Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1906

Zaterdag 10 Februari 1906 i o 0949 44ste Jaargang fiOüDSCHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOefoon Ut M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rciétot fl Ho St l e Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met HJtzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nfcimer V I F OJ N T E N ADVEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Burean vao A BKIAIÜNAN di ZOON FaUllsseme nt Hen drik Boon Bg beschikking vsn den EdelAchtbaren Heer Eechter Commissarie in bofengenoemd laillissement van 5 B broari 11 is bepaald lo dat de indiening der schnldvorderingen aan den Cnrator moet plaats hebben Tóór 9 MAART e k en 2o dat de verificatievergadering zal worden gebonden op ZATERDAG U MAART a s des voormiddagfc ten lOV oir in het Paleis van Justitie aan den Noordsingel te Botterdam De Carator Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFI Gonda 8 Febraari 1906 By genoegzame deelneming zal ondergeteekende een Cursus in Handtëekenen OPENEN voor jongens en meisjes Adres voor inlicbting en aanmelding Kragerlaan U G W BRONS MIDDE leeraar R H B S TE KIOO eeo goed oDderhondeo mmm schiit met INVENTARIS draagv 53200 K G Zeer geschikt voor labrieksgebrnik Te bezichtigen Dinsdag Woensdag en Vrijdag Olielnbriek WELGELEGEN Leiderdorp Fijnste Mélange geljjk Roomboter 48 c p pond MMT CADEAU Te GOUDA Wijdstraat 157 DRACHEN QUELLE HETAANSENAAMENOPWEKKENOl TAFELWATERJEVENS HEILZAAM VOOR LEVER EN MAAGZIEKTEnI NATUUR BRONWATER i 0STPER LITERfLESCHI5CÜil Verkrögbaar by M M BELONJE Jr Gouda DE OOEDKOOP8TE 1 DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAIIEIV zijn beslist die der Firma THE LADIES JOVHJ AL raot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAK OE CHILDRES S FASHIONS AHe mft koêtel HM Btjvoegael L Van allo in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATKONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar I bü MILLY SIMONS Den Haag Kiuletmodes met vele gratis geknipte pal f 0 75 Tot heden werden mijne kinaI druppels van Dr De Vrij tot allerlei prijzen verkocht wat aanleiding gaf tot vele onaangenaamheden Om daaraan een einde te maken heb ik den prijs van f 1 00 teruggebracht op 0 75 en is iedere verkooper verplicht zich daaraan te honden Chemische Fabriek van H NANNINS den Haag WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior üniivenbdrsthoning Ex ract wordt aanbevolen tegen Borftaandoeningen Kinkhorst Zware Verkoudheid Slijmhoest Borsfpijn Keelpijn Heeschheid Jenz UELIANTUE is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in grootto en kleine steden dorpen en gebncbten in Nederlajid Frankrijk Vuitachland Engehnd Amerika N d Indie Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz UELIANTHE werd 9 maal met Oond en 3 maal met Eere Medailles bekroond UKLIASTHE in flacons l 0 40 f 0 70 en f 1 UELIANTUE in doozen tabletten f 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veeratal B 120 ffourfo A BOUMAN Moordrecht ¥ mm Nieuwerkerka d IJsel A N v ZESSEN Scimnhoven B v WIJK Ottdevin r A 80I1EBR Haaelrecht P W v EDE Oudemater K va dbr HEIJDEN te Reeumjk P v D SPKK Moercapelle D v d STAK Wed J HdLST M KOLKMAN AHN VAN DER HtVOm Waddiniftveen P A uu GROOT A d JONGH Ou fc ater J P KASTELEIN PoUhroekerdam I BIKKER te Benichop WitAltSCHlUVIWC Laat U niet misleiden door i6fl S roa Het klooster SanctnPaula AbdIJ bestaat niet dun Slroup vnn geenerlel waarde P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEVERANCIER Plj CH RUM OITROKN ARAC BURGUNDY WerkrUabaar bij alle grotttert ttiltr ToortdiTiDdi DlrSli nn Dr VAN lUMEL ROOS HAIIMHM Het groote aantal zenuwkwalen T4nieii fboofd iUnKf totdftvopnifga nd fc toekCTeBTm peplwtto h MM nbt m ito faw fav wM og itMdi all mlddeiüD door d medlaob wvtomoluip uagevcnd Bant a 4 n aitama tIM koal er to dftt ilJ door tint bmlK oukon ▼ ft d B MtiTOiiug t a w g Htnalljk luiC i katd MM pbj ilolotUohe ontdekking gtduu b irft di dk bondord pro titBlut thuu oror d g hMlBw r U varbr ld IM en t r l l ilj Id wsteDHctMppBlIjk kring w hoogst D Ung t lUiig wekt toVMt MM eldud blijkt tp iijD voor da uu MiiawkwKlon llldonde monaênlieU g BeMvt M U nltffirwdon door dan gfweiPti fftlclttr vu QpzoiidbnU Ür Roniftll WetHnun toTUahofan n feanut p i n derrludlng opgedaan tn eano bO Unge uraktljk IMer wsKsehlBr v n h li M bmkI V rilM w rd B lKar oBgrac ilkM teff a4 rdelHd l aMdd UUka Bh BffiB Ml nedr ieder lit Hat daia geneaawijH wardan varkaUfk aalüttannda ranltftUa f fcm wi aa It BWkta looveei ingmng dat tmi aan daer dan aitvlndar gMaliMvaii warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kcra voorkomlai au lanetliig otnnai korUn tijd rcftda de Sle drnt TarBuhanen 1h Dit bork a bant nlat ftUaM TM ktt grwM f ¥ llek Tfirstaaubare TorkUrlngea omtrent bet vaxen dor nmawere tbarapfa an èa dMmada lalfa in wanbopige geTnllea verkrefen altwarklng maar ook vmdt men daarin watanaahappalljk r baudellngen nltde ui illa beltladcndiaaandete gt nepflwijee gavUd lUn isomada anowfr tal van gatnlfaebrlftao Tan hooggaplaktate eneeaknuJig iu onder welk f MiaMra imC dr fn aiN do pel kllniik U Parlja na RoMDanent tO Siatagraber med dr prakifaaartna ganaeibaer aaa kat Inajgen gHtloht a Charenlen Sanltltfratn Dr Cohn ta SteMin eroiimann nad tr arrend arta taJBhl Dr P Feretllar gantaihear dlraolatir vaa kat haipUaal ts Ag i Qshoinratk Br BabarlH kaataal Quir lad Edit Darset me4 ir laaaeitiier lffHtaur dar galv no lhtrApautlsobB larlabllai vaar laaaarUIdara tB rits SI Honoré 334 Coniul van Aichanbaeh me dr la Corru Dr Bif4baok arrsad aria i llrtalti iMhs lit Jechi m d ür ta Waenan Dr C eongavet taLa Farrlère Eura tid vaa daa QaaaaUCtatral d h t tt nlè iti Frankr k en vele auderau r rnnwKei l meer f nalnder ii edB n ia t a a aaA rf llj l n wdurvaD de kaDtaekaaen ilJn okroalaoha hoefdpt n aiigralaa aabalB bar pl a i blaadandring troataprUalbaarhtid itjaagaha d lafalaeahald lokBRtatlltB aanat an enbaba aU ka ti ia tm wnB apriiaa iwara iDfl ai lewi iwaiiÉaniiiivivi aar gwwiivHi nw I iwBkta viriwBkkiag aa tahaaiais HL 41 raeda endar genaaakudlta Bljft Mar door da bekend MMdafaM U MthoadIsgMii m koodvattrkau I atooHlool of laabAdea kaaa gaaM Mg f Iwriglng hanaar kwaal gareadaa all dia vrees KCTvelea ▼ r berMVic taiaütot ndaa habkaa vacaH Dh aaakaadaad aaaatli vaMaa nNaavMa ta M ba kaafï rt a Mt daUall h i i Rlkkarlapi in ankar wo tf i vaar da tafM irakkaada Ma aadar kat vMriMtM Hhliig Ia éa aarta M vaa aa uawaebllilield lU i n wdurvaD de koDtaekanen ilJn obroalaoha hoeTdpt n aiigralaa aabalB baaf pl a bleailandriKg troataprUalbaarhaid atjaagaha d lafalaeahald lokBRtatlltB aanat an enbaba aU ka ta tand verder alia ilrken dia door keroerte gatroSan ir daK B aclUd ii mb gavolgan dunw eala vtrlaaiaiagaa eavarMgaa tal aarakaa twara laaiMl awalMIk llUaa aUlflMW dar gawdabtaa Mt vaar iuttvit pl n plaatialllka n j b be ban deling gaireeat il wrlivpu elepiriaeeren a kritbellai b tn hel ilaiiea vaa baadaa aa voaUa ua al data drl aata a aatagó f il n T ala ook aan aage nMaJei lljdanda aaa blBakiaolit aa kraohtaiaaahatd OM aa laaadi lalfl aaa oa a laraeaaa ta veel at bat heafd ark a ea geaaUlijka raaetla wlUaa vewkoaa irardt dtiagaM aa gtradaa bet boven vermeldp werkje bab te aehalMi hetwelk op aaavMura kaaWaaa aa fraaao v ondan wordl door i vaa wlljdl laterdNHi ioof n XKBAX Ca HaillgaTH L r B vaa hamtby KOLfF ApaWka fc ia Kart Hi hX i h 1 iiftbij 4 tterdai VIrvclit LOMRY M l aKT OadagraolA UJ da Oaavd ivg V m Op da toBgaU bvgiaaaiBuh medlolnala tentoonatelllngla de Dr WalMaiaaB aolM BW de BMlU ho JnHl m t fltllrfr a tfdalllt bel v Mad bebbon en ten alotte alj dia vrees eTvelea ww rerachl Baaien ala HET adres voor degelgk en solied scboenwerk is beslist Het Noord BrabaDtscb Schoenen en LaarzenoiagazUn klp iweg e 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalsclioenen Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ÏSZ Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk onder de margarine soorten Heerlijk is haar geur Frisch en aangenaam haar zoete roombotersmaak Hoogfijn hare kwaliteit Uiterst zuiver en zorgvol hare bereiding Voedzaam gezond en voortreffelijk hare uitgelezen bestanddeelen Solo Is oonigl SCEOOmSEEÜIÏÏMl VAN DE Patent Gasgloellictat Hesulateur Slecht licht te veel ol te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts i 0 65 g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SEITEN EN l KOUSJES onovertrelbaar in lichtkracht en daarzaap beid Aanbevelend M M V LOOl DUBBELE BUTJET B 18 Teltn 117 EmOEFOTTANTSEE Ifeii wnrilt veroebt np t MEKK te letten DIT HIT lyiAeUIIII V11C H lUVËNSWAAY ZUNEN GORXNGHEM Deze THËËEN worden afgele rerd iii verzegelde pakjes van viji twee en een half en een Ned ons inet rermelding ran Nommer bd iPr s Toonden van neTenataand Merk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToering ran gS eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Li Gouda Drnk van A BRINKMAN Z Uulteulaiidscli Uverzicbl Bg den feestmaaltgd van den Doitscben landbonWraad hield de Rykskanselier een redevoering waarin hg dank betuigde voor de goedkeuring van zgne bonding in zake de quaestie van de duurte van bet vleescb aarmede hg meende niet alleen den la bouw maar bet geheele land te hebben dtend Het openstellen der grenzen brengt immers allerlei gevaren mede voor zoover de invoer van vee kon geschieden zonder gevaar voor bet overbrengen van veeziekten is het geoorloofd de noodige bescherming van wege de vee artsengkundige politie moet echter den Duitscben veestapel ten goede blgven komen Uen moet er naar streven zich ook van bet buitenland onafbankelgk te maken en den veestapel te verbeteren en daarom is de versterking van den landbouwersstand tegen welken de sociaal democratie bg voorkeur den stigd aanbindt de voornaamste taak der regeering Aan dezen plicht zal bg getrouw bljjven zoolang hjj de leiding behoudt en voor dit streven verzoekt hg den steun van alle burgerlgke partgen Zoolang de Dnitsche boer op zijn eigen stuk grond zit en een dragelgk bestaan heelt zal de sociaal democratie niet heerschen tusschen de Oostzee en de Alpen De Rgkskanselier eindigde met een dronk op den Duitscben landbouw en den landbonwraad Kolonel QMke heelt eergisteren voor de Berlgnsche schepenrechtbank terecht gestaan Hy werd beschuldigd van het jaar 1901 al voortdurend onbevoegd den titel Oberst a D ol Obersl te hebben ge voerd hoewel hem door een eereraad bet recht tot het voeren van den diensltitel en tot bet dragen van de militaire unilorra was ontzegd De beschuldigde verklaarde dat hg deze strafvervolging zelf heeft uitgelokt om te toonen dat hij nog steeds zgn welverdienden titel mag blgven dragen De uitspraak van den eereraad was gegrond op een kabinetsorder betreffende de eereradeu voor officieren in het Pruisische leger maar deze order was alleen door den koning geteekend en niet door een der ministers gecontrasigneerd en dus onwettig De ambtenaar van bet O U liet voorlezing doen van de keizerlgke kabinetsorder van 27 Febrnari 1901 waarbij de Keizer bepaalde dat op grond van de uitspraak van den eereraad den beschuldigde bet recht FEUILLETON 21 Frank werd driltig Hij vergat de belofte die bg Clara gegeven had om hunne verloving geheim te honden hg vergat alles behalve de verregaande onbeschaamdheid van Wardour s woorden en macieren Een recht waarop ik sta dat gij eerbiedigen lult antwoordde hg Het recht Van baar verloolde Crayford s kalme oogen waren nog steeds op bet tweetal gevestigd en Wardonr Toélde dit Nog een oogenblik en Craylord lOQ het recht hebben tusschenbeiden te komen Wardonr lag zich ditmaal dns genoodzaakt t kostte wat het wilde zgn hartstocht te betengelen Met gekunstelde beleefdheid maakte hg Frank tijne verontsohnldigingen Over zulk een recht als gij bezit valt niet Ie twisten zeide bg Wellicht zult ge mij willen verontschaldlgen als ik n zeg dat ik aen van de onde vrienden van Miss Burnham ben Mijn vader en haar vader waren buren Wg hebben altyd als broer n luter omgegaan tot het voeren van den titel kolonel en tot bet dragen van de officiersuniform moest worden ontzegd De beer QMks JM klaarde hierop dat bij ziub indertp in Mantsjoerge bevond en dat hem officieel nimmer eenige mededeeling was gedaan van de beslissing van den eereraad De keizerlijke beslissing van 27 Pebr 1901 boorde hg hier voor bet eerst Na een uitvoerige juridische uiteenzetting eiscbte het O M ten slotte tegen den beschuldigde een hechtentsstral van vier weken De verdediger pleitte vrijspraak en de rechtbank sloot zich bg diens argumenten aan Kolonel Gftdke werd vrggeaproken en de rechtbank erkende dat hg gerechtigd is zijn titel ook verder te voeren Het Liberal Magazine geelt een statistiek van de verkiezingen in EngPland waarin ons trelt dat er nog verschil wordt gemaakt tusschen conservatieve en liberale unionisten Brengen de Schotsche universiteiten en de Orkneyen Sbetland eilanden geen verandering in hun oude alvaardiging en dat is waarschijnlijk niet het geval dan zullen er in het Parlement zitten 158 unionisten van wie 180 conservatieven en 28 liberale unionisten tegen 334 en 68 na de verkiezing van 1900 Al is nominaal CbamberUin nog de leider der liberale unionisten en Ballour der conservatieven en bnbben beid partijen nog hun eigen organisatie de strijd over de handelspolitiek heelt de grenzen verflauwd Misschien wordt straks de partggroepeering veranderd en zal protectionistisch ol niet de nieuwe onderscheiding wezen Het bericht dat Chamberlain met zijn volgelingen in het sociale de Tory democratie van Disraeli en Rudolph Cburcjiill gaatvoortzetten is ook een aanwgzing dat de liberale naam bü deze unionisten afgelegd zal worden Fejervary heelt in een interview verklaard dat de ware oorzaak van de erisis in Hongarge was de poging der coalitie om de wettige soevereine rechte van den Koning met belrekking tot het bestuur en do organisatie van het leger te beknotten en ze nlhankelijk te maken van wisselende meerderbeden in het parlement Het recht van den Rijksdag betoogde Fejervary verder was ten deze door de wet beperkt tot het toestaan ol weigeren van legercredieten en het stemmen over het jaarlgkscbe recruten contingent De coalitie hongerde echter naar sonverelne macht Zelfs de president van een republiek zon intusschen niet berusten in zulk een besnoeiing zgner Frank liet hem niet verder uitspreken t Is genoeg viel hy hem ia de rede Ik had ongelijk ik verloor mgn bedaardheid Neem t mij niet kwalijk Wardour zag hem met Houdt ze veel van n f Frank barstte in lachen uit Beste vriend I zei bij kom op onze bruiloft en oordeel dan zelf 0p uw bruiloft komen f Toen bg die woorden herbaalde wierp Wardonr een blik op Frank dien Frank daar hg bezig was zijn knapzak vasttebinden niet opmerkte Maar Crayford zag t en Crayford s bloed verstijfde De woorden die Wardonr tot hem gesproken had toen zjj alleen waren in verband brengende met de woorden die daareven in zijne tegenwoordigheid gewisseld waren lieten voor Crayford geen twijfel meer over Eéne gevolgtrekking was er voor hem slechts nit te maken De vrouw die Wardour bemind en verloren bad was Clara Burnham De man die hem haar ontroofd had was Frank Alderslay En Wardour waa tot die ontdekking gekomen sedert zjj elkander t laatst gesproken badden God zg gedankt I dacht Orsytord bet lot heeft hen van elkander coDstitutioneele rechten en functies Ue Petit Parisieu van Dinsdagmorgen bevat het volgende berichtje over de Marokkaanschu kwestie De conferentie van Algeciras loopt naar haar groote week die waarin de kwestie van de politie onder de oogen gezien zal worden Wij hebben opnieuw getracht het oordeel te vernemen van politieke en diplomatieke kringen over de mogelijke oplossingen Men is op het oogenblik optimistisoher dan acht dagen geleden men oordeelt dat Duitschland bewijzen van goeden m gegeven heeft en zgn wenscb lot verzodniug aan den dag gelegd heeft De besprekingen van de üeeren Regnaalt en Tattenbath die welke men toeschreef aan da heereh Révoil en Radowitz zgn uil de lucbt gegrepen is ons gezegd hebben veroori fd üen iitslng der debatten met goede U tegemoet te zien Alles samen genomen gaal het er naar onze iniichtiugen niet om in Marokko een Europeescbe politie te vestigen een orgaan van Ëuropeesch toezicht dat zich boven het Machzen zou stellen De eerzucht is minder groot Men zou willen dat de Sultan met behulp vau d e nieuwe hiüpbrocnen die de diplomatie hem verschaft ee zuiver Marokkaanache politie zou vestif 9 net een Ëuropeesch kader Voor de ilitMiqg van dit kader zou Klankrijk de overheerschende positie vragen daar dit voorrecht de bgzondere positie van Frankrijk in Noord Afrika zou eerbiedigen Men zou er zoodoende toe geraken uitbreiding te geven aan een instelling die reeds bg het machzeu in werking is daar er zich een Fransche afdeeling bevindt samengesteld nit enkels onzer officieren Aldus is de laatste formule die ingang gevonden heeft in onze diplomatieke kringen Men meent dat zg kan dienen tot tekst voor een transactie en de goede gezindheid van de Fransche regeering eenerzi ds de zachtere toon van verscheidene groote Dnitsche bladen anderzijds geven reden op een vreedzame oplossing te rekenen die goed opgenomen zou worden door Europa Alduf de Petit Parisien over den toestand van bet oogenblik Er is reden te gelooven dat het blad in dezen goed ingelicht is Daaron geef ik n hier den volledigen tekst Het schijnt dat voor de conferentie te Algeciras bet kritieke oogenblik nadeit Ieder kent de opvatting van Frankrijk die geheel en al steunt op i e verklaring van ministerpresident Bouvier in de Kamer gescheiden I Frank gaat mede met de vertrekkenden en Wardour bljjft bij mü achter Nauwelijks had hjj die overdenking bij zichzelf gemaakt Frank s ondoordachte oitnoodit Ing aan Wardour was pas even door hem herhaald o bet gordgn voor de tnsschendeur werd opengetrokken Kapitein Helding en de officieren die met de expeditie zouden meegaan kwamen door het hoofdvertrek om de hut nittegaan Toen by Crayford geWaar werd bleef kapitein Helding staan om hem aaotespreken Ik heb n een ongeval medetedeelen zei de kapitein waardoor ons getal met een vermindert Mgn tweede luitenant die met ons mede zon gaan beeft een val op t gn gedaan Kaar het verhaal van den bootsman te oordeelen vrees ik dat de arme vent zgn been heeft gebroken Dan zal ik zgn plaats innemen riep een stem vani het andere einde der hut Iedereen keek op De man die zoo sprak was Richard Wardour Crayford kwam terstond tusschenbeiden met eene hevigheid die allen die hem kenden verbaasde Neen zeide hg Qg niet Richard I gg niet 1 Waarom niet f vroeg Wardour luide Ja waarom niet P voegde kapitein Helding er by Wardour il juist iemand die Tin maar niemand weet nog iets van bet gezichtspunt van Duitschland daar zgn gedelegeerden steeds op instructies uit Berlg n wachten Tot dusver toonden de Franschen in alle Marokkaansche qnaesties een in bet oog vallende en zeer gewaardeerde bevoegd beid en streelden slechts naar de behartiging van belangen vau Marokko en de mogendheden door belangloos op te komen voor de open deur waardoor zü bjj de mogendheden de overtuiging vestigden van hun goede trouw Daarvan was bet gevolg dat de gedelegeerden voortarbeidden aan het werk der hervormingen met den eenparigen wenscb om tot een goed einde te geraken de vrees der mogendheden voor hunne belangen verdween eu er ontstond een meeningsvoorkenr ten gunste van Frankrijk Alle mogend heden begrijpen dat de hervormingsarbeid zonder vrucht zal blgven indien de ordo niet wordt hersteld die Frankrijk alleen knn verzekeren Nn is de vraag te weten ol redenen buiten de belangen van Marokko eu de mogendheden om de eenige mogelijke beslissing znllen vertragen liet denkbeeld om het handhaven van de orde aan den Sultan op te dragen wekt de algemeene lachlust daar diens gezag zeer beperkt is Alle andere oplossingen dan die om aan Frankrgk een mandaat toe te vertrouwen worden beschouwd als onuitvoerbaar en nadeelig voor de Europeescbe belangen Dit is de opvatting der gedelegeerden Het stilzwijgen en bet voortdurend uitstellen van Duitschland drukken zwaar op do conferentie die streeft naar een flinke erlg ke oplossing ten bate van Marokko en de mogendheden zonder de eigenliefde van dezen of genen te kwetsen w Het nieuwe Italiaansche ministerie is gevormd Sonuino treedt als minister van binnenlandsche zaken en president van den ministerraad op Tot minister van buitenlandsche zaken is benoemd de markies de Guicciardini en afstammeling nit een der oudste patriciSrs lamilies in Toscane een beslist voorstander van de Triple Alliantie hg wordt daarom in Doitschland en Oostenrgk voor den meest gewenschten minister van bnitenlandt che zaken gehouden Het ministerie is overigens zooals te verwachten was na de sfe nming over de motie vau vertrouwen in het kabinet Fortis allermerkwaardigst in z n samenstelling Naast conservatieven als önicciardini en Sonnino vindt men er den radicalen algevaardigde Sacehi en den republikein Pantano in Wat zou minister Posadowsky wel zeggen van een republikein als minister in een monarchie f groot nut kan zgn op een langen tocht Hg is volmaakt gezond en is de bebte scbntter onder ons Ik stond al op t pont het hem zelf voortestellen Crayford verloor ditmaal den gewonen eerbied voor zgn superieur uit het oc g Hg betwistte luide de gevolgtrekking waartoe de kapitein kwam Wardour heeft het recht niet zich clf aantebieden hernam hg Er is bepaald kapitein Helding dat t lot zou beslissen wie gaan en wie blgven moet En het lot heelt beslist riep Wardonr nil Denkt ge dan dat we weer zullen giian dobbelen en aan een officier van de Zeemeeuw do kans gen n een olflcier van do Zwerver te vervangen f Er is een plaats opengeviillen op uns schip niet op het nwe en wg hebben t recht die plaats aantevullen naar onze eigen verkiezing Ik bied mg aan mgn kapitein vindt het goed Wie beeft dan nog het recht mg hier te houden t Zacht wat Wardonr zei kapitein Helding Iemand die gelgk beeft behoeft zich niet zoo driftig te maken Hg keerde zich weer naar Crayford Go zult nu toch moeten toestemmen ging hg voort dat Wardour ditmaal gelgk heeft Wordt vervolgd