Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1906

Ud di z jr Toorgasgcrs un k t liferkaii bebbi n verleend bevestigt Knz Eigenaardig dat bet Parlesient dat meer macht heelt dan eenig ander in den rorm DOg alt d doet of al die macht alecbtt van e koning gaiMt afhangt Ëergigteren ii b iniweren vao de leden Tan bet Lagerhnis begonnen Ëen ongewoon groot aantal legde geen eed maar een belofte f o a John Morley Ken eigenaardig schouwspel moet het geweest ij n de bladen maken er bepaald gewag Tan dat Chamberlain en Winston Chnrcbii elkaar de band drakien Het doet denken aan de plichtplogingen ró6r een VDistgevecht Die twee znllen elkaar raken ia de koueode littiog Verspreide Berichten FXAIflEUlI De heer I onbet heeft een visite gehad Tan den Knssischen gezant die hem namens den ctsar de verzekering kwam geven van diens voortdurende vriendschap en hem de briljanten van de orde van Ht Andriea kwam aanbieden Door den minister van marine is bepaald dat de onderzeesche booten van 400 ton een bemanning zullen hebben van 20 tot 25 man eo die van HOO ton een bemanning die in Terhondiog aterker Is De manschappen zullen gereernteerd worden uil de bemanning van de torpedobe eten eii een hoogur loon ontvangen DUITSCHI AUD In den Hüksdag kwam giiteren bi t debat over bet kiesrecht in de bondsstaten Bebelsan roet een scherpe critiek op het doen der Hamburgsche Burgerschaft die het kiesrecht inkromp en alzoo aanleiding gal tot onlusten Van verschillende zijden werd hg ran repliek gediend In Saksen is tot lid van den Rijksdag gekozen de soc democraat Noske Weer zijn versehillende Bileilschs ridder ocderen In Poolache handen overgegaan ElKJÜI De oorlogsschepen die deel moeten nemen aan du groole zeemanoeavres zjjn alle op weg naar de l iirlugeesche baai vnn Lagos die het nitgangspant der oefeningen zal zyn Naar gemold wordt gaan de prins en prhues van Wales na hun Indische reis naar China Z j zouden een bezoek aan l eking brengen ViRHiiiai Statii Kr is een comité gevormd om feestelpheden te organiseeren bjj gelegenheid van den hondersten geboortedag van I resident Roosevelt heeft tot het Ameri kaïmsehe volk een oproep gericht waarin hij het aanspoort de Japanners die honger lijden te steunen BINNENLAND 8TATEN G EN Ett A A L r m K K n K u s m b h Zitting van Donderdag 15 Kubruari Personeel bjj Post en Telegraaf D e minister van Waterstaat weeripreekt du meoning dat de toestand b posterijen en telegrato z 6 slecht zou ijn als wel ton kunnen worden algeleid uit de talryke grieven en wenscben bier in de Kamer geuit Bij bestaande vacatures lyn er dan o steeds zeer talrijke candidsten In de pi title van ambtenaren en beambten is ook in de laatste jaren aannterkelijke verbetering gebracht De minister somt de aangebrachte verbeteringen op ten betooge dat voor verlichting van dienst voor betore promotie en opleiding voor meerdere bezoldiging reeds veel is gedaan Wat door deu tegenwoordigen direeteorgenerasl Is gedaan verdient dan ook meer waardeering dan waarvan gisteren in de Kamer is gebleken De uitgaven voor de lagere beambten vooral lyn belangrijk gestegen Uaar moet met d salarisverhooging voor het lagere personeel nu aanstonds gepaard gaan verhooging van traktement voor de hoogere beambten Die vraag beantwoordt de minister vooralsnog outkennond Ken andere klassiflcntie van de kantoren is in bewerking waardoor een betere regeling lal worden getroffen ten aanzien van het aan het hoofd van kantoren plaatsen van klerken en commiezen Een aanlil openvallende kantoren zullen voor de klerken die door het kon besluit tan 1894 werden getroffen daardoor beschikbaar komen zonder dat de belangen van de oomnitMii worden geschaad De nliittter UH prfs op d roorltclitiBg van de vakvoreenigingen welke voarlichting hy acht in t belang van het personeel en den die ist Maar waar niet all n in de vakvereenigiog verbonden ziJn wordt reeds geraimen tgd een groepsvertegenwaordiging voorbereid K ji commissie van onderzoek naar straffen it nimmer geweigerd De telegrambestelling door jongens voldoet goed iJie jongens kunnen op 2I jarigen lieftyd voor plaatsing als besteller in aanmerking komen Of dat opnieuw herkeuring noodig is lal de minister nog eens overwegen De aanstelling van de jongens geschiedde om bil de teiegrate te bezuinigen Hanienimelting van het korps klerken en commi en Is aan groote bezwaren onderhevig Het zgn groepen geheel verscbillead opgeleid rraklementsverhooging viin instrumentmakers zon wanverhondingen scheppen ten aanzien van andere categorieën van personeel De grieven In zake het gebrek aan stabiliteit bij de oproeping voor examens en de exameneibch n onderscbrglt de minister Ken commiji ie zal onderzoeken hoe in de naaste toekomst In t post en telegraalverkeer te Amsterdam is te voorzien Maatregelen zgii genomen om al te schal feu de bepaling voor het lagere personeel dat de ziektetyd niet meelili voor verhooging en pensiuiiti De commiezen ran de telegrate zgn v lstrekt niet achtergesteld by hun collegns van de post De bezwaroc tegen het i dienst honden van gehnwde vronwen zgn z66 overwegend dut de minister nog geen vrgheid heeft gevonden het desbetreffend kon besluit in te trekken In studie is hoe de vrouwelgke arbeid in bet buitenland is geregeld Biykt de werkiyd voor de telefonisten te lang dan zal de minister daarin verandering brengen zoomede in den werktgd van de directeuren der kleine kantoren waarnabr een onderzoek aan den directenrgeneraal zal worden opgedrogeu Trouwens zy krggen reeds dikwgis hnip Conducteurs plaatsvervangers zullen eenigo vergoeding krygen Htappen in die rlehling worden voorbereid Bg extra dienst op Nieuwjaar en Kt Nicolaiis krggt het personeel gratis voedsel ep drinken Overwogen kan worden of daarvoor eeoige vergoeding in de plaats is gesteld Achterstelling van de assistenten by de nieuwe traktementsregeling beeft niet plaats gehad Inschnivlng van buitenstaanders in heoga betrekkingen keurt de minister ook in het algemeen af maar voor enkele gevallen moet de gelegenheid open blgven Op de positie van de postboden ten platteclande zal worden gelet Het verstrekken van Ugkswoningen op een duizendtal plaatsen levert onoverkomeiyke bezwaren op Het hoofdbestuur treeft reeds en gaat voort op dien weg om een betere werkrerdeeling te scheppen voor klerken commiezen waarby aan laatstgenoemden in verband met hnn betere bezoldiging de belangrykste diensten worden opgedragen Het aanwezig zyn van overcompleet personeel op de groote kantoreti heelt bezwaren Het zou veel geld vorderen en de ruimte is niet overal aanwezig Andere ter sprake gebrachte grieven en wenschen zullen worden onderzocht Nadat verschillende replieken zyn gebonden betoogt do heer Lohman nog dat het hem genoegen deed dat de minister een groepsvertegenwoordiging vuoi bereidt Immers een vakvfreeniging in bet stelsel der ambtenaarswereld acht spr een dwaasheid De beer Ketelaar bestrydt het betoog van den heer Lohman De vak of ambtenaarsvereenigingen ondermynen bet gezag niet De belangen van het personeel voorstaande behartigen de vereenigingen óók het Staatsen dienstbelang Ze blgven voor voorlichting noodix óók bg de instelling van groepsvertegenwoordiging die van boven af ontstaat Is de vakvoreenigingen kunnen alle ambtenaren vereenigd lyn en wanneer dit niet t geval is dan ligt daarvan de schold by Patrimonium enden R K Volksbond Zich in hoofdzaak by dit betoog aansluitende noemt do heer Tak do groepsvertegenwoordigingen niets anders dan min of meer vrygelaten iDstrniBenten van degeneil die boven de ambtenaren zgn geplaatst Daarom znllen de vereenigingen noodig biy ven om logen den verkeerden invloed der groepsvertegenwoordiging te waken De heer Talma betoogt dat de vakrereeniging niets anders is dan een strgdvereeniging als zoodanig onbestaanbaar in de ambtennarswereld omdat bier van onderhandelen met den Staat geen sprake kan lyn Tot groepsvertegenwiordiging tot het kiezen vaii een kern werken allen mee Ook dtirom stelt spr een groepsvertegenwaordiging boven een rakrereeniging In dit betoog van den heer Talma liet de heer Troelslra een roortietting ran de reactia tegaa de Takrera a iii en door de roriga Begeerlng op toow gexet Ag waarschuwt de Regeering daarvoor De minister zet nog eens oitern dat bg opgelegde straffen nooit een commissie van onderzoek is geweigerd Waar b t hoofdbestuur der post en telegraaf zich bereid heeft verklaard de besturen vuii de rakvereenigingen te ontvangen daarl zal de directeurgeneraal i i b er niet aan kannen onttrekken Opnienwl verzekert spr dat hg in t algemeen is Vegen het tnsschen schuiven ran nilitaireipui hoogere rangen Het postdebat is daarn 4 esloten Aan de orde is dumia het wetsontwerp hetrekkeiyk de VelsSn pont waarby de heer Pascour beaamt At de oproiming van da brug over het Npnrdzeekanaal noodtakeiyk is maar betoog dat die opruiming alléén dan mag plaats hebben wanneer er een behooriyke verbinding losschen de oevers is tot stand gebracht De stoompont is geen behoorlgke verbinding De heer Eland geeft hel denkbeeld van baogponteo in overwoging de heer Lieftinck wil een zóó hooge biug laten bonwen dat alle wenscben bevredigd kunnen worden de heer Leiy verdedigt don weg door den minister aangegeven ook de heer Schaper Morgen voortzetting In Engeland de vrije handel gehandhaafd liet was in 184S dat door dd af iehallliig der graaowetten in Kngelaad na lingen strgd de staatknnde van het vrge handelsverkeer een overwinning behaalde welke weerklank vond in heel de bescbaafds wereld Hedert dat jaar bleef de Britscbe we gever de Ijju van het eenmunt aangenomen beginsel doortrekken totdat in 1903 door dan mioitter Jos ph Chamberlain onder de leus van Imperialisme en door deo minister Balfodr ooL er die van Wedervergelding een program van reactie ontwikkeld werd met het proteeli nisme als grondtoon Deze poging om tot het beschermeud stelsel terog te keei n i thans geëindigd met volslagen s hipbreok m het najaar van 1903 verliet Chamberlain hel ministerie ten einde vrg van amblel ike lichten in den lande voor zgn denkbeeldin el vuur oau te wakket a Zgu geeatvierwant Balfour bleef aan het bewind Doch bij lusscheotydsche verkiezingen verloor telkens de ministrieele partg Meer en meer werd zij in het Lagerhuis verzwakt Balfour trad af in December 1905 Aan zjo tegenstander Campbell Banoerman werd de vorming van een nieuw kabinet opgedragen In de afgeloopen Janoarimaand halden de algemeene verkiezingen plaats Als door een stortvloed w ge voogd slonk de eens zoo mochtige meerderheid VOD Chamberlain s aaahaogers tot een groep van nauwelgks een vgfde deel van het Lagerhuis De slrgd is beslist De nagedachtenis van Richard Cobden is gewroken De liberale portg bemt onder de roao Vrijen handel een meerderheid als nooit te voren De protectionistische bewegiog ligt ter neder Ëen woorschawende les voor itder d e ginds weder de vrgheid van verkoor zou willen aantasten In Nederland hebben de protectionisten te vroeg gejuicht toen zg in den door Chamberlain gepreJikten omkeer den naderenden val sagen van die itheorie i dat dogma gelgk bg heu het vrghandelsstelsel heet In Naderland 00 gave 1 zg te verstaan jo in NederUnd aren nog wel van die achterlgke menschen die in de vrgh id een levenwekkend beginsel meeoen te zien moor ocb d ze droomers badden niet bemerkt del men overal in het buiteoiaud wijwr was geworden en dat ook in Engeland eindelgk de oogen der verstandigen voor het lioht der prütectiooisten waren open W j herinneren ons nog de ninislerieele rede van Dr A Kuyper bg ile alg 4meene beraadsla ing over de staotsbegrootuig op 4 Dec 1901 ilet broeden omhaal en innig behagen deelde Z Kx mede dat lu de Ëngelsche denkbeelden over handels stoatkQnde eene kente ring was gekomen dat ook het dagblad The Times hst protectionisme aanbeval dat de afval er al verder en verder ging dat het wel eens kon gebeuren dat de free trade binnen niet 100 langen tgd de wereld snit was De wereld uit De bewindslieden die in Nederland eniin Engeland tegen deu Vrghaudal aijn opgelr bo sgn rer uit en Oampbell Bannerman is er in Wij hebben in oase geschrii ieu slechts enkele molen op den strgd in Engeland wesen Vertrooweude op de kraeht der beginselen hebben wg de gebenrienisaen afgewacht Aan de protectioaisten die bier zich verheugden iu de aanstaande a van Chamberlain s pT grom lieten wg gaarne hun bigdachop Waarom zouden wij aan een medeburger die aich in het bezit eens vogels vermaakt dadeIgk het geooegeo bederven door te zaggen dal hel dier een doo le nachtegaal is ilet imperialisme van Chamberlain had geen ernstige kans van slagen Het wenaehte de rormiag eener rgkseenheid tnsschen Groot UritanoiS en sgne zelfstandige koloniën langs den weg van ecouomische bevoordee ing dkr koloniale voortbrengselen bg invoer in h t iBoederland maar salka sloot een algemeen arirf in op gdykioortig goederen ran andere natiën Dan zonden wensebie Chamberlain wedorkeerig de kolomen ten bate der Kngelsche goederen een attzooderiogslanef vaststellen Ongelukkig voor ihomberlain wilde het Ëngelsche volk niet weten van belemmering der invoeren uit de Noord Ameriksonsche Unie Argentinië Rosland Ook dwee len da kohmên niet met een bsvoordeeling van EngeUehe fobricaten Zou daar e o nauwere band met het moederland niet uitloopen op verlies van zelfbestnor en op verzwanng van militaire lasten De opbrengst der nieuwe invoerrechten zon volgens Chamberlain dienen voor nitkeering van ondendagspensioeoeo maar tegetgk hield hg vol dat spoedig de voortbrengselen in toereikende hoeveelheil uit de ko oniën alsoo onbelast zonden worden ingevoerd Hierm ë ve dwenen de pensioenen weder in rook Niet minder vreemd waren de vergeldingadenkbeelden van den Minister Balfoor Men moest door tarieven in Engeland de andere natiën dwingen lot verUging der hare Moor tegslgk ontvielen aan Balfour zoovele iegena den vrgen handel vgandiee uitspraken dat het vermoeden wakker werd dot hel hem eigentgk niet om verovering van vrijheid bg de anderen te doeu was Bovendien vergeldiagslarieven zyn besteosd om tgdelgk dieust te doen doch de imperiaiisti iobe idéé e scht een voortdnrende belemmering von den invoer uit andere landen dan de Eu elache koloniën Het zon wel wonder geweeatzgn indien zulk een program door het Ëngelsche volk ware aanvaard De samenwerking tuswheo Balfour en Chamberlain miste alle logica Evenals het proLoc louisme met zich zeli in allerlei tegenspraak geraakt wanneer het zich als stelsel tegenover dat van haodelsvrjiheid plaatst zoo werd hel program met hetwelk de genoemde heeren voor de kiezers traden bevonden een mengsel van tegenstrgdigheden te zgn Meende in 1901 Dr Kopper dat voor de vrijheid des handels ook ia Engeland de barometer aan het dalen wjs I wij begroeten in den doorworsielden strgd edoe Beproeving onzer beginselen welke zg met glans hebben doorslaan De barometer staat hoog 4r dan ooit 1 Kede 4 Dec 1901 Handelingen 2e Kamer bi 325 Gemengde Berichten Even buiten Keulen h Maandagavond ora acht uur door een mank i neiit aan oen wissel een trein v m den eleetrischen buortspoor weg van Keulen naar Bonn op een electrische Iram ingeloopeu Onderde reizigers ontstond een paniek Van de achjt zwaar gekwetsten is nog een van de bestuurders overleden Verder zyn er een groot afintitl lichtgewonden Treurige toestand in Spanje De bevolking van Andalusië Igdt gebrek De hongerige menigte ziet zich genoodzaakt de hoeven te plunderen en alles wal eetbaar is mede te nemen De meest ontzettende berichten omtrent den toestand doen de rondte II de politie staat byna volkomen machteloos Hoe kan t ook anders 1 De stakkers hebben honger Dearbg komt nu nog dat ook het weer zeer ongunstig is Het is guur en kouil er valt sneeuw en zoodoende is er geen werk op het land tenminste niet genoeg voor de massa s werkloozen De regeering is steeds aan t overleggen hoe te handelen maar zy duet dit van eeu autocratisch standpunt n dat helpt in dit geval niet veel Cacaobewerkera Amsterdam In haar hnishondeiyke vergaderiitg van eergisteren stichtte de cacao enz bewerkersvereeiiiging D E V een weerstandskas Het reglement werd vastgesteld Verder werd de volgende motie aangenomen De vergadering enz gehoord de besprekingen inzake de exploitatie van Daalderf cacao door de firma Blooker gehoord de wyie waarbp deze exploitatie wordt gevoerd o a door overmaligea arbeidstyd die door deie firma vao haar arbeiders wordt verlangd zonder eenig procent meerdere betaling vóór overwerk enz gezien de werkloosheid die steeds grooter iilmetingen aanneemt spreekt hierover haar scherpe afkeuring uit en besluit het publiek in te lichten door deze motie in de pers te publiceeren Het Volk Men schrgft aan de N C Door den heer A P L onderwgzer nan een der openbare scholen te Patten op de Veluwe is aan den commissaris der Koningin van Gelderland rergunning gevraagd tot het dragen van een revolver welke vergnnning hem ook is verleend Een ingezonden vers van den heer L in Het Volk waaraan de Patters zich ergerden en dat hem aan mishandeling van dien kant blootstelde is hiervan oorzaak Oistermiddag reed de landboawer Arend Schenkel van Offelte met zyn om huiswaarts komende ran Ueppel In het rütaig berond lich o m ook een beduidende geldI sora Niet rtr ran Mepyel achrikte het paard roor teen of ander met het gevolg dat alles in deDrentsche hoofd vaart stortte De oom sprong van het rgtnig en redde zich doch A Schenkel het geld dat hem iet toekwam nog willende grgper kwam bg deze poging om Jl Maandag rerroegde zich bg de wed ö aan de Groote Spuistraat te Dordrecht eehaar onbekend persoon die voorgat als bankwerker te zgn aangenomen op de ma chinefabriek van den heer K aldaar en daaroB kost en inwoning te zoeken Weldra was men het eens geworden over het kostgeld van f i s weeks en nhm de man intrek in de wor ine der wed Denzelfden middag kocht bg bg een winkelier in diezelfde straat een blauwen werkkiel welken hg beloolde s avonds te zullen betalen van het geld dat hy ran zgn vader zou ontvangen Toen de winkelier echter geen geld zag stelde hg bg den hoer K een onderzoek in waamit al spoedig bleek dat het gansche verbaal bezgden de waarheid was De winkelier achtte het toen geraden de weduwo op da hoogte te stellen en deze begaf zich naar de polilie om raad Er werd toen overeengekomen dat de kostvrouw de politie terstond zoo waarschuwen wanneer de vermoedeiyke oplichter bg haar terugkeerde omdat ra n vreesde dal wanneer er een post werd nitgezot hg lont zon ruiken en zich uit de voeten maken Toen do persoon nu Dinsdagavond 8 uur wejielgk in zgn kosthuis terugkwam was de politie spoedig gewaarschuwd en vervoegde deze zich aau zgn verbl if om een voorloopig onderzoek in te stellen Hg bekende toen weldra het geheele verhaal verzonnen te hebben reden wanrom lig werd raeogeaoraon naar het hooldbureau Daar werd het onderzoek voortgezet en nadat hy had opgegeven C S genaamd en 20 jaar oud te zyn werd hol Alg Politieblad nageslagen waaruit bleek dat hg verdacht werd van verduistering van een rgwiel en sedert ongeveer 14 dagen gedeserteerd was van het Ie reg cavalerie in garnizoen te Arasterdam Aan ontkennen viel nu niet meer te denken en 8 vertelde dan ook openhartig dat hg zyne militaire uniform te Leiden had verwisiSeid tegen burgerkleoren bg een kleermaker dien hg niet kende inaar wien hy had weten wgs te maken dat hij logeerde by zgn tar te diu aan don kleermaker goed bekend was en hem had beloofd het geld te zullen verstrekken Ook dat verhaal was geheel verzonnen en deu volgenden dag had hy Leiden verlaten zonder te betalen Gisteren is S ter beschikking van den officier van justitie naar het huis van bewarjnh overgebracht D C De eigenaar van de Lyrapotioodenfa briok Ie Neurenberg beeft bg gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Inbriek 160 000 geschonken voor londs waaruit aan hnlpbehüovende werklieden allereerst nnn die van de labrlek onderstand zal worden retlMnd Het beheer van londs is door het gemeentebestuur aanvaard Stadsnieuws GOUDA 16 Febrnari 1905 Woonsdag 14 Februari beleefde do Christeiyke Jongedochlersvereeniging Dorcas wederom een recht gezegende avond Het bleek dat zy was gezegend om ander ten z gen te zgn Rnira honderd minder bedeelde waren door haar nitgenoodigd om de vrachten te ontvangen van een jaar arbeid waarin zeer velen kleedingstukken waren vervaardigd Waren allen die Dorcas begunstigen met hunne gaven en zoo wy vertrouwen ook met hunne gebeden tegenwoordig geweest bet zon hun even als mg verheugd hebben te zien met welk een liefde werd gegevenMat met zeer veel zorg en gver was vervaardigd En by hetgeen te zien was te hooren viel was heeriyk Welke onmisbare eeuwige schatten Gods liefde bezat voor allen die zich als zondaars schuldig en arm gevoelden en hoe dringend God in zgne genade nitgenoodigd ora te komen en te nemen ran die overvloed om niet lie dat zon God verheeriyken en bemoedigen En hoe juist maakte Ds Berkelbach van der Sprenkel duideiyk dat naar wg zelve zoo door Gods liefde gezegend waren daar kon eerst recht het woord Chrlsteiyk voor de Jonge dochters vereeniging passen En ik dacht O jonge dochters ga toch roort met gver en ootmoed Toort om andere wel te doen en zoo dat do liefde van Christus U dringe En alle begonstigers wil ik toeroepen O ga toch roart B steunt dit werk der liefde en wekt anderen d ar toe op Eenige weken geleden werd dr Bernardo begraven op zyn doodkist lag een opengeslagen bgbd Dit Gods woord was zgn dierbare schat geweest en honderden armen en verlatenen atorten een traan en stamelden Wat heelt h j am Uel gehad Dat de Helde ran Christus om allen daartoe opwekte Gisteravond fas er te Slugpwgk gemeente Reeuwgk by K Hoogenboezem een rertooning met de Kinematograaf Zekere J S kreeg met J den B woorden over ge leend geld deze ruzie werd door hel bgzyn van den rjiksveidwachter gesnst Nadat de voorstelling was af ülooiM n en de Zaal te 11 uur was gesloten giiii liij rgksveldwaehtor huiswaarts Ten longeïeer kwart voor twaalf werd hu weder goroepen en hem medegedeeld dat den Bj Hi het water was geworpen Zich spoedig naar de aangewezen plaats begevende hanlile hg het igk van den B op Ten ongeveer hdlf een word S gearesteerd verdacht deu B in het water te hebben geworpen Dinsdagmiddag had de zoon van den klompenmaker O li Sclioonhovon terwyi dezo bezig was met i hel slaan hot ongeluk zgn vader met den hamer zoodanig op het hoofd te treffen dat een bloedende wond ontstond en onmiddeliyk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen ScnoosuovES Donderdag 15 Februari 1906 herdacht in alle stilte onze Burgexeestcr deu dag waarop hg vóór 25 jaren tot dit ambt glroepen werd Sedert 1901 is hg burgemeester van Schoonhoven Door gil groote kentiLs van Geuieenlezaken en zgn onergiekeu iwil hooft bg ondanks vooroordeel en tegenwerking van would be deskundigen veel ich i fs recht ge et zonder aanzien des peiijoons Moge hot helK gegeven zgn nog lange jaren onze sthd Ite b sSuroii Des avonds braclil du Militaire muziek vereenigiiig den Burgemeester een serenade Bg monde van dun heer Versloot werd hg m waardeoronde woorden toegesproken waarvoor do Burgemeester zyn dank botuigde Verder bleef Je herdenking tot den huiaeIgken kring beperkt HETAIlEirDSJOIT L igl iiig hol meer bepaaldelgk sen Oostenrgk en lyk den tegenstai Naar Frankrgk naar Parus wil hy heen de zoon van Napoleon eeU keizerskroondroomt hy zich en ton einde die te verkrygen werkt hg anchl en dag tijvens zich bekwamende dooi studie om als keizer eenmaal een waardig opvolger van zgn vaderte ziin Wie eenigszins op de hoogte is met de alg ra eiio geschiedenis van t laatst der achttiende en t begin der negentiende eenw do geschiedenis van PrniFraniryk zal gemakke ld kunnen begrypen dien Frans door Uahlsburgsch genade Hertog van Beichstadl gtboden wordt door den in die dagen alvermiiigenden vorst Metternich Deze do ziel van de toenmalige politiek der groote mogendheden had er zgn byzondere redenen voor den Jongen Arend de wieken kort te houden SlachU in t gertl de Fran sche politiek een ongewenschten keer nam zou Metternich zich er dan naar zgn believen van den hertog van Reichstad bedienen Uitstekend droeg de heor D de zes achtereenrolgeiide bcdrgven voor Hg gunde ons een blik in het leven van moeder en zoon Maria Louise en Frans te Baden Reeds op zeer jeugdigen leeftyd weel de hertog dat duizenden gereed slaan hem met open armen in Frankrgk te onlvangen Ondanks den tegenstand ook van zgn moeder houdt hy vast aan zgn ideaal Door stalen vljjl weel hy zich te bekwamen voor i n grootsche taak buiten zgn leermeesters om neemt hg jiennis van de heldendaden van zyn vader en deze zyn hem nog steeds een aansporing te meer Hel slot te Schonbrnnnen is de plaats waar we den held van hel stuk zien optreden tegenover zyn grootvader Frans lozef die hem alle hulp ontzegt die tracht zyn moed te doen verfiauwen en daartoe zelfs met minachting darft sproken over hem dien hy zyn dochter Maria Louise moett toevertrouwen Het slot te Schonhrunnen is de plaats waar we den hertog van Reichstadt vinden tegen over den gevreesdcn Metternich die hem den spiegel wgsl onder de woorden zio daar bekykt u zeil of gg den vader gelgkt den vader dien gg vvenscht na te volgen in groote daden i i roem en macht Ondanks alle pogingon vnn zgn tegenstanders blyll Fiano oia volhouden Hoewel streng bewaakt weet hy gemeenschap te verkrygen niet velen zgiier aanh ingors die hera voortdurend do glorieryke toekomst voorspiegelen en hem steeds meer tot handelen aanzetten Niet ver van Schonhrunnen op hot veld van Wftgram de plaats waar Napoleon zoovele l iuwaren behaalde is het rendez vous der samenzweerders De samenzwering mislukt en de deelgenooten worden gevangen geno men Als alle hoop hem ontvliedt wanneer zgn trouwste aanhanger dood tor neer ligt hg die gevochten heeft eens voor den vader en die nu sterft voor den zoon als alles op niet uitloopt iet de hertog van Reichstadt in een koortsvisioen den groeten slag by Wugrara Hy droomt van het grootsch verleden Bitter i hel ontwaken voor hem als hg icli aan t hoold geplaatst ziet van een Oostenryksclie legerafdeeling die haar gewone eiercitiCn houdt op het veld van Wagram Eindelgk do ziekekamer Franijois met zgn moeder zich vooi bereidende voor het Heilig Avondmaal zyn laatste In zyn stervansaur schenkt de Jonge Arend vergiffenis aan hen die met zgn eigen moeder zyn t roem zgn glorie niet gewild hebben zyn Vader verguisd en verloochend hebben Daar ligt hy de afgetobde de moegestredene Nog eenmaal laat liy zich spreken van do gulden kindortyd toen hg do ko iiing von Rome nog was te Parys dat hy als majesteit verliet om er als hoogheid vergeefs naar te smachten Hy laat zich de doopph cbtighnid verhalen en aldosgaan aan zgn geest voorhy de heorlykheid den roem de glorie zyner eerste kinderjaren Nog een kreet Napoleon en het Arendsjong is van deze aarde heengegaan het veldl latende aan den onvaambaren vorst MottWnich H t Arendsjong is oen mooi stuk poëzie waaraan de waarde o i door don heer Dekking uitstekend is weergegeven De ademlooze stilte gedurende de voordracht het applaus aan t einde zgn den hoer Dekking onmiskenbare teekenen van hooge waardeeiing onzorzyds waardeering zoowel van de uitnemende voordracht als van den ganschon inhoud van Hel Arendsjong B A BEURS im EOTTERDAM VRMÖlb 2 JAN L K H K SroüEW Ponmaii Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie fr 2500 3 59 BosLASD Iwang Domhr Ohli gatien 4 96 Azm Japan Obligalien 1899 4 74 74 CoLCMBU Geconsolideerde Bnitenlandscho Schuld Recopis L 100 IV 24 i HypMheek BanHnPandb idem idem 4 99 Pandb Jlotterd Hypb 4 101 Pandb Rottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pondb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 1 K Pandb Westlandsche Hypb lOOV Pandb Znid Holl Hypb H99 Pandb Ie Algem j Groninf SchecpsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Bcheep8 Hypb 4 101 Bewyzen ran Deolger Korlhw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg HypoUi r Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hjpb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank t Amsterdam 4 100 SpoorvigUtningtn Itii ik Oblig Zuid Italiaansche Spw My A 367 Premittfminqfn buLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Aand Holland Gulf Slv Mg 35 Divfraen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 i MAJ TELS Cosliiiiies eiii lllouseii worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD FOSTBRIJB NT PO SÏKANTOOR TE GOUDA LIJST van do aan dit kantoor on de daaronder behooreude hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke gedurende de Ie belli der maand Februari 1906 wegens onbokondheid van do geadresseerden niet zyn kannen worden uit gereikt Namen dor Plaatsen van geadresseerden bestemming Ilrievon Binnenland H J Bolder Dorp Voorzitter Raad Beroep aGravenhage II R Harderwyk I Bruns Leerdam Confidentia Rotterdam W Zutman idem Brielkaart A G H van Berkel Rotterdam BricI Buitenland B Schink Hamburg De Directeur v h Poll en Telegraalkantoor M C HENNEQUIN Predikbeurt bU de Remonstrantiobe Oereformeerde Oemeente albler Zondag 18 Febrnari s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT Huwelyks Inzegening op Woensdag 21 Febr des namiddags ten 2 uur iPVKiiTi i Tii i j E€llTfil€IIEimiC TWEEDE PLAATSING By vonnis door de Arrondissements Rechtbank te s Gravenhago op den 6 December 1905 by verstek gewezen is het hnweiyk op den 4den December 1889 te Eindhoven gesloten tnsschen den Heer LEENDERT JACOBIIS VROON VAN GESTEL en Vrouwe JOHANNA MARIA GESTEL belden wonende te s Giavcnhage ontlt don verklaard door HehlHchelding Hetgeen certificeert Mr J r PBAAG Advocaat en Procureur Orarenhage 16 Febrnari 1906 ÏCCR ïaiklHE P J il BH£UM T1EK A Verkrygbnar lu Besschen 30 cl s 7lf et en f VA bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBRI ¥ AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Goud bö C LÜGEH Apotheler I Markt en bij WOLFF Co Westhaven 189