Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1906

t Woensdag 84 Januari 1906 i o 9934 44ste Jaargang mm SOEPEN Jm Ballfn k Tublett laden Tablet k lO tts n k 19 eta eeft b rde vawrtrefelljke m p Kooktljd 10 It 25 minuten mar gelang der aoort Daar in de tabletten allea buiten water aanwezig ia wat vooreene complete aoep noodlg ia zoo la geen andere toevoeging ala dit verelschte Vtttrijgbaar ia 2S uarten bl IraMealen ei Ca iliU haa4 lun 1 WMIMIIIW Hl mimm mmm l ieuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Wi Telefoon o ê ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil fcletni n Ko 89 De Uitgave dezer Courant geschiieilt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzoiidcriijke Nonimers V IJ F C E N T E N tti SociETEiT ONSGENOB6EN 4e ABONNEMENTS VOORSTELLING Woensdag 24 Januari 1006 Küniiiklijkc jBJHBig Het Nrdi rVercenijjiiif IrJIIKM iaiKhcli Tüuiieel DeRoodeToga Tooneelspel in 4 bodrijven Aanvang ha f H iiaf gr üowone bepalingen en prgzen SCSOOHiSBEÜIIÏÏNmO VAS IIE Patent Ga§gloelllebt Régulateur Bleclit licht te veel ol te weinig gas Is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 f eplaatst Tuvens vestig ik üw aandacht op de FRIHA SELTEN EN j KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en dnarzaam beid Aanbevelend M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn in Verkrijgbaar in tlosscheu SO ets 7a et en f l liS bil H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER F AD RICHTER A Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 en Metaalpoetseztract merk ROOU KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpantieu de kroitn Verkrijgbaar te Gonda biJ R ZANDVOORT M A CATS H ZAïNDVOORT J S MOSSEL Firma L DE IONG A DROST te Woerden bij N DE KKÜIJFF i k nikkvlykstt pofltamldUTiMrllM op nRam en rkbrlekametk VeHtryttev by Naaren WlnkaHwi la okeaMeert feoen ai 8aaaraal 0 atky KaNvai n TOoral duuH n IDndwi a l w t n w Mfc Il de Appntuor vao C H Mllltr ft Ctt BerHa Btvth Str M Mm Iittt goed met de Krniitter Insulaire Hypotheekliank te Ziefikzee De Bank geeft nit in stnkken van f 1000 f 500 f 100 en f 50 4 pCts PAIVnBHIEVEN tot den koers van 100 U verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOllTLAfVD Co alwaar ook do Coopons betaalbaar zijn n I ONINKLUKE Gebruikt teeds de WERELDBEROEMDE Superior Druiven BorsthoningEztract I 1 Kenlg helpend en n oen ï middel tegen verkoudheid astma keelpijn kink en slijmhocst bronchitis en alle borst en longaandoeningen Negen maal met Goud bekroond rHm Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK r Flacons van 0 40 0 70 1 Kon Stoomfabriek De Hontngbloem Verkrtj baar b Firma WOLFF Co Westhaven 198 oui a A LATBN STEIN KleiwegK loO Gouda R H VAN MlLli Veerstal 12 i te o M A UOUMAN l oordr c i PINKSK MeumrUerk a d JJtel A N v ZESSEN Sc ioon hoven 1 Th TüRKKN Boiüvp U v WI IK Oudewa n A SCHEER recAf P W T EDE hidewater K va d r HEMDEN te Reeuwijk P v d SPUK Moercapeüe D v D STAR Waddmgtveen Wed J HOLST Waddinqtoeen M KOLKMAN Waddingsveen V A ui GROOT Oudewater A d JONGH Oudewoffr I J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benidiop i WAAIISCnUWI e Laat ü niet misleiden ioor AbillJ Siroop Het kloosteriSanoCn Pau o Ibriybestaat niet rZiiK Stroop van geenerlel waarde P HOPPE Egelantiersgracht AMSTERDAM HOFLEVrRA NCIER PIJ CH RUM crrROEN ARAG BUl aUNDY ferkrijghaar btj alle grottier ond r gortdurend mlrJl Tan Dr VAN IIAMIL ROOS t lUUMkNS CtQ nsoerzekerind lllaatscbappii 99 3 arcirccht atvMtiad te DordrtcM OMCricM In 1873 maatschappcliitt Kapitaal eitc li n l f 2 000 000 Uer h rd Bedrag rutni i mllllgcii Rucrvc ruini Ml mllllacn WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irOS KONINHL IJKE FABniKHEW Voedert uw Vee met de xutvere murwe merk 8ler en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde JSere Diploma ParUf 1900 Negen Gouden UedaUle KONINKLIJKE FABRIEKEN WESSANEN LAAN Wormerveer OfaKHiCUT M n s Aangoiien ons gebleken is dat er in den laatsten tiJd misbruik wordt gemaakt van den goeden naam onier LIJNKOEKEN deelen wij hierdoor onien geachten afnemers mede dat ter voorkoming van misverstand onze J Ljjnkoeken voortaan zullen worden gemerkt W L wsaaANSN e laas DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLE DIGE MOOEBLA IIEl ziJn beslist die der Firma WELUON THE LADIES JOÜKAAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XUM ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAIl OF CHILD REN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VltAAOT üw Boekhandelaar Proef nummer Alle met boiitel HoU JUJvoegMel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zun GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f ü 50 veikrugbaar bij MILLY SIMONS Den Haag HET adres voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord Urabantsch Scboenen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAAHZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend c SUITS Alle reparatiëD en aangemeten werk Aleaw onoverfrollen Trof Dr Uobora Wblbekend I2IÜW SBACBT ILIZ AUkd echt met habnelumerk tot voortd arende radicale en sekere geoezing van alle teU HImR de meest hardnekkige zenuu mSJEJÊ ftiekteti vooral ontstaan duor 2g afdwalingen op jeugdigen leeftyd iotale enezing van elke zwakte Bleek lucht Benauwdheid Eloofdp n Migraine Hartklopping Maagpyu slechte apysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectassen lrij iror eeoh fl 1 fl 2 fl S dubbele fleiM ti il 6 Ontra l epot Matth v d Vei to Zaltboinme üipöti M Cléban Co Rotterdam Happol s Gravenhage 1 UaliomaDB do Jong J Ozn Rotter an lff V Cj Gouda D bi alle droiristea J RDekruuud Tenttioii telimgSofaoonmakery s Uags Aag 18M WaralUbéroemde Schoen A pp taTtr Liparin Sfttm ons syn da baate middelsD voor bet under moeite keuris poet r rwi Ue w art en seUaord oboenvetk TerKryghaKT by winkelioM iu Botuenwarb laUu rlen DrotaryeD elLg Uen Road op nuuQ en fkbriekamerk m Agent W SantamiM Amh m Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze fn olieverf getcUMerde Portretten Ê eiHtureBogaerlt Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatiea voor de ecMe te ontvangen GeïU Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratü op aanvraag Boxtel H BOOAhRTS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zijn Goud Dmk Tan A BBIKKMAN k Z KË MSGEVI G InRICIUI IGEN WKLKE GEVAAR SCHADE OF UINDEK KUNNEN VKKOORZAKEN BURÜhMELSrKR en WETHOUDERS van Gouda üelet op de arlt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgeineene kennis dat op de Secretarie Ier vibic ia gelegd een verzoek met bijlagen van N Mogendorff te Gouda om vergunning tot uitbreiding xijner huidenzouterij en bergplaati voor iiuidcn en vellen in het perceel gelegen aan de KarQ inetkstoot Wgk R No 362 Kadastraal bekend Sectie A No 3583 Dat op Dinsdag den 6 l ebruan 1906 deb na middag ten i j ure op bet Raadhuis gelegenheid la üin bezwaren legen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag ap de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen iichrifturen kan worden kenuiM genomen Gouda den 23 Januari iyo6 Burgemeester en Wethouders voornoemil R L MARIENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kenni van de bel uighebbenden dat door den Heer Uirecteur der Directe Belastingen enz te Koiterdam op den 20 Januiri 1 906 executoir IS vciklaard iiet kohier no 6 der belasting op bedrijtscn andeie inkomslen dienst 1905 6 Dat voormeld Kohier ter invordering 1 ge steld m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht 13 zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behoorcn te worden ingediend GOUDA den 23 januari 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KENltflSGEVING De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA Gezien Artikel 55 der Kieawet Brengt ter openbare kennis dat op Vrijdag den ae Februari 1906 tusschCn des vuormiddags acht en des namiddags vijt uren de stemming 7al geschieden ter vervulling van eene plaats in den Gemeenteraad waarvoor candidaten zijn jONGENdURGER R U VAN DER TORREN J H En herinner aan den inhoud van Art 128 van het Wetboek van Stratrectit luidende lltj die opzettelijk zich voor een ander uiti evende aan eene krachtens wettelijk voorschrift FEUILLETON 7 jCiara hebt ge vergeten wat ik gisteren op het concert tot n zeide t Mag ik hot herbalen f Neen I Morgen zeilen wjj nit naar de Ijszee Wellicht kom ik in lange jaren niet terug Laat mij niet zonder eenige hoop vertrekken I Denk eens na hoe eenzaam en verlaten t daar in het donkere Noorden zijn zal 1 Maak het verblijf daar een gelukkig verblijf voor raij Ofschoon hij met mannelijk vnnr spreekt i hij weinig meer dan een jongeling pas twintig jaar oud en hy gaat zgn jeugdig leven in de ruwe poolstreken wagen I Clara heeft znlk een diep medelijden met hem als il nog nooit voor een ander menschelök wezen heeft gevoeld HiJ vat zacht haar band ZJ tracht die terugtetrekken Hoel zelf die kleine gnpst weigert ge me op den laatsten nvond f Haar lielderyk hart kan zich ondanks haarzelre niet verloochenen Haar hand blült ia da lüne nuten en roeit gen zaohten uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestralt met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar GUUDA den 23 Januari 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ALPHABKTISCHE LIJST van de in deze Gemeente metterwoon gevestigde Eigenaars of Beheerders van Paarden BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA brengen ter algemeene kennis dat do ingevolge art 17 van het Koninklijk besluit van 16 December 1902 Staatsblad No 222 opgemaakte alpliabetische Ijist bevattende de namen der in dc e Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars ol beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende de naand Februari voor een ieder op de Secretarie deier Gemeente bovcnlocalileit afdeeling Militie ter in age is nedergelegd GOUDA den 23n Januari 1901 Burgemeester en Wetliondors voornoemd K h MARTENS De Secretaria BROUWER HEllIlltiGilVIlC De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de op heden bjj hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van een Lid van den Gemeenteraad op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zyn nedergelegd dat afschriften daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal by de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld GOUDA den 23 Januari 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KENNISGEVING Do Burgemeester van Gouda brengt hg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 20n Januari 1906 executoir is verklaard het kohier der Grondbela sling op do gebouwdo en ongebouwde eigendommen over het jaar 1906 innigen druk t Is met haar gedaan Nu is het nog maar een kwestie van tijd ClaraI hebt giJ miJ lief Er beerscht een oogenblik stilte ZiJ deinst er voor terug hem anntezien een wonderlijk gevoel van smart en vreugde maakt zich van haar meester zij siddert Zjjn arm windt zich om haar middel bjj herhaalt fluisterend zijne vraag zijn lippen raken bijna haar klein rozerood oor aan als hii nogmaals vraagt Hebt gii mü lief f Ongevoelig slniten zich haar oogen zü hoort niets anders dan die woorden voelt niets meer dan zijn arm om haar heen vergeet de waarschuwing van mevrouw Crayford vergeet zelfs Richard Wardonr keert zich plotseling tot hem met de wanhopige onverschilligheid eener minnende vronw voor alles behalve voor haar liefde Il at haar hoofd op zijn borst zinken en antwoord hem dan eindelijk I Hy heft het schoone neergebogen hoofd op bun lippen ontmoeten elkander in een eersten kus beiden voelen een Hemel van gelukzaligheid Clara is het die hem t eerst met een schrik tot de aarde terngvoert zij is het die zegt 0 wat heb ik gedaan P eene vraag die altgd gedaan wordt als het te laat i Frank beantwoordt die Traag di t voormeld Kohier ter invordering is gestild in handen van den Heer 3ntvanger dat leder die daarop voorkomt verplicht is zjjneg aanslag op den bg de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termjn van zea weken binnen wel e do reclames behooren te worden ingediend öonda den 23 Januari 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BultenlaaiJscli Overzicht DoPetershurg cho Telegraafagentour meldt Ongeveer duizend kooplioden en moellalis verlieten Teheran om te protesteeren tegen de regeering van den Sjah en begaven zich naar het dorp Sjadoelasima Daar de Sjah ongeregeldheden en btoodvergieten wenschto te vormgden kwam een verzoening tut stand waarbjj werd bepaald dat vertegenwoordigers hgeen zullen worden geroepen gekozen nit do geestelflkheid de kooplieden en do grondeigenaars onder voorzitterschap van den Sjah De vergadering zal den naam dragen van Unis van Rechtvaardigheid en zal belabt worden met bestoursen wetgevende functies Er zal golgkheid van allen voor do Wet worden atiekondigd en het stelsel van begunstiging e4$8f klasse zal worden afgeschaft De impo puliiïre gouverneur van Teheran heeft zjjn ontslag ingediend Men vreest dat de volksvertegenwoordigers de wegzending zullen eitchen van de Belgische djuane ambtenaron en van den munster van posterijen en douane Naus Renter seint uu Warschau dd 22 Jan Do socialisten herdenken heden den jaardng van de gebeurtenissen te Petersburg door niet te arbeiden en anderen te dwingen den arbeid neer te leggen De kooplieden zgn in kritieken toestand de terroristen dwingen hen hunne winkels en kantoren te sluiten de politie dwingt hen om ze open te houden In het paleis van graaf Zamoysky had een belangrgko gasontploffing plaats waardoor een paviljoen volkomen vernield wt rd In het daartegenover liggende gebouw der staatsbank en in vele andere halzen werden ruiten verbrijzeld Op het Witkowsko plein vuurden de troepen toen een volksmenigte trachtte de productenmarkt in de lucht te laten vliegen twee personen werden gedood Het Petersburgsche Telegraafagentschap meldt Bi do gasontploffing in liet paleis Gy hebt my gelukkig gemaakt myn engel Als ik nn terugkom kom ik om je mun vrouw te doen worden Zy siddert Zy denkt hy die woorden weder aan Richard Wardour Denk er aan zegt zy niemand mag weten dat wy verloofd zyn voor ik n verlof geef dit openbaar te maken Vergeet het niet I Hy belooft er aan te zullen denken Hy tracht nogmaals zijn arm om haar heen te slaan Neen I Zy is thans zichzelve weer meester no heeft zy de macht hem wegtezenden nadat zij zich door hem heeft laten kussen Ga 1 zegt zy Ik moet mevrouw Crayford spreken Zoek haar Zeg haar dat ik hier ben en op haar wacht Oa dadelyk Frank om mynentwil Er blijft hem niets anders over dan te gehoorzamen Zyn oogen verlustigen zich nog eenmaal in de aanschouwing van haar schoonheid Hij snelt heen om den hem opgedragen last te volvoeren de gelnkkignte man in de zaal Vyt minuten geleden was zy slechts de zyne voor den dans Hg beeft gesproken en zg heelt zich verbonden de zijne tezyn Toor t leven If Het waa niet gemakkelijk mevrouw Crajr van graat Zamoyski zijn zeven personen gewond Ten gevolge vsn de eendaagsche staking door de sociaal democraten geproclameerd ter herdenking van de gebeurtenissen verleden j iar in Feterebarg ligt het werkatil in alle fabrieken te Warschau en Lodz In andere steden is de slaking slechts gedeeltelök doorgevoerd De 21 Januari te Berlijn Jle sociaal democratische vergadoringen in Berlijn en de voorsteden verliepen zonder eenige storing Overal werd dezelfde door het partijbestaur voorgestelde motie aanga nomen Door de gebeele stad waren tal van voorzorgsmaatrogelon genomen door de politie voor het bewaren der ordo Tot in den laten avond werd de orde nergens verstoord De straten zagen er kalm on gewoon nit Het weer was regenachtig De motie die in de bceenkomaten werd voorgesteld bestond uit twee deelen waarover afzonderlijk gestemd werd In het eerste deel worden de revolutionaire gebeurtenissen in Rusland toegejuicht en wordt innige sympathie uitgesproken met de revolutionairen in Rusland In het tweede deel wordt in scherpe bewoordingen geprotesteerd tegen het Pruisische drieklassenkiesrecht en het algerooene gelijke kiesrecht verlangd Bijzonder druk bezocht was de meeting in het Monbiter Gesellschaftshaus waar Behel sprak Bebel wees er in zgn toespraak op dat prins Ludwig van Beieren in do Beiersche Eerste Kamer voor hel algemeene gelijke kiesrecht was opgetreden Zoo de prins de bijeenkomst zou bgwonen zou hem een hartelijke ontvangst te wachten staan Bebel zeide in het vervolg zijner redevoering Wanneer de sociaaldemocraten vandaag ook niet de straat op gaan zou het toch wel eens kunnen gebeuren dat zij de straat opgaan en de algemeene staking proclameeren zooals in Rusland Den gehoelen avond bleef het rustig in Berlijn Tot 10 uur s avonds was er in do geheelu stad niets bijzonders voorgevallen Telegrammen uit andere plaatsen melden eveneens dat nergens wanordelijkheden zgn voorgekomen In Hamburg en Altona en in de daaromheen gelegen plaatsen in Dusseldorf Kretetd Saarhrücken geheel OpperSilezife in talrjjke provincie steden in OostPruisen werden meetings gebonden doch nergens kwam verstoring der orde voor Belichten uit Breslan Danzig Dresden ford in de volle zaal ie vinden Terwyl hg bezig was te zoeken werd Frank een vreemdeling gewaar die ook naar iemand scheen te zoeken Hy was een sterk gebouwd man met oen donker gelaat zware wenkbrauwen gekleed in een oud versleten zoe officiersuniform Zgne manieren opmerkelyk vastberaden en zelf heheorscliend duidden onmiskenbaar den gentleman aan Langzaam lewoog hy zich door de menigte heen bleef slaan by iedere dame die hg ïoorbu ging en vervolgde dan weder zgn weg met gefronst voorhoofd Eindelgk was hy lot den wintertuin doorgedrongen trad er na zich een oogenblik bedacht te hebben binnen zag in de verte tus schen de heesters en bloemen een wit gewaad schemeren trad nader om de damo van naderhy te zien en stond een kreet van vrengdo slakende voor Clara Zi sprong overeind Zy stond tegenover hem sprakeloos onbewegelijk versteend van schrik Haar oogen alleen flikkerden de oogen die haar zeiden dat zy Richard Wardonr voor zich zag Hg was de eerste die sprak Het doet oiy hei dat ik n schrik aanjoeg lieve Wordt virvolgd