Goudsche Courant, maandag 15 januari 1906

o 9020 Maandag 15 Jaiiiian 1000 448te Jaargang M J E C ESSER 1 Dames ZangYeree niging AEIJOIJ SPOEL 5 en Laatste Opvoering van de Operette DE MASCOTTA OP ZATKRDAG 13 JAiVlJARI 1906 les avond te 7Vi uur in l Zaal RUVSTMIN der Sociëteit 0 S GE OEGR TE GOUDA I I AATSKAARTEN i I 1 te bekomen bjj den BoekhMdelMr J DE VEN Markt Voor ledpn der Soc 0n Genoegen 1 l laalsbopreking by loting op Vrijdag des avonds te 8 nren Era8mu fitiaat 112 ieitliilom Onitrrwijxerr bericht dat 2V liaar CVüWlilt In het op maat knippen en naaien van VoUitmtra van a 15 JAN 7 a bonden ten liniz van nej ff IftKV 1 IH OafMaeen iUa waar zirh dagel kii liierllngen kannen aanmelden Gonditit n teer billgk Papieren patronen zfjo ten allen tjjde verkrijgbaar i ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMrikM Nt M ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel met 10 Centen Groote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reltlei u To St Ue Jilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ai Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tt SClOONISlEMINDINe VAN i Patent Ga ftloelllcht llegulateur Slecht lii hl ti vr l ol te nipg ga h nu geheel van do baan en kont Icchl 0 r jre laiitst Teven ventig ik l w aandacht op de PRIIA SELTEN EN j KODSJSS onovertrefbaar In Uchtkracht en dnurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUHHKLE rU IIRT H 13 Telln 117 UE ooEDKOüParf l K MKE8T PKACTISOHE 1 E MEE8T VOLLEDIGE MO fcWI AIIEl on besliHl diu rl Kirma IIIK LA niKS JOVliSA L mol minsten drie gratis geknipte patronen on een gckleaide plaat TUK ILh hUKSHMAKEU niet een grnll gekuipt ijatroon TUK HAXAAIt Ol CIIII H HEN S rASUlONH Kindcrmodoii mot vele gratis ge ê knipte patronen VHAAUT Vip Hoel ImmlHiiin f Profi ntimmefH f All mH koMlfl llnli iHJvnrgnel Van allu in deze bladen vooikiimcnde modellen zyn GKhMI TK l ATUONKN mot Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetniing van f ü 5 verkrugbaar by MILLY SIMON Don Haag mild en devo clte Van al heden en verder daguiykk versch verkrögbaar HraadkuikonH Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen geincule KendTogela Talingen wilde Eeiidvogelfl Karanten Pnlrysen Snippen Korboender Heevleeseh enz enz tegen do meent sterk concnrroerende pryzen Panklaar Helioongemaakt Iranou door geheel Nederland Aanbevelend T UVTTKtlNU Poolier Ooütemlraat IH ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 adrea voor degolyk en soiled achoenwork ia beirtist Het Noord Krabantsclt Sclioenen en Laarzenniagazljn KLEIWECJ E J0 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoeaen Horken Tkn Ceri nu The Serum STERKE at HOOLLAAttZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend 1 S 1IITS Alle repATitiSn en aangemeten werk Gooda Drrt van A BRINKMAN i Z ftOBEERT LUY55EH Q DEAUX OnOVtRTROFFEH KWALITEITEN LMKIiiT £ mmfJXCKt Te t oiida WIJ TR T 157 KoNTOKiUKt Gübrilikt steeds de WERBLDBBROEHDB m Superior Dniiven BorstlioningExtract Benig helpend en a 4oen I middel tegen verkoudheid astma keelpön kink en slijmhoest bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Z Flacons vu T Kon Stoomfabriek De Honingbloem Verkrüubaar bii Firma WOtfF Jb C Westhaven 198 Gouda A LA TISSSTKIN KleiwettK luO Gouda K H VAN MILU Veerstal I2U te ii A mVUKii MoordrecM VWmË Nuuuirttrtad IJhI A N v ZÏ8SEN ScAoomWfn J Tn TOIIKKN Bot op B v WUK Oudewa r A SCHEER ao i A PW BOE Oudiwattr K vi naa HEMDEN te Rmmii P v d SPtK ioerca tlU U v o STAR WadJifiamên Wed J HOLST WaJdinnnen M KOLKMAN Waddingivm A us oUooT OuJematr A o JONOH Oi fauKi r J P KASTELBIN PoUbrotterdam ü DIKKER te Bmtehop Wl VIISCHIIJWI WC Laat V niet mialeiden iooi AbdiJ airoop Het klooster i o l be8ttat niet l 4 ro van geenerlel waarde P 110 PPË AMSTERDAM Egeiantiersgracht HOPLBVÜR4NCIER PU CH RUM CITROEN ARAC HURGUNDY uLr arUi e l toulril n Dt V N H ml ROOS k H BM iNa AITTERTENTrEN ia alle Conranten worden aang enomen dtwr het Advertenlle Bureaa vai A BIUNIiNAN ZOON Onnavolgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassinge onze lia mUettrt geêcMUerdr f ar trellem E elmlmreHogaerli Zggevin kracht en diepte die naüiakers niet kunnen bereiken Hen overtuige zich geen imitaties voor de eeUe te ontvangen Oeill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmtU op aanvraag Boxtel B HOOAEHTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zyn Kleaw Mvertreflea 1 Trof Dr Lieben welbekend I iaUW XKACIT ILIZII AIImb echt met FibrnkinKFrk tot Tourtdarende radicale en sekere geaextug ran alle lelf de meeai hardnekkige € nuutBiekteUf Tooral OQtsttfia door aidvralingea op jeogdigtn leeftud tl enesuig tan elke zwakte Blett dcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn elecbfee ipgsrerttsriog OnverniOf n Impotent PoUutione eni Uitvoerige proapeotDBMn lr ji cr BM h R l fl i tl S litbbsl fleM li n M Ontra t Depot Matth v d Vut to Ulraanie I póli M Clébtn k Co Hutterdsia 1 HappuL i Gravcnh go I alramaDi de Jong J CxQ Bofter aai V iff Cj o d n bü alle dnnristflD en Hetaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit do fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik jMistieis de kroon Verkrijgbaar te Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J 8 MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden by N DE KRÜIJFF Wie ker zgn wu 4 Bolit Ukel ClICM ta ODtvangan taaanuMi gaatald en na val ftatamiasm In iet handal g onui onder das ama dM oitTiiMkn Dr M loh ll varvMidigl p 4a beate maokiMa ist het wasMIwrasarie MafcblisaenttU van 0 br BtoU wak KantaB riidM Bikel Cacao B TiarkaBtea bnaasB DsH Bkat Okona ia netawlk gakookt aea aaafioan geaaaiile iraakTOor d geiykacè febnik aan 4 tkeelspab vaa t jmim nor ae h Choeriatat Ala genaeakncktige drank bQ mi van diarrhae alaoüa mal water uliiiiftasi TarkTügbaar by d nofaamtli B 1 ApotlMksrs DS T tl to U TIM tms Qeneraalvtrlagnnwoordigar soar Wiim Mus litMldatf imnterdaiB Sabcatnat IW Zenuw en Maaglijders vofdt ait overtniging als een werkelijke hnlp in den nood het boek aulievolek Na ontvangst van adrea per briefkaart worit dit boekje franco par poet toegeaonden door BLOKPOKLB Boekh SSaltbommel Kleinhaodel Id sterken draok BURUEMEtSFER en WKTHOUÜER S van Gouda brengen ingcvbtge art 12 lO der Dr nkvet ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek ora verlot voor den verkoop uitsluitead van alcoholvrijen drank van Gebra Ucrckrfn voor den winkel en de voorkamer van het perceel aan de Hoogstraat wijk A No 110 Binnen 2 weken nadat deie bekendmaking is geschied kan ieder tC fn het verleenpn van het verlof schnttelijke bezwaren inbrengCTI Gouda den 13 Januari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Ue Secretaris BROUWER UuUciilaiidscli Uverzictil De Russische regeering heeft gisteren een oUcieele verklaring uitgevaardigd waarin ZU mededeelt dat ondanks alle pogingen om in verband met de wenscben der Keizeriyke oekase van 24 December de byeenkomst der Kgkadoema te verbaasten de omvangryke voorbereidselen waarBCbgnlgk wel tot vertraging zullen leiden Dl voorbereidbelen zgn het opstellen der kiezerslgsten waarvan bet i nderxoek is op gedragen aan de Kemstvos en de tedelOie besturen De minister van binuenlandsche zaken bad reeds aan die bestuurslichamen de noodige bevelen daarvoor gegeven maar de samenstelling dier lusten zal toch minstens twee maanden duren Daar de nieuwe kieswet van 24 December het aantal kiezers tien tol Tgftienmaal vergroot kan de regeering niet beloven dat de kiezeralgsten v66r het einde van Februari gereed zullen zgn zyn de kiezerslijsten opgesteld dan moeten zg werden gepubliceerd onderzocht en gecorrigeerd waarvoor de oekase van 24 December drie weken bepaalde Ter bespoediging van de bgeenroeping wordt niet aan den Senaat doch aan de Doema zelf het onderzoek van de mandaten der gekozen vertegenwoordigers opgedragen en is de Doema gemachtigd zich wettig geconstitueerd te verklaren als de helft der leden door den Senaat gekozen verklaard zgn De regeering heeft dus alles gedaan om do bgeenroeping van de Doema te bespoedigen maar desondanks vorderen de voorloopige werkzaamheden veel tgd en in geen geval minder dan r 0 dagen zoodat de Doema eerst tegen het laatst van April kan bgeenkomen Ten minste onder voorbehoud dat sta FEUILLETON Sinds den tgd toen wy elkander voor het eerst aan het gasthuis ontmoetten hebt gi pogingen tot herstel van de ziekte van mgn geest en lichaam aangewend met de kieschbeid en de zelfverloochening van een waren vriend Ik gevoelde dat gy recht hadt om te weten door wilke beproevingen ik in den toestand gebracht was waarin gy my aantreft toen gg myn broeder en zuster naar Comwallis vergezeldet ik gevoelde dat en stelde u om het voor u zelven te doorbladeren het verhaal dat ik van mgn dwaling en van haar verschrikkelgke gevolgen opgesteld had in handen U al wat mg overkomen ia zelf te vertellen was moer dan ik toen doen kon en zelfs nu na verloop van zoovele jaren zon kunnen doen Nadat gy het verhaal geleien hadt en hetmg terug gaaft drong gy er op aan dat ik myn toestemming tot de nitgave daarv BIk mgn leven zou geven Ik antwoord dat ik er myn toestemming toe geef Binnen weinige dagen tuit gy het huMKhrift door ra vertroavd pwnoen ost kingen en ongeregeldheden niet nog nieuwe vertragingen doen ontstaan Het geneele besluit der regeering hoewel bet te voorzien was dat het komen zou maakt in Rusland een zeer slechten indruk In een telegram nit Petersburg wordt gezegd In Petersburg beschouwt men de verklaring als door vrees ingegeven Dat die niet ongegrond is kan blgken uit bet volgende Het proletariaat rust zich voor een nieuwe politieke staking waaraan ook post en telegraaf znllen deelnemen Welis waar zal het slagen van die staking op moeiiykheden stuiten daar de regeering zeer waakzaam is en in de laatste weken meer dan 20O0 huiszoekingen heeft laten doen terwgl bovendien zeer uitvoerige verbanningslgslen worden opgesteld Maar desondanks is een zekere invloed van het uit Moskou gevluchte hoofdkwartier der revolutionairen merkbaar die in de omstreken van Petersburg waarschgnlgk aan de Finacbe grens een nieuwe beweging begint Reuter seint nit Tlflis d d 12 Jan Bericht van het Petersbnrgsche Telegranfagentschap Na een stoornis van vier weken ten gevolge van de staking der post en telegraafambtenaren is het telegrapbisch verkeer tusschen de steden van Transkankasië met uitzondering van het gouvernement Kutais hersteld de iiieesto leiders van de staking zQu gevangen genomen Uit het Armenische seminarie zgn bommen naar een patrouille geslingerd 4 Kozakken werden gewond en een Koerd gedood Ook werd by een huiszoeking in de voorstad Didoego waar men vermoedde dat een bommenfabriek gevestigd was op de troepen geschoten Beide keeren werden de huizen door artillerieTuur verwoeit en vielen tal van doeden en gewonden Reuter seint uit Brussel d d 12 Jan De Kamer stemde heden over het eerste artikel betreffende maritieme en militaire werken voor Antwerpen Het eerste gedeelte van artikel 6èn werd aangenomen Hierin wordt de noodzakelgkheid uitgesproken van uitbreiding der haveninrichtingen met het oog op de verbeteringen in den loop der Schelde en de reguleering var de bedding Op het tweede gedeelte was een amendement ingediend door den heer Ruzelle waarmee de regeering instemde en dat bedoelde althans een gedeelte van de nieuw voorgestelde vestingwerken uit te voeren Dit amendement werd verworpen met een gelgk aantal v66ren tegenstemmers en vier onthoudin gen vangen Noch mgn broeder noch mgn zuster hebben er op tegen dat het in het licht gegeven wordt op de voorwaarde die ik vermeld heb en ik aarzel niet om van de vergunning my op die wyze geschonken gebruik te maken Ik heb geen aanmerkingen gemaakt op de loszinnigheid van hst karakter van Rudolf doch de broederlgke welwillendheid en de mannelgke edelmoedigheid die daarin doorschemeren komen hoop ik eved duidoIgk in myn verhaal uit als dit in de werkeIgkheid plaats heeft En Clara die dierbare Clara l het spgt mg dat al wat ik van haar gezegd heb te zwak is voor het edelste onderwerp dat mgn pen of eenige andere pen ooit kan te beschrgven hebben Een moeielgkheid biyft er echter nog overig hoe zal de geschiedenis die ik n binnen kort zal zenden besloten worden f In den zin dien romanlezers aan dat woord hechten heelt mgn geschiedenis geen eigenIgk gezegd besluit De rust die ons allen na onrust ten deel valt voor roy een mat in het leven voor anderen zoo vaak een xnst eerst in het graf I ia het einde waarmede deze beschrgving van myn eigen leven moet besluiten een einde kalm natnnriyk en onbelangrgk en toch misschien niet geheel van alle leering en waarde ontbloot Ia het verkieaeiyk dat ik er my toe Mt om t B eUda meei aUeet te maken en Véór de stemming over artikel één boaloot de Kamer dat het gedeelte van het ontwerp betrekking hebbende op de militaire werken gescheiden zal worden van dat bietreffende de havenwerken Ken part tel uit Pari s meldt van 12 Jan Vresideat Loubet heeft het regeeringsbesluit geteekend waarbg da presidentsverkiezing op Woensdag a s bepaald wordt In lyne millioeneurode in het Pruisltehe Huis van afgevaardigden heeft minister Rbeinbaben ook een enkel woord gezegd over de buitenlandsche politiek dat hoewel kort leker in overleg met den rykskanselier werd gesproken Volgens het ambtrlgke verslag zeide by Mgn ambt is met van dien aard dat ik mii over duu poliiiekcn toestand van ons vaderland heb uit te laten maar na de Troonrede en de beraadslagingen in den Rgksdag kunnen wg er toch geen van allen aan twgfelen dat de staatkundige hemel niet zonder wolken is Inderdaad luo merkt de Vossische Ztg hierbg op niemand kan er aan twgfelen maar wat allen weten krggt nog een byzondere betekenis als een minister het plechtig bevestigt Er zgn goedgeloovige lieden die ziehielf ti anderen diets maken dat met de eeniteaigiigheid ovor het program der conferentie te Algeciras reeds alle gevaar bezworen en voorgoed afgewend en dat vooral na de openbaarmaking van de ambteiyke bescheiden hier en ginds de tgd van misverstand of onaangenaamheden voorby is Houd uw gemak antwoordt de minister van financiën zoover zyn wg nog niet op het oogenblik is de staatkundige hemel niet onbewolkt De Hadrileensche correspondent van de Temps seint aan zgn blad Ik heb een opwekkenden indruk ontvangen by myn bezoeken aan hoogwaardigheidsbekleeders en de Spaansche diplomaten Men is algemeen van oordeel dat er te Algeciras warm zal worden gedebatteerd maar niemand vreest een ernstigen afloop De correspondent van de Tenps beeft ook Radowitz opgezocht den Duitschen gezant te Madrid die Duitachland zal vertegenwoordigen te Algeciras De gezant heeft den journalist vriendelgk ontvangen en gezegd Ik begrgp niet hoe de Eoropeescbe pers zoo overdreven zwaartillend is daar geven de feiten geen aanleiding toe De bedoeling te Beriyn en de instructies daar verstrekt zyn gericht op verzoening De besluit aamenstellen en met verdichticg Ie eindigen wat met waarheid begonnen en tot dusverre voortgezet ia Dat zou zeker evenmin een dienst aan de kunst als aan de waarheid mogen heetenl Wat er overblgft om na het einde van myn dagboek vermeld te worden zal men vinden in den eenvoudigsten en dus ook den besten vorm in de brieven van Willem en Maria Penhale die ik u hiernevens toezend Toen ik Comwallis nogmaals bezocht om den goeden ragnwerker en zgn vrouw te zien en te spreken bemerkte ik in den loop van het gesprek hetwelk ik over het verledene had dat zg de brieven die ly over mg geschreven hadden lerwyi ik te Treen ziek lag nog bewaard hadden Ik vroeg vergunning om een afschrift van deze beide brieven te nemen daar zy bouwstoffen tot aanvulling van een gaping in myn geachiedenia behelsden die ik zelf slechts zeer onvolledig bad kunnen bybreugen Zy stemden er dadaiyk in toe en zeiden my dat zg de brieven die zy elkander na bun huwelgk geschreven hadden altyd even zorgvuldig als vroeger bewaard hadden tot een bewga dat hin eerate liefde ten einde toe onveranderd bleeL Tegeiykertyd verzochten zy my met den meesten ernst en de meeste eenvoudigheid dat ik hun eigene alledaagscbe sitdrukkiogeD zou beschaven Oy zult lichte gevoelens van den Keizer die de Temps heeft medegedeeld zgn ook de gevoelens van ds koizerlgko regeering Wy zalien te Alge ciraa arbeiden aan een werk des vredes Zoo sprak de gezant en hy waa te zeer verlangend dat zyn meening waar zou biyken zei hg om deze voor zich te kunnen houden De internationale vlootbetooging in verband met de Snancieele controle in Macedonié werkt nog na op het eiland Lemnoa Turki che soldaten hebben eenige bewoners van het eiland mishandeld omdat deren indertgd de vreemde schepen levensmiddelen hebben geleverd of op andere wgzo hm taak verlicht Een fanatieke Moslim ging zelfs zoover met een algemeeueu christeninoord op het eiland te dreigen omdat do chriatonen over t algemeen lieh tydeos de bezetting vriendachappeiyk toonden jegens da bemanningen der oorlogsschepen De Orieksche metropoliet van Lemnoa heeft bet toen noodig geoordeeld een ernstig woord te richten tot den Uoetessarief Deze deelde hem mede dat hy gerust kon zgn men had uit KonBtantinopel strenge instructies gezonden dat hg de orde strikt moest handhaven en geen represaille tegen de christeiyke bevolking dulden In verband daarmee had hy de soldalen die zich aan bedoelde mishandeling hadden schuldig gemaakt en den dreigenden Moslim teritond in de gevangeois gezet Den 16en Januari komt do conferentie van Algeciras byeen En met zorg en spanning ziet men die byeenkomst te gemoet Hoe groot de zorg is kan blgken nit de redevoering dia de Pruisische minister van flnanci n in het Huis van Afgevaardigden hield b j bet indienen der begrooting Hy besprak daarin do buitenlandsche staatkunde en wat hg daarby zeide was zeker wel opgesteld in overleg met den Rykskanselier Woordeiyk zeide de hoer von Hhoinbaben Uet ligt niet op myn weg my uit te spreken over den politieleen toestand van ons vaderland Maar na de troonrede en het verhandelde in den Rgksdag kunnen wy er niet over in twgtel zyn dat de politieke hemel niet onbewolkt is Inderdaad daarover kan niemand In twgfel zyn zegt de VotB Ztg Haar wat wy allen weten krygt nog een bgzondere beteekeuis wanneer een minister bet ofScieel bevestigt Er zyn optimisten die zich zelf en anderen wgsmaken dat door de overeenstemming over het program der conferentie ieder gevaar bezworen en afgewend is en dat vooral na de publicatie van deofScieele lyk liunnen begrgpen waarom ik dit liever niet dos en gg zult zeker met mg toestemmen dat deze beide brieven die ik n i tnd even letteriyk moeten afgedrukt worden ik ze eigenhandig afgeschreven heb Ten aanzien van de personen die nog leven zyn met welke dit verhaal roy io verband brengt heb ik weinig te zeggen dat den lezer belang kan inboezemen De man dien ik in de voorafgaande bladzgden onder den naam van Sberwin voorgesteld heb is geloof ik nog in leven en woont in Frankrgk werwaarts hy zich spoedig na de laatste gebeurtenissen die in myn gedenksehriften vermeld zyn begeren hoeft Een nieuw stelsel is door zyn compagnon voor zgn zaak ontworpen hetwelk by echter niet ten uitvoer gebracht beeft daar bg r geen genoegzame middelen voor had Zyn zaken werden verwikkeld er kwam een handelskrisis waaraan hy het hoofd niet kon bieden en bg sloeg een bankroet nadat hy zich eerst schandeiyk van genoeg geld voorzien had om van te kunnen leven Ik hoorde eenige jaren geleden toevallig van hem ale van een man die onder de Éngelsche inwoners der atad waarin by toen woonde den naam had van iemand die buiten schold door verscheidene tamilierampen getroffen was en die zyn verdriet met de voorbeeldigste vroomheid en latenheid verdroeg slot volgt