Goudsche Courant, zaterdag 3 februari 1906

W ï Vo 0943 Zaterdag 3 Februari 1000 448 e Jaargang mimm mmmi iMeiiwS en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken Telefoon 1 M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reictol n No S3 i üe Uitgave dezei Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Vfzpnderlijke Nommers V IJ F C Ë N T E N Hoogheemraadscliap Rijnland JJijkg raaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen b j deze ter openbare kennis lo dat de HfHten der stitngerechUgde ingelanrUn van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 19Ü6 vnn den eersten Donderdag in Februari 19Ü6 af gedurende voertien dagen roor ieder ter lezing znllen liggen als volgt de Igsten van at de zeetien districten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags i uren alwaar zij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke l st verkrijgbaar zgn die van het derde district aan de Cruguiue j die van het vierde dittrict aan de Lynden die van het zevende district aan de Leegh vater die van elk der overige dietrieten ter Ge meenteSecretarie van de hooldplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdiatrieten 2o dat zg die vermeenen dat de lijsten niet naawKearig zün opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving bet recht hebben hunne bezwarej met overlegging van de vereischte bewijzen aan de becordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3o dat door ol vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 1 Februari 1906 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf G J BISSCHOP Secretaris DRACHEN QUELLE HETAAN6ENAAM EN OPWEKKEND TAFELWATERJEUENS HEILZAAM VOOR LEVEREN MAAGZIEKTEN NATUUR BRONWATER KOST PER LITEl FLESCH15CEini Verkrijgbaar bu M M BELONJE Je Gouda PIANINO TE KOOP GEVRAAGD bespeeld tegen billpe prjja Brieven onder No 2581 bureau v d blad SliMÜITVfDl VAN DE Patent Gasgloeilicbt llegulateur Slecht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts t 0 65 geplaatst Tevens vestig ik üw aandacht op de PRIMA SELTEN EN Ll KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 EENIS DEPOT MTEEE Uleii worlt verzocht oji t HKIIK te letten DIT HBT Magazijn vam M lUVENSWAAY ZONE aORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van cij twee en een kalf en een Ned one met vermeldinit ran Nommer ec Pr B voorzien van uevenstaanil BMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerin van geëerde orders aanbevelende S C BIJL voorheen J BREEBAAKT Lz Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda Goedgekeurd biJ Kon Besluit van 30 Juni 1897 Staatsblad No 169 Voor de v ikiezing in District I op VRIJDAG 2 FEBRUARI a s wAlt den Kiezers met den meeHten aandrang aanbevolen de Heer J II v D TORREfl I flel Bestuur SCHEPPER Voorz H A C BRINKMAN J VERGEER O A VAN DER WANT J VAN DER JAGT Dr H IJSSEL DE SCHEPPER Vo z P HERMAN Fz Viee VoorzitUr C J C HOOGENDIJK 1 Secretmrie H E VAN DER ROER Se Secretarii C VAN VEEN Az Penningmeester Het Stembureau is geopend van 8 uur tot 5 uur WERELD SUCCE8 De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Exiract iLïêMTSi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz StELIANXBB is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitseldand Engeland Amerika Ned lndië Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIANTHE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTBE in üacons f 0 40 10 70 en f ï UELIANTHE in doezen tabletten f 0 40 on f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar biJ Firma WOLFt éb Cu Westhaven 198 Oonda GBENUEL Gouda E H VAN MILD Veeratal B nü Gonda A BOÜMAN Moordrecht PINK8B Nieuwerkerka d IJsel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeanirr A SCHEER Haastrecht P W v EDE Oudewater K VAN oer HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK Moereapelte D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEUDEtiWaddingeveen P A UB GROOT A D lOSGB Oudewater J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER te Benschop W WnHfMlWSWtXG Laat U niet misleiden door 46 I S oop Het klooster SanctfiPaiito AhflfJ bestaat niet du t Slruitft vnn geeneHei waarde GOËDEJRi Vergelijk kvrallteiten en prijzen van BLL Y lSEfim Matnurboter Ilélaugei Margarine Haas Koffie en Thee met die van anderen 14 0 eigen winkels IVaclitlge Cadeanx T6 Gouda WIJDSTRAAT 157 P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVfcRANOIEK Pt CH RUM OITROEN ARAG BURGUNDY Verkr gbaar blJ aUe grotêtert onder Tooildiiitiid contrMe B Dr ViS H 4MBL R003 t HABMBN jiiS m l Patent H Stollen iMiKknl inuurllt uiMUtll Du tliilg Fnk lUtki nr glitti runiuo Warnung Der groaae Erfolg fn unnn Patent H St9Uvn tmin tn h t Atilsa zu nriMadênw werthhten Jfachahtnungmt gattb§ii Mm kurfi Mier aatm stets êcharfen H atoU n oar roti UM tilrtat odtr Ui lafctm ElianbutilluntMt k dlinM iniiifPUUt fwti Mbêmtebmili tuiiêhinfi HL aSFteiêUtèmm BeugnitteiMtkm fHm HET adres voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Nooi d Urabantscit Scboenen en LaarzeninagazUn KLklWEO E 30 too cnov r d KlciwegKtei f Voetbalschioenen Merken The Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SMITS AUe repj rati6n en aangemeten work onder de margarine soorten Heerlijl is haar geur FnscJi en aangenaam liaar zoete roombotersmaali Hoogfijn hare kwaliteit Uiterst zuiver en zorgvol hare bereiding Voedzaam gezond en voortreffelijk hare uitgelezenbestanddeelen Solo Is eenigl 45 ets per pond en 22 s ets per half pond DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOEBLAMKM zÜn beslist die dei Firma ÏHE LADIES JOÜHNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OF CBILD UES S FASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAQT Vu Boekhandelaar Proefnummers Alle m et kostel BoU Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en JMaaglijders vordt ttit orertniging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvaügst ran adres per briefkaart norlt iWi boekje franco per poat toegezonden door BLOEFOËL S Boekh Zaltbommel Goada Drak van A BBIN£MAN Zn KIESWET De BÜBGEMEESTER der GemeenteGouda I Gelet op de Artikelen 11 12 en 13 der Kieswet j Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente uit om zoo zij in eene andere Gemeente over het laatstverloopon dienstjaar in eene der Ejjks directe belastingen zgn aangeslagen wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste êén gulden daarvan door overlegging der overeenkomstig het bepaalde bö artikel la der Kieswet voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15den Februari a s te doen blgken Deze aanslagbiljetten worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven Nog worden de mannelijke inwoners die op grond van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst uitgenoodigd daarvan vóór den loden Februari a s aangifte te doen De bewijsstukken bü zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewy e van het gemeenscliappeliik bezit worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven Tevens worden de manneljke inwoners dezer Gemeente die krachti ns artikel Ib derzelfde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de Kiezerslijst uitgenoodigd vóór den 15den Februari a s aangifte te doen Wie tot deze aangifte bevoegd zijn blijkt uit de artikelen 1 en 2 der Kieswet luidende AETIKEL 1 Pe leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks tevens Nederlanders die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt voor zoover zjj over het laatstverloopon dienstjaar in eene of meer der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen het te dier zake verschuldigde vóór of op den Isten Maart voldaan hebben en a over het laatstverloopon dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een gulden in de vermogensbelasting in de belasting op bedrijfs en andere inkomsten of naar een of meer der vijt eerste grondslagen van de FEUI LLËTOX 16 Ik zal daarb dan ook niet stilstaan maar het is mijn plicht n er op te wijzen dat deze plek waar wij een toevluchtsoord gezocht hebben ver buiten den weg ligt door vroegere eipedities betreden en dat derhalve d kans dat onze verblijfplaats ontdekt zal worden door hulptroepen die wellicht zjjn uitgezonden om ons op te sporen op zjjn minst genomen een zeer onzekere is Zyt gi het zoover met mij eens mijneheeren De officieren met uitzondering van War door die in sombere stilzwijgendheid alleen stond stemden allen het gesprokene toe De kapitein ging daarop voort Daarom is het dringend noodzakelijk dat ij nogmaals en waarschijnlijk een laatste poging doien ter onze bevrijding De winter is niet ver verwijderd t wild wordt hoe langer hoe scbaaracber onze voorraad levensmiddelen begint te verminderen en het getal zieken en het doet mij leed het te moeten TSrklaren vooral van die in de hat van de Zw rTer neemt dag aan dag toe Wy t personeele belasting zooals die is goregeld bij de Wet van 16 April 1896 Staatsblad No 72 1 b indien zjj niet overeenkomstig hot bepaalde sub a ziJn aangeslagen voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen woneniie personen op den 31ston Januari sedert deh Isten Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens huur een hnis of een gedeelte van een huis waarvoor met of zonder bflbehoorenden Of in huur gebruikten grond of lokalen en bggebouwen niet ter bewoning bestemd de werkelijke huurprijs per week berekend ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeen te waar het hnis gelegen i vermeld in do bjj deze wet gevoegde tabel of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huisjes of gedeelten van huizen of krachtens eigendom vruchtgebruik of huur eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter inhoud of 2i000 kilogram laadvermogen 2o dat zij op den Sisten Januari sedert den Isten Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens bg niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwo nende zoon io het hedryf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zij wonen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zij op den Isten Februari in het genot zijn van een door eene onderneming openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van geljjk bedrag met dien verstande dat voor hen die io beide gevallen vorkeeren zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag het inkomen het pensioen en de lyfrente wordun samengesteld 3o dat zij op den Isten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrjje beschikking liebben van ten minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50 ingelegd in de Rykspostspaarbank in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging van eene naamlooze vennootschap van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting Onder de bijzondere spaarbanken bedoeld by het vorige lid van dit artikel zjjn de banken opgericht na 1 Mei 1900 alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zü blijkens opgave aan het bestuur der gemeente waar moeten voor ons eigen leven zorgen en voor het leven van hen die van ons afhangen en wÜ hebben geen tijd te verliezen De officieren stemden van harte met die woorden in Zoo is t Zoo is t I Wj hebben geen tijd te verliezen Kapitein Helding kwam tot het einde van z jn aanspraak Het plan dat wj voorstellen is dat een gedeelte van onze gezonde officieren en manschappen nog heden vertrekken en nogmaals eene poging doen om de bewoonde plaatsen te bereiken die t dichtst biJ ons zijn gelegen en vanwaar hulp en levensmiddelen aan de achterblijvenden kannen worden gezonden De nienwe richting die men moet inslaan en de voorzorgsmaatregelen die men moet inacht nemen zijn reeds vastgesteld De eenige vraag die nog beantwoord moet worden is deze wie zal bier blijven en wie zal den tocht medemakèn P Uit een mond klonk het antwoord der officieren ja ja vrijwilligers Wardonr bleef zijn somber stilzwijgen bewaren Crayford merkte op dat hü zeer af gezonderd van de overigen stond en vroeg hem daarom wat hg er over dacht Hebt gy niets te zeggen P vroeg hg Niets antwoordde Wardonr Of ik ga ol biyf t iB mjl volkomen onverschillig zg gevestigd zijn een waarborgfonds van f 25000 biJ de Nederlaudsche Bank hebben gedeponeerd 4o dat zjj net goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bg algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep ARTIKEL 2 Onder hen die den leeftijd van vi f en twintig jaren hebben bereikt verstaat deze wet hert die dien leeftijd hebben bereikt vóór of op deu 15den Mei De aanslag der vrouw in de Rgks directe belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader Aanslagen in de Rijks directe belastingen waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslag biljet is nitgeroikt bigven voor de toepassing van het Ijppaalde b art 1 builen aanmerking SW d i aaatlafs in de r aiidbelaatiag ia art 1 vermeld worden de hoofdsom en de Rijksopcenten verstaan Aanslag in de vermogens bedrjjfs of personeele belasting heeft geene aanspraak op kiesrecht indien hjj het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte Bj de berekening van den werkelgken huurprijs die ook verschuldigd kan zyu in den vorm van contributie aan eene coöperatieve bouwvereeniging wordt maanobuur tot weekhnur herleid door deeling met 4 jaarhuur door deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som verschuldigd voor gas of waterleiding in geval deze in den hnurprijs is begrepen Bó de berekening van het Inkomen bedoeld in art Ib 2o eerste lid worden vrge woning of inwoning en vrjje kost en inwoning gerekend op het bedrag voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zjj genoten worden vermeld in de bg deze wet gevoegde tabel enkel vrije kost op bet bedrag vermeld in de laatste kolom verminderd met dat vermeld in de voorlaatste kolom dietabel Overigens komt alleen geld in aanmerking Ten aanzien van vrgen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag of algemeen erkende Christelijke feestdagen of voor zooveel Israëlieten be Dat kunt ge toch niet meenen zei Crayford Het ia de waarheid Dan spijt het m j dit te hooren Wardour Kapitein Helding beantwoordde dien algemeenen roep om vrgwilligera aantenemen met eene vraag die onmiddellijk de gee stdrift van do aanwezigen bekoelde Zoo zeide hg Gesteld eens dat wg dat middel te baat nemen Wie verlangt dan uit vrgen wil hier te bigven Ben doodelgke stille heerschte nu eensklaps De officieren en manschafipen zagen elkander verlegen aan De kapitein ging voort Gij ziet das dat wg met vrijwilligers niet veel verder komen Allen wilt giJ gaan Ieder onzer die zgn heenen tot zgn dienst heeft wenscht te gaan Maar wat moet er dan van hen worden die hnn heenen niet tot hun dienst hebben P Eenige onzer moeten hier bljjven en de zieken verzorgen Allen erkenden dat dit moest geschieden Wil komen dus weer terng op de oude vraag vervolgde de kapitein Wie van de gezonden moeten gaan wie moeien bigven kapitein Ebsworth en ik zeggen laat het lot beslissen Hier zgn dobbelsteenen Twaalf is het hoogst de twee zessen treft met den Sabbath Indien de aard der werkzaamheden in een bedrijf medebrengt dat zjj in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoefend wordt ter berekening van den tjjd gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienst betrekking is gerweest de tgd medegeteld gedurende welken de werkzaamheden waarvoor hy in dienst is hebben stil gestaan ook indien gedurende dien tjjd de dienstbetrekking tydeiyk was opgeheven Indien het inkomen bedoeld in art Ib 2o als vast week veertiendaagsch maand of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen wordt het geacht tot bet normale bedrag te zijn genoten Indien in de plaats van het inkomen bedoeld in art Ib 2o eene tjjdeliike ongevallen rente wordt genoten wordt deze zoolang zij wordt genoten in rekening gebracht tot een bedrug geljik aan het jiormale loon Inkomen pensioen en lijfrente bedoeld in art Ib 2o der vrouw geldt voor haren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hunnen vader Indien gedeelten eener Gemeente in de bij deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd wordt do grens tusschen die gedeelten door Ons Gedeputeerde Staten gehoord bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft gewijzigd Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging vau de adviezen van Gedeputeerde Staten voor zoover bji de besluiten van die adviezen is afgeweken Volgens artikel 20 dor Wet is voor hen die krachtens vroeger t odnne aangifte op de loopende kiezersly l voorkomen hernieuwde aangifte noodig uidten de plaatsing op die Igst berust op lo bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een v iartiiig mits zjj op 31 Januri alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde hnis of hetzelfde vaartuig bewonen 2o genot van pensioen 3o bezit van eene inschrjjving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in de Rykspostspaarbank in eene ge eenteliike spaarbank of in eenige andere in art 1 3o genoemde instelling 4o aflegging van een examen Daarentegen is hernieuwde aangifte wèl noodig voor hen wier plaatsing op de Igst berustte op lo bewoning van een huis of gedeelte van een huis uf van een vaartuig indien zy Ieder die onder de zes gooit blgft ieder die boven de zes gooit gaat Officieren van de Zwerver en do Zeemeeuw vindt gjj het goed dat wij op die wgze de moeielgkheid ontgaan P Al de officieren gaven een teeken van goedkeuring behalve Wardonr die nog t stiizwggen bleef bewaren Matrozen van de Zwerver en de Zeemeeuw uwe officieren vinden t goed h t lot te laten beslissen Stemt gg daar ook in toe P De matrozen kcuidcn t et nstemmig goed Crayford reikte het bord en de dobbelsteenen aan kapitein Helding over U werpt teerst mgnheer Onder de zes beteekent bigven boven de zes gaan Kapitein Helding wierp met de dobbelsteenen de oppervlakte der ton dood als tafel dienst Hg wierp zeven Gaan zeide Crayford Ik wensch u geluk mijnheer Nu is de beurt aan mjj Hg schudde de steenen in zijn beker Diio Blijven 1 Ook goed als ik mi n plicht kan doen en anderen hulp kan bieden doet het er weinig toe of ik ga of blgf Wardonr t is uwe beurt bij afwezigheid van uw eersten Initenant Wordt vervolgd