Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1906

elnlont getlopen Van Marokko zoidn de voorzitter van den Rykadag naraelgk b t volgende de Keizer beeft persoonigk medegewerkt opdat h t niliiveritand in de Marokkaansche kwestie dat tot een slecbt einde bad kunnen leiden opgehelderd en bygclegd werd Door de beroemde landing te Tandzjer beelt bil er krachtig toe bijgedragen dat de Marokkaanacbe kwoHtie in oen ander vaarwater kwam dat voor Daitiichland ganetig was maar om den vrede te behouden moet men zoo toegeraat zjjn dat men elkeen die den vrede lichtzinnig wil vemtoren nit bet veld kan alaao en hem kan dwingen vrede ta houden Üat zullen andere raugenheden ook al doen zonder dat men ben nu juiat op de vingera behoeft te tikken ala zg maar weten dat zjj alt het noodig in gealagen zullen worden door het eerite leger der wereld en een vloot die een vlucht begint te nemen Daarom zeide graaf Balleatrem moet de Kijkadag de puliliek van den Keizer tennen en de middelen bewilligen welke noodig zjjn om met een eerbiedwekkende macht den vrede te kunnen bewaren Balleatrem eindigde aldus liyne boeren wjl hebben een heorl kpn Keizer dien andere natiën ona benijden alloiinon zt ook dikwijls bun ergernis omdat zg zelven ook niet loo n monach bezitten I Hat opperite gerèthtshof te Lnxembnrg heeft pastoor Ziêaer vroeger verantwoordelijk redacteur van het clericale blaadje Luiembarger Wort wegens een artikel dat zeer smadend was voor de liberale familiea in het groothertogdom veroordeeld tot acbt dagen gevangenisstraf en 4 J0 mk boete Ëen van de liefelijkheden die hot blad aan de liberale familiea had verweten was dat zij zich schuldig maakten aan b j wgze van aport beoefende engeltjrsmakerd Zieaer heeft den acbryver van het artikel niet willen noemen om diena loopbaan niet te verwoesten Hen vermoedt dat het een clericaal politicua ia dia tl met den vinger wordt aangawezeo Hoeveel pogingen FrankrUk reeds heeft aangewend om zyn vredoliuvende bonding te doen uitkomen toch blgft een zeker d en rap de Unitache pers een zonderlingen toon tanalaan Wij deelden roeda mede dat de Temps zicb daarover beklaagt Het blad zegt ilet Kykazwaard neemt in de Duitsche persuitingen nog steeds een groote plaata In Et gaat geen wrek voorby dat niet over itl zwaard wordt geiiproken dat men ons kiiet vertelt dat het geslepen Is of gerNd om toe te slaan Tbana is hot weder de oMcieuse Norddeutacha Allgemeine Zeitung die met het b iondaro gezag waarover dit blad beschikt daarover uitwüdt Maar ook in dat blad komt bot ons niet gerechtvaardigd noch ter goeder ure voor De gelegenheid is er al zeer slecht voor gekozen Die gelegenheid was de verjaardag van den Keizer steeds geroemd als eon vredesvorst Was het nu noodig vraagt de Temps om juist by die gelegenheid de geheele zaak weer eens op ta halen te spreken over de vyandiie ontwerpen tegen Duitachland te vergeten dat door de zeer vrygevige concesKies van b rankryk een vriendschappelgke bespreking is voorbereid en dat het correct achynt gedurende de bespreking de zauk te laten rusten r Kn dan vervolgt het blad Ër is een manier om over den vrede te spreken die een zeker middel is om haar in gevaar te brengen Bent r lelDt uit Algeciras dd 29 Jan Een officieel oommnniiioé deelt mede dat de conferentie een aanvang heeft gemaakt met een oifderzoek van de voorstellen der Marokkaanache delegatie betrekkcigk de verbetering der tegenwoordige belastingen en tot bet uitacbrüvon van nieuwe belaatingen De besprekingen over bet heffen van inkomende rechten zyn uitgesteld Wat de nieuwe belastingen door Marokko voorgesteld betreft ging de conferentie na of er aanleiding bestaat tot een algemeene belastingheffing op de industrieelo bedrgven Met het oog op de noodzakelgkheid om de technische onderdeelen van deze quaestie to bestudeeren werd aan een commissie van redactie opgedragen om een definitief plan op te maken Aangaande het door de Mnrokkaanache delegatie geopperde denkbeeld van een belaating op de visscbery werd verklaard dat dit denkbeeld niet in ovareenstemming ia met de bepalingen van verschillende verdragen gesloten tosachen Marokko en buitenlandscbe mogendheden De volgende offieieele zitting heeft morgwochtend plaata In welingelichte kringen in Wennen ia men van oordeel dat de qoaestie van de verbooging van invoerrecht in Marokko binnenkort zal worden opgelost Duitachland Oostenryk en Bolgiü zgn tegen een verhooging van lü proc maar waaraehyniyk zal men het ovar aDO van 6 proc eeoi otim Wat de hervormingen der politie bftreft houdt men het er voor dat Ooatenrgk Italië en Ooitscbland zich eenparig zullen verklaren tegen oen voorstel om de politie aan een enkele mogendheid op te dragen Uostentgk is in elk geval van meening dat de organisatie der politie in dat gedeelte van Marokko dat aan Algiers grenst aan Frankryk moet biyven voorbeboaden De Kiigelsche verkiezingscampagne ia byna geëindigd Van de C70 leden waaruit hst Ijagerhnis bestaat werden er 066 gekozen er moeten nog vier stemmingen plaat hebben te Wicksbnrghs voor de Aberdeennniversiteit Kdinburg univeraileit en op de Shetlandaen Urkney eilanden Maar uit alles wat reeds gepubliceerd ia kan de rensacbtige meerderheid die do liberale partg in Engeland by deze verkiezing behaald beeft ten duideiykate bigken Van de unionistische meerderheid die na da verkiezingen van 19 J 402 leden sterk was is slechts een schaduw over Nog niet tot 160 stemmen kon zy bet brengen in het nieuwe parlement zy zal zich daarin moeten beperken tot de rol van kleine minderheid Haar voornaamste leiders zgn in den slryd gebleven Behalve Chamberlain en zgn zoon en de zeven getrouwen van de BIrminghamacbe whole boggera club ia slechts een enkele der bekende unionisten weder naar Westminster gezonden Om tenminste Balfour een plaats in hel parlement te geven heeft de beer Albau Oibb di jarenlang do city van Londen vertegenwoordigde besloten zyu zetel op te geven Het is een acherpe veroordeeling van Chamberlain s deetractieve politiek en terecht teekont Carruthers üould die nederlaag in een zgner geestige cartoons De geest van Angnslna Lord Beacoualteld vraagt aan Jozef Varus Ueef mg niyne legioenen weder I Wat hebt gy met hen gedaan f Uhamberlain Varus kan daarop slechts antwoorden Ik heb zeven ingncr eigen mannen gered I Voor het eerat heeft Ierland minder dan 20 Unioniaten in hul Parlement 83 nationalisten en twee liberalen werden door het groene Erin naar Westminster gezonden daarnaast lil unioniaten Twou leden zgn dubbel gekozen en een is overleden na de verkiezing zoodat nog drie aanvttllingaverkiezingen moeten plaats hebben Maar die zullen bet resultaat niet kunnen wyzigen in het nieuwe parlement zal de mioisterieele party beschikken over 513 zetels de oppositie over 153 Ue liberalen alleen zgn verreweg in de meerderheid met 384 zetels Daarnaast hebben de 46 werklieden afgevaardigden en de 83 lerscbe nationalisten slechts als oen kleine hulpgroep liet ministerie Campbell Bannerman heeft een oni odacht sterke meerderheid gekregen het unionistische imperialistische en vooral protectionistische politieke pregram is schitterend verworpen door het Kngcl che volk Het hoeft zich uitgesproken op niet te miskennen wyze voor vryhandel en gezonde vredelievende staatkunde Het ministerie weet thans dat het voor zgn program den steun van het volk verworven heeft lleuter seint uit Kopenhagen dd 29 Jan Koning Christiauii van Denemarken ie hedennamiddag te 3 40 overleden Koning Christiaan werd 8 April 1818 te Oottorp geboren en is dus bgna 88 jaren oud Hg werd in 1853 door de wet op de troonsopvolging als kroonprins van Denemarken aangewezen an volgde in 1863 dan kinderloozen koning Frederik VII op Zyn eerste regeeringsduad was het afleggen van den eed op de zoogenaamde KiderdUnische Verfassung waardoor Sleeswgk by Denemarken ingeiyfd verklaard werd Dit werd de aanleiding tot den oorlog met Pruisen en Oostenryk van 1864 waarvan het gevolg was dat do drie hertogdommen aan Pruisen en Ooatenrgk moesten worden afgestaan De bedoelde Urondwet werd in 1866 door een nieuwe vervangen Maar do koning geraakte in voorldnrendon stryd met de meerderheid der volksvertegenwoordiging een atrgd die meer dan 25 jaren duurde on waarin de koning slepbts op het conservatieve Landstbing steunde In 1894 trad een gematigd kabinet op en in 1901 was de verzoening tosschon kuning en volk gesloten Uit zyn huwolgk mat prinses Luuiae van Hossen Kaasel had if Koning een groot aantal kinderen waaronder oen zoon die koning van Griekenland ia een dochter die keizerin van Rusland was en een dochter die koningin van Engeland ii Ook de jonge koning Hakon van Noorwegen is een kleinzoon van koning Christiaan Hg werd wel eens acherUend de grootvader der Europeesche vorateugealachtan genoemd Door den Deenschen mioiater van justitie werd de verzekerings agent Boeyo in audiëntie ontvangen die wegens inbraak veroordeeld ateeds zyn onschuld betoogde Hy dreigde das Diniitar u at eao ravolrar Da mioiitar iliagde arin ham dta ta ntaameD voiirdat Boeye het wapen kon gebruiken Boeye is vermoedelgk krankzinnig De profesaorenkweatie in Noorwegen is dus geëindigd met het ontslag van minister Knudsen hetgeen een begin vaa een kerkeIgken strgd kan beteekenen In de mededeeling dal de meerderheid van de regeering de zaak lot na de 8tortingsverkiezing wilde uitstelleu en Knudaeo daartegen was heeft Aflenpoaten zich vergist Knudsen stelde dat uitstel voor maar de regeering wilde er niet aan De regeering wilde als vergeiyk beiden Ording en Iblen lot profesaor in de dogmatiek benoemen Knudaeo stelde daarentegou voor dat zoo het uitstel verworpen werd beiden wel benoemd zooden worden maar Iblen in de eerste plaats en als zuiver dogmaticus en Ording tevens on vooral om les te geven in wgibegeerte van den godsdienst en apologetiek Dil weigerde de regeering zg wilde beiden benoemen zouder verschil te maken 01 Ording nog andere vakken zou doceeren moest de universiteit uitmaken Toen bet vergelgk dus mislukte benoemde de regeering Ording tot professor Naar t schym hangt het nog van dr Jensen den nieuwen minister van eerediensl af of d regeering bet voorstel zal doen een tweede professoraat voor Ihlen in te stellen Ording behoort geiyk men weet tot de vrger richting in de Luthersche kerk zoo ook naar t heet mioistor Jensen Verspreide Berichten Dl ITSCUI iXD De generaal veldmaarschalk Von Loe is naar Rome gezonden met oen geheime zending Deze officier beeft al meermalen gediend als tusschenpersoon by onderhandelingen tusschen den keizer en het Vaticaan Nu hebben de Duitachera ook eOn sanatorinm gevestigd op Teneriffe Natuurlgk z n de Éngelschen daarover niets gesticht evenmin als over bel sanatorium op Madeira EllaBl LN0 Uit Chatham wordt aan de Daily News gemeld dat waarschgniyk binnen weinige dagen de geheele Britsche vloot gemobiliseerd zal worden Beloie De afgevaardigde Lirand heeft don minister van oorlog gevraagd een verklaring te geven over hel karakter van militaire maatregelen aan do Oostgrens om do be staande vrees voor een oorlog te niet te doen OoSTIXHIJK HOHOAnUE Op het laatste hofbal is geen van de uilgenoodigde Honganrsche magnaten Verschenen en zelfs hebben zy de beleefdheid niet in acht genomen om zich schritteiyk te verontschuldigen De opper hofmaarschalk heeft aan de hoeren opheldering verzacht De Hongaarscho minister van landbouw heeft op de vragen van den Servischen consulgeneraal geantwoord dat de sluiting van de Hongairsche grens voor Servisch vee ook gold voor dat veD waarvan de levering al vroeger overeengekomen was De consulgeneraal liet welen dat zgn regeering de grensafsluiting als contractbrenk beschouwde Hoewel het bericht onder reaorve wordt meegedeeld verwekt in Weenen groot opzien dat Servië Bolgarge en Montenegro met elkander en onder aanatichting van Engeland een aanvallend on verdedigend verbond zouden hebben aangegaan Itzlir Paus Pins X heeft den Franschen schilder Carolna opgedragen zgn portret te schilderen Spaüje Weer hebben eenige officieren ditmaal van het garnizoen van Alcoy een drukkerg van een blad bestormd dat een voor het leger beleedigond artikel bad vermeld Zg sleepten den directeur voor den rechter van instructie BINNENLAND STATEN ÜENERAAL KKR9TB HAMEn Vergadering van Maandag 22 Januari des avonds te half negen Mededeeling wordt godaan van ingekomen stukken verslagen en missiven Besloten wordt morgen Dinsdag la 11 uur in openbare vergadering een aanvang te maken met de behandeling der Staatabegrooting voor 1906 De vergadering wordt daarop verdaagd tot morgenochtend 11 nar Men meldt uil den Haag U M de Koningin zal Trydagmiddtg om hali vjji aan aadlsatia varlaanau ter oot vangit an orpa van de leden dar Eente Kamer van da Statao Qaneraal Men meldt nit den Haag Da oad mii ister dr Kuyper wordt medio April voor ol na Paschen van zyn reis in het Ooaten hier te lande terug verwacht en ia voornemena de eerste jaren nog inwoner van de reaidentie te blgven Eerst kort geleden is de buur van zgn woonbaia in de Kanaalstraat met twee jaar verlengd Naar wg vernemen wordt als Commiasaris der Koningin voor Zeeland genoemd de burgemeester van Rotterdam de heer F B s Jacob De arbeid in de steenbakkerijen Bg kon besluit van 20 Januari 1906 Staatsbl no 5 is bepaald dat artikel 16 van bet kon besluit van 16 Maart 1903 Staatsblad no 93 laatatelgk gewgzigd hg kon besluit van 4 November 1903 Staatsblad no 272 wordt gelezen als volgt Het is verboden een persoon beneden 16 jaar of een vrouw in een steenbakery arbeid te doen verrichten bestaande iu lo het verplaataeu van beladen kruiwageoa 2o het neerslaan van ateenen nit vormen welke meer dan een ateen bevatten of nit vormen welke één steen bevatten en een grooteren inhoui hebben dan 2 2 d M 3o bet vullen van de ovens 4o het nemen van nog niet geheel afgekoelde gebakken steenen uit de ovens o het kleitreden aardmaken of moddermaken of 6o het vollen van vormen uil de hand Door Onren Minister van Landbouw Nyverbeid en Handel kan uiterlgk tot 1 Januari 1907 vrgstelling worden verleend van het varbod om don arbeid te doen verrichten genoemd in het eerste lid sub 1 voor zoover dit verbod vrouwen boven 16 jaar betreft Een vrystalling geldt niet a ten aanzien vun een vrouw die in een etmaal waarin zg den in liet eerste lid sub 1 bedoelden arbeid verricht langer dan zes aren arbeidt of niet in elk tgdrak van vier uren waarin zg dien arbeid verricht een onafgebroken rusttgd van ten minste éenuur heelt b ten nanzien vun een vrouw indien het hoofd of ds bestaorder van de steenbakkery niet in het bezit i s van een haar betreffende verklaring welke na onderzoek is afgegeven door een door Onzen voornoemden Minister aangewezen geneeskundige en waaruit biykt dat de bedoelde arbeid ook met het oog op haar leeftyd voor haar geen gevaar voorleven of gezondheid oplevert c indien het hoofd of do bestuurder van de steenbakkerg niet lo een lokaal beschikbaar stelt d t naar het oordeel van den bevoegden inspecteur na overleg met den aangewezen geneeskundige geschikt is tot bet verrichten van het onder b bedoelde onderzoek 2e de onder b bedoelde verklaring onmiddeliyk op aanvraag van een der in het eerste lid van artikel 18 der Arbeidswet genoemde ambtenaren vertoont De onder b bedoelde verklaring moet worden afgegeven in een vorm die is vastgesteld door Onzen voornoemden Minister Zg geldt slechts voor den tgd welke door den geneeskundige daarin is bepaald By hetzelfde kon besluit U bepaald dat alle bevoegdheden en verplichtingen welke hg den bg kon besluit van 16 Maart 1903 Staatsblad no 83 vastgestelden algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld by art 4 der Arbeidswet aan den minister van Binneulandscbe Zaken zyn opgedragen overgaan op den minister van Landbouw Nyverheid en Handel Het besluit treedt in werking op deu tweeden dag na dien van de dagteekening van het Staatsblad en van de Staatsct waarin het is geplaatat Gemeng de Berichten Uil Haarlem meldt men Door de aanhouding van den man die ingebroken beeft in het huis van den heer Waller Ie Bloemendaal is de justitie ook achter andere inbraken gekomen twee jaar geleden gepleegd Te Amsterdam zgn zelfs nu dekens daarvan opgespoord De inbreker is de zoon van een makelaar in huizen te Watergraafsmeer Men meldt aan de N R Cl Te Telp bg Arnhem kwam de kruidenier W de Oroot Zondagmorgen tol de ontdekking dat er des nachts by hem was ingebroken en de dieven zich meester badden gemaakt van eene vry aanzienlgko hoeveelheid koffleboonen meel gedroogde appels enz die in een wagen gepakt stonden om Maandagmorgen vroeglgdig naar WeatervoorI gebracht te worden Ryka en gemeentepolitie alalda dadeiyk een onderzoek in en hel mocht hun galukkan da daden da 83 jari a trbaidar 0 da B en de 38 jarige achilder H A op ta sporen en tot bekentenis te brengen Bovendien bleek dat zg dienzelfden nacht by den beer S eenige kippen hadden gestolen die in den vroegen morgen met behulp van eenige vrienden werden genuttigd by wien een gedeelte van het gestolene werd tornggevonden in een kachelpgp onder den vloer in een waschmand en in den grond De daders oude bekenden van de justitie zgn gevankeiyk naar Arnhem overgebracht Hal denkbeeld van de vanwege de afdeeling Utrecht van den Volksbond georganiseerde voordrachten voor gehuwde vronwon uil de werkmansklasse over onze voeding biykl voel bgval te vinden Nog ia do termgn van aangifte tot deelneming niet gesloten en reeds hebben zoovele vrouwen zich aangemeld dat minstens twee soriOn elk van drie voordrachten zullen worden gehouden Utr Dbl Een droevig ongeluk bad plaata te GiaaenNlonwkork waar de gebr Kooyman bezig waren groote stukken ateen door middel van buskruit te laten apringen By de laatste ontploffiing kon Adr Kooyman die bg dit gevaarlgk werkje bet vuur in bet kruit stak niet ver genoeg wegkomen met het trenrii gevolg dat eeu stuk hout van wal 20 halve kilo s op zyn hoofd terechtkwam Zwaar gewond stortte hg bewusteloos neder Een uur later was het slachtoffer reeds overleden Uit New York wordt gemeld dal de vermoording van den rgke koopman Carrazola die zich steeds tegen alle afpersingapogingen van de zwarte hand had verzet tot de ontdekking van een gevaarlgk comjiiot beeft geleid Deze samenzwering had ten doel do vermoording van de gouverneurs Pennypncker en Patissoe Do geheime vereeniging Liberia socioiogia te Washington in Pennsylvania huldigde beslist anarchistische beginselen en komt voort uit de agitatie van de beruchte anarchialischen club in NewYork Tot hiertoe zyn aangehouden de leider Spibo en de arbeider Barli dezo laatste is vermoedeiyk de moordenaar van Carrazola Nogen en twintig leden van de Liberia eociologia hebben de vlucht genomen De Venezolaansche regeoring Jieelt haar conaula in Frankrgk teruggeroepen en het exequatur der Fransche consuls in haar land ingetrokken De Fransche kruisers Desaix en Jurien de la Oravière zgn te Willemstad aangekomen In Twenthe heeft zich eene afdeeling gevormd van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van herstellingsoorden voor handelsreizigers Hel bestuur wordt gevormd door de hoeren J H C van Slooten te Hengelo voorzitter J Baarschers te Enschedé secretaris en W Vos te Énscliedè penningmeester Men meldt uit den Haag De kastelein H werd gisterenavond bg een twist met een viertal Maandaghouders die weigerden te betalen in zgn café aan den Hofsingel door een mosleek in den schouder ernstig gewond De politie heeft den verraoedeiyken dader gearresteerd De anderen maakten zich nil de voelen docli zyn bekend In eene Noord Hollandsche gemeente werd onlangs in de politie verordening opgenomen dal uitsluitend Donderdags straatmuziek mocht worden gemaakt Deze uag kwam echter al bgzonder alecbl gelegen aan een vioolvirtuoos die sinds onheugelgke jaren op een anderen dag die gemeente bezoekt Deze sloorHe zich dan ook niet aan de verordening en behield zgn gewonen hezoekdng met zgn instrument echter zonder het publiek van z n gaven te doen genieten Toen bg opmerkzaam gemaakt werd dat hy op deze wgze onder de termen der bedelarg viel waa hel antwoord Ik kan dien dag niet misaen maar ik mag toch wel met mnziekinslmmenten venten wilt I myn vioJl soms koopen f Hbl Ontslag bg buweiyk Het besluit van B en W van Amatardam in zake het vraagstuk van het huwelgk van vronweiyke gemeente ambtenaren luidt aldus B en W van Amsterdam overwegende dat in de laatste jaren ter Oemeente secretarie en bg verschillende andere lakken van Gemeentedienst behalve manaaiyke personen ook ongehuwde vronwen ala ambtenaren zyn aangesteld overwegende dat ala regel kan worden uiganomen dat bovenbedoelde vronwelgke Mbtenaren ia bat huweiyk tredende door veracUllende omatandigheden nil haar huwelykao itaat roortTloalande herhaaldelgk zul len zyn verhinderd de haar opgedragen ambteiyke laak te vervullen en dal hot dan ook in stryd met hel belang van den Gemeeotedienat zou zgn haar na haar huwelgk in haar dienstbetrekking tol de Gemeente te handhaven hebben 2 januari besloten dat met nitzondering van de onderwyzeresaen bg hel lager onderwgs en voor zoo ver niet iu bepaalde gevallen wegens byzondere omatandigheden anders mocht worden besloten voortaan alle vrouwelgko ambtenaren der Gemeente bg het aangaan van een huweiyk eervol uil haar betrekking zullen worden ontslagen met ingang van deu dag van baar huwelgk Een dolle koe beeft Zaterdag te Utrecht groote ontsteltenis gewekt Het beest liep door de buurt habg den Amsterdamschen straatweg en was niet iu zyn vaart te stuiten Men besloot daarom het Ie doeden De hooldinspeclenr van politie loste uit een revolver een aantal schoten op hel woeste dier maar aanvankelgk hadden die weinig uitwerking hel dier giug ten minste opnieuw aan den haal Een tweede salvo velde de koe echter waarna ze door slagers verder werd afgemaakt Gedurende het snelvuur zegt het Utr Dbl was de straat door de politie afgezet Per soonlgke ongelukken zgn dan ook niet voorgevallen Maar toch is eeu der kogels afgedwaald en op den Daalscbon dgk bg een der bewoners in de huiskamer gedrongen waardoor een ruit verbrgzeld werd en de gordgnen verscheurd zgn In het vertrek was gelukkig niemand aanwezig De vrouw van den bootwerker N van Aalst wondde aan den Vifischorsdgk te Kollerdam had Zaterdagavond omstreeks half 8 haar zuigeling van 5 maanden in een wiegje en twee andere kinderen een meisje van 2 i en een knaapje van 3 j iar ineen ledikantjo te slapen gelegd torwgt de vader zgn loon was gaan ontvangen In de meening dat de kindeien waren gaan slnpcn ging do moeder even naar beneden bg een buur Een kwartier later hoorde ze in haar woning schreien en toen ze naar boven liep zag ze dat het ledikantjo waarin do kinderen sliepen in brand stond Vermoedelgk had hot knaapje tgdens de afwezigheid dor nioo ler lucifers weten machlig te worden De zuigeling was roods door don rook gestikt en het meisje had over hel geheeie lichaampje brandwonden zoodat in het Ziekenhuis waarheen het gebracht word getwgteld word of het in het leven zou gehouden kannen worden Bet knaajije kwam mot branlwonden aan een arm vry In hot voorjaar van 1897 bestelde een aannemer een partg buizen bg een yzerbandelaar die deze weer bg een derden leverancier bestelde Do baizen werden oenige weken te laat geleverd en do aannemer vorderde van den gzerhandolaar die zgn leverancier daarop in vrgwaring riep een schadevergoeding van ongeveer f 1900 In December 1899 ontjegde de rechlbank waarvoor de zaak diende dezen eisch tot schadevergoeding De aannemer kwam in hooger beroep en hel gerechtshof vernietigde in Ooiober 1901 het vonnis der rechtbank in zooverre dat do leverancier der buizen wel tot schadevergoeding verplicht werd geoordeeld het bedrag der schaduvergoeding echter zon later moeten worden vastgesteld In Mei 1902 bevestigde de Hooge Raad dit arrebt zoodat partgen nu voor het hof over het bedrag der schade moesten gaan procedeeren En in hel eindo van het jaar 190 Ö heeft het ho nu het bedrag der schadevergoeding die den aannemer toekomt bepaald op nieta Het naspel op de Slocum ramp De jury van het Hof der Vereenigdc Staten te New York heeft William K Van Schalk kapitein van de stoomboot General 8locnm welke boot in Juni 1904 naby NewYork verbrandde waarbg omstreeks 1000 personen meest vrouwen en kinderen om het leven kwamen schuldig verklaard aan misdadige nalatigheid en het Hot veroordeelde hom tot 10 jaren gevangenisstraf die hg in de gevangenis van Sing Sing zal ondergaan Ter viering van den verjaardag van den Dnitschen keizer werd Zaterdagavond aan baord van het stoomschip Prins Heinrich der Norddeulsche Lloyd dat voor eenige dagen in de haven van Rotterdam vertoeft een diner gegeven dat door vele genoodigden vertegenwoordigers van den handel waaronder verschillende leden der Duitsche kolonie daar ter stede werd bggewoond Bebel verklaart in de Vorw rts dat hy beslist geweigerd heeft zich door een vertegenwoordiger van de Belgische Pcuple te laten interviewen en zyn verwondering had uitgesproken onabel feit dal een socialistisch orgaan V interviewer zond naar een lid van bet inlernationala socialialiicba bnraaa om diens oordeel la varne men over een quaestie die eerst in do aanstaande zitting van dit bureau zal worden behandeld Bebel verzocht verder den journalist de hem particulier gedane mededeelingen in geen geval te pobliceeren Hoe gerechtvaardigd mijn houding was zegt Bebel verder zie ik nil het verslag dal volgens de burgerlgke bladen de betrokken parlggenoot aan de People heeft gezonden Hg meldt voor een deel verklaringen van mg die hy uit den duim heeft gezogen en wal hj juist weergeeft van ons gesprek ia ml het verband gerukt en ïorschynt daardoor in aan valsch licht Een aleeper te Dresden moeat voor zyn patroon een paar oude afgojakkerde paarden gebruiken die voor weinig voedsel hard moesten werken Uil medeigden plukte hy aan het station uit een waggon met hooi een boaje en gaf dat aan zgne uitgehongerde paarden Dit is hem als diefstal aangerekend en hel landgericht heeft hem nu lot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld Volgens het Petit Journal zgn er groote hoeveelheden ammunitie besteld voor de kruisora der Atlantische divisie welke binnenkort naar Fort de Franco zallan vertrekken Stadsnieuws GOUDA 30 Januari 1906 Gisterenavond had een Vergadering plaats van do Kiesvereenigiog Burgerplicht waarin rekening on verantwoording werd gedaan vun het gehouden beheer over 1906 Tot bestuarsleden worden herkozen do hh Dr A van IJsendyk en C W van do Velde en in de vacature ontslaan door het overIgden van don hoer B Oostenryk werd gekocen de hoer J Vergeer 380 Staats loteriJ 5e Klasio Trekking van Dinsdag 30 Jon No 17658 50 000 568 1725 4486 10182 13003 13809 en 14400 leder I lÜOO 8884 9339 14582 14648 17085 en 19650 ieder f 200 479 2041 2319 3426 3519 5639 6226 9093 11240 14004 on 14951 iederf 100 Pryzen van I 70 6 3431 0396 9504 12685 1551Y 17910 10 62 6427 9789 88 77 21 08 3714 89 9836 89 15704 62 3U2 3854 6539 9961 12798 30 56 706 88 69 10083 13017 15829 58 62 3911 73 10101 13203 15951 66 74 49 6614 72 82 16028 18146 842 63 72 76 13410 16124 18460 4007 77 88 44 43 18553 1065 26 6750 10213 13622 16200 57 1297 87 81 43 38 10 18618 1367 4179 7078 62 82 00 63 4460 7151 10345 13673 16 i l 18749 1436 4550 7287 10401 89 61 18867 1501 4059 7463 10616 13753 16434 94 1825 96 72 65 57 40 18823 26 4917 7529 98 73 16628 19007 1961 6067 41 10988 13857 59 9 2169 94 67 U055 14003 16885 22 2400 5123 7020 74 14117 7K 65 2559 48 96 89 14241 16980 19249 2721 94 7791 11105 52 17003 19321 85 6240 7950 40 14342 34 23 40 5340 58 63 14489 17137 93 2845 99 8166 11259 14568 17218 19523 66 5617 8220 62 14633 17302 19634 91 36 8344 78 59 8 19708 2972 5695 8429 11310 14726 69 19820 81 5983 53 11777 14868 89 19986 86 6032 8572 11990 16041 17402 20014 3023 67 8623 12271 93 8 85 3104 6198 8741 75 16136 37 20284 47 6212 9073 85 15204 17500 20314 73 29 83 12566 15332 79 73 3238 60 88 80 90 17843 20850 48 6344 9129 12680 15416 77 96663363 48 9343 6e Klasse 9e Lgst No 12547 m z 13647 f 70 No 19227 m z 19237 en No 20056 m I met f 70 Rechtzaken De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in de zaak van F S W G geweien bur gemeester en secretaris van Berkenwondo on Gonderak veroordeeld wegens valschheid in een authentieke acte tot 6 wedon guvan genisstraf De requirant had gefingeerde processenverbaal van kaaopneming in afscbrilt aan Ged Staten gezonden terwgl die kaaopnoming niet bad plaata gehad In caasaliu waa aangevoerd dttl die afschriften niet waren oan Ie merken als ontbcniieke acten door nergens aan den gemeentesocrelaris is opgedragen dergeiyke afschriften af Ie geven zoodat deze stokken door ea onbevoegde zonden zyn opgemaakt De Hooge Raad waa het hiermede oneana Art 179J der Gemeantewet draagt B en W op hel opnemen der boeken en kaa van don ontvanger Art 181 legt procoa verbaal wordt daarvan opgelnaakt Dit aluk maakt deel uil van hel gemeente archief waarvan de aecretaria ia de verantwoordeiyke bewaarder als hoedanig hy bevoegd ia afacbriften Ie geven van de in zQu archief berustende stukken al zwygt do Gemeentewet hierover ook Derhalve is een afschrift van een proceaverbaal van kaaopnoming goteekend door den secretaris een stok bestemd om tot bewya van de daarin vermelde feiten te dienen tegenover Ged Stateo Art 181 voorachryvondo bet mededeolen dier procoaaenverbaal aan God Staten eiacht niet dat dio stukken in originali wordon overgelegd Het caasatieberoop werd dus verworpen BEÏÏES VM EOTTËRDAM VRIJDAG 29 DEC L K H K StaaMMnuuitn PoRTUdiL Oblig Sa Serie fr 050 3 Wi Oblig 3e Sarie fr 2500 3 69 RD8i iKD Iwang Dombr Obli g tien 47 96 AziR Japan übligalien 1899 4 74 7 Columbia Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Rocepia L 100 IV 241 Üjipolhtit Banttn Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedoiyko Hypb 4 99 MAl TELS Cosüimt seii llloiisen worden van af heden lot veel VERMINDEKDE PRI ZEN OPGERUIMD Veemarkt te Rotterdam Olosdag 30 Januari 1006 Vette ossen en koeien goede aanvoer pr cen wnren voor late kwal 36 ade kwal 33 3de kwal 8 cents per half kilo Magere Ossen Melkvee eo Vaarkoeien goed aangevoerd Veile kalveren gocilc aanvoer prijeen waren voor ute kwal 30 ade kw iS 3de kw 34 cent per half kilo Slieren red aanvoer prijken waren voor iste kwal 30 ade kwal a 3de kwal 14 cent per half kilo Handel voor velvee traait doch prijshoudend Melkvee veile Kalveren en Slieren pnjihoudend BurgerlUJca Stand GEBOREN 26 Jan Gerrlt oadera W M van Wingerden en E Via Johanna Diderica ondera D L Wagonaar en L G Binnondyk 27 Fri ncina ouders I de Bruin en Q Syne Bertua ouders C Zappeg en H H de Roo 28 Christiaan Jacobus ouders P Verkerk on C Janssen Cornelia ouders W Boon en M Lourier Maria Adriana ouders H van den Berg ea J M T Bik 29 Henrietta ondera J Mogendorff en M Meyer MaMheus ondera J de Jong en J C Bouwman OVERLEDE 20 Jan J H Wieaor 4 m W de Orugl 19 d 27 M van den Broek wed L H van Leeuwen 82 j 29 G van der Linden 2 j ADVEUTi i TIi iN Derde Aankond iging Bg vonnis der Arrondissemenls Rechlbnnk te s Gravenhngfl van 10 October 1905 is hel huwelgk van OERRIT JACOB CHRISTIAAN ANDKIES POP directeur generaal der Pwlcryen en Telegrafie enJonkvrouwe CAROLINE PHILIPPINE WILHELMINA SERRARIS zonder beroep beiden wonende te Gravenhago op vordering van lanlslgenoemde onlbotulen verklaard door eehturheUHng De Z rocureur van Eiacberea Jhr Mr W M DE BRAÜW s Oravanbage 29 Jantari 1906