Goudsche Courant, zaterdag 3 februari 1906

fio 0944 448t 3 Jaargang Maandag 5 Februari 1006 60MCHE eOlMMT Meuws en Adiwrtentieblad voor Gouda en Omstreken KË lSGi Vli G IkWCHTIKOBN WELKE GEVAAR SCHADE OP f HINDER KUNNEN VBROORZAKEN ÜURGEMEESTiïR en WETHOUDERS vau GOyDA j Cpezondheids Commissie OPENBARE VERGADERING I OP yrijdag O Vebruari avonds S nre in Let gebouw aan do SPIEKINGSTEAAT F No 88 Onderwerp ter behandeling V r$lag v D de bevindingen en bindelingen der Gomnilssie gedurende 190 $ Namens de Gezondhöids CommiBSie De Voorzitter Dr P J A LEVEDAG De Secretaris Mr P H KKANENBÜRÖ Gouda 2 Februari 1906 H ild en Gevogelte Van al heden en verder dagelglts verscb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Doiven Poulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels FazantenPatrgzen Snippen Korhoenders Reerlfiescb enz enz tegen de meest sterk cononrreerende prijzen Fanklaar schoongemaakt francodoor geheel Nederland J Aanbevelend T GÜTTELINO pielier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 PIAIMNOl TE KOOP GEVRAAGD besp ew j tegenbillgke prijs Brieven onder No 2681 bnreatf T blad onder de margarine soorten Heerlijk is ternr geur Frisch en aangenaam haar zoete roombotersmaak Hoogfijn hare kwaliteit Uiterst zuiver en zorgvol hare bereiding Voedzaam gezond en voortreffelijk hare uitgelezen bestanddeelen Solo Is ranlg 45 ets per pond en 22 ets per lialf pond EENISDEfOTTANTIEi Men wnnlt verzucht op t MGItK Ce letten OIT HBI MiOiZini TAS N lUVËNSWAAY ZONB aORINCHEU Deze THëëEN worden aigelererd in verzegelde pakjea van vijf twee n een f lf en een Ned one imet vermelding ran Nommer e £ Pr a voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoerifi van geëerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BRËEBAABT Lz aeraalogeen Poedervoriji is het eenig ste helpend middel tegen nioedarmoede Hleekituehl Xeuummwakle I Uoofdptfueu HIapelooaheld Oumaekteu rermagerittg en Ferminaerlng Oer Uelufamêkrachtèu aenialo den in Poedervorm heeft een aangenantji smaak en kan in alle idrinkbare vloeistofjen worden opgelost UEMATOÖEEN in POteDERVORMJ is het praeperaat wat U spoedig geneest iE OEDEDVORlg wordt aanbevolen door H H Doctoren lAEMATOGEEN IN Prijs pei doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Haai inige abrikaniifi H N v SCHAIK Co Den Verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL B B VaIN LD Veerstal Omda A fOÜMAN Moordrecht PINKSE JNimwerterk ad IJml K vlN ZESSKNk Sckoo hovm3B t WIJK P W EDE Oudm Ur A 80HEER HaiftrUl K Vm DEB ÖEIIDEN meAhijt P ♦ d SPEK MoeroapelU D t d STAR d J BOLffiT M KOLKMAN fflN v d HHI JDEN Waddi fgi een P A dsGROOT iu JONGbI Oude oater 3 P KASTELEI Ubr jeke m p BIKKEB Bepichop VAARsèflÜWING Laat ü niet misleiden doori A CevensverzeUe S 8 naiflJ DerdrccM It llttiiat cDiipp iijK Kapftalai OK c MrecKcrl Bedrag ruim 60 milliacn Re rvt GOEDE RA A UU bestaat niet duê Siroop van Oêem Vergelijk kwalilelten en prijzen van BLLYS ErV l Ilalunrboler Mélauges llarsarlne I4aa § Hoffle en Thee met die van andereu 14 0 eigen winkels I raeiitls Cadeanx Te Gouda WIJDSTRAAT 157 Qébrt Stollwerck s Chocolade eii Cacao Onunalig loot da nieo wste uiivindingen op naitiioaal geöied rerbctordefcbrinti m lütahdtend gobruik van ëjm d fijnatu grandatotfe i randeerei lei rbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao em AaBbovaMDswaardig fiibrikaaf nuiwkeurig beaBtwoordo le aan v en inhoud der resp Ktikotten Dt Hrraa bertoalde Ï7 Brevet U lIofleTeraucler 44 Eero Alploma s gouden eiz Xedalllft een hevrijs an mtanmtend Mou voua MMnaona una djülla d or première elawie i ooaaldéwMao TOtr xe U lt ftUnioattoii d OhooolAt bonbons varie eto eto MéUwvok e bnknt ia vskrijgbaac bij U A Cunfiseais Bankotbakkm io nu hneiaalvtrtegenwoordiger loor Saderlaixl Jalioa Hiitteimltdt Amaterdam Kalrerstraat 108 rt g Fatent H Stollen Iu iluii tntimnlrln fflMHM il l nritini niWlcl WH W Fitriikm D r groatr Brfoti rf anm Pabnil H SttUe tmingtn A ï 4ff Mi at MrjoUttfMM werthloKtn yachahmungen fttkm Mm kuifi dthtr mun atelt aekarfm H SMIm w wi i f JIncl vitr H kUiui UtutaiMiitiii utiêr PlëtH k MimMuMI mKOIiKI M Warnung I 5P SCEOOinSEEÜITTINDIl VAN DB Patent Gassloelileht Hegniateur Slecht licht te veel oj te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts t 065 geplaatst Tevens yestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEKTEN EN Ll KODiSJES onovertrefbaar in lichtkracht eni dnoriaambeid Aanbevelepd M V LOOi DUBBELE BUüRT B 18 Telta IIT DE OOEDKOPPSTE I DE MEEST PBACTlSCpE DE MEEST VOpL EDIQE zün beslist die der irrtia f 1¥EL 0 a JB LADIES JOVK AL met minstenil drie grat gekniptf patronen en een geklsnrde plaat TBE ILL a E88MiKB0 fjmef een ï geknip patrO iq BBS S FAsmoy UKindermoM melij vele gratis ge 5 knipte patrfefen 11 Bdjpffuindetaar rkAAGTi IV roe mu mn A met koatpl Hok Bfjvoegêel i met Holl verklaring Jr p p tegen vooraitbotaling van t O BÜ verkrij bjj MILLY SIMONS Den Haag Van alle in deze bladeii voorkomende moljellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN j met Holl verklaring Ir p p tegen vooroitbotaling van f OJü verkrijgbaar i i J Wie wker ï jn wil d KclitA Eikel Cficai ts ntrangeo taaam IwlU l en na vele proeltaealogeii b os tmdel gfkoiav onder dm uwu daa iiltTioden Dr MiohaellK vwfMrdigA tf da beste maohinea in hat anIdMnsmde tabUiaaeraent van Q t 8t ll wmtck t Kenlan licha Bikel Cacao lm Tierkuii D buaaaiL t Vwa Biksl Cwiaa met melk gafcookt am langamae gezonde drank voor da lykacb gebruik een t 2 thealapah vu t r d Toor een kop Ohooolate Uê genaeakracbtige drank bq g nl m diarrhae aleuiits met water t abniikea Tarktügbaar b de vooniaainrii B 1 Apothskars ens Oeneraalvtrtagenwawdigar foof Badar aland lm3terdam Kahrerstraal lOS HET adres voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord Brabaotsch Schoeneo en LaarzeomagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merkfn The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiCn en aangemeten werk C i K i I f ê t nalüMlirm n iMialillI vwr Hntm UdeAppr tu rvaa HIIir4ea op iui m m larUkMmfOL Vfrkryikaar by ttsma WlakaHin in lilMtwMt riwi IR ê n BMMrt l D n t fcy W lar uiHfi ArMM Qoada Druk van A BRINKMAN Zx t iieïien art SJder HINDERWET Dpen te lüet n Dat ZIJ vergUhning hebben verleend aan Pi van der lol firma Daalaians Co en zijne rethtvarkrijgenoe tot liet uitbreiden der btoomwisscheri en lot het oprichten eener chemische wRs3cherij gedileven door eene btoomniachïne op de erceeltn as n den Fluweclen Singel kadabtraal bekend sect ie iA no 1667 er 3400 GpUDA djro 3 Februari 1906 igemeester en Wethouders voornoemd f 1 R L MARTEN8 iJil De becretaris 1 i üruuWer kÈISisgevBïïT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda biiengen ter openbare kennis dat afschrift vüln liet proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van een lid van den Gemcentpi jaad i aangeplakt in den Korten Groefljijdaal alsmede dat gelijk afschrift op depecretarie der Gemeente voor een ieder terTtnzage is nedergolegd alwaar daarVan inzage kan worden genomen op lederen werlipag van des voormiddags IU tot des namidpags 1 uur Goi da 3 ifebrnari 1906 Burgemeester en Wetiiouders voornoemd R L MARTENS I De Secretaris BROUWER Uationale Militie Aanvragen om ontheffing van den werkeljjken dienst bij de Militie of om vergoeding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis vun de lotelingen die in dit jaar moeten wotden ingelijfd en van de verlofgangers die in dit jaar onder de wapenen zullen worden geroepen dat zii die ingevolge artikel 113 vierde zinsnede in verband met de derde zinsnede der Militiewet 1901 ontheffing willen verzoeken aan H M de Koningin dit kunnen doen bö ongezegeld verzoekschrift De aanvragen om ontheffing of om ontheI s of vergoeding moeten aan H M de K mingm wori en gericht doch wenschen zij enkel oor vergoeding in aanmerking te komen pan wordtin hun belang aanbevolen om het Haartoe strekkend verzoek ongezegeld aan den Minister van Oorlog zoo de ingelijfde tot de militie te 4and behoort of aan den Minister van Marine zoo do ingelijfde tot de zeemilitie behoort te richten opdat de afdoening der aanvragen om vergoeding spoedig kan geschieden Tevens is het ia het belang van betrokkenen om de aanvragen zoo spoedig mogelijk tp verzenden Gouda den 3n Februari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLEJOX 16 Wardour stond op t punt de steenen te werpen zonder ze vooraf te schudden Schud dan toch man I riep CrayJord uit Laat die kans van geluk niet voorbijgaan Wardonr stoorde zich niet aan die woorden achteloos liet hjj de steenen neervallen zooals zü in den beker lagen Voor mij niet I mompelde bjj in zichzelf Ik heb niets meer van t geluk te wachten Na die woorden gesproken te hebben wierp hg den ledigen beker neder en ging op een kist in de nabpeid zitten zonder er naar te zien hoe de dobbelsteenen waren gevallen Craytord bezag ze Zea riep htj uit Zie je nn ondanks n zelf hebt ge nn een tweede kans Gjj zjjt er evenmin boven als onder gij moet nogmaals werpen Br t bromde de Beer Het is de moeite niet a rd er voor optestaan Laat iemand anders maar voor mg werpen Hg zag eensklaps naar Frank op Gg bgvoorbeeld gjj bebt wat de vrouwen noemen een gelaat dat gtlak atBbreii t Uultuiilauilscli Uvei Klchl Merkwaardige berichten worden ontvangen over de toestanden in Rusland De Tsaar i volgens een beticht in den Matin volkomen in de oiacht van generaal Trepof wiens dictatorschap bekend is De Tsaar leest hoort en ziet slechts wat ïrejiof wensclit L alle boeken couranten en brieven zelfs staan onder de strengste censuur van Trepof Dezo volgeling van Plehwe speelt das de baas De No yoje Wremjja moet thans mededoelen dat haar beri cht over de Russische staatsregeling onjuist was Witte heeft nog niet de regeling aarvan ter hand genomen De roini sterraad is zeer ontstemd over zgn besluiteloüstieid die tot groote moeilükheden aanleiding kan geven Het nieuwe Engolache blad Tribune had juist bericht ontvangen dat de mededeehng over de constitutie zulk een goeden indruk maakte in Rusland en het blad verbaast zich daarover een beetje Want zegt liet papierenher vormingen zgn niets nieuws in Hubland In do laatste jaren z jn ze even vaak voorgekomen als werkstakingen En juist de boijichten van don jongsten tijd doen zien wat aio hervormingen brengen zullen In Pet 3rsbui g alleen zi n meer dan duizend polHieko gev ingencn die besloten bobben geon voedsel meer te gebruiken daar geen enk ele aanklacht tegen hen kan worden ingebracht De Doema zal wel bijeen komen maar hoe Do candidateu gaan by tienen en twaalven de gevangenis in De toestand in Zuid Rusland wordt het best gekenschetst door een brief dien de Humanité publiceert Daarin wordt gemeld dat iu één provincie alle candidateu voor de Doema op drie na gevangen gezet zgn die drie worden schuil gehouden De Schiüssolburg zoo besluit de Tribune zal niet langer voor gevangenis gebruikt worden Zou dat geen prachtige vergaderzaal voor de Doema zijn Reuter seint uit Petersburg dd 2 Febr Het Pelersburgsche ïelegraafagentschap bericht dat de gevolmachtigden voor het sluiten van bet handelsverdrag tusschen Rusland en Oobtenryk Hongarijü gisteren tot volledige overeenstemming zijn gekomen Het verdrag is heden aan den ministeiraad ter goedkeuring voorgelegd Ook in Duitschland beejt het optreden van de Japanneis eenigo verbazing gewekt De Lokalanzeiger meende dat or een vergissing in hot spel was want ware het bericht juist dan zou het niets anders be tekenen dan een bemoeiing van de Japanners met de binnenlandsche aangelegenheden van Engeland Het bondatractaat bevat geen enkele bepaling die Japan recht zou geven een reorganisatie van het Engelsche leger te eischen Het blad meent dat de Japansche minisier het Engelsch Indische leger bedoeld moet hebben waarmede het Japansche leger Frank raadpleegde Crayford Wil ik t doen Als hij t goedvindt ja zei Crayford Frank wierp Twee Hjj bl ft Wardour bet spijt me dat ik niet gelukkig voor je geweest ben Gaan of blijven herhaalde Wardour t is raii precies hetzelfdtj GiJ zult J elukkiger ziJn jonge vriend als gg voor u zelf moet worpen Frank wierp voor zichzelf Acht Hoera Ik ga Zei ik het niet sprak Wardour Gg hebt geluk Gjj hebt voor uzelf beter gegooid dan voor mg Na dit gezegd te hebben stond hg op en wilde de hut veilaten CrayJord hield hem staande Hebt ge iets voor uzelt te doen Richard f Wie heeft hier wat te doen f Wacht dan even Ik wenschte je te spreken zoodra we hiermee klaar zijn Wilt ge miJ weer een goeden raad geven Zie mij niet zoo knorrig aan Richard Ik wenschte je een vraag te doen omtrent iets wat uzelf betreft Wardonr bleef zonder een woord te spreken Hij keerde naar zgne zitplaats terug en nam een onverschillige houding aan alsol hÜ wilde alap n Snel achtereen werden nu in sommige gevallen zal moeton samenwerken Do National Zeitung zegt De Engelschen zgn zelf van do noodzakelijkheid der legerliervorming overtuigd maar wg kunnen begrijpen dat de toon waarop de Japansche minister sprak een bittere pil voor Engeland moet zjjn Temeer daar Engeland s waarde als bondgenoot voornamelijk schuilt in de vloot Het optreden van den Japanschen minister opent de deur voor fraaie uitzichten Wellicht biedt de trotsche Terauchi den bondgenoot ook nog een paar Japansche instructeurs aan Voortoopig meent dit blad heeft Japan nog genoeg te doen in het eigen land De hongersnood waarvoor de keizer een gift van 50 000 yen beschikbaar stelde neemt reusachtige afmetingen aan Volgons de laatste berichten bedraagt het aantal por sonen die door den hongerdood bedreigd worden ongeveer een millioen De middelen om dien nood te lenigen ontbreken De gift van den keizer is als een druppel op een glooiende plaat Hot blijkt nu met welke reusachtige economische offers Japan zjjn overwinning moest betalen Reuter seint uit Parij s dd 2 Febr De prefect van politie vergezeld door republikeinsche gardes politie agenten en tamboers van de garde liet drie maal sommeeren voor de kerk Si Pierre Gros Caillou en gaf daarop aan de brandweer last de deur met bglen in te slaan Uit de kerk werd met revolvers geschoten De gardes vernielden eenigo uit stoelen opgeworpen barricaden De prefect beval Ie brandspuiten te doen aanrukken en door het dak in de kerk te spuiten Er werd met allerlei dingen geworpen en tal van betoogers werden gekwetst De nepublikeinsche garde te paard maakte met de blanke sabel een charge op den hoek van de Hoe lUart Zonder zich te laten weerhouden door de revolverschoten en de projectielen die hun naar het hoofd werden geworpen richtten de brandweermannen hun slangpgpen op de belegerden Een plank viel tegen een brandweerman aan waarop deze van de ladder viel en een been brak Alle deuren die niet werden geopend werden met l ijlslagen stuk gehouwen Tienduizend personen stonden om do kerk toen do stedelgke garden deze binnen drongen een groot aantal gewonde en gearresteerde betoogers kwam druipnat voorbg met gescheurde kleederen en bebloed gelaat Eindelijk kwam de vertegenwoordiger van den fiscus binnon de inventarisatie begonnen na een protest van den pastoor duurde slechts eenige minuten Een groot aantal personen is gearresteerd of gewond De orde is hersteld De indruk van het telegram uit Tokio over de bemoeiing van Japan met de Engelsche legororganisatie moet in Londen wel zeer hevig zgn geweest Reuter heeft gepoogd dien indruk wat te verzachten door aan hot telegram zooala de steenen door de officieren en manschappen geworpen Binnen het half uur had het lot voor allen beslist wie bigven en wie gaan zou De matrozen verlieten de hut De officieren gingen in het binnenvertrek om een laatste gesprek te houden met den bedlegerigen kapitein van de Zwerver Wardour en Crayford bloven alleen achter IX Crayford tikte zgn vriendopden schouder om hem wakker te maken Wardour sloeg met een norsch en slunrsch gezicht zgn oogen op Ik was net even ingeslapen zeide hg Waarom maakt ge me wakker Zie om je heen Richard Wij zgn alleen Nu en wat wil dat zeggen Ik wenschte je alleen te spreken en nu ia t de geschikte geligenheid Gg hebt mg van daag t enrgesteld en verbaasd Waaroifl zoidet ge dat t je precies hetzelfde was of je ging of bleef Waarom zgt ge de eenigo on der ons wien t geheel en al onverschillig schijnt te zgn of wij gered worden of niet Kan iemand altijd een reden opgeven waarom hg wonderlijk in zgn manieren of woorden is was Wardour s ontwijkend astwoord hot aan de Engelsche bladen werd toegb zonden een noot toe te voegen waarin het agentschap zegt het antwoord van den Japanschen minister is wat duister maar de geest van zijn woorden schgnt vrjj jnist weergegeven te zgn Wjj hebben in Tokio opheldering gevraagd Dat de eigenliefde der Engslscbeil door deze Japansche bespreking gewond en pijnlijk gewond werd blijkt nit do mededeeling van den Londenschen correspondent van het Berliner Tageblatt De Engelsche regeering heeft zich telegrafisch gewond tot de Hegeering in Tokio met verzoek om opheldering klaarblijkelijk wil het nieuwe Engelsche kabinet niet zulke intime betrekkingen met Japan onderhouden als deze tot zulke eischen aanleiding geven Iets soortgelijks zegt de Daily Mail Wy kunnen niet gelooven dat de gewone regels van internationale holfelijkheid opzettelijk zijn voorbijgezien De mededeeling die wij ontvingen was zoo ongewoon dat er ongetwijfeld een diplomatieke correspondentie het gevolg van zal zjjn en daarom onthouden vij ons vuorloopig van elke commentaar Op hetzelfde standpunt plaatsen zich de andere Engelsche bladen ook zjj dselen het Japansche telegram mede of ook niet maar zwijgen er over Slechts de Westm Gazette maakt eenige goedgehumeurde opmerkingen over het amusement wat het blad over dit bericht gehad heeft en noemt het een grappig komedietje dat alleen toont hoe trotsch de Japanners zijn op hun leger Wg twijfelen er niet aan of met bekHjamen spoed om een bekende uitdrukking te gebruiken zal de Japansche regeering den wensch van den heer Oisji vervollen De Belgische Kamer heeft gister in eerste lezing de artikelen van het wetsontwerp op de patenten voor maatschappgen aangenomen volgens hetwelk de bnitenlandache maatschappijen die Belgid tot terrein van hare werkzaamheid hebben gekozen 2 proc van hare inkomsten zullen moeten betalen ♦ Het Februari nummer van de National Review bevat een artikel van Keir Hardie over de politiek van de arbeiderspartij in Engeland Hjj is van meening dat na een paar zittingen van het Parlement alle arbeidersafgevaardigden tot één groep vereenigd zullen zijn Voorloopig mogen zg die behalve door de arbeiders ook door de liberalen candidaat gesteld zijn zich nog bjj de regeeringsparti aansluiten maar op sociaal gebied zal er wel spoedig botsing met het ministerie komen Waarschgniyk t eerst over de vraag of de fondsen van vakvereenigingen aangesproken mogen worden voor vergoeding van schade die pntioons bij werkstaking Igden als gevolg van wettige d i door het vakvereenigings reglement gewettigde handelingen van bestuursleden dier vereenigingen De ministers Asquith en Haldana b v meenen van wel maar de arbeiders willen vastgesteld hebben van niet Ook zullen de leden dar vakvereenigingen die grootendeels de kosten HiJ kan er een poging toe doen zei Crayford kalm als zjjn vriend hot hem vraagt Wardour s toon werd zachter Da s waar zei htJ Ik zal die poging doen Herinnert ge u den eersten nacht op zee nadat de Zwerver uit Engeland was nitgezeild f Zoo goed alsof het gisteren ware Een kalme stille nacht Vervolgde de andere mgmerend G en wolken geen sterren Aan den hemel prg kte niets dan de heldere maan en geen rimpel bijkans was zichtbaar op de lange lichtstreep die ziUn t effen water wierp Ik had dien nanit wacht op t middeldek Gjj kwaamt op dek eo vondt mg daar alleen Hg hield op Crayford vatte zgn hand en eindigde don volzin voor hem Alleen en in tranen De laatste tranen die ik ooit zal storten voegde Wardour er met bitterheid bjj Zeg dat niet Er zgn tgden dat een raensch werkelgk te beklagen is als hg geen tranen kan storten Ga voort Richard Wardour ging voort thans wederom op zachter minzamer toon Wordt ve