Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1906

Het groote aantal zenuwkwalen nnzenofboofdjiij i af tot de voorafgaande kesteekenen van apopleileOieraenberoerte toe trotaeeres aoz Bteeda alle middelen dooi de inttdiHolie wetefMiihap aangewend Kerat aan dett nlenwan tijd komt de eer toe datsij door tiet gebrniii mnkcii van dennenvoaalafltenweg ntimelijk langu da hnid tea pttyaloloElBotie oatdekklna gedaan liepft die na hrjotlerile nroefnemliigon thiiBBOvci do goheele wereld verbreid ia en terwijl ilJ in wetnnHclMppoiiJke kringen dn booKete bel an gate 11 iiK wekt tevaoa eeua weidand blijkt te zijii voor de aati tennwkwalen lijdende menaotilieid Deie f m i HwiJüe la ultKevon den docr üeu gt weien Ot oier van üi zoiJilhei Dr Koniaa ivekaamai n te Vilnlior n en bemat op de on dervmdlug opK iliian in eene ao Jttrige praktijk Uuor wnHSflilns vmi hwt ha rd enmiial per 1aff ivorilt iidiinrfnegra htklr ilair ii doorile tMddanmldd llIJkBsn hatieMHW restel niedPK4 d cM Met deEefeneeawLJEo werden werkel k aokltterende reaiütfttw varkrcgn an lU maakte uoyeel H Kbuk dat van een door den uitvinder jaaotiravaii werkje OVER ZENUWLIJDEN Efi BEROERTE hare voorkamlng an geneilitB tilnneii kort n tijd reada de Vle drak vemoIieDen la Üit boekje b vat niet allen vor het gt9 t jtnbhok voretaanbare verklaringen omtrent liftt WMeu dei nieuwere therapte en de datrmede Belfa in wanliopigi gevallen vBikreKou nilweiking nrnar t ok vuult men daarin wetenaobapnelijk er hniidfi N ti i nTtrte iitriMaeli binden die aan dcz ptiPi iwij f newlid ïijn Eoomede anchri tal van getoivaolirirten van liooBsejilafttiiM geueeMkiuiiliK iU ondel welke P MtnUra maë r prt Aaidi polvkliniak tn Parijs ma Haugemont 10 Stel igreD r med dr praklliaerand geneaahaer aan het i ilnnlD e =l II Charenton óanltattrath Dr Coha Ie Stal in OrDiiinattn med dr arrend arti la Jöhl Dr P Forattier Beneeihoar dkeoteur van het hotpltaal te ApBn Qetielmralh Or Soharini kaïteel Gutr Sad E ns Danet med ir e n e9h r tflrbuteur der galvjno lherapeutiactie Inrichtina voor tentiwlljilari ta me SI Hensrt 334 Coniul van Aibhenliach Bied dr te Corfu Dr Bu Jbaoli arrond aria de ZIrknIti if3bi i it Jochf rnïd dr te Weenen Dr C Bonflavel Ie La Farriers Eure ri van n Cornell Ctntral d l ct de Santé in Frankr k en vele anderen Attn a11 n n JT Kfnnw eMtel mc r of minder ncedknn or aa Kocenaanad rtfitiinarhllshcld Iljileii wtiarvüti dekent ekenen kIJd onroniaohe hoordpljn niloralnB schele hoofjpil tloedaRdra g iroalD prlkkeltiaai he ii f ejaagdhuiJ ilapelonshcld ÜDhamntllka anruit an ontiahsBetIJka ilfli i verder alle Effken die door btroerte getroffen weiden en nog lijden aan de gavolgen daarran ïooaiH vsflonmtmun onvorwoBen tot tprekan ztia tongval BiaeieB k Ukken atitfbeld dar gfwnclitBn mat woort iirerde plln plaatselljii iwakte vanwakking van leheugea eiu ai die reeda onder geneeaktindtca behanilfiiRK eewepet zijn maar door de bekende mlddelaa all ontboudliiKaen n kond watark nnr 1 1 1 i nnnaf kwaal eronden e raden hebben wegaaa wrijven elö IrieTrcn etoonlool of zeebadco geen enasinc of laalclug bansar kwaal eronden bebtien en ten elotte zlJ die vrct a jEcvaclenT beroerte naaartoe radaa hebben wesaaa verachijneelen aU ztah aanhoudead angaltg voalaa ardeovlng la lat beflN baoMaltn aiat laliallanald aikkannpen en donkar worden voor de oegen drukkende pijn onder nat vMrhaafl aHiiinBln de ooria halvee vatt triebfl lng in en het iiaptrt vaa handen en voelen aan al date drla oatanriio van Eannivlljdera tie ook aan tenge mNijss lijdende aan Dieekiuwil en jtraohtelooahaM ooi an eioode lelfs aan Jongs larionen die veel mei hel hoofd wark n en geeetelijke reactie wlllea voorkomen wordt dringend aan geraden iloh het boven vermelde werkje aan te echaffen hetwelk opaanvraga koatataoi aaftaaoa ver tonden wordt door AmNtcrdan door H XBBASI A Co Helllgeweg BottardMU F B tmb HAiVTBV KOLrp Apottiakto Kort HooCataag LVtrMht LOBRV Jk rABTOV Ondegraoht bU ia Oaardbnig F tt On Ie Jongita hygiennlaati medlolnale t ntoonate llngla de Dr WelMHsaaa aaba ot te HadlMilit inil mm XUwarMi teikl bakMM t de handelsbelangen en het beginsel der open dear betreffen Het kan en wil echter zgn standpunt in de politie qaaestie niet opgeven Zelfs als het dit zon willen en aan DnitschUnd of een onder Dnitschen invloed staande mogendheid de pulitie contrule overlaten in de districten aan den Atlantischen Oceaan dit dan zon afstuiten op den onwil van Engeland Het Berliner Ta eblatt meent dat in dit geval het politie toezicht moet worden opgedragen aan een mogendheid die niet naar Dnitsche zijde overhelt en dat Spanje daarvoor van zelf aangewezen is Een nederlaag zooals de Engelsehe unionisten thans Igdon een volkomen wegvegen van hun meerderheid in het parlement en van hun voornaamste leiders zal wel nooit door eenige partg in een eenig land zijn beleefd De verkiezing van 1900 bad een parlement naar Westminster gebracht waarin 402 Unionisten stonden tegen over een gecombineerde minderheid van liberalen nationalisten en werkmansafgevaardigden van 268 De unionistische meerderheid bedroeg dns 134 stemmen De aanvullingsverkiezingen tusBchen 1900 en de ontbinding gehouden had den die partijverhouding wel belangrijk gewijzigd het aantal liberale leden was geklommen tot 301 dat der conservatieven gedaald tot 369 Toch had de conservatieve partjj nog altoos een meerderheid van 68 stemmen En nn zweept de verkiezing die meerderheid niet alleen weg maar brengt de conservatieven verreweg in de minderheid Voor zoover de uitslagen thans bekend zjjn werden gekozen 232 libiralen 35 leden der arbeiderspartij nationalisten dus aan de ministerisele zgde 339 leden wat reeds i Stemmen boven de volstrekte meerderheid beteekent Daartegenover staat 96 unionisten waarbij i rekening moet houden dat hieronder 9 conservatieve vrijhandelaars lijn in het protectie vraagstuk zouden die zich dns aan de zijde der regeering scharen 0ü sont les neiges d antan f mag Balfour wel vragen En het is nog lang niet uit Beeds nn staan de liberalen op een volkomen onafhankelp stacdpant Zy kunnen nu reeds beschikken over 232 stemmen in het nieuwe parlement en wanneer de andere partyen conservatieven lersche nationalisten en werklieden zich tegen haar zouden vereenigen wat vrijwel ondenkbaar is dan lou die combinatie voor hét oogenblik kannen beschikken over 203 stemmen Het ziet er naar uit alsof elke nieuwe dag deze liberale overwinning nog sterker wil Bccentneeren Wat Chamberlain nog moge beweren het Tonnis over zyn tariefplannen door het geheele land met verwonderlgke eenstemmigheid geveld is te duideiyk om eenigen twgfel toe te laten Verspreide Berichten Frankrijk In den Vrgdag gehouden ministerraad sprak president Lonbet zgn bigdschap nit over de waardige rustige wgze waarop de presidentsverkiezing te Versailles heeft plaats gehad De ministers begaven zich vervolgens naar de woning van den heer Loubet en boden het echtpaar Loubet een zilveren kunstwerk aan In een onderhoud bü de ontvangst van de repnblikeinsche groep in den Senaat zeide de heer Fallières dat het Elysée zoolang hg er was zou bigven een bolwerk van de democratie Waarschynigk zal voorzitter van den senaat worden de eerste vice president Dabost Belqie Vrydag is de Kamer met het debat over de Antwerpsche vesting en havenplannen gereed gekomen artikel 6 werd bg zitten en opstaan aangenomen De tweede lezing van het geheele ontwerp zal nu plaats hebben op Woensdag aanstaande Rusland Naar de Standard uit Odessa verneemt zijn by een dyna nietaanslag aan de Joden toegeschreven vgf agenten gedood en zeven gewond Troepen omringen de kathedraal wegens het gerucht dat deze met een aanslag bedreigd wordt De ook hier te lande door zgn geschriften bekende Dentsch scbryver van Zestien jaren Siberische ballingschap waarin hg zyn eigen lyden beschrgft was na de afkondiging van de amnestie naar Rusland teruggekeerd Maar nn is hg te Warschau weer gevat en als hg weder naar Siberië wordt gezonden waar wel kans op is zal hg allicht beter bewaakt worden dan den eersten keer toen hy wist te ontsnappen Baron Korf kapitein van de garde knrassiers der keizerin was in de Baltische provinciën gedwongen door een peloton een troep opstandelingen te laten doodschieten Op het oogenblik dat by Taarr comman deerde schoot bij zich voor zijn eigen manschappen een kogel door het hoofd Ahkrika President Boosevelt heeft uit Europa het verzoek gekregen de Armenische qnaestie aan de tweede Haagschc vredesconferentie te onderwerpen De regeering van Coln mbia heeft over Bogota den sta t van beleg afgekondigd gedurende den tgd dat de krggsraad de zaak behandelt tegen de samenzweerders van December De vroegere president van Argentinië Mitre is gestorven Gemeng de Berichten dit Berign wordt bericht dat de Vorwïrts oproepingen bevat voor niet minder dan 31 protestvergaderingen die Vrgdagmiddag 12 nur gehouden zgn in Berign onder de sprekers bevinden zich Bebel Heine Ledebour en Singer In de voorsteden znllen 62 protestmeetings gehouden worden De agenda voor al deze bgeenkomsten luidt Tegen het ontnemen der rechten aan het volk ten tegen knechting van het volk Gegen Volksentrechtung und Volksknechtnng Een telegram nit Santiago bericht dat de revolutionoairen Cjuito zgn binnengetrokken De vice president Alfred Baquerizo die voor het oogenblik daar is zal het uitvoerend gezag aanvaarden en de nieuwe minister benoemen Uit Zutphen bericht men In aansluiting met een bericht van Zaterdag kan gemeld worden dal ook de kerkknecht K bekend heeft verschillende diefstallen van gelden der diaconie te hebben gepleegd K s vronw heelt ook bekend üit Watergraafsmeer meldt men nao de Tel In verband met de zaak van den alhier woonachtigen ü de V die onlangs door een paar Amsterdumsche recherchenis met behulp van de politie alhier gearresteerd werd als verdacht van de te Bloemendaal gepleegde inbraak vernemen wg nog dat daze ook verdacht wordt van het plegen van drie inbraken welk in een tgdsverloop van enkele maanden in deze gemeente gepleegd zijn De politie is thans ook den medeplichtige van U de V op het spoor gekomen Een opera zonder dirigent een onding I Zoo zou men geneigd zgn te zeggen sehrgft het Leidsch Dbl Zy die de nitvoering van de Cavalleria door de Italiaansche Opera b Voonden zullen deze bewering nog niet zoo grifweg willen onderschrgven Inderdaa4 ontbrak maestro Coniglio de dirigent en de eenige die buiten hem de partituur kende was de souffleur Maar deze jonge man die nooit de Cavalleria gedirigeerd had nam dapper den stal in handen en zwaaide dien met een yver en toewyding en een zekerheid die het onmogeiyk maakten te gevoelen dat het geen dirigent was die daar zat De storm heeft Zaterdagochtend te Beriyn een vier meter hoog zinken beeld van den aartsengel Michael van het dak van de Michaëlskerk afgerukt Het kwam neer op een cementen figuur naast den ingang van de kerk dat vernield werd Hoewel er veel menschen in de nabgheid waren is er niemand gedeerd L it alle streken van Duitschland komen berichten over vernieling die de storm aangericht heeft Te Lttbtheen in Mecklenburg is een nieuwe ijzeren fabriekslift ingestort waarby twee arbeiders zgn omgekomen Te Alteld Hannover werd het dak van een machineloods weggerukt Drie voorbggaande arbeiders zgn zwaar gekwetst een hunner doodelgk Te Hamburg hebben eenige straten blank gestaan en kregen schepen in de haven en op stroom averg Te Beriyn en Charlottenburg zgn vele uitstalramen ingewaaid in den Tiergartén en de bosschen in den omtrek boomen ontworteld enz Te Harburg bg Hamburg is de schoorsteen van een bakkerij op het huis er naast gevallen een kind kwam om en een vrouw brak de beenen De eigenaar van een verhuurkantoor voor dienstboden te Weenen had iemand bg wien een keukenmeid geplaatst was aangeklaagd daar deze f 3 60 het bedongen loon voor het plaatsen van een dienstbode weigerde te betalen omdat hi de gedienstige na twee dagen weer weg had moeten zenden Voor de rechtbank bewees de aangeklaagde door getuigen dat zgn nienwe keukenmeid zijn vrouw uit de keuken gegooid had gedarende het koken sigaren rookte het servies kapot sloeg omdat het haar niet beviel en eindelgk weigerde te koken omdat zy ohaatien wiM rtjdeo De rechter ordeelda dat de aangeklaagde in dit geval het recht had zgn dienstbode weg te zenden en niets aaH het bureau schuldig was Een afgrgselgk drama heeft zich Zaterdagavond tnsschen elf en twaalf nnr afgespeeld in perceel Wagenaarstraat 115 te Amsterdam Op de derde verdieping voor zat de familie Kok rnstig bgeen toen d Kok de vader beschonken thuiskwam Het dnnrde niet lang of hg kreeg twist met zgn achtf tienjarige dochter welke twist zoo hoog liep dat hg een mes greep waarmede hij het meisje te lyt wilde De stiefzoon Jacob Zoet genaamd kwam echter tusschenbeide waarop de beschonken man het meisje liet loopen maar zich nu tegen haar verdediger keerde Deze op zelfbehoud bedacht greep een toevallig voor de hand liggende bgl waarmede hg Kok een diepe wond in den schedel toebracht Razend van pgn en woede holde Kok do deur uit en een wagenloods binnen naast perceel 115 De daar nog aanwezige mannen legden hem op een handkar en vervoerden hem zoo vlug mogelgk naar het Onze Lieve Vrouwe öasthuis waar men Kok ter verpleging opnam De inmiddels gewaarschuwde politie was ondertusschen verschenen en arresteerde den stiefzoon Bg de pogingen die het gezin aanwendde om den beschonken vader het mes te ontrukken liep de moeder ook een kleine snede aan den pols op Naar wg ten slotte van de buren vernamen staat G Kok in den omtrek zgner woning alles behalve gunstig bekend De toestand van Kok was gisterenmiddag naar omstandigheden bevredigend te noemen Tel I Het Volksdagblad bevat een uitvoerig schrijven van den heer C Comelissen te Pargs den bekenden anarchist omtrent de reis van het stoomschip Sirius het geheimzinnige schip waarvan indertgd melding werd gemaakt en dat uit de haven te Amsterdam met een onbekende bestemming vertrok Uit het verhaal van den heer Comelissen blijkt nu dat het schip geladen met duizenden geweren en bgna 2 millioen patronen bestemd was naar een haven in de Zwarte Zee en dat de wapenen voor de bevolking in den Kankasus Georgië bestemd waren en daar ook ten behoeve De heer Comelissen die de reis schynt meegemaakt te hebben noemt zich zelf den eigenaar van genoemd zeeschip doch hg plaatst het woord eigenaar tnsschen aanhalingsteekens wat wel zal beteekenen dat hg slechts in naam eigenaar is Men schrijft uit Delft aan de N E O De Kamer van Arbeid voor de voedingsen genotmiddejen alhier heeft tot den minister van landbouw handel en nyverheid een adres gericht waarin op herziening der wet op de Kamers van Arbeid wordt aangedrongen De adressante noemt deze herziening een zaak van groote urgentie zullen althans in de toekomst der Kamers meer dan tot heden kuunen voldoen aan de haar opgelegde verplichtingen De Kamer zei uiteen dat waar zjj inlichtingen vraagt nopens arbeidsverhoudingen of waar zij tracht een arbeidsgeschil te voorkomen of te vereffenen zg zeer dikwgls stuit op den onwil van een van partgen of beide die nalatig bigven om 6f voor de Kamer te verschynen of de gevraagde inlichtingeu schriftelgk te verstrekken dat deze machteloosheid haar zeer dikwyis tot werkeloosheid doemt omdat haar geen enkel dwangmiddel ten dienste staat ja lalla haar de bevoegdheid ontbreekt nalatigen te bevoegder plaatse ter gerechtelijke vervolging voor te dragen de leeltydgrens van 30 jaren om als lid eener K v A zitting t kannen nemen acht de Kamer te eng zg zag die gaarne verraimd tot vgf en twintig jaar en wijst er op dat individueele mondigheid voor de wet reeds op 21 jarigea leef tgd intreedt zoodat ondersteld mag warden dat een werkman of patroon op 25 jarigen leeftyd over voldoende levenservaring beschikt om met vrucht aan het werk eener K v A te kannen deelnemen op verhooging van de toelage roor bareelkosten aan den secretaris wordt aangedrongen en ten slotte op verandering in de wyze waarop de verkiezingen voor de Kamers zgn geregeld en van den vorm van het stembiljet opdat versnippering van stemmen en daardoor noodelooze herstemming vermeden zullen worden Aan het adres is een memorie toegevoegd waarin de grieven der Kamer met voorbeelden alt de practgk barer zesjarige werkzaamheid worden toegelicht Van bet adres werd een afschrift gezonden aan alle leden dor Staten Qeneraal hoofden van departemeuten van algemeen bestuur en aan alle Kamers van Arbeid Naar de Arnh Ct met zekerheid verneemt heeft mr A J Boeat commissaris der Koningin in de provincie Zeeland tegen 1 Mei zgn eervol ontslag aangevraagd De heer Roest is sedert 1897 commissaris der Koningin in Zeeland Men meldt uit Groningen aan de N C Toen Zaterdagnacht ongeveer drie nur de brigadiers der politie Lombeck en Blauw op surveillance waren zagen zg tot hun groote verbazing licht in het kantoor van den heer J H Hanmingh likeurstokor en distillateur aan de Hooge A De gordgnen waren niet neergelaten zoodat ze konden waarnemen hoe een tweetal er niet als kantoorbedienden uitziende jongemannon bezig waren met eea onderzoek van portefeuilles boeken en papieren Onmiddellgk werd door een hunner de fabrikant gewekt en met diens bediende gezameulgk jacht gemaakt op de beide inbrekers De uitgangen van de fabriek en het pakhuis werden bezet en daarna de deur die nog op slot zat geopend De beide dieven werden in hun werk verrast en onmiddellgk gearresteerd Het bleek dat zij het pakhuis van de achterzgde waren binnengedrongen met behulp van een ladder door een raampje boven den ingang In de fabriek die zg door een niet gegrendelde deur gemakkelgk konden binnenkomen hebben te de daar aanwezige dranken als advocaat brandewgn op rozgnen boerenjongens likeuren niet onaangeroerd gelaten Beide jongelui stonden bg de politie als slecht bekend De eene J Nieland heelt reeds meermalen met de politie kennis gemaakt terwyi de tweede N Olthoff van zgn 13e tot zgn 18e jaar in het verbeteringsgesticht te Avereest werd opgevoed welk gesticht hg nu ongeveer een jaar geleden verliet Uit Altenbeken wordt gemeld dat drie werklieden in den tunnel aldaar opgesloten zgn door een aardverschuiving Pogingen tot redding van de ongelukkige zgn vruchteloos gebleven Een verkiezings prent De bekende teekenaar van de Westminster Gazette Gould heeft een zeer gelukkige verkiezings prent geteekend Twee ladders de unionistische en liberale zonder de klimmende poppen die door hun verschil van hoogte den stand van den nitslag moeten aangegeven Niets dan twee ladders De liberale leider Campbell Bannerman vraagt Zeg Arthur waar is jou klimmend mannetje f En de unionistische leider Balfour antwoordt Hg is nog niet hoog genoeg V nr is de jouwe waarop de liberale leider zegt 0 de ragne is al op de volgende verdieping De posttrein no 88 van Ostende naar Keulen ia Vrydagavond te Wetteren nabg Gent in botsing gekomen met eenige spoorwegwageus Het postrgtnig derailleerde en verbrandde met den geheelen inhoud De geheele correspondentie bestemd voor België en Duitschland werd vernietigd Een Beutertelegram spreekt van verschillende gekwetsten de Brusselsche Petit Bleu daarentegen zegt dat er geen persoonlgke ongelukken voorkwamen terwgl de Gazette weer meldt dat verscheidene reizigers zgn gewond wier identiteit men echter nog niet heeft kunnen vaststellen Het ongeluk moet te wgten zgn aan een vertraging van 1 uar 10 minaten die de mailboot vau Dover had wegens de onstuimige zee Deze boot correspondeert op verschillende posttreinen waarvan de eerste Ostende Weenen met 6i minuten vertraging vertrok de tweede Ostende Bazel met ib minuten en de derde Ostende Keulen met slechts 20 minaten Wanneer men nu weet dat deze trein gawooniyk 90 E M per nar aflegt kan men zich een voorstelling maken van zyn snelheid toen de botsing plaats had Een der gewonden een poatambtenaar kwam denzelfden avond nog te Brussel aan met verbonden hoofd en handen Hy liet zich in het hospitaal opnieuw verbinden doch begaf zich vervolgens naar zgn woning te Brussel De Pargsche correspondent van de N R Ct geeft in een brief zgn indrukken weer van de presidentsverkiezing Nadat hg eerst de stemming zelf heeft beschreven gaat hy door Van dat oogenblik d w z na de sluiting van de stembus is het in de smalle galerie des bustes die tot salie des Pas Perdas dient bgna niet meer te verkeeren van de volte en opwinding Senatoren Kamerleden jonmalisten verdringen elkaar interpelleeren elkaar een enkele dame de vroegere directrice van de Fronde de rgpe blonde Marguerite Durand Twee aanstaande academicians ontmoeten er elkaar het Kamerlid Bibot en de schrijver Manrioe Barrès die beiden binnenkort Ud van hst onsterfelijke gezelschap hopen te worden Heftige discassiën over den nitslag hebben no in alle boeken plaats eu soGialiit zweert dat het absoluut onmogelgk is hoeveel stemmingen men ook houden wil dat Doumer ooit meer dan 400 stemmen kan halen en daar de meerderheid 426 is een donmerist valt hem in de rede wacht maar tien minuten en we znllen eens zien of uw Fallières er bg de eerste stemming zoo zeker i en by de tweede stemming hoeveel zullen hem daar getrouw bigven De socialist haalt minachtend de schouders op Er zgn ten slotte minder verraders dan jullie denken dat is jullie misrekening Ben ander komt er bg bet is niet meer de moeite waard nu nog gissingen en voorspellingen te maken En inderdaad het oogenblik begint te naderen De parlementsleden zyn naar de speciale couloirs gegaan om den uitslag dadelgk van de stemuitzoekers te vernemen Een rg kamerdienaars houdt de opdringende jour nalisten in bedwang Het is een dichte massa pennekrassers alles door elkander hoog en laag de hoofdredacteur van de Figaro in eigen persoon in het gedrang naast uw correspondent Als er een parlementslid in dB gang voorbggaat wordt hy aangeBÓepen hallo kom hier hoe staat het Ze tten aan twoalf tafels te tellen maar nergens is nog iets zeker Ein oogenblik later een ander een naiionalist Aan twee tafels is Fallières voor maar slechts eeu heel klein beetje aan èén tafel is Doumer voor voor de rest alles gelgk dus zeker een tweede stemming Dat zon je wel willen roept een spottende stem uit de journalistenmasso Algemeen gelach De eiminister van Justitie Vallé gaat voorbg Fallières is in allen geval voor of er een tweede stemming noodig zal zgn Maar voor hy nog uit kan spreken hoort men achter in de gang een luid gejuich luide kreten Vive la Répnblique Kamerleden komen aangesneld Fallières Enorm gedrang en opscüudding Gebrul van stilte Hoeveel stemmen 448 440 zegt een ander 439 En Doumer 371 439 voor Fallières bevestigt een depute die met een papiertje komt De juiste cyfers zyn mg nog opbekend op het oogenblik de Débats geeft op 439 de Temps 449 Dan heeft een stormloop plaats naar do telegraafbureauz die aan het eind van een gang zgn Er zyn zeven loketten en zeker 70 menschen die te gelgk telegrafeeren willen Het is dringend telegrafeeren in den dubbelen zin des woords Een bejaard echtpaar lo Volendam dat reeds 52 jaar door den band des bnwelgksis vereenigd vierde eerst deze week zyn gouden bruiloft omdat het 2 jaar geleden hieraan niet had gedacht I Min meldt uit Amsterdam Bestnurderen van het genootscliap Liefdadigheid naar Vermogen birichten dat de collectekaarten voor Oud en Niea aarsgave tot dusver een totaal bedrag van f 8965 26 hebben ingebracht Aan allen die daartoe hebben meegewerkt en bggedragen betuigen zg daarvoor hun warmen dank Vele collectekaarten echter zyn tot dusver nog niet teruggekomen en daarom noodigen zy ieder die er wel een ontving doch nog niet terugzond met allen aandrang uit oro zgn collectekaart mot de opbrengst op te zenden naar het kantoor Raamgracht 4 Elke bgdrage ook kleeding dekking bons voor levensmiddelen enz wordt in dank aanvaard want er is veel noodig in de aan hun zorgen toevertrouwde gezinnen Ontslag uit den dienst bg de marine Naar het Volk verneemt hebben sinds de mededeeling van den minister van Marine dat aan schepelingen die een ernstigen tegenzin in den dienst hebben onder bepaalde voorwaarden en op hnn verzoek ontslag uit den dienst kan worden verleend alleen aan boord van het wachtschip te Helder reeds meer dan 20 schepelingen ontslag gevraagd Het meerendeel hunner behoort tot het oudere matrozenpersoneel Zg moesten toen een schriftelgke verklaring aan den kommaodlint overleggen waarin zg dien ernstigen tegenzin nader moesten motiveeren In het laatst der vorige week is nu door den kommandant aan enkelen de toezegging gedaan dat zg wanneer ze over drie maanden nog op hetzelfde standpunt staan znllen worden ontslagen Enkele anderen die aen minder goed doch volstrekt geen slecht gedrag hebben konden later eens terugkomen wanneer hnn gedrag minder te wenschen laat Aan hen wien ontslag is toegezegd is gevraagd welk vak zij in de burgermaatschappg denken te gaan uitoefenen en aan hun ouders of indien zg gehuwd zgn aan han echtgenooten zal door het marinebestuur per brief worden gevraagd hoe zg over een en ander denken Varder is hun meegedeeld dat de gelegenheid om later weer in dienst te treden slechts in zeer bgzondere gevallen voor hen xal openstaan De mogelijkheid daartoe Bchgnt dns niet geheel te worden afgesneden Voor de rechtbank te Arnhem is de zaak behandeld van C B timmermansknecfat beschuldigd van moord op zyn gewezen maisje Helena M in den avond van 7 November Het meisje werd door twee kogels getroffen verkeerde langen tyd in levensgevaar maar is thans nagenoeg hersteld Ue aanleiding was dat B door zgn meisje was afgeschreven omdat hg bet haar lastig maakte en zg zelfs eens een dienst door zgn toedoen had verloren Bekl had nadat hg het briefje van zgn meisje gekregen had dadelgk gedaan genomen by zgn baas naar hg beweert om naar Amerika te gaan Daarop kocht hg een revolver met 12 patronen schreef op het postkantoor aan zgn en haar ouders afscheidsbrieven frankeerde zo maar vergat ze in de bus te doen wat hg eerst na den aanslag deed en ontmoette om 8 uur in de Weverstraat Helena en haar zuster Bekl vroeg haar hem weg te brengen naar het Station De meisjes deden dat maar bg de Burgemeester Weertsstraat vroeg bekl zgn meisje een oogenblikje alleen te spreken B heeft toen zgn meisje rant haar toestemming in de borst geschoten en nog een tweede schot gelost dat baar in den rug trof zooals hem nu gebleken is Voor hg zich zelf kon dooden wat do afsjiryak was kwam er een hand die hem Ifi revolver ontrukte en een stem zei het is jouw tgd nog niet Den man die aan den arm zat heeft hg niet gezien wel nageioopen maar niet kannen pakken zoo vertelt bekl tenminste Helena ontkent dit alles beslist Zy heeft bekl afgeschreven omdat zg te veel laat vun hem had aan de school en haar vader en moeder tegen de verkeering waren Toen bekl s avonds mei haar en haar zuster liep zei hg toen zij zich even van haar znster verwyderd hadden Willen wg ons samen verdrinken Zg had daar geen zin in Daarop volgde het schieten en haar verwonding Na het getuigenverhoor verklaart bekl nog eens dat Helena van het doodschieten afwist anders was zg toen hg aanlegde niet bigven staan zoodat hg haar in de borst kon schieten Volgens de officier van jostitie gold het bier een poging tot moord in koelen bloede op verradelgke wyze uitgevoerd Een verzachtende omstandigheid zou het zgn als de daad volbracht was by het voornemen om gezamenlgk te sterven Maar ditvoornemen aan te nemen zou na het getuigenverhoor onmogelgk zyn Spreker eiscbt daarom vyf jaar De verdediger vond den eisch van het ü M veel te zwaar en hg vroeg een lichtere straf Uitspraak 30 Januari Stadsnieuws GOUDA 22 Januari 1906 De R K Kiesvereeniging besloot gisterenavond voor lid van den gemeenteraad te steunen de heer R U Jongenbnrger Hedenmorgen werd het stulfelgk overschot van J Schep teï aarde bosleld De kist werd door 8 korporaals van het hier in garnizoen lig end bataillon infanterie gedragen die op den weg naar de legraalplaats naast de Igkwagen liepen Alle mannelgke verpleegden volgden den stoet die werd besloten door een rgtaig met een vyftal bestuurders De beeren F Herman Fz als bestuurder der werkinrichting en Gol als geeslelgke der Oud Roomscha gemeente voerden het woord by de groeve Het muziekkorps der dd schutterg deed een tweetal treurmarschen hoeren Zaterdagavond 20 Jannari belegde do Afdeeling Gouda en Omstreken van den Bond van Nederiandsche Onderwgzers een openbare vergadering waarin de heer A B M van Calmthoot nit Rotterdam lid van t Hoofdbestuur van den Nederlandschen CdÖperatieven Bond sprak over een Coöperatieve Woningvereeuiging voor onderwyzers en dergelijken Na de leerzame en boeiende rede vertopnde de heer de Ruwe eenige lichtbeelden op het onderwerp betrekking hebbende Een voldoend aantal personen gaf zich op tot stichting van een voorloopige vereeniging welke de oprichting van de eigenlyke vereeniging zal voorbereiden Tot de voorbereidingscommissie behoort ook een lidbouwkundige De woningen zullen het eigendom der vereeniging biyven Tot de voorloopige vereeniging kunnen alle solide personen toetreden die ongeveer dezelfde buren verwonen als onderwgzers van 3 tot f 5 bgv Door deze toetreding verbindt men zich tot niets dan tot het bgdragen van f 0 50 in de te maken kosten Het adres is voorloopig het bondssecretariaat Karnemelksloot 559 De Jary voor den wedstrijd in uiteriyke welsprekendheid uitgeschreven door het bestuur der R K Leesvereeniging zal bestaan nit de volgende heeren H A Westbroek StolwiJk C J Van Ipereu en J W van der Maden alhier BEÏÏES VAN ROTTERDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K StaatêleemnQen PORTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L100 1 24 BypothgekBankgn BankgnPandh idem idem 4 99 Pandh Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rottsrd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandh Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pahdb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groningerc heepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandh Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Arasterdam 4 100 SpoorwegUeningen Italib Öblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Premieleenmqen bbi oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatachippijen Aand Hojland Gulf Stv Mg 35 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 MAI TELS Obsdiineseii Bloiisen worden van af heden tot voel VERMINDERDE PRIJZEN f £ Ü i 4 j OPGEHUIMD Veemarkt te Rptterdam Dinsdag 2 Januari iqoó Vette ossen en koeien redel aanvoer prijïcn waren voor late kwal 36 2de kwal 33 3de kwal a8 cents per half kilo Vette kalveren redel aanvoer prijzen waren voor iste kwal 30 2de kw 17 3de kw 24 cent per half kilo Vette varkens redel aanvoer prijzen waren yoor iste kwal 27 ade kw 26 3de kw 32 cents per half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd Handel roor alles prijshoudend Varkens traag AÏÏyiÏÏTElNTIKIN ECHTSCHEIDING Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage van den 21 November 1905 is bet huwelgk van LEONARDOS MAHINÜS VAN WAASDIJK wonende te sGravenhage en Vrouwe BERENDINA BRINKENBEBG wonende te s Oravenhage door EetUscheiding ontbonden verklaard met alle wettelgke gevolgen daarvan Hetwelk certificeert De procureur van Eischeresse i Mr J A SNEL Adv en Proc te s Gravenhage ECHTSCHEIDING Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage van den 28 November 1905 is het huwelgk van HENDRIK HELENARD CAMERLING wonende te s Gravenhage en Vrouwe ADRIANA VAROSSIEAÜ wonende te s Gravenhage door Echtscheiding ontbonden verklaard met alle wettelgke gevolgen daarvan Hetwelk certificeert De procureur van Eischeresse Mr J A SNEL Adv en Proc te s Gravenhage De Curator in het faillissement der Naamlooze Vennootschap 1 ELFTSCHE BANK maakt bekend dat door hem heden ter Griffie der Arrondissements Rech bank te s Gravenhage de tweede uitdeeiingslgst in dat faillissement is nedergelegd terwgl een afschrift is nedergelegd ter griffie van het kantongerecht te Delft Lgst en afschrift liggen gedurende tien dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers Heerlijk mfrlsscheni Conserveer de anden Over de geheele aarde verspreid De Curator Jhr Mr W M DE BBAAUW yoïgens den hedendddgsdim stand der wetenschap is Odol proeFondemndeli jldiet beste middel voorde verzorging van mnd en tanden A lleen § sbi m BDze Pal en flacon8