Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1906

Dinsdag 23 Januari 1900 So 9033 44ste Jaargang IMIUMIUË lOJDMJVT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelorooB N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relet n Sa 82 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Het NederlandschToüneel Opeiil are Yerkooping IR GOli A op DONDEEDAü 8 FEBKIJARI 1906 bü opbod en op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1906 ly verliooging alslag en combinatie beide dagen des voormiddaga te elf uren in het Hotel DE ZALM ten overstaan van de Notarissen J KOEMAN te Haastrecht en H M DE VOS te Capelle aan den IJssel VAN Een goed ouderhoaden BOÜWUANSWOKINS enz genaamd WELOMLEGEN ge teekend B Nos 60 en 51 bestaande nit HEERENHUI8 met annexe BOÖWMANHWONING met Stalling voor dertig stales Vee ZOMERHUIS met KARNSCHÜÜR KOETSHUIS met PA ARDENSTAL zesroeden HOOIBERG enz een Woonhuis geleekond B No 58 een Arbeiderswoning geteekond B No 59 011 ecnige perceeleii ultmuutend WEI ekHOOILAND to zamen groot 23 i 6 Hektaren alles staande en liggendo aan on langs s Gravenweg in do Essepoldar en Gansdurppolder te Meuwerkerk aan den IJssel en zniks in twaall perceelen welke omschreven zyn in Notities die vanaf 25 Januari 1906 te bekomen zon ton kantore van voornoemde Notarissen irnilËRËii 01 Dinsdag 23 Januari 1906 des morgens te 10 aren aan het Venduhuis Wyk K No 232 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van Notaris A J DE MOOIJ te Lekkeikeik VA De aldaar nog aanwezige Roerende Goederen welke te zien zijn daags te voren van 10 12 en 2 1 ure N B De verkooping geschiedt xotider crediet om contant geld ONS VADERLAND 2 Cts PRIMA BAEZIEL Z DELICAAT Hav Mélange 3 Handwerk Sigaren SigareMagazijn S V AN Verkrijgbaar in ilesschen iO ets TH et en l l ü S b j H H Apothekers en Drogisten Let op hel merli AN KM Hl V AD RICHTER Co Rotterdam To Gouda bü C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Drnk van A BRINKMAN i Zx eheel uitgepiil door een Maaglijdeii maar door deSAi Gl Il OSi genezen Door tnsschenkomst van den heer P van Goinga drogist Nieuwstad te Leeuwarden vernamen wiJ het volgende Re ds langen ti d had ik last van de maag en werd ik zoo zwak dat ik mjjne bezigheden niet meer verrichten kon Daar de medicijnen van den dokter miJ ook niets hielpen gebruikte ik op raad van een kennis eens de Sangninose Reeds dadelijk bemerkte ik beterschap en nadat ik na i flesschen gebrnikt heb ben ik al zooveel opgeknapt dat ik weer al mjjn werk kan doen Ik kan miJ zeli niet begrijpen dat ik zoo spoedig ben opgeknapt en daar ik dit te danken heb aan de Sangninose raad ik een ieder die last heelt van de maag en daardoor verzwakt is dit uitstekende middel aan S DE BOER Leeuwarden In do meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost ü de behandeling slechts IS i of 15 cts per dag üat U goedleooper dait eenly deryelljl middel 12 fl f 15 Prijs per tl f 1 50 6 fl f Tc Gouda li VVULFl Co Westhaven Eerste yroole Tournee door Sociëteit ONSGENOEGEBI Gouda Zondag 31 Januari S906 8 uur Slechls een enkele S teclalileileii Voorslelling door liet Circiis Variélé OLYMI IA Directeur P WIL KK Optreden vau alleeu Kertteu Bang itrtUten De Heer O T T O S C H t M A i I do boste Europeesche Schoolrijder met ziin Prachtpaarden Apen en Doggen Circus op t Tooneel w BE mmim in ie eoodeneins uitgevoerd door de Internale Ren Compagnie 2 Heeren en 1 Dame Reuzen Succes E n tneefdere Artlaten van den Eersten Jiang Zie verder aanplak en strooibiljetten Entree lo Rang t 0 80 2e Rang f 0 50 3b Rang f 0 30 voor Leden gewone Reductie Plaatsbespreking van al heden Programma aan de Zaal verkrijgbaar è 10 Cents Kaarten verkrijgbaar van at beden Tn de Sociëteit Ons Genoegen llUl lU UllUiUil Directeuren Mr A W F H SANGER en J DE WAARD Geeit 4 V fanabrieveti uil verkrijgbaar A lOO Correspondenten te Gouda d e Heeren DORTLAND en Co Oe Ecla te KINADHTJPPELS 7a i Dr DE VHIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar 4 f0 3Jl Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw 4 f 0 76 Cbeinlsche Fabriek van H mmm dea Haag Vraagt overal yANNINOa EIWIXSTAAL d f 9S p Uterfleach Per uterflesoh f 0 70 Soiree de declamation fran alse par Charles tlesnard ancien directeur de l école Berlitz do Dantzio ancien professeur des écoles de Londres Rotterdam et Middelbourg dans la S lle de la Société ds Réunie Ie 25 JANVIEIl a 8 liciires du soir Entree f 0 75 PROGRAMME LE CHAPEAU de Jacques Normand LA ROBE d Engène Manuel COURS DE COQDETTEEIE de Lemercier de Neuville 0N DANSERA de Jacques Normand ELLE EST JOLIE de Jacques Normand Nota Les cartes d entrées peuvent étro prises d avance k la librairie J VAN BENTU M ZOON Mark t SociETEiT ONSGENÖEfiEN 4e ABONNEMENTS VOORSTELLING Woensdag 24 Januari 1906 Koninklijke Vereeniging DeRoodeToga Tooneolspel in 4 bedrijnen Aanvang lialf 8 nnr Gewone bepalingen en prijzen De Notaris 1 J A MONTIJN to Oouda is voornemens om op MAANDAG 19 FEBRUARI 1906 v ra 11 uur in Het Schaakbord aan den Kleiweg aldaar publiek te veilen on te verkoopeu TWEE f IIIEELBÜISEN met ERF SCHUUR en PLAATSJE mei afzonderl ke opgang hebbende Bovenwoning voorden van Gas en Waterleiding en velerlei gemakken aan den Langen Tiendeweg te Gouda D nos 70a 706 en 10c bevattende het pand no 70a beaeden WINKEL KAMER KEUKEN SCHUUR en PLAATSJE en boven KAMER en ZOLDER DER no 704 3 KAMEpS KEUKEN en ZOLDER en no 70 AVINKEL 2 KAMERS en KEUKEN Betaling der kooppenningen 19 MAART a s de BOVENWONING te aanvaarden 1 APRIL a s overigens 19 MAART a s Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg E no 21 te Gouda Breeder bij biljetten Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJMIAIVDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze llordeauiL Vfu de f§iauio § soilKilïïili VAN DE Patent Casgloellieht Régulateur Slecht licht te veel of te weinig gas is na geheel van de baan en kost slechts f 065 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIHA SELTEN EN L KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en duarzaamheid Aanbevelend M M V LOOiX DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Bultenlandscl Overzicbt Uit St Petersburg wordt naar Weenen geseind dat een ontploffing op de keizerIpe spoorlijnï die de lijnen naar Tsarskoje Selo Gatsjina Poterhof en Krasnoje Selo verbindt heeft plaats gehad Een baanwachter vond een kist op de rails liggen en toen bj deze naar het wachthuis meenam en begoji te onderzoeken volgde een verschrikkelijke ontploffing waardoor hij zelf en zyn drie zonen werden gedood en een werkman zwaar werd gewond De kist bleek dynamiet te bevatten Een Part tel uit Hamburg d d 20 Jan meldt In Pruisen en Saksen wordt morgen on geveer het geheele leger gereed gehouden wijl men in regeeringskringen aldaar blijkbaar vreest voor het uitbreken nener revo lotie Voor Berlijn is een volledig plan de campagne opgemaakt politieagenten zullen gewapend met revolvers en sabels patrouilleeren 20 000 man infanterie cavalerie en artillerie staan gereed Zoodra er onlusten uitbreken zal de binnenstad van de buitenwiiken hermetisch worden afgesloten en mogen alle n volkomen onverdachte personen deze grenslyn overschrijden zelfs de plaatsen waar de ambulances worden opgericht zijn aangewezen De Hamburgscbe politie maakt bekend dat ook vergaderingen in de open lucht t t nader order verboden zijn Verder zal de politie alhier alle toegangen uit het gebied van Altona op dat van Hamburg streng laten bewaken opdat geen revolutionaire benden uit Pruisen in Hamburg kannen binnendringen de politie te Altona heeft alle vergaderingen voor morgen verboden ofschoon de wet haar daartoe het recht niet gejift heden was hier alles rustig Aan een door de N C uit Hamburg ontvangen schriiTen dd 18 dezer over de on geregeldheden van Woensdagnacht ontleent men het volgende Tot dusver was alles rustig verloopen hoewel de agenten in de straten in bet midden der stad steeds meer moeite badden de aanwassende menigte in bedwang te houden Daar de tramwagens zich slechts zeer langzaam door de volle straten konden bewegen verzamelde zich op de stopplaats hoek Bergstrasse Ferdinandstrasse een groote menigte Hier kwam het het eerst tot wanordelijkheden doordien een bereden politieagent op I FEUILLETON 6 Een Tr emde twgleling rees bü Msvronw Crayford ap en gaf haar de volgende woorden in die zij tot haar jonge vriendin richtte Lieve vroeg iJ eensklaps hebt gg mg alles gezegd P Clara ontstelde alsof de vraag haar schrik aanjoeg Overtuigd dat zj nn den draad in handen had herhaalde roevronw Crayford nadrukkelijk haar vraag in andere woorden In plaats van te antwoorden zag Clara plotseling op Op t zelfde oogenblik kleurde voor t eerst eene blos hare wangen Instinctmatig do richting volgende waarin Clara zag werd mevrou Crayford in den wintertuin een jongmenscj gewaar die Clara voor de volgende wals ki rani opeischon Op nieuw rees er een gedachte bg mevrouw Crayford op Had dit jongemensch vroeg zg zichzelve at iets te maken met het staken ran t verhaal f Had zjj hier da ware reden voor zich van Clara Barnbam a angst b de geItchte aan de naderend temgkomK Tin onhandige en ruwe wijze de menigte wilde terugdringen Van alle kanten begon men hem uit te jouwen en de andere agenten zagen zich genoodzaakt hem te halp te komen waarbij zjj met den platten kant van de sabel duchtig op het volk insloegen Eenige vrouwen kwamen onder den voet en verschillende burgers werden licht verwond Veel erger dan hier werd bet tegen 9 nnr in het centrum der Altstadt waaruit een bovenverdieping ledige flesschen op de agenten geworpen werden die echter meerendeels het publiek troffen Dit gaf het sein tot een algemeen opdringen der politie die hg de rerschillende charges de sabol niet spaarde Het publiek liet zich echter niet onbetuigd en begon met steenen en wat meer Voor de hand lag de politie te bombardeeren j In eeuigo minder goed befaamde straten h id het plebs hel plaveisel Opengebroken en barricades opgeworpen Alle ruiten van winkels restaurants en kantoren werden ingegooid en eenige winkelljasten leeggeplunderd De lantarens werden vernield en bet licht uitgedoofd en van uit het duister viel eeu hagel van projectielen zelfs eenige schoten op de chargeerende agenten De barricades werden met veel moeite genomen en uit den weg geruimd waurby 2 politieagenten zwaar anderen lichter gewond werden Tot éèn uur duurden de ongeregeldheden waarbij de agenten in afdeelingen van 12 man door de straten renden en iedereen die zich niet gauw genoeg uit de voeten maakte ongenadig afranselden met den platten kant van de sabel Vrijdagr hadden in dezelfde bnttrt eenige kleinere ongeregeldheden plaats terwijl op het oogenblik alles rustig Is en verschillendS straten nog door de politie afgezet zijn Evenwel is de lucht nog lang niet zuiver daar Zondag a s de verjaardag van het uitbreken der Russische revolutie gevierd zal worden In Altona zijn reeds zeer strenge maatregelen genomen en het gerucht loopt dat de militairen order hebben gekr gen na eenmaal gewaarschuwd te hebben met scherp te schimpten Bovendien Itan men Woensdag a s weer dergelijke tooneclen verwachten wanneer de Bttrgerscbaft waarin men Vrijdag niet tot eenheid kon komen weder bijeenkomt Zooals doorgaans hadden nok hier weer de onschuldige nieuwsgierigen het meest te lilden De oorzaak der wanordelgkboden ligt niet bij de georganiseerde arbeiders die zich zeer rustig hielden maar bij het gepeupel dat van de gelegenheid gebruik maakte om aan zijn ingewortelden haat tegen de politie lacht te geven en de Winkel Richard Wardour f Mevrouw Craylord besloot haar twijfel tot zekerheid te doen worden Een uwer vrienden lieve f vroeg zg argeloos Wilt giJ ons niet aan elkander voor stellen P Clara stelde in verwarring den jonge man aan haar vriendin voor Mijnheer Francis Aldersley Lucy Mijnheer Aldersley neemt ook deel aan de Noord pooleipeditie Deelgenoot van de expeditie P herhaalde Mevrouw Crayford Ik neem er ook deel aan op mijn manier Ik zal miJ maar zelve aan u voorstellen mijnheer Aldersley daar Clara verzuimd heeft bet voor mg te doen Ik bon Mevrouw Crayford van de Zwerver Behoort u ook tot dat schip f Ik heb die eer niet mevrouw Crayford Ik behoor tot de Zeemeeuw Mevrouw Crayford keek met baar prachtige oogen nu eens Clara dan weder Francis Aldersley aan en zag toen bet slot van Clara s verhaal dat in den steek was gebleven De jonge officier was een flink jongman van goed uitzicht Juist iemand om de moeielijkheid van Clara net Richard Wardour te verergeren 1 Er was geen tgd om verdere vragen te doen Het orkest was reeds met de introdnctie tot de wals aangevangen en Franeia Aldersley wachtte op x ne dannue Het aes woord van veront kasten leeg te stelen Het wetsontwerp nopens den aanleg van een spoorweg in Kameroen is Vrijdag in den Doitschen Ruksdag naar de begrootingscommissie verzonden Dunzelfden weg gingen de wetsontwerpen tot herziening der militaire pensioenen Aan het einde van de vergadeting sprak graaf Ballostrem de voorzitter als volgt Ofschoon ik tot dusver van de riiksregeering geen ambtelijke mededeeling aangaande het hoogst betreurenswaardige atsterton van den staatssecretari i baron v EicKlhofen hoort hoort I en beweging en ook over den t jd van de uitvaart nog geen medeóeoling heb ontvangen hoort I hoort I levendige beweging is mij dit toch uit de kranten bekend Beweging Ik weet dat morgenmiddag 3 uur de uitvaart is Ik geloof nu dat evenals ik de leden van dit hnis de behoefte zullen hebben om dezen even uitnemtinden als bominnelijken staatsman de laatste eer te bewijzen Levendige instemming Daarom wil ik hot huis voorstellen morgen geen vergadering te houden Het Ijjk van Richthofen wordt uit Berluo naar BadenBaden overgebracht waar het heden zal bijgezet worden De plechtigheid te Berlijn waarbj de Rijksdag vertegenwor 4igd zal zijn zal zich dus bepalen tot het uitgeleiden van het stoffelijk overschot naar het station Reuter seint uit Algeciras d d 20 Jan De voorbereiding voor het rapport zal vermoedelijk heden worden be ndigd De toestand is nog steeds kalm Er zal geen vergadering plaats hebben voor Maandag Later telegram De commissie van redactie heeft het ontwerp tot het tegengaan van den smokkelhandel in wapenen in Marokko ten einde gebracht Het ontwerp bevat 1 5 artikelen op verzoek der Spaansche gedelegeerden heeft de commissie nog een artikel ingelascht waarbü aan Spanje het toezicht op den smokkelhandel in wapenen op de grenzen van de presidios wordt gelaten De aangenomen regeling berust voornamelijk op de Engelsohe wetgeving Het ontwerp zal morgen aan alle gedelegeerden ter bostadeering worden uitgereikt en Maandag in de officieele zitting bü de conferentie worden ingediend Zal het ontwerp toegepast kunnen worden dan moet het kracht van wet krijgen bij decreet in ieder land afzonderlgk Het is onjuist dat er zooals het gerucht schuldiging tot den jongen man trok mevrouw Crayford Clara een oogenblik even ter zijde en fluisterde haar toe Eén woord lieve voor gjj naar de balzaal terugkeert t Klinkt misschien wel wat verwaand na het weinige wat gjj mjj hebt medegedeeld maar ik geloof nu den toestand waarin gij verkeert beter intezien dan giJ zelve Wenscht gjj mijn gevoelen te verneitien P Ik verlang zeer dat te hooren Lucy I Ik heb uw oordeel en uw raad noodig 0 j zult beiden hebben zoo volledig en zoo kort mogelijk Ten eerste mijn gevoelen ög hebt geen andere keus dan zoodra mijnheer Wardour terugkomt met hem tot eene verklaring te komen Ten tweede mjjn raad Indien gij die verklaring voor beido partgen gemakkelijk wilt maken driag dan zorg daarby uw onafhankelijk standpunt als vrouw te handhaven Zü drukte sterk op deze laatste woorden terwijl zij bg het uitspreken daarvan naar Francis Aldersley keek Nu zal ik je niet langer van je danser berooven Clara besloot zy en begal zich toen weder naar de balzaal IIL Clara voelt zich nog meer gedrnkt dan ooit na het geaprek met Mevronw Crayford wilde eenige wrijving was bg de leden van de commissie geen enkel lid heeft ook maar een oogenblik geaarzeld om te toonen dat hij met de beste bedoelingen bezield was De conferentie in Algeciras heeft tot dusverre een zeer vredelievend verloop De Fransche dagbladcorrespondenten zijn eenstemmig in hun optimistische beschouwingen zij wijzen vooral op do zeer verzoenende houding die de heer Von Radowitz aanneemt Zelfs de nationalistische Echo de Paris die tot dusver zeer pessimistisch was zegt thans De Duitsche godelegeerden toonen tot dusver een groote reserve maar een van zeer welwillend karakter Het feit dat de quaestie der kustbewaking die tot ernstige moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven is uitgesteld tot na de beraadslagingen over het douanewezen wordt als een gunstig verschijnsel beschouwd Want de voorafgaande regeling der douane quaestie zal de regeling der kufitbewaking gemakkelijker maken De moeiljkheid die over de regeling der politieqaaestie kan ontstaan is nog niet opgelost Wij deelden reeds mede dat de Duitsche regeering het denkbeeld om Marokko in sectoren te verdeelen die elk onder toezicht eener groote mogendheid zonden staan beeft opgegeven doch onder voorwaarde dat de geheele politle regeling aan een neutrale mogendheid zou worden opgedragen Hiertegenover verklaart de Fransche regeering ondanks haar weusch om concessies te doen niet te kunnen toestemmen in eenig voorstel waardoor Duitscbland of een naar Duitsche zjjde overhellenden staat een overmachtigen invloed zou kunnen krjjgen in het Marok aansche leger of de politie Frankrijk kan zich niet blootstellen aan het gevaar ook aan zjjn Algerjjnsche grenzen door Duitscbland direct of indirect te worden bedreigd Een Franscb minister die in dit opzicht de belangen van Frankrijk 2ou ten offer brengen zon door de kamer onverbiddelgk ten val worden gebracht Een bemiddelend voorstel tot oplossingvan dgze moeilijkheid kan slechts dan nitzicht hebben op succes als elke mogelijkheid van bedreiging der Algorijnsche grenzenbeslist zon zon buitengesloten De status quo hoe slecht ook zou voor Frankrijk nog aannemelijker zjjn dan een regeling waaruitvoor Frankrijk nieuwe gevaren zoudenkunnen ontstaan Frankrijk zal op de conferentie bereid gevonden worden toe te geven op alle punten die van economischen aard ziJn die Zg gevoelt zich te ongelukkig om den opwekker den invloed van den dans te ondervinden Na een toer door de zaal te hebben meegemaakt klaagt zg over vermoeidheid Mgnheor Francis Aldersley ziet in de richting van den wintertuin die er nog even uitlokkend koel en ledig uitziet geleidt haar daarin terug en laat haar plaats nemen op een bank tusschen de heesters Zg doet eene poging maar een zeer zwakke om hem te verwgderen Laat ik u niet van den dans afhouden mSnheer Aldersley Hg gaat naast haar zitten en vestigt in virrukking zijne oogen op haar lieftallig en nedergebogen gelaat dat zg niet waagt tot hem opteheffen Hg fluisterde haar toe Noem mg Frank zy haakt er naar hem Frank te noemen zg bemint hem van ganscher harte Maar de waarschuwende woorden van mevrouw Crayford klinken haar nog in de ooren Zg opent haar lippen niet Haar minnaar schuift nog iets nader bg haar on vraagt haar een andere gunst Alle nannen zgn dezelfden in zulke oogenblikken Stilzwögen moedigt hen ontwgfelbaar aan nogmaals een poging te doen WMi tmolgd