Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1906

Maandag IS Februari 1900 o 0950 44ste Jaargang mmm mum ieuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken i reletoi n Ufo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet iiitzondeiing an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 iranoo per post 1 70 Atzonderlijke Nt niniers V IJ F C Ë N f E N Telefoon So 89 ADVERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending vjin Advertentiën tot 1 uur des midd mTmPPlJTÖTNlJTÏAN TAlGÏÏEEN Departement Gouda VOORDRAGHT AVOND VA C den HeerHENRI DEKKING OP Donderdag 15 Febr 1906 des avonds tea H are in de kieUil iDE BÉU IEi Ooslhaveo PROGRAMMA EET ABENISJOKS dr ma van Mdm Bostand vertaling van den spreker VrlJeD t egang hebben de Leden en bnnne huisgenooten nitgezonderd dienstboden Entree voor niet Leden I 1 Voor leerlingen öymnasiam en H B 8 wier oaders of verzorgers geen leden z n t 0 50 Bovendien zjjn voor de Tribune een zéér beperkt aantal Itaarten k 10 Gts verkrijgbaar voor on en minvermogendtn ten hnize van den Heer T CREBA8 Wijdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag U Febr 1906 van s middags 12 tot s namiddags i are N B a Do contributie voor het lidmaatschap bedraagt per jaar 1 1 50 b Overigens kunnen zich do toegang tot de Leesvergadering verzekeren tegen betaling van f 2 50 per jaar Ongehawde personen onderwijzers on onderwtjzeressen werkzaam b j het Lager Onderwijs mits geen hooiden van scholen Oeiegenheid tot aanmelden voor a of 6 biJ ondergeteekende ol den Penningmeester den heer CREBAS De Secretaris C J M KEOUN Het bestuur van het Dept voornoemd noodigt de dames beleefd uit in de zaal de hoeden wel te willen afzetten opdat achterzittenden ook in de gelegenheid zi n den spreker te kannen zien FMNHE VEHHOOPEHS eenigszins bekend met de Dnitsche taal en in Nederland goed geinlrodaceerd gevraagd voor den verkoop eener in Nederland graag gekochte en bekende Dnitsche Encyclopaedio o m a Owtige verkoopconditièn Ruime en gemakkelijke verdienste Offertes onder letters H C 4039 AnnoncoBurean RUDOLF MOSSE Hamburg Wild en Gevogelte Van af heden en verder dageiyks verych verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippon Daiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrif en Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarroerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T dVT fBLING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 Verkrggbaar in flesschen SO ets T i et n f l XS bil H H Apothekers on Drogisten Let op het merk ANKER F AD KICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUtiEH Apotheker Markt en biJ WOLPF Sc Co Westhaven 198 CN ada Druk van A BRINKMAN Zs aematogeeiiniPoedervorin is het tenigste helpend middel teg en Hioeriarmoede UleekKueM XeuUHSKwakle Uoofdpflneu fllapelooëlieta Onmaehten Wermagering en B ermfnaerlng Oer Uehaamtkraehten aeinatogeen in Poedervorm I H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen m Um Mmt worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEDVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pei doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige iabrlkanten H N v SCUAIR Go Deo Haag Verkrijgbaar bji Firm WOLVF Jt Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iouda A BOUMAN WAARSCHUWING Laat U niet mialeiden door AbdtJ Siroop Het klooster Sancta Paulo Abdij be taat niet dtiê Siroop van geenerlei waarde CeuensuerzeUering niaatscbappij 99 3iQrdrccht ecvestlgd t Dordrecbt OpgcrIeW In IS73 inaatscixippzliift Kapitaal voiUckcnd f 2 090 000 Ucrzihcrd B drag ruim 60 milllotn ReMroc ruim 131 mllllMii GOEDEJRAl Vergelijk kiralilelten en prijzen van BLUYSfiillIl INi Ilalmirboler Mélauses Margarine liaa § Hoffle en Thee mei die wan anderen 14 0 eigen winkels Praehllge Cadeanx Te Gouda WIJDSTEAAT 157 P H O P P E AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLEVeRANCIER Pl CH KUM Ori ROJKN A RAOBURGUNDY ferkrUgüaar bU alie grotêlert unlcr Yoattdunndt conMU tid Dr ViN H tMtL ROOS ï HtHMKM Sank Patent H Stollen tauKUrt iriiutrin mWltl iw dim rm Uicti n llitti Fürlibiti Warnung Dvr ffrotM ErJoUi ï man Fatmt H SivWm emjngtn A Itu lu w ithiwleim w rthlo$en Nachahmunffen gegetm Hui tuft ditiir luun itttt Mhof nl H StoUm Kir nut m JIrtet tuhr la Klelm lunhuilMtm k SS PrmIMigen no Ztmtnitte tetOi ïm tlWÊif ADVEETENTIM in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentle Burean vaD A BUlAlkMAM di ZOUN yn beslist die der Firma XIIE LADIES JOVUSAL met tninatens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUK ILL DHESSMAKBll met een gratis geknipt patroon THE BAZAAIl OF CBILD BES S FASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummem Alle met kostel Boll Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN È raet Holl verklaring fr p p tegen vooruitbelaling van f 0 50 verkrijgbaar é bö MILLY SIMONS Den Hiiag onder de margarine soorten Heerlijk is haar geur Fnsch en aangenaam haar zoete roombotersmaak Hoogfijn hare kwaliteit Uiterst zuiver en zorgvol hare bereiding Voedzaam gezond en voortreffelijk hare uitgelezen bestanddeelen Sole Is einig 45 ets per poml en 22 ets per half pond SCHOON ISBEÜITTIirim VAN DE Palenl Gasgloelllehi Kegnlateur Slecht licht te veel ol te weinig gas is nn geheel van de baan en kost slechts f 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SBLTBN EN Z KODiSJES onovertrefbaar in lichtkracht en douriaamheid Aanbevelend M M V L00i DUBBELE BUURT B IJ Telln 117 Zenuw en JMaaglijders vordt alt overtniging als een werkelgke halp in den nood het boek iea3 a gre ver aanbtvolen N ontvangst van adres per briefkaartnorJt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOELS Boekh Zaltbommal Kleinhandel In sterken drank BURCIKMEESTER en WRTIIOUDERS run Gouda brengen ingevolge art I2 xO der Drank trcl ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het navolgeniie verzoek om verlol voor den verkoop van aLohollioudenden drank anderen dan sterken drank van G van Ingen voor het vüorvertrek van het perceel aan lie Hoelekacie wijk R No 87 Binnen 3 weken nadat deze bekendmaking it geschied kan teder te n het verleenen van liet verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 10 Februari 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS üe Secretaris BROUWER l e kïesrecbt opposiüc in de Eerstft Kamer Ah men de ileliatten nagaat bij ile algeniecne beraadslaging over de staatsbegroüting gevoerd ia tie Kerkte Kamer gevoelt men weinig liibt om de gebruikelijke cjualificBtie van Hooge Vergadering op dat staatslichaam toe te passen Zelden hebben wat de algemeeiie ilolitick speciaal met betrekking töt het blanco artikel en het algemeen kiesrecht betreft de debatten lager peil bereikt De Eerste Kamer voelt niets voor grondwetsherziening om de mogelijkheid o a voor algemeen kiesrecht te openen Behalve de heer Wtllinge die later verklaarde oiik namens eenige politieke vrienden te spreken liet zou interessant ijii te weten wie dat waren e de heer Sickenga die namelijk verklaarde van een sociaaldemocraat te hebben gehoord dat diens Jiartij niet zou rusten voor dat algemeen kiesrecht verkregen was alsof alleen daaronder de voorstanders aii algemeen kiesrecht te vinden waren en niet ook de vrijzinnig democraten als partij dit iiaddeii geaccepteerd zag niemiiud in de Eerste Kamer in dat er in het land eenige aandrang naar algemeen kiesrecht bestaat Gevraagd mag worden wat deze heeren verlangen Twee politieke partijen de vrijz en sociaal democratie stellen algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen op hun program Eeu derde de FEVILLËTOIM 22 De officier die niet mee kan behoort onder mijn kommando en die billijkheid eischt das dat een mijner olflcieren hem vcrvange Er viel niet meer over dit punt te redeneeren De domste man moest erkennen dat op bet antwoord van den kapitein niets meer te zeggen viel Wanhopig greep Craylord Frank s arm en trok hem een paar stappen ter zQ de De laatste kans die hem overbleef om de beide mannen van elkaar te scheiden was de kans Frank te overreden om te blijven Beste Frank begon hij Als vriend gevoel ik mg verplicht je nog eens aandachtig te niaken op den staat van je gezondheid Ik heb reeds vroeger zooals ge n herinneren zalt twijlel geopperd of gg wel sterk genoeg zoadt zijn deel uittemaken n dien tocht Op dit oogenblik twijfel ik er nog sterker aan dan ooit Wilt gü den raad aannemen van een vriend die het wel met je meent f Wardoor had Crayford gevolgd en viel hem DR op lawt te in de rede eet Frank Libefale Unie komt mig we niet zoover maar wil toch de mogelijkheid openen bij gewone meerderheid deze materie te regelen Bij den omkeer in Juni j l waar eene belangrijke verplaatsing van stemmen in het voordeel der linkerzijde jilaats vond Is er duidelijker teeken mogelijk dat de beweging voor algemeen kiesrecht in den lande aan kracht wint Beteekenen betoogingen als laatstelijk in Utrecht gehouden voor de Eerste Kamer niets Moeten de bewegingen komen als wij in 1848 gezien hebben in den Haag Moeten er barricades worden upgericlit alvorens de Eerste KSraer zal hcgrijiien dat het ernst is met de beweging voor algemeen kiesrecht Vindt het oude woord gouverner c est prévoir d i een goede Regeering voorkomt tijdig uitbarstingen door met de gewijzigde omstandigheden rekening te houden geen weerklank meer bij de Eerste Kamer zooals bij do ttegeering dfe op dit punt geheel bearijwoordt aan den eiscli van vrijzinnig democratisclie zijde gesteld liet schijnt an niet als men de uitingen onzer senatoren hoort Er is geen behoefte aan uitbreiding der kieswet zegt ditmaal niet alleen de heer van Houten die zijn nienschelijk volmaakte kieswet natuurlijk niet verloochent maar ook de lieer d Does lie Willebois Er kunnen ook onder de bestaande kieswet nog heel wat kiezers komen die nu zich geen moeite geven De heeren nog had kunnen antwoorden Laat hem met rust Craylord sloeg geen acht op dien uitval HÜ was te zoer in vuur om Frank van den tocht terugtehouden dan dat hy iets opmerkte wat door de personen in zijne omgeving gezegd of gedaan werd Doe het niet k bid het je stel je niet aan gevaren bloot die gij ongeschikt zjjt te doorstaan I ging bij overredende voort Uw plaats kan gemakkelijk worden aangevuld Verander van gedachten Frank Blijf hier bij miJ Wederom kwam Wardonr tnsschenbeiden Wederom riep hy uit Laat hem met rust nog ruwer dan daar straks Maar Crayiord die doof en blind bleef voor alles behalve voor een zaak ging voort Frank te overreden Qij bekendet daareven toch zelf dat giJ niet gphard waart tegen vermoeienis Oe gevoelt gij moet gevoelen hoe zwak die laatste ziekte n gemaakt heeft Ojj weet ik ben er zeker van dat giJ het weet hoe ongeschikt gij zijt a aan de felle koude bloottestellen en aan lange marschen door de snecDw Door Crayford s koppigheid buiten zichzelf van drift en terwgl hy aan Frank s gelaat zag o meende te bespeoren dat deze wilde toegeven vergat Wardour zich zoover Cray uitsliriteii Intnsschen dat is nog slechts negatieve afwijzing geen argumentatie tegen het itlgemeen stemrecht op zich zelf A s wij daaraan komen dan daalt het peil van het debat wel het ergst Wij vinden geen breede uiteenzetting van bezwaren van theoretischen of practischen aard wij vinden niets dan eenige algemeenheden uitingen van zuiver bezitsegoislne Hooreii wij den heer Havelaar watzullen toch de gevolgen zijn van die éterke uitbreiding van het kiesrecht Dat ij eene wetgeving zullen verkrijgen gehetl ingericht naar de wensclien de eisclifin van één stand Plet gevolg daarvan kan niet uitblijven Dit zal zijn overheerjching van een stand vermindering van welvaart toeneming van werkloosheid verzwakking van het gezag en vermeerdering van de bandeloosheid en de armoede üeeii wonder ilat hij er bijvoegde dit reeds alleen men zou eggen iets minder ware ook genoeg zffu oor mij voldoende zijn oin aan derjglJIMe voorstellen mijne medewerking t mét te vferleenen Hoewel mij niet hekend is wat de Begecring ten slotte zal voorstellen de heer Havelaar is overtuigd dat zij zeer groot bezwaar zal ontmoeten omdat er veelte veel mannen ijn die met hem daarin zien niet een sprong in het duister alleen maar schrik niet lezer één sprong in den afgrond De heer Woltjer ook een van Dr Kujper s democratische antirevolutioiiai rcii uit hiertegen geen woord van protest Integendeel ook hij 13 bang dat de Uegeeriiig te veel links zal gaan Deze afgevaardigde voelt veel voor de eenheid des volks die zich echter in gelijkheid van plichten ntet in gelijkheid van rechten schijnt te moeten openbaren De indirecte belastingen moeten niet naar den achtergrond geschoven worden ei iie studie naar de iiercciitsgevv ijze verhouding van directe en inilirecte belastingen ware den lieer Woltjer sterk aan te bevelen Integendeel uit een oogpunt van eenheid van het volk acht hij uitbreiding dezer ford by den arm te pakken en te trachten hem van Frank te verwüderen Craytord keerde zich om en zag hem aan Eichard zeide hy zeer kalm yy zyt n zelf niet meester Ik beklaag je Neem weg die hand Wardonr liet zgn hand zakken met de gedwongen gedweeheid van een wild dier vorr zyn bewaker Het stilzwygen dat nu een oogenblik heer schte gaf Frank de gelegenheid eindelijk aan t woord te konion Ik ben diep gevoelig Crayford begon hy voor de belangstelUng die gy my toont En gy zult mjn raad opvolgen ï viel Crayford hem haastig in de rede Myn besluit staat vast oude vriend antwootdde Frank op vasten droevigen toon tSpyt me dat ik u moot telenrstellcn Ik ben voor den tocht aangewezen Ik ga met den tocht mee Hg ging dichter bij Wardour In ziJn onwelenheid klopte hg Wardoor vertrouweiyk op den schouder 41s ik vermoeienis voel zeide de arme onnootele Frank dan zult gy my wel helpen kameraad niet waar P Kom laat ons gaan Wardoor trok zgn geweer uit de hand van den matroos die het voor hem droeg Op zg i donker gelaat kwam plotseling een glans TSD vreeatlgke vreugde belastingen gewenacht Bij deze democraten sloot zich waardig aan de heer Vermeulen die van democratische neigingen zeker niet verdacht zal worden Deze verwacht en hoe onaangenaam het ook zij hij moet deze Cassandra rol vervullen van algemeen kiesrecht niet voor enkele m ar voor alle maatschap elijke klassen een zee van ellende en daarbij na korteren of langoren tijd onzen n a t i o n a 1 e n ondergang Tegen deze stemmen zijn zooals gezegd slechts te stellen de uitingen van de heeren Willinge en Sickenga Men zou zoo oppervlakkig zeggen dat het er met de plannen der regeerinjj niet zeer gunstig voorstaat Toch is dit 0 i slechts schijn Ware het niet oneerbiedig de leden der Eerste Kamer met blaffenile honden te vergelijken ik zou willen zeggen blaffende honden bijten niet Wie zich aan een dergelijke onzinnige overdrijving schuldig maakt is geea serieus tegenstander Wij zijn overtuigd als het op stemmen aan komt zal MnüBze gfootspfftuïTeel verdwenen zijn Gelukkig ligt het overwicht niet bij tie Eerste Kamer Al is ook Voor de samenstelling der Tweede Kamer ons ideaal nog niet bereikt reeds thans heerscht ilaar een veel democratischer strooming die uitingen als hierboven vermeld ilaar eenvoudig onmogelijk maakt De beslissing ligt gelukkig m de eerste plaats bij de Tweede Kamer Slaagt daar naar wij vertrouwen de grondwetsherziening de Eerste Kamer zal haar goedschiks of kwaadschiks slikken Toch al hebben wij dit vertrouwen een vertrouwen gegrond ook op de geschiedenis lier pronilwetsherziening van 1887 het lilijft gcwenscht ook onzerzijds te doen wat mogelijk is om dit resultaat te bevorderen Reeds thans moet de voorbereiding voor de verkiezing der Provinciale Staten in 1907 ter hand worden genomen lo om te trachten de meerderheid speciaal in Zuid Holland te verjilaatseii maar 2o en vooral niet minder Kom I riep ho uit Over do sneeuw en het gs I kom I waar geen met ach nog ooit zgn voet heeft gezet en waar geen menschelgke voetstap een spoor achterlaat Instinktmatig zonder te weten wat hg deed deed Crayford een poging hen te scheiden Zgn medeofficieren die naast hem stonden hielden hem terug Zg zagen elkander bezorgd aan De koude die zonder genade op verscbillendo wgze slachtoffers maakte had bg sommigen t eerst htin verstand aangetast Iedereen hield van Crayford Was hg op t punt evenals anderen zgn verstand to verliezen P Zg dwongen hem op een der vaten te gaan zitten Houd je goed oude kerel zeiden zg vriendelgk kom houd je goed Crayford gal toe maar in zgn binnenste kookte het nu hg gevoelde hoe hulpeloos hg was Wat in Godsnaam kon hg doen P Kon hy Wardonr by kapitein 1 elding aangeven louter op eeu vermoeden zonder zelfs een schaduw van bewgs dat dit vermoeden rechtvaardigde P De kapitein zou zelf niet een van zgne officieren willen beleedigen door dezen do afgrgsciyko beschuldiging medetedealen De kapitein zou evenals de andere tot het besluit komen dat Crayford s verstand aan t dwalen was tengevolge van konde en ontbering Wordt vervolgd