Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1906

ADVERTENTIKIN wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Pii ndvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Pankl iar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevejend T G VTXELINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en lllaa rlijders rordt eit overtuiging als een werkeljko halp in den nood het boek aaabeTglen Na ODtvaiigat van adres per liriefkaartworit lilt boekie franco per post toegezonden door BLOKPOËL S Hoekb Zaltbomrael SpASJK De onwrikbare houding van Frankryk Iniake de polilie kwestie op de Marokkaansche conferentie maakt te Madrid een ongunsrtgen indruk De iJlobe legt Wanneer een breuk mocht ontstaan dan zal zich het statai qno van het Hadridache verdrag handbiven In Kngeland vindt het Franacbe itandpuct algemeen instemming Daar zoowel als in Frankrijk heet Dnllschland het zwarte beest dat alle verantwrordelykheid voor een eventueel mislukken der conferentie zal hebben te dragen Italik De snltm van Turkije heeft twee kardinalen en den panselijkon majordomas t grootcordon van de Medschiga orde verleerd In Vaticaanteho kringen zegt men dat dit geschiedde in verband met de onderhandelingen omtrent de voorgenomen oprichting van de Apostolische nuntiatuur in Constantinopel en benoeming van een Tarkschen ministerresident bij den H Stoel Rusland Te Riga zijn een aantal leden van bet revolulionnair comité gevangen genomen allen IiPanders Ondanks de verzekering van ministei Doernowo dat er vrijheid van veri aderen bestond zijn de volgens alle wettelijke voorschriften byeeogeroepen vergaderingen van ing enienr8 en apothekers door do politie ontbonden Altijd welkom te Gouda Goed nieuws van iemand nit onze omgeving is ons altyd wolkom en wy zullen met belangstelling het volgend berichtje van een Rotterdammer lezen Het zal eveneens voor velen onzer een waardevol nieuws zyn Mejuffrouw h WHWSELMANN wonende Tweeleenwensteeg 5 te Kotterdam deelt ons mede Na ik volkomen genezen ben door het gebruik Uwer Foster s Rogpyn Nieren Pillen van een ellendige nierziekte waarmede ik reeds zes jaren gesukkeld heb kan ik niet nalaten U myn oprechten dank te betuigen Ik heb vier jaren hiermede gedokterd zonder dat ik een merkbare verbetering kon waarnemen Hteeds had ik zware pyn in den rug on in de zyden ik sukkelde aan boofdpgn duizelingen en was altyd aangedaan met een vermoeid afgemat gevoel vooral s morgens wanneer ik op moest staan Alles was my te veel en by bet minste werk moest ik hevig transpireeren wat my nog meer afmatte Myn eetlust was zeer slecht en myn slaap onrustig De urine zag er steeds vuil en bewolkt oit en liet een geel bezinksel achter luist in dit slechte stadium van myn ziekte maakte ik kennis met Uw pillen reeds dadeiyk bekwam ik hierdoor beterschap en ik heb Uw kuur toen hardnekkig voortgezet Thans nu ik zes doosjes heb ingenomen ben ik totaal van myn oade kwaal genezen on ik weet niet boe ik U myn dankbaarheid moet betuigen Waar ik kan zal ik ze aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Een kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U schgnen voortdurend ongesteld 1 misschien lydt gy aan hevige pyn in den rug aan een kwaal die gelgkt op afmatting aan migraine of overspanning der zenuwen Wees niet to ving in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gg lydt aan een dor ziekten waaraan vrouwen lyden Een groot aantal dezer ingebeelde vroaweniiekten zyn niets anders dan aandoeningen der nieren Verlies niet den moed en denk niet langer aan een Ingebeelde kWaal hot zyn misachien Uw nieren welke In bet spel zyn Verzeker U dat men U de echte Foster s RugpUn Nieren Pillen geelt dezelfde die MejotfroBW WESSELMANN gehad heeft Zy yn te Gouda verkrygbaar by de Hoeren WOLFF Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van p istwisael k F 1 76 voor een of F 10 voor les dooien Klanken tiit Schoonlio7en XXXV Ruim 12 millioen gulden zyn in ons goede vaderland in den jare 190B aan 30U U0O behoeftige personen door ons Armwezen verstrekt om in den grootaten nood te voorsien 6Vi procent der bevolking armlastig Het ia een respectabel cyter ruim 1 op de 2ÜI O wat een edelen dunk had de groote Thorbccke van de kerkelgke liefdadigheid bil de behandeling der Armenwet in 1851 De toenmalige regeering meende dat de I kerk volkomen vrggelaten de overheidszorg 1 meer en meer overbodig zou maken maar voegde aan hare verwachting toe dat A priori moeiiyk valt te toisten over de gegrondheid I van een vertrouwen waaromtrent alleen de j ondervinding uitspraak kan doen En de twiiUDite in l M a k wai niemand minder dan QroAn van Prinsterer die in de aanvallende taak van het Bnrgeriyk Armbestnur een gevaar ttg voor een opkomende Staatsarmenzorg Deze verwachting van Thorbecke i beschaamd geworden Wel heeft de kerk met 49 9 pCt van het aantal nog het leeuwendeel maar waar zon zg de galden voor 40 4 pCt door Bnrgerlgk Armbeatunr en Oemeentebestunr gesteunden vandaan halen V En wat de gelden betreft is de kerkelijke bedeeling achteruitgaande Bedroeg het procent der kerketgke bedeelden in 1871 57 8 pCt in 1903 was dit gedaald tot 49 9 In totaal werd door de kerk in 1871 van de bgna 6 aiillioen gniden 58 3 pCt uitgekeerd tegen 4 5 pCt in 1903 Wat zouden de armen nog meer geleden hebben als Groen van Prinsterer in dezen zgn zin had gekregen Want na is het Bnrgerlgk en Geraeenteiyk Armbestnar nog de laatste toevlucht als de kerkekas leeg of te schraal gevuld is Dat ondervinden de Schoonhovensche armen helaas ook maar a te goed Kn hiermede kom ik tot mgn eigenlgk onderwerp do behandeling der begrooting voor 1906 voor het Burgeriyk Arm bestuur door den raad Hieraan gaat echter vooraf de behandeling van de aanvrage om een voorloopig crediet van f 100 want er was op 6 Dec 1905 reeds een tekort van f 950 Het wil wat zeggen lezer om als lid van zoo n Armbestuur in de eerste plaats tyd en zorgen pro deo aan die zaak te offeren m iar als dan de arinsten onder de armen met uitgestrekte hand om brood en dekking vuur en licht komen vragen die hand niet te kunnen vullen maar de stakkers met leego maag te mucten wözen op de nog lediger Armenkas het ii een foltering En in die harde iioodzakelgkheid verkeerden do loden van ons Armbestuur meer dan eens Is het te verwonderen dat hot hart aanzet lot daden die strikt genomen niet ademen den kouden geo st der wet Y Dan moet ge bovendien kennen hel hart van den man wien weldoen een tweede natuur is geworden die als privaat persoon nooit een armen drommel tevergeefs laut vragen is het dan wonder dat de heer Geelhoed al spoedig een groote som in voorschot was En immers op andere jaren was het ook zoo gegaan zonder aanmerkingen Werd niet nog verleden jaar do rekening over 1903 groot Ontvangsten f 3459 70 Uitgaven f 3258 in twee woorden goedgekeurd Werd die voor 1905 niet vastgesteld in ontvan Bten en uitgayen op de som van 3004 50 zfider een wooid er over te reppen P De flnancieele commissie bestaande nit do heeren C van VVillemswaard J Valk en II Sohreuder stelde voor en de raad stemde toe Nog minder woorden zyn verspild aan do rekening CR verantwoording over 1902 en de begrooting voor 1904 Zy werden tasschen de bedrgvon door onder den hamer gebracht Wanneer wg de begrootinp over die jaren nagaan Ontvangsten Uitgaven Saldo f 3740 96 f 3261 15 f 379 81 3459 70 325 201 70 3011 311 3004 50 2787 50 wy kannen uit dit overzicht zien dat een voordurend streven bestaat om de begrooting van het Burgerlgk Armbestuur de laagte in te drukken 1902 geeft met 1906 een kleine 1 1000 verschil Wel gaven 1902 en 03 nog een klein saldo maar tevens biykt dat meer dan f 3000 noodig is om er iets van te maken Dit streven om do begrooting van ons Armbesliinr te verlagen wordt geboren uit den gespannen toestand der gomeento begrooting en haro Snancién Doch deze catastrophe valt ongelukkig samen met de malaise in de goad en zilverindustrie waardoor velen de gemeente verlaten en veleu armlastig worden Vandaar het tekort over 1904 en 1905 Maar daar moest de raad rekening mee houden en zien dat er meer dubbeltjea komen door den hoofdelgken omslag te herzien Over de kwestie by Ged Stalen tallen wg ons nog niet uitlaten Daartoe moeten wg meer gesevens hebben Maar toch breng ik hulde aan ons Armbettuor voor de milde wyze waarop zy de armen wil verzorgen al is die mildheid omgekeerd evenredig aan de draagkracht der kas Toch zie ik een minder edele drytveer in bet pogen om de begrooting van hst Armbestnar te verlagen zoo aanmerkelgk te verlagen minder I wy weten allen hoe in zake den school etryd van kerkelgke zgde met minder edele middelen gestreden wordt En tot die unfaire middelen behoort bg bedeeliog njt de kerkekas de voorwaarde te stellen de kinderen naar de byzondere school te staren Het ia duidelgk dat ala die armen by het Bnrgeriyk Armbestaar worden weggezonden zy bg particniiere en kerkelgke liefdadigheid moeten aankloppen Voorstanders van het openbaar onderwys let op de teekenen der tgden Weest takzaam JAN BAZUIN BI NNENLAND 8TATEN GENERAAL T m K ie It K u M M m n Zitting van Dinsdag 13 Februari Meedeeling wordt gedaan van ingekomen wetsontwerpen Na beéediging neemt de afgevaardigde voor Breda de heer Boogaardt zitting De voorzitter stelt voor morgen ochtend om 11 uur aan de orde te stellen de bespreking van den toestand van het spoorwegpersoneel Do heer Talma heelt daartegen bezwaar Immers bg de Kamer zyn kort geleden en juist heden nog bclangrgke en omvangryke rapporten ingekomen over grieven die by het personeel bestaan over de door de Regeering genomen regelingen Die rapporten zgn nog niet genoeg bestodeerd kunnen worden Men stelle de bespreking nog 14 dagen nit De heer Troelstra ondersteunt dit denkbeeld Maar hy zou t betreuren wanneer de bespreking wordt uitgesteld tot na s minister s verlof De Min van Waterstaat verklaart prgs te stellen op bespreking van den toestand van bet spoorwegpersoneel van den toestand von het personeel by post en telegraaf en do kwestie van de Velserpont nog v66r zgn inscheping Maar tegen een wgziging in de volgorde van behandeling heeft de minister geen bezwaar De heer Talma stelt nu voor Dinsdag om U nur de bespreking van den toestand van het spoorwegpersoneel aan te vangen Dit voorstel wordt verworpen met 45 tegen 39 stemmen Daarop wordt besloten morgen ochtend om 11 uur het eerst te bespreken den toestand van het personeel bg post en telejr iaf daarna de kwestie Velserpont en ten slotte de bespreking van den toestand van het spoorwegpersoneel De beer Bos wgzende op de eventneele behandeling van de motie betreffende Staals spoorwegeiploitatie in het najaar vraagt van de Regeering overlegging van de daarop betrekking hebbende adviezen De heer Lohman betoogendo dat een belangrgke kwestie als deze niet by motie kan worden beslist meent dat de overlegging dier adviezen niet zou baten In ieder geval wenscht hg de Irraag om overlegging der adviezen los gemaakt te zien van het door den lieer Bos genoemde tgdstip van behandeling Deze laatste meening deelt ook de heer eemskerk die echter in zooverre met den heer Bos instemt dat hg ook pigs stelt op de noüdige gegevens van de Regeering De Voorzitter is van oordeel dat de Regeering die gegevens kan verstrekken zonder dat de Kamer haar dit verzoekt De Kamer gaat daarna over tot trekking dor afdeelingen Morgenochtend U uur vergadering Gemeng de Berichten Uit Amsterdam meldt men De Nederlandsche tjalk Avontaar schipper H W Tuyl van Amsterdam met steenkolen naar Utrecht is gisterochtend om zeven uar terwyi ze gesleept werd op de hoogte van het Koninginnedok aangevaren door het uitgaande Nederlandsche stoomschip Alster en dientengevolge onmiddeliyk gezonken Het volk heeft zich met eigen boot gered en is later door een bavenbootje opgenomen Kenter seint uit Toulon d d 13 Febr 1 D een Nederlandsch matroos uit Rotterdam 35 jaar oud is gisteravond 20 meter diep uit den top van den mast op bet dek van het schip gevallen waar hg op diende zyn toestand is hopeloos Qe kapitein van het bchip heeft den Mederlandschen consul gewaarschuwd Een Amerikaan de heer Crouch uit Lafayette heeft te Oldenburg 50 en te Aurich 20 hengsten aangekocht en Vrgdag nu 12 4en 5 jarige bg den heer B de Ridder te Harkstede zoodat weer 82 dekhengsten van Oldenburgach OostfriescbGronlngscb type naar Noord Amerika worden aitgevoerd De honderdtallen Earopeesche hengsten iu Amerika gedurende de laatste vgf jaren ingevoerd leveren tienduizenden nakomelingen waarvan een niet onbelangrgk percentage raettertyd weer naar Europa zal worden aitgevoerd De heer Crouch een der meeat gezaghebbende deskundigen op dit gebied verzekerde van meening te zyn dat Europa met ongeveer twee jaren weer transporten Amerikaansche gebruikspaarden had te wachten Laten de fokkers in Enropa in het algemeen en die van Nederland in het byzonder zoowel die van koeta ala van werkpaarden zich die mededeeling goed in het oor knoopenl zegt het weekblad het Paard De pryzen der 2e kl paarden zullen over een paar jaren waarachguiyk belangrgk dalen en alleen het fokken van Ie klaise gebroika paarden en van raszuiver fokmaleriaal ook in de teekomst loonend bigven Nederlandsche industrie Dat de bekendheid en de arbeid van onzen minister Krans in Chili niet zon MF gevolg bigven voor Nederland bigkt o a ernlt dat aan de Holland Che Maatsclappgtot het maken van werken in gewandbeton gevestigd te sGravenhage en dan de ütrechtsche Machinefabriek Frans Smulders gevestigd te Utrecht zeer belangryke betonwerken en de levering van achttien hydraulische heiwerktuigen met pompen zijn opgedragen door de Chileensche Regeering ten behoeve van bare werken aan de haven van Talcahuano Men schrgft nit Zeeland Dezer dagen kwam op een dér grootere postkantoren in eze provincie een dienstbode een inlage in de Rijkspostspaarbank dgen Toen zg by thuiskomst haar boekje nakeek vond zg daarin een bankbiljet van f25 Zi bracht het onmiddellgk op het post kantoor terug en kreeg ala belooning van den dienstdoenden ambtenaar een onheusche bejegening De dienstbode heeft nu deswege een klacht ingediend bg de snperieuren van bedoelden ambtenaar Men meldt uit den Haag Een brand die zich nogal hevig liet aanzien brak gisterenavond nit in een in aanbouw zgnd huis gelegen naast het gebonv der Automobiel Maatschappg viin de firmi Verwey en Lugard aan de Laan van NjeuwOost Indie en deel uitmakende van een geheel blok woningen dat men bezig is daar op te trekken De brandweer was spbedig ter plaatse en tastte het vuur met zes slangen op ds waterleiding krachtdadig aan De stoomspuit die ook aanwezig was behoefde g een dienst te doen De werklieden haddan het huis i eds verlaten toen de eerste vlammen werden bespeurd De oorzaak van den brand die spoedig overmeesterd was is tot dusver onbekend Een koopman uit Rotterdam zekere A T die geregeld te Dordrecht de weekmarkt bezoekt had de vorige week Donderdagmiddag zgn wagen met manufacturen neergezet in het pakhuis van S B aan dePalingstraat te Dordrecht Wegens hethoogst ongunstige weer stalde hy Vrgdagzgn koopwaar niet uit maar liet die rustig op den wagen Maandag te Dordt terug koerende l vam T tot de onaangename ontdekking dat een groote partg goederen verdwenen waren Terstond stelde hg oen onderzoek in en bleek hem dat zekere Da W een koopman uit Rotterdam zich by B had vervoegd onder voorwendsel dat T zgn oom was en deze hem had opgedragen eenige goederen van den wagen te halen Thans werd de hulp der politie ingeroepen die al spoedig tot de wetenschap kwam dat De W oen deel der gestolen goederen op den Rietdijk te Dordt had verkocht waar ze in beslag genomen werden De verdachte zelf hiid zich reeds uit de voeten gemaakt Maandag is hy naar België vertrokken Da politie zet haar onderzoek voort zoodat de W er op kan rekenen dat het zaakje nietin het vergeetboek raakt D C Over een ernstig spoorwegongeluk by Luik meldt het Hbl v Antwerpen Een erg ongeluk gebeurde Zaterdagmorgen tusschen de staties van Vaux sons Cbèvremont en van Bois de Breux Alle dagen rydt er een trein met ledige waggons naar den plateau om de waggons te verdeelen tusschen de staties die er noodig hebben Die trein was Zaterdagmorgensamengesteld uit een groot getal waggons die gedreven werden door twee locomotieven eene voor de andere achter den trein By de kromming op 1 kilometer van Vaui sodsChèvremont zag de machinist van de voorste locomotief met schrik dat in de tegenovergestelde richting vier waggons in duizelingwekkende snelheid algereden kwamen Alvorens hy eene beweging had kunnen doen had er eene vreeselgke botsing plaats De locomotief werd over de spoorbaan geworpen en verbrgield door den volgenden waggon die er op viel Al de waggms van den trein zyn beschadigd De stoker Simon Uigny 23 jaren oud werd teruggevonden onder de machien afgryselgk verbrand aan den buik de borst en de armen Zyn toestand is zeer erg De machinist Lucien Girard 55 jaren oad werd gekwetst aan het hoofd en de beenen Da hulpmeca liciea werd in den waggon geworpen die op de machien viel Vier treinwachters werden gekneusd De stoffelgke schade is aanzienigk De meeting in Hyde Ptrk Zooals te verwachten was hielden de sprekers welke giateren op de werkloozen meeting in Hyde Park bet woord voerden in hoofdzaak redaroeringen waarin de regeering en haar stelsel in scherpe bewoordingen werden afgebroken Gibbons de leider van de nit Liverpool gekomen deelnemers beweerde er troUch op te zyn dat hg reeds twee jaren werkloos was want hy vond dit een uilstekende bezigheid welke bewering natuuriyk hilariteit verwekte Morgen zal Gibbons met eenigen ziiner getrouwen den terugweg naar Liverpool aanvaarden Het samen ait en samen thuis is hierbg niet van toepassing want bet meerendeel der clab heeft den leider afgedankt omdat zy zyn bevelen in zake drankmisbruik enz niet verkiezen op te volgen De meeting en de daaraan voorafgaande betooging had een ordeiyk verloop In de gevangenis te Soerabaja heeft een opstootje plaats gehad waarbg behalve alle politieautoriteiten ook een militaire patrouille te pas kwam De aanleiding tot deze razie lag in de gewoonte dat de dwangarbeiders die na afloop van hun werk buiten de gevangenis binnenkwamen dorfr een aan de poort wachthebbenden sleuteldrager gevisiteerd werden on bg die gelegenheid hun onderdanigheid moesten toonen door een oogenblik te hurken De gevangenisautoriteit die op den bewusten avond aan de poort stond en aan wien bormat bewezen moest wi rden was de Ie sleuteldrager Hot ging g ed met de Javaantjes die nooit anders gedaan hebben dan harken maar toen de Aljehers aan do beurt kwamen weigerde een aan dat bevel te voldoen De le sleuteldrager die bg die gelegenheid niet zoo heel frisch meer was dwong den Aljeher tot de hormatbetuiging op wel wat gevoelige wgze In een oogwenk vloog de Atjeher den blanken slcateldrager daarop naar de keel dit was het sein voor zyn kameraden om zich op den gevangenisbeambte te werpen en dezen stooten slagen en stompen toe te brengen Hy werd doeriyk gehavend door zijn collega en eenige oppassers ontzet voordot de assistentresident en zgn gevolg en de militaire patrouille ter plaatse aankwamen De onhandige slejileldrager zal ontslagen worden en het hurken bg hot fouiileeren is thans afgeschaft Stadsnieuws GOUDA 14 Februari 1905 Voor den Bond van Gemeante werklieden alhier zal Zaterdag optreden de heer K ter Laan in de plaats van den beer Mr P J Troelstra die door het overlgden van zgn va er verhinderd is In de gister te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van de Centrale Kaad van Beroep Ongevallenverzekering had o i de uitspraak plaats in de volgende zaak Hooger beroep van de verzekeringsbank de Nieuwe Eerste Nederlandsche te s Grafeuhage tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht houdende bevestiging der beslissing van de Rgksverzekering sbank waarbg aan P V leerlingbankweiker te Gouda is toegekend eene rente van f 0 03Vj per werkdag ter zake van een hem overkomen ongeval waardoor zgn rechterpink werd verwond tengevolge waarvan hg daarvan mist twee leden terwgl de büwegelgkheid van het derde lid beperkt is De Centrale Raad vernietigde zoowel de uitspraak als de beslissing der Bank en kende getroffene eene rente toe van f 0 07 per werkdag VusT Tot het doen van de noodige opneming tot vaststelling der huurwaarden van personeele belasting zgn voor het belastingjaar 1906 voor deze gemeente aangewezen de heeren B Formgne inspecteur te Gouda en D Kleingeld kommies bg de dir belastingen te Schoonhoven Reiuwuk Woensdagavond j 1 hield in het café van den heer L P v Leeuwen de afdeeling Reeuwgk en Omstreken van de Holl Maatschappy van Landboaw eene vergadering waarin o m mededeeling werd gedaan van verschillende ingekomen stukken meeat verslagen van het Departement van Landbouw Ngverheid en Handel De penningmeester deed vervolgens rekening en verantwoording van zgn beheer over het algeloopen dienstjaar en de periodiek aftredende bestuursleden de heeren A v d Spiegel en F H Bnlaens Brack werden als zoodanig met bgna algemeene stemmen herkozen Hierna bad de gewone verloting plaats Verloot werden een familieschaal een petroleumtoestel en een stallantaarn Donderdagavond j l had in het café van den beer H J van Dam de laatste vergadering in dit seizoen van het alhier gevestigde Leesgezelschap plaats Als spreker voor dezen avond trad op de heer J H V d Spiegel Azn die met een schets Ttn Jiutns van Uanrik getiteld Een slot dat pakt het opgekomen publiek wist te boeien Na deze lezing volgde nog een tweetal bydragen waarop de voorzitter onder de gebruikelgke dankbetuigingen en met een tot weerziens in het volgende seizoen de bg eenkomst sloot Rechtszaken Door de Arrondjssements Rechlb mk te Rotterdam weelden gisteren de volgende vondissen gewezen Vrggesproken werd W De J 24 jftar landbouwersknecbt te Moordrecht beklaagd geweest van diefstal van 5 grauwe schieteenden J P V d B 18 jaar melkrgder te Nieuwerkerk a d IJsel wegens mishandeling bg recidive tot G maanden gevangenisstraf Amsterdam 13 Februari 1906 Volgens het Weekblad van do Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 13 Februari door tusschenkomst dier bank verhandeld de navelsene minder courante fondsen r Aand Alg Waarborg Mg Hypb voor Nederland 10 pCt gest 170 pCt Holl Scheepsverb Mg 10 pCt gestort 90 Stedelgke Hypb 10 pCt gest cum dividend 1905 124 Cultuur Mg Kayoe Enak 124 Oblig Goud Exploraiie Maatschy Siraau 389 Aand Mgnbouw Mg Totok 110 Oblig Crediet en Handelsveiceni ging B tiffla 98 Aand Grint My te Rotterdam 180 4 pCt Oblig Leidsche Veem 90 Aand Amsterdarasche Chininelbr 100 Mg voor Zwavelzuurbereiding 100 Mg tot expl van C G Rom menhóllor scho Koolzuur en Zuurstof wei kon 17 4 pCt Oblig Buumwollspinnerei Gormiinia 98 Aand Noord Neduil Beetwortelsuikerfabriek 102 Wester Suikeiraffinnderg f 600 130 4 pCt Obl Gczamenlgko Buskruidmakers van Noord Holland Utrecht en ZceLitid 101 Inkomsten Obl Mi tot oxpl vanRndeniakerN Kon Cacao en Chocoladefabrieken 95 Aand Kotterd Di oogdok Mg 45 4 pCt Obl Haagsche Mg van Onroerende Goederen 72 Aand Ned Hei vi iz ki riiig My 10 pCt gestort 92 4 pCt Obl HollaiiilsrhP fabriek v Melkproducten en Voedingsmiddelen 101 Opr aand Algemeene Consignatiebank f 41 Amsterdamscho Likwi daliekas 180 Holland La Plata Hypotheekbank 47 50 Javasclii Jnltuur Maatschappg f 851 f85 Mij tot exploitatie der Suikerfabriek Kalibagor f 115 t pCt Oblig Vorceniging tot christelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland 95 pCt Aand Zekerbeidsïonds van de Onderlinge L ioiisverzekering van Eigen Hulp 97 4 pCt Pandbr Onderlinge Neder landsche Hyp b 1 250 99 BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM VRIJDAG 26 IAN L K H K StaaiéUentnQtn PoRTitOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 SosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 i Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Weatlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Ho Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalaohe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooraegUeningen ItALiE Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 Premieteeninqen buLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Scheepvaart MaatschapjHjfn Aand Holland Gulf Stv Mg 35 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 MARJTELSr Costumes en Blouseii worden van af heden tot veel VEKMINÜEKDE PRIJZSN OPGERUIMD mftkkalylul f UI vooral daniM tn X U de Apprttuor Tmn C M llltar k C B fH B lttl Str l4 M nUtttCQttf liii op naim en rabrttkimttfc Variryflkimr ky HMr WmiiaHtn ta irttMww iMnt Qffi ritl Dipa lv f SA ÜLI ÖSE maakt bloed geeft kracht 8ed rt gcruimen tgd was ik Igdende aan algemeene zwakte en zenuwachtigheid daartig kwum een vuisiagen gobrek aan cotluit zoodat myne lirachten zeer vorminrlordt n en ik at uit zwakte verplicht was mgn bed te houden Op aanraden bosloot ik bet eens met do SANGUI NOSK ty probeeren Waarvan ik roeds zooveel goc ils gehoord had en jawel hoor Na bot gebruik van de eerste flacon gevoelde ik reeds dat het mg goed deed na de tweede en derde was Ik al veel beter Ik zal nog eenigen tgd mot dit hoeriyk middel doorgaan maar de dankbaarheid dringt ino nu reeds om mgne gelukkige resultaten bekend te maken Ik raad beslist aan allen die last hebben van zenuwzwakte gebrek aan eetlust üf zenownclitigheid hot gebruik van de Sanguinose aan Katwgk aan Zee JACOBA DE JONG Oostpad no 10 In de meestfl gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt oen flacon tien dagen en kost U do boliandeling slechts 12 of 15 ets por dag Hal In loedkooper ilnu eeniy deri eHJk mlildel Priis pei H f 1 50 6 Ü f 8 12 II f 15 U Gouda bIJ WüLFF Co Westhaven p HOP pi AMSTERDAM Egelantiersgracht HOPLEVüRANCIEH VAN DAM Co Den Haaff PÜ CH RUM CITROEN ARAC BUROUNDY WerkrVabaar MJ alle groiilen d r orld r a IrSU uo ilr V II IVIII KOOS HAIIVlkNi Gebrl Stollwerck s Chocolade en Cacao b iiHaluhend gebruik vau Qja n fijnste grotidtituffoii garandtrarei m rbriukor vanj StoUwerck s Chocolade en Cacao een oaabevttfosA asrJjg Ubrikaat iiouwKeurig btiuitivoor i ii ik san ieB iohottd du resp lBtikotten Dt Hrma bohaalde 87 Breret ls lIofleTer aeler 44 Eero ülplomai gouden e z Medalllri een liewiia an uitarantiKid Qjs Tab axBéOmii alnieatloa d OhoocOatt bonbons variM to to I IMwtrok l fabrikaat ia verkrijgbaar bn U H CunBsmu s Banketbakkaw ID aai fteiaBiJvertegenwoirdiger i oor ï c lfl UK I Amtardani Ealverntniat 10 9