Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1906

y fVo 0025 Zaterdag 13 Januari 10 6 44s e Jaargang fiouMHE miurn iMeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken relet n X De üifg ave dezer Courant geschiet dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei Irie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke oininers V IJ F CENT KW TelcfMi M ê ADVERTËISTIEIS worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Onwte letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiiidd mid en Gevogelte Van al lieden en verder dageluk vemcb verkrijgbaar Braadkaikeni 8o pkip K n Ouiven Puulardcn Kapofn n gcrofule Kendvogels Talingen wilde l Bdvogelii Fatantun I alrjizeij Snippen Korlioender lleevleeiifli enz eni tegen de meent nterk concarreerende pryzen Pankl iar rlioongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T iiVTlBLlflO Poelief Ooatcretraat 18 KOTÏEHUAM Telephoon Intcrc No 2031 DRACHEN QUELLE HET AANGENAAM EN OPWEKKEHDj TAFELWATER T VENSHEIL2AAM VOOR LEVEREN MAAGZIEKTEN NATUUR BRONWATER KOST PER iLITERFLESCHI5C£llfl Vetkrógbaor bU 11 M BELÜNJK Jk Gouda HST adre voor degelijk en lolled choenwerk in beeliüt Het Noord Hrabantscli Schoenen en Laarzenmagazijn KLhlWK J K 10 tegenover do Kleiwcg teeg Voetbalsclioenen Merken 1 he VeH en Th Scrum 8ÏEUKE BCHOOLLAAKZKN OVKRSCHOKNEN ENZ Aanbevelend C SMITS DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACT180HE DE MEEST VOLLEDIOB MOin in i Ki zijn benlist dio dei l inn TUE LAÜIBS JOVUSAL mot minstens drie gratis gikniplo patronen en een gektcui io plaat THE ILL IUIKHH3IAKKH met een gratie geknipt patroon TUK liAXAAH OF CUILD HENS rAsuioys Kindorinodes incl vtlo gratis geknipte patronen rUAAOT Uw HuHhatitMnnr Profi itiimtiteri4 Alle mft kuiitel Uull Utjviieftiirl I Van alle In den bladen vom komende niüdfllen zun UEKNll TE l ATHONEN I mot lloll verklaring Ir p p tegen voonnlbetaling xaii tO t verlvryi baar bu Mll l Y SlMdN s Dun Haag Alle repiratiên en uiiiiKiMii lcn wuik Wie it ker jn wu a loht £ tk l licau te outraiigsn Itiamm Kaatalil au ua vela prtufnemliigm to dci haa l t gekomen odiIui de naam des uitvtnibn Dr HiohMlla vervau digi tf 4 btata macbineii in hal mnldb randt Mafcbliawmant van 0 br StoU wmtck tt K len IkIm Ar TOleljtienf Sikel Cacao n vicrktntoB buoan DeM EikO Ctno nwt melk i ookt em sanganaDW g r tjnil drank TKir 4 lijkiKL briuk oen 4 2 ttwlwili tm t poMln VMT m kop flmaiatit Ak grneaakncMig dnnk bi gnü im ImnbM tiMJita mal watar t b lk o Vurkrilgbaar by t TwaaiHMM B T ApotMkin V Ka AU TTMTTlSK Tïi 0 ntrwlv rt gnnvr M d r vwt Sate luNtt MttnkM Ui iterdUB Kahvatnat IH Dames Zangvereenigiiig AENOLD SPOEL 5 en Laatste Opvoering van de Operelle DE MASCOTTA OP ZATKIU3AG 13 JANtARI 1906 k N avoniN te Tf uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit 0 S GENOEGEN TE GOUDA LAATMKAAKTEN A te bekomen bg den Boekhandelaar J DE TEN Markt Voor leden der Soc Ons Oenoegen 1 O CO l laatsbeipreking bg loting op rQdag 3i i4vondii te H uren Tot heden werden mijne kinaI druppels van Dr De Vrij tot allerlei prijzen verkocM wat aanleiding gaf tot vele onaangenaamheden Om daaraan een einde te maken heb ik den prijs van f 1 00 eruggebracht op 0 75 en is iedere verkooper verpUcJu zich daaraan te houden P EIOPPË Chemisclie Fabriek van B NANIfflNO den Haag AMSTERDAM Egelantiersgracht HOPLEVfeRANCIER RUM PÜI CH CITROKNI ARACI BURQU N DY rerkrUgbaar bIJ aUe gro $lerê ond r mirUunna miKMi nu Dr V tN II IMIL 8003 k UvaMf NS AIYEETENTIffl in aUe Couranten worden aang enomen door het A verleiiUe B reaB nl 1 BHINKMN ZOON SIIIÖ0N S1EÜIT7IN1 I1I VAJ IIK Patent Gasgloeilleht Itesulatenr Hlecht licht te veel ol te weinig gas U na geheel Van de baan en kost slcchls f 06 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de FRIIA S£LTEN EN JL KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln in on Metaalpoetseztract imrk HOOD KRUIS alt de fabriek van Klrma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen He kromu Verkrijgbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H Z 4 ND VOORT J S MOSSEL Kirma L DE 10NÖ A DROST te Woerden bg N DE KRUI 1EF Onnavolgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassingen onze ftt Qliecert geechlMerde PortreUeu f nlKreUogaerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften graiit op aanviaog Boxtel B nOOAKHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen U bczielitigen zgi Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f l iS hij H H Apothekers en Drogisten Let o het merk AN KB lil h AD RICHTER Co Rotterdam Te GoiDA bji C LlltïER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 ElmËPÖTWïiiï Heu wnrilt veriocht op MERK te letten UIT H T MiOlZU Vi H lUVE SWAAY ZONEN QORINCHBM Doie THEEKN worden afgol ferd u ïoraegeldo pakje van rj7 tuKt tm hall en m Ned oni met vermelding van Nommer er iPrg voorzien van nevenitoMi Merk volgens tie Wet gedcq neerd Zich tot de nitvoenng van g eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BRESBAABT Li Gouda Druk Tan A BRINKUAM Zi HulleoiaBdsch Overztcbi Reuter seint uit Petersburg d d 1 Jan Over de staatsbegrooling worden de volgende opgaven gedaan De gewone ontvangsten worden geraamd op 2 027 858 744 Rbl de uitgaven op 2 U18 07ti 550 Rbl De inkomsten bedragen 9 782 194 Rbl meer dan de uitgaven De buitengewone inkomsten bedragen 2 millioen Rbl de inkomsten nit de aanstaande credietoperaliën bedragen 481 114 001 du uitgaven 492 896 225 roebels Öe geheele begrooting sluit aan inkomsten en uitgaven roet een bedrag van 2 510 972 775 Rbl Reuter seint uit Pargs d d 11 Jan De herbenoemde president Doumer zeide in zijne dankbetuiging voor zjjne verkiezing te kunnen constateeren dat de Kamer eenstemmig aan de regeering haren hienn heeft verleend waardoor deze roet eere de voorijggaande moeilijkheden te boven zal kunnen komen Het algemeen kiesrecht znl eder bewgzen dat bet land buitengewoon groote waarde herht aan vaderlandsliefde steunende op zedelijke en materieele kracht en dnt het vastbesloten is den vrede te handhaven en aan de onafhankelgkheid waardigheid en trots van het land niets te kort te doen De Kamer is verdaagd tot 18 dezer Nadat door de betrekkelijk kleine meerderheid van den heer Doumer bij de keuze tot president der Kamer de aanhangers van Fallières waren verblgd is than s voor hen de kleine meerderheid in den Senaat reden tot ongerustheid Het scheen gisteren voor lederen bnitenstaander dat Doumer s ster aan bet tanen is Thans is niets meer zeker en begint de campagne van alle zijde weer op het hevigst te woeden In Engeland is de verkiezingscampagne begonnen Het laatste parlement dat onder de regeering van koningin Victoria gekozen werd is ontbonden en de nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven Het Engelsche Lagerhuis telt 670 leden daarvan moeten gekozen worden in Engeland 465 in Wales 30 in Schotlond 72 in Ierland 103 Het is de grootste bestaande wetgevende vergadering zelfs de Bnsiische Gossndarstwennaja IDoema zal niet zooveel leden tellen FEUILLËTO m mmm imui 166 Zoodra lij kon spreken dankte zij God dat haar broeder gevonden en in goede handen gevallen wat Zij had den moed niet om den brief van den dokter zelve te lezen en veriocht mij dit te doen Ofschoon daarin leer slechte tijding omtrent den jongen mijnheer stond werd er tevens in gezegd dat en goede verzorging en oppassing en het vervoeren van hem uit de vreemde plaats naar ign eigene woning en onder zgn vrienden nog wonderen bij hem zouden kunnen doen Toen ik aan dit gedeelte van den brief kwam sprong zij op en verzocht mg dien aan haar te geven Daarop vroeg liJ wannoer ik naar Comwallis terngkoerdo en uide ik ioo spoedig mogelp want het wordt waarlijk tjjd dat ik thuis komt Willem 1 Wacht zeide ijj wacht bid ik n totdat ik deian brief aan mijn vader heb laten lazan I En zij snelde de kamer nit met den brief in de hand Na eenigen tiJd kwam ig tarug met een Uotand gelaat Zjj lag er heel anders nit u MO TOD ra Mid dat Ik door mat dlon Een ontbinding van het Parlement hoeft niet alleen betrekking op het Lagerhuis do Schotsche paer kiezen vertegenwoordigers voor den duur eener parleroeotszitting in het lloogeihnis de lersche paers worden voor hun levun gekozen en slechts de Engelsche paers hebben zitting krachtens hun geboorterecht In Schotland moeten dus 16 paers worden aangewezen om in het Hoo gerhuis zitting te nemen Het kiesrecht voor het Engelsche Lagerhuis is direct en geheim maar noch elgk noch algemeen Ondanks alle kiesrechtlier vormingen is nog steeds een groot deel vmi de volwassen mannelijke bevolking van het kiesrecht verstoken De inschrgving in het kiezers register is in verscliillende steden en plattelandsgemeenten ten gevolge der nog al ingewikkelde bepalingen niet gelgk In liooldziink bestaat censuskiesrecht 1 rsu nen kunnen in verschillende diitricten kiezer zgn wanneer zg in die di tricten be zittingen hebben En duar de verkiezingen niet III het geheele land op denzelfdoii dag plaals hebben bestaat de mogelgkheid diil kiezers in verschillende districten nok hun stem uitbrengen Chamberlain lioi ft eens in een verkiezingsredoroering medegedeeld dat hg iii zes districten kiezer is oodat hi in staat is zes maal zgp stem uit te brengen Reeds voor jaren heeft de Engeljche liberale parlij gepoogd ann dezen toestand oeh einde te msken door haar devies one man one vote maar tot nog toe is zi er nog niet in geslaagd Volgens de jongste kiezerslijst bedraagt het aantal kiezers 7 266 708 op een bevolking van 43 740 000 zielen De verkiezingen moeten plaats hebben tusschen 13 en 27 Januari maar in dit stel el van uitzonderingen is ook hierop een uitzondering gemaakt Op de Orkney en Shetlands eilanden moet de verkiezing voor 29 Januari plaats hebben In do week van 13 tot 20 Januari hebben de verkiezingen plaats in de staden en in enkele landsdlstricten in de tweede week in de landelgke districten De verkiezingen houden dus het volk ongeveer 14 dagen lang voortdurend in beweging Maar daartegenover staat dat herstemming niet voorkomt die hst meeste stemmen heeft is gekozen Het nieuwe parlement komt op 13 Februari bijeen vgf en twintig dagen na de ontbinding van het oude V Een der belangrgkste punten op het verkiezingsprogram der Engelsche liberalen is brief te komen meer gedaan had om haar familie gelnkkig te maken dan zü mii ooit kon vergelden Bleu heer volgde haar die zooals zg zeide haar oudste broeder was de aardigste en vriendelgkste man dien ik ooit gezien heb Hjj gaf rotj de hand alsof hg mg al zQn leven gekend had en zeide mjj dat ik de eerste was die hg ooit ontmoet had die een weldaad aan een familie bewezen had door haar slechte tgding te brengen Daarop vroeg hiJ mg of ik gereed was om don volgenden mergen met hem de jonge dame en een vriend van hem die een dokter was naar Cornwallis te gaan Ik had er dienzelfden dag al over gedacht om Suze nu te verlaten dus zeide ik van ja Daarop wilde zij mg met laten gaan voordat ik wat gegeten en gedronken had en de lieve vriendelijke jonge dame deed mö een heele boel vragen over Suze en waar zg woonde en over u en de kinderen even alsof ztj ons jaren lang gekend bad De arme meid I zg was zoo opgewonden en zoo verlangend naar den volgenden morgen dat de manheer al wat hiJ kon deed om haar kalm te houden en te verhinderen dat zg een aanval van builen n lachen tegeljjk kreeg waaraan zij in den laatsten tjjd onderhevig schijnt geweest te zijn Eindelgk lieten zg mij gaan en ik vertrok doch bleef o lang bjj Snie tli ik kon voordat ik bMr goodtn dag ulde de staking van den invoer van Chinecsche koelie in Transvaal De correspondentie daarover tusschen don minister van koloniën Lord Elgin en den Regeoringscomraissaris in Zuid Afrika Lord Selborne is thans gepublireerd Die correspondentie loopt van 15 December tot 4 Januari Lord Selborne deelt medo dat aan den Rand 47 241 Chineeschen werkzaam zjjn dat er op dit oogenbiik geen onderweg zgn maar dat contracten voor de levering van 14 700 koelies zgn afgesloten Lord Elgin seinde daarop dat p igingen moeten gedaan worden om het uitzenïen van die 14 700 koelies te beletten IIjj droeg Lord Selborne op roet den rechtsgeleerden raadsman viin Transvaal te overleggen of dit mogelijk wezen zon Lord Selborne antwoordde op 23 December dat niiar die raadsman van meening is de contracten voor bet invoeren der bedoelde Ch neesche koelies met kunnen herroepen worden Op 1 Januari seinde Lord Selborne nog dat bij voor een hevige uitbarsting van verontwaardiging vreest bg de randmgn eigenaars zoo door maatregelen die m Transvaal voor willekeurig gehouden worden de invoer verboden wordt der koelies waarvoor reeds contracten zjjn afgesloten Indien de reeds af gesloten contracten worden goedgekeurd dan is bjj overtuigd dat do beslissing den invoer te slaken toldat de meening van Transvaal gevraagd kun worden loyaal zal worden aangenomen Don zal geen gevoel van onrechtvaardigheid blgven bestaan Daarop seinde lord Elgin den Den Januari dat de Engelsche regeering beslist heeft dat geen pogingen zullen gedaan worden om het aantal Chineesche koelies aan den Rund te vergrooten totdat Transvaal gelegenheid heeft gehad door een gekozen en werkelgk vertegenwoordiging daarover uitspraak te doen In een zijner redevoeringen betreurde sir Henry Caaipbell Bannerman het dat de liberale regeering niel in staat is den invoer dier 14 000 koelies te verbieden Reeds in October heeft minister Lyttelton den eigenaars dor mgnen den raad gegeven den invoer te staken toch zgn sedert dien tgd contracten voir 14 K 0 koelies afgesloten BaUour heeft in een redevoering te UanChester het invoeren van Chineesche werkkrachten in Zuid Afrika verdedigd met een verwijzing naar een besluit dor vroegere liberale regeering om Chineesche koelies in BritschGuyana in te voeren Te Kaapstad is een bgeenkomst gebouden van den Afrikaander Bond ondor leiding vnn Jan Hofmeycr waorin oenstom Zg heeft zich bg het afscheid goed gehouden de lieve meid I God zegene haar Lieve man I Ik vrees dat deze brief heel slecht geschreven is maar de tranen staan my in de oogen als ik aan Suze denk en ik gevoel mg zoo afgemat en gejaagd na hetgeen er voorgevallen is Wg zullen moigen ochtend leer vroeg met een rgtuig vertrekkie dat op den spoortrein zal geplaatst worden Wat zal ik deftig met zulke groote lui in ulk een mooi rgtulg rgden Wat zulh n Willem en Nancy en de andere kinderen verwonderd staan kjjken I Ik zal bgna even spoedig als mgn brief te Treen zgn doch ik vond het beter om maar te schryven opdst gg het goede nieuws zoo spoedig mogelgk zoudt krggen om het aan den jongen manheer mede te doelen Ik houd mg overtuigd dat het hem beter zal maken als hy slechts hoort dat zgn broeder en znster zullen komen om hem naar buis ts brengen Ik kan niet meer schrgren beate Willem ik ben zoo moede ik ben verlangend om n en de kleintjes weder t zien Geloof my Marie Penhule DERDE BEIEF lit DIS SCBMJVEB DEK VOOROilSDK OF DUKscnHimx aak dei iiiib OB llt lEESUARD Deie brld is omstreeks negen jtren Uter mig een motie is aangenomen lot utken ring van den invoer van Chinccsebo arbeiden Krans Kossuth dringt er in het orgaan der Onafhankelgkheidspartij op aan by do Kroon dat deze de Hongaariehe regeoring zal nopen om op te houden met banr politiek van geweld tegen de comitaten omdat de opwinding daar slechts door toeneemt en da k insen op een schikking kleiner worden Graaf Appouyi heeft eei gisteren s jn kiezers te agyUa lya toegesproken Hü lei o a bjj die gelegenheid Er is nu geen worsteling tusschen de parlemontaire partgen meer maar oen str d tus chen verdedigers on tegenstanders van de Grondwet Het volk verlangt vrede maur niet tot eiken prijs en geen vernederende Fejervary ia vergezeld van den minister van koophandel Vörüs Dinsdag naar Woenen vertrokken om daar met Ooluchowsky te spreken over het Servisch Bulgaarsche tolverbond en de ratificatie der reeds gesloten handelsverdragen Fejervary is ook by den Koning geweest om dezen verslag te doen De Spaansche Imparcial heeft het weer over Marokko Het blad nit het vermoedei dat lor conferentie van Algeciras de mogendbeden die niet oomiddellgk in de kwestie betrokken zyn een verzoenende rol zullen spelen Wat bet beginsel van gelgkheld tegenover allo landen op handelsgebicd betreft de Imparcial acht hot oowaarschgniyk dat van dat beginsel zou worden afgeweken Welke mogendheid zou er op gesteld zgn dat het afzetgebied voor haar voortbrengBolei JOU worden verkleind Het gewichtigste punt acht de Imparcial de Inrichting der politie Politie on leger is hier hetzelfde Wie over de politie Ie zeggen heeft in Marokko heeft alles te zeggen Vermoodeiyk zullen de mogendheden er niet in toestemmen hier Fraukrgk alle macht te geven Het Spaansche blad is tegen de oprichting eener internationale bank en dit is geen wonder want er loopt veel Spaansch zilvergeld In Marokko en het gevolg van do oprichting eener internationale bank kon wel eens zgn dat dat ziiveigeld werd uitgedreven Voor Spanje zou dat dubbel schadeiyk zyn scbadelgk tii verband mot het verkeer van Spaansche kooplieden in Marokko en scbadolgk voor den geldsoraloop in Spanje zelf Er ib in Spanje toch al te veel geld in omloop het terugvloeien van zilvergeld uit Marokko zou het geld in Spanje zelf nog gedateerd dan de belde vorige brieven Op den huize Lanreath in Hreconshira Waarde Vriend I Ik merk uit uwen laateen brief dat gy twyfelt ol ik my do omstandfgheden nog wel herinner waaronder ik n meer dan acht aren geleden een zekere belofte gedaan heb uy vergist o daarin geen enkele van die omstandigheden is aan royn geheugen ontsnapt Om o daarvan het bewgs te geven wil ik ze nog eons ophalen Gg zult dunkt my moeten erkennen dat ik niets vergeten heb Na myn vertrek nit Comwallis zal ik ooit hot oogenbiik vergeten w iarop ik Clara en Rudolf het eerst aan myn bed zag staan I toen de zenuwziekte waaraan ik zoo lang geleden heb geweken was door de teedere zorgen myner familie bygestaan door d onvormooide aanwending gwer kunst was een van mgn eerste bemoeiingen u te toonen dat ik dl pogingen door u tot myn herstel aangewend dankbaar wist te waurdeeren door hetzelfde vertrouwen in n te stellen dat ik in mgn naaste en dierbaarste letrekkingen stelde Wor ttmlfd Si