Goudsche Courant, maandag 29 januari 1906

INo 0939 Dinsdag 30 Januari 1906 44ste Jaargang Costumes eii Bioiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRI IZEN OPGERUIMD 7 fiÖüMffl COIRANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefot n ffo S Dfc ÜHg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering vaj Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzon lerJijke Noniniers V IJ F C E W T K JS Tel roo N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 T regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden bereken i naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE M O II E B I A E M zgn beslist die der Firma WELOON THE LADIES JOVRNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon m THE BAZAAR OF CHILD KBA S FASHIOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw UoelihandeUmr Proe H u m me rit In den nacbt zagen voorbjjgangerB rook en spoedig vlammeu iiit Let gebouw opstijgen De onderbestnarder in beor Pbilippart bewoonde de tweede erdicpiog aan de oorzgde vau het gebonw en verkeerde met zgn vrouw en achtjarig dochtertje in groot gevaar daar bet gebouw weldra in lictïte laaie stond en de weg tot vlachten door rook en vlammen was af esnedeu De langs het gebouw loopende draden vao electriscbe geleidingen belemmerden langen tyd het plaatsen van do hooge brandladder toch mocht bet den Pompiers gelukken op bet uiterste oogeublik het gezin van een wissen dood te redden Z j hebben daarbjj naar hut Hbld V Antw meldt een waren heldenmoed aan deu dag gelegd Het gebouw is geheel leeggebrand De schermen kleeren en materiaal der artisten dat soms zeer kostbaar was bleven grootendeels in de ramp De artisten hebben daar de brand in do zaal begon pog een deel van han bezit op en achter bet tooneel zich bevindende kunnen redden langs de achterzijde dat is langs do Van Ertborostraat Or der de verbrande materialen zijn er van twee jongleurs voor 250 Ir van de pantomlem 1800 enz De verzekering bodraa t 510 000 trs waarvan 800 000 r voor bet materieel 150 000 voor het gebouw eii 60 000 Ir voor geburen schade De oorzaak van de ramp is onbekend De laak JaInzot De heer Jalozot i veroordeeld tot één jaar gevangenissiral en MM Ir boete wegens misbruik van vertrouwen en verduistering van drie millioen Iranca ten eigen bate Do opvoeding van een jeugdig roillionnairtje De zoon van George Westinghouso den uitvinder van do beroemde rem die thans op btjna alle treinen der wereld wordt ge brnikt is kort gclodon geplaatst op een dor fabrieken van zjjn vader en dat wel als eenvoudig jongmaatje Hij moet handenarbeid verrichten verdient een paar guldon por dag en brengt als de nederigste van zgn kameraden zün twaalluurtje in de fabriek mee Pipa VVestinghouse meent dat wanneer hy z in spruit in niets doen liet teren op zijn labolachtig tortnin hg een slecht vader zou zijn De zoon van den beroemden ingoniour en nitvinder zal dus gebonden zijn zgn brood op dezelfde wgze te verdienen als de zonen van de armste ouders Zoo kweokt men mannen In den lapjes winkel was uitverkoop Twee juffrouwen uit do buurt stonden voor do étalage te kijken aandachtig met de neuzen tegen do ruiten Maar dat vond de juffrouw ttit den winkel niut goed die twco stonden er al zoo lang en kochten niets En dUb kwam ze naar buiten en zei tegen de andere twee Zeg loop jullie nou eindelijk door je maakt mijn ruiten smerig ga liever je kouten stoppen Groote goden wat een beleediging 1 Zog als jij zooveel kapotte kousen hebt als ik hoef je er je niet bUuw op te breien En daar kwam de juffrouw uit den winkel tegen op zo zette de banden in de lÜ on wear gooide zo don anderon een b leediging naar het hoofd maar uok de kijkende juffr wen lielen zich niut onbo tuigd Geïnteresseerd kwam de heele buurt toe loepen en kjjken nuur die kgvende jufIrouwon Daar komt oen agent Doorloopen menschen t Maar de drie juffrouwen zijn nog steeds aan bet kijven Toi u uitleggen aan den agent ZiJ beeft gezegd dat ik mijn kousen maar moest gaan stoppen En do agent met kennis van zaken Noo dat is ook veel beter voor je I Maar toen werd du juffrouw nog nijdigor nu ook tegen den agent on doorloopou won ze niet De agent heeft proces verbaal togen haar opgemaakt Maar ir rechtur was in een goeden luim U ziet er niet uit juffrouw of het uw gewoonte is het do politie lastig te maken Maar u zult er wel voor zorgen dat het niet meor gebeurt hé f Gonst nee nioheer Dan zal ik het hier maar bjj laten Dank u wel meheor Juffrouw bl j at zoo meldt hot Hbl De storklo van hot garnizoen te Utrecht was op 1 Januari 1 generaal 4 kolonels 6 luit kolonels 10 Majoors 50 kapiteins 56 eerste luitenants 26 tweede luitenants 160 onderofficieren n 1146 minderen Samen dus 513 bovelvoerendo over 1146 minderen of bijna om een populaire uitdrukking toe te passen twee man en een korpoital t LQkt wel iets op de Amerikaansehe legers waarin elke man minstens kolonel was De bloembollenkweekerijvereeniging te Honselersdjjk beeft in een druk bezochte vergadering de wenschelgkheid besproken van aansluiting bg Het Hollandsch Bloembollunkwi ekersgeiuxttschap In een volgende vergadering zal een beslissing worden geno Het ongeluk met het Fransche meisje dat in Engeland op school ging en dood in een tunnel i s gevonden is reeds opgehelderd De ouders zeggen dat bet meisje niet alleen bad mogen reizen omdat ziJ altijd in een trein een omnibus of een ander voertuig een gevoel van beklemdbeid kreeg Vroeger toen zg met baar moeder in een coupé zat was zjj eens naar het raampje gevlogen had dit geopend en naar haar keel gegrepen Als zij toen niet tegengehouden wa was ziJ zeker uit don wagon gevallen In de tunnel kreeg zg bet natuurlgk nog veel meer te kw iad De geneesheereu gaven aan die zenuwaandoening den naam van claustrophobie Particuliere tuchtschool Vanwege do Vincentius veieonigingen in het bisdom Breda zal te lluibergen een gesticht worden opgericht voor verwaarloosde kinderen voor wie een strengere opvoeding gewenscht is in den geest van de bestaande tuchtscholen B C De gemeenteraad van Zeist b eft met grooto moerdurboid vei worpen de versohillendo voorstellen om wjjziging to brengen in het program der uitgeschreven prijsvraag voor een nieuw gemeentehuis Het verzoek der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werd voor ken nisgeving aangenomen Door li en W werd medegedeeld dat zg een toelichting op het program zullen roiidzenden waarin o a de eanheidsprüzen der materialen zullen worden gemeld en aan do deelnemers zal worden meegedeeld dat U W en de raadscommissie zich bg de beoordeuling van de plannen zullen doen bijstaan door drie architecten vnn naam buiten de gemeente woonachtig wier namen echter eerst zullen worden bi kend gemaakt als de termijn voor de indiening van de plannen is verstreken Voor belooning dezer deskundigen werd f 1000 toegestaan BEÏÏRS VAN ROTTERDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K SiaatêUemn ten PoRTüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 KusuHu lwang Dombr Obligation 4 Aziii Japan Obligation 1899 4 74V 74 Cüi uiiuiA Geconsolideerde BaU tenlaudsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi Ht potheek Bank nPandb idom idem 4 99 Pandb Rotlord Hypb 4 101 Pundb Kolterd Hypb i 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 119 Pandb lltrecbtscbo Hypb 4 100 Pandb Wostlundscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb lo Algein GroningerScboepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Howgzon Van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pundb Datanfsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscbu Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotliookbauk teArasterdam 4 100 Spoorwet Ugningen Itai ig Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 367 Fremieleeninifen bhi uiR Loten Stad Antwerpen 1887 2 102V SffiMpvaart MaaUehappijm Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i H lld fïu Gevogelte £ Füi £ é Van af heden en verder dagelijkt verach verkrt gbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemest Eendvogels Talingen w lde Eendvogels Faxanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen do meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTIELISG Poelier Oosterstraat 18 KOTTERDAM Telephoon Interc No 2031 AOVi RiE TlF HET adrea voor degelyk on solicd scboenwcrk is beslist liet Noord Urabantsch Schoenenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VoetbalsclioeneD Merken the Cert en The Herum STERKE SCHÜÜLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS Alle inpt koslel Holl BtJvoeg el Van nlle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILIjY SIMONS Den Haag Alle reparatiëü en aangemeten werk jf Hil DoU oDUludclrkMe en u M Hftkkilykite poetsmlddel Tooc HMrea fto vooral dttmes en KindereolKMawwk U de Appretunr T n C N lilltr t Co Bef Ha BiaUi Str 14 Men l l oe rntltiS op num en f brlekmerk VlfkryikMr by Itterae Winkellwi teheMwerk aleiilviee eteryweiu iti flMweeel OifMbr W Aret Insulaire Hypotlieekbank te Zierikzee De Bank geeft uit in stnkkenj van f 1000 f 500 f 100 en f 50 pGts l l BHieVeM lot denLkoers van iOO U verkrijgboar ten kantore van de Hoeren DOltTLAiH € o n iilwnar ook do Coupons betaalljaar zgn Patent H Stollen miKiiir ninlrlti nitiUit luüilgmi r anti nr mm ritrtiuu Warnun g Der groMM Erfolv min Patmt H attUm mmtm i ui n I tMeduai werlli loten NacKahmunfm fttm Mvt ksufa dehef u jure atete eelutrfen H StoUen Mr nn uiu illract tutte It toleltm ikwhuidtutitii It iM utitr Pliktt lult tUmiUlMtl tmflitiitt M iVeWMen ttd Zetgrttttt Intk hH IrttÊtt aciiialoi cen Poeder vorm is het eeiiig ste helpend middel tegen lÊloenarmoede UleekUHCht ZenHiemitiakte Hoofapllueu HIapelooahelA OnmackUH I ermagerinff en Wermindertug iter Uehaamikraeklen aeiiialogeen in Poedervorin smaak on kan in alle drinkbare vloeistoffen II i worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ëenige iabrlkanien li v SCIiAlK Go Den Haag Verkrngbaar bij Firma WOLFF Jt Co Westhaven 193 GRENDEL K B VAN MILD Veerstal tf uiia BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieimerkerk ad lJttel k H VAN ZESSEN Schooihomm B v WIJK R W v EDE Chuhwater A SCHEER Haatreehl K VAN DBB HKIJDEN Remwijk P v d SPEK UoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN v d HEIJDEN WadiUngnxen P A oi GROOT A UI JONÖH Oudtwttttr J P KASTELEIN PtUbroekerdam D BIKKER BetiKAop WAARSCHUWING Laat ü niet mialeiden door AbdU Siroop Het klooster Bimela Paulo Abdij bestaat niet dut Stroop van geenerlei waard ALVERTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverientle Bareaii vao A BlUi KMAN ZOON Bulteolaadscb Overzicht De Temps toont tich in ziJn hoofdartikel van Zaterdagavond verstoord over den onToorzichtigen toon dien de officïeuso pers in Duitscliland iu de laatfate dagen weer aanslaat door woorden te gebniiken als liet zwaard van het keizerryk en dergelijke Het blad is er meer verontwaardigd over dan onrnstig Het wijt den telkens weerkeen n den opgeschroefd en toon aan den te grooten invloed van zekere referendarissen aan het departement van buitenlandsche zaken met name aan Von Holsteii wier üver bet misplaatst noemt Het stelt vertrouwen in do vredelievendheid van den Keizer en in do wed ropleving die het constati ert vim een krachtig Frankrijk De toon van het artikel is hoog t vredelievend manr wre elig Niiar a inleiding Viui den xeij iaidag van den I uilsi ieii Kri er hield in dt ii Uijksdas Zaterdag graaf Ballesiiem een feestrede waarin lii ei op wees d il de Kei i r sedei t ziJn Iroon bfstyginir geen andero eerznrlit had gekend dan de h indh iving v in deit vrede tot weUyn van ln t Uuil silie volkf maar ook van de and re natiën tSpr hei in nel de d t de Ki iz r perMjnniyk er toe ha bijgedragen dut liet mii vei tand in zake Marjkko dat zoo licht een ongnnhtigen keei had kunnen nemen is opgehelderd en bijgelegd Duor do beroomde landing te Tanger bad de Keizer machtig er toe bijgedragen dat de Marokkaansche quaestie in een voor ons ganetig stadium kwam Om echter den vrede te handhaven moest men zoo zijn toegerust dat men ieder die den vrede lichtzinnig wil verstoren kan weerstaan en hem kan dwingen den vrede te bewaren Dat zullen de andere mogendbeden dan ook wel doen zonder dat men baar direct behoeft te kastijden indien zü Blecfats weten dat zü indien noodig geslagen zoUen worden door het eerste leger der wereld en een in bloeiende ontwikkeling zich bevindende vloot De redevoering van prins Bülow in het Praigieche Heerenhuis geeft de Duitsche pers aanleiding tot velerlei opmerkingen Vooral over zijn beroep op de borgerlyke partyen om zich aaneen te sluiten en onderlinge twisten te vermeden en misstanden weg te nemen Het Berliner Tageblatt jaicht dit denkbeeld toe en zegt Wanneer dè regeering FEV ILLËTOX 12 Na van masten en bont ontdaan te ziJn beeft men de beide scbepen gebraikt om er batten t d te bonwen die op t meest nabggelegen land 7 n opgericbt Het grootste dier beide gebonwen welke hq de scbipbreakelingen tot scbuilplaats dienen is in gebruik genomen door de overgebleven otflcieren en het scheepsvolk van de Zeemeeuw Aan den eenen kant van het voornaamste vertrek zjjn de slaapplaat en en de vnarhaard Aan de andere zgde bevindt zich een mime doorloop die door Ma acherm van zeildoek is afgesloten welke leidt naar een binnenvertrek dat voor de hootdolScieren is bestemd Een hangmat is aan de rawe balken van de zoldering in hel groote vertrek bevestigd als bnitengewone rustplaats Geheel en al in de dekens verborgen ligt een man in de hangmat te slapen Bj den haard zit een tweede man dia vermoedelijk de wacbt heeft op dit oogenblik in een vasten slaap verzonken de urne kerel I Acbter dezen staat een onde II dl kil Ubl ifieiut doet Op die elm I do twisten die tusschen haar en de liberale party heerschen wil beëindigen en de misstanden wil wegnemen dan zal het van liberale züde niet ontbreken aan tegemoetkoming Maar voorloopig gelooft het blad niet erg aan den goeden wil van Billow De regeering in oen land als Pruisen is feitelijk reactionair DaI zal de kanselier en minister president in Pruisen niot wil len ijhtkennen Wy willen nu niet spreken van het toUarief dat geheel naar de behoef ten van het gruotgiondbezit is ingericht en welks noodlottige werking voor handel en industrie door de handelstractaten niet wordt weggenomen de nieuwe belastingen toonen dut van rechtvaardigheid by de vermeerdering der rgksinkonwren geen sprake is want die belastingen treffen voornameI k do breedc massa des volks handel en nyverlieid terwijl do landbouw vry uitgaat Dat is uiaar éen vuui beeld Het blad wy t op de Jchimlwet en andeio wetten eii zegt d iii Mynheei d Ilyk k ui s lier neem torst die misstanden weg liisschf ii regeeiing eij bnrg Tiyke pai tyen Vi j nidor oerftl het otuininge Pj tiisisclie klaisenkiesreeht maak de Quae stie der daggelden voor de Buksd lcdeii in urde toon a in do liberale paityen dat er niet zal gi regeeid worden in vuurtdiirende teg iisle ling in t hare begrippen Oü iU tut nog tue ti on d it het ernst is met den wenscli tot verzui ning tasschen Kegeering en burgeru dan kan het liberalisme er aan denken de toegestoken hand aan te nemen Maar de liberale burgerij wil geen woorden doch daden De Koln Ztg verneemt dat naar in regeeringskringen ernstig wordt geloofd de quaostie der daggelden voor de Ryksdagleden binnen korten tyd een belangryken stap vooruit zal gaan en dat daarover reeds onderhandelingen worden gevoerd Het Borl Tageblatt acht dit ten minste iets maar zegt dat voor een verzoening tu Bchen regeering en liberalisme het linzengerecht van de daggelden zonder belanif i zoo er niet andere en belangryker concessies worden gedaan op wetgevend gebied en in het bestuur De conferentie te Algeciras is er dan ein deiyk in geslaagd een ontwerp op te stellen tot bestrijding van den sluikhandel in wapens dat de instemming van alle mogendheden verwerven kon En nu doet zich het bezwaar voor dat de Sultan van Marokko het daarmede heelcmaal niet eens is De MarokkaauacJie gedelegeerden hebben pioviseerde tafel ziet men een stamper on vijzel en een pan gevold met kale dierlyko beenderen met andere woorden het middagmaal voor dien dag Als eene soort van versiering der donkerbruine muren ziet men iJBkegels door de spleten van bet dak hangen die bg tnsschenpoozen door den rooden gloed van t vuur verlicht worden Geen windvlaag giert bniten de eenzame woning geen gelnid van dier of vogel is verneembaar Binnen en bniten de hot heerscht op dit oogenblik de i eeselgke onverstoorbare stilte der Poolwoestengen VU Het eerste gelnid dat de stilte verbreekt kwam van het binnenvertrek Sen offlcier lichtte het zeildoek in de hut van de Zeemeeuw op en trad het groote vertrek binnen Koude en ontbering hadden op droevige w jze de rgen gedund De kommandant van bet schip kapitein Ebsworth was gevaarlijk ziek De eerste luitenant was dood Een officier van de Zwerver nam met verlof van kapitein Helding tijdelijk hunne plaats in De offlcier was luitenant Crayford Hij naderde den man biJ den haard en maakte hem wakker Sta op Bateion I t Tl je tijd om te worden tigeloit van den Sultan bericht ontvangen dat de besluiten der conferentie hem niet aU het goede middel voorkomen om den sluikhandel tegen te gaan Zyn bezwaren zyn kort saamgevat deze De regeling van den verkoop van wapens aan particuliere eischt bijzundere maatregeleö Het gaat niet aan dat ia beslaggenomen schepen naar een vordragtihavon worden gebracht en daar door den betrokken consul uilen worden onderzocht Ken schip kan licht een verkeerde nationaliteit aangeven hy het overbrengen naar een j verdrngshaven zouden onderweg de Marokkaansche douaneambtenaren kunnen vermoord Worden en het schip met do wapen lading kunnen ontvluchten Do Sti taneiöcht dei halve oninidflellgke inbe ilagneraing door do doU tne beambten zonder eenige bemoeiing van don betrokken onsul Ilii isioekingeii in Marokko naar het be zit van w iperi ii acht de Sultan onmogelyk het eenige iiiiddt l is den invoer van wnpemm te voorkonieti Het maken van onderscheid tusschen jicliigeworen en oorlogswapens is ni t gerechtvaardigd Met een jaclitgewoer kan mon evens ed iemand doodschieten als met een ander wapen Het in beslag nemen van wapenen aehl de Sultan in stryd niet yn soiivereijh leclitun Oiik do vernieling I van in bet lag genomen wapens i naat de SnUan eent mei die rechten in stryd Deze bezwaren veinieligen het gehoele weik dm conferentie op dit punt onder toestemming van den Sultan kan hot regio 1 ment niot worden ingevoerd Wat er nu gebeuren zal is onbekend Het is beat mogelyk dat de Sultan op elk vooistel der conferentie olke bezwaren maakt al zgn do voorstellen der conferentie reeds een groote verbetering vergeleken met de bestaande toestanden Het is toch te dwaas een conferentie byoen te roepen en op die wyze te handelen mut het resultaat van haar werk De 2witserscho bladen hebben een blijkbaar officieus bericht over de quaestie van den spoorweg Frasne Vallorbe Den 12den dezer aldus luidt het heeft de Fransche gezant in Bern den Bond spresident mondeling te kennen gegeven dat do Fransche minister van openbare werken wenscht dat de Zwitsersche regeering nadat sedert de overeenkomst der beide spoorweg maatBchapppen Jura Simplonlyn en Parijs D on MiddeJIandsche Zee betreffende een lyn van Frasne naar Vallorbe do omstandigheden in meer dan één opzicht zijn veranderd zich met hem zal verstaan omtrent De nienwe schildwacht hief zich op van een hoop onde zeilen achter in de hut Bateson liep goeoweode naar zjjn bod Luitenant Orayford liep met groote stappen heen en weer door de hut om te trachten op die wijze zich warm te loopen De stamper en vijzel op de ton trokken zjjn aandacht Hg bleet staan en zag op naar den man in de hangmat Ik zal don kok wakker maken zei hü glimlachend hg zichzciven Die kerel weet weinig hoeveel dienst hg mjj doet met mü optebenren De ergste knorrepot en brombeer die men zich denken kan en toch zooals h j zelf zegt de enige vroolijke ziel onder de geheele equipage John Want John Want Sla eens op I Ken hoofd prgkende met oen roode slaapmuts kwam langzaam van onder de dekens te voorschijn Droefgeestig kwam een nens buiten den rand van den hangmat kijken en een stem volkomen in harmonie met isn nens gaf haar cordeel over bet poolklimaat in deze woorden locbt Hemelsche goedheid I al mjjn adem is op mijn deken bevroren Niets dan ijskegels mijnheer om mjjn mond en over miJn deken Eiken keer dat ik snurkte heb ik iets laten bevriezen Als t zoover met den menach gekomen ia dat de koude in ziJn binnenste het bed waar hjj op ligt doet kevrieien dan kan een nieuw oirderzoek van het geheele vraagstuk der spoorlynen naar den Simplon De Bondspresident heeft hierop den basten dezer den Franschen gezant namens de Bondsregeering mondeling geantwoord dat de Zwitseriïche regeering blyft hy den inhoud van hftar beide missives het vorige jaar tot de Fransche regeering gericht biyken s welke Zwitserland hoegena imd geen onderhande lingen wenscht te begiunen over andore spoorlynen naar den Simplon zoolang niet de totstandkoming van de lyn Frasne Vallorbe definitief is verzekerd Do bondflregeering kan derhalve tot haar spyt aan den wonscb van len Franschen minister van openbare werken geen gevolg geven Dö Neue Zürch Ztg voegt aan dit bericht de opmerking toe dat de Fransche bladen en ook de ofÖcieu iO Agenco Havas telkens gesproken hebben van een wonsch der BVansche regeering terwyl uit do bovenstaande modüdoeling zou blyken dat do zaak alleen uitgaat van minister Gauthier Het Zurjcher blad acht het zeer waarschyniyk dat het Fransche ministerie als zoodanig van de geheele zaak nog niemendal afweet Ken commissie beslaande uit geestelyken goleordon en ambtenaren iH in Hongarye benoemd om arobtelyk vast te stellen of er in onze dagen nog henielsche wondoren gebeuren Het onderzoek geldt oen portret vaa Maria op het altaar to Maria PocH voorstellende Maria met het kind Jezus op den arm Volgens bnöedigde verklaring van den dorpsgaestelyke en U5 inwoners heoft het portret verleden jaar van 3 tot 9 December geschreid De tranen werden met een zyden doek afgeveegd en deze den bisschop toegezonden Het is niet de eerste koer dat hot portret schreit De beeltenis werd in het begio der l7o eouw op kosten der gemeente MariaPoes geschilderd in het laar 1696 begon bet voor het eerst tranen t storten en wel van 14 November tot 8 December Ook toen werden de tranen afgewischt en do doek van destyds wordt nog zorgvuldig bewaard Groot opzien verwekte hot wonder en zoo boorde ook keizerin Kleonora de gemalin van Leopold I er van Zy gelastte de won dordoende beeltenis naar de Stefaanskerk to brengen en Maria Poes kreeg een niet fraaie copie Maar nu gescfiiedde hot merkwaardige dat het portret te Weenen sedert nooit meer heeft güwoend maar do copie schreide op 1 2 en 5 Augustus 1715 it moet historisch vast staan Sedert is bet niet meer gobeard voor Decem er van verleden jaar Hongarye is aan de maagd Maria gowyd t niet lang meer duren Maar t doet er niet loe Ik pruttel niet Orayford trommelde ongeduldig met zUg vingers tegen de pan met beenderen John Want klom steeds pruttelende naar beneden langs een ladder die aan een balk aan t boofdeindo van zgn bod bevestigd was In plaats van naar ziJn olficier en zün pan te reopen strompelde hg rillende naar den vuurhaard en hiold hg ij ld a jjc t mogelgk boven het vaar rnyford begon zün geduld te verliezen Wat doe je nu weer alle duivels f Mgn horloge ontdooien mijnheer Den gunschen nacht heb ik t onder mgn kussen bewaard en toch heeft de kou het doen stilstaan Een pleizierig gezond versterkend soort van klimaat hier om In te leven vindt n niet mynheer P Maar dat doet er niet toe Ik pruttel niet Nu ja daar weten we alles van Komnu maar hierl ZJn die beenderen klein genoeg gestampt P John Want naderde plotseliiig den luitenant on zag hem met een blik van de grootstebelangstelling aan Neem me niet kwalijk mijnheer zei hii maar wat klinkt uw stem hol vanochtend Wordt Mmlfd