Goudsche Courant, zaterdag 3 februari 1906

niet meer op 31 Januari hetzellde b lB of een gedeelte van hetiellde hals o betzellde vaartuig bewonen of 2o op genot van inkomen in dienstbetrekking o als inwonende zoon in het bedrljt o beroep der oaders werkzaam hetzg met ol zonder genot van pensioen Aan hen die verkeeren in het laatste onder No 2 vermelde geval wotdt door den Bnrgemeester een aangifte biljet ter invnliing toegezonden In de tahel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet is voor zoover de Gemeente GIQUDA betreft het volgende bepaald M Vrije WO Vrije kost Gemeente ot deel der Gemeente P fnköS 8 f = inwaning inwoning BEDOELD IN ARTIKEL ib 10 ib ao I a 8750 300 00 De formalieren tot het doen van aangifte ij n kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der Qlemeente De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden met inachtneming van het volgende voorschrift dat de omslagen met aangifte en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift Vri van brietport ingevolge art 50 der Kieswet en In den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne handteekening Gouda den 1 Februari 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuileülandsch Overzicbl Reuter seint uit Parijs dd 1 Febr Een inspecteur die in de kerk 8t Clotilde was gekomen om den door de Wet op de scheiding van kerk en Staat voorgeschreven inventaris op te maken werd door de menigte aangegrepen en van de trap geworpen waarbij hg eenige knenzingen opliep De politie trok de sabels een aantal personen werden gekwetst en velen gearresteerd Te 3 uur verscheen de prefect van politie met een compagnie repnblikeinsche gardes Daar de menigte weigerde hem te laten doorgaan gat hij bevel aan de gardes om de kerk binnen te dringen Kr ontstond een gevecht tnsschen de betoogers en de gardes er vielen slagen eenige personen werden gearresteerd onder wie een priester Vele garden werden gewond De teruggeslagen garden zetten de geweren in rotten de prefect liet hun opnieuw naar voren treden zonder wapens tot 6en nieuwe poging om binnen te komen Een aantal personen richten hunne revolvers op de gardes anderen wierpen met verschillende voorwerpen De prefect beval het hek van de kerk open te breken De betoogers trapten de gardes en sloegen hen met wandelstokken De gardes beantwoordden dit met slagen met de kolf van bet geweer Eindelijk brak het hek Er ontstond een onbeschrijfeljike opschudding De laatste betoogers werden de kerk uitgeworpn Er vielen een groot aantal slachtoffers De gewonden werden in apotheken binnengedragen Nadat ze doorgedrongen waren tot het plein sloegen de gardes met de kolven der geweren de denren der kerk in achter welke de geloovigen zich met stoelen hadden verschanst De gardes moesten voet voor voet vetoveren men wierp hun stoelen naar het hoofd De prefect stelde om hot koor heen een driedubbel cordon soldaten op met het geweer bij den voet De kerk biedt een vreeselüken aanblik de ruiten zjn verbrijzeld alle stoelen gebroken de geweren van een aantal gardesoldaten werden gebroken ot weggenomen Ongeveer 150 personen werden gearresteerd maar de meesten zullen wel losgelaten worden 60 agenten of gardes werden gewond Na heropening der zitting der nog altijd woelige Kamer zeido de heer Ramel dat op het oogenblik dat nen sprak over wettelijkheid een charge werd gemaakt op de menigte voor de St Clotilde Hij verweet der regeering dat ze wet verkrachtte en een moord had begaan Minister president Rouvier protesteerde togen deze woorden en dreigde de zaal te verlaten zoo ze niet worden ingetrokken De geheele linkerzijde juicbte staande Rouvier toe en eischte d t de heer Ramel tot de orde zou worden geroepen De president van de Kamer de heer Doumer gal gevolg aan dien eisch Toen do heer Ramel nog eens het woord moord uitte werd hü nogmaals tot de orde geroepen Een motie voorgesteld door den heer Grandidier en door minister Rouvier aanvaard verklarende dat de Kamer vertrouwt op de regeering in zake de uitvoering der wet wordt aangenomen met 348 tegen 166 stemmen De zitting wordt daarna opgeheven Na zeer lange Tedevoeringen van de woordvoerders der verschillende partijen is eergiaterenavond kort voor middernacht in de Hamburgsche Bürgerschaft over de grondwetsherziening gestemd Eerst werd met de vereischte meerderheid van drievierden aangenomen een wijziging in de grondwet waarbij u 1 leden van den Senaat de Bargerschalt en de Detaillistenkammer kiesrecht in het college van notabelen wordt verleend Maar beslissend voor het lot van de kieswet was pas de stemming in tweede lezing over een andure nieuwe bepaling in de grondwet volgens welke de kiezers naar evenredigheid van de duor ben betaalde belasting in klassen kunnen worden ingedeeld Op verzoek van tien leden werd hierover een geheime sternmin met ballutjes gehouden Voor het voorstel stemden 120 ertegen 35 leden Daarmee is de aanneming van de eigenl jke kieswet die slechts de gewone meerderheid behoeft verzekerd Over het gaan van koning Eduard naar Kopenhagen voor de begrafenis van koning Christiaan fctaan er iu de Engelsche pers berichten waaruit wg opmaken dat bij niet gaat als hg er af kan Misschien lacht hem een ontmoeting met zijn neef keizer Wilhelm nog niet aan Maar de opening van het Parlement is de reden die er voor opgegeven wordt waarom koning Edaard waarschijnlijk niet op da begrafenis komt Nu de opening van het Parlement nadert wordt de oude klacht over het gebrek aan plaatsruimte aangeheven Er zijn 670 leden van het Parlement en er kunnen er slechts 428 zitten Daarbtl zijn 108 plaatsen op de gaandergen gerekend en vandaar mag een Parlementslid niet het woord voeren Hij moet spreken van den vloer van llbt finis Feitelijk zgn er dus slechts 320 behoorlijke plaatsen als men tenminste het zitten op banken zonder lessenaar voor zich behoorlijk wil noemen HeAwordt waarlijk tgd dat de zaal uitgebouw wordt V Een der zonderlinge dingen die het afgetreden Engelsche ministerie verricht heeft kort voordat het heenging was de onnoodige vernieuwing en wijziging van het bondgenootschap met Japan Daardoor werden ie nieuwe regeering voor lange jaren de handen gebonden in de bnitenlandsche politiek en werd baar een erfenis nagelaten die lot groote onaangenaamheden leiden zal Reeds zijn een paar van die onaangenaamheden aan den dag gekomen In bet nieuwe bondsverdrag wordt de verplicbting aangegaan te waken voor het behoud van den status quo in Azië ea daaronder wordt begrepen dat zoo Engeland in oorlog komt 7apan zal waken voor de veiligheid van het Engelsch Indische rijk Du Japanners moeten dus optreden als verdedigers van de Engelsche bezittingen in Voor en Achter Indië tegen een buitenlandschen vijand Engeland heeft daardoor erkend dat er gevallen kunnen voorkomen waarin het bniten staat is zijn bezittingen zelf te verdedigen Japan heeft nu aangedrongen op maatregelen opdat het gereed zon zjjn dien plicht te kunnen vervollen en Indie te verdedigen Uit Londen wordt gemeld dat op aandringen van Japan een overeenkomst is aangegaan bepalende dat een aantal Japansche officieren bg het Engelsch Indische leger zullen worden gedetacheerd om de organisatie van dat leger en het vordedigingsstelsel aan de Noordwestelijke grens van Indië te bestudeeren De Japansche officieren zullen over de verschillende districtscommando s worden verdeeld en gedurende een jaar in het Indische leger dienst doen Maar daarmede is Japan nog niet tevreden Hoog zich voelend na den strijd tegen Rusland overtuigd dat zijn legerorganisatie tot de besten gerekend kan worden en daardoor doordrongen van een gevoel van superieuriteit tegenover de Eugelschen die in den Zuidafrikaanschen oorlog zulk een treurig figuur maakten meent Japan dat bet nu tjjd wordt om bij den bondgenoot aan te dringen op reorganisatie van diens strijdmacht Het antwoord van de Hongaarsche coalitieleiders op de boodschap die graaf Julius Andrassy hen namens den koning overbracht is gereed maar wordt streng geheim gehouden Toch weet de correspondent van de Voss Ztg mede te deelen dat dit antwoord een toestemming bevat De coalitie is bereid de opdracht tot kabinetsformatie te aanvaarden indien de koning geneigd is zoo toegeven in de quaestie der commandotaal onmogelijk wordt geacht andere eisehen op legergebied toe te staan voornamelijk wat betreft de onderscheidingsteekens en vaandels voor de Hongaarsche regimenten en het gebruik der Hongaarsche taal als diensttaal voor manschappen en onderofficieren in nationalen zin in te willigen Zonder die nationale concessies zoo wordt iu het antwoord aiteengeiet loa de vrede lievende stemming in Hongar e geen stand kunnen houden want de coalitie is aan haar verleden haar program en haar kiezers verplicht niet to te stemmen in een onvoorwaardelijke onderwerping aan s konings bevel De boodschap van graaf Andrassy bevatte slechts een zeer geringe concessie op bet bewuste punt namelijk de toestemming van den Koning dat bij militaire strafzaken de Hongaarsche taal zou gebruikt worden tydens de behandeling indien de beklaagde een Hongaar is Indien de koning de thans uitgesproken wenachen der coalitie inwilligt kannen de onderhandelingen nog weken duren voordat de vorming van een coalitie ministerie mogelijk blgkt En de nieuwe minister president zou voordat er iets gedaan kan worden eerst met de leiders der verschillende partijen van den Rijksdag een wgzigiug van bet reglement van orde moeten ontwerpen opdat uiet zooals voor een jaar of wat een kleine ontevreden groep van tien of twintig leden door obstructie de geheele zitting onvruchtbaar kan maken Reuter seint ait Rome dd 1 Febr Bg de voortzetting der beraadslaging over de verklaringen der regeering zeide de minister president Fortis dat hg bet mandaat tot samenstelling van een ministerie moet aannemen omdat de Kamer bij het verwerpen van den modus vivendi met Spanje had verklaard dat ze het program der regeering niet wilde afkeuren bet hoofd van bet kabinet voegde daaraan nog toe dat zgn program waarlijk democratisch was Nadat nog de heeren Crio Sonnino en Giolitti bet woord badden gevoerd werd de beraadslaging voor gesloten verklaard De heer Fortis aanvaardde een motie van vertrouwen in de regeering voorgesteld door den heer Fiamberti die echter verworpen werd met 221 stemmen tegen 188 De Zwitsersche Bondsregeering heeft Dinsdagnamiddag een buitengewone zitting gehouden ter bespreking van het vraagstuk van nieuwe spoorlijnen naar den Simplon Ganthier de Fransche minister van openbare werken heeft aan een redacteur van de Matin gezegd dat de Fransche gezant te Bern niet uit zgn naam zooals de Zwitsersche bladen beweren maar uit naam van Rouvier den minister president met den Zwitserschen Bondspresident heeft gesproken over een nieuw onderzoek van het geheele vraagstuk der toevoerlijnen naar de Simplontunnel Gautbier dacht dat de Zwitsersche regeering niet lang kon bigven weigeren Zy gaf de voorkeur aan de Igu Frasne Vallorbe boven bet Faucille plan omdat er bg bet eerste plan van een aanzieulgk grooter traject der Zwitsersche lijnen gebruik wordt gemaakt en verder zou de Zwitsersche regeering de oplossing van het Faucille vraagstuk willen vertragen omdat zg vreest dat er daarna ecnl ander gevaar zal dreigen namelijk de doorboring van de Montblanc Gautbier acht dit het plan der toekomst het zou misschien 200 millioen francs kosten maar Frankrgk was rgk genoeg om het uit te voeren Verspreide Berichten Feankeijk TJe minister van oorlog beeft cominandant Cuignet om inlichting gevraagd omtrent den door hem onderteekenden brief welke gepubliceerd is in verband met een bescbnldiging tegen generaal André in de Dreyfnszaak Het station voor de Fransche onderzeesche booten wordt gevestigd te Calais Te Parijs is de verloving bekend gemaakt van prinses Margarela Murat een dochter van Joachim Murat met prins Alexander van Battenberg broeder van de aanstaande koningin van Spanje DüITSOHLAND De Hamburgsche Bürgerschaft heeft gisteren met 150 tegen 35 stemmen bg geheime stemming bet voorstel tot grondwetsherziening aangenomen waarbg het kiesrecht wordt beperkt Men herinnert zich de opstootjes waartoe het wetsontwerp aanleiding gegeven heeft Keizer Wilhelm gaat aan boord van het slagschip Preusien naar Kopenhagen naar de begrafenis van den Deenscben koning Het schip zal begeleid worden door den kruiser Ariadne eu een stationeerend jacht Het stoomschip Silvia der Hamburgsch Amerika lgn is bg Wladiwoatoek op een vergeten miJn gestooten en zinkende naar die plaats teruggebracht De kok verloor bg het ongeval zju leven EseKLAND Daar Z M gevoelt dat bet een historisch oogenblik geldt zal de koning toch persoonlyk h t parlement op 19 Febr openao zoodat de koningin vermoedelijk alleen naar Kopenhagen gaan zal bj de begrafenis baars vaders De wederopbouw van het ingestorte dak van het Charing Cress Station zal 720 000 gulden kosten Bdsland Aan de Times wordt uit Reval geseind dat twee Engelsche matrozen bg het aan wal gaan doodgeschoten zgn Daar zg geen Russisch kenden begrepen zg niet dat de soldaten die de wacht badden hun toeriepen niet te naderen Dit althans is de offlcieele uitlegging van het ongeval dat in elk geval nadere opheldering veieiscbt zg bet bovenal tor voorkoming van soorlgelgke meerdere ongevallen Uit de correspondence Rasse de volgende berichten Gezien de onmogeiykheid een socialistisch blad te St Peters burg uit te geven hebben de soc dem besloten hun blad in Finland te doen verschijnen Heel Georgië is in opstand De staat van beleg is oitgeroepen Generaal Alikbav is met da onderdrukking van den opstand belast De Georgiërs hebben verscheidene geregelde veldslagen met de troepen geleverd binnenland 8TATEN GENERAAL KÜRI TK KAUIEK Zitting Tan Donderdag 1 Febrnari 1906 Aigemeene besctioawingeD Uy de Toortaetting van hei algemeen ba grootingidebat weea de heer t Hooft op de onTaatheid van de politiek vaa het Kabinet Toortrloeiende uit het feit dat het niet steuat op eeo eigeoiyk meer ierheid Spr meende dat de miniater van Waterd aat met het oog op zyn meJeveraptwoordeiyk heid heeft te kiezen na nog tuaschen zgn ministerachap en zyn verblgf ia Chili Hg achtte het verlot diep beschamend roor oos nationaal gevoel De heer van Leeuwen beapr den financieelen toestand om tot de coAcluaie te komen dat de toekomst zich rai der ganBtig laat aanzien dan het verleden Het te kort 19 hooger dan het achynt m verband met de wyze van bosldag op de begrooting Ouder de middelen komen meer dan 4 millioen voor aan dubieuse vorderingen op Indië Versterking der middelen achtte spr onafwüsbaor ie opcenten zgn geen misgreep of Fitemmigheid van de Regeermg Bpr trad voorts in beschouwingen in verband met de Bpoorwegpolitiek De heer van der Does da Willeboia besprak de Grondwetsherziening die hg niet noodzakekelgk achtte Er is geen voldoende aandrang naar algemeen kiesrecht 533 000 mannen boven de 25 jaar zgn er in ons land die grootiudoels kiezer zouden kannen zgn als wg het wilden Voorts bestreed spr denMiddenearopeeachen tgd Beter achtte hg als we den zönetgd hier moeten hebben den Westeuropeeschen tgd De heer Sickengi gaf als medeonderteekeuaar van het manifea Tydeman zgn oordeel over den politieken toestand te kennen üg verheugde zich in t optreden van dit Kabiuet van knappe degelgke mannen en vreemde niet voor de Grondwetsh rziening die als nastukje zal komen Het verlof aan minister Kraus achtte spr van weinig beteekenis De heer t Hooft had de zaak te hoog opgezet De heer Hav laar verdedigde naar aanleiding ran de redevoeringen van de heeren ran Nierop en van Leeuw n den aanleg van nieuwe spoor wegwerken De heer Qodin de Beaufort den financieelen toestand bes rekende bestreed de pessimistische opvatting der Regfering eu van de heeren van Nierop en van Leeuwen De minister de heer de Meester betoogde dat de stembuastrgd van 1905 wel degelgk een begiaselstrgd is geweest Oat bg debestrgdiug VVD het stelsel K Qjrper ook soms de persoouKujper in den strgd werd gemengd moet worden toegeschreven aan diens sterk op den voorgrond tredende kracht De minister onkenda een verbond tuaschen de liberalan en de sociaal demokraten Het verlof aan den minister Krans verleend verdedigende betoogde de minister dat geenszins materieele belangen voor ons land op den voorgrond zgn geaield om dat verlof goed te praten Met nadruk protesteerde de ministar tegen de kritiek van den heer van Hooft en hg ontzegde dien heer het recht aitlatingen te bezigen s door hem gebruikt zgn Het vraagstuk der Zuiderzee drooglegnag zal de minier Kraus op zgn reis tot een onderwerp van ernstige studie maken Met bekwamen spoed zullen voorstellen betreffende eenheid van tgdrekening voorden voorbereid Heden voortzetting Het woord is dan allereerst aan den minister van Oorlog De Tweede Karper ia thans bgeengoroep t en Dinsdag 13 Februari des namiddags uur Aan de orde zal dan zgn de trekking der afdeelingen en regeling ran werkzaamfa en Bet Museum van Kunstnjjverheid te Haarkn werd over da ujaand Januari bekocht door igS personen torwjjl uit de aan het Museom nden boekery 276 hoek en plaatwerken IWI verschillende plaatson van ons land verjouden werdeti Het reglemeot der boekerü werd herdrukt en zal oo aanvrage kosteloos aan belangstellenden worden toegezonden In genoemd Museum wordt eene tentoouitelliog van oud Japansche kunst voorbereid die in de tweede helft van Februari zal geopend worden Eene merkwaardige nieuwe afdeeling werd dit jaar geopend bevattende eene veriameling schoeisel uit verschillende landen en tgdporken De textiel verzameling de verzameling metaalwerken alsook de keramische afdeeling werden in het afgeloopen jaar aantienlgk uitgebreid Het verslag van het Museum over 1905 is in hewerking en zal weldra verkrijgbaar worden gesteld Gemengde BericKïén Uit Wormerveer scbrgft men aan Het Volk Een chef aan de gemeentelgke gasfabriek is ontslagen zonder vorm van proces omdat hg weigerde een bevel uit te voeren dat hem door den dirpctour was gegeven Het bev el betrof het sloiten van een schuif De chef weigerde dit omdat volgens zgn overtuiging daardoor de boel zou kunnen springen en er mensclienlevens mee gemoeid waren Deze kwestie kwam voor de Gascommissie De chef bad intusschen naar aanleiding van dit geval een Igst opgemaakt waarop een 15tal beschuldigingen stond n aan t adres van den directeur De voornaamste beschuldigingen waren het geven van voor het personeel gevaarlgke bevelen en het herhaaldelgk in abnormalen toestand aan de fabriek zgn De Gas commissie heeft als voornaamste getuigen gehoord den directeur zelf hoorde geen der getuigen van den chef en waH nu dit onderzoek aldus sprak do burge necster iu de jongste raadsvergadering volkomen bevredigend De gezamenlgke werklieden der fabriek hebben per adres aan den raad verklaard dat de directeur meermalen dronken aan de fabriek komt De chfl is voor do keuze gesteld ol zgn beschuldigingen intrekken of eervol ontslag aanvragen mits hg niet langer wachtte dan drie dageil anders zou hg ontslagen worden Gisteravond hield de Bond van Gemeentewerklieden hierover een groote protestvergaderiog met v Hiute en Mendels als sprekers Er waren wel 600 £ i 700 menschen Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen wtarin de behandeling dezer zaak door de gascommissie ten sterkste werd afgekeurd en aangedrongen op hernieuwd grondig en degelgk onderzoek door een te benoemen commissie Een afdeeling van den Bond van Gemeentewerklieden werd gesticht met aauvunkelgk 17 leden Er is op dit oogenblik een sergeant van de week bg het garnizoen Ie Haarlem die do loltelgke deugd beoefent van zeer vroeg op te staan Minder vriendelgk vinden de manschappen zyner compagnie het evenwel dat hg van hen eischt dat zg vóór de reveille reeds opstaan en zich met het blazen van dit sign ial geheel gekleed hebben in plaats van dit zooals gewoonlgk bet geval is eerst een kwartier na de reveille behoeft te geschieden Te verwonderen valt het dan ook niet dat de soldaaljes hun matineuzen sergeant eens een kool wilden stoven t Gebeurde Woensdagmorgen Een half uur vóór de reveille werd opgestaan en iu alle stilte werd bet nachtleger zóo opgemaakt dat het leek alsof alle mannekes nog heerigk in Morpheus armen sluimerden Toen alles in orde was trok men de kamer uit De St Bavo had juist vier minuten geleden zeven geslagen toen de sergeant in quaestie de kamer kwam opstormen D r uit luie harken en eenige uitroepen van dezelfde soort klonken als even zoovele lieflgke morgengroeten door de rustige ka mec tilte Sabelslagen en trappen van des sergeants model schoeisel tegen de kanten der onschuldige kribbeo vergezelden bet geroep Diepe stille 1 Ongeduldig sjort de vroeg oppe onderofS cier de dekens weg van een der kribben en ziet daar lag geen lnie hark maar een keurige verzameling ransels tasschen en andere uitrustingstukken onder de wol Zoo ging het verder t rgtje langs Het slachtoffer van zgn dienstgver trok af en rapporteerde bg do kazernewacht dat zgn compagnie present was H Dbld De Burgemeester van Aalsmeer waarachnwt voor Hendrik Jan Casper eu zgne vrouw Maria Klognman ged te Deventer die zwervende zjjn met oen woonschoepje en overal trachten geld ot goederen op bedriegdlgke wgze los te krggen Meestal is hun eerste bezoek bg den predikant den 23 Januari vertrokken zg in do richting Leiden Namens den vader verzoekt de commissa ris van politie te s Hertogenbosch opsporing on opzonding van do minderjarige 4nn i Johanna Konw 18 j kort en dik zwart haar en donker uitzicht den 22 Januari beeft zg haar dienst to Ngmegen heimelgk verlaten Uit Amersfoort m eldt men aan do N R C Een hooldagont uit Deventer hoeft met medewerking van do politie alhier een beer on dame gearresteerd Duitsch irb die verdacht worden zich te Deventer en elders te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van paraplu s schoenen enz Onder hun bagage aan het station werden eenige der vermiste voorwerpen aangetroffen en in beslag genomen Beide verdachten zgn onder streng politietoezicht naar Deventer gebracht Uit Arnhem meldt men aan de N R 0 Men herinnert zich dat er voor eonigen tgd een winkelierster te Arnhem werd gearresteerd op vermoeden van poging tot vergiftiging van hanTr man door in zgn geneesmiddelen centen te laten aftrekken Het acbeikuudig onderzoek heeft thans u tgemaakt dat er in het braaksel van den man en in zgn geneesmiddelen koperznur a inwezig was evenwel niet lil voldoende hoeveelheid om den duod te veroorzaken De verdachte blijft ontkennen Men meldt uit Amsterdam Naar liet Weekblad van den A N D B verneemt heeft I J Assoher het plan hier ter stede een diaraantslijperg te bouwen van ten minste 300 molen waaraan verbonden kantoren sngdersen kloverswerkplaatsen zagerg enz Het moet in de bedoeling der flrma liggen daarvan een modelinrichting te maken die zoowel technisch als hygiënisch alles op dat gebied zul uvertieffen Wg maiten aldus het blad met ingenomenheid van dit voornemen melding omdat er uit blgkt hoeveel vertrouwen deze groote firma in de toekomst der Amsterdamsclie ngverheid heeft Men schrgft aan de N R Ct Door zakeren S D te was aan den minister van Justitie telegrafisch verzocht om aan zgn zoon die in bet rgksopvoedingsgesticlit te Avereest in opgenomen verlof to verleenon tot het bgwonen der begrafenis van zijn moeder op a s Vrgdag De minister hoeft door tusschenkomst van den burgemeobter der betrokken gemeente den vader doen weten dat dit verzoek niet kon worden ingewilligd niet alleen omdat hot buiten de bedoeling ligt van de bg koninklgk besluit van 30 Maart 1903 getroffen regeling maar ook omdat het voor den verpleegde krenkend moot zgn de begrafenis onder politiegelei Ie te moeten bgwonen wat vooral ten aanzien van jeugdige onveroordeelde personen zorgvuldig behoort te worden vermeden De bedrgvers van den moord te Xerinnts w iarvan wg destgds alle bgzoudjrheden hebben meegedeeld zalloa deze week voor hot Hot van Geiworenen der provincie Brabant verschijneii Het zijn de 50 jarige boeriu BauweoB en haar twee zoons 21 en 5 jaar oud De aanklacht luidt dat de zooiis Charles Louia en Leou hun vader met eeo hamer hebbeo doodgeslagen eu zilks op aanstoken van hun moeder De oudste veatingarlilleriat te Zwgndrecht bjj Antwerpen in garnizoen was opzettelgk om deze griiwelgke misdaad te plegen met verlof overgekomen Na de moord hadden de jongens het Igk van huo vader op een meatkar naar den spoorffeg gereden en op de rails gelegd ten einde het te doen voorkomen alsof Bauwens door den trein gedood waa Men vond het lijk evenwel voordat er een trein over gereden was en dadel gk viel de verdenking op de huisgenooten Vrouw Ba wens en haar oudste zoon ontkenden aanvankelijk hun sohuld maar L on vertelde dadelijk hoe alles was gebeurd Het geheele gezin met uitioudering van de tweejongate kinderen zeer jeogdige tweelingen bleek bg den moord betrokken te ziju en te hebben samengespannen tegen den vader die een dronkaard wa=t en vrouw en kinderen meermalen mishandelde Naar den t sestestoeatand der gearresteerden waartoe ook de l7 jarige tweelingzosters Marie JostinR behoorden werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld waaruit bleek dat beide laatagenoemde zwakke geestvermogens hadden en aan toevallen leden zoodnt zjj buiten vervolging gesteld en in een gesticht geplaatst werden maar voor de moeder en de twee zoons moest toerekenbaarheid worden aangenomen In togenstelling met andere jaren zjjn er in de omstreken van Breda nn nog groenten genoeg te koop Ele hoveniers loopen er de styien mee van de deuren En goedkoop zgn ze dat is een gevolg daarvan Zoo b Y de spruiten Maakte men daarvan an dere jaren 7 4 8 gulden por hectoliter thans geeft men ze gaarne voor f i Stadsnieuws GOUDA 2 Februari 1906 Uitslag dor heden alhier gehouden verkiezing van ecu lid voor den Gemeenteraadin District I Aantal kiezers 903 Uitgebracht 756 stemmen Van onwaarde 10 Geldige 746 stemmen Daarvan verkregen de h h J H van der Torren 378 stemmen R IT Jongenbnrger 368 Zoodat gekozen is de heer J H VAN DER TORREN 8 April a s herdenkt ds A Wartena alhier zijn 40jarige evangeliebediening Sedert 4 Mei 1890 te Gouda stond hg vóór dien nog te Amersfoort üedemsvaart Doesburg en Lichtenvoorde waar hg op 8 April 1866 word bevestigd Op de voordracht ter benoeming van een leeraar in de geschiedenis aan de Hoogere Burgerscholen met 5 jarigen cursus in den Haag zgc geplaatst 1 1 F M Wolf loeraar aan de RijksHoogere Burgerschool met 6 jarigen cursus te Gouda 2 Dr M G de Boer leeraar aan de vierde Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus te Amsterdam Totibestuursiedon van de zangvereeniging A D V E N D O Ie Moordrecht zgn herkozen do heeren P J v d Stelt A v de Oraat en L van Tilburg BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 26 1AN L K H K StaataUenmifen PoRTOoiL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 i RosusD Iwang Dombr Obli gatien i 4 96 AziE Japan Obligatien 1 99 4 74 74 Columbia GeconsolideerdaBuitenlaudsche Schuld R aepis h 100 1 24Vi Hypoiheek Bankén I Pan db idem idem 4 99 Paudb Rotterd Hyph 4 10P Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 lOOPandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holi Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hyph 3 98 Pandb G Hypotheekbank teArasterdam 4 100 Spoorwef leemngen InLiE Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg A 3677 Premieleeninqen bbi GlE Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 ScheepvaaH Maatschap HJen Aand Holland GuU Stv Mg 35 Dherun Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Costumes eii Bloiisen worden van at heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERIIMD VERSCHEIDENHEID Een 3 jarig jongetje J R liep toen het op een drafjo met een vlieger zija huis in de Rjndgkstraat te Leiden kwam nitloopen tegen een juist passeerend dokterskoetsje Een der wielen ging hem over het hoofd Ernstig gewond werd bet kind in het dokterskoetsje naar het ziekenhuis gereden Zgn toestand is levensgovaarlgk Predikbeurt bij de Remonstrantaohe Oereformearde Qemeente alhier Zondag 4 Februari s morgens lO i uur Dr H L OORT Rem Pred Utrecht ADVEHTKNTIKN Voor de vele bigken van deelneming ontvangen na het overlgden van onzon geliefden Broeder en Behnwdbrooder den Heer FREDERIK CORNELIS ROEST VAN LIMBURG betuigen wg onzen hartelgken dank S C ROEST VAN LIMBURG J A F NOOTHOVEN VAN GOOR ROEST VAN LiMBuaa J M NOOTHOVEN VAN GOOR Gouda 31 Januari 1906 Voor de hartelgke deelneming ondervonden bg bet overlgdeu van ons oudste Dochtertje MARIA betuigen wg onzen dank B EVERS Arts M EVERS LlNDHEK Gouda Februari 1906 De Brandweermannen der KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK betuigen bg dozen hunnen harteiyken dank aan de gevers voor de milde gift hun zoo ruimschoots geschonken HET SPUITPERSONEEL Omiavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeii onze n 0Uecerf getcMIderdi Partreilen Peintare Hogaertt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men ovettuige zich geen imitaties voor de ecMe te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften graüi op aanvraag Boxtel B BOGAIliXS Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wion modellen te bezichtigen zgn Verkrggbaar in flesscben BO ets 7 ct en f 1 2S bg H H Apothekers en Drogisten Lel op het merk AXKURI F AD RICHTER Co Rotterdam To Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhav en 198 Zenuw en Maa lijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per bnefkaarttvür lt i t boekje iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S tlookh Zaltbommol ISmaÖlÖïïlMSr Lsng c Tiendeweg GOIIDA VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeau K Vin de Stamos