Goudsche Courant, maandag 19 februari 1906

f S 50 en m eer verdien ste per dag Voor het hreU van NoHMf Hokken on andere arllkelrn zoeken wg vrouwelUke zoowel als muMne Hfke perêonem nit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar Vakkennis onnoodig Hreimwllne Maalscliapplj tot bevordering van hiiisarbHd THOMAS H WHITTICK Co AMSTERDAM Keizer grracht 410 reging om op drukke dagen een tweede pont in dienst te stellen De minister antwoordt op dit laatste dat bet de bedoeling der Regeering is dit te doen Da heer Pautoora stelt na een motie grond Er sntatond een ontploflDg waardoor een aantal personen werden gewond De wagen vloog in brand maar bet vnnr werd ipoedig geblnscht Hg onderzoek bleek dat de geheele wagen geladen waa met ontplofbare atolfen Oraal Witte heelt aan een correspondent Tan het Berliner Tagebtatt de volgende mededeeling gedaan over de bgeenroeping van de Uussische Hgksdoema De Doema zal in het begin van Mui beslist bgeenkomen Tot zoolang vreezen wg niet vpor binnenlandecbe verwikkelingen ol onlnsfen die de verkiezingen ol de byeenroeping zouden knnncn bolemmeren ol verhinderen Tegelgkertyd zal in den loop der maand April de Rykiraad worden gewyzigd en zyn nieuwen vorm als Hoogerhuis kragen De Kgksraad zal naar Witte meenl de beloofde rechten des volks in geen enkel opzicht verkleinen maar er slecbta voor zorgen dat niet ieder voorstel van een der Doemaleden waarvoor in de Doema een meerder held wordt gevonden zoo maar klakkeloos tot wet verheven kan worden In den beginne verwacht Witte sterke wryvingen en zelfs botsingen tnsscben het Hoogerhuis en de Doema te meer daar niemand eenig denkbeeld heelt van de samen stelling der Doema of van do elementen die daarin de meerderheid znllen vurinen De regeering verwacht wel dat een groot deel der volksvertegenwoordigers met allerlei communistische proelncmingen zal komen aandragen Maar juist d iarom zal het de taak van den Ryksraad zgn onbekookte proelnemingen tegen te gaan en voor een geleldeiyken overgang naar een parlementair bestuur te zorgen Het TageblatI meent dat de verwachtingen op den arbeid der Rgksdoema oi der deze om tan lighoden niet hoog gespannen kunnen zUn Temeer daar de regeering de benoeming f n de meerderheid der leden van bet Moogerhaii in de hand heelt gehouden en da verkiezingen van de Doema werkeiyk wel zoo zullen worden geregeld dat de regeering voor verrassingen gevrywaard is Het door den Rgksraad opgemaaktu regleDent voor do kiezersvergadering toont reeds op welke wUze de regeering het beginsel der vryheid van vergaderen opvat lUstar Mint nit Kopenhagen d d IG Kebr Hedenvoormiddag had do plechtige overbrenging plaats van het stotleiyk overschot van koning Christiaan van de slotkerk nuar het station Na een kerkeigken dienst werd de kist door ulflcieren nit de kerk gedragen onder kanongebulder en klokgelui De straten waren dicht bezet met men chen Vereenigingen vormden de halo langa da stralen Overal heerschte de grootste kalmte en orde De menigte ontblootte eerbiedig het huold by het voorbytrekken van den Igkstoet Um 1 nur kwam de atoet aan bet station Nadat de kist in den wagen was gebracht vertrok de trein naar Roakilde De trein met het lyk van den Koning kwam te 3 unr aan het stolleiyk overschot van den overleden vorst werd met groote plechtigheid naar do Domkerk gebracht Te hall vier kwam de Igkstoet aan de Domkerk aan do kist werd door officieren naar de kerk gedragen D aarop had de rouwpleditlghoid plaats na afluup waarvan de vorsteiyke personen naar Kopenhagen terugkeerden De cottlerentie in Algeciras vergadert weder in de aldeelingen om het politiereglement te behandelen En uit de persstemmen van enkele landen cbynl te biyken dat het Dnltsche stand n t meer aanhangers vindt Opmerkuiyk n dit opzicht het artikel v n de Spaan cbs Correspondencia Militare die zegt Frankryk wil Spanje op militair en op bandelsgebied intluiten en sla nttte wegcyieren Frankryk s wensch om alleen belast te worden met do politieorganisatie Id Marokko beeft ten doel Marokko volkomen te beheerschen en de onalhankeiykheid van het sjerilaat te vernietigen Spanje B eenige natuurlgke bondgenoot tl Dnitschland Het instinct wyst den volkeren vaak aan waar het werkelgke gevaar ligt De schitterende ontvangst van den DnUichen keizer door de Spanjaarden in Tanger ia daarvan liet bewgs Frankryk enicht niet de civilisatie maar de annexatie van Marokko Dnitachlanda verlangen naar een internationaal politle toeticbt is een bewys van achting voor de onafhankelijkheid van Marokko en is een betere waarborg voor de handhaving van het internatio nala evenwicht Ook een Italiaanscb blad l opolo Romano trekt voor de Dnitsehe eitchen partjj Dit blad schrijft Wy erkonnen de juistheid van het Dnitsehe standpunt dit land houdt zich aan de grondslagen van zgn conferentie voorstel M Bkunt dat d nitingta der Fraoiche bladen voonuneiyk dienen on den toeatuid verwarder en ingewikkelder te makeu Het blad meent dat too de conferentie werkeljfk niiilnkt de I staande toeatand moet gehandhaafd worden zoo nkt ifrankrijk het ten slotte toch beter vindt de Dnitache voorstellen betredende de politieregelrng aan te nemen Zeker zollen alle mogofidheden te Algcciras veitegenwoordigd gaarne bereid zjjn iedere overeenkomst tniichen Daitachland en Frankrgk goed te kenrcii maar het zou oni eer verwonderen aU er t en middel kon gevonden worden oro de beide zoozeer met elkaar in strjjd zjjnde opvattingen te vereesigen l Fransebe tratrechtel heeft bet drak met de ontasten in de kerken en het einde i nog niet te voorzien l erwgl er dag aan dag beklaagden wegens wangedrag by de boedelbcBchrjïing terecht staan wordt de rol nog regelmatig aangevuld met nieuwe zaken Dupny een katholiek geestelijke beschuldigd van het mishandelen van een in spectenr der regi tratie is door de rechtbank van Poitiers tot 2 maanden gevangenis veroordeeld voorwaardelijk echter en tot iOt frank boete Hjj had 3 Februari den inspecteur van de registratie die 4e boedelbeschrgving in zgn kerk kwam opmaken met een paraplu geslagen Te Parijs stond eergisteren voor de rechtbank een zekere Ledere terecht ook een katholiek geestclgkc Ledere kreeg eergiiteren van een politieagent in bargerkleeren de aanmaning doorloopen Het was b j een opstopping van volk voor de kerk iaintAugustin De priester antwoordde met een beleedigend gebaar en zeide Ik stoor mg alleen aan agenten in unilurm maar de anderen daar en toen heeft de priester een onfatsoenlijk woord gebruikt Leclerc is aanstonds meegenomen naar den rechter Hg ontkende hot gebaar maar hy bekende de woorden te hebhen gesproken die hem ten laste werden gelegd De rechtbank veroordeelde hem tot 14 dagen gevangenis liet is niet jj te honden alle plaatsen te noemen waar berichten van ongeregeldheden vandaan komen Te Montpellier is eergister n de geheele plaats in beroering geweest tengevolge van de boedelbeflehryviiig s Morgens om lü uur moest de deur van de SaintMathieu worden opengebroken üok hier bevonden ich een paar honderd menechen in do kerk die er overnacht hadden Toen de ambtenaar eenmaal in du kerk was ging de boedelbeschryvlng zonder bezwaren Soldaten en agenten hielden het pnbllek op straat op hehoorlgkon afstand van het kerkgebouw Maar de herrie bepaalde zich niet tot de omgeving der kerk Grooto troepen betoogors trokken door do stad naar de bureau s van de departementale en de gemeenteiyke overheid Kigenaardig dat de tegenstanders van de boedelbescbrüving katholieken dus de Marseillaise zongen het lied vah de groote revolutie De leger botoogers zongen de Internationale De rniterö moet telkenb op do menigte inryder om baas te bigven op straat Het ging soms lang niet malsch Ër zgn heel wit menschen gekwetst De gekwetsten werden in de apotheken binnengebracht In de optochten van betoogers liepen veel vrouwen mee Wie eergisteren heel goede zaken hebben genaakt te Montpellier dut zgn do zakkenrollers Tal van katholieke dames klagen dat zg in hot gedrang van haar horloge en andore kostbaarheden zgn beroofd Verspreide Berichten F iiitmj De relletjes by de boedelbeschrgving in de kerken gaan geregeld ban gang zonder dat het der moeite waard schgnt van alle gevallen alzonderlgk melding te maken Voortaan heelt de inventarisatie s morgens vroeg plaats Te Toulon syn de clericalen ten sterkste verbitterd tegen den aartsbisschop omdat deze een dag voor de boedelbeschryvlng de stad heeft verlaten na van te voren zgn geesteiyken bevolen te hebben alh oproerige betoogingen te vermyden DllTSCULlBI Ue keizer heelt juffrouw Rooievelt een kostbaren armband cadean gedaan De Dnitsehe importeurs te New Vork achten het govaar voor een larievenoorlog tusschen Dnitschland en de Vereenigdo Staten geweken Te Hamburg ja alt Dultach Zuidwest Alrika aangekomen de wegen landverraad veroordeelde boeren Botha Lelyveld en Muller de hooldscbntdigen van het boerencomplot te Windhoek Hertog Karol Theodoor vac Beieren die een verdienstolgk oogarts is heeft gisteren zyn 5000ste oogoporatie verricht Het hnis te Eisenach wur Lather woonde Tu U 8 tot 1601 ui biaoMkstt werden gereild Bfj die gelegenheid konen ook de verschillende Lnther reliqaiCn welke het bevat onder den hamer Daaronder zgn k jstbare histariiche docoaeoten EsoSLiKD Ue liberalen in de city hebben een spoedeisehende vergadering bgeengeroepen waarscbgniyk om met t oog op de veranderde omstaniiigheden nog een tegencandidaat te stellen bg de verkieiing van Balfour SPiSJE Naar aanleiding van bet vinden van een bom werden te Barcelona weder een aantal anarchisten gearresteerd OoSTCHBUK HosaAKUE Waarschgnlgk z il de ontbinding van den rgksdag Maandag plit iis hebben AtKlKi Volgons ecn briel aan het Berliner Tageblatt staan in Zuid Alriki 80 000 Basoeto s aan de Ëngelsche grens AüEaiKi Met deelneming van Carnegie o a is een Rüüseveltclub gevormd die zich ten doel btelt alle souvenirs tè verzamelen van den tegenwoordigen pietidunt der Vereenigdo Staten Keeds i i voir IjWX gulden het geboortehuis van ïheoduor aangekocht Wat een inwoner van üouda zegt Wanneer zich hier ter stede een geval voordoet als het volgende en wanneer een inwoner van Gouda in deze courant het resultaat van zgn bevinding mededeelt om du bevolking van Juuda van zgn ondervinding te laten profiteeren dan kan de echtheid daarvan niet in Iwglel getrokken worden Uu Hoer P Janknegt wonende Bogen O i4Ua te Gouda meldt ons Nu ik door het gebruik Uwer B osier s Rugpgn Nieren Pillen zooveel baat gevonden heb w l ik ook op ingn buurt U het bericht mgner genezing doen toekomen en hoop ik dat dit aanleiding mag geven d it veel per o ieu die op dezelfde wy e mochten tgden hiervan nut zullen trekken Drie jaren lang had ik ooophoadeIgk steken in du zg gepaard mot zware huofdpyn De urine A as troebel en liet veel bezinksel na Toen ik een aanvang maakte met Uw nitstekeude pillen bekwam ik reeds dadeiyk een groote verlichting en na het gebruik van één doosje ben ik zeer veel vooruitgegaon De pgn was ehool weg het water was weer hetder geworden en thans wonsch ik na zulk een spoedige genezing U mgn dankbaarheid te betuigen voor Uw middel en waar ik kan zal ik dit aanbevelen Ik ondergeteokende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U hot publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Uugpgn duidt aan dat er een uverraaligo hoeveelheid urinezuur in het lichaam is Dit vergif veroorzaakt de urine ongesteldheden want het verstopt niet alleen de nieren doch belemmert tevens do kanalen welke van de nieren naar de blaas gaan en tegelgkertgd brengt het de prikkeling en ontsteking dor blaas met zich mede Het urinezuur is de hoofdoorzaak der blaasontsteking van stoornis der urine van het verlies van eiwitstoffen enz Foster s Rngpgii Nieren Pillen lossen het urinezuur op en helpen de nieren om het op natuurlgke wyze at te voeren Verzeker U dat men ü de echte Foster s Kugpun Nieren Pillen geelt dezelfde die de heer Janknegt gehad heelt Zy zgn te Gouda verkrggbiiar bg de heeren Wuill en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van poatwissel k 1 L75 voor één ol i 10 voor os dooten BINNENLAND STATEN GEJVEttAAL r K fo fc H J w fc n Zitting van Vrgdiig 16 Februari De gedachtenwisseling over de Velserpont wordt voortgezet waarby do minister verklaart dat men van hem geen onderzoek kan vergen naar de beweringen dat de aanvaringen opzettelgk zouden zyn nitgeiokt zonder met nader bewy te komen van die beweringen Op de vraag wie de kosten van de teweeggebrachte schaden heeft te betalen antwoordt da minister dat het natuuriyk de reeder is als er termen voor zyn maar de billgkheid brengt mee bg de berekening van de schade de omstandigheden waaronder de aanvaring heeft plaats gehad in aanmerking te nemen Op dit oogenblik betoogt de minister bestaat er nog geen aanleiding om het doodvonnis over de pont nit te spreken De heeren Passteors en LiaHinck bleven aandringen op beëindiging van de lydensgeschiedenis en de heer Ferf geelt in over reging om op drukke dagen een tweede pont in dienst te stellen De minister antwoordt op dit laatste dat bet de bedoeling der Regeering is dit te doen Da heer Paxtoora stelt na een motie voor waarbg de minister wordt uitgenoodigd nog in dit zittingjaar in te dienen een plan voor een nieuw verkeersmiddel Deze motie wordt echter weer ingetrokken als de minister verklaard beelt dat bg na terugkomst nit Chili een rapport zal overleggen ten aanzien van den stand der zaak En hut wetsontwerp wordt daarna zonder hoold Igke stemming goedgekeurd In behandeling komt hierop de toestand van bet Spoorwegpersoneel De heer Janssen Maastricht constateert dat de regeling van 1905 betrelfende rusten werktyden en voortvloeiende nit de Slakingswetten bg het personeel teleurstelling ja ontevredenheid heeft gewekt Hg wgdt vooral np den zwaren dienst det machinisten De dienst van velen honner is zelfs overmatig lang De arbeidstyd moet geregeld worden Ook de rnsttyden van het personeel zgn veel te kort terwyi de Zondagsrust door de gemaakte regeling niet tot zyn recht komt De spoorweganquète commiseie had 24 uren gewild en deze regeling geelt slechts 14 aren Spr kBn zich vereenigen met het scheidsgerecht maar wil de spoorwegmaatachappgen niet gedwongen zien do ontslagen beambten ook al is het ontslag eervol gegeven in dienst terug te nemen In een gunstige uitspraak van b t scheidsgerecht ziet spr trouwens een gunstige kans voor don betrokkene om een andere goede betrekking te vinden Daarna kritiseert spr do loonregeling die onbillgk en onregelm ilig werkt voor verschillende groepen van ambtenaren en beambten Ook vorzuekt hg een eniint te n iar de grieven va het tramwegpersonoel Ook in de rechteloo beid en arbeidsvoorwaarden van dat personeel moet dringend wurden voorzien De beer van der Zwaag constateert dat de vorige Regeoring ten aanzien viin het spoorwegpersoneel te kort i s geschoten niet alleen in haar plicht maar zells in de nikuming van haar pertinent afgelegde belolte dat het spoorwegpersoneel in de gelegonheid zon worden gesteld om met lust z n plicht te vervullen Spr wees inzonderheid op de toestanden bg het personeel der tramwegen waaromtrent ook van Staatswege een onderzoek was beloofd doch dat niet gekomen is Hg drong o a aan op instelling van een scheidsgerecht ook voor het tramwegpersoneel op tot stand koming van een pensioenfonds voor hot personeel der Nederlandsche tramwegmaatschappy en op regeling van de dienston rusltgden voor het personeel der paardentrams De heer Talma protesteert tegen s heeren van dor Zwaag s bewering dat de vorige Regeering zon zgn te kort geschoten Integendeel er zyn belangrgke verbeteringen tot Bland gebracht Men mag hoogstens oordeelen dat er niet voldoende tegemoet is gekomen aan da wenschen ol dat op onjuiste wyze aan die wenschen ol grieven is tegemoet gekomen Spr beroept zich voor die moening op het eigen getuigenis van de Nod Veroeniging voor Spoor en ïrampersonoel De loonregeling besprekende vraagt spr of het de bedoeling der Regeoring is om de spoorwegmaatschappgen de verplichting op te leggen tot het invoelen van een loonregeling dic naar het oordeel der Eegeering billgk cii juist is Spr zou het de kwestie van het scheidsgerecht besprekende betrenreiy wanneer de spoorwegmaatschappg gedwongen wordt een eervol ontslagene niet op eigen verzoek terug te nemen maar wel zou het biiiyk zyn indien het scheidsgerecht in znlk een geval een schadevergoeding toekende Ten aanzien van de pensionneering staat de Regeering volgens spr zwak waar iniiners binnon enkele weken by de behandeling van het Arbeidscontract de minister van Justitie in deze Kamer bepalingen zal hebben te verdedigen welke in Ignrechten sUyd zgn met hetgeen bg de Spoorwegen gebeurt Immers daarby zal verboden atjn oenige inhouding van loon voor een loods zonder dat dit londs van Regeeringswege is goedgekeurd en kan worden gecontroleerd Spr oordeelde ten aanzien der diensten rusttgden dat het spoorwegpersoneel door het kooinkiyk besluit van 1905 achteruitgegaan is Hy geelt der Rege ering in overweging een wgziging van het algemeen reglement ten aanzien van do Zondagsrust waardoor die Zondagsrust niet gebruikt wordt om de menschen te doen overgaan van nacht in dagdienst Ten slotte bepleit spr opneming in het reglement van een regeling omtrent den arbeidstgd De heer Schaper stelt in het licht dat goede arbeidsvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel een eerste vereischte zgn voor een goed en veilig spoorwegverkeer Ais men dne voor dat personeel optreedt pleit men niet voor een particulier belang Dit aan het adrei van den heer Lohman die bg de bespreking van de belangen van het post en telegraalpersoneel willen ol onwillens T d ehtm kend beweer dat men Staats en particulier belang in deze Kamer niet genoeg gescheiden hondt Verder betoogd spr dat de geheele Kamer een eereschuld hoeft te voldoen tegenover het spoorwegpersoneel dat in 1903 gekneveld is en bedrogen bedrogen omdat de vorige Regeering die het spoowegpersoneel mooie beloften deed een kon besluit heeft uitgevaardigd dat een regelihg van de rusttgden bevat waaromtrent zelfs de heer Talma moest verklaren dat het personeel daarmee een stap achteruit was Dinsdag zal de heer Schaper zgn rede voortzetten EEN 8NELBREIMACHINE Ocia grootouders zonden waariyk verbaasd staan tgkan wanneer zg weder ter wereld kwamen en men ban zeggen zon gg hebt vroeger meer dan een halven dag noodig gehad om een paar kousen te breien waarvoor thans alles bgeengenomen eenige minuten noodig zgn Deze omwenteling hebben wg te danken aan de snelbreimachine Miramar die de hreimachinemaatschappg Thos H Whittick Co Amsterdam Keizersgracht 410 levert De resnltaten wulke met deze ideale eenvoudige en over het geheel snelloopende machine verkregen zgn zgn buitengewoon groot Bestennd door gonoerade Maatichappg kan iedereen ten zgnen huize den arbeid verrichten en een vrg voldoend daggeld verdienen De voortbrengselen der Miramar vinden niet alleen een debiet in geheel Nederland doch ook overal elders en er bestaat iu Nederland geen dergeiyke machine die m sar eenigszins kan wedyveren met hare snelheid soliditeit en volmaaktheid van arbeid De vraag naar kousen vervaardigd met de machine Miramar is onbeperkt Voor iedereen boeren en dames onden en jongen die onverschillig om welke redenen het gezin niet kunnen verlaten hetzg om gezondheidsredenen hetzg dat raen niet over groote middelen beschikt om zich bg een industrie te interesseeren of om andere oorzaken deze allen znllen zich gelukkig gevoelen wanneer zy in hnn hnis om zoo te zeggen een kleine fabriek kannen oprichten de breimachtne maatschappy Thos M Whittick Co komt die categorie van personen te hulp door hnn mogolgk te maken hunne inkomsten te vermeerderen Ken minimum verdienste van f 2 per dozyn paar kousen vervaardigd met de Miramar kan lederen kooper worden verzekerd Behalve een belangryke reeks van dankbetuigingen kan de Mnatschappy wgzen op een groot setal getuigsclirilten van vakmannen die aantoonen dat do Miramar in aanmerking genomen haar groote eenvondigbeid zeer gemakkelgk te behandelen Is Men kan verder niet alleen met deze machine konsen voor dames on kinderen alsmede sokken voor heeren vervaardigen doch ook matsen hoolddoeken balsdoeken wanten polsmofjes slobkonsen enz al welke artikelen in een gezin te pas komen Wg verwyzen naar de advertentie welke omtrent deze machine in ons blad voorkomt terwijl de breimachineraaatschappg Thos H Whittick C Keizersgracht 410 Amsterdam nadere inlichtingen verstrekt Ook kan men nog nadere inlichtingen Inwinnen bg het Informatiebureau van der Graal Co rosp te Amsterdam en te Rotterdam Gemengde Berichten Uit Wormerveer schryit men aan het Hbl Door den cbel der gasfabriek is op 7 Januari een klacht io diend welke 15 grieven tegen den directenr en den toestand op de fabriek inhield De chel Koevoets richtte dit stuk aan een der leden van de commissie tot beheer der fabriek welk lid na Koevoets persoonlyk nog over deze aangelegenheid te hebben gesproken het schrgven voorlegde aan de gascommlssle K is daarop voor de commissie geroepen en er nitdrnkkeiyk op gewezen dat het tuk een aanklacht van zeer ernstlgen aard inhield Twee pnnten heelt de commissie toen meer in het byzonder onderzocht Het eene was dat de directenr meermalen in kennelgken etaat op de fabriek zon zyn verschenen en geheel buiten staat zon zgn geweest zjn bevelen te geven Het tweede was dat de directenr bevelen gal die ernstig gevaar opleverden voor de labriek en het personeel zoo zou de directeir bevolen hebben een zekere achuil te slniten van oen oven hetgeen opzetteiyk door K is nagelaten omdat had hg dat bevel opgevolgd de oven alle kans zon hebben gehad uiteen te springen K hield voor de commissie zgn beschuldigingen TOl Daarna werd de directenr gehoord die volgens mededeelingen der commissie zeer b Tiedig ttde meedeelingen gal mondeling en in een uitvoerige nota Daarna is K J weer gehoord en daar zgn verklaringen absolunt niet waren gestaald zoo waren ongeveer de woorden van den voorzitter der gascommissle in de raadsvergaderiug is hem aan het verstagd gebracht dat verdere samenwerking tusschen hem en den directenr onmegelgk was en hg dns niet langer kon worden gehandhaald De ontslagen chel K tracht thans in zgn eer te worden hersteld Door hem waren in zgn rapport opgegeven als getuigen an een en ander verschillende werklieden aan de labriek Deze werden door de commissie niet gehoord vMr zyn ontslag niet en tnt heden nóg met Door deze werklieden Is einde Januari aan den raad een adres met toelichting ingediend houdende verzoek om als goluigen te worden gehoord Dit zal a s week in de raadsvergadering ter talel worden gebracht waarachgnlgk vergezeld vnn een advies van de gas commissle In dat adres wordt melding gemaakt van verschillende gevallen van dronkenschap van den directenr Door een dor raadsleden zal over de zaak worden geïnterpelleerd Men meldt aan de N R Ct Te Noordwgkerhout werd gisterennacht op het erf van den landbouwer S P Langeveld een kippendlef op heeterdaad betrapt Het was een gewezen kostganger De deur van het kippenhok sloeg op slot toen de kippendlef In het hok zat Hg bleef gevangen tut de komst van een rgksveldwacbter die hem arresteerde Op het einde v iii deze maand en In den loop van Maart znllen een aantal gezinnen on jonge personen uit het kanton Oostburg gaan verhuizen naar Noord Araerika Do gnnbtige berichten die worden ontvangen van familie en bekenden en de overkomst in dozen winter van een u intal personen die voor eenige jaren oveneen naar Noord Amerlka zgn vertrokken chgnen niet vreemd te zgn aan deze verhuizing Alleen van t gehucht Driewegon vertrokken gisteren vlei boereiikneclits Ken teruggekeerde huerenknecht heotl er genoeg vun hg biyft in Nederland Midd Ct Ëlken dag brengt de telegraaf tgdingen uit Rusland omtrent aanslagön en pogingen lot moord Zoo heelt aldns woidl nit Riga gomeld een leciling van het gymnasium aldaar getracht dun directeur met een dolk te vermoorden Zgn poging is mislukt en de dader zit thans achter slot on grendel Te ftostof A d Dün Is een uit 14 por sonen bestaand coiiiiié van rovolulionnairen lil een particuliere wuiiiiig in heclitenis genomen alweder een aanvulling voor de reeds zoo propvolle gevjingenisten Do Russische regeering zal trachten nog voor hot byeonroepen der Rgks Dooma de agrarische kwestie op te lossen Zg is er terwille der algemciMie veiliijheid wel toe genoodzaakt hoewel het werk in deze richting niet anders dan in scbgn tot een oplossing zal kunnen leiden Slechts voor een klein gedeelte zal het plan om het kleingrondbezit uil te bruiden ten uitvoer kunnen worden gebracht en hiermee zal zelfs nog een 300 millioen gemoeid zgn In de Rotonde van het Museum vnn Kunstngverheid te Haarlem zal Zondag 18 Maait eene Tentoonstelling gehouden worden van Japanschü Kunstngverheid die alleszins zeer belangrijk is De tentoongestelde verzameling werd voor het grootste gedeelte korten Igd geleden door de Firma Klegkamp te Rotterdam uit Japan geïmporteerd en bevat bronzon emailIvoor en hoalsngwerken porselein en aardewerk kakemono s en prenten en vormt een zeer artistiek en aantrekkelgk geheel Men schrglt uit Kampen nan de Zw Ct De toestand van de rivier de IJsel beneden de IJselbrug Is door het leggen der kribben boven die brug zoo slecht geworden dat schepen en toombooten bg een waterstand van A P niet meer aan den wal kunnen komen De nachtboot naar Amsterdam vertrok gisternacht eerst om hall 3 na eerst met moeite door de Deventer nachtboot te zyn los getrokken De nachtboot rtaar Zwolle bleet bg vertrek vastzitten en zat er gistermorgen om hall 6 nog de passagiers naar Zwolle zouden toen op een motorscheepje worden overgeladen Sinds 3 dagen zit er al een aak met iteenkolen voor de gaslabriek welke de haven niet kan inkomen en dat met een waterstand van nog niet beneden A P Als dan ook niet spoedig verbetering komt door het leggen van nieuwe kribben beneden de brug en uitbaggeren dan zal de tad bg eenigszins lagen waterstand niet meer zgn te bereiken Men meldt uit Tlissingen De minister van marine heeft yn byzondere tevredenheid betuigd aan de kwartiermeestera T H Jilleba en I Kamermans en de roeiers der Ie klasse C H I ema P de Pierre R Pot en D J Baljé allen van het Ned leedwezen te Vlisslngen voor hun manmoedig gedrag by de redding der bemanning van het Duitsehe stoomschip Hngo en Clara op den 4 Februari II wolk stoomschip toen op de Bassen onder Westkapelle was gestand Als een zeldzaam voorkomend geval meldt men dat Maandag a s H Van Heiningen vader en twee zoons den dag hopen te herdenken waarop zg 30 jaar geledon hg den heer Joh Van öolderen te Gorlchom in dienst traden Stadsnieuws GOUDA 17 Februari 1905 Biykens achterstaande advertentie zal de Tooneelcluh de Goudsbloem die den 14 Mei 1905 werd opgericht op Zaterdag 24 Februari weder een uitvoering geven Bg da vorige voorstelling hebhen zeker allo invite s zich kostêlgk vermaakt en wg twglelen niet ol velen znllen zich reeds als donateur hebben opgegeven zg die dit tot heden nog verzuimden kunnen zich nog aanmelden bg een der bestuursleden Gistermorgen is te Langerak de dochter van den landbouwer vau M bg het spoelen voorover In de vliet gevallen en verdronken Haar Igk is eenigen tyd later opgehaald Stolwijk 15 Febr Do eerste uitvoering der muziekvereeniging Onderling Genot gisteren avond voor een stampvolle zaal gegeven is met hel meeste succes bekroond De muzieknummers voor de pau ze gegeven droegen blgken van studie en loewgding en vielen zeer in den smaak En na de pauze de lieve kinderoporetto Jantje iii Modderstad Wat oon werk is daaraan gowoost om zulk eene opvoering mogolgk te maken I Soloen kournammers het kwam alles nltstekend tot zgn recht en luide bgvalabetuiglngen waren hot loon voor de tairgke jeugdige zangers Jn oen der pauzen word door een tweetal meisjes namens de voreeniging aan den heor H A Westbroek den directeur een krans en aan zgne dochter die don zang op de piaijo accompagneerde oen bouquet aangeboden als bewgs van dankbaarheid voor al du moeite die beiden zich voor do uitvoering getroost hadden KaïJiras a d IJskl Do uitslag der op Dunderdag gehouden stemming voor een liii van den gemoenteraad was als volgt van de ± 250 kiezers waren 201 opgekomen Van onwaarde werden verklaard 4 stemmen Op Dr W M Blom waren 126 en op don heer F Slappendel 71 stemmen uitgebracht zoodal gekozen was de hoor W M Blom Rechtzaken Do Hooge Raad verwierp gisteren het cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van hot Amsterdamscha Hof bevestigend een vonnis der Rechtbank aldaar in een erfgooierszaak In een voor die Rechtbank aanhangige vordering betrelfende het eigendomsrecht op eenige gronden ingesteld door eenige erlgooiers tegen andere erlgooiers hadden de eischers by provisie gevorderd de sequeitratie dier gronden overeenkomstig het bepaalde In art 1775 No 2 B W Eechtb en Hof hadden hen in die pro isiooeele vordering niet ontvankeiyk verklaard omdat tusschon partgen niet zou blgken van oen eigendoms integendeel bleek van een belieersgeschil De H R was het met deze beslissing eens Wel is waar zoo werd overwogen gewaagt art 1775 zonder beperking van een geschil tusschen twee of meer personen maar desniettemin beantwoordt Hols nit pronk aan den aard en strekking der sequestratle Indien het Hol had bevonden dat tusschen de partyen geen geschil bestond over eigendom of bezit van de te seiiaastreeren gronden En ofschoon door de eischers was gesteld dat zg en anderen zgn erlgooiers en dit aan d gezamenlijke erlgooiers op de bewuste gronden toekomt het recht van eigendom althans dat van bruycwaer ol gebruik en vrnctatgebrnik had het Hol beslist on die beslissing was loiteiyk dat uit hetgeen verder door partyen is beweerd alleen volgt dat tnsscben hen geschil bestaat over de wgze waarop en over de vraag door wie die gronden moeten worden beheerd doch niet over den eigendom zeil ïim VAN ROTTERPAM VRIJDAG 26 IAN L K H K StaataUtntngen PoRTcaiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Ohlig 3e Serie Ir 2500 3 69 RDSi iiin Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azii Japan Obligation 1899 4 U l 74 COLUMBU Geconsolideerde Bni tenlandscbe Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Bgpothat Bantèn Pandb idem Idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 lOO i Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzon van Doelgor Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Kerste Ned Hypothoekbrielbank 4 99 PanA Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 lOP Spoorwei Utningtn Itame Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 3 7 MAIXTELS oMtuiii seii llloiisen wordoi van al heden tot veel VERMINDERDE PRI IZEN OPGERUIMD Bargerlijko Stand OVERLEDEN 14 Febr L don Biyker lm 15 C L ö Kinker 69 j M Ponten huisvr van G Manschot 79 j A Iloogerberg wod W Vermenlen 88 j 10 A van Hesse 2 ra ONDERTROUWD 16 Febr K Kook en K Nieuwvold A Laleber en A N van de Water ADVEIlTEINTIi rM I7T T die nog Iets te vorderen hebben J van of verschuldigd zyn aan de nalatenschap van Mevrouw VATUAKIKA VAK LBEUWSy weduwe van don Heer LEENDEKT VAN KASTEEL gewoond hebbende iu de Hollmanstichting te Quuila en aldaar den tO Februari 1900 overleden warden verzocht daarvan v6ór den S Maart 1900 opgave of betaling te doen ten kantore van don Notaris II OHOBSSByUdAL te Oouda