Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1906

m 74 Burgert like st a d GEBOREN 27 Jan Johan onders P C van der Horst en P Melkert 29 Willem ouders L van der Wal en A llUlder 31 Adrianns Uendrikus Cornells rondgekeken dat liij iets begrepen heeft van de belangen van alle öouwenaren Eu bovendien geen Raadslid is er dat van te voren reeds met kennis van zaken kan spreken over de verschillende gevallen waarin hij mede zal hebben te beslissen Al die zaken welke in den Raad voorkomen eischen een gezond verstand op liet oogenblik dat ze behandeld worden Waar we dit in den heer VAN DER TORIIKX vinden naast vele eigenschappen die hem warm behartiger van aller belangen boven partijbelang verheven zullen doen zijn daar durven wij den heer J U VAN DER TORREN met kracht aan onze kiezers aanbevelen Wij wenschen hem een meerderheid te bezorgen als t kan een flinke meerderhiid En om die meerderheid te krijgen is het volstrekt noodig dat alle kiezers die zijn tegen versterking van het antirevo lutionnaire element in onzen Raad dat zij allen hun stem gaan uitbrengen op den liberalen candidaat Niet genoeg kan worden gezegd dat kietrecht een synoniem is van kiesplioht Elk ijvere dus voor de zaak en wekke diegenen op die hun kiezcrsplicht niet ernstig genoeg opvatten Vast aangesloten voorwaarts dus naar de stembus opdat de zetel van een liberaal lid blijft bezet door een vertegenwoordiger van de liberale partij Kiest dus allen aanstaanden Vrijdag den Heer J H van der Torrea KOMT ALLEN OP I Bultciilauüscli Overzlchl Reuter seint uit Moskou dd 31 Jan Het spoorwegbestunr van de lijn Moskou Ka zan gaat voort goederen toebeboorende aan verschillende handelshuizen alhier en bestemd voor Irkoelsk in te laden deze omstandigheid bewg st dat de dienst op de Siberische poorwegiynen weder zjjn geregelden gang gaat De toestand ia Rusland is nog altoos vol tegenstrijdigheden elke dag brengt nieuwe berichten die vaak in lijnrechten tegenspraak met elkander zjjn Maar de daden die nu al maanden verwacht worden blijven nog steeds uit Wanneer de Bijksdoema zal bijeenkomen ia nog lang niet bepaald de verkiezingen zgn zells nog niet uitgeschreven en do kiezerslijsten nog niet opgemaakt Het is gebleken dat de daarvoor vastgestelde termijn veel te kort was zoodat die tot Februari verlengd moest worden Inmiddels blijkt duidelijk dat van eenGrondwet in Westenropeescheu zin geensprake zgn iS i de autocratie blijft bestaan en de Tsaar heelt dat duidelijk en onomwonden uitgesproken in de redevoering diehj gehouden heelt bij de ontvangst eenerdeputatie uit den Bond van Russischemannen lk zal den last alleen dragenen ik hén er zeker van dat het Russischevolk mij zal steunen Aan God zal ik rekening en verantwoording afleggen van dewijze waarop ik de regeering voerde Dit is de meest besliste verzekering dat de Tsaar er niet aan denkt zgn alleenheerschappij door eenige grondwet te beperken ot in de volksvertegenwoordiging een wetgevend lichaam te zien De Nowoje Wremija deelt thans mede hoe de regeling dan wel zal zijn Het blijkt nit haar mededeeling dat bij de regeering vooral de bedoeling voorzit de kool en do geit te sparen Het blad meldt Zonder wijziging vau den titel des Monarchen zal toch het begrip der alleenheerBchappii worden gewijzigd De invoering vnn een eed op de grondwet ligt niet in het plan maar het manifest ov de wijziging van de grondwet zal waarborgen geven voor de naleving daarvan door den erfgenaam van den troon en diens nakomelingen De wetgevende macht zal berusten by den Tsaai de Ryksdoema en den Rgksrand Een ontwerp dnt door de Doema of den Rijksraad varworpen is kan in dezelfde zitting niet weder worden ingediend Besluiten die in strp zgn met de i rondwet of met de wetten kunnen door het eerste departement van den senaat worden opgeheven Wordt de Doema ontbonden ór het einde van den termijn voor wolken zij gekozen is dan moet tegeljkertijd bet tijdstip voor de nienwe verkiezingen worden bepaald en dat waarop de nieuwe zitting geopend zal worden Hierbij moet worden in acht genomen dat de verkiezingen niet later dan vier maanden de opening der nienwe zitting niet later dan zes maanden na het tijdstip der ontbindini magen platti hebben De vaststelling der burgerlijke reebten geschiedt by de wet op de wyze van de Westereoropeesche constituties Het ontwerp getuigt in sommige opzichten van libcralu beginselen maar die worden naar do Nowüje Wremya opmerkt te niet gedaan door de slotbepaling dat hg speciale wetten uitzonderingen van de algemeene wettelgke rechten en voorscbritten kunnen worden gemaakt Al het goede dat in hi t ontwerp opgenomen is wordt door die bepaling verzwakt en op losse schroeven gezet Reuter seint nit Tokio dd 31 Jan By de zitting van heden der begrootingscommissie stelde de heer Oisji leider der progressisten den minister van oorlog da vraag ol ten gevolge vnn bet Engelsch Japansche verbond de regeering van plan was hg Groot BrittanniS er op nan te dringen dat het de htrvorming van zgn legerorganisatie ter hand neemt De minister antwoordde dat hy van plnn was zulks op een later te bepalen tydstip te doen Officieus wordt medegedeeld dat er hard wordt gewerkt aan het wetsontwerp betreffende het toekennen van een vergoeding aan de leden van den Duitschen Rgksdag en dat dus welhaast een besluit van den Bondsraad in de zaak te wachten is Lang talmen kan men trouwens niet daar het centrum blgkbaar in den Rgksdag een soort van staknig op touw heeft gezet om zgne ontevredenheid met de behandeling die de regeering den Rgksdag laat wedervaren te luchten en de vergoeding af te dwingen Ue vergaderingen van den Rgksdag worden op dit oogenblik voor haast leege banken gehouden In de laatste vergaderingen van de vorige week waren bg de opening telkeus maar vyf tot tien leden aanwezig en tot meer dan vgf en twintig groeide hun getal in den loop van den middag niet aan De meeste wetten van de laatste weken zgn door een Rgksdag die uit niet meer dan tien atjjevaardigden bestond goedgekeurd Vgf leden vormen het bureau een staat op het spreekgestoelte en voor de banken in de zaal zelf biyven dan vier leden over Vroeger waren er zelfs in tgden dat er het meest gespgbeld werd in den regel toch nog 40 of 50 loden aanwezig die grootendeels tot het centrum behoorden Deze party schgnt nu aan hare leden te hebben gelast om weg te biyven Iedereen is het er over eens dat het zoo niet langer kan Als de vier verkiezingen in Engeland die Dinsdag nog onbeslist waren geen verandering in de afvaardiging van de districten brengen en dus drie conservatieven en een liberaal gekozen worden staan de partgen zoo 377 liberalen 53 arbeiders 157 unionisten van wie 7 vrghandelaars en 83 conservatieven De Daily Chronicle splitst de 53 arbeiders als volgt 12 vertegenwoordigers van liberalen en arbeiders i 12 van mgnwerkers en 29 van de onafhankelgke arbeiders De eerste twaalf mannen als Burns kan men veilig bg de liberalen rekenen De twaalf miinwerkersafgevaardigden staan op zich zelf maar zgn niet de verbintenis aangegaan zich bg geen van de twee groote politieke partgen aan te sluiten Ook bg hen kan de regeering dns op steun rekenen zy t niet van allen Blgven de 29 onafhankelijken die de regeering alleen aan haar zyde zal zien wanneer zg in sociale aangelegenheden bet hun naar den zin maakt Uit Boedapest wordt naar aanleiding van de onderhandelingen tusschen den keizerkoning en graat Julius Andrassy gemeld Onder de leiders der oppositie heerscht een beslist vredelievende stemming en het Echynt zelfs dat zg bereid zonden zyn de regeering te aanvaarden zonder eenige concessie van do zyde der Kroon wanneer zg slechts de overtuiging hadden dat de groote massa van de afgevaardigden der oppositie voor dat denkbeeld te winnen zon zgn Doch onder deze heerscht een sterke tegenstroomirig die zich uitte in het feit dat Ugron toen hg van de vredelievende stemming der leiders vernam uit het comité van bestnnr en uit de coalitie getreden is Ën de mededeelingen in de bladen doen zien dat Ugron niet alleen zal heengaan Wanneer er 45 afgevaardigden zgn die het voorbeeld van Ugron volgen verliest de coalitie de meerderheid et Ie combat cessera faute de combattants Of deze uitgetredenen zich by de liberale party aansluiten of een afzonderiyke groep vormen en met obstructie dreigen een coalitiekabinet zou toch onmogeiyk worden Ugron heeft gisteren den inhoud van het ultimatum gepubliceerd door Andrassy van den koning ontvangen De koning eisoht dat de oppositie zoo zg bereid is een kabinet te vormen de heerschersrechten van de kroon op het leger niet alleen onveranderd zal laten doch die rechten krachtig zal steunen Bovendien moet de oppositie waar borgen geven voor de verhooging van het recratencontingent en voor de inwilliging i er militaire eischen tot een bedrag van 450 millloen kronen Op instelling van het zelfstandig tolgebied zal voor 1917 niet mogen wordun aangedrongen Wat de onderacbeidingsteekens voor het Hongaarsche leger betreft is de koning voornemens die bg koninkiyk besluit vast te stellen en die ook voor de gemeenschappeiyke legerinstellingen in te voeren De taalquaestie wordt voorloopig niet aangeroerd maar Hongarge zal gerechtigd zgn daarop terng te iLomen Ugron verklaart dat Hongaitje zoo het dit program van den koning aanvaardt ophoudt een constitutioneelen staat te zyn Verspreide Berichten Frakkbuk Volgens do Echo de Paris zullen behalve de Duitsche keizer ook koning Eduard en president Loubet genoodigd worden tot de brniloft van den koning van Spanje Loubet zal dan als president zgn afgetreden DUITSOULASD De vroegere commissaris van iWUie Stëiphany de schryver van de door ons ver melde brochure waarin hg geheime stukken Ipnbliceerde is te Zurich igevat eif over zgn uitlevering zgn onderhjfindelingon aan 4en l ff EnoklM W In een toespraak to de leden VjanLLiverpoolsche Kamer vin Koophandel zilori Roberts dat de Eigelschen een Iemacht moesten bezitten van een milbman waarvan de helft Woor de verdedip van Indië en de anderwhelft vopr het qfb derland 1 9 ¥ Jb iii anii I Te Brussel is pgeep het InternalioMalIsraëlitisch Congres bestaande nit 100 Afgevaardigden uil v erscbillende latid Ui itzich bezig zal houden met tiet Jqdeqvraagstnkin Rnsljnd W j Men erzekert 1a t Wladii os pck geheel in handi n van muiters is die de Kozakken gedwongen hebben de stad te verlaten De commai ant van het garnizoen zou gedood zyn Gravm Witte de gemalin van den minister president is van Protestant Grieksch ortbodoi geworden Haar naam is daarbg verandei d van Mathilda in Maria MlROKKO De sultan heeft een prgs van 150 000 peseta s op het hoofd van Ërraisaoeli gesteld BINNENLAND STATEN GENEllAAL GKRSTE KAIMBII Vergadering van Woensdag 31 Januari 1906 Algemeene beschouwingen Staatsbegrooting De beer van den Biesen vraagt hoe lang t nog zal duren eer de stelling van Amsterdam zal zyn afgewerkt De heer van Houten bestrgdt de logende dat de linkerzgde uit pure jaloezie dr Kuyper heeft doen vallen Dr Kuyper als wetgever staat niet geiyk als dr Kuyper als agitator en partgiyder En als administrateur was hg bepaald slecht Men behoeft daarvoor slechts te letten op de Overgsselsche kwestie en op den invloed van een particulier onder zgn bewind op de benoemingen De opzet van het tegenwoordig Kabinet is niet goed Het Kabinet is een minderheidsministerie zonder den formateur wgl deze te groote persooniyke offers moest Vengen om minister te worden Een andere reden dat de heer Borgesios niet in t Kabinet zitting nam zon zyn het voeren van een verzoeningsgozinde politiek Maar dat behoefde geen bezwaar te zgn Want Borgesius heeft door zgn wet van 1901 de onderwgspolitiek van Mackay voortgezet en Knyper behoefde voor zgn wet slechts argumenten van Borgesius by te brengen Knyper en Borgesius hebben samen het lager onderwya bedorven Borgesius en Kuyper zyn eigenlgk in de politiek twee handen op ëén bnik Gelach Aan Borgesius en Kuyper hebben wg ook de Drankwetmisère te danken Spr kan de gedachte niet van zich zetten dat bg de formatie van dit Kabinet als grondslag is aangenomen een loyale uitvoering van de Lager Ondetwöswet van dr Kuyper niet slechts naar de letter maar ook naar den geest der wet Dit is de groote fout van de formatie dat ie zich niet aansloot by den verkieziogsstryd en priori de oudliberalen nitsloot door het blancoartikel Spr wil geen Kieswet die kiesrecht geeft aan menschen zonder welstand ot draag kracht en dat een klasse overwicht scheet Spr betoogt verder de wenscheiykheid van wgziging von de Drank en Leerplichtwetten voorts oprichting van een Lgfrentebank maatregelen tot het tegengaan van de grondspeculatie en ter betere regeling van den rechtstoestand der vronw welke miserabel is en het mogelgk maken van de lykverbranding Het verlof aan minister Krans keurt ook spr af Tredende in financieele beschouwingen betoogt de heer van Nierop dat heti tekort veel grooter is dan do minister he voorstelt Behoudens do tydolgke 10 opceB tenhetflng acht spr echter versterking val de middelen voor den gewonen dienst vool alsnog niet noodig Indié moet men noodig door een flinke proportioneele lasting zoover brengen dat het in zgn eigi behoeften kan voorzien Ten Slotte beloogde spr dat waar by do spoorweg overeenkomsten de inaijlschappgen niet hebben gedwongen totschryvingen wg zelf daartoe behooren o te gaar wil de Staat gedwongen ot oidwongen tot naasting overgaande staan voor een onmogeiyk te betalentelast I De heer Stork waarschuwt tegen maken van èëo Staatsinrichting voor arbeiderspensioneeriqg Loyalen steun spr dit Kabipet toeleggen Door den heer Willinge werd tegenoij den heer Woltjer betoogd dat de stryd j linkerzgde niet is g aan tegen de aiftit welker gestaan niet wordt betwist I maar tegeu et vootopscbnivon van de i these in de aoli iek l i De LWeer lloiliy bMlleitte afsluiting en deeltellke drocfglegftg v in de ZufdeiS o tf 4 ttemékigMjlBerichtek I ♦ i m L Het IhW ve neej i mtMiit d aanhai gige plknnen betref érbon i ig vui den DsMte Amsterd f voordriloiit den gehii Deze vOordr ht be i het kommandantshaiB iJBt een aaftlal itei omheen liggende pei9c d9 n waartin eé j dat binnenkort oei era ll zaHbereikei It hkt afbrWen v it een aa A al óm Hedin voöft ettinl omueen iiggenae pencaucn waarian eemgt reeds gemeente eigph i zgn q4 ovtngl zullen moeten worden onteigend Ve lde bevat de voordracht het plan om het Rokin te dempen tot aan het bekende pontje De e geheele reorganisatie van den Dabi en omgeving moet nauw verband bonden met het feit dat het rgki verklaard heeft niet genoeg te bobben aan het voormalige Benr terrein aan het Damrak voor den bOBW van een nieuw telegrnafkantoor Ten einde ns dit meerdere bouwterrein te vinden Zullen B en W de bovenomschreVen voorstellen doen De vorige maand heeft te Leeawardeo een brutale diefstal plaats gehad waarvan de vermoedeiyke dader zich door de vlucht aan de vervolging der jnstitie heeft weten te onttrekken Een buitenmeisje dat voor zaken eenigen tgd in de stad moest zy bad haar intrek genomen by een bewoner van de Klandergstraat In het laatst van December ging ze een paar weken buiten bg familie doorbrengen Midden Januari kwam ze In haar kosthuis terug Daar wachtte haar een zeer onaangename verrassing Toen ze n I haar koffer dien ze gedurende haar afwezigheid had achtergelaten wilde openen bleek het slot verbroken En toen ze daarop den inhoud onderzocht was behalve verschillende gouden en zilveren voorwerpen ook een Russische goud obligatie ter waarde van pi m 1 1260 verdwenen Onmiddellgk stelde de politie een onderzoek in en dit leidde er toe dat de verdenking viel op den 27 jarigan zoon van den kostheer van de bestolene een jongman die alles behalve goestig bekend is T oen hy zou worden verhoord bleek het echter dat hg Leeuwarden reeds 31 December had verlaten Verder onderzoek bracht aan het licht dat hy te Amsterdam was geweest en vandaar naar Engeland was overgestoken Nog zon de politie op middelen h m daar in haar macht te krygen toen een telegram het bericht bericht dat de verdachte zich te Liverpool had ingescheept met bestemming naar Canada Voorloopig was dus de vogel W d J gevlogen L C Men meldt nit Velsen Do Velserbrug wordt niet gerepareerd voordat do Tweede Kamer een beslissing heeft genomen over het aanhangige wetsontwerp betreffende den overgang over het kanaal Men meldt uit Vaals aan de Limb Koer Dinsdagmorgen hadden de alhier gestationneerde rgksambtenaren Kastelein en Lo dewgl een flinke vangst gedaan Omstreeks 8 uur arriveerde van uit Duitschland een met een paard bespannen wagen Qemelde ambtenaren deden aan t bureau den wagen stilhouden om tot visitatie over te gaan Onmiddellijk sprong een der leiders ran den bok en vluchtte over de Duitsche grens n andere werd onmiddellgk aangehouden lie wagen onderzocht en in de bovenkapirerden 107 liter spiritus ad 94 percent inbukken bussen gevonden Dadelgk werdpaard wagen en spiritus in beslaggenomenen de man een Belg uit de omstreken vnnLuik in bewaring gesteld Een kwartiertevoren was een dergeiyke wagen die laterbleek niets te bevatten ougevisiteerd overde grens gelaten Ware deze wagen oensun een grondig onderzoek onderworpen detweede zou tydig gewaarschuwd geweest endo grens niet gepasseerd hebben Zoo liepdus nummer t vee in dqn val Voorzekereen flink succes voor oize wakkere ryksambtenaren V Op 75 iarigen leeftgd is te s Hage in kv kliniek van het Roode Kru s waar hg wagens zenuwiyden verpleegd werd overleden de oud hoogleeraar prof dr S S Eosenstein ridder in de orde van den No detlandscljen Leeuw en ridder 3e klasse der orde van den Goudon Leeuw van Nassau Prof Rosenstein die vele jaren nan de Leidsche univatsiteit het hoogleeraarsambt in de laenlteli des geneeskunde vervulde had zich vooral een groóten naam vfirworI ven als speciaUteit in niérziekten Als jioodanig werd hy aa ok by het ziekbed van ij ïr l TTT n o 1 wyien Z M Koning Willem III geconsul Siteerd Toen hy wegens het bereiken van den 70jaiigen leeftgd tgn ambt als hooglUeeraar iliest vaarwelzeggen bleek hem in ruime mife hoezeer bg zgn ambtgenooten leerlingeB en oud leerlingen zyn verdiensten werden Wp prgs gesteld ttidisnieuwis I WOUO l 1 Febr ar 1906 iluritide d e maand Januari zyn in de arS Hulöbank Goida ingelegd en te j WbAaid de lia volgen e bedragen pelin 23 pen 1 16192 84 oru o ilinJ n 245 poften ul9416 10 Meerièr be ald dan ngtlegd f 3223 26 Aan betjfina dBr méairf Dec was tii nafae dei ptóggera Winges frevei 528091 38i 1 1 Zoodat hun to goed Ultb Jan bedraagt f 624868 12 i In den loop der maand Jan zgn 26 nieuwe boekjes afgegeven 12 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 49 boekjes gekBBl terugbetaald zoodat aan het einde dar maand Jan 2627 boekjes in omloop waren In de Volksgaarkeuken Hoffman s stichting werden gedurende de maand Jan in de Zaal gebruikt 1769i Portion van f 0 10 en 458 Portiën van f 0 15 totaal 2227 J Portion Afgehaald werden 17234 Portiën van f 0 10 en 62 Portiën van f 0 15 totaal 1785 Portiën G a s c o n t r 6 I e 31 Januari 5 uur namiddag Drnk 63 ra M Lichtkracht 14 35 Kaarsen v f l l iS315Caloriën vermogen Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Januari ingelegd 1 46339 83 Terngbelaald f 28084 09 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 12689 In de Schoonhovensche Courant lezen wg o a bet volgende t Ging te Lopik van mond tot mond Zaterdagochtend het groote nieuws de notaris gaat weg hg is benoemd te Gouda Verslagenheid op veler gezichten en algemeen was de verzuchting jammer dat ook hg heengaat wat danken niet gemeente en kerk aan de familie Cambier van Nooten gezwegen nog van de vele gezinnen waaraan de notaris werk en brood verschaft Met den heer N F Cambier van Nooten verdwynt een van de oudste en meest geachte families nit onze gemeente Geslacht op geslacht was het notariaat en ook het burgemeesterschap te Lopik in handen van die familie Van 1766 tot 1813 was notaris te Schoonhoven Sebastiaan van Nooten Adriaanszoon Deze gaf in 1813 zgn protocol over aan zgn zoon Sebastiaan van Nooten Keizerlgk notaris resideerende te Lopik kanton Schoonhoven destgds arrondissement Utrecht departement van de Zuiderzee In 1838 trad in de plaats van zgn vader Wilhelm Hendrik Joan Cambier van Nooten Laatstgenoemde werd in 1884 opgevolgd door zynen zoon Nicolaas B rederik Cambier van Nooten IFOIjI X IB gevonden voorwerpen In de maand Janaari 1906 zgn aan t bureau van politie alhier gedeponeerd 1 portemonnaie met gild 1 huissleutel 1 streng sajet en 1 aardrgksknndig leesboekje Voorts zyn to bevragen 1 paar pantoffels bg D van Wgk Veerstal 130 1 lorgnet by G van den Berg Bleekarsingel 266 1 rekenboek bg S de WegerLombardwater 105 1 handdoek en kussensloop by E Kuis Ridder van Catsweg 228 1 gestreept boezeroen by J Jansen Boelekade 182 1 rozenkrans by C Julius Markt 140 1 reisdeken bg J Reneman Bleokorsingol 249 1 kindorhaiidschoen by C WortniunKorto Tiondeweg 4 1 zak inh zakdoek onhandschoenen bg J Sluiter Kuiperatraat 99 1 R C kerkboek by Jansen IJssellaan 619 1 plank 4 M langbg W Kersbergon Achterde Vischmurkt 150 1 knopparapluio bil T Bik Korte ïiendeweg 81 1 loopplank bgden Havenmeester 1 vuarbooin bg J denOudsten IJssellaan 620 1 halsdoek by E Vonk Stoofsteeg 12 1 gouden lorgnet in étui by P de Buscher Bogen 151 1 portemonnaiemet gold hy b ue Rok Gouwe 150 1 charivari van een armband bg J van Egk Crabethstraat 45 1 bloedkoralen hulskettingen 2 dito armbandjes by P Schouten Willens 10 1 zilveren broche bg den concierge van het Raadhuis alhier 1 witte dameshandschoen by 0 Runge Regenteliseplantsoen 96 1 kruiwagen bg U Ëorst Bociekado 125 1 zak inh oenig geld bg W Hardgior P C Bothstraat 117 1 Zeenwsche broche Ijy J Uoudgk Groeneweg 7 1 portoraonitaie metgeld bg M van dor Stnppo Bockenbergstr 885 1 jas by C van Leeuwen Lemdalsteeg 199 1 paal + 8 M lengte bg J van üen Heuvel M Haven 217 1 zwarte bo i bg A Ij3sel8lij i P C Bothstraat 121 1 brochebg T f oudeilberg Heorenstraat 505 1 bgA i nlill Tuinstraat 312 1 gouden domes ring Ifij k S ihri jk Karnemelksloot 236 1 fintaiaTe armband iby J Katwgk IJssellaan TO 1 wollen das bg A Pensioen Kleiweg 87 1 ïak met suiker bg J 6oa K Tiondeweg 1 zilvfejen gesp bg Michael Kleiweg 66 1 katoenei ceintuur bg T van der Linden N Haven 128 l heipaal bg L Veriiiepr IJssellaan 758 1 Gondi 1 Februari 1906 De Commissaris van Politie 1 W N VAK GARDEREN 3gQ8te staats loterij 5e Klasse Trekking van Donderdag 1 Febr No 5617 f 1500 460 4002 4208 14798 en 18950 ieder f 1000 1121 3501 en 15585 ieder f 400 1569 6201 10273 en 18672 ieder f 200 159 827 3188 3250 4240 4529 5415 6508 6524 9965 11070 14557 15137 19214 19420 en 20586 ieder f 100 Prgzen van f 70 23 2557 5149 8276 11767 1 5879 18331 99 75 81 8340 11961 90 41 180 2618 5362 79 74 16022 18467 96 2808 5410 8538 12040 16152 75 211 2917 5580 8663 12244 72 18518 78 27 5722 8792 12348 90 18695 94 3225 6853 8807 76 16224 18845 304 40 5919 8919 12534 84 78 429 3311 6U10 34 12883 16338 4 85 47 14 9051 14024 16412 18917 541 79 619Ü 9324 14187 16577 04 57 3412 6327 37 14410 89 71 643 66 87 9479 14629 16645 19099 728 3553 6488 9536 7 63 19139 837 3690 6568 82 14682 16706 19205 51 3709 74 86 14754 66 41 919 43 6705 9759 56 98 19415 1011 3884 55 10038 64 17037 19612 43 3900 70 85 14802 92 26 1146 2 + 6841 10374 32 17253 43 1260 4141 6959 10472 72 17301 48 1372 73 7064 10574 14900 16 86 86 74 7167 10692 50 17506 19828 1518 4298 77 10740 77 85 73 1661 4399 7610 87 15064 91 20128 1858 4421 7730 10881 89 17790 37 70 34 7840 11165 15396 17811 69 19 52 4505 81 88 15422 17902 20207 58 4678 7961 11251 15570 24 68 97 4734 83 11328 15622 18046 20434 2158 4809 8133 11616 15716 79 46 97 84 8234 49 15820 18137 61 2209 5004 35 75 48 18247 76 2382 88 52 13374 13051 20722 20738 20746 20878 20980 UARKTBSRICHTBiN GjQUda I Februari 1906 GRAVEN Bij voltioenden aanvoer wab de handel flauw zoodat de prijzen dooreen iets lager waren Tarwe Zeeuwsche 7 60 i 7 90 Minders dito 7 25 i 7 50 Afwijkende ƒ 6 35 i Ó 75 Polder 6 75 V R gge Zeeuwsche 6 1a A 630 Polder 5 50 a 5i75Buitenlandsche per 70 kilo 5 5 580 Gerst Winter 4 Zomer i Chevalier ƒ Ó 25 i 6 75 Buitenl voergerst per 60 kilo 4 50 i 4 75 Harer per hectoliter ƒ 3 90 Ji 4 5 Per 100 kilo 75 9 Hennepzaad Buitcnlandache per 50 K ilu a il 925 Kanariezaad ƒ 11 50 4 14 Krwten Kookerwten 9 50 4 10 25 Huilenlandsche voererwt n per 80 Kilo 6 60 6 90 Hoonen 1 brume lïounen lo k ƒ 1135 Wille boonen 14 50 i 16 l arden boonen ƒ 7 50 a 7 60 Duiven boonen ƒ 8 50 ƒ 8 75 Maïs per 100 Kilo Bonte Ainorikaansche 6 10 i 6 25 Kleine ronde 7 50 4 7 75 VüBMARKr Melkvee aanvoer handel geeue bctcekcnis Vette varkens redelijke aanvoer handel vrijwel 25 k 27 et per hall K Ü Biggen voor Engeland red aanvoer handel luatig 22 i 24 cl per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 1 15 A MS pcr week Vette Schapen geen aanv handel geen i Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kal veren goede aanvoer handel vlug 9 i 13 Graskalveren geen aanvoer handel geen a Kokkalveren 10 i 17 Kaas aangevoerd 17 partijen handel vrijwel iiï kwal ƒ 27 50 k ade kwal 24 a 3 Zwaardere NoordhoUansche Boter 957 stukken van een halt K G aanvoer hundcl vlug Goebolcr 1 45 i i SS Weibotcr i 1 25 è 1 35 Postkantoor te Gouda Lust van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende liulpkantoron ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der raa ind Januari niet zjjn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van ge idrtsseerdi f Bri bestemming even Ue Burel bGiavenhage H D WUlemscn y R V d Laan Heerenveen 1 Biüikraan Rotterdam K V d Schouten Confidantin van Dam Stolwök J Bos Woerden A Smith Zwolle Brialkaarten G V i Vliet Rotterdam A V lersel Brieven uit het Buitenland 0 Canters Antwerpen 9 stuks drukwerk Gouda 31 Januar 1906 Do Directeur V 11 Post en Telgraaf kantoor te Gouda M C HENNEQUIN VRIJDAG 26 JAN Staaisleemnijfn PoETcoAi üblig 3o Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 Rusland Iwang Uombr Obli gatien t i AziE Japan Obligation 1899 4 Columbia Geconsolideerde lïni tenlandsche Schuld Kccepis BEURS VAÏÏ ROTTERDAM L K H K 59 S9 96 74 IV 24i 100 99 101 i 7 100 997 100 100 Elypoiheeh Banken Pandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 Pandb Westlandscbe Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 4tf9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 s 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 9 J Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 100 Pandb Bataafsche Hypb 4 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 98 Hypotbeekbriefbank 4 4 100 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam SpoorwegUenhujen Italië Oblig Zuid Italiaansclie 367 Sp4 Mg A Premieleeninqen bni aiEi Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scfieepoaart Maatachappijen Aand Holland Gnll Stv llij 35 Diversen M j tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 ouder F van Ekelen en C J Doeleman OVRRLEDEN 30 Jan C A van Maaren 77 j GEHUWD 31 Jan J C van Wijnen en M Vollebregt ReeuwUk GEBORKN Adrianus Cornells ouders J C Hendriks en J van den Heuvel Klaas ouders J A Verkaik en W Burger Pieternella Geertruidn onders G K Boon en T van der Staag VERSCHEIDENHEID De burgemeester van Laibach in Oostenrijk een verstandig man heeft bepaald dat de vrouwen ter wille van de gezondheid der inwoners alleen voetvrjje rokken mogen dragen Voor de Laibacbsche dames gaat echter de mode boven gemak en gezondheid voor een logisch betoog waren ziJ onvatbaar en zy vormden een bond ter verdediging van vrouwenrechten MAI TELS Cosüiiiieseii llloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERIIMD ADVKUTI INTIEIN Ondertrouwd H W P BONTE ES TRUCE BURGERSDIJK Gonda 1 Febr 06 Voor de vele blijken van deelneming ontvangen na het overlijden van onzen geliefden Broeder en Behuwdbroeder den Heer FREDERIK CORNELIS ROEST VAN LIMBURG betuigen wij onzen bartelpen dank 8 C ROEST VAN LIMBURG J A F NOOTHOVEN VAN GOOH ROEST VAN LlMBDEO J M NOOTHOVEN VAN GOOR Gonda 31 Januari 1906 De Brandweermannen der KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK betuigen bij dozen bunnen bavtelijken dunk aan de gevers voor do milde gift hnn zoo ruimschoots geschonken IIET SPUITPERSONEEL Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu on e olirvert getchUaerdi Ê ortrelleu l eluture Uotjaertit Zi geven kracht en diepte die na nakcrs niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Goill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften graiU op aanvraag Boxtel H nOOAhUTH Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen ziin Verkrijgbaar in üesschen 30 ets 71 et en f l iiS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198