Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1906

44sto Jaai iZitni Vrijdag 3 Febiuari 1006 No 0042 SGBOOmSBEDITTINBM Vi II Paieiii Gassloeillehl Régulateur tllecbl licht te veel o te weinig gas is na gelied van de baan en kost slechts i Ofiv jreplaaUt Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRWA 8ELTBH EH j KODSJES onovertretbaar in lichtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUUBT B IS Telln 117 fiOüDSCHE mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda én Omstreken TelefMS St M ADVËRTENTIEN worden geplaatst van 1 3 i e els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 luir des midd felelM tt Ra St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 ii aneo jjer post 1 70 Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN PIANINO TE KOOP OEVBAAÖD beipeeld tegen billijke tirtii Brieren onder No 2581 barean r d blad PRA1T5AIS CHHUI BSRARB UH van Oldenbarne eldatraat i Botterdam a l bonnear de prérenir Ie public qu il rit ndra cliaqoe loodi t jendi donner dea lefona k Qoada aoit u Mié Schaakbord aoit an domicile privi dea èlèrea GEVRAAGD tecen 1 MAAKT in een klein gnin te a Orarenbage eene fatsoenlijke Dienstl ode goede bargerpot knonende koken en van goede getoigen rooriien Brieven lett ff aan MEEUSSEN S tdvertentie bnreel Oen Haag HET tdrei voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Hel Noord ltrabaDlsctt Seboenen en LaarzeooiagazUn KF KlWEO E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenes Merken I Ae C r en The Scrum 8TEKKE 8CH00LLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend U SMITS onder de margarine soorten llictlijlt is haar geur Knscli en aangenaam haar zoete roombolersmaak Hoogfijn hare kwaliteit Uiterst zuiver en zorgvol hare bereiding Voedzaam gezond en voor trcfli lijk li re uitgelezen bcstanddcelen S 9 is eenig 45 cis per pond en 22 ets per half jond Alle rejiaratiSn en aangemeten werk EENIBDEFOTTAKTSEL den wardt veraocbt p t SKRK te lellen UIT Hn MisuuH vm M IUVKN8WAAY ZUNE aORINOHBH Deie THBKKN worden afgelarerd ib veriagelde pakjes ran ci t m n kali en m Ntd oiu B II M met vermelding van Nommer ec i rgi voonuen van Aevenstaani M rli volgens de Wet gedepo iHwrd Zich tot de aitvoerin van ge terde orders aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAART La Cevensverzekering IHaatscbappij f9 Hgd I Dordrecht OM rlclrt in M7S maal el a p ll H Kapitaal voltMMna t 2 000 000 Otncktrd Bedrag ruim 0 mlliloeis RMerw rain l t mllllMa WERELD SUCCKS D © Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevirlen tegen Borstaandoeningcn Kinkhoest Zwnre Verkoudheid 81 jmhoe8t Borstpyn Keelpyii Heeschheid enz MXLldflTBB is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen on gebitchlen in NeiUrland Fmntrük IhauMand Engilimi Amtrika Ntd Iniii Oran t Kivur Kolotiu Tratttvaal as UELIAKTUK werd 0 maal met Uoud en 3 maal met Eere Uedailles bekroond UELIAHTHB In flacon f OAO I 0 70 en t 1 MBLIAKTHS in dooien tabletten 1 0 40 en f 0 t9 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek D Bontngbtoem Den Hug Verkrüffbaar bü Firma WOhff Co Westbsveu I9H oii M ORENUKL Oouda K H VAN MILÜ VeeraUI U I2li i mja A UOUMAN J oonfreelt PINKHK MmmrlnTka dJjHl A N V ZKSdKN Sekomkmtn B v WIJK Oudtm rr A SCHEER HaatlnelU P W v EDE OudmilT K vax paa TEIIDEN te A rawu l P v D 8PRK UomaptlU D v d STAR Wed J BOLST M KOLKUAN ARK VAN DER HEIJDEN WaMingKmn P A us QROOT A o JON H OudtwtUr J P KASTEUUN PoUhrotktrdtLm U BIKKER te Bmchop WAAIISCHUWI VCI Laat U niet misleiden door 6 i S tw Het klooiter aanotaPauto Abdij bestaat niet du Stroop van goeturtet waard aoBda Dnik van A BBINKUAN é Zx Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Goedgekeurd by Kon Be slnit van 30 Jani 189 7 BtaaUblad No 169 Voor de verkiezing in District I op VRIJDAG 2 FEBRUARI a s wordt den Kiezers met den meeNten aandrang aanbevolen de Heer J H V D TORRES Htt Bataw Dr H U88EL DE SCHEPPER Voor H A C BKINKMAK F HERMAN Fi Via VoortiUtr J VERGEER C J e HOOGENDIJK 1 Secrittrii O A VAN DER WAOT H K VAN DER BOER 2 Stcnlaru 3 VAN DER JAGT C VAN VEEN Ai PwmBiywaJw Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur Gebouw KUNSTMIN Gouda LOHOFPS Grand Kineoiaiograaf Theater van Levende PhotographiSn m K Dit The tter werd in Drenden door bet Eod Sakaiscbo bof bet W looht eo overtreft allei wat tot nu toe op dit gebied U vertoond in gekl tableaux Van af Zondag 28 Januari tot en met Zondag 4 Februari lederen avoud G4LAV00RSTËLLIK Van 8 tot 10 i uur met alw Programma Hier volgt een klein overzicht van de steeds varieerende Tableani HOOFUNUMMEIiS Degevolgenvaneenluwelps advertentie lies Tronwea voor en man ol ha ba die OSCAH lie Rrandsllchter 5 aid groot socces Utraal r0 e rtp0r Mmt mutMele 8 afd zeer spannend laè Het succes van Amsterdam Berlijn en Parijs Hanengeverhteo in China en Japan Tanie Nel moet leeren fletsen Groot LaobBucoes Voor het eerst aan de Zwier Wedrennen te Liverpool Motorbootrennen te Monaoo Hoe meo is Parlis slaapt es droomt In het Kamp der Zigeuners 10 aid iljn gekleurd WALVI80H JACHT 10 afd Prachtige Natnnr opname Hel verstopte weekloos m de Zondagsdie broek DE KEB8TFEESTQAN8 Vroolijke Wascbvrauwen en HET LEVEN AN EEN MATROOS in 6 afd Groot lachsncces Qroote kroDingsoptooht In Indië m TORPEDOBOOT IN STORM De Bels door Italië ZwlUerland Zweden en Noorwegen Prachtig Spoorwegpanorama Waterfonleinen te Versailles Prachtig gekleurd Het gestolen Kind of de Hond als Redder De Wonderaap Auguet Prachttablean DE RLOEMEHFEE Prachtig gekleurd Orenswaohter en Smokkelaars RLEIN DUIfiPje 19 afd gekleurd Caraaval in Venetië praclitvol geAleord De Nieuwe Loopjongen S Entreeprijs Ie Rang f rS 2e Rang M 3e Rang f M Kinderen Ie Rang f 2e Rang f lieden Sociëteit Ona Genoegen gewone rednctie Woensdag 31 Jan en Zaterdag 3 Febr van 2 tot 4 uur KINDER EN FAHILIEV00RSTELLIN6 Voor deie voorstelling betalen geleiders zoowel als kiaderen f 0 40 f 0 25 f 0 15 Minzaam aanbevelend W LOHOFF DirCCteUr Plaatsbesprekiog dagelijks van 1 tol 3 nar rtSfcsi Patent H StoUen i ë kisgfal g lüErCHTINGEK WELK GBVAAR SCHADS OK HINDER ICUNNLH VRROORZAKEN BURGEMKESTKR en WEl HUUDKRS va GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten i Dat jij vergunning hebben verlcenil aan N H van Schelve u en Ijne rechi ver krijgende tot het uitbrci len van tijnen korenmolen door het plaatsen van een gabmotor van a8 P K in het perceel aan de I unl wijk B no ii6 kadastraal bekend sectie C no 1660 tiOUUA den i Februari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoenul R L MARTENö De Secretaris URUÜWKR Komt allen op Nauwelijks nog ia hctjaiir 1 05 oorbij t jaar dat zich liecft gi kcumerkt lonr de vele verkiezingen eu stemmingen uf opnieuw wordt althans ccn ilcel der ioudsche steragiTechtigtlo burgerij opgoroepeu ten strijde Door lieJ overlijden van den heer Fortuijn Urooglecvor is een der negentig astels in on eu Raad vacant en ten einde dien ledigen zetel weer te doen bezetten zullen zifli de stemgerechtigden in District I van hun kierersplicht hebben te kwijten De kiezer in I zijn voor deze gelegenheid weer als zoovele mWen te voren verdeeld in twee partijen De vrijzinnigen staan hier weer tegenover het bondgenootschap van Anti Revolutionnair en Katholiek gezworen kameraden door alle nederlagen heen trouw aan het machtwoord van een gewezen minister die in de dagen toen zijn haan victorie kraaide sprak van den gcmcenschappelijken wortel des geloüfa Voor deze keer is de keus van het Bondgenootschap gevallen op een anti revolutionBair den heer Jongenburger Nu t is billijk waar de anti revolutionnairen t zwevend gedeelte daarvan eigenlijk zoo roHir de katholieken liebbeu bijgeataan t is billijk dat daar de katiiolieken wcdcrkeerig de hand bieden aan de antirevolutionnairen FEVILLETOX m Frank Frank t is een slechte gewoonte van je em je ton zoo den vrgen teng te laten Noem bem toch niet bjj dien mallen bünaam als ge spreekt van mgn goeden vriend Richard Wardonr Uw goede vriend Ik begrüp het niet Cra ord boe gij zooveel van dien man kunt boaden Crajlord legde minzaam zijn band op Frank s schouder Van al de otflcieren van de Zeemeen w was Frank Craylord s gunsteling Ts dat zoo verwonderlijk f vroeg hiJ Maar hoe kant ge daarover oordeelen V Gq n Wardonr ip nooit te zamen geweest op betieUde schip Ik heb n beiden nooit vgt innten lang lo elkanders gezelschap gezien Hoe kunt g dan n jnist oordeel overzjjn karakter vellen P Ik denk over hem zooals iedereen over hem denkt antwoordde Frank HiJ heeft ziJn bgnaam gekregen omdat hij op zijn schip bet minst van allen gezien is Niemand houdt van hem aar noet toch een reden De N Ct van fiouda een Uu iBiiiüardig orgaan vooral in verkiezingstijden spreekt voor de zooveelste maal raitschien over de wevende kiezers Wij vorodrloofden uns het over te nemen Wat stelt men zich onder die zwevende kiezers voor Meent het bondgeiiootscUap dat dit menschen zijn die niet weten wien te moeten kiezen of zijn dit naar anti revoluiionnaire en katliolieke meeniug diegenen die tegen verwachting den liberalen Candidas hebben gesteund y Eilieve er is een tijd geweest dat deze niet spoedig wederkeere dat de anti revolutiohnairen en katholieken samen de meerderheid hadden in den Uaad Die meerderheid liadden ze gekregen doordat t ineerendeel der kiezers hun stem uitbracht op de caudidateii van AntiItev en Uoomsclien Die tijd is er geweest Kn nu is t precies andersom Nu hebben de Büiidgenooten een minderheid eu volgens de klerikale loudsclie pers is dit te wijten tfan de zwevende kiezers Elke nederlaag wordt geschreven in t zondenregister der zwevende kiezers Maar hoe komen die menschen dan toch zl 0 zwemnd i Kan het aak ii u omdat zij ootzy genoeg hebben van fcn overwegenden invloed van Aiiti Ilev en Katholiek in onze Raadskamer Of vondt gij clericalen den invloed der liberalen zoo sterk zoo overheerscliend zoo overredend dat gij durft liekennen dat al uw werk al uw zwoegen iii en buiten de Raadszaal niet bij machte is uw afvalligen te vrijwaren onaantastbaar te maken voor lilieralen invloed i Zoo ja durft gij dat dan scliat ge uw eigen waarde uw eigen kracht uw eigen voortreffelijkheid uiterst gering Maar vóór een antirevolutionnair d een katliolick een aanmerking heeft wenscheii wij er zelf een te geven die t kan haast niet anders zouden we zeggen in de clericale kringen moet worden geuit De noodzakelijkheid van dat maden komt onzes inziens voort uit wat de Nieuwe Courant van iouda zegt Maar nu de aanmerking Zekere partij dat is waarschijnlijk de partij die in den laatsten tijd t meeste succes had de liberale voor ijn Een enkele reden is er voor hernam Crayford Niemanil begrijpt Richard Wardoor Ik praat niet in het wilde Ge weet dat ik met hem op de Zwerver uit Engeland Bitzeilde en dat ik eerst op de Zeemeeuw werd overgeplaats lang nadat wü in het ijs waren ingesloten Maanden lang ben ik Richard Wardour s kameraad op t schip geweest en daar heb ik geleerd hem recht te laten wedervaren Geloof mij als ik je zeg dat onder al zgh niteriyke gebreken een moedig en grootmoedig hart klopt Schors je oordeel op myn jongen totdat ge mijn vriend even goed kent ais ik En nn genoeg over hem Geel mij den beker on do dobbelsteenen Frank opende ziJn lade Op t zelfde oogenblik werd de stilte die daar buiten op de besneenwde ledige vlakte beerschte afgebroken door een verward gedrnisch van stemmen die op de bnt afkwamen Zeemeeuw hol VIII De matroos die op wacht stond opende de buitendeur Daar naderden dwars over do akelig witte sneenwvlakte de officieren van de Zwerver de hnt Daar kwamen ook iWalteekeneiid tegen den donkeren hemel partij dus heeft gebruik gemaakt van Icugcnaclitige en lasterende praatjes nog wel liefst in t duister verteld En dan nog 4ie ongeteekende strooibiljetten Over de laatste zullen we hier niet spreken maar de Nieuwe Courant spreekt niefr in bijzonder over een geval nog niet zoo heel lang geleden iets iH c lasterlijk was het t lle ft den val van den heer Jongenburger voor een gmot deel veroorzaakt Wat de oorzaak was van den val van zoovele andere Bondgenoot candidaten wordt niet vermeld Dat waren misschien de zwevende kie ers voor een keer eens op hun eigen houtje Aan die valgesdiiedeiiis dan knoopt de XieuwB Courant een andere geschiedenis vast die brutaliteit aan oiigeiiastlieid jiaart en die zoowel van onbezonnen redeneercu als van oordeelen zonder voldoend onderzoek blijken geeft We vermoeden dat de schrijver de zaak in kwestie alleen van hooren zeggen heeft Wij weten met of liet iemand is die schrijl 5 op eigen initiatief Zoo jai dan is hij verantwoordelijk voor een grove uujiüatjicid Dan is het hier een kwei ti $ van groote opiiervlakkiglieid Maar de bedreigingen in de Nieuwe Courant geuit kunnen niet zijn van den geacliten schrijver zelve tBetrcft liier een kwestie die alleen den heer Jniigenbiiigcr aangaat Want die was immi rs de lijdende partij die werd door die raat es met tot liaadslid gekozen En dan zullen allen die zoo dreigaciitig ijn goed doen eens tlink rond te zien en des noods zicli eens goed in te spannen oni de redite toedracht der zaak te welen te komen En wanneer e die toedracht goed gesnapt hebben zuilen ze als ze eerlijk zijn moeten bekennen dat de uitdrukkmgen van den schrijver in de N ieiiwe Courant de strengste afkeuring verdienen Dan zullen ze weten tot widke partij de eigenlijke uitstrooier van die praatjes behoort Heiiscli niet tot de liberale partij die het zich niet tot een eer zou rekenen zulke menschen onder hare leden te tollen De NicuWe Courant weet niet van groepen matrozen aan met de handen en sleden wachtende op bet koinmando dat ben zoo gelasten den gevaarvollen en wellicht nntteloozon tocht te ondernomen Kapitein Helding van de Zwerver trad door zyn officieren vergezeld de hut binnen in vroolijke stemming nu er vooruitzicht op verandering bestond Achter hem stond afgezonderd een man mot een donker norscb uitzicht en gefronste wenkbrauwen die langzaam de hut was binnengetreden Ug sprak geen woord en bood evenmin zyn hand aau iemand aan bü was de eenige onder al do aauwezigen die volmaakt onverschillig scheen te zijn omtrent het lot dat hem ten deel zou vallen Dit wks de man die van zijn medoctficieren den bijnaam had gekregen van de Beer der expeditie Het andere woorden Richard Wardonr Crayford ging hen tegemoet om kapitein Helding welkom te heeten Gedachtig aan de vriendelijke terechtwijjiing die bjj daareven ontvangen bad ging Frank de andere officieren van de Zwerver voorbij en deed hij blgkbaar zijn best Crayford s vriend be leefd te behandelen jOoeden morgen mijnheer Wardonr zoi hij Wg mogen elkander wel gelokwenacben nu wil de kans hebben deze afscbuwelijke plek te verlaten Gfl moogt de pl k kitchaweljjk vinden den heer VAN DEU TORREN te wtinntn Kijk dat is zoo kernachtig gezegd vooral komt dat uit wanneer we ons herinneren wat de N C legt alweer in verband met wat van liberale zijde gelasterd werd Dit blad zegt n l W wcnschcn geen aanval te doen op de persoon van den tegencandidaat Deden we dat ooit On e lezers zullen wel iets onthouden hebben van t geen door ons indertijd is aaiigcMnerkt op t geen in de Nieuwe Courant voorkwam betreffende de toen reeds gekozen afgevaardigde ter Statcn Generaal voor iouda Wel was de heer van Doorn toen geen candidaat meer maar des te minderjuist was t voor de anti revolutionnairr partij nnodig den toen reeds gekozene te betitelen ah gedaan werd Wanneer du i zelf de antirevolutionnaire pers mets weet te ver innen voelt ge t eigenaardige van dit woord lezers dan al er ook werkelijk van den heer VAN DEIt TORREN niets kwaads te zeggen vallen W ut goeds dat verwachten wc van dien kant nimmer De heer VAN DEK TORREN onze candidaat dau is iemand vm beslist Ub rale heginseleu die jsrenUng als lid ym den raad iler gemeente Zevenhuizen een uitstekend liehartiger is geweest van de belangen aller inwoners En nu woont de heer VAN DEH TOUIIEN sinds eenige jaren tn Oouda Als ontwikkeld man in het bezit van een kelder hoofd helder is het praedicaat dat de voorkeur geniet van sommige courantenschrijvers hier ter stede en een ruimen blik Wij gelooven dat ieuiands geschiktheid voor een lidmaatschap Min den Hand niet direct mag worden afgemeten naar den kortercn of langereii tijd van inwoning in ccn gemeente Dit den aard van zijn werkkring is de heer VAN DEK rOKKEN milisten even goed op de hoogte van de lielaiigen van allen op welke spoit van de maatschappelijke ladder zij staan als de heer Jongenburger Wi twijfelen er met aan of de heer VAN DEK TOKKEN die dus ook reeds eenige jaren hier woona litig i heeft in die jaren wel zooveel was Wardo ur H antwoord Mg bevalt zo Bevalt zo u j Ooode lieranl Waarom f Omdat er hier goen vrouwen zijn Frank wendde zich nu tot de andere offl eieren zonder een vordoro poging moer te doen Richard Wardour te naderen De beer der expeditie was ongenaakbaarder dan ooit Intnsschen had zich do liut gevuld met alle officieren en matrozen der beide schepen die niet ziek lagen Kapitein Helding stond in hun midden met t rayford naast hom en deelde bon bet voornemen mede om een expoditio uitlezenden Hii begon in dczo woorden Kameradon officieren en manschappen van de Zwerver en do Zeemeeuw het is miJn plicht n in t kort de redenen modetedoelen die kapitein Ebsworth en miJ hebben doen besluiten een gedeelte onzer mannen nittezenden om hnip te gaan zoeken Ik behoef n niet de tegenspoeden m herinnering te brengen die wg gedurende de twee laatste jaren hebben ondervonden bat verlies eerst van het eene toen van Het andere schip den dood van eonige ofazer beste en dapperste kameraden den vergeefsciion strijd dien wü met het i s en de sneeuw gevoerd hebben de onverstoorbare eenzaamheid in deze oogaftvr e sireken ITor ttniolfd