Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1906

o 9023 Donderdag 11 Januari 1900 448 e Jaargang mimm mium i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Vo 89 A D V E R T E IN T I E N worden gepl lat st van 1 regels a 50 Centen iedere regel irieer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 tiur des inidd 1 relct04 n ho 83 De Uitgavf dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering an Zon en Feestdagen Ue prijs pei drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noniniers V I J F C ENT EN Het NediTlandacliTooneel en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H 8ARDËMANN te Zevenaar en Emmerik êpanueu de krouu Verkrijgbaar to Goada b i R ZANDVOOBT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KBÜIJFF Openbare Yerkooping IK COIjDA op DONDEEDAÖ 8 FEBRCAUI 1906 bö opbod en op DONDERDAG 15 KEBUUARI 1906 t j verbooging ahlag en combinatie beide dagen des Toormiddag te elf oren in het Hotel DE Y kiM ten overstaan van den te Haastrecht geveitlgden Notaris BE BOüWmSWONlHI nel m en HOOILA lE enz te Meuwerkerk aan deo IJss U toebehoorende aan dan heer E HquoekDUK Az aldaar groot 2 i 45 Hektaron In diterae perceelcn welke ziJn omschreven in Notities dio van al 25 Januari te bekomen zijn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Aftir lSTRATIK d d chutlerlj REKENINGEN ten laste van boven vermolde administratie zoo spuedig mogelijk aan te bieden ten Kantore van ondorgotoekende H A A MKIJEH Kapl Kwarf WESTHAVEN 120 DRACHEN QUELLE BIJ DEN MAALTIJD I BEVORDERT DE SPUSVERTERINGJ NATUUR BRONWATER Verkrijgbuar bu M M DKLONJE Jr Qoada SocifiTEiT ONSGENOEGEN EXTRA VOÖltSTELLINfi in het Abimiieineut in plaats der Tweede welke niet is dooigogaan Kuniiiklijlit VcreeniKJiii WoeosüaR 10 Januari lOOC HOFGÜNST BlUspoI in 4 bedrijven Aani iiny uur iüwuno bepalingen m prijzen UE OOEDJCOOPSTE DE MKE8T PKACTISOHE DE MEEST VOLLEDIUE MOI EBLA KM zijn beslist dio der Kirma Til A LAIillCa JOV i A A L mot ministens drie gratia geknipte piitronon en een geklemde plaat TUK ILL DUmsSMAKISH mot een gratis geknipt patroon Tan UAZAAU OF CU IL O HEX S rASUIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vte Boekhandelaar Proe iiummero Alle met koatel IMI nUvoewel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zUn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 vcrkri gbaar t bi MILIA SIMONS Deii Haag Dames ZangYereeniging AENOLD SPOEL Diiecteur de Heer J H B SPAANDERMAN UONDERUAG 11 JANUARI les avond te TU uur precies 2e OPVOERING DE MASCOTTA Opera comique van E DMON D A L D R AN in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit 0N8 GENOEGEN met welwillende medewerking van Mevrouw Ckra Themans Cats EH Qe oodigden m Orkest Piano Mej MIEN SPRIJIJT Zie verder imnidnkbltjetten Gevonden is het eenigsl mid lel legen RLOEDARMÜEUK lil EEKZl CHT ZKNÜWZWAKTB VEHMAOEIll U en VËUMINDEIU NÜ DER LICHAAMSKRACHTEN ÜÜOR BUITENSPORlüHEüEN n m V N SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm is het eenigst K o 11 an d a c h f a b ri k a a t l eze HAEMATOliEEN heeft het practischo nut niet te kunnpn beschimmelen of gisten zodoU producten tlie onder de elfde naam in den handel voorkomen IIAE VlATOtiEEN l N POEDERVORM is aangenaam fan maak het goedkoopste in het gebruik terwijl het lu water melk kofSe thee wijn enz kan worden vermengd en de zwakste maag zouwei van het jongste kiud als van den grijsaard HAEMATOGEEN IN PüKÜKRVOKM kan verdragen Onze doozen ztjn vooraien met het iveUiij gedeponeerd abriehmerk van de Koninklijke Hiovmialmrk Ofi I10NIN IB MEMt Anitbei itUn door U ll Doctoren Prijs cr doos met f ebruiksaanwijzing f 1 50 Vrrkriigbaar bij K rma WOLFF Co Wtslhaven 193 Oouda A BOOMAN Sfoordrechl PLMiSB Nieuwerkerk ad IJuel A N VAN ZESSEN Sc ioo i iotwi B v WIJK P W ï EDE Ondtwater A SCHEER Haa tmhl K VAN DEK HEIJDEN Reeumjk P V D SPEK Moenapelle D v o 8TAR Wed J HOLST M K LKM N Waddingiveen P A l OROÜT A UB JONGH Oudeaater J P KXS tKUilH Poltbroekerdam D BIKKER JJeiiicIwp P 110 PPË Egelantiersgracht AMSTERDAM HOFLE VbK A NCIE H BURCiUNDY rerkrUl baar bIJ alle gvoêttert Cepensverzekering inaatscbappi e MHfld U DofdrwW OM rleW in l 7S maatfchappcliiH Kapitaal H li t 3 0 0 000 Mn k rd Bedrag rui mi IMOf raiw U mu d r ïoortdureiiJ control T o Dr V V i ll lMll KOOS k Hlli Mt NS HET adres voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord Brabantsch Scboenen en LaarzeomagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Herken Xhe Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend G SMITS Alle repAratiën en aangemeten werk Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7S et en f 9S biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en bij VVOLFF Co Westhaven 198 Wild eii Gevogclle Van al heden envverder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkiiikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VIXELIIfG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Nieaw oiovertraSeii 81 Trof Dr Liebers welbekend lm lilOW XRACBT ILZX I Allnn echt mtt Fibriskmak IJl tot voortdnrende radicale en I tekere genezing van alle wUi de meest hardnekkige xenuteI fiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd l ota e genezing van elke zwakte Bleek lidcht Benauwdheid Hooldpjii I Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsverteriug Onvermogen Impoteni Pollntione enz Uitvoerige prospeotussen rrij irw êch I i 8 dubbds 4 l n t OentinI Repit Matth v d Vegte Zaltboairas UcpOI M CUbu k Co Bottardam r Hsppel s Gravenhage I llalmmus de Joog J Gin Botter aB VVt II k Oo Gouds n bi alle dioirUtaB Goada Drak van A BRINKMAN i Zi Hulleul anilsclt Ovcrzlchl üit Petersburg wordt aan het Berl Tagcblatf geseind Nadat de sireek om Mitau gezuiverd is van rovoluliouairo benden velo leiders der bewoging onder wie de bekende Hironek en Amalie Rittcr zgn doodgeschoten krijgt mor eerst oen denkbeeld van do macht welke do opstandelingen hadden en hun manier van regeercn De opperste rancht waa in handen van een uit voerend lich iam dat alle privilegiën schorsto on den boeren het verkoopcn van parliculiero eigendommen tochtond onder voorwaarde dat de opbrengst gegeven werd aan het iiilvoerend cumiié Alle comitos waren ondergeschikt 1110 dit uitvo rend curailé d it te Riga zetelde en a m welks hoofd do bekende en rnysterieuse Maïim slond Dit centraal gezag thans voortvlucblig voerde een inkoraslenbelastiiig het burgerlijk huwelijk en een eigen rechtspraak in wanrbu folteringen en doodstraf de hoofdrollen speelden De regeering heeft bu do in beslag genomen papieren stukken gevonden van liet nitvoerend comité volgens welke 2Ü0 menschen landeigenaars en bewoners van steden ter dood veroordeeld waien Reutor seint nit Parijs dd 9 Jan Tot voorzitter van de Kamer i herkozen do heer Doomcr met 287 stemmen tegen Ü69 uitgebracht op den heer Sarrion Tot vice presidenlei van de Kamer ziJn gekozen do hoeren Lockroy met ll l i Ooillain met i 26 en Doumergiii met 118 temmen Reuter seint uit Stockholm dd 9 Jan Naar Svenska Dagbladet mededeelt hebben een zekere mr liarke en iindoren legen de Nabelstichling cu de eieculeuis testamentaris van Alfred Nobel een eisch ingesteld tot betaling van 101 1 23 frcs waarop zfl verklaren recht te hebbon op grond van een aantal transacties dio in het jaar 1891 tusschen Nobel en een Italiaanachc dynamietmoatschappü zijn atgesloton Gisteren kwara koning Edward van Engeland van Chattsworth naar Londen tot het bijwonen eener bijeenkomst van den Privy Council waarin het besluit tot ontbinding van het Parlement en tot hot uitschrijven van nieuwe verkiezingen zou worden behandeld De koning teekende beide besluiten FEV iLLETOM 154 De kssteleines nit de herberg hier is zooals gij wel weet nog zoo wat van mgn familie Welnu drie dagen nadat gg vertrokken waart stond ik des namiddags toen ik naar het strand ging even bü baar voor de deur te praten toen wjj een jongen mijnheer die ons geheel vreemd was naar ons sagen toekomen Hü zag er zeer bleek en verwilderd uit dacht mjj toen by om buisvestiug vroeg en werd toen in een oogen blik bleek zoo bleek en ziek dat ik verplicht nas hem een handje te helpen om hem naar boven te krijgen Den volgenden morgen hoorde ik dat bg erger geworden was en het was den daarop volgenden morgen dezelfde boodschap Hg joeg de kasteleines niet weinig vrees san zoo onrustig was hij en hjj sprak zoo wonderlijk in zich zelven vooral des nachts Hg wilde niet zeggen wat hem scheelde of wie hg was wjj konden slechts van hem te weten komen dat hjj lich onder de visschera meer naar het westen opgehouden had en dat deze zich op hat Itttit oi t hooi good ten opiichtt die onmiddellijk daarna werden gepubliceerd Zoo is dan het Parlement met de grootste bekende regeerinssmeerderheid ontbonden Het werd in 1900 gekozen onder de vaisrho voorspiegeiinV dat do ooi log in Zuid Afrika geëindigd was en dat con nieuw Parlement over de regeling der vredesiiuaestie moest worden gehoord Daarvoor hadden de afgevaardigden een mandaat gekregen doch de geschiedenis toonde spoedig dat er van vrede sluiten vooreerst nog geen sprake kon zijn Ook de valschheid der leuze elke slem tegen de regeering is een stem voor de Boeren werd weldra ingezien Mu ir Chamberlain had zijn zin Hu had een parlement dat in serviliteit z ins gel jke niet li ad in de Eiigelsche geschiedenis Met dal iiarlemciit wilde hij nu zyn pro teclionistlsrlle denkbeelden g ian verwezenlijken Jlaar Inj had niet gerekend op do sluwe hardnekkigiieid vnii Bilfour die wel een eind met hem wilde samengaan doch al te spoedig het zijp td der ntalialie insloeg m toen al was het uit inet de hooggeroemde eenheid der unionistibolie party Ue denkbeelden van Chamberlain waren als het toüvernuddel van Medea dal de sliyders tegen elkander do wapens deed opvatten Hel jiarleuient zag by elke a tnvulllngsverklezing de meerderheid verminderen en den leider der rogoering is a mero child in these tilings steeds radeloozor worden Totdat de busluiten der jongste vergadering van de Unionistische partu den doorslag gaven Thans is tiet pirlemeut ontbonden Een liberale rcgeoriug is npgelreden die niet met een schijnprogram maar met een krachtig en weldüordaeliL jirogram voor de kiezeis ojjlreedt Onbewimpeld vciklaarde sir lleniy Campbell Bannerman zich voor hel stelsel van zelfbestuur voor burgerlijke en godsdienstige vruheid voor vrijhandel voor sociale en economische horvonningon Thans is het volk in de gelegenheid het afkeurend voi nis reeds in zoovele districten tegen d 5 ünionislischo regeering uitgesproken te bevestigen Het woord is aan de kiezers Hol Belgisolie kamerlid J inson haj den minister van hnilenlundscho zaken een vraag gesteld over het bueenrocpen van een internatiünalo conferentie om do rechten en plichten van onzijdige stalen in gevat van oorlog vast te stelten Minister de Favornu heeft op de vraag van lanson geantwoord in dezer voege België zou als voortdurend onzijdig land groot belang hebbeu bü een van hem gedragen hadden hetgeen bun niet tot eer strekt 1 Ik houd mg overtuigd dat zg geen aanstoot aan den jongen man konden nomen laat hen zjjn wie hg wil Welnu het liep daarop iiit dat ik zelf den dokter voor hem ging balen en toen wg in zijn kamer kwamen vonden wij hem doodsbleek en bevende on keek hjj ons aan de arme etumperd I alsof hg dacht dat wü hem wilden vermoorden De dokter gaf aan zgn ziekte eenige vreemde namen dio ik niet weel hoe ik ze moet schrgven doch het schijnt dat het hem m er aan de ziel dan aan het lichaam hapert en dat bij oen geweldigen schrik moet gehad hebben die zijn zenuwen geheel in de war gebracht heeft Het eenige middel dat hem zou helpen was zooals de dokter zeide hem zorgvuldig door üQu betrekkingen te laten oppassen en bom onder menschen die bij kende zün rust te laten houden daar vreemde gezichten om hem heen hem naar alle waarschijnlijkheid erger zonden maken De dokter vroeg waar zgn vrienden woonden doch hg wilde dit niet zeggen onlangs is hiJ zoo verergerd dat bjj in geheel niet verstandig met ons kan spreken Gisteren avond heeft hij ons allen schrik aangejaagd Toen de dokter mij beneden ntar hem hoorde vragen riep hy dat ik boven moeit komen en hem helpen optillen internationale regeling der rechten en plichten van neutrale staten Do regeoring bad zich dan ook ernstig bezig gehouden met de vraag of België de andere mogendheden met eens zou polsen over het samenkomen van een conferentie lot dil doel Maar 21 October 1 1 heeft de piesident van do Vere enigde Staten den heer Hay ojigedragon een rondsrhruven te richten aan do mogend heden over een tweede vrodosconferentie Als een van de onderwerpen dio op deze conferentie lei sprake zouden moeten komen wordl hiea opgegeven do regeling van de rechten en plichten dor neutrale staten Onderhandelingen tu schen Petersburg en Washington hebben er Uie geleid dal de Tsaar aan de mogendtieden die m 1899 in Den Haag vetiegenwoordigd waren een uilnoodiging heeft gestuurd voor een nieuwe viedescoiif renlie Do liussische regoi riug hooft levens ie kennen gi goven dat zg een programma zal voorstellen als leiddraad voor de conterenlie en dat zg op het pi o gramma eenige viaagjiunten zou zetten die samenhangen met de acta der eerste conferentie en waarvan het gioote belang hg den laatstcn oorlog weer steik op den voorgrond i s gekomen Onder do gioote kwesties van algemeenen aard die de eerste conferentie aan een tweede conferentie liecft overgelaten komt i ok voor de regebng dor rechten en ver pliehlingen van neutrale staten liet komt mjj niet twüfehichtig voor zoo eindigt aiinistor do Faverau ziJn verklaring of die belangrgko kwoslie die in 1899 in Den Haag ter sprake is gebracht en weer is opgevat in de inededeeling van den president der Vereenigde Staten zal op den roostor van werkzaamheden van do oerstkomende viedesconferentio voorkomen Do vertegenwoordigers der linkergroopen uit de Kranseho Kamer hebben eergisteren met algemeeno stommen besloten tegenover de candidatuur van den aftredenden kamervoorzitter Üonraer ais candidaat van links te stellen Sarrien De demokratischo unie de meest naar het midden zittende groep van do linkerzijde was echter niet in de vergadering vortegenwoordigd Naar aanleiding van de verkiezing van den kamorvoorziUer doet zich de vraag voor of de 18 kamerleden die bondag tol senatoren verkozen zgn van ijifjtg wel mogen meedoen aan de verkiezing viMi den kamervoorzitter Dezo 18 kamerleden bobbmi een week tijd om zicli to bedenken of zg kamerlid willen blijven of senator worden Het moet nog verscheiden dagen duren voordat daar zgn bed eens moest opgemaakt worden Zoodra ik hom optilde ofschoon ik mij overtuigd houd dat ik hem zoo zaclit al s ik kon aanraakte viel hü geheel in onmacht Terwijl hij weder bggebracht went kwam er een klein stukje vin iets dat er als karton oitzag en heel mooi met koralen en zijde geborduurd was van een koord waaraan het om zijn hals vastgemaakt was vlak naast het bod neervallen Ik raapte het op want ik dacht aan den tp Marie toen wg nog aan hot vrijen waren en hoe kostbaar liet geringste dot ik van u gekregen had voor mg was Daarom raapte ik bet voor hem op denkende dat het misschien een aandenken van zijn meisje zjjn zour En toen hjj weder bjj kwam bracht hg zgn magere witte banden naar zjjn bals en keek miJ zoo dankbaar aan toen ik het ding weder aan het koord vastbond I Juist toen ik dat gedaan had wenkte de dokter mg naar bet andere einde der kamer Het zal zoo niet gaan zeide hg fluisterend tot mij Al8 het zoo met hem bigft zal hjj zg n verstand zoo niet zgn leven verliezen Ik moet zgn papieren onderzoeken om daaruit te weten te komen welke vrienden hg beeft en gg moet daarbg mijn geinige zgn Daarna opende de dokter den kleinen zak dien hy by zich had en nam er eent een do Senaat de geloofsbrieven dor niouwverkozen leden zal hebben onderzocht en in den Senaat meestommen kunnen de 18 das vooreerst zeker niet Vorinoedolijk zal men do 18 in do Kamer laten meestemmen Ue zaak heeft eenig belang want er zgn meer legcnstundors dan aanhangers van Dounier uit de Kamer naar den Senaat geroepen Voor Uüumer was hot dus voordeeliger als de 18 maar niet meostemden Eorgister heeft koning Edaard dan het besluit geleekend waarbg liet Parlement en bonden is Het stuk werd dadolgk naar het kioonkantoor in bet Hoogerliuis gebracht waar hel voorzien word van het grooto rgkszogel dal onder do hoede is van den lord kansolier Veivolgens weiden do brieven aan do verkiezingsumbtenaron gezonileii helzü por post botzg met eon boodschapper In do steden zal de indiening der candid ituren waarschgnijjk gebeuren op 11 en 12 dezer do eersto stemdag is dan de 12e de laatste do 17e in de grnulschappon indiening dor caudidaturen tusschen 13 en 19 dezer stemming tus chen 17 on 27 dezer De stemming hooit dna op vorsohillonde dagen pliwls önlgk men weet zgn er in Engeland geen herstem oingen Wie t meeste aantal stommen hoeft onverschillig of hü onder do helft is gebleven is verkozen Verspreide Herichten Rl SLANO lu de gouvernemonten Rjasan Rensa en Orel heorscht de hongertyphus lOr is volkomen gebrek aan gr taii on de menschon cton er boomschors DuirsoiiLAND Hel ministerie van Elzna rjoüimingon beeft onderhandelingen aangeknoopt met den rgks kanselier om de gronzen van het rgkslaud allhuns voor oen beperkt aantal varkens open te stelien voor dun invoer van varkens uit Fiunkrijkf Uit liUheck woidl goineld dal een rocruut hg een oefening van den paradepas een Initenant met zgn geweerkolf neergeslagen heeft en Mvaar verwond De luitenant is zeer geliefd wuidt er hg gezegd on de reciuut schgnt het al vroeger aan den stokte hebben gehad met oen sergeant De keizer liet zich uitvoerig over het geval voorlichten FllA SKnIJK Joni a tl e gouverneur van Algorlé zcido verzegeld vierkant pajiket uit daarop twee of drio brieven hg elkander gebonden on daarbg keek do arm stumperd aldoor alsof hg ons wilde beletten daar aan to komen VVelnn de doktor zeide dat er geen noodzakelukheid bestond om het pakket open te breken want flt het adres op alle brieven hetzelfde was en de naam overeenkwam met de letters waarmede zgn ondergoed gemerkt was Ih beu zoo goed als zeker dat hg daar woont of gewoond heeft dus zal ik daar naar toe schrijven zeide de dokter Vindt gg het goed dat mgn vrouw don brief bezorgt mijnbeor 1 zeide ik ZiJ is met onze dochter Suzo to Londen en als zgn vrienden van dó plaats waur gS heenschrgft mochten vertrokken zgn dan zal zg wellicht in staat zgn om zo op te sporen Heol goed Penhale I zeide bj dat zuthn wg doen Schrgf aan uw vrouw ensinitmgn brief bg den nwen in Ik deed dadelijk zooals hü rajj gezegd had Zgn brief is hierin met den naam van de straat en het nummer van bet huis er op Nu beste Marie I g or dodelgk heen en zie wat gy kant te weten komen Wordt OTf Vily