Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1906

coalitie op de boofdpnnten toegevendheid toont nog andere voorwaarden zal stellen die de overeenstemming zallen bemoeilgken Wat daarvan is zal wel spoedig blgken Uraai Jnlins Andrassy wacht het antwoord deq koninge af De woelingen te Farjjs van de laatste dagen zallen een nasleep hebben van aanklachten gerechtelijke vervolgingen en von nissen De ministerraad heelt zich Zaterdag met deze zaak beziggehouden en besloten dat er een instrnctie zon worden geopend tegen de geesleljikon die het verzet hebben aangemoedigd en daardoor komen te vallen onder de bepaling van artikel 36 der scheidingswet Reeds heelt de correctioneele rechtbank te Parjjs Zaterdag een eerste zitting gehouden over de balsinrigen van de Sainte Clotilde Onder de beschuldigden van Zaterdag trekken het meest de aandacht de graven de La Rocheloucault vader en zoon Do oade heer wordt beschuldigd van mishandeling van een politieagent Hj zon een agent te midden van veel berrie zoo op de wang geslagen hebben met zijn wandelstok dat het bloed er nit liep HiJ ontkent evenwel zich aan mishandeling te hebben schuldig gemaakt Het was bloot toeval zegt hy dat hg in het gedrang raakte Hij had volstrekt geen plan gehad tegen de boedelbeschrgving te betoogen maar toen hg zag dat ziJn zoon door agenten werd vastgehouden wilde hg hem bevrgden Slaan ligt volstrekt niet in zijn aard zeide de graal De rechtbank acht hem schuldig De zoon ia vrijgesproken maar de oude beer is tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld onroorwaardeiyk Zoo znllen er wel meer volgen Verspreide Berichteii Fbihksuk De ministerraad heeft besloten het leger geen dienst meer te laten doen bij binnenlandsche onlusten en daar voor een geudarmerlekorps op te richten van 3000 man De van apionnage beschuldigde Daitschers Wolli on Wieger en de arsenaalarbeider Ferraud zullen 15 dezer voor het gerecht verschijnen Het passief in de Hnmbertzaak bedraagt ruim 80 millioen francs De creditenren krijgen iets minder da drie procent van hun vorderingen DüITSOBLAÜD In het geheel zijn na te Hamburg 75 personen iu hechtenis die verdacht worden van deelneming aan de kiesrecht herrie Qouverneur Von Puttkamor is van Kameroen te Berlijn aangekomen Hij kan zich nu verantwoorden op de klacht inlandsche hoofden die hem hadden aangeklaagd gestraft te hebben De Ooit Afrikaansche opstand is in zooverre onderdrukt dat het marine detachement Daar huis gezonden kan worden In Daressalam is een transport inboorlingen van Puitsch Nieuw Guinen aangekomen om opgeleid te worden tot soldaten tegen de rebellen Mftkr Besloten is elk jaar vier officieren van het Engelsche en drie van het Indische le i er naar Japan te zenden telkens voor 2 aar ten einde het eerste jaar de taal te lestndeeren van de nieuwe boudgenooten en het tweede jaar ingedeeld te worden bij een legerskorps De echtgenoote van den minister van bnitenlandsche zaken lady Qrey is door het schrikken van het paard uit het rijtuig geslingerd en heeft een hersensscbudding bekomen CUBl CDb geeft juffroaw Roosevelt bg haar huwelijk een cadeau van 62 500 gulden dat in Frankrijk zal worden gekocht BINNENLAND STATEN G ENEKAAL EEBSVE HAMER Zitting van Zaterdag 3 Februari 1906 Algemeene beschouwingen De heer Tbooft blgft inzake het verlof aan minister Krans volhouden hetgeen h heeft gezegd Maar wil de minister van spreker een motie uitlokken dan zou hij bet eventueel doen in dezen vorm De Kamer van oordeel dat inzake het verlof aan minister Krans s lands belang niet behoorlijk is gediend gaat over tot de orde van den dag Maar spr zon eerst willen weten alvorens tot indiening der motie over te k i Regeering er over denkt Het Kabinet Heemskerk heeft indertijd in de aanneming van een dergelijke motie geen aanleiding gevonden heen te gaan Daarna repliceert de heer van Houten die betoogt dat dit Kabinet is opgetreden door de overwinning behaald als gevolg van ds tot stand gekomen Schoolwet Knyper Kn daarom kenrt spr bet af dat die Lagoronderwgswet ongemoeid wordt gelaten Overigens houdt hjj vol dat het geen zin heelt Grondwet slicrziening voor te stellen zonder voorstellen Ie doiin tot uitbreiding van het kiesrecht zelf Maar voor uitbreiding van het kiesrecht is geen wgziging van de Grondwet noodig Die uit breiding met honderdduizenden is mogelijk bjj verandering van bepalingen in do bestaande Kieswet Wat het verlof Krans aangaat de groo te grief is dat een minister zich in vreem den staatsdienst begeeft een minister die een twee éénheid vormt met de Kroon De praktische weg ia dat de minister zijn ont slag neemt en zijn plaats open wordt gehouden Maar de Eerste Kamer behoeft zich niet door een motie uit te spraken waar spoedig de andere Kamer daartoe in de gelegenheid zal zijn Spreker wil de Regeering geen raad geven Zg moet zelf weten wat haar te doen staat Maar wèl merkt hg op dat zü zich zeer verzwakt door een toestand als door het verlof zal geboren worden aan het land op te dringen Nadat de heer Willinge had verklaard in eersten termijn te hebben weergegeven de meening van verschillende leden der Kamer trad de heer Havelaar opnieuw in eenige beschouwingen over de spoorwegovereenkomsten De minister van Financiën erkent w it het verlof aan minister Krans aangaat de bezwaren Maar in haar geheel Was de Regeering van oordeel dat de bezwaren niet zoo overwegend waren De bezwaren zgn gereduceerd bovendien door zoo mogelijk den duur van het verlof te beperken door een adinterem minister te doen optreden en door zooveel mogelijk thans alles voor te bereiden aan het departement van Waterstaat wat daarvoor in aanmerking komt Lokte de Regeering een motie van vertronwen uit dan zou zg een gebruik invoeren dat hier te lande niet bestaat Kvenmin versoekt de minister den heer Thooft een motie van afkeuring in te dienen Wil deze dit doen dan is dat zgn zaak En na de indiening is er dan voor de Regeering eerst aanleiding haar gevoelen uit te spreken Opnieuw verdedigt daarna de miniBter van Binnenlandscbe Zaken de bedoeling der Grondwetsherziening De algemeene beschouwingen worden gesloten en daarna de hoofdstukken I en II aangenomen Bij de behandeling der begrooting van Bnitenlandsche Zaken bepleit de beer Woltjer aanslaiting bij de Berner Conventie De heer van Weideren Rengers wil Rgkszoivelconsulenten in het buitenland aanstellen Het denkbeeld wordt door den heer Michiels van Kessenich ondersteund Daarentegen bestrijdt de heer ii Jong de aan stellingDe minister van Bnitenlandsche Zaken wijst op den tegenstand tegen de aansluiting bij de Berner Conventie waarop men in afwachting van de behandeling van de mo tiev d Vlagt CS niet moet vooruitloopen De consulentenkwestie zal overwogen kunnen worden Na eenige discussie werd de begrooting aangenomen zoomede goedkenriog van bet traktaat met Portngal in zake de onderwerping van zekere geschillen aan het Hof van Arbitrage Bij de behandeling van de Justitie bc grooting protesteerde de heer van Waterschoot V d Gracht tegen de intrekking van de Strafwetnovelle De vergadering wordt verdaagd tot Maandag 2 nnr Naar de Leeuw Ct verneemt zal de heer mr P J Troelstra tengevolge zg ner benoeming tot directeur der brandwaarborgmaatschappij Neerlandia te Leeuwarden vermoedeijk bedanken voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Blgkens een Zaterdag bg het departement van koloniën ontvangen telegram van denfungeerenden gewestelijk militairen commandant van Celebes en onderhoorigheden is in bet bivak te Marobo in Loewoe een militair beneden den rang van officier levensgevaarlijk gewond en is Djaladja in Loewoe vermeesterd waarbij 15 militairen beneden den rang van officier werden gewond en wel één levensgevaarlijk één niet levensgevaarlijk en 13 licht door randjoes Stct Aan een statistiek dor geboorten en der sterfte naar den leeftjjd en de oorzaken van den dood in Nederland over November 1905 opgenomen in een bgvoegsel der Staatscourant van 3 Febr ia het volgende ontleend Aantal inwoners op 1 Jan 1905 5 509 659 levend geborenen 13 460 overleden met inbegrip der levenloos aangegevenen 6333 aantal overledenen zonder levenloos aangegevenen op 1000 inwoners per jaar 13 95 Overleden op den leeftijd van minder dan een jaar 1418 1 4 jaren 514 5 13 jaren 187 14 19 jaren 133 20 29 jaren 339 30 39 jaren 331 40 49 jaren 3ti7 50 64 jaren 879 65 79 jaren 1537 80 jaren en daarboven 625 onbekend 3 Overleden ten gevolge van febris typhoideatypbns abdominalis 48 typhus exanthemati cns febris intermittens Malaria cachexie 2 pokken mazelen 47 roodvonk 21 kinkhoest 77 diphtheritis 34 croup 10 disenteria dysenteria epidemics influenza 20 Aziatische cholera cholera nostras andere epidemische ziekten 11 longtnbercnlose 541 hersentnberculose 74 andere vormen van tuberculose 89 kanker en andere maligne tnmeren 496 meningitis 110 apoplexie hersenverweeking 364 organische hartgebreken 346 acate bronchitis 127 chronische bronchitis 124 pneumonia 321 ziekten van de maag 37 gastro enteritis bij kinderen beneden 2 jaar 341 hernia darmoccinsie 47 levercirrhose 34 nephritis en Brigbtsche ziekte 220 ziekten van de geslachtsorganen der vrouw 6 kraamvrouwenkoorts 7 andere ziekten van zwangerschap en kraambed 25 aangeboren zwakte en gebreken 269 onderdomszwakte 504 gewelddadige dooj 127 zelfmoord 30 andore ziekten 1294 onbekend 530 De heer Arnold Spoel te s Gravenhage heeft bedankt voor de hem aangeboden betrokking als zangleeraar aan het Conservarium te Keulen Naar de Avp verneemt heeft de minister van Binnenlandscbe Zaken de herziening ter hand genomen van het kon beslait van 4 Februari 1901 tot vaststelling der lijst van examens waarvan de aflegging met goed gevolg krachtens art Ib 4o der Kieswet aanspraak geeft op het kiesrecht De herziening betreft het wegnemen van eenige leemten en de aanvulling der Ijst met eenige examens al dan niet van regeeringswege afgenomen welke daarvoor in aanmerking komen Gemengde Berichten Men meldt uit Delft aan de N R C De stoomtram Delft s Gravenhage kwam Vrijdagavond op den Haagweg nabij Delft in botsing met een met twee paarden bespannen voertuig De bestuurder van het rijtuig werd van den bok geslingerd en bekwam ernstige kneuzingen de paarden kregen geen letsel doch ook de stoomtram werd gehavend De dienst had twee uur vertra gingNaar uit Weenen wordt bericht is er Vrijdagnamiddag ten gevolge van een paniek in de Altlerchenfelder kerk een ernstig ongeluk gebeurd Er was kinderkerk Een jong meisje kreeg een aanval van kramp de kinders die in haar omgeving zaten werden onrustig dit werd door andoren opgemerkt en iemand die zich zenuwachtig maakte had toen de groote onvoorzichtigheid brand I te roepen De geestelijke deed al ziJn best de menschen te kalmeeren maar het hielp niet volwassenen zoowel als kind ren drongen naar den uitgang Er ontstond een algemeene paniek Een jongetje van tien jaar werd doodgetrapt en 21 personen meest kinderen zijn zeer ernstig verwond Eenigen tgd geleden verdween uit Wateringen zekere v d B medenemende een flinke geldsom Eerst vermoedde men dat hem een ongeluk was overkomen doch later bleek dat bg naar Amerika was gegaan Thans is de man in berooiden toehtaod te Wateringen teroggekeerd Naar de Tgd verneemt hebben zich voor de betrekking van opzichter hg de gemeentewerken te Groningen meer speciaal voor het bouw en woningtoezicht 211 sollicitanten aangemeld Dat de achuttersplichten door velen nog als een groote last worden beschouwd en zj liever boete betalen dan in uniform naarde loopplaats te gaan kan zegt t Nieuws big ken nit het feit dat terwijl feeds V bataljon der dienstdoende Amsterdamsche schatters is afgedankt er in het afgeloopen jaar op een paar gulden na toch evenveel aan boeten is ontvangen als in 1904 Er is thans zells een schutter die zich de weelde veroorlooft 82 boeten van f 10 te zijnen laste te hebben I De Russische grootvorsten honden nog al van een spelletje zooals bekend voorondersteld mag worden Grootvorst Nicolaas nu is vooral een liefhebber van al de aantrekkelijkheden van Monaco Den laatiten tyd besteedde hij zijn aandacht zoowel aan de groene tafel als aan een elegante FraaQaise die echter niet de minste notitie van hem nam Nu wierp hij dezer dagen een paar twintig frankatukken op tafel fluisterde den croupier iets in en ging heen De goud takken waren te recht gekomen op na 18 en dit nummer won De croupier schoof toen f 720 aan de Fransche dame toe die ze weigerde zeggende dat ze haar niet toekwamen De cronpier hield vergeefs aan Eindelijk riep hij kregel uit Madame de grootvorst wenscht het 1 terwgl Nikolaas jnist zegevierend binnenkwam Toen raapte de jonge vrouw het goud op gaf het aan haar buurman en zei met luide stem Hier zg n 72 gouden louis voor de slachtoffers der Russische revolutie Och wees n toch zoo goed om dit geld namens grootvorst Nikolaas aan bet onderstenningscomité te geven Te Amersfoort had Vrijdagavond op het station een ongeluk liaats Da werkman F Haanschoten uit Barneveld die met den tocaaltrein van 7 25 naar huis wilde gaan sprong daar hg meende dat de trein vertrok omdat deze een einde opreed op den loopplank viel en kwam tnsschen de rails te liggen waarbg drie vingers werden verpletterd zg n gezicht geschaafd en zgn arm gekneusd Een buitengewoon huwelijk is te Geneve ingezegend geworden van een meisje van 18 jaar en een jongen Duitseher met name Jozef Starken De brnid heeft noch armen noch beenen en zij was in een kermistent te zien onder den naam van prinses Anetta De eigenaar van de tent zag natuarlgk met leede oogen het vertrek van het meisje Doch de jonge Duitseher diende een aanklacht in tegen den gemelden eigenaar en deze werd veroordeeld voor mishandeling gepleegd op prinses Anetta De impressario werd in de gevangenis opgesloten en intusschen droeg de jonge Daitscher zjjn bruid naar de kerk Gedurende heel de plechtigheid hield hü haar in de armen Begrafenis Koning Christiaac Naar het Deensche blad Danebrog meldt zal het stoffelijk overschot van koning Christiaan wiarscbgolijk 14 of 15 Februari ter aarde gorden besteld Gedurende enkele dagen zal het Igk des konings vooraf eenige dagen in de slotkerk worden tentoongesteld Koningin Alexandra van Engeland is na naar Kopenhagen vertrokken om de begrafenis van baar vader bg te wonen Koning Edaard is wegens ongesteldheid zooals het heet verhinderd t Zou anders wel interessant ziJn geweest als hij bg de plechtigheid zgn neef Keizer Wilhelm weer voor het eerst bad ontmoet Misschien zou dit de gespannen verhouding tnsschen de twee vorsten ten goede zjjn gekomen Donderdag reden te Amsterdam voor het eerst de posttrams gewone tramwagens doch voorzien van een rood wit en blauw gekleurd bord waarop post staat die alleen postbeambten als passagiors opnemen Er ziJn 800 postbeambten in het bezit gesteld van een abonnement op de tram T Een jolig man heeft den redacteur van een anti semietisch blaadje te Gotha er leeljjk in laten loepen In een vleienden brief aan de redactie prees hg de verdiensten die het courantje verworven had door de burgerij eensgezind tegenover de republikeinen en sociaaldemocraten te maken en hjj sloot bij den brief een door hem vervaardigden lofzang op Bismarck in De redacteur die Ubho genaamd is drukte zoowel den brief als het vers in zijn blaadje af Maar tobn dit goed en wel verspreid was ontdekte bjj tot ziJn ontzetting dat Let vers een akrostichon was en de eerste letters van de regels te zamen te lezec gaven Ubbo is de grootste ezel van Gotha Da man kan zich vooreerst nergens laten zien Het strand van Muiderberg heeft jaren lang zwaar te Igden gehad van het woelen der Zuiderzee Op initiatief van den burgemeester van het plaatsje en onder medewerking van den dijkgraaf van de zeesluis en den hoofdopzichter der genie zijn thans opmetingen gedaan voor den bouw van een strandmnnr Het werk zal naar ons gemeld wordt f 100 000 kosten met den aanleg zal spoedig worden begonnen Hbl De Praisiache rechterlijke macht heeft onlangs de vraag te beslissen gehad of de leerplichtwet ook toepasselijk is op de scholen voor achterlijke kinderen Het geval deed zich voor met een meisje dat volgens het hoofd der lagere school waar zü geplaatst was niet mee kon en daarom door het choolbutaur naar een ehool voor ochtor Igke kinderen was verwezen Do vader beweerde echter dat het kind niet achterlijk was en dat hg niet kon worden gedwongen het naar een andere dan de gewone school te zenden Hü werd na wegens schoolverzuim vervolgd en iu alle instanties veroordeeld Beslist werd dat ook de hnipacholen onder de scholen voor lager onderwijs vallen en dat de schooloverheid beslist op welke school de kinderen thnis behooren Op klaarlichten dag is in de Haarlemmerstraat te Amsterdam een geldophaler door vier kerels aangerand die hem op den grond wierpen en trachten hem te berooven Gelukkig daagde er spoedig hulp op zoodat de aanranders er vandoor gingen Kongnen in overvloed 1 Dat het jachtveld op de Velawe nog ruiih Toorzien is van wild blijkt wel nit het feit dat bij een dezer dagen gehonden klopjacht niet minder dan 63 konijnen werden bemachtigd De horren verheugen zich er in als er eens een opruiming gehouden wordt onder het vernielzuchtig goedje Zaterdagavond werd door een windhoos van een zestal in aanbouw zgnde burgerwoonhuizen aan den lloogen Laarderweg te Hilversum toebehoorende aan de bouwers Waterman en Klein te Amsterdam de geheele kap afgeslagen Dat er kracht achter zat blijkt wel hieruit dat de kap een lengte bad van ongeveer 50 meters stukken van een tiental vierkante meters vlogen door de lucht en werden over een houtwol van vijf meter hoog geslingerd De langs den Hoogen Lsarderweg loopende telefoonlijn werd door de rondvliegende stukken hout doorgesneden Ook werd de voorgevel door de kap in haar vol medegeslenrd Het geheele geval is een schadepostje van eenige duizenden guldens Een Duitsch geheimraad de heer Muller heeft in tegenwoordigheid van den keizer een lezing over de ontwikkeling van de spoorwegen gehooden Wat hg alt de eerste periode van de spoorwegen mee deelde was dikwijls vermakelgk Zoo herinnerde hü aan een gezegde van von NagIer den Pruisiachen postmeester generaal die zich langen tgd met hand en tand legen den aanleg van een spoorweg van Borign naar Potsdam verzette Onzin riep hg uit Ik laat eiken dag een paar postkoetsen met zes plaalsen naar Potsdam vertrekken en er zit niemand in Nu willen ze nog een spoorweg maken Als zü hun geld dan volstrekt kwgt willen zgn laten zg het dan liever dadelgk het raam uitsmijten voor zj het voor zulke dwaze ondernemingen uitgaven Ook de bekende staatsman Thiers verklaarde zich in 1834 tegen spoorwegen üit Engeland teruggekeerd zei hij in de Fransche kamer dat spoortreinen als bezienswaardigheden van een groote slad op hun plaats waren maar als vervoermiddelen slechts in enkele gevallen van nut konden zga men moest het leven van zgn medemenschen niet met zulke dingen op het spel zetten Zelfzuchtiger liet koning August yan Hannover zich uit Ik wil niet dat elke schoenlapper en kleermaker even snel kan reizen als ik zei hg Een paar jaren later diende hem de kroonprins van Pruisen van antwoord BJ de inwgding van den spoorweg van Berlgn naar Potsdam in 1838 riep de latere koning Frederik Willem IV uit Geen menschelgke arm houdt die kar meer tegen I Dit woord is waarheid geworden Verleden jaar hebben de nitgaven van de PruisischHessische sporen voor de eerste maal eel bedrag van een milliard overschreden Hiervaj is meer dan de helft besteed aan de b z diging van een personeel van 412 000 man dus een aantal mannen dat de leden van hun gezin meegerekend overeenkomt met de 2 millioen inwoners van de provincie Oost Pruisen De rest van het geld is voornamelük gekomen ten bats van de Dnitsche ngverheid Stadsnieuws GOüDA 5 Februari 1906 Zaterdagavond toonde de heer W te Stolwök ons een ware curiositeit op het gebied van eieren nl een kippenei dat niet den gewonen vorm heeft maar geheel haakvormig is We kunnen het niet beter vergelgken dan bü den knop van een paraplu Op het eerste gezicht denkt men niet aan een ei daar ook d kleur van de schaal afwgkt van de gewone maar bü nadere beschouwing blijkt wel wat het is Het is zeker wel een weinig voorkomende vorm vorm van eieren De voorstellingen in de zaal Kunstmin van Lohoff s Kinematograaf trekken bgzonder lederen avond is de zaal uitverkocht gisterenavond zgn er wel een 400 teleurgesteld heengegaan daar geen plaats onbezet was 1 N g twee voorstellingen zallen plaats hebben 3gQste staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 6 Febr No 5811 f 10 000 881 3587 9105 en 10934 ieder f 1000 11760 13225 en 19892 ieder f 400 1588 9617 13740 17484 en 20519 ieder f 200 2418 4276 7032 9001 10880 13152 13275 14608 en 20270 ieder f 100 Prgzen van f 70 40 2676 5848 9097 11245 14087 17820 4 + 2732 5929 9106 11407 14158 50 311 49 6069 55 32 96 17909 85 2809 6115 9210 11626 14447 182 52 405 50 59 9368 51 14649 18304 526 3040 6361 90 91 77 57 63 3124 62 9402 11645 16004 18654 627 3277 6494 9550 56 62 18706 59 3341 6584 9646 11707 90 56 TA 3425 6783 9719 29 15388 18800 855 3551 99 20 11810 15409 42 951 3621 6869 34 12140 76 18903 53 31 7065 69 50 15762 22 97 37 7171 74 62 15844 19072 I1i 0 83 72 94 12203 53 19121 1230 3747 88 9833 12303 15922 38 1399 3817 7420 9911 8 16194 19234 14 50 1 1 57 31 21 16476 43 RÏ1 3956 7642 77 86 16585 19327 94 83 7821 10024 12564 16705 19408 15 1 87 42 72 12645 90 19589 50 4031 7988 10190 74 16849 19600 70 71 89 10260 12765 87 19760 79 4330 8025 89 12939 16963 20005 16ffl 58 35 10329 4 1 89 40 3 4 50 8269 47 13260 17138 74 74 ia 78 10499 13397 73 20320 8 11 8405 10602 13532 76 23 9fi 4691 8606 82 13647 17229 42 1749 4766 8719 10811 13770 17382 96 193 4875 49 41 13932 17638 20404 91 4942 8818 67 36 56 20612 9 9 9 1 5275 94 11037 93 90 80 373 5540 8913 11111 14021 96 20861 2493 5788 9010 11216 70 17704 20957 175 pCt 100 199 Amsterdam 30 Januari 1906 Volgens bet Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgr in de week geindigd 30 Januari door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende Minder Courante Fondsen Aand Golderscbe Credietver P Leendertz Co Car bsiiius Bank Ned Bank Halt aandeel Oude aand AmsterdumschèTIypb 150 130 220 20 pCt gestort Aand B iloaf6Che Hypb 10 pCt gestort s Gravenhaagsche Hypb voor Nederland 10 pCt gestorl s Gravenhaagsche Hypb v 118 108 180 90 183 335 85 Nederland volgestort tl Holland La Plate Hypb Nieuwe aand Nederlandseli Amerikaansche Hypb te Uithuizen 25 pCt gestort Aand Overgaulache Hypb 10 pCt gestort Oude annd Za d Holl Hypb 10 100 101 pCt gestort Aand Deli Langkat Tabak Mü Culluur Mg Tjepper Exploratie en Mgnboaw Mi Sumatra Serie A 6 pCt Crediet en Handelsvereeni 80 85 45 82 240 100 92 82 90 F 35 Aand ging Banda Aand Export Mg v b B van Leeuwen Co Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen V h W van Hoogenstraaten Co Inkomsten Oblig Mg tot expl van Rademaker s Koninklgke Cacao en Chocoladefabr Rotterdamsche Droogdok Maatschappg Tramweg Mü de Megerü Nationaal Grondbezit 10 pCt gestort Nationale Borg Mg 10 pCt gestort Nederlandsche Herverzekering Mg 10 pOt gestort Nederlandsche Llyzd 10 pCt gestort Opr F 165 Ongevallen Verzekering Mg Fatum 20 pCt gestort aand Javasche Cultuur My Nederlandsch Amerikaanscho Stoom vaart Maatschappü F 256 4 pCt Oblig Vereeniging tot Christelgke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland 95 Claims Verzekeringab Kosmos F 30 25 De Effectenvoiling van de Conttoissiebank zal gehouden worden op Dinsdag 20 Febrrari 1906 Afloop veiling dor Openbare Verkoo plng van Onroerende Goederen VEILING 5 FEBRUARI 1906 Ten overstaan van Notaris J J A MONTIJN te Gonda Perc 1 en 2 verkocht voor f 2410 Perc 3 verkocht voor f 1175 Perc 4 ait de hand verkocht Perc 6 6 7 en 8 verkocht voor f 5240 BEÏÏES VAK EOTTERDAM L K H K VRIJDAG 26 JAN 69 59 StaatsleeniTKjen PoRTDOii Oblig 3e Serie fr 050 3 96 74 Oblig 38 Serie fr 2600 3 RuSLiHD Iwang Dombr Obligatien 4 74 AziE Japan Obligatien 1899 4 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 Hypotheek BankenPandh idem idem 4 99 101 97 100 99 100 lOOV Pnndb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandh Stedelgke Hypb Pandh Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algern Groninger SoheepsHypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pnnd briefbank 4 99 Pandb Ned Seheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pae Hyp Bank f 96Vi 99 99V 98 100 Pandh Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothlir Eerste Ned Hypotheekhriefbank 4 Pandb Hollandscho Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandh ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 oorioegUeningen Itaub Oblig Zaid Italiaaiisohe Spw Mij A 367 Premieheninqen bthöiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijen Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Dtversen Mg tot Expl Laan van Meertlervoort 1902 89Vi VERSCHEIDENHEID Een Franfche vrouw die sinds eenigen tgd te Pitsbnrg Vereenigde Staten als modiste haar brood verdiende heeft ziclf dezer dagen op de Touraine ingescheept naar het oude vaderland De reden van die terugkeer is cunens De vrouw was n l nanr Amerika gegaan toen haar vader was overleden en men nergens de verwachte nalatenachap had knnnen toiugvinden Maar ziet juist een jaar na bet overlijden van den vader droomde de vrouw een merkwaardigen droom In haar slaap zag zg den doode dicht bü de oude woning een kistje begraven Hetzelfde droomde zg de volgende twee nachten Esn droomuillegster werd geraadpleegd wier advies natuarlgk luidde dat de vrouw den blgkbaar begraven schat moest gaan zoeken Wü W er benieuwd naar wat van deze onderneming bet resultaat zal zgn De zaak Qallay de diefstallen aan het Comptoir d Escomptn te Parü zal 26 Febr in openbare behandeling komen De medeplichtige van Gallay mdme Merelli die nog aldoor gehoopt had buiten vervolging gesteld te znllen worden werd zoo woedend toen men haar de dagvaarding voor de terechtzitting bracht dat zg die in stukken scheurde Dit had haar een nieuwe aanklacht op den hals kunnen balen maar haar verdediger mr Hesse heeft dat weten te voorkomen Voor haar straf moet zij echter de stukken weer aan elkaar plakken Wie gelooft dat het recht in Amerika niet slipt uitgeoefend en de wet niet strengelgk gehandhaafd wordt bedriegt zich groolelijks zegt De Vrge Hollander De staat Nebraska heeft een wet die het maken en roken van cigarettes verbiedt Een jongraensch die van buiten gekomen in Lincoln als daglooner werkzaam was werd door de gverige dienaars van Hermandad op heeterdaad betrapt Hg rolde een cigaret en voor dit strafbare feit werd hg door den rechter tot 50 dollar boete veroordeeld welke boete doar een daglooner zelden ruim van geld voorzien is bg nu uit moet zitten Enkele maanden vroeger stond een mil lionairveehonder in denzelfden Slaat terecht omdat hü 235 000 acre gonvernements landKomheind en dus wettig ten eigen batein gebruik genomen had Zoowel voor dergke als den arme is de wet in ons land gedacht Hg werd schuldig gevonden en tot 300 dollar boete en zes nar gevangenisstraf veroordeeld Dus een tiende va i eencent per acre boete Wie beweert dat rgk of arm hier straffeloos de wet kan schenden is mis en wie meende dat we de kleine vossen die den wgngaard verderven niet vangen zal nu hg ziet boe we het tabakagebruik straffen zgn oordeel wil wg zigen MAI JTELS roslumeseii Bloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD Veemarb te Rotterdam Maandag 5 Februari iqo6 Vette ossen en koeien goede aanvoer pryzen waren voor iste kwal 36 ade kwal 33 3de kwal a8 cents per half kilo Vetie kalveren redel aanvoer prijzen waren voor iste kwal 37 2de kw 18 3 le kw 25 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor ihte kwal 28 ade kw 27 3de kw 23 cents per half kilo Schapen en lammeren weinig aangevoerd Handel voor alles pnjshoudcnd Veite kalveren duur ADVEtVTEINTIi N Derde Aankon diging Bü vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d d 20 November 1905 is tnsschen ARIAANTJB MOL zonder beroep en WILLEM NOORDERMEER landboawer beiden wonende te Rockanje op vordering van eerstgenoemde uitgesproken scheiding van tafel en bed met al de gevolgen bjj de wet bepaald De Procureur van Eischeres Mr H P HERMANS Brielle 5 Februari 1906 Wild en Gevogelte Van af beden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendere Kcevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreorende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXELISG Poelier Oosteratraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 en Metaalpoetseztract merk HOOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SABDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannea ite kroon Verkrggbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bü N DE KRUIJFF VAN BlOMMLSTEIN S INKT is procfonderVindeiijk de BESTE en olkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLAND