Goudsche Courant, maandag 15 januari 1906

Dinsdag 10 Januari 1006 44ste Jaargang o 9027 Algemeeiie Maatsohappfl vanLeveiiiverzeharliig enLttfrente ïSur ƒ a n jVteutrs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken niialm ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iniil relein n K 81 De Uitgave Hezev Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondeiing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Da NoUrU J J A MOKTIJN Ie Go da j is voarnemena om op IHiuitHag S Webrnart 1000 r m tl uor in H t ScliaiikU iil aiiiide iKlciir t aldaar4 iW j te irtlfti r Ie vcrluo irH Een WliKELEïïIS Toorïien van Ga en Waterleiding met PAKHUIS ERK en OPEN PLAATSJE op den hoek ran de Prlni UeDdrikttraat en de HeeruwtrMt P no 381 U Ooad Perc 2 Een Fakhiüs en Erf cbter en naait bet rorlge perceel In de Heerenitraal P no 686 te Qoada Perc 3 ËEN WOONHUIS roorrien ran Waterleiding met EBF en PLAATS naait perceel 1 in d Print Heodrikitraal P no 380 te Oosda Perc 4 Ken WOOMIUISJ Tooriien Tan Waterleiding met ERF en OROKD in de Jan ran der Heidenitraal R no 3S te iioada Pare 5 6 7 en 8 Vier Woonhuizen alle Toonlen ran Waterleiding met ER7EN en OROHD in da Boekenbergatraat P noa 786 787 788 en 789 Aanvaarding bjj de betaling der kooppenningen op 7 Maart 1906 I Nadere inlicbtingen ten kantore van Notarii I MONTUN voornoemd aan den Kleiweg E no 21 te Oooda IBreeder by biljetten 1 Openbare Verkooping TE GOUDA op DONDERDAG 8 FEBRUARI 1906 bö opbod en op DONDERDAG 16 FEBRUARI 1906 ty verhooging atilag en combinatie beide dagen dea voormiddag te elf nren in het Hotel DE ZALM ten overitaan van dni ta Haaitrecht geveitigden Notaria 1 KOEMAN viH SE MWmSWOMS mei ftl n BOOIL DEN m te Meuwerkerk aan den IJssel toebehoorende aan den heer K Hooani DUK Al aldaar groot 23 89 45 Hektaren In diverae pereeelen welke yn omachreven in Notitlea die van at 26 Jannari te bekomen lUn ten kantore van Notaria KOEMAN voornoemd rirma C LOÏÏRENS Langde Tiendeweg GOUDA WUNHAKDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van oAte Bordeaux ViB de Safiios IBIJZE HABÜir verdwijnen en het haar krygt lyn natnnr gke klenr terng wanneer men myn met de Gonden Medaille bekroond IIAARIWATGR gebruikt Het middel geett ntet al o il geheel onichadeiyk Flaeona met gebrnlkuanwyxiag 86 en 150 cent by J 7 A S OIJE K LKIWEG No 8 GOUDA Qmi Onk imf BBINKMAN Z Diaaomra k l l Xi MIIIMURI lfl MmMj r L UUMH iiiihi i i lm orniiti m 1 1 icummn tm mt n nm iwmi r umMt Dames Zangvereeniging ARNOLD SPOEL WW op b erla a a ld rr xzools Laatste Opvoering van de Operette DE MASGOTTA OP ZONDAG 14 JANUARI 1906 de avonds te 7V uur In de Zaal KIINSTHI der Sociëteit 0 S GE OËGE TE GOUDA PLAATSKAARTEN k l f te bekomen bg den Boekhandelaar J DE VEN Markt Voor leden der Soc Ona Genoegen l OJtO Plaatsbeapreking by loting op Zondagmorgen te 12 nren rclei heel uitgeput door een Maaglijdeii maar door deSA C UIl 08E genezen Door tnaacbonkomat van den heer P van Goinga drogiat Nienwatad te Leenwarden vernamen wy bet volgende Reeda langen tyd had ik laat van de maag en werd ik zoo zwak dat ik myne beiigheden niet meer verrichten kon Daar de medicünen van den dokter my ook nieta hielpen gebrnikte Ik op raad van een kennis eens de Saogninoae Reeds dadelgk bemerkte ik beteraehap en nadat ik nu 4 fleaschen gebraikt heb ben ik al zooveel opgeknapt dat ik weer al myn werk kan doen Ik kan mg lelf niet begrypen dat ik loo spoedig ben opgeknapt en daar ik dit te danken heb aan de Sangninoae raad ik een ieder die laat heett van de maag on daardoor verzwakt ia dit aititekonde middel aan 8 DE BOER Leenwarden In de meeate gevallen la tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan danrt een flacon tien dagen en koat U de behandeling slechta 12 ot 15 cta per dag Dat is goefikooper dan eenig dergelijk tniddel Prji per fl I 1 50 6 fl f 8 12 8 l 15 Te Gouda by WüLFF A Co Westhaven y ADVERTfflTIÖf in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentle Burean v i A BRINKMAN ZOON rs T J llej Ë C Ë8SËR Erasmusstraat 112 OedtpUmt Ondenei iieree bericht dat zy haar MJHSVS in het op maat knippen en naaien van Cottmmeê van af 15 JAN zal honden ten hnize van IfleJ irj JJJI 0 at ar ai f9a waar licb dageiyka leerlingen kannen aanmelden Conditiën zeer biliyk Papieren patronen zgn ten allen tgde verkrggbaar OFSmBE ÏESEOOFINS OP Dinsdag 23 Januari 1906 des morgens te 10 oren aan het Vendnhnia Wgk K No 232 aan de Peperatraat te Gonda ten overstaan van Notaria A J DE MOOIJ teLekkerkerk VAK De aldaar oog aanwezige Roerende Goederen welke te zien zgn daags te voren van 10 12 en 2 4 ore N B De verkooping geschiedt tonder erediet om contant geld mmmmm VAH DE Patent Gasgloellielit Begulateiir Slecht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de bami en kost slechts i 0 65 geplaatst Teveni vestig ik üw aandacht op de FRIIA SELTEN EN L KOUSJES onovertrefbaar in licbtkracht en dnarzaam beid Aanbevelend I M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 iÜT I adres voor degelgk en soiled scboenwerk I ia beslist Uet Noord Krabantsch Scboenenen MarzenmagazUn KLblWEü E 30 I tegenover de Kleiwegstecg Voetbalschoe en I Merken The Cert en The Serum STERKE 8CH00LLAABZEN I OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend G mm Alle reiaratien n aangemeten werk CügiiacVieux f 1 60 per Liter 1 1 25 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FLrinaHerma Zoon Uüiteulandscl Overzlcbi De verkieiing in Engeland heeft lich voor de liberalen goed ingeiet Drie banner candidalen lyn londer tegencandidaal verkozen o a Sir Cbr Farnees de reeder en de vierde die er zonder strgd kwam is wel een unionist maar tevens vrghandelaar en daarom bebben de liberalen zgn verkiezing niet betwist Dan is gelgk men weet de stemming te Ipswich geëindigd met de verkiecing van beide liberale candidalen In 9U0 kregen de liburaie candidateo 1557 en 4283 stemmen en de conservatieve 4527 on 4207 zoodal er een liberaal en een unionist gekozen was Lettende op de atrooming zooalt tg zich bg de tusschentgdsche verkiezingen getoond heett was een andere nitslag dan die van gisteren nauwelyks te verwachten Toch zal die eerste overwinning aan de stembus de liberalen als een gonatig teeken en een aanmoediging welkom wezen Bernard Shaw die socialist is heeft te Bntlersea voor John Burns gesproken en B S zooals de Engelschen hem vertrouweiyk noemen is als altgd vermakelgk geweest Om de grap van het begin van zgn toespraak te vatten moet men zich berin neren dat John Burns olscboon hg nu Kight Honourable en lid van het Kabinet is in zgn kort jasje blgft loepen hg is er zolfs mee bg den koning in plechtig gehoor geweest en zyn ronden dop niet voor een boegen hoed wil verruilen Onlangs bood men hem een hoogen zyden aun maar bg wees dat aanbod at De liberale regeering zcide nu Shaw met den heer Burns als lid van het kabinet Igkt een man die oude versleten kleeren draagt maar wien de menschen van Battersea een moeien nieuwen hoed hebben gegeven Het is roerend te zien hoe trotscb de andere ministers op den nieuwen hoed lyn Waar ze ook over praten het draait toch hierop uit Heb je wel gelet op onzen nieuwen hoed onzen vriend den Right Hon John Rnrnsf enz Dat is verstandig van hen maar ze hebben nog andere kleedingstukken van dut soort noodig Shaw keurde vervolgene af wat socialis tische partggenooten van hem over Burns gezegd hebben De werklieden vinden het nalnurlgk een groot schandaal dat een van ben £ 2000 in het jaar krygt Het eenige Waaraan zy hangen is hun armoe Zy herinneren zich dat de heer Burns eenigen tyd geleden gezegd heett dat £ 500 in t jaar voor iedereen genoeg ia Maar stel eens dat de post van voorzitter van den FEU ILL ET OX LllLi 158 Van ben dia eens met hem verbonden waren maar nu niet meer in leven zgn behoef ik geen melding te maken en kan ik ook niet Dat gedeelte van het treurige verleden waarin ly voorkomen ia het gedeelte waaraan ik nog huiver om te denken Er ign twee namen die in jaran niet over mgn lippen zgn gekomen die ik in dit leven nimmer weder zal uitspreken De nacht des dooda is om ben die ie aenp droegen gedaald een nacht waarvan ik myn oogen Bteeda tal afwanden Steeds afwenden maar waarheen P Naar de toekomst Haar tie ik ook nn nog alechta schemerachtig Het is tot het tegenwoordige dat myn gedachten tich bepalen met de tevredenheid die naar geen verandaring haakt Oednreade de laatste vyt maanden heb ik hier met Clan gewoond bier op bet kleine buitengoed dat earn het eigendom Ttn onte moeder wat en bat hare ie Lang oor myn vadert dood apraken wg op de root bnitenrlutt dlkw li onr toekon Local Uovemracnt Board onbezoldigd was zon de heer Burns dien dan toch niet aangenomen hebben Toejuichiageo Battersea weet dat hg t doen zon Hg heeft tich nooit om bezoldiging ergens aan onttrokken en de werklui staan dik bg hem in t kryt voor jaren onbetaalden arbeid Bovendien is hg nooit een onderkruiper geweest Hy ia er de man niet naar om onder den looiistandaard te werken en de standaard is in dit geval £ 2000 s jaars D presidentsverkiezing in Frankrgk zal Woensdag r s plaats hebben In een Vrgdog gehouden bgeenkomst van den ministerraad onder voorzilterschnp van Lonbet gehouden werd het besluit hiertoe genomen en onderteekend Deze datum is vaslgeslold ingevolge artikel 8 van de Grondwet van 16 Juli 1875 waarin bepaald wordt dat de Nationale Vergadering uitorlgk een maand voor het eindigen van het mandaat van den president moet bgeenkomen President Loubet werd 18 Februari 1899 gekozen Hoe meer de dag der Presidentsverkiezing nadert des te levendiger wordt de beweging onder de leden van den Senaat en van de Kamer en in de pers De republtkeinache leiders hebben besloten op den dag voor de verkiezing een algemeene vergadering der repablikeinsche groepen te houden ten einde te bepalen wie do candidaat der republikeinen wezen zal Natuurlgk kwam dadelgk de vraag aan de orde of de gentatigden of progressisten aan die vergadering zul en deelnemen dat wil zeggen ot zg als republikeinen zullen worden aangezien nadat zg in de laatste jaren voortdurend tegen den repnblikeinschen linkervleugel hebben gewerkt en gestemd I e uiterste linkerzgde is dan ook zeer geneigd hen uit te sluiten doch de repnblikeinen van den Senaat en de democratische nnie in de Kamer hebben reeda tot hunne toelating besloten De republikeinsche nnie heeft bovendien zelf reeds besloten aan de vergadering der republikeinache groepen deel te nemen Het doel der gematigden is de verkiezing van Fallièrea te beletten omdat de verkiezing van den Sentatspresident als de overwinning der radicalep beschouwd kan worden De gematigden zouden het liefst Donmer benoemd zien maar wgl zg de kans hierop niet groot achten zouden zy een derden candidaat aanwy en van wien zy aannemen dat hg de nieerderhr id voor Falliëres zou knnneii verzwakken r oadat dan zoowel B allières als Doumer plaats zonden moeten atigo dagen die wg te zamen op deze plaata zouden doorbrengen zooals nu bet geval is Ofschoon wy bet dikwyia voor een tyd verlaten zullen wy Lanreath altyd ala ona te hnia beschouwen De jaren van afzondering die ik na myn herstelling buiten heb doorgebracht hebben geen enkel verlangen bg my opgewekt om in de bedrgrige wereld terugtekoeren Rudolf nu het hoofd van onte familie nn door zyn nieuwe plichten tot het besef van lyn nieuwen loeatand ontwaakt Rudolf die reeds verscheidene van de gewoonten welke hem eens aankleefden en vernederden heeft laten varen heett mg verscheidene briwen geschreven waarin hy mg dringend terzocht om de hulpmiddelen te gebruiken die zyn positie hem vergunt my aantebieden indien ik er toe besluit om weder in het openbare leven terogtekeeren Doch ik heb daarop geen plan ik ben nog bealoten om in vergetelheid in afzondering in vrede voort te leven Ik heb te veel geleden ik ben te hevig gewond om mg onder de belden der aerincht te acharen en my tot de boogate rangen ta verheften De roem en de Iniater die ik eena had wenschen te bezitten zonden my nn verblinden en vernietigen Znlke tchokken ala ik doorgeataan heb laten iets achter dat verandering brengt ia het karakter en bet dotil van een leven H t Inrgptd TUI kat bud leniiiiiatlu r maken voor een derden candicaat De MarokkO Conterentie beslaat nog steeds een groote plaats in de besprekingen der wereldpers De Berlgnsche correspondent van de Newyork Herald had een onderhoud met prins Billow over den uitslag der conferentie waarin de Rykskanselier zeide Nocb de Keizer noch iemand anders iu Doitschland wil op de vertegenwoordigers van Frankrgk den minsten druk oefenen die de nationale waardigheid van Frankryk zou kunnen kwetsen Op de conferentie mogen geen overwinnaars of overwonnenen zgn Dnitschland eischt voor alle mogendheden vrgo mededinging in Marokko de opuu deur voor alle natiën j en wordt dit beginsel aanvaard dan lioop ik dat de conferentie met succes zal bekroond worden Duitschland zoekt geen voordeelen voor zich alleen die niet elk ander ook ten deel zullen vallen Ook de iialiaansche ond minister ViscontiVeuosta heelt zich over de quaestie uitgesproken In een interview met den redacteur van de Ecliu de Paris zcide by Do wanacheu van geheel Italië vergezellen my naar Algecira Het land de koning en de regeeriug hupeii dat do conferentie alle moeilgklieden zal effenen de spanning zal doen eindigen en een voortdurenden vrede al doen ontstaan Ik ben overtnigd dat dit doel zal bereikt worden Wat mg betreft ik zal trouw aan mgn opdracht en als vriend van Frankryk en van den vrede geen moeite sparen om mede te werken aan do verweientlgking van dit denkbeeld Mgn vaste hoop ia dat de beraadslagingen der conferentie aan de ver wachtingen van mgn land zullen beantwoorden Dat ia myn oprechte wenscb waarvan ik geheel doordrongen ben en waardoor ik my steeds zal laten leiden De Spaansclie minister van bnitenlandsehe zaken eindelgk verklaarde dat pessimistische opvattingen over de conferentie van Algeciraa niet gerechtvaardigd zyn Men hoopt tot eenstemmigheid te komen over de hoofdpunten en Itlte mogendheden zyn met de beste bedoelingen daarvoor bezield Zondagmiddag vertrokken de aanwezige gedelegeerdan in een eitra trein van Madrid naar Algeciraa In de constitueerende vergadering zal de agenda worden vaatgesteiü en de president worden benoemd Daarna zal onmiddéllgk tot de besprekingen worden overgegaan De Spaanache regeering tal eiken dag aan de pers een mededeeling over hel verhandelde doen toekomen een pad voor my mgn hoop voor de toekomst vertoeft met mgn tegenwoordig geluk in het scbaduwdal der rust Oeen rust die geen plicht erkent en tot nieU dienstig ia geen mat die de gedachte niet kan veredelen en de liefde niet kan heiligen De zaak van de armen en onwetenden in den kleinen kring waarin ik my nu beweeg te behartigen den weg tot vreugde en overvloed t6 banen waar smart en gebrek dien te langen tyd hobbelig gemankt hebben my met lederen dag de tosteriyke liefde meer waardig te betoonen di j nooit moede nooit veranderde in deze laatste wykplaats dat dierbare thuis over my waakt dit zgn de bedoelingen de eenig overgeblevene bedoelingen die ik nog kan hebben Laat my alechta leven om die te volbrengen en het leven zal my alles geschonken hebben wat ik kan wenacbenl Ik heb geSindigd De kalme zomeravond ia om my gedaald terwyi ik aan n zat te achryven j en de atem van Clara de geInkkigate atem nit bet verleden roept my naar bnitej om de ton in tee te zien ondergaan Nogmaala waarwell BI N D K De politie te Konatantinopel heeft te Pera een Armeniër Perzisch ondurduaii met name Shirati in hechtenis genomen Hyiscorrespondent van de III London News De directeur van het hotel een Belg trachtte tich tegen de inhechtenisneming te verzetten doch de man werd met geweld weggevoerd onder voorgeven dat hy als anarchist werd vervolgd in verband met den aan ilag van 21 Juli D Belgiache legatïe en de l erzische ambaasada protesteeren tegen dit optreden der politie die teggen zy de hulp der diplomatie had moeten inroepen By de verkieiingen van Zaterdag te Londen van welke 18 uitslagen tot dusver bekend zgn wonnen de liberalen 10 zetels In bet geheel wonnen zy tot duaver 11 tetala Tweede telegram Te Manchester Eaat werden gekozen de liberaal Herridge met 6403 stemmen tegen 4423 op Ballour Derde telegram Nog 6 liberalen werden gekozen en één unionist de liberalen wannen nog 3 zetels Vierde telegram Tot dusverre tyn 32 liberalen en 12 unionitten gekotan De libenlen wonnen 16 zetels Vgfde telegram Oekazen 46 liberalen waaronder 8 werklieden candidalen 12 unionisten 1 unionist vrghandelaar De liberalen hebben 18 en de arbeidersparty 4 plaataen gewonnen De Dnitscho Ryksdag kwam Zaterdag gereed met de eerste leting van het ontwerp over de hervorming der ryksfinanciën en de belastingen en verwees het ontwerp naar een commiaaie bestaande uit 28 leden ran den Kgksdag In den loop der debatten betoogde de minister van ftnanciën uitdrukkeiyk dat het ontwerp op de tabaksbclasting in gene deele zal leiden tot een tabalmpnopolle Sedert October werd te MunchenGladbacb de gepensioneerde overste Koos vermist Men heeft tbans zgn lyk begraven gevonden aan den groolen weg naar Viersen Het hoofd was van den romp gescheiden De man is vermoord om zyn geld Als dadera zgn de iu hetzelfde huia ala hy wonende echtelieden BlUmer en een broer van Blfimer in hechtenis genomen Zy badden den overate in zgn eigen huis vermoord en liet lyk daarna weggemofleld De moord ia uitgekomen toen BlUmer dingen van waarde die aan den overate hadden toebehoord van de hand trachtte te doen Verspreide Berichten RUILIXD Te Irkoetsk in Siberië moet een heftige revolulionnaire beweging zyn uitgebroken De ondjrgouverneur is verwond en de politiechef is gedood Dit jaar zal als gewooniyk op Czarkoje Selo de nieuwjaarsreceptie worden gebonden en ook zal de zegening van de Newa op de gebruikelgke wgze geschieden De Lokal Anz meldt uit Kieff dat door bet bestuur der poateryen wordt bekend gemaakt dat thans weer alle bnitenlandsehe bladen zonder censnur mogen verzonden worden Alleen teekeningeu met den persoon des keizers worden in beslag genomen DuiTSOHLiXD Na zgn zilveren bruiloft gaat de keizer krniaen in de Middellandsche zee Toevallig zal tich daar dan ook bevinden de koning van Engeland Men hoopt dat beide Bonvereinen alkander dan do hand eena tullent drukken In de Beieracbe kamer leide de adcialiat I VollDtr de volgende merkwaardige voorden a