Goudsche Courant, maandag 19 februari 1906

Bond van Kederlai dsclie Qemeentewerklleden A de tng QOVDA Groote Openbare Vergadering op ZATERDAG 17 PEÖKUAKf dea avond 8 uur in de Concertzaal Sociëteit Oi in ic w f cn aan de Boelekade SPKKKKE SSL TpBI X A 3Sr Lid vaa de 2e Kamer der Statenöeneitaal en lid an den Gemeenteraad Ic a Gravenhage ONjDEEWEUl BECBTSPOSITIE VOOR 6EMEERTEWERKUEDEN ER SCBEIDSGERECBTEN Liiicniiie lal nt ds r de vao den iprektr zeer gaarne orden gegereo wordt zelfa gevenaeht HET AJFD BKSTDUB Entree voor arbeiders niet leden 5 cent overigen 10 cent t o 9956 Maandag 19 Februari 1906 44stf Jaai iiaiiu ö mmm mmmi iVieuwS en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken rtlelet n 13e Üïfgave dezer Courant geschiedt dagelgks roet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T li N TtleriMB K 8 A D V E U T E N T I E N wonli gepUaist van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ties iniild De ondergeteekende l enoemd tot Notaria 1 te QocnA geelt hierbij kennii I dat btj iioden van den tgdelffkco beirt rder beeft orergenonioD de acten enz n wijlen den otari O C FOttTVlJlS DUOOaLBBVKR gevestigd gewemt tt Ooudn en aldaar overleden 19 Noveml er 1905 loomedo de onder diens bewaring geweest zijnde aden van de mede te Gouda gevestigd geweest zjjnde Notarissen U j TES BUUMHKLBR C C KHOU W J FOUTIIUN DHOOULEEVEU en Mr P P P KIHT en dat n kantoor voorloopig gevestigd lalblijven ten bnize van wijlen genoemden Notarii G C KORTIJIJN DROOOLEEVE ingang Peperstraat alwaar bi dagelijks Ito spreken zal ziJn Gouda 15 Kobr 1906 i h imm m mm ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ON 8 JENOEÜE ZONDAG 18 FKBKÜ4IU ZwarteGriet 00R I K Ver Hotlenl Tooneell vid de TivollSchouwburj RoKerdiui Dlreelio WAUKMAN S en BIGOT Eerste Uang M et TweedaRangMct Otrde Rang U et Leden gewone redactie Plaatsen van at beden verkrijgbaar en te bespreken AANVANG UUB OPENING DER ZAAL t UUR Wild eii Gevogelte Van al boden en vorder dagelükn vcrsch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippon Dalven Puularden Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippon Korboendars Reevleescb enz enz legen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T O PTTIftlAO Poelier Oosterstraal 18 ROTTERDAM Telaphoon Interc No 2031 Onnavolgbaar zi n thans door nieow gevonden toepassingen onze In ullrverf getcMUrréf Pmv irelleu fHulnreBogaerlt ZiJ geven kracht en di tpte dio uaaiakors niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen Imitaties voor de cM te ontvangen Gelll Prgscoarant met oen aantal ongevraagde getnigacbrilten gratit op aanvraag Boxtel B ROOAf RTa jb Co Acant voor GOUDA Firma A QUANT Kanstbandel Kleiweg bjj wien modellen la basichtigen zijn Goada Drak van A BRINKMAN i Zn ESmOBEFDTTANTm Nrn worit verioclil op t VÜKK Ie lellen OIT H T MtSMIJK Vi H IUVÜN8WAAY ZONEN aOBXNCHü Deze TUEEE N worden afgelererd iii vercegeMu pakjes van vij vt € n een halj en een Ned om met veriueldiDtl van Nommer er Prijs voorzien vao neveDstaaui Merk volgens dn Wet gedepo ueerd Zich tot de uilvoerioK van ge eerde orders aanbevelende J U BIJL fuorheen 1 BHEEBAAKT Lz VAÜ liE Patent Gasgloelllchl llegulateur Sleclit licht tl veel ol ie weinig gas ia nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de FRIli SELTEN EH Ul IOUSJëS onovertrefbaar In lichtkracbt en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOOl DUBBELE BUURT B IS Telln 117 en Metaalpoetseztract ineijk ROOP KRUIS Dit de labrlek van i Irma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerjk êpamneH 4e kr Verkrijgbaar to Ooada btj R ZANDTOORT M A OATS H ZANDVOORT J S MOSSEL ï irma L DE JONG A DROST to Woerden bij N DE KRUUFF HST adres voor degelijk en soiled schoenwerk is beslist Het Noord Brabantscli Scboenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Klolwegsteeg VoetbalschoeneB Merken Th Cert The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SIHITS Alle rep ratien en aangemeten werk IBIDTSSENZOIIEN FABRIKANTEN VAN NATULRBOTER uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit eigen stooinkoffiebranderij KAAS rechtstreeks van de boeren en THEE 140 Xi HETWiPBH7A ASTEr Afd ZUID HOLLAND Ter vervanging van 1ste kwaliteit Natnarboter die na zier donr is ttlel heter tea BLU7SSEFS Eollandsche Mélange in stukken van pond k ië c p pond BLUYSSEIT S Deensche Hélange ultgew gen a BS c p f pond BLUYSSEIT S Gewone Mélange uitgewogen i 90 c p Vj pond Verder nitmantende kwaliteiten MARGARINE k 39 S SO en 44 c p f Vt poid Neemt Proef KAAS 4 45 cent per poud k 33 cent per pond il 33 cent per pond AUerfijnstc zéér vette GÖÜDSCHE Be ste vette GOUDSCHK AUcrtijnste goed belegen LEID8CHE iveeml Proef KOFFIE Extra in pakjes van V pond ii O cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten a 34 39 30 0 en 3S c p pond eeiiit Proef THRE 2 Zuivere bizunder geurige sterk watcrhoudende en overheerlijk smakende kwaliteiten ii 90 en tO c per ons Weeint Proef ALLES MET CADEAU ONTVANGEN voor bons Eene groote prachtig e collectie voorjaarsartikelen GROENTEN IN BLIKKEN Doperwtjes Spercieboontjes Snijboontjes enz merk de Ster van de fabriek Wouterlood heele blikken voor 4 en halve blikken voor 2 i bon Te GOUDA Wijdstraat 1S7 lUsirijiting van Bloedarmoede Bleekiuoht Malaria Hinnenkoorts Algemeeue Zwakte vouriiiurende Boofdptjnen Qebrekaan eetluit De Echte EINADRUPFELS 7an Sf DE VRU drasen hutten op de roode doos mtjn Daam onder nevensUande fabncksmerk Men lette daarop zij lijn overal verkrijgbaar a f 0 76 Ook rechutieeki en Iranco van de fabriek tegen inzending van postwiisel i f 0 76 Obemlsobe Fabriek van H NANNINO dan Haag Vraagt overal SAXXIXO S EI WITSTAAL l as p literfleéeh Fer llterflesob f 0 70 ADVEETMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Biireaa v i A BKINKNAN ZOON Zoo men zaak De S D A P treft het niet Eerst het standje met Tnielstra den politielien leider ilie door zijne niet benoeraing tot redacteur van het Volk voor de helft lamgeslagen is in zijne werkkracht voor de partij In 1903 was gebleken dat hij als opportunist geen vaste leiding aan het Volk gaf De orthodoxe raar xist n wilden daarom iemand die steviger in de leer was aan het hoofd van het blad plaatsen Het congres benoemde Tak een welwillend goedmoedig middcnman die het natuurlijk den orthodoxen iooilanders evenmin niiiir di n zin maakte Troelstra zweeg op het laatste congres om politieke redenen de verkiezingen stonden voor de deur doch schreef terstond na die verkiezing iene serie artikelen in het Volk om zijn o iportunistisch hart te luchten over misstanden in de partij die voornamelijk hem als leider een doorn in het oog waren De mannen van de Nieuwe Tijd de orthodoxe Marxisten moesten het ontgelden In eene reeks artikelen in hetzelfde blad nam Van der Goes het voor zich en zijne medestanders op Het ging hard tegen hard en men eindigde met van weerszijden een beroep op het partijbestuur te doen De zaak zou daar dienen en de buitenwereld zag met belangatelling uit naar dit proces Niet alleen om de zaak zelf maar ook om de wijze van procedeeren Immers van socialistische zijde had men zoo dikwijls afgegeven op onze rechtspraak dat men nieuwsgierig was hoe de roode rechters zouden vonnissen Merkwaardig maar hier bleek de zoo vaak verkondigjle leer glashelder Herhaaldelijk had men onze rechters en onze procesvoering uitgemaakt voor al wat leelijk is en nu gingen de voormannen der S D A P aan het zelfde euvel mank Troelstra tcekende op de hem eigen heftige wijze protest aan tegen de door hem en zijn wederpartij gekozen rechters en dejioor dezen bepaalde procesorde FEVILLETOX Lees nog eens die courant Kgk I Openhartig wordt er in gezegd dat voor de nauwkeurigheid der namen niet wordt ingestaan en men raadt er in aan verdere bjjionderhedan altewacbten En zelfs ds woerden die aan t boold van de Ijjsl staan bewüzen boe weinig men de waarheid weet Dood of Vermist Volgens de opgave zelve kan bet dus even goed mogelgk zijn dat Frank vermist is als dat bg dood is Wie weet o de volgende post a olet een brief van ben medebrengt Loistert ge naar mjj f Ja Kant gjj tegenspreken wat ik legf Neen Js I Neen I Is dat nu een manier van antwoorden terwjfl ik zoo bedroefd en belorgd ben om owontwil f Het spiJt me dal ik zoo gesproken heb liDcy Omtrent sommige Sten hebben wg k ons eigen inricht Ik wil niet tegen preken liere dat nw inricht bat ware ver If En lie rechters Och anne zoo weinig begrepen zij vaji hun ret htevsambt dat zij met de partij gingen debatteeren over de wijze waarop zij zonden rechtspreken Vlsof zij daardiior hun onpartijdig standpunt niet zouden verliezen Vrij wat erger staat het met de kwestie llugenholtz Wijnkoop De dirMtie der Centrale Arbeiders Verzekering en Deposito liank kortweg Centrale genoemil besloot in December de inspectiën Xoordholland en Amsterdam waar Hugenhidtz en Wijnkoop respectievelijk inspecteur waren op te heffen en te Amsterdam een bijkantoor op te richten met llugenholtz als directeur en Wijnkoop iils adjimctdirecfenr Ijaatstgenoemdc was minder gesfhikt gebleken dan llugenlioltz die vt ci meer po sten af i o t De directie der t entrale deed dit op grond van bet belang der Centrale maar kende aan Wijnkoop hetzelfde salaris toe dat bij vroeger genoot Wijnkiiop was niet content met deze reorganisatie en wilde niet onder Hugeiiholtz staan De directie meende hoewel deze reorganisatie zuiver wn zaak der Centrale was de beide inspecteurs te moeten iiitnoodigen om hunne meening over de te maken verandering te verklaren Wijnkoop bad bezwaren wilde zich niet iiij de reorganisatie neerleggen maar deed een beroep op den Kaad van commissarissen Op re mltlikeinsche wijze uitte hij dit verlangen en de roode Itaad kwam bijeen Hij stelde echter Wijnkoop in t ongelijk waarmee deze niet tevreden was Er moest een scheiilsgi recht komen De directie liet zich daartoe overhalen en een scheidsgerecht van drie leden werd benoemd een lid doi r Wijnkoop één lid door de directie en het derde lid door de beide anderen Ook dit college gaf Wijnkoop ongelijk doch andermaal wenscbte deze voorman des S D A P zich niet neer te leggen bij de uitspraak van een door hemzelf gekozen rechter Hoe indien hij dan wel voor een aangewezen rechter had moeten procedeeren Niet tegenspreken P antwoordde Mevrouw Crayford met vuur Neen gij doet erger gij blgft aan jo eigen inzicht vasthouden gij zijt van je eenmaal opgevat gevoelen niet aftebrengen met de courant voor je Ik geloof aan hetgeen ik van nacbt heb gezien Aan hetgeen gjj van nacbt gezien hebt Qg eene beschaafde vrouw eene verstandige vrouw zoudt waarde hechten aan een visioen uwer eigen verbeelding niets dan een droom I Ik sta verbaasd dat gg je niet schaamt het te bekennen I Droom of geen droom zooals ge wilt Lucy maar Ik heb vroeger meermaUn zulke droomen gehad en te zgn nitgekomen Ja z i mevronw Crayford tlsmogeIgk dat er een toevallig eens is nitgekomen en dat iiebt ge opgemerkt en daaraaif denkt gg steeds en daarop grondt ge nw geloof Kom Clara wees oprecht Hoeveel malen daarentegen hebt ge u vergist en zijn nwe droomen niet nitgekomen Gjjlloden bggeloovige zielen zgt allen precies hetzelfde Als het in je kraam te pas komt vergeet gg dat nw droomen en voorgevoelens ongegrond blgken te zgn Tracht toch lieve vervolgde zjj op zachter teederder toon verstandiger en meer vertrouwend te zjjn zoo niet voor nielre dan toch om mtfneotwll Verliei de hoop ni t op de toe Intuasclien had Hugenholtz in de meeiiing dat Wijnkoop zich zoude neerleggen liij dï uitspraak van den Raad van Commissarissen aan de agenten der entrale op 22 December WU eene brieftaart gezondenom op bepaalde dagen in lanugri 190S met hem samen te werken hehoudeus goedkeuring vanden liaad van Comïflssarissen die op 2 December 1 ÜO t zouden vergaderen zoodat het geschil tussclieu de directie en Wijnkoop zou zijn opgelost Hugenholtz werd op grond van bet schrijven vati die iiriefkiiiirt iiitgenooiligd oin op iÜ Deccinlier 11104 in eene ergaderüig van de Amsterdamsche agenten te verschijnen om zicli daar te verdedigen tegiui de door Wijnkoop tegen hem i itgebraclitt beschuldiging van omlerkniiperij 0 die vergadering maakte men het Hugenholtz echter onmogelijk zich te verdedigen zoodat hij wegliep terwijl daariip de vergadering hem met bijmi alg Mueene stemmen schuldig ci klaiirde aan onderkruiperlj Stel V een bourgeoisrechter voor die mm i roletarier door herrie te maken zou beletten zich te verdedigen en daarna dien beklaagde ilie terecht zou wcgloopen ging icroordeeleli Maar nog erger Men deelde ilit vonnis eerst aan Hugenholtz mede op C laiiuari 11 00 toen de organisatie der agenten had beiloten hem wegens onderkruiperlj te posten Op het oogenlilil der exocutii van het vonnis wordt den beklaagde daarvan voorlezing gedaan Een intwiij rei htspraak IntusschiüT was het iiartijbestuur der S D A 1 in de zaak gemoeid Wijnkooji had als liil van het partijhestuur 4e kwestie daar aanhangig gemaakt en zich later niet jntzien om terwijl de procedure jdaats vond in kwaliteit van partijbestuur de behandeling hij te wonen Onze H D A P ers kunnen toch nog heel wat onpartijdigheid leeren lan ons zij het dan ook wat verouderd en omslachtig procesrecht waarin dergelijke toestanden niet kunnen voorkomen Helaas het j artijbestuur dat in zake Troelstra Van der Goe ook heeft ge komst en nw vertrouwen in Ood Hjj die mgn echtgenoot heeft bewaard kan ook Frank behoeden Zoolang er twgfel is is er hoop Verbitter mgn geluk niet Olara Dou je best evenals ik te denken al ware t alleen om te toonen dat gg mg liefhebt Zij sloeg baar arm om Clara s lials en koste baar Olara kaste haar weerom en antwoordde met droevige onderworpenheid Ik heb jo lief Lney Ik zal mgn best doen Na dit gezegd te hebben znchtte zg diep en sprak goen woord meer Voor veel minder scherp toeziende oogen dan die van mevrouw Crayford zou het duidelgk maar al te duidelijk zjjn gew eest dat de woorden zoooven gesproken geen heilzaam indruk op Clara s gemoed hadden gemaakt Zy verdedigde niet langer baar denkwijze zij sprak er niet meer over maar de vreeselijke overtuiging dat Frank door Warduur s band was omgekomen was zoo vast als ooit in baar ziel geworteld Mismoedig en bedroefd verliet mevronw Crayford haar en keerde zy naar bais terug XV Voor het venster van de hniskamer der villa vertoonde zich een beleefd mannetje met heldere reritandlge ooges en rrooigkt toond niet geschikt te zijn voor rechter gaf blijken van zwakheid die t it schade zoowel van do waarheid en Tikf fccht als van het aanzien en pre t llW dat bestuur aanleiding gaven Ken weifelende goeilliartige kerel die heide keivenden te vriend wil houden en vooral zijn familielid niet durft aan te pakken kan geen slechter iigiiur als rechter maken dan het partijbestuur Het duldde Wijnkoop kalm in zijn luiilden vaariligde een delegatie af naar de Commissarissen om dezen te overredi ii dien voor zijn werk en zijne maatschapiiij geheel ongesidiikten ambtenaren wien met 1 Kebniari 190 het ontslag was aangezi gd toch nog luaiir aan te luuiden en gaf geen beslissing maar een soort notarieel verslag van tier partijen liewaringeii de hoop o i verzoening daarbij uitsprekende Wat wereldhervormers Wat sche ipers van een nieuwe rechtsorde liijna dagelijks schelden de meeste dezer luannen op onze rechtspraak I in niet minder vaak op de slappe halfslachtige houding der burgerlijke partijen wanneer deze niet terstoiiil aan het verlangen der roode tegümoetkonn n Verdachtmakingen iind keiii Knde ii blijkt wat zij bidjben gezaaid lOerliied voor de gekozen re ters vindt men niet resjiect voor het recht van verdediging dat den beklaagde toekomt evenmin Ken partijbestuur dat niaiiil esleii vol holle frasen schrijft wanneer het de orde bij tegenstanders betreft maar te lap is om de orde in de eigen jiartij te handhaven Zal de H I A P nog hieruit ieeren dat het gemakkelijker is in liet oog van den vreeinde een splinter dan in t eigen oog een balk te zien Zoo ja dan komt uk het slechte zaad toch nog iets goeils voort W Kiiiit iiliiitilKi ii h i rxiclii ïteiitur soJiit uit I elorsburg Jil Ui Kubr Op bet ütHJerenstation van ihui Nikolai 3poorWï K vit by iiot Iüsspii v hu e n wagini ecu van Wlndiwustok gokomen kiat op icu gezellige manieren Netjes in t zwart gedost zooals ziJn beroep l meebracht stond hü daar als de type van een welgedaan plaUobiiidsgeneeslioer gezien en gewild in oen wilden kring van vriecdoii en patiënten Toen mevronw Crayford hem tegemoetkwam liep bii vlug naar buiten eu stak haar zijn beide handen toe als een boltoiyko liartclüko begroeting Myn lieve vronw aanvaard raijno hartoIgke golukwonschenl riep lig uit lk heb lint goede nieuws in do courant gelezen en ik zou mii mocielgker bljjd ir kunnen gevoelen dan ik nn doe indion ik de eer bad luitenant Crayford persoonlijk to kennen Wg denken de hengelgko ifobenrtenissou thuis te vieren Voor dat ik wegging zei ili lói mij vrouw Een ünach oude Madera van middag beste 1 om du gezondheid van don luitenant te drinken jod Zogene hem Kn boe vaart onze lievo pïtiente f Wat haar betreft is de tgding niet zooals wg wel zonden hebben gewenacbt Om u do waarheid te zeggen maakte ik me oenigszin s bezorgd over do uitworkiug die zo zoo hebben en daarom kom ik haar van daag vroeger dan anders een visiio brongen Niet dat ik voor mgzoll het bericht donker inzie Geenszins I Wordi vervclfd