Goudsche Courant, maandag 19 februari 1906

o 0057 Dinsdag 20 Februari 1006 X 44ste Jaargang S4Nr llN0SE maakt bloedj geeft kracht Sedert geruimen tijd was ik lijdende aan algemeene zwakte en zenuwachtiglieid daarbij kwam een volslagen gebrek aan ootlnst loodat mijne krachten zeor verminderden en ik al uit zwakte verplicht was mijn bed te honden Op aanraden besloot ik het eens met de SANGUINOSE te probceren waarvan ik reeds zooveel goeds gehoord had en jawel hoor 1 Na het gebruik van de eerste flacon gevoelde ik reeds dat het mjj goed deed na de tweede en derde was ik al veel heter Ik zal nog eenigen tjjd met dit heerlp middel doorgaan maai de dankbaarheid dringt me nu reeds om mijne gelukkige resultaten bekend to maken Ik raad beslist aan allen die last hebben van zenuwzwakte gebrek aan eetlust ol zenewachtigheid het gebruik van de Sanguinose aan fiOlDSpi eOlRMT lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releto n Ko 8 Ue JjlgaVe dezer Courant geschiedt dagelijku met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 2 5 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon t M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd JACOBA DE JONG Oostpad no 10 Katwp aan Zee In de meeste gevallen is tweemaal per dag oen eetlepel 15 gram voldoende Dan donrl ecn flacon tien dagen en kost ü de behandeling slechts 12 ol 16 ets per dag öo l goedkooper dan eenla dergelijk middel PrjJB per fl 1 1 60 6 11 1 8 12 fl 1 16 Te Gouda bIJ WOLFF Co Westliavco V VAN DAM Co Uen Haag 3De Ecli te KINADUUPPELS van Dr DE VEIJ met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar è 10 78 Ook rechtstreeks en franco van de labriek tegen inzending van postw k i 0 75 Cliemische Fabriek van llJt N 4NNING den Haag Troagt overal NANJflNO 9 EIWITSTAAL d f I ÜS p Uterfiemh j Per Uterflesoh f 0 70 Opeiil are Verkooping TAI uit HEEIIËI HUIS met ERF en TUIN E IIN Gebouw lïiet Erf en Qrond TR COUP A De Notaris A J DE MOOIJ te Lekkerkerk zal op WOENSDAG 28 FEBRUARI 1906 de vonrmiddaga II nur in het HDlel DE ZALM te Gonda in het openbaar Teilen en verkoopen Nommer 1 Een in nitnemenden staat van onderhoud verkeerend DUBBEL HEBRENHUIS met EEF en TUIN wiJk 3 No 163 aan de Westhaven te Gouda groot 7 Aren Het huis bevat beneden vijl Kamer Keuk n Bpenken Open Plaatsje Kelder en Klerkenkantoor met brandvrije Kluis boven Zes Kamer en Badkamer benevens Zolder met Dienstbodenkamer en Vliering n is vöoriien van Gas en Waterleiding De Gangen en Plalonds zi n voor het meerendeel geschilderd in den tuin bevindt lich een Koepel Vijver Fontein en Volière Het Behang in de groote Voorkamer is niet onder den koop begrepen doch kan door den kooper worden overgenomen En nummer 2 Een GEBOUW dienende tot Verkooplokaal in te richten voor Beneden nedenen Bovenwoning met EBF en OPEN GROND aan de Peperstraat te Gonda WiJk K No 232 groot 1 Are 40 Centiaren Beide perceelen zijn te aanvaarden bii de betaling dor kooppenningen op 1 Mei 1906 en te bezichtigen zeven werkdagen vóór drn verkoopdag en ook dien dag mits belel vragende op vertoon van een persoonlijke toegangskaart verkrijgbaar bü den Heer Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Nadere inlichtingen geven genoemde Notaris en Mr SCHIM VAN DER LOEFF ZAAL KUNSTMIN Sociëteit O NS GEN OEGEN ZONDAG 18 FEBHUAIU Zwartefiriet DOOR DB Ver Rotterd Tooneell v n de TlïoliSchouwburg Rollerdiin Directie WAGEMANS en BIGOT Eerste Rang O et Tweede Rang 0 et Darde Bang 3S et Leden gewone reductie Plaatsen van al heden verkrijgbaar en te bespreken AANVANG S UUR OPENING DER ZAAL f UUR Verkr gbaar in flesschen SO ets 7S et n 1 Ï S bS H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBRI F AD BICHTEE Co Rotterdam Te Gouda bil C LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFF A Co Westhaven 189 Gouda Drnk v b A BRINKMAN i Zn SCHOON I3DEÜIÏÏMN3 VAK DB Patent Gassloelllcht Resulatenr Slecht licht te veel ol te weinig gas i nu geheel van de baan en kost slechts f 0 6 Ï geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN EN LL KOUSJES onovertrelbaar in lichtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 18 Telln in Bismarck Sigaren 2 ets bU S VA WIJKGAAaDEN ZIE ETALAGE Firma C LOÏÏEENS Lange Tiendeweg GOUDA WNNBAKDEL VRAAGT PRIJSCOURANT van onzo Bordeaux Vin de Stamos Onderkiceding voor lleereii Daine § en Kinderen Lakens en Sloopen in groote keuze ONTVANGEN in hot FILIAAL van De Meuwe Winkel Markt A 67 Uitsluitend solide Goederen Prima afwerking Lage prijzen Aanbevelend C A B BANTZINGER Eolile Oude Jenever 1 Iil sl Nightcap p HOPPE 1 1 IPw ll Verkrijgbaar biJ PEETERS Jz 1 1 1 op uM n kirUr 1 Too eelelub BE OOUDSBLOSU Tweede Uitvoering OP Zaterdag 24 Februari 1906 s avonds 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN PAPAGENO Klucht in i bedrijven 3STa afloop S A IL1 H H Leden en donateurs hebben toegang volgens reglement Introductie voor huisgenooten beneden 18 jaar Dames en voor Heeren niet stadgenooten 1 O SO per persoon Heeren stadgenooten f per persoon Donateurs betalen 1 9 S0 Kanstl leden 1 l SO per jaar SociETEiT ONSGENöEGËir 5 ABONNEMENTS VOORSTELLING üonilerdag 22 Februari 1906 Rolterdamscil Tooneelgezelsobap van den Groolrn Schouwburg Directeur P D VAN EIJSDEN Blgspul in 3 bedry en VpOltAFOEQAAN DOOK Lever ile ridenu in 1 bi driif Aiinvnng S gigP Gewone bopalingiMi on prijzen Cognac Vieux f 1 60 per Liter f 1 26 per Flesch zeer gewilde kwaliteit Aanbevelend FirniaHeriiiaii Zoon VPTTJITT T Iedereen wil licht heb W V ben van do beroemde draagbare lamp met wit gloeilicht £ 7 jOiy SOLVAY die een lichtsterkto geeft van 100 tot 800 Knarsen voor 1 i 8 centimes per nur Zuinig eenvoudig veilig zindelijk 8000 lampen werden in België en Porlugal in een jaar verkocht Degelijke en werkzame AGENTEN gevraagd in elke stad AdroS S i A Beige d Eclairage 26 roe de 1 Montague Brussel DRACHEN QUELLE kost slechts 15 ct peii literflesch is verfrisjchendjerwulvermehcd met wun of umona0e 0it een funedrank geeftleiding leidingwater veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj M M BELONJE Jr Gouda Wild en Gevogelte Van af heden en erder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTBtlSO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Uuitejilaiidsch OvcrKiclii Volgens de Prizyv treedt graal Tolatoj de Russische ministor van onderwijs bloedverwant van don grooten schrgver al wegens do maatregelen die tegen het onderwijzend personeel worden genomen Tolbtoj is een man met vooruitstrevende berippen Hoe in t algemeen de verhouding tusschen Doernowo en zgn collega s is kan bigken uit een gesprek dat de Russische bladen weergeven Het had plaats in den ministerraad tusschen Doernowo en Tolstoj Witte hield zich onzgdig Doernowo wilde een aantal prolessoren uit Tomsk aan den djjk zetten Graat Tolstoj zei daarop Ik kan mij niet vereenigen met het ontslag dezer prolessoren Doernowo In dat gevat zal ik ze ontslaan Tolstoj Ik heb alleen het recht om mijn ambtenaren te ontslaan Doernowo Wel dan zal ik ze in hechtenis laten nemen Tolstoj Dat i uw zaak t Is te begrijpen dat bjj zulke verhoudingen samenwerking van den minister van onderwijs met zijn ambtgenoot van binnenlandsche zaken niet wel mogelijk was Reuter seint uit Petersburg dd 17 Febr De hooMbeheerder var de bestuursaldeeling voor den landbouw de heer Kutier is op pensioen gesteld Een aantal bladen hebben een bericht medegedeeld dat daarop aan de Beurs sterk werd besproken over de spoedige nitgilte van een premieleening dit bericht is echter niet juist Onder de leeningsplaonen die men bezig is uit te werken komt wel een premieleening voor maar de regeering heelt noch over deze leening noch over andere een definitiel besluit genomen Het plan tot ontbinding van den Hougaarschen Rijksdag schijnt vast te staan Uit Boedapest wordt gemeld dat generaal Nyiry benoemd is tot koninklijk commissaris met last om het koninklijk besluit tot ontbinding bekend te maken en voor de uitvoering ervan zorg te dragen De generaal is gisteren daarvoor in Boedapest aangekomen De leiders van alle partijen onder hen ook graal Stepban Tisza hielden gisteren een bijeenkomst ter bespreking van de bonding die zg tegenove het bevel tot ontbinding zullen aannemen Een besluit namen zij niet dat zal heden in de vergade ringen van de partijgroepen genomen worben Wanneer de regeering geen pogingen FEV ÊLLETOIM 29 t Is duidelgk dat er twijlel bestaat aan de juistheid van de opgave voorzoover mjjnhepr Aldersley aangaat en dat is een pnnt een gewichtig punt in zgn voordeel De twijlel is in zjjn voordeel zouden de rechtsgeleerden zeggen Denkt Miss Burnham ook zoo f Ik dorl het nanweljjks hopen dat wil ik wel bekennen Miss Bnrnham heelt mg kommer en angst gegeven antwoordde mevrou Craylord Ik was juist van plan u te laten roepen Hierop vertelde zg den dokter precies wat er gebenrd was niet alleen herhaalde zjj het gesprek van dezen ochtend tusschen Clara en haar maar ook de woorden die Clara zich in hare vervoering dien nacht bad laten ontvallen De dokter luisterde aandachtig toe Hoe langer hoe meer verdween de lachende trek van zijn gelaat naarmate Mevrouw Craylord voortging met haar verhaal en toen zij aan t einde er van was gekomen was hiJ bijna niet meer te herkenen zoo ernstig en nadenkend zag bjj er uit doet om de protesten togen de ontbinding van het Huis te beletten is er alle kans dat alles kalm afloopt zegt de Küln Ztg Maar in den Igd na de ontbinding zal er vooral door de oppositie krachtig worden gewerkt om de verkiezingen ten haren gunste te doen uitvallen Onder de punten op het programma der oppositie staat ook een krachtig verzet tegen do voortzetting van het Dnevoudig Verbond Want in Hongaarsche kringen meent men dat de koning veeleer tot toegeven in de legerquaesties zon te bewegen zgn indien hij niet terugdeinsde voor de wenechen van zijn bondgenoot Hierbij toekent de KöIn Ztg aan Het is eigenlijk onnoodig er op te wgzen dat de Duitschi regeeiing zich ten allen tijde ten taak heelt gesteld ook de minste bemoeiing met do binnenlandsche aangelegenheden van den bondgenoot te vermijden Het optreden van de kroon in Hongarije vindt dan ook niet zgn oorzaak in Ie eischen van den Duitschen keizer maar in de opvatting die keizer Franz Josel heelt van zgn plichten en rechten als heer scher Indien de blik der Hongaren niet beneveld was door den strgd met ds kroon zouden zg inzien dat zelfs de gedachte aan fen bemoeiing van DuiiBcbland een boosaardig verzinsel is dat alleen hii lichtgeloovige gemoedLeren ingang kan vinden Gisteren trad President Lonbet al en nam President Fallières ile plaats in die ongeveer een maand geleden het Congres te Versailles hem aanbood Voor de eerste maal sedert het bestaan der Republiek draagt een president do waardigheid aan zgn opvolger over op de wijze zooals de Grondwet dat voorzien heelt Dat dit op zoo kalme waardige wjjze gebeurt dat de presidentsverkiezing vrjj gebleven is van incidenten zooals vroeger wel voorkwamen en dat deze overdracht gisteren eenvoudig maar plechtig heelt plaats gehad is oen bewgs van do hechtheid der Republikeinscbe instellingen in B ankrijk van de vastheid die zg verkregen hebben onder het volk Het regeeringstijdperk van president Lonbet heeft daartoe veel bijgedragen en de altredende president kan heengaan in de overtuiging door zgn persoon en zjjn optreden veel zeer veel te hebben gedaan om de consolideering van de Republikeinsche instellingen te bewerken Aan het bestuur gekomen in een moeilijken tjjd toen de politieke hartstochten ontketend waren en zich Laten wjj haar gaan opzoeken zeide hjj Uij ging naast Clara zitten en beschouwde aandachtig haar gelaat terwijl I ll P voelde Er was geon zweem van sympathie tnsschen die beiden de patiënte met haar droomerig gemoed en ziekelijke verbeelding en de dokter met zijn rondborstig karaktet en practisch oordeel Clara had in t geheim een alschuw van haar geneesheer Tdgen haar zin onderwierp zjj zich aan het nauwgezet onderzoek waaraan hjj haar thans onderwierp Hij ondervroeg haar en zg antwoordde hem op prikkelbaren toon Een stap verder gaande de dokter liet zich niet spoedig ontmoedigen maakte hg gewag van het ontvangei nienws omtrent de Expeditie en sloeg daarbij den overredenden toon aan dien Mevrouw Craylord reeds gebruikt haJ Clara weigerde over die kwestie te spreken Zjj stond lnet vormelijke beleeldheid op on verzocht verlof naar huis terugtekeeren De dokter deed geen poging haar tegenstand te bieden Wel zeker Miss Bnrnham antwoordde hjj gelaten na eerst een blik op Mevrouw Crayford te hebben geslagen die daidelgk te kennen gat Bljjl gij hier hjj mij Clara betuigde zonder te spreken haar dank door een koele bulging en liet hen alleen De dokter staarde de vermagerde maar nog steeds bevallige gestalte van het neiaje toen deze zieh langzaam verwijderde op vaak woeste wjjze uitten heelt President Lonbet gedurende zjjn septennaat de pogingen der Bonapartiston Eoyalisten en Nationalisten om den regeeringsvorm omver te werpen kannen tegengaan en het aanzien van de Republiek in binnenland en buitenland kunnen versterken Tijdens zgn bestuur werd de overeenkomst met Engeland tot stand gebracht die een einde maakte aan de langdurige en moeieljjke quaesties tusschen de beide landen en die de aanleiding werd tot de entente cordiale No Loubet het bewind overdraagt aan Fallières is Frankrijk nog wel niot het toonbeeld van binnenlandsche rust en vrede maar zeker is de toestand er veel verbeterd I en het septennaat van Fallières zal er toe lijdragen om de meest uiteenloopende roeenlngen zooal niet te verzoenen dan toch te leeren elkaar te verdragen Reuter seint uit Algeciras dd 17 Febr De heer Révoil stelde gisteren aan den heer Radowitz een memorie ter hand in antwoord op de Dinsdag ingediende nota Deze wisseling van documenten wordt beschouwd als een ernstige stap in de richting der verzoening In de ochtendzitting van bedeu besloot de conlerentie een aanvulling te maken op art 2 van het reglement op de douane waarin de sciMHieu worden genoemd die vrggesteld zgn van een verklaring door daaraan toe te voegen de logement en opleidingsschepen voor den handel De conferentie keurde goed de nieuwe redactie van art 21 van bet reglement op de invoerrechten waarbij de Marokkaansche douane autoriteiten verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging der goederen opgeslagen bj de douane zoodra ze de vereischte opslagplaatsen zullen bezitten Waarschijnlijk zou de conlerentie te Algeciras Zaterdag de quaestie der douane alhandelen en in de volgende zitting de openbare werken en het bank vraagstnk bespreken Do heeren Reveil en Radowitz trachten thans een aannemelijk ontwerp betrelfende de politie op te stellen Volgens den Temps die dit uit Berlijn verneemt bljjlt men in olflcieele kringen overeenstemming waarBchgniijk achten en geloolt men dat nu Von Radowitz aan Reveil alle bijzonderheden over de Duitsche zienswijze inzake de politie heelt medegedeeld de besprekingen van nu aan op stovigen grondslag kunnen voortgaan De Duitsche pers zwggt plotseling over do Marokkaansche quaestie na net zulk eene uitdrnkking van ernstige bezorgdheid in zg n heldere oogen dat een angstig voorgevoel zich van Mevrouw Craylord op haar beurt meester maakte Hjj sprak echter geen woord voordat Clara verdwenen was onder de veranda die het huis aan den kant van den tuin versierde Als k me wel herinner hebt ge mg gezegd begon hjj dat Miss Burnham geen vader of moeder meer in leven heeft f Ja Miss Burnham is eene weeze Heeft zjj ook naaste betrekkingen P Neen U moogt tot mg spreken als tot haar vriendin en voogdes Zjjt gjj ongeruit omtrent hoar V Ik ben ernstig ongerust t Is slechts twee dagen geleden dat ik hier t laatst geweest hen en ik neem een werkelijke verergering waar Pbysiek en moreel een verergering Maak u niet noedel los bezorgd I De ziekte is hoop ik niet geheel en al onherstelbaar Ons rest nog de hoop maar daarvan hangt t meeste af dat mijnheer Aidersley nog in leven is Is dit het geval dan wanhoop ik niot aan herstel in de toekomst Is zj eenmaal gehuwd dan kan zg nog gezond en gelukkig worden Maar zooals de zaken nu staan moet ik bekennen angst te gevoelen voor de vaste overtuiging die zjj met zich omdraagt dat mjjnheer Aldersley dood ie en dat zjj hem epeedig in den dood In de avond nitgaal van verschillende Berliiusche bladen in het bijzonder do National Zeitung en de Kreuzzeitung vindt mcilMlfB de gewone telegrajnmen uit Algecir p niet meer en de rubriek Marokko is ver enen De Lokal Anzeiger spreekt alleen over de 1 hartelijke verhouding tusschen de Fraoaohel en de Duitsche algevaardigden gedurende het bal van Woensdag Alleen doen eenige bladen uitkomen dat de redenen die Daitschlands houding in de haur delsbetrekkingen met de Ver Staten bepalen niet eenvoudig van economischen aard zgn maar dat politieke quaesties daarbij veel gewicht in de schaal leggen Want hg do tegenwoordige gesteldheid in de wereld is het niet onverschillig ol men de Amerikanen tot vrienden heeflly Wat Marokko in t bijzonder betreft weet het Tageblatt te vertellen dat Duitschlands voorstel intake de politieregeling hierop neerkomt dat do Sultan onder vertegenwoordigers van mogendheden van den tweeden rang instructeurs zou kiezen om de politie te reotganiseeren Ranter seint uit Kopenhagen dd 1t Febr De jPreussen met den Duitschen keizer aan boord kwam te hall vier aan de kade van de vrijhaven aan Kort daarop begaven zich de Koningen van Uenemirken Griekenland Noorwegen de kroonprins van Denemarken en andere vorstel ke personen aan boord van de Preusaen Nu hartelgke begroeting door den Keizer die koning Vrederik omhelsde en kuste werden ververschingen aangeboden waarna het koninklijk gezelschap naar Amalienborg terugkeerde De Deutsche Ztg geelt een eenigszins andere voorstelling van de ontmoeting tusschen de groothertogin van Baden en mevrouw Geck de vrouw van den socialistischen ondervoorzitter van de Kamer te Karlsruhe dan totnogtoe uit de verhalen in de pers op te maken was geweest Volgens de Deutsche Zeitung staat de zaak aldus Mevrouw Geck werd voor een vrouweziekte eenigen tgd in het Lodewijk Willemsziekenhuis e Karlsruhe verpleegd een inrichting die door de groothertogin met vrijwillige bijdragen uit het gebeele land tot aandenken aan haren vroeg gestorven zoon Lodewi k Willem is gesticht en die zjj dikwijls bezoekt Bg een vtn die gelegenheden vernam de groothertogin dat mevrouw Geck in het ziekenhuis lag En gelgk zjj andere zieken aan hun bed bezoekt om een praatje zal volgen In den tegenwoordigen staat barer gezondheid moet die gedachte die haar ongetwgleld dag en nacht geen rust laat evenzeer invloed nitoelenen op haar lichaam als op haar geest Indien wjj het kwaad niet kunnen meester worden zal zij haar laatste krachten verliezen Verlangt n den raad van lemend anders intewinnen dan staat u dit volkomen vrjj Maar mijn gevoelen hebt n vernomen Ik stel groot vertrouwen in nw gevoelen antwoordde mevrouw Craylord Zeg mij in s Hemels naam wat kunnen wjj doen Wg kannen de proef nomen ol een geheele verandering van omgeving baten zal zei de dokter wij kunnen h ar terstond hier vandaan brengeiH Daar zal zjj zich tegen verzetten her nam mevrouw Craylord Meer dan eens heb ik haar verandering van omgeving voorgesteld en steeds weigerde zÖ De dokter zweeg een oogenblik stil alsol hiJ over iets nadacht Onderweg hierheen hoorde ik iels ging lliij voort dat mg een middel aan de hand geelt om da moeilijkheid waarvan u zooeven gewaagde te ontwijken Worit eervolgd