Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1906

Woensdag 31 Januari 1006 l o 0940 44s e Jaargang MAGGI AROMA fiOüMHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zenuw en Maa lijders wordt ait overtoiging ala een werkelijke hnlp m den nood het boek aanbevolen Na ontvanget van adrei per brielkaartworJt l t boekje iraaeo per poat toegeionden door Bf KPOEL S Rookh Zaltbommnl releloi n H St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJs per drie maanden is 1 25 iranci per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTEN TelerMi l S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Verkrijgbaar in llesechen 80 ets r t et en 1 l üg bil H H Apotheker en Drogisten Lét op het merk AJIKBRt F AD RICHTER i Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF i Co Westhaven 198 en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de labriek von Firma H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik apamueit e kr mm Verkrijgbaar te Gouda bij R ZANDTOOKT M A CATS H ZANDVOORT J s MOSSEL Firma L DE JONG A DROSt te Woerden bij N DE KRÜIJFF Ecbta Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETERS Jz £ y muMtt m imrUrsmé AileBv rertntten Trof Dr Lieben welbekend iiim ow uAci umi I jl n Ulltn Mkt mU P M bBwk tot voortdniende radicale en I leker g neiing van alle lelfv I de meest hardnekkige enuu I Mtekten vooral ootetaan door I aldwalingen op jeugdigio leeftiid Xotale geneiiog van elke iwakt Bletb I lacht Benauwdheid Uoofdpün I Migraine Bartklopping Maagpün I slechte apüsvertering Onvermogen llmpotena Polintione ani DitIvoerige proepectnssen IrivHror Mk 1 1 a LtV dubbelel ch I n e lOrnln J pit Mattk f d Vagto Zsltbomni lUcpDts M CMbu k Co Kotterdua r Hippel r fenkags I llslaauu de Jaag J Cu Botter aai lf fcCa ne ds a bil alle disgista A I Ooida Dnk van A BBINKHAN Zi HET adrei roor degelgk en aolied ichoenwerk in tesHiit Het IMoord ltrabantsch Schoenen en LaarzconiagazUn KLKIWEO E 30 tegenom do Kloiwcgütct g Voetbftlselioenea Merk n The Cert en The Snrum STEKKK SCHOÜI LAAKZKN OVKRSÜHOKNKN ENZ Aanliereleni G SMITS Allo reparstlén en aangemeten wurk DE OOEDKOOP8TB DE MEE8T PRACTISOBE DE MEEST VOLLEDIOE ilOIIKBI 4lli v üijn beiilliit die dor Firma TUK LA UI ES JUVHNAL met mJnHicnii drie gratis gokiii it pntronen n een geklcuido ilual TUK ILL IHiKSSHAKKH met een grnli geknipt iiiitnmn TUK UAZAAIt OF CHILD HKN S FANlIlOys Khidcrmoden met vele gritti gt M knipte jatruucn VUAAdT Uw lliiHliniiiMiuir I roe HUiHtHet M M Alle inH kotlrl lliill HIJi i U fl Van alle in deze bieden voorkumende modellen jn UKKNIHTK PATHflNKN met Heil verklnrlng tr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 f U verkrijgbaar by MILLY SIMONS Don Hnag f Wli Mkur u ü da Sohto K Jltll CMM ta out in n ieii un i OJtaU B na val prujfiieinliigeD u doi luadal gekoowa idai naaui dea jit Jud rd Dr Hiohaeim vtrrMnlicl t l be i maMim In het wmidb ranxl MakMMiMnt vau Oebi atoU NTok t Kn ln tlKhi Btkel Cacao a vhrkaaiM buiMii Uw Bkil Clacw 1 oMt aalk gikookt aea aangmar gtzvnM drank vw iti lykiKL gebruik een t i theolapali vu t foBdar Taor am kop rhoaolata Ala tenaeakncbtJge drank by tral aa oiarrbae liai ata met water t fcrulk n TarkrUgbaar by d voumaamMa B 1 ApotbMcan au Prik Ko ï rafbuejea f 1 80 roisüi TW a Beraalm1 gmiroonligar n r Nadw land uBui MattonklMR imntordan Kihcïctraa 03 ESNISDEFOT TAN THEE lltN wardt varioelit t t HKKK Ir lellen UIT HIT MUIIUH VAR N ilAVE WAAY ZU K QCmiNOHSH l ie THKBKN worden afgele erd iü veriegelde pakjei van ey liM m m M en tn Ntd mm met vermelding ran Noninier ec Il rijn voomien van neveustaam iMiTk volgeua tie Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvuerinv van ge Mrde orden aaobevelende J C BIJL roorjMM J BRKEBAABT U f l mifliU l om vlec ch en viscbserecbten sroentcn xvtkkcMcpeo I aKmc e zult eo hutspot rauwe eo zacbt Ckookle eiefc u 1 n r cnlft brpr bcuilloft saucen en i oogenblikkcHik aangenaam en krichng van smaak ie maken MAGGI S AROMA Merk Kraisst rhoojl den eeiluit tn bevordert de ipljivenerini WTlnl nipp U IJ t V kr ibMr bg kruUml ra eometliblenbaiidalnrs Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Qoedgekeard bjt Kon Bealait van 30 Jani 1897 Staatablad No 169 Voor de verkiezing in District I op VRIJDAG 2 FEBRUARI a 8 wordt den Kiezers met den meetilen aandrang aanbevolen de Hcor J II v D TORREI H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT J VAN DER JAGT HH Baluur Dr H USSEL DE SCHEPPER Voor F HERMAN F VkfVooniiUr C J 0 HDOtiENDIJK U Seertltru H K VAN DER ROER 2 Sartlaru C VAN VEEN Ai Pmningmtatir Het iStcmbureau is geopend van 8 uur tot 6 uur Gebouw kUNSTMlI Gouda LOHOFPS Graoil Kinematograaf Theater van Levende Photographiön 1 Dit Tbentsr werd in Dresdea door bet Kod Sakalache hofbe W looht en overtreft alles wat tot nu toe op dit gebied It vertoond in gekl tableaux Van af Zondag 28 Januari tot en met Zondag 4 Februari lederen avond GALAVöORSTELLINf Van 8 tot lO i uur met afw Programma Hier volgt een klein overilcbt van de eteeds vorieerecde Tableaai HOOFDIIlJMMBnS iDegevolgen van eenïïuwelps advertentie Ifea vrouweii roor mi oian oh ka ka die OSCAR Het succes van Amsterdam Berlijn en Parijs llaoengeverkten in Ckioa en Japan Tanie Nel moet leeren flelsen Oroot Laobsaoces Voor het eerst aan de Zwier Oroot lachsDcceB Qroote kroningsoptoobt In Indlfi m TORPEDOBÖOT IN STORH De Rail door Italld Zwitserland Zweden en Noorwegen Prachtig Spoorwegpanorama Waterfonteinen te Versailles Prachtig gekleurd Het gestolen Kind of de Hond ali Redder De Wonderaap Atigutt Pracbttablean DR BI OEIEKFEE Praehlig gekleurd Orenswaohtar en Smokkelaars lic Branditichlcr h aid groot sacces Sfroal r cert jMr Mmt im M€le B atd teer spannend Het relieo en Iranspirltereii der booineii in Cuaila Wedrennen ta Liverpool Motorbootrennen te Monaoo Hoe mea in Parijs slaapt ra droomt In het Kamp der Zigeuners ClU aid flin gekleurd WALVI8CH JACHT 10 aid Prachtige Natuur opname Het Terstopte weeliloon in de Zondagscbe broeli DE KBR8TFEESTOANB VroolUke Waschvreuwen en HET UTEN VAN EEN HATROOS in li aid HLEIM DUIiYiPJE 19 afd gekleurd Carnaval In Venntië pracbtvol gekleord De Nieuwe Loopjongen ffiS f Eatreeprys Ie Rang i O rC 2e Rang I M 3e Rang I tS Kinderen Ie Rang I 4 2e Rang I 9 tt Leden Sociëteit Ons Genoegen gewone redactie Woensdag 31 Jan en Zaterdag 3 Febr van 2 tot 4 uur KINDER EN FAMILIEVOORSTELLING I Voor date Toontelllng betalen geleiden soowel ali kiideren 10 40 10 25 10 16 Uinuam aubevelend W LOHOFFy iDIreCteOr Plaatsbeaprsking dagel ks van 1 tot 3 aar ASvËESnffTaïTcöür worden aangenomen door het Adverlenlle üareaa vu A BKINRNAN ZOON Kiezerslijsten 1000 Hiir volgen cenige aanwijzingen vnor hen die op de nieuwe kiezerslijsten wonschen geplaatbt te worden De aangiften die noodig zijn om op de nieuwe kiezerslijsten geplaatst te w orden moeten geschieden ten gemeciitelinize vAór 15 Februari a s Alle kiezers moeten aan de vereischten voldoen van te zijn mannelijke ingezetenen des rijks tevens Nederlanders die vuiir of oj 15 Mei 1900 den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt De helastingkiezers behoeven geene aangifte te doen Bclastingkiezers zijn zij die over het dienntjaar loopende van 1 Januari tot 31 December 1905 zijn aangeslagen naar een of meer der vijf eerste grcmdslagen van de personeele belasting of in de grondbelasting in deze laatste voor ten minste een bedrag van f 1 aan hoofdsom eu rijksopceiiten of in het dienstjaar loopende van 1 Mei 1904 tot 30 April 1905 in de vermogens gensof bcdrijfsbelasting Zij moeten om op de kiezerslijst te komen de directe rijksbelastingen waarvoor zij aangeslagen zijn vóór 1 Februari 19O0 hebben voldaan Zoo zij dit verzuimd hebben kunnen zij Hog op de kiezerslijst komen als zij de verschuldigde iielastingen vóór of op 1 Maart 1006 voldoen mits zij daarvan ten Gcmeentehuize doen blijken Zij die in cene of meer andere gemeenten een der genoemde belastingen over de genoemde tijdvakken betaald hebbeu moeten daarvan door overlegging van de voor voldaan geteekende belastinghiljetten vóór 15 Februari a s ten gcmeenteliuize doen blijken De aanslag der vrouw in de rijks directe belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede FEUILLETON 13 Bemoei je niet met mijn stem maar met de beenderen Versta je me i Jawel mijnheer de beenderen Ze moeten nog een beetje gestampt worden Ik zal er mijn best op doco mijnheer om u pleiiier te doen Wat rammel je nu w erf John Want schudde zgn hoold en keek Craylord met een droevigeu glimlach aan Ik vrees mijnheer dat ik niet heel lang meer de eer zal hebben een beendereoepje voor D klaartemaken Oeloolt u t zeil wel Btjnheer dat a t nog lang zal uithouden I Met allen eerbied voor i gezegd ik niet Ik bood het er voor dat het over een week ol een dag ol tien met ens allen gedaan is Vaar dat doet er niet toe I Ik pruttel niet BÖ wierp de beenderen in den vijzel en begon ie te stampen onder protest Op tiellde oogenbllk kwam een matroos uit i et binnenvertrek Een boodMliap van kapitein Ëbsworth mynheer Eb r eigenaar wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste f 1 bedraagt Voor alle andere categoriên dan de helastingkiezers moet do aangifte plaats hebben óór 15 Februari a s Deze categoriïn worden hier achtereenvolgens genoemd Woningkiezers zijn zij die als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op 31 Januari 1908 sedert 1 Augustus van het vorig jaar hebben bewoond krachtens huur een huis of een gedeelte van een huis waarvoor met of zonder bijbelioorenden of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter bijwoning bestemd de werkelijke huurprijs per week berekend ten minste heeft bedragen voor Oouda f 1 75 of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen Bij de berekening van den huurprijs van een woning mag de prijs der waterleiding hierbij worden opgeteld Ook zij die als hoofden van gezinnen of alleen wonende personen np 31 Januari 1906 sedert 1 Augustus 190 kraditens eigendom vruchtgebruik of huur een zelfde vaartuig van ten minste 24 M inhoud of 24000 kilogram laadvermogen hebben bewoond lieliooren tot de woningkiezers Indien men hetzelfde perceel of hetzelfde schip is blijven bewonen waardoor men het vorig jaar op de kiezerslijst werd gebracht is aangifte thans niet noodig Loonkiezers zijn zij dfe op 31 Januari 1906 sedert 1 Januari 190 5 achtereenvolgens bij niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten voor Jouda f 450 of behalve vrije woning of inwoning voor Gouda f 362 50 of met vrije kost zonder inwoning f 237 50 of behalve vrije De kapitein is erger dan ooit mgnbeer Hy verlangt a terstond te spreken Ik kom dadelgk Maak den dokter wakker Het dit antwoord volgde Craylord den matroos naar het binnenste gedeelte der hut John Want schudde opnieuw het hoold en znchtte nog droeviger dan daareven Den dokter wakker maken f herhaalde hg Gesteld eens dat de dokter bevroren is Gisterenavond had hy geen warmte nteer in zich en zgn stem klonk als een zucht in een spreektrompet Zouden de beenderen na klaar zyn F Ja ze zyn nu goed In de pnn er mee riep John Want uit de daad by het woord voegende en geel nu maar een smaakje aan het heete water ala je kont I Als ik er aan denk dat ik eens leerling was by een pasteibakker als ik denk aan de ketels schildpadsoep die deze hand heelt omgeroerd in een lekkere warme keuken en ik me dan hier zoo aan t roeren zie van beenderen en heet water om soep te koken terwgl ik zeil bgna tot gs gestold ben dan ion ik als ik niet gelukkig zoo vroolgk van aard was werkeiyk geneigd zyn om te gaan pruttelen John Want John Want waar had je toch je verstand toen je t in je hoold kreeg om naar zee te gaan Een nienwe item dit een van de bedden 1 san dsn isiiar ran ds hut sprak dio I kost en inwoning voor Gouda f 150 BiJ deze loonberekcniug geldt het loon der vrouw als door den man genoten even als het halve loon van de inwonende minderjarige kinderen Stilstand van werk tengevolge van seizoenarbeid of van een ongeval gelden niet als onderbreking van den arbeid Het loon wordt geacht gidurende dergelijken stilstand van arbeid te zijn doorgegaan Loonkiezers die op de lijst van liet vorige jaar voorkomen ontvangen met de noodige toelichting blanco aangiftebiljetten ter invulling voor hunne toelating tot de nieuwe lijst Pensioenkiezers zijn zij die op 1 Februari 1906 in liet genot zijn van een door eene onderneming openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente voor Gouda f 450 Voor hen die minder dan het vereischte bedrag aan pensioen of lijfrente ontvangen en bovendien een inkomen hebben verkregen op de wijze als onder de rubriek loonkiezers is vermeld mogen pensioen lijfrente en inkomen worden samengesteld Bereikt deze som dan ten minste het vereischte cijfer dan kan de peusioeij of lijfrente en loontrekkende kiezer worden Pensioenkiezers die op de lijst van het vorige jaar voorkomen behoeven zich niet op nieuw aan te geven Inkomen pensioen en lijfrente der vrouw geldt voor haren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hunnen vader Grootboek en Spaarbankkiczers zijn zij die op 1 Februari 1 JÜ6 sedert een jaar den eigendom met rodit van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50 ingelegd in de Rijkspostspaarbank in eene gemeentelijke spaarbaak of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid kok aan Het was de stem van Francis Aldereley Wie staat er toch zoo bg t vuur te mopperen t Hopperen i herhaalde John Want met t gezicht van iemand die overtaigd is dat hem een ongegronde beleediging wordt toegevoegd Mopperen Y V vindt zeker uw eigen stem niet erg verminderd niet waar raönheer Frank f Ik geel hem ging John voort vertrouwelgk tot ziehzell sprekende geen zes uur meer te leven Dat M een van die prnttelaars Wat doel je daar toch f vroeg ï rank Ik maak beendersoep mynheer en sta me zeil te verbazen dat ik zoo gek was om naar zee te gaan Zoo en waarom ging je dan naar zee f Dat weet ik zeil niet myobeer Frank Soms gelool ik dat ik t deed omdat ik voor niets anders deugde soms gelool ik dat mgn valscbe trots om niet zeeziek te worden mg verleidde en soms gelool ik dat t gebeurde omdat Robinson Crusoe en meer van die boeken heb gelezen die my waarschuwden niet naar zee te gaan Frank lachte Je bent een rare klant Wat bedoel je met je valscbe trots om niet zeeziek te worden Heb je dan een nieuw middel tegen zeeziekte nitgevonden f Hst akelige gezicht van John Want hsl bezittende vereeniging van eene uaamlooze vennootschap van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting 1 ilij die op dezen grond reeds het vorig jaar kiezer was en voor wien die grond ook thans nog bestaat behoeft zioli niet opnieuw aan te geven Kxamenkiezers zijn zij die met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep Hij die op dezen grond het vorig jaar reeds kiezer werd behoeft niet opnieuw aangifte te doen De formulieren voor de verschillende aangiften zijn kosteloos verkrijgbaar aan de Secretarie der gemeente Al het bovenstaande geldt voor de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer Voor de kiesbevoegdheid voor de Provinciale Staten zijn bij de kieswet dezelfde eischen gesteld met dien verstande dat men bovendien ingezeten der provincie moet zijn Voor de kiesbevoegdheid voor de Gemeenteraden gelden dezelfde eischen als voor de Tweede Kamer met dien verstande dat men bovendien ingezeten der gemeente moet zijn en dat die categoriefin die niet tot de belastingkiezers behooron tevens over 1905 in de plaatselijke directe belasting moeten zijn aangeslagen geweest en op 1 Maart 1906 dat bedrag voldaan hebben 1 Onder de bijzondere spaarbanken hier bedoeld tijn de banken opgericht na 1 Mei 1900 alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als liJ biykeos opgave aan het bastnar der gemeente waar z j gevestigd zyn een waarborglonds van I 25 000 by de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd Uuitenlandsct Overziclit In het telegrafische nitlreksel dat Reuter van de rede vnn graal Ballestrem op s Keizers verjaardag heelt gezonden was een derde ondanks hem zelven op Frank had den kok een der merkwaardigste oogeubhkken in zyn koksleven in herinnering gebracht Geraden mgnheeri zeide hg Als ooit iemand zeeziekte op een nienwe manier genezen heelt dan ben ik het ik ben baar Ie boven gekomen mynheer Frank met lernl te eten Ik was als passagier aan boord van een paketboot mgnheor toen ik t eerst het blauwe water zag Tegon eten tüd kwam er een leelgke zee op en ik begon me won deriyk te gevoelen juist toen de soep op tatel werd gezet Ziik P vraagt de kapitein my Ik vrees van ja mynheer zcg ik Wilt ge myn middel eens beproeven V legt de kapitein Graag mynheer zeg ik Ben je al raisselgkf zegt de kaiitl iin Nog niet mynheer leg ik Komaan dan maar schildpadsoep f vraagt de kapitain en bedient my er van Ik slik een paar lepels door en werd toen zoo bleek ala een doek De kapitein houdt zyn oog niet van me al Ga op dek mynheer zegt hy spnw de soep all en kom dan in de kajuit terug Ik spuwde de soep uit en kwam terug in do kajuit Kabeljauw vraagt de kapitein en bedient me Dat kan Ik niet verdragen mynheer zei Ik WanU vntlgd