in t midden liggen maar het zou toch verbazing wekken wanneer do verschillen van moening zoo scherp zouden zijn dat er een vredebrouk uit zon voortspruiten Hot bolangrijksto evenement is heden da verschijning van het Duitsche Witboek over de Marokkaansche quaestis Wat dit boek bevatten zal is nog nii t bekend maar aan Duitsche zgde wordon wjj er op voorbereid dat et heol wat minder onthullingen brengen zal dan het Franscho Qeelboek De Duitsche regeering zal alles vermijden wat aanleiding zou kunnen geven om den stryd tusschen Frankrgk en Duitschland opnieuw te doon ontbranden Dit is zeker goed te keuren zegt de Voss Ztg Mnar toch raag men verlangen dat het Witboek in zooverre volledig zal zjjn dat do Duitsche lezer een zuiver denkbeeld krggt van de ontwikkeling der qnaestie en dat hem do mooito wordt bespaard zich over den samenhang der vorscbillende feiten nit do mcdedoelingen van vreemde regeeringen te moeien inlichten Vooral verwacht do Voss Ztg een opheldering over de verschillen die bestaan tnsschen de mededeelingen van prins Biilow en de Franscho documenten arms kind om haar do reis alleen te laten doen en daar ik verplicht was om thuis en aan het werk te btgven om de andere kinderen den kost te knnnen geven en het geld dat wij voor de reis geleend hebben terng te winnen waart gg natunriyk na my de geschikste persoon om mede te gaan mpt Snze wier welzijn een kostelgker bezitting voor ons is dan geld Bovendien heb ik u toen ik met n trouwde en naar Cornwallis mede nam altyd een reis naar Londen beloofd om uw vrienden nog eens lo zien en nn is die belofte vervuld Dus nog eens bekommer u niet over hot geld dat gg uitgegeven hebt ik zal bet spoedig wel weder verdiend hebben Ik beb een heel nieuwtje voor n waarvan ge wel vreemd zult opkgken Marie I Gg weet hoe slecht het met het werk in den mön ging voordat gij vertrekt zoo slecht dat ik toen gU weg waart by my zelven dacht Deed ik niet beter om eens te zien wat er te Treen met visschen te verdienen valt 1 En ik ging er been en heb er Goddank I goed bg geslaan Ik heb van de meeste dingen nog al verstand en de vischvangst is dit jaar eer overvloedig geweest Zoo ben ik aan het werk gebleven En nn kom ik tot myn nieuws Wordt fntdgd