Goudsche Courant, maandag 29 januari 1906

A F MARTENS C GOUDA KLEIWEG E 9i itan§taaiiden JM A A II DAG begint de GROOTE JAARLIJKSCHE OPRUIMING Alle Manufacturen en Gremaakte Groederen worden tegen veel verminderde prijzen uitverkocht Een groote pariij Dameshemden Nachtjaponnen en Pantalons ver beneden fabrielcsprijzen Extra voordeelige aanbieding IN STUKJES KEPEIl WITKATOi iN Sï ilVKT enOOGJi SGOi ü TAF£LIA£ENS met bijpassende Servetten en alle andere § oorlen Wflte Goederen BIJ ZON o ERE KOOPJES IiN Gekleurde en Zwarte T I OI rST OIF Z E Do nog voorradig e DAIIES Ë lill i ERMA TELS worden ver beneden fabiieksprijeen uitverkocht p HOPPE Egelantiersgraoht AMSTERDAM HOPLEVüHANCIER SigarcDmagazijn l m WIJ i jlRDE Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 25 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend PirmaHerman Zoon dienst blSlt Van 15 Jnni tot 15 September al er een postwa en voor vier personen van Briog naar I elle rijden hil wiBseltvnn paarden up Slmplon KBlin In den overigen tyd van bet jaar rijdl er een post wagentje voor twee personen van Isollo naar Siraploii üorf De Kamer beeft gisteren do artikelen 4 5 en i van bet wetsontwerp op de arbeiderspensioenen aangfnomen Artikel i gaat over de vreemde arbeiders art 5 bepaalt den leeftijd dat bet pensioen ingaat en artikel i betreft de rijkspenMoenkaa Artikel 4 kent onder zekere voorwaarden bet recbt op pensioen toe aan lioitenlnndcrs die in Frankruk arbeiden Do laat en de patroon dragen tot ziJn pensioen biJ als bet land tot welks nationaliteit do arbeider behoort ook aan Kraiiscbo arbeiders dergelijke rechten toekent Ue leettyd dat het pensioen ingaat i gesteld op iO jaar De arbeider mag den terraijn echter uitstellen en doorgaan inet ztjn stortingen Voor munwerkers gaat hot recht op pensioen in op hot iHte jaar en een algemeene maatregel vnii bestnur zal nog andere bedrijven noemen waarvoor deze gunstige bepaling gelden zal Wanneer een arbeider 50 jaar ia geworden kan hi eischen dat de uitkeering aanvange wanneer het jiiarlyksehe bedrag der hem toekomende uilkcering M trunk heelt bereikt Artikel 6 van het ontwerp zegt dat de rykspensioonkas zal worden toevertrouwd aan de aisse d s depots zal bepalen hoe de inkomende gelden zullen worden belegd L ie belegging zal kunnen geschieden in fondsen van den staat van dciiartcmentcn gemeenten koloniën enz voor oen v fde deel in waarden van niivorheidsondernemingon en voor een tiende deel zullen die gelden kunnen worden uitgeleend ten behoeve van werken van maatschappelijk belang dit laalslo niel dan op gnnslig advies van den oppersten pensiuenraad Die pensioenraad in hamengestold uit belanghebbenden werklieden en werkgevers laurès had bezwaar legen de beperking van de rol van den pensioenraad tot het geven van advies over een tiende deel dor geldon Deze beperkte rol slrooi t niet mot het leginsel van do wet vindt Jaurè De wet immers wil niet alleen aan de arbeiders op hun ouden dag een nilkeerlng toekennen maar zg wil ook bii de arbeider het gevoel van plicht en het gevoel van vorantwoordelokheid voor eigen daden opwekken In ovoroenstomming daarmede wil Jaurès dat de pensioenraad gehoord zal worden over alle ilnancieele operation niet de pensioenkas Do Kamer is het eens geworden over een bemiddelingsvoorstel van minister rrouillot Da Caiso des depots et dos consignations Koo is bet nu geworden houdt ten volle baar bevoegdheid gelden te beleggen in fondsen van het rgk of van de gemeenten maar wil zij het geld van de pensioenkas beleggen in andere wnaiden dan moet zg het advies inwinnen van den pensioenraad Uent n nu tevreden V vroeg een kamerlid aan Janrès f Op ds National l iiberal lab het centrum van Britsch liberalisme was het gisteravond rustigjes In do ruime gezellige moking room waar iu do vorige week tooneelun van dolle geestdrift zich moeten hebben afgespeeld terwijl ite leden er mannetje aanmannetje op do uilslagen stonden te wachten was nn best plaats te vinden Op het groene bord aan hel eind van de zaal waarboven de veelbetoekeiide woorden ïhe Klüwing Tide in groote letters prijken werd don ganschen avond geen nieuw result aangeplakt on ook geen der nieuwe Members liet zich zien zoodnt er goon reden was voor cheeri of speeches Austen s Cbambei Iain s verkiezing voorE 8tWorchestorshiro waar hu met 436 1 stemmen zijn liberalen tegenstander John Morgan versloeg was het vDornauinste onderwerp schoon niet overbelangrük voor verldezings discours I e vrees dorunionisten dat deze drager van den grootennaam een nederlaag zou lijden srhijnt sterker geweest Ie zijn dan hel vertrouwen vande liberalen om in Worcbeslershire dat onder d n rook van Hirminghain ligt een overwinning to bevechten Bovendien men achl Auston Chamberlain geen gevaarlijk tegenstander Kr z ju er die boweren dat wanneer niet wat licht van U i ominenten vader öp hem afstraalde biJ ganscheiyk in t politieke donker zou zijn on blijven daar door da UnioniaUn een paar mannen van prestige zoo vorig verlangd Want schoon Joseph Chamberlain er zal zitten om er zooals by zelf beetl beloofd voor zyn protectie beginselen te stryden tot het bitter einde overigens is er met Arnold Forster Akers Douglas en Ansten als de eenigovergeblevenen uit bet gewezen Balfonrkabincl wal de aangewezen voorvechters der oppositie betreft niet veel verschot Do uitslag der verkiezingen wordt eentonig zegt de Tirniis de liberalen behalen de ecne ovirwinning na de andere en zelfs do vaste districten waar honderden jaren de cons rvatieven een meerderlieid hadden gaan voor de oppositie verloren Dat is het geval in South Monmoutshire waar voor hel eerst sinds meer dan 300 jaren een liberaal gekozen werd In 1547 werd dit district vertegenwoordigd door een Morgan of Tredegar en sedert is dit district meer dan 2I Ü jaren door een lid dier familie vcrlegenwoordigd geweest Thans is Morgan verslagen en daarmede is gelieel Wales liberaal geworden want al behoort Monmouth strikt genomen niet tot Wales het is een zuiver Welsh distrlct Wales heeft ithaiis geen enkelen conscrva lieven afgevaardigde De nieuwe afgevaardigde voor HouthMonmoutbshire kolonel Ivor Herbert is h t hoofd van oen oude Monmouthfamilie van moedersziido stamt hi al van lord Llannver die alsHTT Benjamin Hall den naam gaf aan Big Bi n te Westministor liet is nu al zoo geworden dat de mi nistorieele partg liberalen nationalisten en arbeiders leden te zamcn over 472 zetels beschikt tegen 1411 unionisten De liberale partij alleen beschikt nu reeds over een meerderheid van 70 stemmen wanneer d drio andore groepen zicli zouden eombineeren tegen haar Haar volkomen onafhankelgklieid van de leien is dus seliittorend bt vestigd Om do verslagen unionisten tenminste de kans te geven een anderen leider dan Chainbeilaiii als aanvoerder te krijgen heeft Albaii iibhs de gekozen unionistische candida il der Ijonden sche City besloten zyn inaiidaat niel te aanvaarden maar het ter beschikking van Balfour te stellen Dit besluit werd door do pariyieiders goedgekeurd en aan Halfuur werd onmiddellyk hiervan kennis gegeven De oud jiremier seinde dat hu het aanbod dankbaar aanvaardde Daar de hoer üibbs een meerderheid kreeg van 10 30 1 stomineu op zgn tegenstander den vrijhandclaur Felix Schuster mag de iiy als eun vi ilig district voor Balfour beschouwd worden Waarschiiulljk zullen dü liberalen geen tegencandidaat stellen Maar looh kan Balfour pas eenigen tgd nadat het huis bueeii gekomen is zyn jilaats innemen op de Front Opposition Bench Kenter seint uit Santiago dd 26 Jan l it Ouayaqnil wordt gemeld De commissie naar Alfaro gezonden die onlangs tot gou verneurgeneraal van Guayaquil werd j eproclauieerd is met geweerschoten ontvangen door de regeoringstroepen Cajambaba werd gedood Kamon Arins gewond Darvalos als gevangene gevoerd naar Hio Bambn Kinile PIstrada en Delflno Trevinro kolonels aanhangers van de oude jiartij hebben ieh verzet tegen de nieuwe regeering De provincies Achimborazo en Azuay zyn in opstand tegen de regeering van Aifaro Verspreide Berichten FaiNKRIJK De koning der Belgen beeft by zyn reis door Barg een l bozoek gebracht aan den president der Kepubliek lionbet en ook aan don beer FallièroB den opvolger van Kinile In de rue des l etites Kcuries staan te l arös do volgende woorden te lejen Wgn van do wüngaardtui van den heer Falliëres 60 en 80 conlinie per liter DiifSOHi Aiin Men meldt uit Posen aan hel Berliner Tagoblat dat de Klezkode Polen opgestaan zün legen de Pruisische overheden onmiddellyk is er een eskadron dragonders uit ïnezen heengezonden Kr is een bevel tot gevangenneming nitgevanrdigd tegen Stephany schrüver van de brochure De verduitsching en hot poliliestelsel in Elzas Lotbaringon Hem wordt ten laste gelegd verduistering van documenten die hy voor bet samenstellen der sclirifture gebezigd heelt De revisie tegen bel vonnis In hot proces van de Pominernbank is door het Kyksgericht verworpen KxasiAXD Door de antoiaobiel van een arbeiders candidaat is een iaan overreden en gedood De correipoodeiit van da Timei te Ju hanneeborg deelt mede dat ie de Britsche kringen bedoeld zal wel zyn in de kringen der inönmagnaten groot niisbebagen beerscht naar aanleiding van de liberale overwinningen in Engeland ca men wil te Johaiinesbnrg een meeling gaan beleggen om te protesteeren tegen de nitlatingen van verschillende politici in Engeland over do Chineezenquaestie on de Transvaalscbe grondwet ZWITSÏKLASP iistermorgen is de eerste gewone trein met reizigers door den pas voltooiden Simplontnnnel gereden Hy bestond nit een locomotief met vier wanens waarin gezeten waren een aantal cfflcieele menseben en journalisten By aankomst te Iselle werd de trein met gejuich en het afschieten van kanonschoten ontvangen ÏTiUE Te Uome hebben studenten getracht een anti Uussische betooging te houden en naar hel Russisclie gezantschap te trekken De politie trad echter krachtdadig op en dreef do betoogers voordat zj bun doel hadden bereikt uiteen Spakjr De koning heeft ziJn bruid te Biarritz een be oek gebracht en Zondog is do dag van dl contravisite De koningin moeder zal er dan ook wez n Reeds beeft Alfons mei zyn uiinstaande een uitstapje in een antomobiol gemaakt Prinses Victoria Eugenie Julie vim Biiltonburg it 24 October 1 87 te Balmoral geboren Alfons is geboren op 17 Mei 1886 De bewoners van Gouda verlangen niets anders De tyd heeft do waarheid bewezen van het volgende en elke bewoner van Gouda zal moeten toegeven dat een sterker bewys van oprechtheid onmogeiyk gegeven kan worden Mejuffrouw P KlETVELD onende Viamingslraat O 402 te Ooiida nmt ons mede Heeds sedert vyf jaren leed ik aan een vlijmende pün in den rug die zgn oorzaak vond in een ziekte der nieren De pyn was zoo hevig dat ik daardoor langzamerhand heele maal krom was gaan loepen ik had ook veel last van waterzucht en myn voeten en enkels waren steeds opgezwollen zoodat ik zelfs geen schoenen meer kon dragen en altyd gedwongen was op pantoffels te loopen Ik had oen pjjniyke onvoldoende waterloozing en de urine was steeds troebel en met veel bezinksel Ik bad zeer weinig eetlust en myn slaap was zeer onrustig terwyi ik erg geplaagd werd dooi duizelingen en schemeringen voor de oogen congesties en plotselinge zwectingen dio door rillingen gevolgd werden Ik was zeer mismoedig en wist niet wal ik moest beginnen loen oen mgner kennissen iiiijn aandacht vestigde op Uw Foster s Kugpou Nieren Pillen Ik nam ze in en het doel mu zeer veel genoegen ü te kunnen melden dal do uitslag hoven alle verwachting was Reeds vanaf den derden dag gevoelde ik een verlichting en na het gebruik van én enkele doos kende ik myzelf niet meer i de pjn was zoo goed als weg evenals het water uit de voeten en uil dankbaarlieid ral ik steeds gaarne dit prachtig middel aan eventueele lyders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet pnbliok te maken op elke wyze die U goeddunkt Zwelling der enkels der voeten en der boenen en blazen onder de oogen Waterzucht Deze gevaariyke kwaal dien te worden toegeschreven aan het overvloedig water afkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is lot in het weefsel der huid en dat eigenlgk had miieten worden uitgedreven door de flltreering indien de nieren in goeden toestand geweekt waren Door een groot aantal dankbare menseben werd ons medegedeeld dat dergel ke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpön Nieren Pillen Verzeker U dat men V de echte Foster s Ragpüii Nieren Pillen ueeft dezelfde die Mejuffrouw RIETVELD gehad hooft zy zyn te üouda verkrügbaar bj de Heeren WOLFF en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel F 1 75 voor een of F 10 voor zes doezen BINNENLANJ3 De leden van de Eerste Kamer zgn thans ter vergadering byeengeroepen tegen Maandagavond a s te 8 uur Burgert Ij ke Staid iEBOREN 25 Jan Cornelia Willem ouders d W Westerman en W H J Verbeek 26 Catbarina Johanna ouders J den Haag en M Kcyne Maria coders J NieuWenhugzen en M Zandyk ONDERTROUWD 26 Jan J Tan den Heuvel en N de Jong J Vonk en M Hoogendoorn iDVEIlTEI TIKN Heden overleed te Doorn tot onze diepe droefheid onze geliefde jongste Zoon Broeder en Behowdbroeder de Heer 6 J NEDERHORST in den leeftyd van 26 jaren Oouda H 1 NEDEEH0B8T Q NEDERHORST ZWAET H J NEDERHORST Je Bf G NEDEEHOBST VA VBBOMreOEK Heértnveen G ADAMA Nedbehorst H ADAMA 26 Jan 1906 Bezoeken kunnen niet worden a geigaeht DRACHENOUELLE KOST SLECHTS 15 CT PER LlIEIIFUSÖI is verfrisschend terwul vermengd i et wun of iim0niu e dit een fijne drank geeft leidingwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar by M M BELONJE Je Gouda Firma C LOÏÏRENS Lang e TieniUnveg GO IDA WIJMI4 DËl VRAAGT PRIJSCOURANT van onze llordeaiix Vlii Ie i§iaiiio8 Verkrygbaar jn üesschen 30 ets 7 f et en f l S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGEH Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 198 OPENBARE VRIJWILLIGE VËRKOOPII G Ie Bergfambaohl De Notaris J P MAHLSTEDE Jr te Bergambacht is voornemens op WOEJISÜAOBK den 7 en 14 WEBRUABl 1906 telkens des voormiddags ten 10 ore in hl t Koffiehuis van T vah ZOEST aldaar in het openbaar te veilen en te verknopen i Eene Bouwmanswoning geteekeud No 589 af HOOIBERG SCHOOR ERF eo TUIN in Benedenberg beoevens diverse perceelen Wei en Hooiland BOUW GRIEND en RIETLAND itaanda en gelegen onder de gemeeote Bergrambacht te lamen groot 90 Hectaren 48 Areo 89 Cetlaren Te unvaardèo de boowmanswoning met verdereVetimmerten eo erl den 1 Uei 1906 de landecyen by de toewyiing Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaria by wieo teveos veilingboekjea Tarkr glMar t n Openbare Verkooping IE GOIiDA op DONDERDAG 8 FEBRUARI 1906 bjj opbod en op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1906 tij verbooging afslag en combinatie beide dagen des voormiddags te el uren in het Hotel DE ZALM ten overstaan van de Notarissen J KOEMAN te Haastrecht en H H DE VOS te Capelle aan den IJssel VA Een goed onderhouden EODwmswoniiio enz genaamd WBLGMLEOEN geteekend B Nos 50 en 51 bestaande uit HEEHENHUI8 met annexe BOOWMANSWONING met Stalling voor dertig stuks j Vee ZOMERHUIS met KABNSCHUÜR i KOETSHUIS met PAARDEN8TAL lesroeden HOOIBERG enz een Woonhuis geteekend B No 58 een Arbeiderswoning geteekend B No 59 en eenige perceelen nitmnnteod WEI EN HOOILAND te zamen groot 23 30 26 Hektaren alles staande en liggende aan en langs s Gravonweg in de Essepolder en Gansdorppolder te Mieowrrberk aan den IJssel en zolks in twaalf perceelen welke omschreven igo in Notities die vanaf 25 Janoari 1906 te bekomen z jn ten kantore van Toornoemde Notarissen Als de muD bij mlierdeo kur uiiien niet wil ver lieiei Uu ui zU Toor hur konen eeDflestliJeAUOIPotlsereme noetei kieui PlK CH RUM CTTROEN ARAC BUROUNDY ferkrUgbaar MJ alle groitlert ondfr loorldurindc cagtraie Tan Or VIV ll tMEL ROOS IIUI UI NS I HBHI HHB HHaamHaiaHIHHIBiHHHIIIIflMHIHl nOVIIKHDtCl 9S n is er een NIEUWE BODED TENST OPeiCHICHT van af Gouda Bo§koop llazerswoiide l eiden De ondernemer DOIISMAIN S B Bettellingen worden achter de Waag aangenomen RHEUMATIER stramheid in de ledematen spieren enz worden GENEZEN door het bekende rhenmatiek middel van S DE BOER te Sneek Verkrijgbaar in flacons van 40 00 en 75 Cent bjj J VAi OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA SCI00IIISSE7IT7IH111 VAK DB Patent Gasgloelllcht llegulateur Slecht licht te veel of te weinig gas is nu gcbeel van de baan eo kost slechts f 0 6 5 g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRHA SELTEN EN IjL KOUSJES onovertrefbaar in licbtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M i Ji V LOOi l DUBBELE BUURT B 13 Tolln 117 De Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinnetn zal te Gouda in het Koffiehnls Harjcosik san de Markt bjj veiling en afslag in een zitting ten verzoeke van den Eigenaar op Maandag 12 Februari 1906 s morgens ten elf ore publiek verknopen de navolgende allen binnen Gouda liggende mw EN WM als P c 1 Het VVoonnuis ca geteekend O SSTT Vest kad sectie D no 264 groot 75 c A verhuurd bij de week en per week voor f 1 60 Perc a liet Woonhuis c a geteekend P 668 aan de Heorenkade kad sectie E no 1709 groot 75 c A verhuurd als voren voor f 1 60 Perc 3 Hel Woonhuis c a geteekend P 564 aan de Korte Akkeren kad sectie E no 1168 groot 89 c A verhuurd als voren voor f 1 25 Perc 4 Hel Woonhuis c a geteekend R no 103 aan de Boelekade kad sectie H no 2413 groot 45 c A verhourd als voren voor f I 25 Perc Het Woonhuis c a geteekend R no 101 aan de Boelekade kad sectie A no 2415 groot 47 c A verhuurd als voren voor f 1 25 Aanvaarding direct Betaaldag IS Maart 1000 Op de gebrnikelgke uren te bezichtigen Nadere inlorroatiCn geeft de Notaris Mr MOLENAAR voornoemd by wien NotUiën verkrijgbaar zullen zijn PHAirgAis ClIinLEü IIESIÜ4BD 148 van Oldenbarneveldstraat k Rollerdam a l honnenr de prévenir Ie public qu il viendra chaqne Inndi et jeudi donner des leijons h Gouda soit aa café Hchaakbord soit au domicile privé des élèvee De Notaris 1 J A MONTIJN te Gouda is voornemens om op maandag S VeItraari t90 v m 11 unr in Het Schaakbord aanden Kleiweg aldaar uM eJlc te veilen en te verkoopen Perc 1 Een WIMELHÏÏIS voorzien van Gas en Waterleiding met PAKHüIB ERF en 0PP N PLAATSJE op den hoek van de Prins Hondriksiraat en de Heerenstraat P no 381 te Gouda Perc 2 Een Pakhuis en Erf achter en naast het vorige perceel in de Heercnslraat P no 686 te Gouda Perc 3 KKV WOO llll S voorzien van Waterleiding met ERF en PLAATS naast perceel 1 in do Prioi Hendrikatraat P no 380 te Gouda Perc 4 Uit de hand verkocht Perc 5 6 7 en 8 Vier Woonhuizen alle voorzien van Waterleiding met ERVEN en GROND aan de Bockenbergstraat P nos 786 787 788 en 789 Perc 9 Ken WOONHUIS voortien van Waterleiding jnet ERF enGROND in de Hoereostraat p no 679 taGonda Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 7 Maart 1900 Nadere inlichtingen ten kaïitore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg E no 21 te Gonda Breeéer M Hm Umh J