Goudsche Courant, maandag 29 januari 1906

Maandag SO Januari 1006 So 0938 44s o Jaaraana Ö ftOMCHE mium IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrfoon l a t ADVERTëNTIËN worden g eplaatst van 1 5 1 egels a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 utu des midd reUleiiillo at üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N ï K IN Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Ooedgekeard bt Kon Beilnit van 30 Jaui 1897 Staatsblad No 169 Voor de verkiezing in District I op VRIJDAG 2 FEBRUARI a s wordt den Kiezers met den ineoHlen aandrang aanbevolen de Heer J ll v D TOKRi i Tht Batuur Dr H IJ8SEL DE SCHEPPER Voort H A C BRINKMAN F HERMAN Fz Via Voonüitr J VERGEER C J C HOOöENDIJK U SuuUrU O A VAN DER WANT H ï VAN DER ROER 2 SecreiaTv 3 VAN DER JAGT C VAN VEEN Al Pmnimjmeater Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM MO ll HM HR rAHHIKHKN Voedert nw Vee met de xutvere murwe merk Sler on W E nltmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma ParU 1000 Xegen Oouden Metlnltle KOJNINKLIJKE FABRIEKEN WESSANEN LAAN Wormerveor oftJKUiiiuv 4o ires Aangezien ona gebleken is dat er in den iaatsten tyd misbruik wordt gemaakt van deg goeden naam onzer LUNKÜEKICN doelen wjl hierdoor onzen geachton atnemtrs mede dat ter voorkoming van misverstand onze Lgnkoeken voortaan zullen worden gemerkt W Li W ESS AN ES LA Ay a OTJID A C F BUSCH av£a xlct GO Van ar MAAIIDAG 30 JAKUARI Groote Opruiming VAN HANDFACTDREN MANTELS COSTVBIE ROKKEIS m Diverse Lappen voor Spotprijs ekieel nilge iil door een i Maa lijdeii maar door leSAi i lI OSK jvenezen Door tasschenkomst van den heor V van öolnga drogist Nienwatid te Leeuwarden vernamen w j het volgende Reeds langen tUd had ik last van de maag en werd ik zoo zwak dat ik mijne bezigheden niet meer verrichten kon Daar de medicgnen van den dokter my ook niets hielpen gebruikte ik op raad van een kennis eens de Sangninoae Reeds dadelgk bemerkte ik beterschap en nadat ik nu i flesschen gebrnikt heb ben ik al zooveel opgeknapt dat ik weer al miJn werk kan doen Ik kan m j lell niet begrijpen dat ik loo spoedig bon opgeknapt en daar ik dit te danken heb aan de Sangninose raad ik een ieder die last heelt van de maag en daardoor verzwakt is dit uitstekende middel aan S DE BOER ttdwtrden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan dDurt oen flacon tien dagen en kost U de behandeling slecbtt 12Vi ol 15 ots per dag Dat is goedkooper ilan eenly ilergeHJk middel Prijs per fl l 1 60 6 6 i S 12 fl I 15 Te Gouda bU WüLFF Co Westhave Gebouw KUNSTMli Gouda LOHOFPS Graod EiDematograaf Theater van Levende PhotograpMsn Sa P Theater ward in Dresden door het Kon Saksische bof baa W zocht en overtreft alles wat tot nu toe op dit gebied is vertoond m gekl tableaux Van af Zondag 28 Januari tot en met Zondag 4 Februari lederen avoud GALAVöORSTELLINfi Van 8 tot 10 uur met afw Programma Hier volgt een klein overzicht van de steeds varieerende Tabieani HOOFimVMMEnS Degevolgenvaneenluwelps adverteiitie lien vrouwen voor een man oi ba ba die OSCAR Het succes van Amsterdam Berlijn en Parijs tlunengevefhteB In Cbina en Japan Tante Nel moet loeren fletseo Oroot Laobsucoes Voor het eerst aan de Zwier Oroot lachsucces Qroote kronlngsoptocbt in Indië m TORPEDOBÖOT 1 STORM De Reis door Italië Zwitserland Zweden en Noorwegen Prachtig Spoorwegpanorama Waterfonteinen te Versailles Praehtig geklenrd Het gestolen Kind of de Hond als Redder De Wonderaap August Prachttableao DE BLOEneNFEE Pracliilg geklaard Orenswaohter en Smokkelaars I c Braiidillehler 5 afd groot sncces Htraat rooeer per MuktmoMele 8 afd zeer spannend yetvelbentranspirleereDilerkoiiieiiiDCinada Wedrennen te Liverpool Motorbootrennen te Monaoo Hoe men In Parijs slaapt en tlrooml In het Kamp der Ziffeuners 10 n d fljn geklenrd WALVISCH JACHT 10 aid Prachtige Natuur opname Bel verstopte weekloon in de Zondagsche broek DE KBRSTFEESTOANS VroolUke Waschvrauwen enz HET LEVEN TAN BEN MATROOS in 6 aid KLEIil Ulfll Jie 12 afd gekleurd Carnaval in tm t prachlvol ia e ilear l De Nieuwe Loopjongen S S Entreeprijs Ie Eaug I O Ï5 2e Rang I O SO 3j Kang I 0 5 Kinderen Ie Rang 1 0 40 2e Rang i O ii Leden Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie Woensdag 31 Jan en Zaterdag 3 Febr van 3 tot 4 uur EINDER EN FAMILIEV00RSTELLIN6 Voor deïe voorstelling betalen geleiders zoowel ali kiaderen 10 40 10 25 0 15 Minzaam aanbevelend W LOIIOFF ÜlreCleUr Plaatsbespreking dagelgks van 1 tot 3 uur Bestrijding van Bloedarmoede Bleekaaoht Malaria Rinnenkoort Algemeeue Zwakte voorulurcnde Hoofdpijn en Oebrek aan eetlust De Echte HINADRUPFELS vaa Dr DE VRU dragen buiten op de roode doos mijn naam onder oevenstaande fabrieksmerk Hen lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar ii f 0 75 Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel i f 0 75 Ohemlsobe Fabriek van B NANNINO den Haag Vraagt overal NASNlllO S SIWIISTAAZ ü l S p Uterfieeeh Per Uterflesch 1 070 Goada Drok van A BKINKMAN Z TWEFDK BLAD Stadsnieuws GOUDA 27 Januari 1906 Bg Kon Beslnit is benoemd tot notaria binnen het arrondissement Rotterdam ter etandplaats de gemeente Goada de heer N F Cambier van Nooten thans notaris te Lopik De jongelingen die zich nog moeten aanmelden ter Secretarie atd Militie om te worden ingeschreven voor de Nationale Militie worden er aan herinnerd dat de laatste dag daarvoor bestemd is 31 Januari a s Een der verpleegden uit Veenhuizen die ontvlucht was is hier heden door de politie aangehouden en weder daar heen gebracht LohoH s Kinematograaf is weder in Kunstmin gearriveerd Een aanbeveling daarvoor is eigenlijk overbodig want tot en met den Iaatsten dag was de laal in het vorige jaar bij elke voorstelling geheel gevuld Onze atadgenooten weten dus dat steeds wat nieuws te zien is bij de ultyd verrassende levende lichtbeelden In Dordrecht waar de heer Lohofl de menschen in de altijd goed gevnlde taal van Knnstmin pas vermaakt heelt schrijven de couranten inderdaad opgetogen over het vele nieuwe vroolijke en interessante dat hg te zien geeft Van Zondag 28 Jannari tot en met 1 Februari zal de projectiolautaarn de vastgelegde gebeurtenissen op het doek werpen in het gebouw van d Sociëteit Ons Genoegen Wat er van het programma in de advertentie in dit nummer verteld wordt ziet er amakelgk uit Bij ondervinding weten wg dat de Vlfalvischvangst en de opnamen van een Torpedoboot in den storm zeldzaam interessant zijn BiKaiBiBACHT Ï5 Jan De heer C W Schout hoofd der openbare lagere school no 1 alhier is benoemd tot onderwijzer aan de school voor meer uitgebreid lager onderwijs 3e kl no 5 te Rotterdam NiEDWEKKERK A D IJsEL 25 Jan Gisterecavond werd in het café De Zwaan van den heer ö van Eeenwijk een vergadering gehouden van de vereeniging Het Groene Kruis die door ruim een dertigtal leden werd bijgewoond Dit het verslag van den magazijnmeester den heer J C Bom bleek dat de vereeniging steeds meer eu meer hulpmiddelen verkreeg Hierna deed de penningmeester de heer A J Fgan rekening over het dienstjaar 1905 De ontvangsten hadden bedragen f 316 56 en de uitgaven f 177 45 zoodat het batig saldo l eliep I 139 10 Op verzoek van den voorzitter den heer L Tol werd de rekening met al haar bescheiden nagezien door de heeren A van Leeuwen en J Terda die bg monde van eerstgenoemde verklaarden haar in orde te hebben bevonden waarom zy voorstelden haar goed te kenren t geen dan ook zonder stemming geschiedde Doordat in het vorige jaar de vereeniging zich afgescheiden had was reglementswijziging noodig geworden Hiermede werd een groot gedeelte van den avond doorgebracht Eindelijk nog werden tot bestunrsleden herkozen de heeren C H Pinkse en A J Fgan n gekozen in de plaats van den heer J van der Ham overleden de heer G van Reenwjjk WoMBEH G Januari Bg de heden gebonden verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad ia voor de vacatnre Boera attr 1909 bg enkele eandidaatatelling gekozen de heer J O van der Linden en zQn voor do VBcature Jac Bmnt Wzn aftr 1907 tol caiididaten guteld de heerea N Brant Wu P C Verksrk VERe4DBKIXGViNDEN6liMËmiillA4D VRIJDAG 26 JANUARI 1906 Vervolg Ingekomen 15 Een voorstel van B en W tot wgziging der gemeentebegrooting De Voorzitter Dit voorstel is gedrukt rondgedeeld B en W zouden er prgs opstellen wanneer dit voorstel nog heden kon worden behandeld Besloten wordt dit na pant 9 der agenda te behandelen 16 Een voordracht voor lid der Coinmissie tot wering van schoolverzuim Daaropzijn geplaatst de hh M Gölgns en Mr F H Kranenburg Ter visie 17 Een missive van B en W met briuf van den gemeente apotheker naar aanleiding van oen opmerking bg de behandeling dor gemeentebcgrooting Aangenomen voor kennisgeving Een dankbetuiging van het dep Gonda der Maatschappö van Nijverheid vour de ingebrnik eving der schoollokalen gedurende de Kerstvacantie Een dankbetuiging van L Cusveiler voor de verhooging zijner jaarwedde 18 en 19 worden aangenomen vooi kennisgeving 20 Een adres van den heer H J W Huber verzoekende eervol ontslag als hoofd der 1ste Burgerschool voor Jongens tegen 16 Mei 1906 De Voorzitter De raad zal zeker met leedwezen deze ontslagaanvrage vernomen de heer Huber die van af 1866 als hoofd dezer school is opgetreden heeft zicli als een gverig en bekwaam onderwgzer doen kennen en B en W stellen voor het gevraagde eervol ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen 21 Een verzoek van F Keiler om ontslag als slaisknecht tegen 1 i ebruari Wordt eervol verleend 22 Een voorstel van den heer J Vergeer tot wijziging van art 8 der Verordening op de heffing van de Plaatselgke Directe Belasting naar hot inkomen In handen van B en W ter flne vac advies Aan de orde De benoeming van twee leden in het stembureau voor de verkiezing van een lid van den Raad voor bet eerste Kiesdistrict Benoemd worden de bh G Prince en N A van der Ree met 12 stemmen de hh van Iterson en Vingeriing verkregen ieder een stem Aan de orde Het preadvies op het beroep van den heer J Vergeer tegen de weigering van vergunning voor den bouw van een gzeren loods op steenen voet bg den Kattensingel Over dit punt had eenige discussie plaats waaraan deelnamen de hh Bokhoven van der Ree Derckien Vingeriing IJssel de Schepper en de Voorzitter De heer Bokhoven stelde voor alsnog aan den heer Vergeer vergunning te verleenen Het voorstel van den heer Bokhoven wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh IJssel de Schepper van Iterson Vingeriing van de Velde van der Ree de Jong Bokhoven en Prince Tegen stemmen de hh Donker Noothoven van Goor van Galen en Dercksen Het voorstel is aangenomen met 8 te en 4 stemmen De heer Vergeer verliet tijdens deze be spreking de zaal Aan de orde Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van do woningen Q Nos 164 en 165 Wordt zonder hoofdelijke Blemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wgziging van den bg de pensioenverordening behoorenden itaat van ambtsnaroD bsambten n werklisdeo de Gemeente Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekenrd Aan de orde Het voorstel tot wgziging van artikel 10 der Verordening betreffende het verleenen van pensioenen aan de ambtenaren der gemeente en aan hunne weduwen en weezen Hierover had eenige discuasie plaats waaraan deelnamen de hh van der Ree Vergeer Dercksen en de Voorzitter Het voorstel werd daarop zonder hoofdolyke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om do rechten der Gemeente als aandeellioadstcr in de Stenrine Kaarsenfttbriek londa to d er nitootenen door den Burgemeester Het voorstel om afstand te doon van de rechten die do Gemeente kan doen golden op een stukje grond te Alphen Het voorstel tot overneming van een strook grond aan de Boelekade Worden zonder lioofdolgko stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het verleenen van een subsidie aan de vereeniging Jeruol ten behoeve van het verstrekken van voeding aan daaraan behoolte hebbendo schoolkinderen Hierover had eonigo diacassiu plants daaraan namen deel de heeren van de Velde va dor Ree Vingeriing Dercksen on Noothoven van Goor Do heer van de Veldo steide voor de som op f 200 als maximum te behouden maar do bepaling van 50 pUt uit het voorstel te honden Dit voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 3 stemmen dio der hh van Itorion Noothoven van t oor on van Galen Het voorstel wordt daarna zonder hoofdeIgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wg ziging der begrooting Hierover werd het woord gevoerd door de hh Vergeer Dercksen en van Galen Het voorstel wordt aangenomen net 12 tegen 1 tem die van den beer Vergeer De heer IJssel de Schepper vraagt het woord en dient daarna oen voorstel in tot S i06dige reorganisotie van de brandweer Dit voorstel wordt met algemeeue stemmen aangenomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de Vergadering gesloten Gemengde Berichten Uit Groningen meldt men t Do sigarenmakers van fabrikant Zglstra zgn op falalis tcrmgn niet aan hot werk gegaan zoodat heden do leden van de federatie van sigarenmakers werkende bg fabrikanten die leden der fabrikantenvereeni ging zgn uitgesloten worden Er komen ioa ongeveer honderd sigarenmakers zonder werk Men meldt uit Leiden Donderdag werd bg den manufactarier K aan de Haarlemmerstraat alhier een pak linnen ontvreemd op zich zeil niets bgzonders en dit te meer omdat do politie de dievegge zekere vrouw N uit een onzer achterbuurten die nog niet geroutineerd in dit werk scheen spoedig op het spoor was Toon de politie echter de daderes in haar ellendige poortwoning had gevonden schrikte ze terng voor de bittere ellende waarin dit talrgk gezin verkeerde Er was in de schamele woning letterlgk niets meer geen gold geen voedingsmiddel geen huisraad en geen andere dekking dan de armelgke kleeren die man vronw en kinderen droegen Alleen vond men 31 lombardbriefjes De politie vestigde onmiddellgk de aandacht van de liefdadigheid op dit gezin Men meldt aan de N R Ct Een droevig ongelak vond gisterenavond plaats tussclien Valburg en Herveld Drie personen waren mot een kar naar Eist gewoest om varkens te leveren Op den terugweg geraakte kar en paard met de opzitlenden tengevolge van de groote maasa sneeuw op den weg in de sloot met het trenrig gevolg dat de wisselwachter de B onder het gs schoot on verdronk Hjj laat een Veduwe met nog zeer jengdige kinderen achter Zooals reeds werd gemeld is Dinsdagmorgen vroeg bij dikke mist het Araerikaansche aloomachip Valencia varende tusschen San Kranciscü en Puget Sonnd gestrand bij kaap Dcale op da zuidkust van Vancouver Island Bit waren 154 mensclien aan boord een bemanning van 60 man en 94 passagiers Zeer waarschijnlgk zgn er 136 menschen omgekomen Een boot met 18 schipbrenkelingou is door eon te hulp gezonden stoomboot opgepikt Eet stoomschip ia geheel stak geslagen In hot restaurant van het hotel Zum Storchen te Bazel is Woensdagavond de goochelaar Blumenfold doodgeschoten Een nummer van zgn programma was dat hg door iemand uit het publiek met een pistool op zich liet schieten na het schot haalde hjj dan een vooraf wbggemotfelden kogel uit den mond Maar Woensdagavond vergat Biumenfeld den kogel uit hel pistool te nemen en de goochelgrap word bloedige ernst de kogel troJ den goochelaar in het voorhoofd Men herinnert zich dat eenigeu tyd geleden in Engeland oen inoisje dood in een tunnel is gevonden blijkboar uit don trein geworpen Onlangs heelt een Eransch meisje dat io Engeland op school ging op dergclgke wyze hot leven gelaten Ook hier ia men er niet achter gekomen wat er gebeurd is En nu is Woensdagavond te Chippenham weer een jong meisje bewustelooa op de sporen gevonden Aan een volgend station zag men de deur van haar coupé openstaan Maandag moest te Leenwarden een milicien llit een naburige gemeente veertien dagen onder de wapenen komen daar hg bg het gaan met groot verlof zgn zakboekje niet had laten afteekenen door den burgemeester van ziin gemeente Tweemaal werd bg het gaan met groot verlof zgn boekje dat holde keeren wa afgeleekend hem vanwege den burgemeester thnis gebractil De laatste maal gebeurde dat ook maar zyn pas was niet voor gezien geteekend De milicien verkeerde in de meening dat dit wel het geval was Het verzuim werd ontdekt en de milicien onder de wapenen geroepen Donderdag namiddag werd op telegrafisch bericht van hooger hand du man vader van eenige kinderen do vrouw is overleden met groot verlof gezonden L C Men meldt uit Maastricht aan de N R Ct Uit de Igkschouwing in het gesticht Calvarienberg gehouden van den man die dood in zgn woning werd gevonden ia gebleken dat zgn hersenpan verbrijzeld was Men vermoedt dal hg in dronken toestand thnis komende van de trap ia gevallen en op die wgze zgn dood gevonden heeft Schonwburgbrand te Antwerpen De schouwburg Scala te Antwerpen is Donderdagnacht afgebrand Het vuur dat naar vermoed wordt reeds lang te voren smeulde brak gelukkig eerst grruimen tyd na de voorstelling uit De bezoekers haddau dien avond gemeend een vreemde rook op te merken ook de machinist had by de calorifère een zonderling geknetter gehoord doch dit toegeschreven aan de afkoeling van het Iwater in de verwarmingsbnizen Daar de onrustwekkende verschynselen evenwel verdwenen werd geen nader onderzoek ingesteld