Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1906

Vrijdag 13 Januari 1006 i o 9024 44ste Jaargang mmm pmmt Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Ttletoon ü SS ADVEllTENTIEN worden g epliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n Ho 8 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering m Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlij lie Noiiiiiier s VIJF CËNTKN 9y Voor de opvoering der MASCOTTA op DONDEHÜAÜ AVOND i nog een voldoend aantal kaarten verkrijgbaar hij den Uoekh J DE VEN Het Bentuur van ARaOLD SPOEL ooda 10 Jac 190 1 SFAAB EN EÜLFEANE Tan bet Dopatteroent OOL UA der HAAm rm tot kut m t algeieei A n belauKhebbonden wordt bekend gemaakt dat tot Bijsclirijvmg der Rente over 19U5 gelegenheid zal bestaan in het gewoon lokaal der bank op DINSDAG 16 JANL AKI 1906 WOENSDAG 17 DONDEUDAG 18 en VRIJDAG 19 telkens des avonds van 8 tot 9 i nnr Alle houders van HutH Himiirbonkhoelcje worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente Ic doen bpebr ven danr niilutlghcid in deze bg lerngvrnog van gelden tot vertreging zou kannen leiden HET UESTUIIK Afdedlng ïoudu der S I A P GURSÜS YAN DER GOES VIERDE CORSUHAVONl VniJ lC i9J aii a s op de Bovenzaal van Calé HET 8CHAAKH0KI Kleiweg OsnEnwEHi DEREVOlllTIKVA ÜETK PimiSME Aanvang 8 nar precie Toegang 4 S oen Arbeider 4 10 cent ADIHIKISTKATIK d d Sehnllerl REKENINGEN ten laste van bovon vermelde administratie oo spoedig mogelijk aan te bieden ten Kantor van ondergotonkende H A A MKIJEH KBpt Kwarf WESTHAVEN 120 DE OOEDKOOI STE DK MKEST FRACTlSOtlE DE MEEST VOLL EDIGE ÏIOIIEBLAIIKll z in beslist die dot Kirma rilK LAIilE i JOVRNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleuido plaat THE ILL DKESSMAKEU met een gratis geknipt pnlioon THE HAXA IU Ol CHILI ICEXS EASHIONS Kmdpimodes met vele gratis geknipte patronen l KAAUT Vie llaelJiiinileliiar Proe niimmern Alle lift ku lel HoU JiUi oeyiiel i Van olie in deze bladen voorkomende modellen züu GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooroilbeluling van 10 50 verkrijgbaar irUt Hal b stt oDicIudalylute m iMkkalyluti fOMaiUü Hnra n TOoral daiMi tn IQad rMhe ilwMk UdiAppcMmiTuCK IIMr fcC nV BtrHl Baitk Str 14 M Uttt i i tivy op naun in fabrtakamafk ffwtrnlw kv Nm m Mlltart ta I rt t w w l HtatMrlM iw u fciwrMI fttftllr M w fc bii MILIA SIMONS Den Haag Dames Zangvereeniging AENOLD SPOEL Dnecteur de Heer J H B SPAANDERMAN UOIMDr llüAG II JA L AllI des avonds te TU uur precies 2e OPVOERING DE MASCOTTA Opera comique van EDMOiND AU DR AN in de Zaal RU STMI der Sociëteit O S GE OEGE met welwillende medewerking van Mevrouw Claxa Themans Cais H H Qenoodigden ea Orkest Piano Mej MIEN SPRDIJÏ Zie verder aanplakbiljetten Gevonden i het eenigst middel tegen BLOEDARMOEDE BLEEK ZL CHT ZliNÜWZWAKTË VERMAGERINO en VERMINDERING DER LICHAAMSKRACHTEN DOOR HÜITENHI ORIGHEDEN n m VAN SCHAIK S Haematogeen in Poedervorm is het eenigst Hollandse h fabrikaat Peze HAEMATOtiEEN hoeft het practische nut niet te kuau D beschimmelen of gisten xooaU producten die onder dezelfde uasm in den handel voorkomeQ MAE MATOOEEN IN POEDERVORM is aangenaam van maak het goedkoopste in het gebruik terwgl het in water melk kofHe thee w n enz kan worden vermengd en de zwak to maag zoowel van het jongste kind als van den grijsaard HAEMATOGEEN IN POEDERVORM kan verdragen Onze doozen zjjn voorzien met het wettig gedeponeerd fabrieksmerk vanlde Koninklijke Sloom aliriek t UE IlONlNOBhOEMt Aanbevolen door U II Doctoren Prijs jjer doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Verkrijgbaar bij Kirma WOLEF Co Westhaven 193 Gouda A BOÜMAN Moonirecht PINKSE Nieiimrkerk ad IJuel A N VAN ZESSEN ooi ooen B v WIJK P W v EDE Oadmater A S 3HEER Haattrecht K VAN DEI HEIJDEN Keeuwüh P T D SPEK MoertapeUt D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN Waddingêteen P A DB GROOT A ui JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER BeitKhop Cevtnsverzekeriiid tllaatscbaDpii S ordt ccht 99 a Hfld I DordrccM OM riel t In l 73 maaUclMPMlilk Kapitaal oHMlwiia 11 000 000 a ni ll i Bcdraa ruliii M Miniem RcMivt ratal Ut MlHIeni Insulaire Hypotheekliaiik te Zierikzee De Bank geelt nit in stokken van 1 1000 I 500 f 100 ea I 50 4 pCts P lXnBRIEVBM tot den koers van tW verkrögbaar ten kantore van de Hoeren DOIITLAÜU Co alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn H lld en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verscb verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels FazantenPatrijzen Snippen Korlioenders Reevleeschenz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Fankl iar schoongemaakt Irancodoor geheel Nederland I Aanbevelend T G VTIELIÜQ Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 HET adres voor degeljjk en soiled schdenwerk is beslist Het IMooi d BrabaDtsch Scboenen en LaarzeooiagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalseizoenen Merken The C ert en The Scrum STERKE St HOüLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbcvelenf C SUITS Alle reiiotratién en aangemeten werk 3CE0ONI3BEÜII7INBIKO VAN DE Patent Gasgloeillebt Régulateur Sleclit Uclit te veel of te weinig pfas ïs na geliGol van de baan en kost slechts i 06V geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN E L KOÜSJ£S onovertrefbaar in lichtkracht en daurzaamlieid Aanbeveiend M M V LOOl DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Verkrijgbaar in flesschen 30 ets 7 f et en 1 3S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBlil F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LUGEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar iin thans door nienw gevonden toepassingea onze In olieeer geacMMerde for treilen Feluture Hogaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overlnige zich geen imitaties voor de eehie te ontvangen Geïll Prijsconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratie op aanvraag Boxtel B nOQAERTS A Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen ta bezichtigen zgn JLOMMESTEirS InKT is rocfunderVindelijl Ie BESTE en voU omen ON SCHADELIIf Qoida Druk van A BRINKMAN £ Zir € Uul tiilandsct Overzicbl Reuter seint uit Od ssa dd 10 Jan Nadat voor het goQverncment Cherson de staat van beleg was algekundigd is daar dank zij het krachtig optieden der troepen de rust hersteld Op verschillende plaatsen gaven de boeren het geroofde goed terog Hot spoorwegverkeer gaat zijn gewonen gang Er is hier een dynaraietdepot ontdekt vele wapenen zyn in beslag genomen en een aantal opstandelingen is gearresteerd In het kolendistrict loopen de treinen eveneens Reuter teint u t Petersburg d d 10 Jan Het Petersbufgscliu Telegraalagculschnp is gemachtigd tot do volgtndu verklaring De mededeoling van eenige Frariscbe bladen dat er onderhandeld wordt over een Russische leening voor welke de opbrengst van een Russische spoorliin als waarborg zou strekken en waarvoor de banken eoii comaiissieloon van 2 pGt zonden gemeten is geheel en al uit de lucht gegrepen van waarborgen is in het geheel geen sprake Reuter seint uit Londen dd 10 Jan De verkiezingscampagne woidt met kracht voortgezet door het geheele land worden d ig op dag talloüze vergaderingen gehouden en de voornaamste staatslieden van beide partyen reizen het land door om redevoeiingen te honden Minister Campbell Bannermann sprak bu v heden vier maal de oudniinis ter Balfour voert op talr ke vergaderingen in het dictrict Manchester hel wootd de heer ChauiheilAin wtldl zyne krachten uitsluitend aan de Midlands Er heerscht nog al vnjwut spanning in politieke klingen en op vele veigaderingeii komen wanordeluke looneelon voor De eerste belangrgke verkiezing die de algemeene richting van de verkiezingen zal aangeven zal Zaterdagavond plaats hefiben de meeste andere votkieziiigen geschieden de volgende week Zooals te verwachten was is men in Frankrijk over het Duitsche Witboek niet geheel en al te vreden De Figaro keurt het beslist af dat tegenover de olflcieele verzekering van de Fransche regeering Saint Hené Taillandier heeft zich nooit op het mandaat van Europa beioepen do tr Duitschlaiid wordt geantwoord met enkele couranten knipsels en de F L L ILL E ï O X 155 Het adres dat op den brief van den dokter staat zal misschien ziJn thuis zyn en als dat niet zoo is dan zullen daar misschien menseben wonen die u kunnen zeggen waar het is Ga er dus dadelyk heen en laat ons onmiddellyk weten hoe gij geslaagd zyt want er is geen tyd te verliezen Als gy den jongen mynheer zaagt zoudt gi evenveel medelijden met hem hebben als wjj Deze brief i zoo lang geworden dat er geen plaats is om meer te schrijven God zij met n Marie en met mijn dierbare Suze Geef haar uit vaders naam een zoen en geloof my Uw lielhebbenden echtgenoot Willem Feuhale TWEEDE BRIEF IJLS Hisn PESHILE AIS l kX MAH Beste Willem I Soie zendt honderd zoenen en de hartejtjka groetan au o b aan baar broeri en verklaringen van den Sultan van Marokko Het feit is dat Frankryk de bewering van den Sultan ontkent Tusschen de e beide met elkaar in strijd zynde beweringen kiest Duitschliind een beschaafde Europeosche staat als waarheid do verzekering van den Sultan van Marokko En om dit sprookje te bewüzen publiceert hot een Witboek een vervolg en treurig slot op de Duizend en één Nacht Dat is nu dü geheele aanleiding voor zoover men die bekennen wil tenminste voor een zoo ernstig optreden 1 De Qaulois w jst erop dat Tattenbach volgens zyn eig n raededeelingen het Fransche hervormingsprogram nooit te zisn gekregen heeft zoodat zyn berichten op mededeelingen uit de derde hand gegrond zyn De Kuln Ztg zet uiteen dat dit de schuld van Frankrijk is wyl het opzettelijk weigerde de voorstellen schriftelyk aan den Sultan te overhandigen opdat er geen chriftelyk bewiJs zou bestaan De Maljn bespreekt de dépêche van Bütow aan Radolin waarin ge egd wordt dat Rouvier volgens zyn eigen vei klaring Delc issó s optreden afkeurt Hot blad Traagt Waaraan ontleent Billow het recht om den gezant zulk een verklaring te zenden y Wie kon iian BUlow do nieening van Rouvier hebhen medegedeeld Gewouiilyk doet de miuisler van buitoulandsche zaken politieke mededeelingen aan aiidero regeeringon Maar Delcassé zal toch met aan Biliourd geseind hebhen dat hem dooi do regee ling opgedragen was te mulden dat de minister president zjjn handolwyzo afkeurde Wie kan den Rijkskanselier dan die medo deeling hebhen gedaan vraagt do Matin De Italiannsche bladen bespreken de Marokkaansche quaestie in verband met den casus foederis De Turijnscho üazetta del Popoio zet uiteen dat Italië met Frankrijk oen overeenkomst betreffende Marokko heeft aangegaan en dat dus waar deze overeenkomst buiten het Drievoudig Verbond om kon worden gesloten voor dit geval geen casus foederis bestaat De toestand is even moeilijk als zonderling De bestreden bdangen van Frankrijk zyn in zekeren zin ook belangen van Italië Die belangen moeten nu worden verdedigd zonder de mogendheid te kwetsen die ze liestrydt Het blad vertrouwt op de diplomatieke handigheid van Viscoiito Venosto om Italië uit deze raoeilykheid te helpen Maar ook afgezien van de Marokkaansche quaestie zegt het Turynsche blad is de horizont niet heel helder Nadat het Drievoudig verbond geworden is tot een gemeenplaats voor ofticieele toosten gevoelt Duitsch zusters Het gaat haar zeer goed en haar mevrouw is zoo lief voor haar en zoo gek mot haar als maar mo yk is De hartelijke groeten ook van yn rnster Martha en haar man En nu ik 1 mijn boodschappen gedaan heb wil ik u eenig goed nieuws vertellen voor den jongen mjjnheer die te ïreen zoo slecht ligt Zoodra ik bjj Suze geweest was en haar uw brief voorgelezen had ging ik naar het huis waarheen de brief van den dokter my verwees Zoo n groot huis Willem Ik was waarlyk bang om aan te schellen Maar ik schepte moed en trok aan de schel en een zeer gezet ma wiens hoofd geheel met poeder bestrooid was deed de deur open voordat de schel nog koud was Mag ik u vragen mijnheer zeide ik terwijl ik hom den naam op den brief van den dokter liet zien of hier ook vrienden van dezen mynheer wonen f Zeker doen zii dat zeide by zyu vader en lyn zuster wonen hier doch waarom wilt gij dat weten Ik moet ban dezen brief bten lezen leide ik hjj dient om bnn mede te deelen dat de jonge mijnheer in den omtrek van om dorp heel slecht ligt Gy kant mgnheer niet spreken zeide hy want hij ligt ziek te bed ec met miss Clara gaat bet ook heel slecht het was het beat dat gjj den brief maar au my algaatt Juist toen hjj dit land ich geitole rd en wil hot trachten het evenwicht in Europa te herstellen zelfs op gevaar in tegenspraak te komen met ziJn oude vredesprogram Ook de Üiornale d Itulia zot uiteen hoe inoeilïk do positie van Italié zjjn zou by een Ëotopeesch conflict Plaatst Italié zich aan Doitiche zyde dan staat het bloot aan de nanvaHer dor veel sterkere Fransche vloot en ook de openbare ra ening in Noord Italié wil van een sirijd tegen Frankryk niets weted Schaart Italié zich daarentegen aan Frankrijk s zyde dan is eoo aanval van de üostanryksche le er3 op Italië zeker Ook dit blad hoopt dat Visconti Venosta een breuk tusschen Frankryk en Duil schland zal weten te voorkomen Do Romeinsche Vita zegt Hot Duitsche Witboek kan den indruk van het Fransche Geolboek niet vernietigen Het Witboek is bol 9u nutteloos het ziet er uit als een diplomatieke formaliteit om het Geelboek niet geheel onheanl voord te laten De verwyzing naar de economische annexatie van Marokko heeft alleen ten doel President Roosevelt naar de Duitsche zyde te lokken Do offlciense I opolo Romano bespreekt naar aanleiding der gepubliceerde stukken do zeer pessimistisehe opvattingen omtrent de waarschijnlijke resullaleii van de Marokkoconfereptie Het blad ziet de toekomst minder donker in daar alle Europeosche mogendheden vrede willen Visconti Venosta zegt het blad heeft eveneens de vaste overtuiging dat alles goed zal alloopen De None Freie Preste verneemt van bijzondere zyde het volgende over het standpunt dat Duitschland te Algeciras zal innemen Duitschland wenscht een vcrgclyk Het wil in Marokko niets anders dan oeconomische gelijkstelling met anderen op grond van de Madrileensche conventie Het zal slechts voor wijziging van die conventie zyn wanneer er sferen van invloed worden afge hakend In dat geval zou het echter zyn deel even goed verlangen als ieder ander M a w de met hand en tand door Duitsch land verdedigde onafhankelijkheid van den Marokkaanschon Sultan zal geen bezwaar meer zyn mits Duitschland om een woord van BUlow aan te balen ook zijne plaats in de zon krjjgt Zulk een standpunt is natuurlijk ook niet in stryd met het alioma dat Duitschland geen bijzondere voorrechten nastreeft want het zal die voorrechten dan met anderen deelen Duitschland zal geen oorlogsschepen uit zeide kwam een bejaarde vronw de gang door ik vernam later dat zjj de hulshoudster was en vroeg wat ik wilde Toen ik haar dit zeide keek zy zeer verschrikt Ga met my mede vrouw I zeide zp gjj zult aan miss Clara meer goed doen dan alle dokters te zamen Doch gy moet het nieuws vtorzichtig aan baar mede deelen voordat zy den brief ziet Wees zoo goed de zaak beter voor te stellen dan zij werkelyk is want do jonge dame verkeert in en zeer zwakken toestand Wy gingen naar boven wat lagen er mooie kleoden op de trap I ik durfde er haast niet op loopen nadat ik van de morsige straten kwam De bulshondster deed een deur open ging naar binnen sprak eenige woorden die ik niet kon verstaan en liet mij toen binnen waar de jonge dame zich bevond O Willem I zy had het liefste vriendelykste gezicht dat ik ooit van mgn leven gezien üeb Doch het wat zoo bleek en zy had zulk een somheren blik toen zy my verzocht om te gaan zitten dat het m aan het hart ging dat ik haar zulk een slechte tgding te brengen had Ik was niet in staat om dadelyk te spreken en ik vermoed dat ziJ meende dat ik eenigszins ongesteld Was want ziJ verzocht my baar eens te zeggen wat ik mede te deelen had alt ik weer beter wat Zij zeide dit op zalk een toon es zonden en zich ook niet mengen in krygsverrichtingen tusschen Marokko en Frankrijk In geval men gaat kuipen zal het echter zyne vertegenwoordigers van de conferentie terugroepen en zich eenvoudig aan de overeenkomst van Madrid houden De correspondent van de Petit Bleu te Konstantinopel seint over den stand der onderhandelingen betreffende Joris De Porte had den Belgischen gezant een nota toegezonden waarin het Tnrksche standpunt wordt verdedigd dat Joris geheel naar de Turksche wet mag worden behandeld Daarop is thans weer eon nota gevolgd van den gezant aau de Porte mot een verdediging van het tegenovergestelde standpunt De heer de Bom van Antwerpen heeft een brief ontvangen uit Konstantinopel met het bericht dat de Turksche regeering Joria zou willen vrijlaten maar dat zij dan bang was voor do wraakzucht der menigte Mot dezen brief zou het kamerlid Delbeke naar minister do Favereaa zijn gegaan en de minister zou hebben gezegd dat hij onderhands aan de Fransche regeoring steun had gevraagd Clemencean heeft den heer de Bom geschreven dat hiJ by minister Rouvier was geweest om ovor Joris te spreken on dat minister Rouvier Joris gunstig gezind is Wy ontleenon deze berichten aan dn Petit Bleu Dat Frankrijk do Belgische tegoering werkelyk steunen zal in zake Joris Volgt uit deze berichten nog niet met stelligheid Het Giornalo d Italia zet de beteekenis van ViscontiVenosta s laak tor Marokkaansche confeientiü uiteen in een sombere beschouwing over Italié s lot als Frankrgk en Duitschland het niet eens mochten worden Niemand zegt het blad in Italié kan naar oen oorlog verlangen waarop het volk van militair politiek en sociaal standpunt gezien absoluut niet is voorbereid Maar het ongeluk wil dat Italiö ingeval van een conflict tiis ichen Frankryk en Duitschland den dans niet ontspringen kan Kiest het Duitschland party lan wordt het door de Fransche en Kngelsche vloten ver dotterd indien niet dan zal Oosleiiryk hel aanvallen met Duitschland toeateraining Do ciericale en militaire pariy in Ooslenryk hunkert al lang naar een oorlog en Rlilow s jongste redevoering is meer een waarschuwing dan een betuiging van vertrouwen in Itulié geweest Het denkbeeld aan zulk een oorlog kan slechts dwazen oen glimlach ontlokken met zulk een blik dat ik ik schaam miJ haast om het te zeggen in tranen uitbarstte in plaats van te antwoorden zooals ik had moeten doen Maar iet deed mjj toch goed en stelde my in staat om haar van baar broeder te vertellen het zoo licht voorstellende als ik maar kon voordat ik haar den brief g if Zy brak dien niet open doch bleef voor my staan alsof zy in een steen veranderd was zy kon niet weenen noch spreken noch verroeren Ik was zoo ontsteld dat ik haar in zulk een akeligen toestand zag dat ik het groote huis waarin ik was en het otiderscheid dat er tusschen bestond geheel vergat Ik nam haar in rayn arm zette haar naast my op de sofa neder juist zooals ik zou doen als ik onze eigene Suze onder een zware ramp moest troosten Welnu ik deed haar spoedig weder evenals vroeger kjjken door haar op allerlei manieren die ik kon bedenken genoeg te geven en zjj legde baar hoofd op myn schouder en ik gaf haar een zoen ik dacht er geen oogendlik aan dat het zulk een aanzienlyke dame en een vreemde was die ik kuste en de tranen kwamen eindelyk voor den dag en dit deed haar goed Wtrit nmlfd