Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1906

Spw Mg A 867V4 Premieleenhiqen biiLOi Loten Stad Antwerpen 1887 2V lOaV My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 MAI TELS Costumes en llloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD Het sAitargericht te Keulen heeft Hubert Ittenbaeh i Brauweiler die op 9 September 1904 J i ilo de vrouw van den toinier van r Eoer vermoord heeft voor de tweede niiyil ter dood veroordeeld De zaak was door het ryksgerechthof opnieuw naar het Schwurgerioht verwezen omdat by de eerste behandeling twee getuigen 4 décharge die de verdediger gedagvaard wilde hebben niet gehoord waren Vrgdagavond worden te Purmerend de bewoners van de Willem Eggertstraat en omliggende straten opgeschrikt door een zwaren ilag Bg onderzoek bleek dat een gasontploffing had plaats gehad in de werkplaats en t kantoor van den essayeur on goudsmid den lieer D N Smelik Alle ruiten werden verbryzeld Een begin van brand werd door den eigenaar zelf met behulp van Theo fakkels en met hen te honden en m te troosten zoo deed zy ook b j mevroaw Oeck die daar leer bli over was Ue vorstin zoo besluit de Deatacho Ztg maakt in haar Samaritaanscb werk geen onderscheid tnsschen de partyen zy heeft nog nooit aan een zieke gevraagd ol haar man sociaal democraat was of iets van dien aard Uit de lezing van do Deutsche Ztg biykt dus dat niet mevronw Geck naar de groothertogin is gegaan maar omgekeerd deze laatste mevrouw Geck heeft opgezocht niettegenstaande zy natnnriyk wist dat zg te doen had met de vrouw van den socialistiechen afgevaardigde De Vorwllris kan dus gerost zyn terwgl anderen zich zullen verheugen over de vrieudeiyke unpartydigheid van de groothertogin welke te midden van den verbitterden partÜ8tryd hare verzoenende uitwerking niet kan missen In den tekst van Balfour s brief aan Chamberlain heeft men natuurlgk opgemerkt dat by nog allerlei voorbehoud maakt Dat is voor enkelen zooals Lord St Aldwyn HicksBeach voldoende om te zeggen dat Balfour zich volstrekt nog niet aan het protectionisme vastgeklonken heeft Ken enkel liberaal blad geeft ook toe dat wanneer de omstandigheden veranderen Balfour wel kans zou zien zyn rokje te verhangen maar dat kan hy altyd doen wat hg ook gezegd heeft Balfour zit voorloopig aan Chamberlain s algemeen tarief van invoerrechten op fabrikaten en voedselbelasting vast Dat lydt voor de liberale pers geen twgtel en ook de unionistische pers vat t over t geheel zoo op Voortaan is er volledige eendracht in de party zeggen de meeste unionistische bladen de vryhandelaars in de party worden daarby niet geteld Een enkel blad vraagt er wat de nnionistiscbe Parlementsleden die gekozen zyn op de belofte dat zg niet zouden stemmen voor graanrechten nu zullen doen Een ander blad zegt Baltour heeft zgn schepen verbrand en de unionistische partg is nu onherroepeiyk aan tariefhervorming verbonden hetgeen echter volgens dat blad nog geen protectionisme is Verspreide Berichten Fraikkuk Men zegt dat de Dreyfuszaak voorloopig niet voor bet Hof van Cassatie zal komen met het oog op de naderende verkiezingen daar men vreest dat de oprakeling van deze zaak tegen dien tgd de hartstochten te veel in beweging brengan zon De belastingcommissie van den Èyksdag nam met 14 tegen 12 stemmen een voorstel tot het heffen van een belasting op prenf briefkaarten aan De regeering zal zich baar positie in deze voorbehouden De Beiersche gezant bg den H Stoel Freiherr Von Cetto is gestorven De Chineesche commissie uitgezonden ter bestudeering der Westersche instellingen is nit New York naar Hamburg vertrokken De gemeenteraad van Weimar leeft met algomeene stemmen besloten om na verkregen goedkeuring van het ministerie daar ter stede een crematorium voor lykverbranding te bonwen Ehoeland Heden zullen in het St Jamespark 6000 dochteren Eva s oen betooging honden voor vrouwenkiesrecht Men weet dat heden het parlement plechtig door den koning geopend wordt Naar het heet heeft de paus van prinses Ena Van Battenberg de toekomstige koningin van Spanje een schriltelgke verklaring geeischt dat zg uit overtuiging overgaat tot het Katholicisme en niet om politieke redenen Ala Ena na eens erlgk was f Spasjx De bom welke men in Barcelona gevonden heeft is gebleken niet zoo onschuldig te zyn als men aanvankelgk gedacht had Zg bevatte 19 revolverkogels en Mauserkogels van het meest gevaarlgk type Er zgn 11 anarchisten gearresteerd Do politie treedt met gestrengheid op en oefent een ongekende censuur nit Te Gama is een bom geworpen in een gebouw dat voor een groot gedeelte vernield werd t Lgkt Rusland well Rdsuns Onder de ruim 30 000 werkloozen te St Petersburg is de hongertypbns uitgebroken Te Moskou is de na de revolutie ingevoerde 9 nrige werkdag weer ingetrokken De leden van bet revolutionnair comité zyn tydens een vergadering gevangen genomen Prins Louis Napoleon is te Turgp bg zgn moeder aangekomen Men zegt dat hy den dienst by het Russische leger verlaten zal ZuidAfriiu Twee van de Inboorlingen betrokken by den aanval op de politie zoo wordt nit Pietermaritzbarg gemeld zyn voor den krygsraad gedaagd on doodgeschoten in togenwourdighoid van hun stam die verantwoordelgk gesteld is voor de uitlevering van de andere schnldigen De kraals en de oogst van de schuldigen zyn vernield Alles is rustig BINN ENLAND BIgkens hy het departement van koloniën ontvangen telegramme van den gewestelgk mililniron commandant van Celebes en Onderhoorighedon is op 30 lanuari in het bivak lo Konkong Loewoe één Europeesch faselier licht gewond zyn op 5 Februari by de vermeestering van Baeboenta Loewee niet levensgevaariyk of onbeduidend gewond vier Europeesche militairen beneden den rang van officier en is op laatstgenoemden datum bg de vermeestering van Masenrempoeloo een officier onbeduidend gewond Naar wg vernamen is naar aanleiding van de bezwaren van verschillende zijden in de Tweede Kamer gemaakt tegen de wettelgke voorziening in zake de instelling van bet Ministerie van Landbouw Ngverheid en Handel in verband waarmoe de behandeling van dit wetsontwerp in de vergadering der Kamer van 23 December 1905 werd geseborst en verdaagd tot na het Kerstreces dezer dagen een wyziging van het konmklgk besinit van 7 September 1905 Staatsblad no 264 waarbg het nieuwe departement werd ingesteld te wachten Het hoofdbezwaar tegen de door de regeering genomen maatregelen bestond juist hierin dat in genoemd kon besluit de werkkring van het nieuwe departement niet behoorlgk was omschreven Natuurlgk is nu ook het daarmee samenhangend wetsontwerp geheel omgewerkt Gemeng de Berichten Een zonderlinge manier om het Gezag hoog te honden Ëenigen tgd geleden verwierp de raad van Hilversum na geheime zitting een voorstel tot verhooging van do wedde van den politiecommissaris Doze daardoor gegriefd vroeg meedeeling van de redenen maar de raad weigerde die Nu hebben een lOO tal inwoners dat verzoek herhaald maar B en W st ellen oor ook daarop afwyzeni te De redenen om de motieven die den raad hebben genoopt niet n te gaan op de beantwoording van de vraag van dea commissaris van politie niet te openbarei zgn zeggen zy voor openbare meedeeling niet vatbaar zonder schade te doen aan het prestige van het gezag ESï afdoend middel om het spiegelen der winkelramen te voorkomen zgn zegt de Manufacturier markiezen maar niet van de soort zooals men ze tot nn gebruikt aan beide zgden licht grys of grys en rood gestreept zo moeten aan de hinnenzyde donker donkerrood of blauw gekleurd zgn Het eenvoudigste maar het duurste middel waarop wy vooral die firmas opmerkzaam maken die haar winkelpui modern laten verbonwen is dat men het bovendeel der ramen ter hoogte van een z g bovenlichtraam van prisma glas voorziet dit vangt het licht het eerst op en verdeelt het geiykmatig De abten van het vermaarde klooster Klaarkamp te Veenwouden in Friesland hadden daar een uithof waar ze dikwgls vertoefden en waarop een hofmeester en eenige kloosterlingen woonden Die uithof is de bekende Skierstius of het Skiramonnikehüs Het genoemde klooster had vroeger eigen veenen en het heeft dan ook de Monnikesloot tot in die veenen laten graven Den monniken van den Stins was het toezicht opgedragen over de verveeningen en omdat ze in het grgs gekleed gingen werd de uithof Skiramonnikehüs geheeten Thans zgn er nog tal van antieke voorwerpen en oude handschriften benevens een steenen doodkist van het kerkhof te Oudega In de 16e eeuw was de Stins in het bezit van het geslacht Juckema ook nog in 1660 in 1698 in dat van Mellema daarna in dat van Manger en in 1814 in dat van Foenstra waarop nog als eig aars gevolgd zyn de familie Spree en baron van Heemstra van Froma en Eibensbnren terwgl het Rgk er thans zgn marechaussee laat resideeren De verzwakkende kolossus zal weer gerestaureerd worden meldt het Nbl van Friesland Diefstal met poging tot moord De Serdangsche onderneming Deli Moeda heeft in den nacht van 23 Januari bezoek gehad van een allergevaariykst anjet Omstreeks 3 uur ontdekten ern paar bedienden van den eigenaar on administrateur den beer Range dat een dief zich toi gang had verschaft tot de bugebouwen De kok was de eerste di den indringer te Ujt ging en een oogenblik later kwam de ühineehuhe boy hem te hulp De indringer had echter op tegenstand gerekend instede van de vlucht te nemen hieuw hy r met een groeten scherp geslepen parang op los en takelde in t byzonder den boy met zyn geducht instrument dermate toe dat deze met zeven zware hoofdwonden waarvan sommige een centimeter diep en een afgekapte vinger voor dood bleef liggen De kok kwam er met een onbednidende wond af Inmiddels waren door het tumult opk de heer en mevrouw R ontwaakt en Was ook het overige bediendenpersoneel op de boen gekomen terwyi de v6ór het huis geposteerde Bengaleesche oppasser eveneens was toegesneld De roover stelde zi h nog steeds als een razende teweer doch kon ten slotte door de overmacht overweldigd warden t Bleek een Chineoschc boet te zyn die kort te voren nit de gevangenis waarin by wegens diefstal verbiyt had gehouden ontslugen was Bg het gevecht had hg ook een houw over het hoofd opgeloopeu De heer Labryn directeur der gasfabriek te Wormerveer heeft een aanklacht wegens laster ingediend logon de drie werklieden die de bekende verklaring omtrent zyn handelingen aan den raad inzonden Aan de M C wprdt uit Heiokenszand gemeld Zaterdag iii naar Middelburg overgebracht als verdacht van den diefstal van de kist met goud en zilver J H alhier De twee jongens 15 en 16 jaar oud die te Enschede stilletjes de ouderlgke woning ontliepen en te Genua werden aangehouden ign weder terug Zg hebben den terugweg voor een groot gedeelte te voet moeten afleggen ze waren platzak Do correspondent van de N B Ct te Berlgn seinde Zaterdag Op het Anhalter station waarover het reusachtige verkeer naar het Zuiden Oostenryk Zwitserland Italië loopt ie naar de Bérlgnsche bladen melden in het closet van een personenwagen Be klasse het Igk ontdekt van eeh herbergier nit Leipzig die zich opgehangen heeft Dit Igk moet gedu durende vgt weken heen en weer gereden hebben daar volgens een bg den zelfmoorde 0 i ai o filiyU up o Jauuarl van het leven heeft beroofd Het lyk was reeds als een mummie verdroogd zonder dat het personeel met het schoonmaken belast het gevonden heeft Deze nalatigheid is schandelijk daar evengoed op een tpoorwegcloset een plotseling ziek geworden reiziger zonder hulp zou kunnen versmachten Rechtzaken Vrgdag stond voor de Amsterdamsche rechtbank in hooger beroep terecht O J d B hoofd van een kostnnmatelier aan de Leidschestraat aldaar en wel omdat hg op een dag in Mei in zgn kostuumatelier den arbeid van elf meisjes later had doen eindigen dan geoorloofd was Die meisjes zonden op dien dag op zyn last althans met zgn medeweten en goedvinden na 8 uur s avonds nog bezig zyn geweest met het naaien aan dameskleeren De kantonrechter van het tweede kanton die deze zaak in eerste instantie had berecht had den beklaagde vrggesproken als zgnde het ten laste gelegde niet bewezen Beklaagde ontkende dat er dien avond Dk 8 nar was gewerkt Hg had op dit tgdstip beneden in zgn kantoor gezeten en snccessievelgk kwamen toen de meisjes h r loon halen waarna zy vertrokken omstreeks kwart na 8 was het laatste meisje heengegaan Trouwens beklaagde had zooals gewooniyk dien avond om 8 uur gescheld om de meisjes te waarschuwen dat het tgd was Een aantal meisjes die op 27 Mei in beklaagde s atelier waren wej kzaam geweest werden als getuigen gehoord Eenige van haar verklaarden dat zg dien avond hadden overgewerkt de een tot kwart na 8 de andere tot halt 9 een derde nóg later De coupeuse had haar gez gt dat het werk af moest en beklaagde had dit zelf reeds om 7 uur meegedeeld zonder juist te kennen te geven dat zy na 8 unr moesten blgven En wat het schellen betrof beklaagde was eenige maasden vroeger reeds bekeurd wegens het laten werken in den scbafttgd en na dien tyd had hg het schellen ingSToerd om de meisjes te waarschuwen all de politie kwam want dan moesten zy zich verstoppen Dit werd door andere meisjes als getuige gehoord weer ontkend Wel was het schellen ingevoerd ai de eerste bakeariDg doch alUtn om de meisjes t te herinneren aan bet klokje van vertrek Voor het overwerk werd aldus deelde eender meisjes mee niet getaald tenzg diteen vol nnr hid geduurdr t loon was 7 cents per uur Ëen der getnigVn deelde mee dnt zg om kwart over 8 uit eiden beweging was heengegaan baar werk fiad zij aan anderen overgegeven Haar vader wachtte haar op en met haar vader was zy naar de politie gegaan waar een en ander was meagedeeld De coupeuse chet va et atelier deelde mee dat geen der sieisjes had overgewerkt on ontkende nadrukkeiyk dat zy zou hebben gezegd dat het werk i moest Ëen paar meisjes wisten te vertellen dat beklaagde baar had aangespoord in zijn voordeel getuigenis af te leggen Na verhoor der getuigen k charge en i décharge vorderde het O M vernietiging van het vonnis des kantonrechters en veroordeeling van beklaagde tot 2 geldboeten van f 20 zgnde het ten laste gelegd alleen ten aanzien van twee meisjes bewezen en derhalve tot vrgspraak ten opzichte der overige negen meisjes Vervolgens stond beklaagde nog terecht wegens het laten werken van meisjes gedurende schatttyd In deze zaak requireerde het O M vernietiging van het vonnii a quo en vrgspraak van beklaagde die door den kantonrechter tot I 300 boete was veroordeeld Alleen een kleine boete wegens het niet inleveren van eenige arbeidskaarten wenschte het O M gehandhaatt Posterijen en Telegrapllc Benoemd 1 Febr bg den telegraafdienst tot hulpboekhottder F A Broekhuizen thans schryver en tot schryver B J van Aken thans vast werkzaam 1 Maart tot directeur van het post en telegraafkantoor te Hoek van Holland F Hacquébard thans directeurbrievengaarder aldaar lo Maart tot directeur van het post en tele graafkantoor te Grave de commies der postergen 3e klasse C Kuipers te Utrecht spoorwegpostkantoor No 1 tot directeur van het post en telegraafkantoor te Brouwershaven de commies der telegrafie 2e klasse C A Leibbrandt te Rotterdam Verplaatst 16 Febr tot commies der posteryen 2e klasse P van Ogn vau Rotterdam naar Utrecht spoorwegpostkantoor No 1 de klerken der postergen en telegrafie J Alberts van Heerlen naar Assen C J F Fochs van Neuzen naar Amsterdam telegraafkantoor E Jansen van Amsterdam telegr afkantoor naar Nenzen C J Bom van Rotterdam telegraafkaotoor naaranaoeiDnrg telegraafkantoor mejuffrouw D E G Laan van het bypost en telegraafkantoor Overtoom naar het bgpost en telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam A van öerven van hot hoofdtelegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Overtoom te Amsterdam J F Habermann van Amsterdam telegraafkantoor naar Nieuwediep J Venekamp van Abcoude naar Amsterdam telegraafkantoor en M A Witsenbnrg van Nienwediep naar Abcoude 1 Maart de klerken der postergen en telegrafie M K Perk van Schiedam telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor en J Maltha van Rotterdam telegraafkantoor naar Schiedam telegraafkantoor de verplaatsing van den bureelambtenaar der postergen en telegrafie J P H de Graal van Groningen Inspectie naar s Gravenhage Inspectie gaat in 1 April in plaats vani Februari Ingetrokken de verplaatsing van den tot de 2e klasse bevorderden commies der postergen H van der Wonde van Rotterdam naar Utrecht Tgdelgk werkzaam gesteld 1 Maart by het Hoofdbestuur de ccmmiea der telegrafie 2e klasse H de Zoete t Arnhem Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei de brievengaarder te Hoevelaken J B Nghoff Stadsnieuws GOUDA 19 Februari 1905 Heden margen reeds vroeg vernamen wQ de treurige tgding dat onze gemeente getroffen was door een groot verlies dat d heer J M Noothoven van Goor plotseling was overleden En wel mogen wy dit én voor zgn gezin èn voor Gouda een groot verlies noemen Byna zgn geheele leven heeft hy gewjd aan de behartiging der gemeentebelangen Gebaren te Gouda den 15den Augustus 1847 werd hg tot nadslid gekozen den 20 Juli 1875 en heeft onafgebroken in d n Raad zitting gehad Daar trokken zyn juiste en kundige adviezen zoo de aandacht dat zyn mederaadsleden hem benoemden tot Wethouder den 6n September 1881 tot op heden toe is hy dut gebleven Toen door de uitbreiding der gemeente het getal raadsleden vermeerderd werd en daardoor ook een derde Wethouder noodig waa werd de heer v Goor belast met al de Onderwyi zaken waaraan by zyn beste krachten ge yd heeft Gouda s onderwys ou ondorwylers verliezen in den heer van Goor veel zeer veel Bovendien was de overledene secretaris i kerkvoogd der Ned Herv gemeente had als secretaris zitting in de restanratie van do St Janskerk was voorzitter van het college van regenten van het Hoffmnnsgeslicht en het OndeMannenhuis lid der Commissie van aanslag in do bedrgtsbelasting presidentcommissaris der sociëteit Ons Genoegen en had in nog vele andere corporatién zitting Bg zgn 26 jarig jubilé als raadslid benoemde de Koningin hem tot ridder in de OranjeNassaU Orde Deze commissies gestichten enz verliezen in den heor Noothoven van Goor een kundig arbeidzaam en tactvol medelid prettig in den omgang en aliyd gereed met woord on daad te helpen die zgn raad en voorlichting inriepen moeiiyk al het zgn voor hem een opvolger te vinden De naam Noothoven van Goor zal dan ook zeker nog lang in dankbare herinnering blgvon als een man waaraan Gouda veel te danken heeft gehad Hy ruste in vrede I Na een treurig Igden van enkele dagen overleed Zjudag de heer J A Biezenaar Ook dit overiyden zal zeer worden betreurd in velerlei kringen want al trad de beer Biezenaar in het openbare leven niet op den voorgrond in stilte was hg werkzaam voor velen Veel anart werd door hem geheeld en veel goed gedaan Daarom wordt ook dit overiyden met leedwezen veruomon vooral door ben die met hem in colleges zaten Zoo was hg regent van het Hoffmansgesticht De naam van den heer Biezenaar zal voor velen vooral zgn gezin overgeetiyk zgn De buishondelgke vergadering van de Afdeeling Gouda en Omstreken van den Bond van Nederlandsche Onderwgzers op Zaterdagmiddag 17 Februari was ondanks het ongunstige weerji or 25 leden en twee gasten bezocht jHR agenda bevatte dan ook zeer belangrgKe ponten Van de raededeelingtn vermelden we dat do aanklacht wegens smaad van bet bondslid de Nooyer te Moordrecht tegen de antirev Nieuwe Courant te Gouda a s Dinsdag 27 Februari voor de rechtbank te Rotterdam in openbare behandeling komt Niet do opsteller van het stukje in de krant maar de correspondent van dat blaadje te Moordrecht verschgnt als beklaagde Allereerst was er een referendnm over 19 ter algemeene Vergadering aangenomen voorstellen en moties Ze werden alle aangenomen De eerste 17 met zoo goed als algemeene stemmen de motie waarin de wenscheiykheid werd uitgesproken geen lid van het Nederlandsoh Onderwyzersgenootschap te zyn verkreeg 16 stemmen v66r 6 tegen en 5 blanco Onder de tegea en blancoatemmers waren verscheidene niet leden van het N O G die t geheel aan de leden zelf wilden overlaten of ze al of niet hot lidmaatschap noodig achtten de vóórstemmers vonden nn het N O G den sirgd tegen den Bond begonnen was het voortbestaan van bet Genootschap niet in t belang van de zuivere verhoudingen in de onderwgzerswereld Samenwerking met het N O Q pnnt XIX werd hierop afgestemd met 18 stemmen tegen 5 voor en 2 blanco Vóór steun uit de Weerstandskas aan de te Amsterdam ontslagen collega s Edelman es Traanberg stemden 29 leden er waren ook enige ediritulijkt stemmen ingekomen innmind ittmde tegen Natuurlgk wil deze uit lag eenvoudig zeggen dat de leden ontslag een veel te zware straf vonden geenszins dat de handelingen van de beide ontslagenen werden goedgekeurd Door aanneming met algemeene stemmen van een motie bad de vergadering van te voren nitgesproken dat bovenbedoelde zaak op beslist onvoldoende wgze was geinstmeerd en t ontslag was verleend op niet voldoende beVezen feiten Hierop volgde de vaststelling van de pnnten voor een adres om salarisverbetering aan alle gemeentebesturen in t ressort der Afdeeliiy Vervolgens werd het besinit genomen tot het beleggen van een openbare vergadering over Schoolvergaderingen op een nader door het Bestnnr gunstig geacht tgdstip Ten slotte was er een verkiezing van een vyfde bestuurslid Allereerst werd de heer Verjaal herkozen maar deze kon er niet toe besluiten op zijn veornemen tot aftreding terug te komen Vele leden bleken te druk bezet met eigen werk om leen bestunrsiunetie te willen aanvaarden Ëindelgk nam de heer Knysten de taak op zich Hierna ging de vergadering uiteen Gisteren werd in de zaal Kunstmin opgevoerd het bekende drama Zwarte Griet door de Vereenigdo Tooneellisten van den TivoliSchouwburg onder directie van de Heeren Wagemani en Bigot Dit drama werd vroeger hier meermalen opgevoerd een zelfs met Mevrouw Beersmnns in de titelrol on steeds was de zaal uitverkocht gisterenavond waren nog vele plaatsen onbezet dit was wel jammer daar de acteurs en actrices uitstekend hun best hebben gedaan Mevr Joh üiehle speelde de titelrol op verdiensteiyke wgze en werd waardig ter zyde gestaan door Jozef haar zoon de heer Bigot en Jan de Kreyter de heer Wagemans Wy hopen nog meormalon de Veroenigde Tooneellisten hier te zien optreden De afdeeling Krimpen a d Lek der ZuidHollandsche Voreeniging Het Groene Kruis opende in November 1905 eea cursus voor belangstellenden ter verkrgging van onderricht ten einde bg voorkomende plotselinge ongelukken de eerste hulp te kunnen verleenen Het bestuur dier afdeeling stelde hiertoe eon aantal werkguvors zoowel te Lekkerkerk als te Krimpen a d Lek in de gelegenheid om iemand van hun personeel aan te wyzeo die dezen cursus wenschte by te wonen Onder leiding van dr Van Dam praktiseerend geneesheer te Krimpen a d Lek aam een 20 tal personen in verschillende bedrgven werkzaam deel aan dezen cursus Zeer duideiyk en begrypolgk niet alleen maar ook aanschouweUik werden verschillende ongelnkken welke elk ooatnblik kannen voordoen door dr Van DJfm besproken en behandeld jf Aandachtig en getrouw werden do lessen gevolgd en hoewel natuurlgk ieder bewaart hoopt te bigven voor een ongelnk komen der afdeeling Krimpen a d Lek der Z H voreeniging Het Groene Kruis alsook dr Van Dam woorden van hulde toe voor bet in het leven roepen van zulk een nuttigen en leerrgken cursus De lessen zgn Donderdag jl voor dezen winter geflkakt met het vooruitzicht dat er tgdens een volgend winterseizsen zeer waarschgnlgk opnieuw een cursus zal worden geopend De scholen te Bleiswgk zg n voor een groot deel ontvolkt iloor het heerschen der mazelen ScHOONHoVEK Vrgdugavoud 16 Februari was het de zesde en laatste voordrachtavond gearrangeerd door de Commissie voor Volksbgeenkomstsn Als spreker zou optreden de heer H Dekking van Rotterdam Deze was echter verhinderd en werd vervangen door den heer Verhoeff von Krimpen a d Lek Spreker droeg op nog al verdienstelgke wyze voor Eerloos van Nouhugs Na de pauze werden eenige korte stukjes ten beste gegeven die nog al den iachinst der hoorders wekten Met het sluiten van dit winterseizoen brengen wg een woord van dank aan bet Bestuur der Maatschappg tot Nut van t Algemeen die deze rolksbgaenkomsten voor t eerst heeft in t leven geroepen Het zal voor hen een genoegdooning zgn te zien hoe door een flinke opkomst blgk van beUngstelling en waardeering gegeven wordt door het Schoonhovensche publiek waarvoor zg bestemd zgn De perzik smaakt naar meor BEURS van EOTTEEDAM VRIJDAG 26 JAN L K H K Simüeleenmqen PoBTDOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 i RusLAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 4 Azu Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLVHBU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Stondaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp iSi Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningen Italis Oblig Zald Italiaansohe Sehéepvaart Maaiechappijen Gnlf Stv Mii Dtvereen voorts met emmers water gebluioht Den rongen dag was n nlenwe motor geplaatst doch de werkeiyke oorzaak is tot nog toe onbekend Aand Holland Gnlf Stv Mg 35 Veemarkt te Rotterdam Maandag 19 Februari igo6 Vette oBsea en koeien goede Banvoer prijxen waren voor iste kw l 36 8de kwal ja i 3de kwal 7 cents per half kilo Vette kalveren redel aanvoer pnjien waren voor iflte kwal 31 ade kw 17 3de kw 34 cent per half kilo Vette varkens ROcde aanvoer prijzen waren voor iste kwal aS a ade kw a 3de kw 24 cents per half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd Handel in vet vee en vette varkens lager in prtjB handel stug vette kalveren schappn en lammeren prijühoudend £ üui j Heden overleed tot onze diepe droefheid onze dierbare Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer j M wmm m goor Wethouder van Gouda Ridder in de Orde van de O N enz in den ouderdom van 68 jaar Gouda Wed J A F NOOTHOVEN vi GOOR RoiüST VAH LlMBURa Hage G B NOOTHOVEK vah GOOR A E H RIESZ NOOTBOVEN VAN GOOK F G EIESZ A W EIJSSELL NOOTHOVBN VA GoOK M M EIJS8ELL üouAa Is NOOTHOVEN va GOOR C P NOOTHOVEN VAK GOOR WlINDÏE en Kleinkinderen 18 Februari 1906 Volgens den u nwA van den overledene icordl vertochl geen bloemen te zenden ADVEUÏi iNïlKW VERSCHEIDENHEID Dit Barneveld meldt men Eenige dagen geleden werd alhier de 35jarige zoon van den jachtopziener K in den rug geschoten door zgn metgezel wiens geweer plotseling afging Thans is de getroffene aan de gevolgen overleden De andere trekt zich het gebenrde zoo aan dat men voor zgn leven vreest Te Pargs isJVrgdag een howelgk gesloten tusschen twee gevangenen De man en de vrouw zitten niet in dezelfde gevangenis Elk van de twee ia Vrgdag naar de mairie van het lOo arrondissement gebracht en toen het huwelgk voltrokken was werd elk naar zgn eigen gevangenis teruggebracht Agenten van den veiligheidsdienst traden als getuigen op Geen aangename huweiyksreis en geen aangename wittebroodsweken I Gedenkdag H io Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zwager de Heer j K mmm w goor Uit aller naam S C ROEST VA LIMBURG Gouda 18 Febr 1906 Vandaag komen Duitschers met Franschen en nou meerdere vereerders van den dichter aan zgn graf te Pargs bijeen om zgn nagedachtenis te huldigen Het is vandaag 60 jaar geleden dat Heinrich Heine in het huis no 3 der Avenue Matignon te Parys is overleden Horgen bü den Heine herdenklngaavond vaa de Bérlgnsche Freie Volksbtthne wordt voor het eerst publiek tentoongesteld een portret van Heine in 1826 door den schilder Gassen te MUnchen geschilderd Het portret behoort aan prof Ëduard Engel te Berlgn Kieow BovertreSeii Trof Dr Ltebers welbekend lalVW IBACBT ILIZIB AIImd eeht met Fabrieluimrk tot voortdarendef radicale eu zeker genezing van alle zelh de meest hardnekkige enutt I itiekteiif vooral ontstaan door afdwaUngea op jeugdigeu leeftgd genezing van elke zwakte BleeL Benauwdheid BooMpyn I Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte spgsveHöring Onvermogen llmpokenz Pollutione enz Uit roerige prospectussen 1 jifcr l eaoh fl 1 fl 2 a 3 dubbele flowh 1 1U ICoiitrn l DepÖt Matth v d VeRte ZaUborara 1 1 pütn M Cléban Co Rotterdam 1 Happol s Graïenhage llalmmans de Jong J Csn Rotter am Wclff fc Co Gouda ca biï alle drogisten Het groote aantal zenuwkwalen n EBunflioordpUn r tot da voorafgmide k Uakama vm poplMj hwi Bbtcotrt to trotot 1 J U u ld Kent 4 n Unw UM k rt Dir Ci MLOMliJk ituci hnld mm rii Bitat tfca OT rde healBw i ll verbreid u au terwijl f Ib wtteoeotHippeUJk krinftn i boent beUngstoUlnf wekt teveu eese weldMd blijkt te sljü vo r de Ma Eflnowkwalen lUdends Benuhbeld Dm eiuMwUM oltf ▼ den door den geweien OfDoier ru Oesendhell Dr B a n WeitimuiiteTlliritofaa ea beroit op de on dervladlnt ops daJib in Ma BOJkrlge praktijk iMittr waMiehfaK T n h t h fd mmiI f r daV word N dnaurte scMihlkteBtaireii daor d ta l4 iiBilddcinjk hMseaaw Mtel w deKedeelil Het d M geneeawtjie werdon werkelijk lokittercnda r Mll tM T Wk KCM s til inft4ku loov 8l iiiKBnc dat van e n door den uitvinder geiolmvtB werkl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Éere vDorkomlnii en geneilng lilniiei korten tijd rrf de de na drnk verai hent n In Dit boftkje bevat niat ftllMl TOr kit pMW blli k vPrHtAttnbfirf vi rklHitng en gmti nt liH wMi n der nlenwnre ttienple en d dunned lelfi lil wiitilioi lg gPVHllnn voihrfigeuttitworking maftr ook vindt men daarin weteDeoh pp liJk er liaudellDgQu uit de iucitl lie bladen dleaandpzo K iiii ei wijBO gewüd ziJn leomede Anobri tal van getaiziGhi If ten van boogc Uatat geDeeakuadigsn ondei welk f aeHltre iMé ir ftt lande polykllnlakla Parlli raa rlaugoinoiit to sTobiBtetier mBd dr praktliearand ganatakeer aea bat irnnIgBn gpilioht da Charanten SanMtirith Dr Dohn U Slatiln Broiimann pm dr arraad arta taJJihl Dr P Forettlar oi aet Bar dlr ateur van hal hair taal lo Aosn flah lHH alh Dr 9 li rl kaattal SuIp ladEmi tlirsHi med dr tjeaetlhaar iranteur dar oalwïNo U erapaullichelarlohtln Vftar iMuwllldari t rae SI Honoré 334 Coniui von Aishanbaoh mad dr ti Corfu Dr BKttioh waad aria M llrkalti labiarit J chF med dr te Weenan Dr C Bongaval taLa Farrlira Eure lid vaa dea DMiaH CMlra d k Il da Sant in Frankrijk en vele anderen Aan al n wier K nwwB st l aaecr nf nalndcr ftMnftsdaan la t mm a v Kft flnd scbllfflield l Jd Bt waarvan de kentaekenen aljn atiroalaeli baardfljn mlBralnadBbela haof lUfaiL BCq 4 i geweest ign BMr door de oenna mMdelM la MtbottdiaguiiMkotidwatMkBar rijven elactriaeeren atoonlool of sMhadoa k gOBWrtng of taBl£Ui hnooar kwaftl tTond hebrien en ten alotteilj dl vrc a sflT len r ker e rt MlMTtw rMUa h bb w ffua veraob IJ melen ala iloh aanhoudaad aegaHg veaJM nrdotvlnj la hNI b wW teaW yQ i aat Uallilieid llktaringae in deekar er M vew da ü g a rukkinda f a Mdar hal vMÜMtfl Hlilai Ta mtm an kriibaling la m b t S l j f i I m vaenn 1 d M dtU MtMÓvHto TM nawlUdArS al Mk aaa t l m I Im Ml anie aan blilkiaoH kra lital ealiaM ek B itMula ittTi aan loegïMraonen dia veel mat kat heefd werken en f eutaitjke rewtt wUlaa wfltkeiK wordt drlsgand MB gerad B aiok bet bortn ▼ rsMlde werkje aas te aebkffaB betwelk ap UBTMC k attl H aa ftaHfl yvt a nd n wordt door AmaterdaM door H XRBAN 4 o naUireweR 4S tU R tr rdBna v tt HAIVTH KOLFV Xpotkoklr KorU HooWOM 1 VkM lit I OHltV A PftRTOn Undegraoli bH 4 € to tdbrag f ST Od de longtte kTgiavniacta medloluale teatoouatelling la da Ikr Welwaasan Hb f Uvt d Hadiuih JarU auel ds Ur B a MadaiQla bafcw