Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1906

So 0941 Donderdag 1 Februari 1000 44s e Jaargang fiOüBSCHE mum i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletoi n ho 9 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefoea Na St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd X ER llIej E C ESS ErasmuMtiaat 112 Oedtplom Onderv iJtere bericht dat zy haar CUIISVS in bet op maat knippen en naaien Van Coêlmmeê f ui al 15 JAN tal bonden ten baize van M JV JUK 4Jlt oêUtaeen i a waar licb dageiyke leerlingen kanoen aaomeldeo CooditlCn teer billUk Papieren patronen it n ten allen t jde verkrijgbaar DRACHENOUELLE MAALTUD lE SPUSVERTERMGl NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj U M BkLuNJE Ja Gonda SOIOOnSDESITTMSB Vtü lit Paieiil Gasgloelllchi Régulateur Sleclit licht te reel ol te weinig gai ia nu geheel ran de baan en koat lechta t 0 65 geplaatst Tereni reiitlg ik Uw aandacht op de PRIIA SELTBN ER Ll KOUSJES ODorertretbaar in lichtkracht en dnarzaam btld Aanbevelend M M V LOOiN DÜBBKLE BUUKT B 13 Teltn 117 Onnavolgbaar i n thans door nieow gerenden toepaBiingeii onto tn mlleeert getchUderéf f r irelleu Velulnre Hogarrlt Zy geven kracht en diüptu die nuniukurH niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatiea voor do ckl to ontvangen Qolll Prijsconrant uiet een aantal ongevraagde getnigachrilten gratit op aanvraag Boxtel a ttOUAhHTa Jb Co Agent voor UUUDA Firma A QUANT Knnathandel Kleiweg by wieo modellen te beiicbtigen tyo DE OOEDKOOP8TE DÊ MEEST PHACTISOHE DE MEEST VOLLEDIQE MOIIEBI AIIKIV yn beslist die der Firma WELUO l TUK LADIICa JOVUKAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekiearde plaat TBM lic DBKaaiUAKEU met een gratis geknipt patroon TltK BAZAAR Ot CBlLli KBHa VAHUIONS Kindermades met rele gratis geknipte patronen YHAAUT Vw Boekhandtlaar Prot nummer AU met froaCW HoU BIJvo g ti Van alle in deze bladen voorkomende modellen lyn OKKNIPTE l ATKDNKN mot Holl verklaring Ir p p legen voornitbetaling van tU M verkrögbaar by MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Maaglijders srordt ait overtuiging al een werkelgke halp In den nood het bode aanbevolen Na ontvangst van adres per brwikaart worJI dit boekje Iranoo per post toegeionden door BLOKFOEL B Boekh Zaltbommel OoBda Drak van A BKIMKHAN Zi ÏS Vr ttnlge Kiesvereenlging Gouda Qoedgekeird by Kon Bealoit van M Jani 1897 Staatsblad No 169 Voor de verkiezing in District I op VRIJDAG 2 FEBRUARIa s wordt den Kiezers kiet den meextèn aandii ng aanbevolen de Heer J D V D TOBBEN Hit Betimr H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT J VAN DE JAGT Dr H U88EL DE SCHEPPER Vtxyr F HERMAN Ft Via VoorHtUr C J C HOOGENDIJK is SartUri H Ë TAN DER KOER SeenUmi C VAN VEEN Az i nii iisrm r Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur Gebouw KUNSTMIN Gouda LOHOFF S GraDil Kioematograaf Tlieater van Levende PliotograpliiSn m l Dit Tbeater werd In Dreaden door bet Kon SakaUche hof bei soobt on overtreft allea wattotnutoeopdit gebied U vertoond tn ftkl tableaux Van af Zondag 28 Januari tot en met Zondag 4 Februari lederen awoud GALAVOORSTELLI fi Van 8 tot lO t uur met afw Programma Hier volgt een klein overzicht van ds steeds varieerende Tableam HOOFUniJMMEnS DegevolgenvaneenHuwelijks advertentie Hen vrouwen voor eei ma ol It ba die OSCAR Het succes van Amsterdam Berlijn en Parijs Ilanengeverliten in China en Japan Tanie Nel moet leeren flelsen Qroot Ijaobiucoes Voor het eerst aan de Zwier Qroot lachsnccea Groots kroDlngsoptoobt In Indië EEMORPEDOBOOT IN SIORM De Bell door ItaUö Zwitserland Zweden en Noorwegen Prachtig Spoorwegpanorama Waterfonteinen te Versailles Prachtig gekleard Het gestolen Kind of de Hond alR Redder D Wonderaap Auguiit Prachttablean nE BLOEREIHrEE Praehilg gekleurd Oreniwaobter en Smokkelaars De Brand§tleliler 6 aid groot sncces tr€Mt rodeert per MmttmuMele S aid zeer spannend HetTt leDeiitraiisp rtterenèrbooiiieDiiil iDada Wedrennen te Liverpool Motorl ootreniien te Honaoo Hoe men In Parijs slaapt en droomt In het Kamp der Zigeuners 10 aid Hin gekleurd WALVI8CH JACHT 10 aid Prachtige Natanr opname Bet Terslopk weeLloim in de ZoDdagsrlie broek DE KERSTFEESTQANS VroolUke Waacbvreuwen ens HBT LEVEN VAN BEN MATROOS in i aid KLeiM Dt IIIIPJIE 19 ard gekleurd Carnaval Id Veaetlë prachtvol gekleard De Nieuwe Loopjongen ffijfl Entreeprys Ie Rang i rS 2e Hang 1 O M 3e Rang f S Kinderen te Rang I 0 40 2e Rang t M Leden Sociëteit Ona Qenoegen gewone redactie Woensdag 31 Jan en Zaterdagf 3 Febr van 2 tot 4 luir KINDER EN FAMILIEVOORSTELLING Voor deza vooratelling betalen geleiders zoowel ali kiaderen 10 10 10 26 10 15 Miniaam aanbevelend W LOIIOFF UlreCt Or t laatsbeaprek ng dageiyka van 1 tot 3 nnr Sjla Patent H StoUen SMinriUUl FHiMUa Dw ri tIrtMi tMH PatMl H m Um Krmtm n nr tMirUiia n Urnhrnk m mm f H ifci Imtt tmtr mtn tMt uA m f H a t t Om MMT lal t fmi Warnung MM MM K M UT H HH H ÊM ttmttt tast HET adrea voor degeiyk en solied lelioeoirark is beslist Het IMoord Brabantseb Scboeneo en LaarzeofliagazUn KF hIWEG E 30 tegpnover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Serum STERKE 8CHO0LLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend 0 SMITS Alle reparatitn en aangemeten werk Wie t kor 4l wu d lekto I3kel €acau te ontvangen Maunan geateld eo ca veie prujuiemiogen ki int handel gekomen obdei iden naaia d a idtviml8r Dr Miobaelis v rvaaidig op de beste uachinea in het irwridkeramde élakbluaement van Qabra 8t dlte Keclen Sikel eacao In vierkanten buawc Deze Kikel Cacao met melk gekoekt eeae aangenarje gezonHe drank voor da elijkKti gebruik een k 2 ttiaalifils van X poeder vaar een kop ObocaMa Als geneeakncbHge draak by gaval vaa dierrbeo aIccdU aet water ta gabaikeB Verkrijgbaar by fie Tiinniaaiiiata B t ApothekBm en t iJST c 0 90 ei aai QenenuhortegnDwoorJiger nat Hadtr land lulius Mattenklodl ii iterdam Kalvc i tra IPS Verkrügbaar in flesschen SO ets Ttf et en I 1 2S by H H Apothekers en Drogist Let op het merk AlfKEH F AD RICHTER Co Rotterdam Te GoiDi by 0 LUtJEH Apotheker Markt en bö JJ OLFFi Co Westhaven 198 etoêjötWtm laii wiirilt veriocUt p t EKH te letten DIT iiiT MikeuijH via M IUVK SWAAY ZONEN aOHlNCHEH Deze THëëEN worden afgela ferd in verzegelde pakjes van m tïMi n ten half ea etn Ne4 ont met vermelding van Nommer en iPrys voorzien van nevenataand lUerk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeriii f van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEETERS Je UI f tlM n tmUrmi Uuitenlandscb Uverzicbl Renter seint uit Riga dd 30 Jan Het Petersbnrgsche Telegraalagentschap meldt Heden voormiddai te 8 oor drongen in het lokaal der polilii waar zware politieke misdadigers gevangen werden gebonden een nantal personen binnen die zich voordeden alfiol ze iets e verzoeken hadden Ze wondden den dienstdocnden politieagent en den wachtpost doodden een anderen poi t en drongen de cellen binnen waar ze vgl zware politieke misdadigers bevrudden De inval waaraan ook vrouwen deelnamen ging zoo onverwacht en zoo anel in z n werk dat een nldeeling inlanterie die in het p olitielokaal de wacht betrok geen tgd had bnlp te verleenen Renter seint uit Petersburg dd 30 lan Het Petersbnrgsche Telegraalagentschap deelt mede dat met het oog op den nieuwen aanbonw van de vloot en het werven van de noodige bemanning dadelgk een reeks van maatregelen raoet worden genomen om het marine bestuur op andere wyze te regelen De Tsaar heelt daarom bevolen dat de betrekking van onderminister in het loven wordt geroepen en ook aan den chel van den generalen stal de rechten van ondor minister toegekend zullen worden Aan deze beide hoogwaardigheMsbekleeders zal de leiding van die lakken van het marinebestour worden opgedragen die de minister noodzakelnk acht Do Keizer van Duitschland heelt op zyn verjaardag eenige nieuwe leden in het Prui ische Heerenhuis benoemd Onder hen is V Colmar Meyenbnrg vroeger regecringspresident te Lttneburg die in 1899 als ka naalrebel zyn ontslag uit s lands dienst had gekregen In de politiek heelt iiü overigens geen rol gespeeld Met de benoeming van prol V Bergmann tot pair is een oude wensch van de geneeskundige wereld vervuld die in het Heerenhuis grnag door ten van hare groote lichten vertegenwoordigd wilde zgn Een andere nieawe pair von Holleben is vyi jaar lang gezant te Washington geweest De geheime Kommerzienrat Heinrich Lueg nit Dusseldorp een van de groote labrikanten nit de Rgnprovincie is in het Heerenhais zyn broer Karl opgevolgd Hy is de leider geweest van de groote tentoonstelling te Dnsseldorp in 1902 en sedert dien tyd eerebnrger van die stad FEVILLËTOX U 0y moet zegt de kapitein want dat is het middel Ik gebruik een mondjevol er van en werd toen nog bleeker dan straks 0a op dek zegt de kapitein Maak dat je de kabeljauw kwgtraakt en kom dan maar weer in de kajuit Zoo gezegd zoo gedaan Uekookte schapenpoot met groenten presenteert de kapitein mg nadat ik terug was en dient my er van voor Qeen vet mgnheer zeg ik Vet is t middel antwoordt de kapitein en geelt het my te eten Voel je je wel P vraagt de kapitein Ziek ik Qa op dek zegt de kapitein maak dat Ja de gekookte schapenpoot en groenten kwyt raakt en kom dan maar weer in de kajuit Ik ga waggelend weg en kom Deer dood dan levend terug Snyboonen vraagt de kapitein Ik sluit myn oogen en eet ze De kuur begint zegt de kapitein SehapencOteletten met augnrkjes Ik doe myn oogen dicht en sla ze naar binnen Ham met cayenne peper zegt de kapitein 01aa ale en beisentaart t Moet je nog op dek f Nt a myabtar Mg Ik D kaar ia galakt Zondag zonden de heeren der Marokkaanache conlerentie vergast zyn op een stierengevecht maar het nas zulk leeiyk weer te Algeciras dat de leestelgkbeid niet door kon gaan Het denkbeeld van een stierengevecht om de algezanten der mogendheden mee te vermaken is goed gevonden Voor de diplomatieke toeschouwers zou die stryd zeker een nymboliiche beteekenis hebben Al die mannen in het strydperk in de weer om een stier onschadelyk te maken Marokko is de stier De mogendheden hebben thans hun picadores en andere stieren vechters in i arena om het beest in de zgden te porren en op te hitsen Op het eind van t gevecht wordt hel de vraag wie de matador zal zgn Zoo eenvoudig als in de arena zal het in de raadzaal van Algeciras niet toegaan De Marokkaansche stier wordt niet algemaakt na het gevecht zal hg wel weer rustig naar zgn stal worden gebracht een beetje boozer dan anders en wat kreupel misschien Tusschen de pessimistische mededeelingen die voortdurend over de betrekkingen tasschen Fraakrgk en Duitschland worden verspreid maakt de redevoering die prins Radolin de Doitsche gezant te Parys Zaterdag gebonden heelt een verblgdenden indruk De gezant sprak aan het teestmaal ter eere van s keizers verjaardag gehouden in zgn toespiaak behandelde hg den politieken toestand en zeide daarvan De wolken die den politieken hemel bedekt hibben schgnen weg te trekken Wg kunnen vertronwen dat de onlangs saamgekomen conlerentie te Algeciras een bevredigende oplossing der vragen zal brengen die tot langdurige onderhandelingen tusschen b rankrgk en Duitschland aanleiding gaven Er is geen grond voor bezorgdheid dat de ontwikkeling der vriendschappeigke betrekkingen die door beide landen gewenscbt worden verstoord worden zat Een duurzame toenadering tusschen Frankrgk en Duitschland is de zekerste waarborg voor den wereldvrede Niemand wenscht die meer dan do keizer die een vredesvoorstander is en bigit In den wensen met de naburige staten in vrede en vriendschap te leven neemt de keizer in de eerste plaats Frankrgk op Hg is bereid de hand te bieden voor verzoening in de zekere verwachting dat zgn bereidwilligheid tegemoetkoming zal vinden en dat die verzoening in overeenstemming te brengen is met de levensbelangen van het Dnitsche volk Duitschland verlangt niets onbiliyks maar het moet zgn positie aia wereldmacht bewaren Het be zegt de kapitein Oeel nooit je maag toe dan zal de maag eindigen met zeil toetegeven Na de moraal dezer geschiedenis in deze woorden die voor geen antwoord vatbaar waren te hebben medegedeeld ging John Want met zgn pan de keuken in Een oogenblik Is cr keerde Craylord in de hut terug Vn verbaasde Frank Aldersley door het doen van een onverwachte vraag Hebt ge iets in je ledikant Frank waar gg waarde aan hechtP Frank keek hem vol verwondering aan 01 ik iets van waarde in mgn ledikant hobP Neen hoegenaamd niet het minste als ik er zeil niet in lig antwoordde hy Wat bedoelt ge met die vraag P Wy hebben byna even groot gebrek aan brandhout als aan mondbehoetten ging Craylord voort Je ledikant is goed om verbrand te worden Ik heb Bateaon last gegeven binnen tien minuten hier te zyn met een byi Dat vind ik zeer beleeld en vriendeiyk van a zei Frank Maar myn waarde heer wat moet ik dan gaan beginnen als Bateson myn bed in stukken heelt gebakt P Knnt ge dat niet begrypenf Misschien heelt de kou myn hersenen eenigszins verstompt maar ik zie geen kans ket raadiel optelouen Koot n my niet op head daarvan beteekent geen bedreiging van wie dan ook evenmin als do geregelde ontwikkeling van leger on vloot De verzoenende geest die ook de Fransche rogeering in haar onderhandelingen met ons heeft getoond geelt ons recht aan te nemen dnt het resultaat alom bevrediging wekken zal Wg kunnen dus in het bewustzgn van ons recht getroost da toekomst te gomoet zien en de hoop koesteren dat hot nieuwe jaar voor onzen heerscher zegenrijk glorieryk en zorgeloos moge zgn Da positie waarin prins Radolin geplaatfct is geelt hem het recht om zoo te spreken on zyn woorden krggen er te hooger boteokenll door Maandag waren in Kngeland 666 van ds 670 verkiezingen bekend Unionistische bladen rekenen uit dat het aantal stemmen op hun candidaten uitgebracht recht zoo geven op een grooter aantal algevaardigdeu Dat is antwoordt de liberale Westminster Uazette altgd zoo In 1892 hadden de liberalen de onbetwiste zetels behoorlijk in acht genomen een 200 000 stemmen meer dan de unionisten en in bet Lagerhuis een meerderheid van een 40 stemmen In 189 5 haddtpi de unionisten slechts 103 000 st me 5 maar in het Lugerhuis een meerderheid van M n in 1900 123 000 st meer en een meerderheid van 134 in liet Lagerhuis Nu heelt de liberale party een 600 000 st meer De unionisten in de City van Londen hebben nu Ballour candidaat gesteld Een spreker was er tegen omdat hg twee leiders van de partg verkeerd vond Hg wilde blgkbaar Ballour buiten bet Lagerhuis houden om Chamberlain de ruimte te laten Er ia sprake van dat de liberalen Ballour s verkiezing zullen betwisten Ballonrianen en Chamberiainiston twisten er over welke groep er bg do verkiezing het best algekomen is Do Daily Mail rekende eergisteren nit dat er gekozen zyn 82 Ballonrianen 61 Cfaamberiainisten en 8 unionistische vrghandelaars Sir Howard Vincent de bekende protectionist zegt daarentegen in de Morning Pui t wy hebben ten minste 130 Chamberlainiatm dat wil dus zeggen volkomen protectionisten in hel Lngerhuis De verklaring van dat verschil zal wel wezen zegt de W O dat vele Ballonrianen tevens Chamberlainisten zgn Het handelsgeschil tusschen üostenrgk en Servië geelt tot allerlei verwikkeiinger aanleiding den weg helpen P Wel zeker Weldra zullen er hier bedden over zyn eindeiyk zal er in ons ellendig bestaan bier verandering komen Begrgpt ge t nu P Frank s oogen schitterden Hg sprong zyn bed uit en zwaaide zgn bonte muts van biydschap in de hoogte 01 ik tbegröpp riep hy uit wia on zeker doe ik t I Eindelgk zal dan een gedeelte onzer manschappen worden oitge zonden om hulp te zoeken P Mag ik van de party zgn P t Is nog pas kort geleden dat ge nit des dokters handen zgt gekomen Frank zei Craylord vriondelgk lk twglol er aan ol gy nog wel sterk genoeg zyt om de vermoeienissen van zulli een tocht te doorstaan Sterk genoeg ol niet jntwoordde Frank t is beter kans te loepen onderweg omtekomen dnn hier te verkniezen en een lungzamen dood te sterven Scbrgl mg maa op Craylord onder de vrgwilligers die zich aanbieden te gaan Vrywilligors worden bg deze gelegenheid niet aangenomen zei Craylord Kapitein Helding en kapitein Ebswordt hebben ernstige bezwaren om in onzen tegenwoordigen toestand tot die wyze van handelen te be ilnit D Het Servische blad Beogradsko Novine bevat eer onderhoud met don minister van Snancién Markowitsj dio verklaarde Ondanks alle maatregelen van OostenrykHongarye zal Servië zieh beslist houden aan de tot 1 Maart loopende bepalingen van hst handelsverdrag Maar Servië heelt allo bestellingen in Ooatenrgk Hongargo gedaan geannuleerd en hot leerlinüsverdrag met de Weenor Unionbank zal niet aan de Skoepsjtinn worden voorgelegd Uit Belgrado wordt verder gemeld dat Servië met den doorvoer van vreemde koopwaren zells niet die van Oosten rgksche goederen verboden heelt Evenmin is het bericht nit Weener kringen waar dat een deputatie van Servische kooplieden aan de rogeering verzocht heelt aan den toestand spoedig een eind te maken De Servische rogeering is niet voornemens de handelwyze van Oostenryk te volgen noch ten aanzien van het transito vervoor van goederen uit de monarchie noch ten aanzien der Oostenryksche ond rdanen Terwgl Ou stenrgk langs diplomatisken weg en door fiscale middelen poogt Servië te bewegen tot ophelllng van het handelsverdrag mot Bulgarge oeient de Porto een druk in dezeiidu richting uit op de Bulgaarscho regeuring Doch do regoering te SoSa schynt niet voornumens aan dien druk te willen toogeren Do Turksche nota aan Balgarye bevatte 0 m de vraag Wal de bedoeling is van art 17 der acte van tolunie waarin gezegd wordt iyu verdrag heelt betrekking op a lo streken die op dit oogenblik tot het tolgebied van oen der beide verbonden landen behooreii el daartoe in de toekomst zullen behoorenf Te Konsinnlinopel was men heel nieuwsgierig er naar welke gebieden in de toekomst tot Bolgarye zouden kunnen behooren Die nieuwsgierigheid is begrypelgk de Porto kan niet aannemen dal Servië ol Ilulgnrg hun gebied zullen uitbreiden door veroveringen in Ooatenrgk ol Hongnrye en de Porte ziet daarin dus een bedreiging van haar grondgebied Bulgarge heelt het antwoord up die vraag wgseiyk verzwegon Het verklaart slechts dat het als autonome slaat gerechtigd ia de verdragen te aluiten die het noodig acht en in den vorm dien het wenschoiyk vindt en dat de Ueriynscbe Conventie Turkye niet het recht geelt zich te bemoeien rast de blnnenlandsche aangelegenbeden van bet vorstendom Bulgarge neemt tevens de gelegenheid waar om de Porte aan het bestaan van die Conventie te herinneren en aan te dringen zyn zy dan van plan zeil aantewyzen wie wet en wie niet meegaan P vroeg Frank Daar ben ik om te beginnen bepaald tegen Wacht een oogenblik zei Craylord Ik heb je kort geleden triktak zien hpelen met een van de olflcieren Is het spel nw ol zgn eigendom P Het behoort my toe Hier is hot in mgn lade Wat wilt ge daarmee oitvocren P Ik heb den beker en do dobbeisteenen noodig om hot lot te laten werpen De kapiteins hebben zeer wgseiyk naar myn inzien bepaald dat Jjet lot zul bcsliascn wie onzer meegaan met de ezpcditle en wie in de hutten achterbiyven Uo olflcieren en de equipage van de Zwcrv r zullen binnen een paar minuten hier zgn om hot lot te worpen Gy noch iemand anders kan aanmerking maken op die wyzo van handelen Olflcieren en manschappen allen hebben dezeilde kans Niemand heelt het rocht te klagen Ik b n er volmaakt mee tevreden zei Frank Maar een der olflcieren zal zeker tegenwerpingen maken dal weet ik al vooral En wie zon dat zgn P öe kent hem even goed als Ik De beer van de expedities Richard Wardour Wordt vervolgd