Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1906

Staatêlfentntfen PoRTooAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59B Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 EüsnsD Iwang Dombr Obligation 47 961 AiiK Japnn Obligation 1899 4 74 CoLimBu Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 iv 24 i Bi pot ieekBankett Pandb idem idem 4 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Sledelgke Hypb 4 99 Pandb ütrecbtscbo Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Ziiid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 lOO iPandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Uypü 4 101 Bewijzen van Dcclgor Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Xed Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Iljpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 11 10 Spoorweyfeeningen Itame Oblig ZuidIlaliaansclieSpw Mg A 367 PremielêenitK fin bui ais Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart Maatschappijeit Aand Holland Gulf Slv Mg 35 Diwrscn Mj tot Kx il Laan vanMeordervooit 1902 89 11A TKLS € osUi8iu soii ilo IS M worden van al heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERl liMD Als minister van oorlog treedt op de bekende generaal Baldissera die tot 1866 ofScier in Oostenryksclien dienst was en die na de nederlaag der Italianen bg Adaa in de Ërytbraeiache kolonie door zjjn flink optreden de ramp verkleind en de Klhiopiërs verdreven heeft Sonnino beelt wel zt n best gedaan om zti kabinet niet alleen nit leden der meest niteeoloopende partyen saam te stellen maar het tevens te doen bestaan uit de meest bekwame vakmenscben die h j krggen kon De minister van financién Lazzatti wordt voor een der beste financiers van Ilalié geboaden de repnblikein Pantano die als minister ven landbouw optreedt i een bekend staats ecoDoom en socioloog Maar de vraag is hoe lang ondanks deze verscheidenheid en bekwaamheid het kabinet Sonnino het zal uithouden Het samengaan van twee uitersten levert altoos groote bezwaren op en dit is vooral op het oogenblik voor Italië het geval Daar toch ligt nog altoos de spoorwegwet die roods tot zooveel onaangenaamheden aanleiding gaf en waarover de mecningen van couservalieven en linkerzyde zoo ontzettend uiteenloepen Die spoorwegwet waarin het recht van staking verboden wordt en maatregelen voor scheidsrechteriyke beslissing over grieven genomen worden kan na alles wat in de laatste jaren gebeurd is niet meer worden ingetrokken zonder meer Met belangstelling kan daarom hetregeoringsprogram van Sonnino worden tegemoet gezien Verspreide Berichten Frankrijk De minister van oorlog heeft commandant Caignet die in een brief aan den afgevaardigde Lasies genoraal André van valsehheid beschuldigd had in de Dreyfaszaak met dertig dagen arrest gestraft Niet alloen de ondorzeesche boot is by de aanvaring te Toalon beschadigd maar ook de kruiser Het schip maakte zeis water DuiTSOIlLiSD Pruisen had op 1 Dec 1905 37 raillioon inwoners De Vereenigde Staten en Duilschland kunnen het niet eens worden over evn handelsverdrag niettegenstaande men al geruimen tyd aan het ondorhandelin is geweest Men vreest dan ook niet ten onrechte dat Dnitscliland met 1 Haart a s prohibitieve rechten zal heften van verscheidene Amerikaansche artikelen een Dnitsch Amerikaanscha larievenoorlog mitsdien EsUBI iND In Covent Sarden heeft men oenige reliquièn verkocht Een haarlok die Nelson vóór den slag bg Trafalgar aan lady Hamilton zond bracht 72 gulden op Een haarlok van Napoleon op St Helena slechts oven f 20 Daarentegen oen paar oude koasen van koningin Victoria 30 gulden ZWITSERLAKU In den Groeten Raad van Bern zal vandaag worden geïnterpelleerd over de maatregelen welke de kantonnale rogoonng denkt te nemen tegen de Duitseho officieren die fotografische opnamen zonden hebben genomen in de Jura en langs de bVanschZwitserscho grens OOSTISKIJK HONUIRIJB Inzake de Oostenrgkscho kiesrechthervorming besloten de Uuitsch Boheemsche afgevaardigden elk voorstel te verwerpen dat geschikt zou zgn om een Slavische meerderheid in het parlement te vorkrggen Men vreest in de kringen der oppositie dat nu andermaal de voorstellen der coalitie door de kroon verworpen zgn Hongarye weldra geheel autocratisch zal worden geregeerd Eon vredelievende oplossing van de crisis schgnt verder dan ooit verwgderd Rusland In tegenspraak met de berichten van Gaston Leroux aan den Matin over een betere toekomst die voor de Joden in Rusland zou aanbreken is de mededeeling van de Times dat de beperkende bepalingen voor het verbiyf der Israëlieten te Moskou thans met de uiterste gestrengheid ten uitvoer worden gelegd on dat een groot aantal hunner de stad is uitgezet Te Wilna moet iemand zgn aangehouden die door de revolutionnairen was aangenomen om Witte te vermoorden BINNENLAND STATEN GENËllAAL i H s I e u im b k Zitting van Donderdag 8 Februari Zonder U ofdel ke stetumiug worden de bogrootmg ran Oorlog en de véitiiigbeg rooting arngenomen eTenalu de oaiiT ailing soorlogi be troo ing snelvuurkanoDnen I B de TervolgeoB in behandeling komende I begrooting voor Waterataat meent de beer Breebaarfc o dat de tjjd na wel gekomen ia om tot een b in van oitroering fan de Zaïderzee dempinff over te gaan De heer Htork besjireekt ae kw ie der 3taatsexi loitati van sp forwegen üy w at er op dat aan deze zyde van het Binnenhof niets gebleken is va i ten neiging tot naaatin van spoorwegen maar met het oog op hetgeen m de Tweede Kamer staat te gescbieden richt hji een waarHchnwend woord tot den minister Haa t IS er b de zaak met omdat er b naastiiii na 1915 iu etk geval minder is te betalen dan voor dien tgd De raints er van Waterstaat antwoordt de verschillen Ie redenaars dat de plannen in zake het bevaarbaar maken van de Maas in Limbarg nog niet uitgewerkt genoeg zyn om reeds uu een wetsontwerp in aitzicht ie siellen en in elk gevat ovei eenstemming met België moiit z n verkragen dat in zake de Zuiderzec lemping noi niet vaststaat dat de onderneming ook economisch aan te bevelen zou ihÜn hetgeeu nog bestudeerd moet warden dat de hooge waterstand m weatelyk Brabant gebleken is niet een gevolg van de verlegging van den Maasmoud te zyn maar van or rvloedigen regen en de kosten daardoor ontstaande door belanghebbenden rroeten worden gedragen de Hiaat alleen verantwoordelyk blijvende voor de meerdere bemaliiigako ïten die het gevolg zyn van de Mnasmoodwerken en ten slotte dat h de wenscheiykbeid van betere bezold ging van commiezen der telegraSe tal onderzoekan De begiüottug wordt z h s aangenomen Aan da orde U de begrooting voor L a n d b o u w waarby de heer Stork de Ongdval enwet en haar toepassing besprekende het o a afkeurt dat zy die by de haudeUafdeelmg van een ondernem ng werkzaam zyn buiten de Ongevallenwet vallen Even onbillijk acbt hg hec dat volontaire niet in de voor leelen deelen Ook d voorwaarden wparonder de geneeskundige behandeling pla its neeft beboeven w iziging Tenopzichte van de ztektev irzekering bepale de wet er zich toe minimum e acheu te stellen waaraan particuliere ziekenfondsen moeten voldoen en daarnaast een liyksfond te stichten De miuister van Landbouw de heer Veegeus zegt dank voor de gunstige ontvangst van het nieuwe departement Landbouwraden keurt spr niet in alle gevallen af Mocht hy een ontwerp Iandbonwraden ludieuon dan zou het e n provinciale vertegenwoordiging scheppen waiirby den boeranbondea groote invloed zou worden toegekend De aanstelling van een rykslandbouw consulent te Londen wordt overwogen De bezwaren tegen de Ongevallenwet zal spr gaarne overwegen maar voor alles moet de ziekteverzekering gaan Particuliere instellingen zal by dit laatste het leven uiet onmogelyk worden gemaakt De begrooting voor Landbouw wordt aangeuomnn By de begrooting van Koloniën protesteert de beer van Wassenaer tegen de bekende uitlatingen van dr Paasche in den Dnitschen Hyksdag nopens onze ambtenaren m de O st De minister van Koloniën sluit ztch geheel aan by die woorden De heer van Houten vermoed dat dr Paaache particulieren handelaren advokaten enz die wel iu de Oost ryk worden verwarde met ambtenaren De begrooting wordt aangenom n en de vergadering scbeidt tot nader byeenroeping Gemeng de Berichten Men moldt aan de N R C To Koewacht is door den rechter van instructie van Gent den controleur der invoerrecliten en eenige gendarmen oen onderzoek ingesteld naar den traaduleazen invoer va sacharine Ëen persoon die er van verdacht werd geholpen te hebben zyn adres was op den zak sacharine vermeld is ook or r de Nederlandsche grens gevlacht Ken bg de handje gestraftHet tooneeltje spoelt te Amsterdam Twee jonge dames stappen op de tram die binnen in geheel bezet is £ r in nog maar één zitplaats Ga jg maar zitten fluistert de eene een bg de bandje de ander toe aje zult zien dat ik my wel red Tegelyk stapt zp mee binnen en brutaal op een beer van middelbaren leeltjjd toe Hé meneer Jansen boe aardig dat ik u weer eens zie Hoe gaat het f Ik zou a haast niet gekend hebben Ot ik aw plaats wil hebben f Heol graag U is wel vriendelijk Dank Q wel Ik ben werkelgk erg moe De heer die een oogenblik verbouwereerd is opgestaan ziet zgne plaats onmiddellyk ingenomen door de bom volkomen onbekendo dame die al triomUotelyk lacht over haar walgeslaagde list Maar meneer ook niet mal laat zich maar z6ö niet v n zyn plaatsje berooven zonder zich een kleine wraak te gannen en met een allervriendelgkst gezicht Gat Toontje ben jg het P ik had zoo ganw geen erg in je Hoe gaat het je in je nieawen dienst Je bent een heele dame geworden Na ik zal de groeten maar aan mevrouw voor je doen Met die woorden neemt meneer gelaten plaats op het platform De jongedame vindt bet na in eens niet aardig meer in de tram waar ieder haar tbans aanziet voor een mooi opgedirkte dienstbode Uit Stockholm wordt gemeld dat bet weidereclit der Zweedscbe Lappen in Noorwegen misschien de aanleiding zul worden dat een scheidsrecbtertgke uitspraak overeenkomstig bet Karlstadsche verdrag wordt nitgelokt Dit is oen der aangelegenheden die nift voor bet Haagsche bof komen maar door f n afzondorigk scheidsgerecht uitgemaakt moeten worden In een zijstraat van den Amsterdamseben Htrautweg te Ulreclit is gisterenavond een kriaapj van nog geen Irie jaar dat alleen in buis was op een giigeven oogenblik mul de kachel in aanrakiüg gekomen Het gevolg was dat de kleertjeaön brand geraakten en de kleine deerlyke pniudwonden opliep De liuid was op verschillende plaatsen verschroeid Niettegenstaande een zorgvuldige behandeling in het Ziekenhuis is bet kind onder vreeselgke smarten bezweken U D Dinsdag ivond w jrd d j smid A G bewusteloos en zwaar gewond op den grond liggende gevonden nnbg den ingang in zyn smedery aan de Wiekstraat no 7 te Rotterdam Achter in deze smedorg heeft bg een slaapgelegenheid waar hg gewoon is den nacht door te brengen in plaats van in zgn gezin De deur van de smedorg werd door de buren en een vrouw die met couranten loopt open gevonden en toen men den zwaar gewonden man vond werd onmiddellgk de politie gewaarschuwd die hem naar het Ziekenhuis het overbrengen öisterraorgeu was hy eenigszins bg kennis doch mocht niet gehoord worden wegens den gevaarlgken toestand waarin hg verkeert Bg de zware verwondingen die den smid A ö aan voor en achterhoofd blyken toegebracht vermoedelijk is ook zgn schedel gebroken heeft men waarschgnlyk gebruik gemaakt van een houten hamer die aan weerszyden mot bloed b v ekt nabg den verwonde op den grond liggende gevonden is Hoewel nagenoeg vaststaat dat hier aan een aanslag op het leven van don smid A G gedacht moet worden is diefstal de drgfveer niet geweest Er wordt niets vermist en de verwonde had zgn horloge op zak toen men hem aantrof Tot dusverre is er niemard gearresteerd maar er zgn verschillende heden geboord N R Ct De vereeuiging van sigarenfabrikanten te Giomngeu heeft aan de Kamer van arbeid aldaar een a hryven gericht waarin wordt medegedeeld dat de heer ylstra ook thans nog genegen is de vroeger door hem toegezegde Icons verbooging welke reeds vermeld is toe te staan doch dat hy niet voornemens is meerdere eischeu m te willigen V rder wordt in dat Bchryven medegedeeld dat de patroons indien de Kamer zulks mocht willen genegen zgn tot eene samenkomst doch niet met het bestuur der federatie omdat die ala eigenaar van een ai gare o fabriek de Pio lier te Groningen niet onparty lig genneg is om ah vertegenwoordigers van de sigarenmakers te kunnen optreden Woensdagavond hielden de Oroniugsche sigarenmakers eene vergadering Ër werd beslotan aan de Kamer van arbeid te berichten dat de federatie naar aanleiding van het schryvea van de patroonsvereeniging aan de Kamer van arbeid geen verdere voorstellen zal doen doch het resultaat zal afwachten ran de onderhandelingen tusscben Kamer en patroons N Gr Ct £ en ilaap wandel aar De Groenmarkt te Zutphen is Woenid nacht in rep en roer geweest do r een gelukkig zeer ongewoon voorval Door de politie werd moord en hulpgeschreeuw gehoord dat van een der daken scheen te komen En werkelyk Qntdekte men daar een jo igen die in nachtgewaad op den nok van een dak zat en uit alle macht om holp riep Bet WM een gevaarlyke positie waarin sich de jongeman bevond en de taak van de politie om dez n behouden naar beneden te krygen vereischte veel bele d Het mocht haar met de inmiddalfl uit den slaap gewekttn vader gelakken den iongen man veilig en beliouden van het dak naar beneden te krygen waar al spoedig bleek dat men met een slaapwandelaar te doen had Toen hy wakker gemaakt was kon hy zich van het gebeurde niets herinneren Geplaagd door akelise droomen had hg de vlucht genomen op et dak Door zyn noodgMchreenw waren vela de omwonenden wakker geworden Het waa eenvreemd schouwspel de bewonen en profondnégligé voor de ramen te zien staan en denjongeman in hetzelfde koatnnm op den nokvan het ddk Zutph Ct Eergisteren verscheen te Londen voor den politierechter een vruaw met name lohanna Botha geboortig uit Nederland Eenige jaren geleden liet zy van zich spreken door zich nit te geven voor de vrouw van Philip Botha een der Boerengeueraala Nn stond ze voor den rechter omdat zy in het werkhuis waarin zij opgenomen ia weigert haar taak te volvoei n De rechter mocht zeggen wat hü wou zeide de vrouw ze gat er nie s om Za zal als onrerbeterlyk naar den strafreohUr verwezen worden Te Keulen is de politie bezig een zeerduis r tere zaak te onderzoeken Zondagavond kwam in een klein hotel een net gekleed vr mdeling aan die opgaf e n ingenieur üt Brussel te zijn en den waard verzocht een belangrgk bedrag iu geld voor hem in bewaring te nemen Tevens gaf by zyn wensch te kennen dat de waard hem den vaigenden d naar Brussel zou vergezellen Maandag ging de vreemdeling die vrij verward sprak vroeg uit en keerde nitt terug De politie werd g waarichawd die den uchtergela en koffer in beslug nam en daarin effecten ter waarde van 100 000 Mark vond De tweede druk is verschenen van de handleiding voor de Tiu Jitsu de kunst van zelfverdediging van de Japanners Deze kunst bestaat behalve uit de kennis van de meest kwetsbare plaatsen van het menschelyk lichaam uit een reeks listige handgrepen die haast alle ten doel hebben de tegenpartg zoo vaat te grgpen dat by zich wel gewonnen moet geven daar de minste beweging hem onduldbare pyn veroorzaakt of een arm breekt Er zgn van die trucs die ala een schooljongen ze uithaald gestraft zouden worden met eeu flink pak alaag wegens valsehheid Beentje lichten is een van de meest geliefkoosde kunstgrepen van den Japanner polsen verdraaien en ellebogen naar den verkeerden kant doorbuigen vindt ook ruime toepassing Van een esrlyk vechten zonder geuiepigheden en kunstjes is nergens sprake Het enige doel is de tegon lartg zoo gauw mogelijk eeniga gowri htju ie verwnngen Een onverwachte trap tegen de knie waardoor deze uit het lid schiet wordt biiitengetvoon geroemd De bui emeestir van SitturJ waarschuwt tegen een in verschillende lokale bladen geplaatste advertentie betreffende een 3 pCt a premieleenmg in de Limburgsche VVttta Kruisleening waarvoor aandeelen te bekomen lyn by Vreydeuber er te Sittard Deze Vreydenberger is en oneervol ontslagen brievengaarder en van eeu Limburgscbe Wttte Kruisleening is den burgemeester niets bekend In het groote circus iu Lissabon vertoonde juffrouw Maurica de Thiers uon Pargsehe kunstenmaakster hut rad des doods Zg zon op een automobiel een rechtop staandec hoepel rondrazen zooals dat al i enige jaren te doen gebruikelgk is in groote kunstenmakersgelegenhedeii In het groote circus te Lissabon waren wel 4000 raenschen Ook de hertog van Opoito was onder de kgkera Mauricia is bg deze kuiiöl verrichting met haar automobiel buiten de baan gekomen Zg beeft haast al haar beondtjrcn gebroken zoo werd ze togen don grond gesmakt Dood was zg niet Rjuir er is geen hoop dat zg er het leven afbféïïfL In Lissabon hoerscht groote verontwaardigiïïK dat zulke gevaarIgke vertooningen niet veVtmden zgn Als er in het vervolg d tvelgke en nog gevaarlgker vertootiingen wolden gegeven zallen de Lissabonners vermoeden wy toch wel niet nalaten weer te komen kyken Waarom zou het publiek te Lissabon beter z jn dan elders In de w k van 28 Jan 3 Febr bedroeg het getal iKerklooze diamantbewerkers te Amsterdam 9tl tegen 79 in de vorige week Een tjalkschip geladen met kunstmest is Woensdag op het Enkhaizer Zand gestrand Daar bet weer kalm is zit het schip niet gevaarlgk De schipper wees voorloopig alle hulp van de hand hopende met eec hoog tg weder vlot te komen Twee botters blgven in de nabyheid voor het geval dat de wind opsteekt Uit Den Haag meldt men Gistermiddag om vier uur brak op het Plein vlak voor het Departement van oorlog éea boom middendoor hoewel er betrekkelyk weinig wind stond Met hevig gekraak stortte de kroon van den boom met een gedeelte stam neer op een stilstaande electrische tram na eerst den werkdraad doorgebroken te hebben Bg bet breken van de stroomgeleiding vertoonde zich een viotetkleurige lichtstraal als een hevige bliksemflits Van alle kanten werd door trampersoneel eo omstanders gewaarschuwd om halten het bereik van den draad te blyvea dia over de straat slin gerde PersoonlQke ongelukken kwamen niet voor doch een gedeelte van den dienst ondervond vertraging Bö de weduwe H te Woudenberg Dtr kwam dezer dagen oen vreemdeling die haar verzocht of zy hem haren zoon met paard en wt gen wilde meegeven om goederen af te halen aan het station Woudenberg en die te vervoeren naar Zeist Zg voldeed daaraan en gaf hem ook nog f 4 50 welke by voorgaf op dat oogenblik tekort te komen Aan het station gekomen verzocht de vreemdeling den voerman even te wachten omdat hQ in de buurt nog een bood schap had te doen Hy is echter niet teruggekeerd men meent dat hy in de richting van Scherpenzeel is verdwenen Hoogst bevreemdenJ is het plotseling verdwynen van een pas gehuwden man te Hannover nl den kantonrechter van Bremerhaven dr D V d Meden Hp vierde op 20 Jan jl aldaar zyn bruiloft en begaf zch des namiddags met zgn jonge vrouw naar Hannover waar zg m Hotel Boyal hun intrek namen Twee dagen later ging hy e avonds even uit om aan het po fckantoor per telefoon kamers te Hildesheim te bestellen maar is sedert spoorloos verdwenen Daar geenerlei reden beken is verdiept men in gissingen De politie heeft zyn signalement bekend gemaakt üiï 200 mark uitge oofd voor intirhtingen die van beteekenis zgn De justitie te Maastricht gesteund door een sterke politiemacht heeft andermaal een inval gedaan in de speelclub te Vaals e i op heeterdaad een veertigtal spelers betrapt die zich aan hazardspel door middel van de roulette schuldig maakten De roulette werd in beslag genomen en do leider vnnhet speelhuis de Hongaarscho graaf Szary krachtens de Vreemdelingenwet over de grenzen gebracht Krachtige politiemaatregelen zgn door don procureur generaal te s Hettogenbosch genomen teneinde herhaling te voorkomen Verleden week werd iu het Raxthal Stierraarken een meisje om t leven gebracht door zooals men eerst vermoedde verkleede mannen Thans is gebleken dat het twee Weener vrouwelijke koffiehuisbedienden zusters waren Zjj zyn zondag te Weenen lu hechtenis genomen De vermoorde was keukenm eid zi j had onlangs een paar duizend kionen geërfd welke erfenis de oorzaak van haar gewelddadige dood werd Stadsnieuws GOUDA 9 Februari 1906 GisterenaTorid ten ongeveer lialf elf ontstond eeo begin van brand op den zolder van den meubelmaker Wulffraat aan den Kleiweg In de kazerne had men het eer t de vlam ontdekt die uit het dak sloeg waarop men een slaeg op de waterleiding bevestigde ea van daaru t de brand blaschte Voor de V fde Voorstelling in het abonnement op Donderdag 22 Februari as zal io de Sociëteit 0n8 Genoei en door Het Rotterdamsch Tooneelgeielachap van den Groeten Schouwburg Directeur P D van EflBden wor den opgevoerd Een Kritieke Dag Blyspel in 3 bedreven van Hugo Lubliner Vertiiling van A van Hprinkhuyaen vooratgeg ian do r Assehepoes Lever de rideao in één bedrijf door Jo Tan Sloten in deze stokken treden om op de damesMarie van Eysden Viuk van KerckhovenJon kera CoelinghVorderman de JongWortwjin van Waning Bolt enz en de beeren AleiPaassen Tartaud MorriSo Pi olmaa Vervoorin enz Voetbal Aan Olympia te Qooda is toestemming verleend tot het honden van scriewedstrijden op 4 en 11 Maart Bjj Eoninkigk besluit ia benoemd tot kantonrechter plaatsverTanger in het kantrn Schoonhoven met ingang van 20 Februari 1906 A E Veenstra gemeente becretaris te Schoonhoven De schoenmaker K te Bergambacht had het ongeluk met een els in de hand te steken Weldra zwollen hand en arm zoodanig op dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen door welke bloedvergiftiging werd geconstateerd In hot kanaal te Waddioiveen is Woensdagmiddag drijvende gevonden het l jk eenervrouw Daar het in vergevorderden staat vanontbinding verkeerde h6n de identiteit nietworden vastgesteld Het lp is onder politietoencht naar de Igemeene begraafplaats overgebracht r Rechtzaken Iu verband met de quaestie der Brusselsche loten die dezer dagen ook in de Eerste Kamer ter sprake werd gebracht schrijft De Gelderlander W kuunen mededeeleu dater in deze zaak weldra jurisprudentie zal komen eu dot de door den minister van justitie gewenschte rechterlijke uitspraak spoedig in eerste instantie vallen zal De administratie vau De Gelderlander nl had menende dat zulks niet onder da Loterijwet viel in haar no van 16 Januari 1906 eene advertentie opgenomeu van do Baoque Auxiliaire de la Bourse te Brussel houdende aankondiging van conversie eu aanbieding van gelegenheid tot inschrijviug Jp uiemei percentsstukkcu leeniug Brussel Deswege is tegen de maatschappij De Gelderlander procesverbaal opgemaakt door de Nijraeega he gemeentepolitie en heeft de kontonrocbter te Amsterdam de bi handeliiig van deze zaak vastgesteld op Vriidag 23 dezer Daar het eeneu priucipieeleu wetsoitleg geldt zal het departement van jus itie ook al zou by ev veroorde ling de uiteraard geringe boete de gedaagde geen aanleiding g ven om in beroep te komen vermoedolijk wel door het O M appèl doen aanteekfnen om dusdoende te geraken tot die beslissing in hoogere idstantie welke de minister voor het vaststaan van jurisprudentie nood g acht Van den uitslag dezer rechtzaak zal het afhangen of do ramiater vanjustitie zal overgaan tot het voordragen van eeu wgziging lu de Loterijwet 1905 380 Staats loterij 5ü Klasse Trekking van Vrgdag 9 Febr No 20390 1 1000 en premie van I ISO 000 8976 f 70 en piemie van f 3000 1598 8860 en 10680 ieder t 400 Prijzen van t 70 398 3265 7153 10579 12224 12729 18605 492 4050 8138 10898 72 13323 19795 693 5728 9124 11088 12631 14266 20100 1651 6443 9328 11276 12725 70 20541 Ï634 59 10089 11343 Amsterdam 6 Februari 1906 Als nieuw ingekomen wuzigingen van vraiig en aanbod in liet Weekblad laii de Comiiiis siebaiik te Amsterdam vermelden wij U de volgende ondsen OEVEAAÖU Aand Algmnoene Waai burg Maats 170 pUl Bataafsclie Hypotlioekbaiik 25pUt gchtoit 134 Rotterdaui iche Hypotbeokb voor Nederluno 275 Landbouw Maats liaiig ik 35 üblig Mijnbouw Maats Hermina 15 Crcilii t eu llandelsveieeni ging Banda 93 Aand Molnksclie Handelsvennoots 140 Maats tot exploitatie van Riidemaker s Kün Oacao enz 30 Maats tot exploitatie der Scheeysslooperi v b FrankRusdok 50 RutterdamscheUruügdok My 42 Nedeilaiid che Bouw Maats i 250 jVVeltoïieden Eipl Maats van Bouwterreinen 130 pCl Maats tot expl van bet Cafe Restaurant Parkzicht 35 Opr aand Ainsteid Likwidatickas f 145 Javasclte Cultuur Maats 85 Nederl Amerikaansche Stüomvaait Maats 170 Claims Hollaniiia Holl fabriek v Melkprod en Voedingsmiddelen 55 AANGEBODEN Aand Zuid Hollandsche Bank 100 pCt Java che Bosch Expl Mg Bod Landbouw Maats Melattie 17 pCt Pref aand Cultuur Mg derVorsten landen 4 Pref onderaand Bod Oblig Crediet on Handelsvoreeni ging Banda 100 pCt Maats voor Uitvoer en Com missiehandel 99 Aand Manufacturenmagazijn hot Anker v h J H Klatte 90 Amsterd Cbininefabriek 100 Gew aand Maats tot bereiding van Koolteerproducten Bod Aand Kon Stoomweverg Ngverdal 200 pCt Zuid Hollandsche Beetwortelsuikerfabriek 95 Mg tot expl der Suikeronderneming Koning Willem III 165 Oblig Westenbnrch fabriek van Levensmiddelen 95 Aand Droogdok Mi TandjongPriok 210 HotterdamscheDroügdok Mg 47 i Leerdamscbe Stoomboot Mg Bod Woning Mij te Amsterdam 56 Hollandsche Assurantie Mg Bod Oblig Sociëteit de Vereeuiging te Haarlem 45 Pandbr Onderlinge NederlandscheHypotheekbank f 250 Bod BEÏÏES VAN EOTTEEDAM VEIJDAG 26 JAN Predikbeurt btj de Remonstrantsohe Gereformeerde Oemoeute alhier L K H K Zondag 11 Februari s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELi 4DVERTENTI N Paillisseiiieiit Hendrik Boon 74 99 Bil beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rechter Commissaris in bovengenoemd failliBsemont van 5 Februari II is bepaald lo dut de indiening der achnldvorderingen aan den Curator moet plaats hebben vóór 9 MAART e k en 2o dat do verificatievergadering zal worden gohouden op ZATERDAG 24 MAAET as des voormiddags ten 10 uur in bet Paleis van Justitie aan den Noordsingel to Rotterdam De Curator Mr M M StJHIM VAN HER LOEFF Gouda 8 Febrzari 1906 Horplaatsing wegens misstelling Onnavolglbaar zgn thaiKs door nieuw govondon toepassingen onze lu olieverf ffetcblMerdf l ortreilen felulureHoHiierlt Zg geven kracht en diepte die narnakcis niet kunnen bereiken Mon oveituigo zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geill Prgsconrant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gmtü op aanvraag Boxtel H noOAl It TH Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT pa Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen tabezichtigen zUn 5 Hen EFÓT 7AN THEE wiirlt ver oclit np t HEIIK e letten UIT HKT MiOtZUN Vi tl IUVE SWAAYZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeloyord iu verzegelde pakjes vau viji itoee en een Iialf en een Ned one met vermelding van Nommer er iSwai rgs voorzien van nevenstaaiii Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich to de uitvoerin van ge ilH farde orders aanbevelende 1 t BI IL voorheen 1 BRKEBAART Lz WESSA£4IE $ j l AAn Wormerveer OPGERICHT lir 1 IK4i b 1IHL IJHf F IttlllilHK V Voedert uw Vee iinH de miiivi imirire I IT2rTZ lD K OE iS E n T merk S er on W L uilmnntendo dooi boog oiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Viploina l arljii 1000 Seyen Ooutlen Medaillen KOMN KLI K II FA HR TEKEN Wormervesr WESSANEN LAAN wvuMiuiviiT to nes Aangezien ons gebleken is d it er in den laatsten tgd misbruik jïordt gemaakt van don goeden naam onzer Ll INKOEKKN deelen wg bierdoor onzen geachton afnemers mede dat ter voorkoming van misverstand onze y m Lgnkoekcn voortaan zullen worden gemerkt W ti WMSSAyBN Jb LA IJV GtebrS StollwHrck s Chocolacie mi Cacao Dee nmtitco fiooi ile niou v ff Stoliwerck s i f nKv ninjol oiod Terbotcrdr fabrieatirt I i o i nnindoere Ifj rbruikor vun ccokde en Cacao ig L U iiïwoardü Hio aan vieo tohoud der resp nx a wvv j iffftarOi febribi i r I tikfltten IJc nia bcnau 37 lirevüis dïs Uofit vwraiicler i Een lpl iua tó i oi Ieii cuz Medatllei ce ÏKMvijh ai mtflvjai eind fiibtil act lïceils 1874 stiweef de Acca lemie national lie VariS ïlüim T j n óéoomona u ie Ttf AAiHUe d eir pi fetnière claNMe n oonaldèratlaa oa votra oifJOiloüfce fatorl iaiiüij do Ohoooiat bonbons varié oto eto SUWwwck e ïuLniaat is fcrkrijgbaar hij H H Canüsüui S Banketbakkar wou u eneraalvf rtegenwoordi öT oor ZïederlaiMi Julius HatteBttlodt Aroatordiin Kaherslraiit lOS 1