Goudsche Courant, maandag 12 februari 1906

Verkrggbaar in flesschen SO ets 7 ct en f l gg bö H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKERl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bü C LÜGER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 189 om te zorgen dat de conservatief dericalc meerderheid niet eenvoudig door eeiic conservatief liberale meerderheid vervanxc worde Het is goed dat de Eerste Kamerleden zich zoo onverholen uiten Daardoor wordt er n g eens de aandacht op gevestigd dat bij de Provinciale Staten meer dan tot nu toe het geval is door de vooruitstrevende kiezers gezorgd moet worden voor behoorlijk aandeel in deze vertegenwoordigingen I e Eerste Kamer zooals zij thans is samengestehl beantwoordt niet aan den wil van het kiezerhCori s zooals zich dat in I DO j heeft geuit Maar ook bij omzetting der iVoviuciale Mtaten in ZuidHolland is niet te verwachten eene samenstelling der Eerste Kamer geheel in overeenstcinniing met het overwegend aandeel der meer linksche elementen der linkerzijde Zoolang de Provinciale Staten het kiescollege voor de Eci ste Kamer blijven moet liierop de aandacht gevestigd worden Ook in de Eerste Kamer moet defrissche wind der democratie komenwaaien om de mannen van star conservatisme die beletten de teekenen dertijden te zien te verdringen W Buitenlandsch Overzicbt Het Petersburgsiclie Telögraatagiintschap bericht dat hut iii sommige bladen modegedeelde bericht dut aan een Amerikaansche maatschappu eoncessiü is verleend voor den aanleg van spoorwogen in Siberië n CentraalAziê en dat ah borgtoclit voor de aanvaarding dezer concessie een kapitaal van 400 millioen is gestort onjuist is Een dergelgk aanbod is leitelljk aan do regeering gedaan ma ir met algemeene stemmen van de hand gewezen door de ministers wier beslissing in deze door den Tsaar is goedgekeurd Het otflcieele Wollf bureau meldt uit Algeciraa Tot de laatste dagen was de stemming onder de leden der conlerente vry hoopvol voor den gunstigen afloop d r beraadslagingen het schijnt echter dat hot artikel van De Lanessan in den Siècle voor de vertegenwoordigers van Frankrijk een aanleiding is geweest hunne tactiek te veranderen üe Franscho gedelegeerden stelden nl onverwacht den eisch dat de politiequaestie het allereerst zon worden geregeld Het onmiddellijk govolg daarvan was het albreken der onderhandelingen over de bankqnaestie die tot dusver een gunstig verloop hadden gehad Een vertrouwelijke bespreking over de pulitieqnaestie leidde reeds spoedig tot do over uiging dat er volslagen verschil van meening ten deze bestaat tuaschen Uuitscbland dat een internationale regeling blijtt wensclien en Frankrijk dat ook buiten de Uavas acht het noodig P uropa te waarschuwen dat op de conferentie te Algeciras het kritieke oogenblik nadert en geeft bij voorbaat reeds de schuld voor een mogelpe niislnkkiiig van de conferentie aan Üuitschland De Fransche gedelegeerden zoo zegt het offlcieuso nieuwsbureau liebbcn door hun tegemoetkoming en hun streven naar hel belang van Marokko de instemming van alle gedelegeerden gevonden Do Duitsche daarentegen die zwijgen en hun spel niet blootleggen verooi zaken een drukkend gevoel een soort bezorgdheid Alle mogendheden begrijpen thans dat do hervorraingsarbeid in Marokko vruchteloos bigven zal indien de orde niet wordt hersteld en alloen Frankrijk kan daarmede belast worden Dat in deze offlcieube mcening niet door alle Franschen gedeeld wordt blijkt wel nit het Donderdag medegedeelde artikel van den oudminister De Lanessan in den Siècle deze verzette zich krachtig tegen een mandaat aan Frankrijk om do politie organisatie in Marokko in te voeren Maar het blijkt dat dit denkbeeld by de andere Franiohe bladen niet veel instemming I vindt integendeel in do pers wordt in atkeurenden zii het optreden van den ondminister be spniken De Petite Képnblique zegl dat Lanessan door zjjn denkbeelden den arbeid der Kranscbe gedelegeerden in Algeciras zeer bemoeilukt En iiyna alle Fransche bladen Temps Debat Matin Figaro Radical Journal Petit Paristen dringen er op aan dat Frankrgk bet mandaat zat ktijgen voor de reorgaiiisslie der politie zij allen bespreken do vooi stellen van Lani ssan op den meest afkeurenden toon wgl de aanneming daarvan voor Frankrijk bet meest onaangenaam zon iiii De Sultan zou toch de o ftcieren voor de reorganisatie der politie noodig voor een gi declh in Duitscbland zoeken en in dttt geval zuu Kouvier in de Kamer zeker en groüte meerderheid tegen zich vinden Daarmede moet Duitscbland wel rekening houden Maar zal iiet dat doen V A Te Versailles kwam de inspecteur der domeinon gistBrenmidd ig bi de Saini Symplioriin om de boedelbeschrijving op te makeij De deuren der kerk waren echter va i binnen gesloten Geniosoldaten hebben een deur opengckapt en daorop begon de prefect te onderhandelen met den pasteer De pastoor verzocht dringend geen politie in de kerk Ie laten gaan om ongeregeldheden lo voorkomen De prefect voud dat goed en lui ging met den inspecteur der domeinen de kerk binnen Nauwelijks waren de beerin in de kerk of daar brak van boven een bombardement van stoelen en sttenen los De betoogers hadden een stelling ingenomen in de gaanderijen eu vandaar uit bostookteo zy den prefect en den inspecteur Aanstonds kreeg de prefect een stoel tegen zjjn hoofd Dat hielp dadelijk De prefect week terug en verliet de kerk ge teund door zijn makker den inspecteur der domeinen die ook zijn deel wel kreeg inmiddels maar die niet zoo leelijk geraa U is als de prefect Onmiddellijk snelden dnsrop de politie en de gendarmes de kerk binnen ZiJ slaagden er in de fiaanderjon te vermeesteren en de betoogers te outwa I penen maar do betoogers hebben eerst neg kans gezien in bet gevecht een stuk of acht agenten en gendarmes min of meer ernstige wonden too te brengen Een der gendarmes moest dadelijk naar het ziekenhuis vervoerd worden De Teraps deelt mede dat de betoogers werden aangemoedigd in het ge vecht door twee vicarissen De overwonnen bezetting der keik isterstond voor den rechter gebrncbl pok een vicaris was er onder de bêschdfdigden Deze geesteliike heeft de gendarmes die dekerk binnenkwamen toegeroepen jniluibent lafaards allemaal Do wond van den prefect leveft geen govaar op Toen de kerk veroverd was is ziJ verwoeste in brand gestoken geplunderd f Mis het is veel gruwelijker Toen de kerk veroverd was beeft de inspecteur een beschrijving van den boedel opgemaakt De Tribune verneemt nu dat als gevolg van Jliamberlain s open brief de partijvergadering over een week zal plaats hebben de bijeenkomst zal gehouden worden te Lansdowne House In de conservatieve clubs wordt druk gesproken over de wijze van samenstelling der vergadering Behalve aan de 157 nnionistisclie parlementsleden zal een nitnoodiging worden gezonden aan de unionistische peers en aan de voornaamste der niet gekozen unionistische candidaten bij de laatste verkiezing Van meer dan een zijde wordt ar op aangedrongen dat ook de unionistische loden van den Privy Council aan de bijeenkomst zullen deelnemen Het blad herinnert naar aanleiding daarvan aan bet beroemde conclave der Unionistische partij van 1880 door lord Beaconsfield bijeengeroepen waaraan ook de conservatieve leden van Hoogerbois en Lagerhuis deelnamen Aan deze vergadering zal nu de beslissing blijven over bet toekomstige program van de conservatieve partij en over den persoon die met de partijleiding in het nieuwe tijdperk zal worden belast Officieus wordt bericht dat do Bondsregeering en de kantonnale regeering van Tessino een overeenkomst hebben aangegaan betreffende de concessie voor de waterkrachten van het Ritommeer en var den Monto Piottino ten behoeve van het invoeren der electriscbe beweegkracht op den Gotthardspoorweg Het kanton Tessino ontvangt 150 000 francs vergoeding en verder jaarlijks 60 000 francs De Skoepsjtina is Woensdag het tooneel van een opscbuddinkje geweest De voorzitter en de meerderheid weigerden de inImpellatie Ribaratz over de betrekkingen tKchen Servië en Engeland aan do orde te te stellen De appositie stond toen op en verliet en bloc de zaal De regeeringige zinden waren niet talrijk genoeg aanwezig om de zitting te kunnen laten doorgaan I De oppositie kan als zij wil dien toestand I eenige dagen bestendigen daar verscheiden ministerieelen nit Belgrado afwezig ziJn Iets wat iedereen betreft en speciaal Uzelf Een bewoner van Maarssen geeft het onderstaande bericht ten nutte van anderen VVü beschouwen de bewoners van Maarssen als onze boren en dit getuigschrift gegeven door een aldaar wonend persoon zal dus voor ons van belang zijn De heer C A Janssen wonende Merwedekanaal te Maarssenr deelt ons mede Gedurende acht jaren beb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige pijn in de rechterzij ouder de ribben en by de rnggegraal in het sraallejgedeelte van den rug Het was een loome terneerdrakkende pyn d e iemand droefgeestig stemde mijn enkels en polsen waren menigmaal opgf z illen en de urine was hooggeel nekleuid on iet een wit bezinksel na Ik bad last van toaagznnr en wat ik ook aanwendde iklyji niet t t beterschap geraken MijnjHtiraacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Foster s Rugpijn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebruikt gevoelde ik reeds een groote verlichting Met den dag nam miJn beterschap toe en reeds na het éérste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik haast ligeen pijn meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan oventueele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wjjze die U goeddunkt De bovenstaande oprechte eenvoudige getuigenis bewtjbt dat wanneer de nieren aangetast zyn de rug zwak wordt de piJn komt voort uit de nieren die in bet onderste gedeelte van den rug geplaatst zijn Pleisters en zalven kunnen deze p jn niet verhelpen daar ze de nieren welke de smart veroorzaken niet bereiken Foster s Bngpijn Nieren Pillen bereiken de nieren zélf en zjn een speciaal middel voor de nieren en blaas Verzeker U dat men ü de échte Foster s Rugpiin Nieren Pillen geeft dezelfdel die de beer Janssen gehad heeft Zij Jzijn te Gouda verkrögbaar bö de heeren Wolff 4 Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k i 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Frakkruk Op verzoek van Venezuela heeft de regeering van de Vereenigdo Staten den Amerikaanscben gezant in Purys opgedragen de belangen van Venezuela voor te staan DuITBCULAND Uit Karlsruhe wordt bericht dat de grijze groothertog van Baden wiens langdurige ziekte reden tot groote bezorgdheid gaf geheel en al is hersteld De 79 jarige vorst beeft zijn werkzaambeden in baren volleai omvang hervat Er komt een nieuwe geest in den Elzas Vroeger mochten er geen Fransche unifor men op bet tooneel worden gebracht en nu wordt uit MUhlbausen gemeld dat opgevoerd is de operette Mam zollo Nitouche waarin verschillende Fransche uniformen voorkwamen Het publiek jnichte de spelers luidruchtig toe Voorts heeft de minister vObr eenigen tyd het gebruik van enkele Fransche voornamen bu de inscbryvingen der geboorten toegestaan En ondanks dat alles wankelt het Duitsche rgk nog niet op zgn grondvesten I EVOELAHO Volgens de Magdebnrger Zeitnng zou de ministerraad hebben besloten de vreemdelingenwet buiten werking te stellen Het is te hopen voor het blad dat het juist is maar veel kans is daarop niet BSLOIK Tot aartsbisschop van Oent is benoemd mgr D F F J Moreler hoogleeraar te Leuven Hg is een Waal van geboorte maar bg kent en spreekt vloeiend Vlaamseh OOSTÏSHIJK HOSOIRUE Het plan was heden een groote partgvergadering van de coalitie te houden maar nu wordt gemeld dat die vergadering niet door zal gaan omdat men uneeuigheid vreest Baron Banffy heeft namelgk de verbluffende mededeeling gedaan dat de coalitie een besluit genomen heeft dat afwgkt van dat hetwelk Andrassy den koning heeft kenbaar gemaakt Geraeng de Berichten Men meldt aan de N R Ct De bijzondere stralgerangenis voor mannen te 8 Hertogenbosch is bestemd voor de gemeenschappelijke opsluiting van veroordeelden die eene gevangenisstraf van méér dan S maanden tot boogstens 5 jaar hebben te ondergaan den 60 jarigen leeftgd hebben bereikt of op grond eener geneeskundige verklaring ongeschikt zgu te achten voor eenzame opsluiting Behoorde het vele jaren achtereen tot de zeldzaamheden dat in bedoeld gesticht meer dan 60 gedetineerden tegelgk aanwezig waren in de laatste jaren trok het voortdurend een drukker bezoek en op heden zgn er 79 meerendeels behoorende tot de in de tweede plaats genoemde categorie De bekende oplichter Hendrik Haak die ook te Arnhem zgne prakti ken uitoefende en deswege aldaar gedetineerd was is eergisteren naar Roermond overgebracht om daar bg de instructie eener tegen hem aauhangige zaak we ens oplichting tegenwoordig te zgn In de meeste plaatsen van ons land loopt de tegen hem gevoerde instructie ten einde Hg zal eerstdaags voor verschillende rechtbanken moeten terecht staan wegens 28 doorhem gepleegde oplichtingen A C Men meldt uit Leiden Gisterenavond te halfnegen ontstond een felle uitslaande brand in de groote lompenpakliuizen van de heeren Gebrs Palm aan het Galgonwater alhier De vlammen sloegen door de groote partgeu lompen die er in aanwezig waren hoog uit De geheele brandweer was spoedig op het terrein aanwezig en dadelgk in volle actie Het was echter niet gemakkelijk de groote uitgestrektheid onder de waterstralen te nemen De pakhuizen zijn op bet oogenblik ruim tien nar zou goed als uitgebrand De belendende perceelen wist men voor brandschade te bewaren Vermoedelgk zal men tegen elf uur den geheelen brand meester zgn Men zegt dat de pakhuizen met de aanwezige lompen niet verzekerd zgn De eigenaars moeten juist aan het einde van het vorige jaar met het oog op de hooge premie uit de verzekeringsmaatschappg zgn gegaan In een adres aan den raad van Tilburg beschuldigde een ingezetene de beer Ant P Baeten B en W dat zg de gemeente voor tenminste f 500 hadden benadeeld door brandputten beneden de waarde te verknopen aan een broer van een der raadsleden buiten den raad om Adress beweerde dat door deze bevoordeeling de gemeente is benadeeld voor minstens f 500 wellicht veel meer daar tocli in het rapport de waarde van elkon put is f 97 50 wat te weinig is en dus da waarde der gezameulgke patten veilig op f 2200 k f 2500 kan genoemd worden zoodat voor bet uithalen minstens f 1200 overbigft Toen gister dit scbrgven in den raad aan de orde kwam zei de burgemeester dat bedoelde verkoop lieeft plaats gehad en de verkoopsom is goedgekeurd na overleg met deskundigen en met den heer Kruger directeur der gemeentewerken en dat tot den verkoop zoo vlug is besloten nit vrees dat het bod nog weer zou worden teruggetrokken De beer Arts wees er op dat B en W in elk geval bun bevoegdheid zgn te buiten gegaan door de zaak niet in den raad te brengen en betoogde dat t besluiten niet zóó dringend noodzakelgk was dat daarmede het afdoen van de zaak buiten den raad om zou zyn goed te praten De heer van Biel het in liet adres genoemde raadslid legde aan den raad verschillende bescheiden over om aan te toonen dat er van bevoordeeling van zyn broer geen sprake was En nadat de burgemeester nog verscbooning bad gevraagd voor t geval te goeder troaw door B en W mocht zgn gedwaald werd bet adres zonder stemming voor kennisgeving aangenomen Men meldt uit Rotterdam De Ie opvoering dor Nationale Opera Tannhftnser onder directie C van der Liuda n waartoe het Bott Nieuwsblad het initiatief nam trekt buitengewoon veel belangstelling Gisteren was de Ie bespreking en reeds om 10 uur was de geheele schoowbnrg uitverkocht Voor plaatsen van 2 50 bood men zelfs f 10 Opkoopers hebbeu den geheelen nacht voor den schouwburg gepost om de beste plaatsen te bekomen Een zonderling geval van influenza Het 11 jarige dochtertje van een restaurateur te Koblenz had influenza in lichten graad bet was wat duizelig had koorts en steeds ergen dorst Toen het weer eens om drinken riep gaf een kelnerin het een kwart liter wgn welke bet opdronk daarna in slaap viel en eerst vier dagen later weer wakker werd Gedurende dezen tyd was het kind aan alle ledematen verlamd alleen aan hart en polsslag was te bemerken dat het nog teelde zelfs voor aanraking van den oogappel was het gevoelloos Toen het wakker was is het ook weer spoedig hersteld Er is op n dorpje in een onzer noorde lijke provinciën n jong onderwgzer die gevoed als hg is met k te moderne begrippen t schoolhoofd heeft weerstaan Gepraat daarover op t dorp de praat van den dag Dominé komt op huisbezoek bg n oud moedertje dat zich belast met de opvoeding van n eenig kleinkind Zy praat ook over den brutalen jonge onderwijzer k Heb t didelük wel gezegd oreert zg verbeeld u dominé bg heeft met onzen Okko gesproken over den verleden en toekomemien tyd Wat weet zao n jong daarvan En tegen zoo n kind Historisch Enkele dagen geleden werd te Amsterdam nit het Israëlietisch ziekenhuis een krankzinnige ontslagen Hg heette hersteld en werd in een vigelante naar de ouderiyke woning gebracht Maar daar bleek dat de ongelukkige volstrekt niet genezen was want kort na zgn thuiskomst sloeg hg alles stuk wat binnen zijn bereik kwam en dreigde ieder met een mes Hy vloog de straat op en mishandelde een politie agent wien het ten slotte gelukte den krankzinnige met de hulp van eenige burgers naar een der politie bureau s te brengen Den directeur van den Gemeentelijk en Ge neoskundigen dienst werd nu gevraagd boe men met den ongelukkige aan moest doch het antwoord van dien hoofdanibtenaar luidde dat er nergens plaats voor hein was En zoo moest men deze krankzinnige een paar dagen in een politie bureau opgesloten houden voor er plaats kwam in het Wilhelmina gasthuis waar bg zich thans bevindt Zulke toestanden bestaan nog te Amsterdam in het begin der 20e eenw schrgft het Hbld Stadsnieuws GOUDA 10 Februari 1906 In bet kiesdistrict voor de Tweede Kamer Gouda hebben de in dat district gevestigd zgnde liberale propawjlda vereenigiugen zich vereenigd tot een centrale ö a 8 c o n t r 61 e 9 Februari 5 uur namiddag Druk 40 m M Lichtkracbt 14 69 Kaarsen l r T i6 2iCaloriën vermogen Men verzoekt ons bet volgenie nog eens te plaatsen De Burgemeester van Sittard waarschuwt belanghebbenden tegen eene in verschillende lokale bladen geplaatste advertentie eener 2 pCt premieleening in de Limburgscbe Witte Kruisleening waarvoor aandeeleu te bekomen zgn bg G Vregdenberg te Sittard aangezien voormelde Vregdenberg is een ontslagen brievengaarder tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld geweest wegens verduistering en valschheid in geschriften en thans nog in staat van faillissement verkeert terwyi ook eene Limburgsche Witte Kruisleening voor zooverre hem bekend niet bestaat In de vergadering van de Provinciale Synode van Zuid Holland werd medegedeeld dat de kerken in de provincie Zuidholland voortaan in twee particuliere synodes zullen worden bgeengevoegd Geadviseerd werd aan de classis Gouda om aan ds O A de Jong te Schoonhoven eervol emeritaat te verleenen NiBüWiKKEEK a d IJssïL Dinsdag avond trad in het café de Zwaan van den beer G van Reeuwgk op de heer H A Westbroek van Stolwyk een reeds bekende in onze gemeente Hoewel het weer zeer gunstig was te noemen had de zani toch wel beter bezet kunnen zgn Zg die tegenwoordig waren hebben een alleszins gezelligen avond gehad Vóór de pauze droeg de heer Westbroek voor Gert Jan Roelinck van Maaldrink en na de pauze een viertal kleinere stukjes getiteld Kamertje te Huur het Zontvat het diner van Manns en Muzikale contrasten De heer L Tol die de leiding der vergadering vrgwillig op zich genomen bad was zeer zeker de tolk van allen toen hg op hartelgke wgzo den heer Westbroek dank leide voor al het schoons wat deze dezen avond had voorgedragen en hem een tot wierziens toeriep Ook den heer Van Reeuwgk komt zeer zeker een woord van dank toe door diens bemoeiingen toch beeft men dezen gezelligen avond verkregen Bnrgerlljk s Stand GEBOREN 6 Febr Isaac ouders J Leeflang en M A Rollfs of Roelofs 7 Michael Adrianus ouders C W A Zwarts en L A Bezem 8 Lieuwe ouders D Vonk en A de Vries Johanna Rudolphina ouders C Verdonw on A C Herngreen 9 Albertns Marie ouders D Oastelein en J Melchert OVEBLEDSN 7 Febr A U Herz N huisvr van T P W Gerhards 61 j L Bakker 4 j 8 C J M van Dam 17 m C J Putman 18 j ONDERTROUWD 9 Febr s de Weger en W G van Dongen N Boer te Aarlanderveen en M de Jong Moordrecht GEBOREN Maria Stiona ouders G Dirkzwager en M J Kooijman Arie ouders A Molenaar en A de Groot Maarten ouders A van Kranenburg en G van Vliet OVERLEDEN W Steinvoort 5 m T van de Velde wed J P Bos 81 j ONDERTROUWD B Hoogerwaard te Gouda en B van der Starre J Verburg en M R van Hertum H Wischmeger te Rotterdam en J Termorsbuizen iMiAl TELS Costumes en Bloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD ADVEttTKINTlKIN Mgn hartelgkon dank aan allen die hunne belangstelling hebben betoond bg mgne benoeming tot lid van der Gemeenteraad J H VAN DER TORREN ËCHTSCHEIDIITG DERDE PLAATSING Bg vonnis van de Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage van den 21 November 1905 is het huwelgk tusschen den heer HENEICÜS WILHELMUS JOHAN ROYEN en Vrouwe MARIA CAROLINA BERTHA PELTZER beiden wonende te s öravenhage milbouden verklaard door eclitêcheldiug Hetgeen certificeert Mr J VAN PRAAG Advocaat en Procureur B Gravenhage den 10 Februari 1906 De Notaris J J A MONTIJN te bouda is voornemens om op MAAND AQ 19 FEBRUARI 1906 v m 11 uur in Het ScnüKBORD aan den Kleiweg aldaar pnbliek te veilen en te verkoopeii TWEE WIEELHÜISEll met EEF SCHUUR en PLAATSJE met afzonderlyke opgang hebbende Bovenwoning voornen van Gas en Waterleiding en velerlei gemakken aan den Langen Tiendeweg te Gouda D nos 70o 706 en 70i bevattende bet pand no 70a beneden WINKEL KAMER KEUKEN SCHUUR en PLAATSJE en boven KAMER en ZOLDER no 706 3 KAMERS KEUKEN en ZOLDER en no 70c WINKEL 2 KAMERS en KEUKEN Betaling der kooppenningen 19 MAART a s de BOVENWONING te aanvaarden 1 APRIL a s overigens 19 MAART a s Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg E no 21 te Qouda Breeder bU biljetten DRACHEN OUELLE kost slechts 15 ct per literfleschi is verfrisschendjerwul vermengd met wun of limonade oit een fijne drank geeft leidingwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrggbaar bg M M BELONJE Je Oonda M4ATS 1BAPPIJ TOT i llT M T ALeilEEü Departement Gouda YOORDRAGHT AVOND VAN den Heer HENRI DEKKING OP Donderdag 15 Febr 1906 des avonds ten A ure in de Socieleil iDE ÉMh Ooslitafen PROGRAMMA w mmmr drama van Edm Bostand vertaling van den ttpreker Vrgen teegang hebben de Leden en hunne huiigenooton uitgezonderd dienstboden Entree voor niet Leden t 1 Voor leerlingen Gymnasium en H B S wier ouders of verzorgers geen leden zgn i 0 50 Bovendien zgn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten è 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogenden ten huize van den Heer T CREBAS Wgdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 14 Febr 190G van s middags 12 tot s namiddags i ure N B a De contributie voor bet lidmaatschap bedraagt per jaar f 4 50 t Overigens kannen zich de toegang tot de Leesvergadering verzekeren tegen betaling van 1 2 50 per jaar Ongehuwde personen onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam bg bet Lager Onderwijs mits geen hoofden van scholen Gelegenheid tot aanmelden voor of 6 bfj ondergeteekende el den Penningmeester den beer CREBAS De Secretaris 0 J M KROliN Hel bestuur van het Dept voornoemd noodigt de dames beleefd uit in de zaal de hoeden wel te willen afzetten opdat achterzUtenden ook in de gelegenheid zijn den spreker te kunnen zien SCB00NI31EUIÏÏINBI1 VA DE Pateui Ga§gloeilich Resulaleur Slecht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de baan eu kost slechts i 0 65 g eplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN EN Z KOUSJES onovertrefbaar in lichtkracbt en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON iLOMMtSTtINS INKT rot fonderVindelijk de BEST f volkomen ON SCHADLLlil apeldoornholland DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 I De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxvim zal te Gouda in het Kottehnig iHARitoüiG aan de Markt bg veiling en afslag in een zitting ten verzoeke vau den Eigenaar op Maandag 12 Februari 1906 s morgens ten elf ure publiek verknopen de navolgende allen binnen Qouda liggende mm EN E 7SN als Perc 1 Het Woonhuis t a geteekend O 587 aan de Vest kade sectie D no 264 groot 75 c A verhuurd bg de week en per week voor f 1 50 Perc 2 Het Woonhuis c a geteeliend P 668 aan de Heorenkade kad sectie E no 1709 groot 75 c A vorhnnrd als voren voor f 1 60 Perc 3 Het W oonhuis c a geteekend P 564 aan de Korte Akkeren kad sectie E no 1168 groot 89 c A verhuurd als voren voor f 1 25 Perc 4 Het Woonhuis c a geteekend R no 103 aan de Boelekade kad sectie H m 2413 groot 45 c A ver huurd als voren voor f 1 25 Perc 5 Het Woonhuis c a geteekend R no 101 aan do Boelekade kad sectie A no 2415 groot 47 c A verhuurd als voren voor f 1 26 Aanvaarding direct Betaaldag IS Maart 1906 Op de gebrnikelgke uren te bezichtigen Nadere iniormatiën geeft de Notaris Mr MOLENAAR voornoemd bg wien NotUiën verkrggbaar zullen zgn YV i g j beroemde draagbare lamp met wit gloeilicht LU80L SOL FAY die een lichtsterkte geeft van 100 tot 80O Kaarsen voor 1 i 8 centimes per uur Zuinig eenvoudig veilig zindelgk 8000 lampen werden in BelgiS en Portugal in een jaar verkocht Degelgke en werkzame AGENTEN gevraagd in elke stad Adres S i A Beige d Edairage 26 rue de la Montague Brussel HET adres voor degeiyk eii soUed schoenvrerk is beslist Het INoord Brabantsch Schoenen en Laarzenmagazljn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Vert en The Serum S l ERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN KNZ Aanbevelend SMITS Alle rejiAratiën en aangemeten werk Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJ UA DKL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Viii de Saiiio § ivolgbaar zgn tbitlBl MIfiiieuw gevonden toepassingen onze olTéeer getcMtderdi fortretleu l etutureHogaerlê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmtU op aanvraae Boxtel B HOU Al UTS t Co Agent voor ÖOUDA Firma A QIUNT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn