Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1906

I Woensdag 21 Februari 1906 44ste Jaargang MAGGI SOEPEN No 005H In Bollen k 6 Tabletten ledere Tablet Ik lO et en i IS et Ceeft borden veortrelTelIJke aoen Kooktijd 10 I 25 minuten nisr gelang der soort Dear In de tabletten alles bulten water aanwezig la wat voor eene complete aoen noodig Is zoo fs geen andere toevoeging als dit vereischle Vtrkrllibaar In 2 loortei bl ruldenim en Coneslllilcnlundelun mfi ÊmrifÊmmmf gmm mimm mum Meuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken en Coniesllliicniundelun Teleroon No M ADVERTËNTIEN worden g ephatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoi u No 82 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met iiitzoiidei iiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tianco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N EEN FATSOENLIJKE kan geplaatst worden tor drnkkerü van A BEINKMAN Zn Aanmelding Tiendeweg D 60 Kost en Inwoning EZOCHT bjj nette lieden onder kinderen ol weduwe Br franco bureau van dit blad motto U B mmmmmm VA DB Pateol Ga§gloelliclit Régulateur Slecbt Hebt te veel ol te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SfiLTEN fiN L KODSJES onovertrefbaar in Hchtkracht en dnnrzaamheid Aanbevelend M M V LOOi DUBBELE BDUHT B 13 ïelfn 117 DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOKBLiil EIl 2 jn beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOVHNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THÉ BAZAAR Oi CHILD UEAS Jb ASUIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met leoatel BoU Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p teg vooruitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriek van Firma H SAEDEMANN te Zevenaar en Emmerik pannen de kro n Verkrijgbaar to Gouda by R ZAND VOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KRÜIJFP mm kMk imitiniiMM m m nakblybtarMUiiUUTMrHHMl n moral duut m KktdOKkMmnric K dl AppraluaT Tu C M miNr fc Ct Btmii B a1li atr M MMiWti s tf m op VwkryitawkyiH rviii mi ill 8 rBa 8afM ly V i n ain m fftbrltkflDMlk mn Wlnk li t In nkMvnrt M met de Krnliiter Insulairo Hypotheektank te Zierikzee De Bank geeft uit in stukken van f lOOO f 600 f 100 eu f 50 4 pCts PjlNUBHleVEIf tot den koers van 100 verkrijgbaar ten kantore van de Heeren DOIITLAND € o alwaar ook de Coupons betaalbaar zijn WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Eitract Mé i TS Slijmhoest wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinljhoest Zware Verkoudheid Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANIBE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duütchkmd Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolome Transvaal em MELIANTBE werd 9 maal met Goud en 3 mral met Eere Medailles bekroond MELIANTUE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 StELlANTBE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JS VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaai bfl Firma WOLEP £ Co Westhaven 19S Bouda GRENDEL Gouda b H VAN MILD Veerstal B i2ii iouda A BOÜMAN Moordrecht P1NK3E Nieuwerherka d IJtel A N v N ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeicn er A SCHEER Haaitredu P W ï EDE Oudewater K vi dhr HELI DEN te Reeuymk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HÜLST M KOLKMAN AHn VAN DER HEIJDEN ira rftnyTO P A ük GROOT A d JONGH Ou iewa i J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BlKKEIi te Bentehop fViliklISGHUWIiWC Laat U niet misleiden door 16 jy iroop Het klooster SanctaPaulo lb Hi bestaat niet das Siroop van geenerlel waarde 2 P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgracht HOFLEV ÜR ANCIE H Pl CH RUM orrROEN ARAO BURGUNDY Verkr ghaar btj atte groiêler onder Toortdurendt coLtrfile ran Dr VAN lUMKL ROOS HAHMKNS j Qehrt Stollwerck s Chocolade eii Cacao DB ün HpT COOT d niep rste iiitTindiDgon op macüimiai geb ea rerb j rd lUlrtMti ft tütahiHwd gebruik van tyft n fijnste grondstoffen garandiwrei Ja rbcuiker van Stollwerck s ühocoMe e Cacao een autbarcuwswfMTdig fabrikaat nauwkfu ig beantwoonlandt wn v n taihond der nop EtiknUea De Srina bebaaliJe S7 BreretB aIh Hoflererftueier 44 Eera Dlplomas gouden eiz Kedslllfi een Ixwfs na nkuantend 4js Iibrikai4 K a4 1874 tdireef de Acoademw national dt Fkrii Kona ToiM UMnioiu uaa daJII d ar premi elane m ootuldéniUoa Totn aMUant tai 1ea aa d OhowMat bonbons vari to ta IMIwtnik bbokut is verkrijgbaar bij H H Confiseun BauMtwkkiM m ml QmraulTtrtagwirooTdiger toot Kedeilaad Jilioi Ibttentlcdt iiMtenlam Kalrerstrwt IM rrtn Hu iiiiii mt Der gnmae Br otff arrungin hit AnfBH taUttiênM werthtMen yacluzhmunffen a ftM Ha Ituft Mtir imten tUt rtcharftn H Slottmi am kh mi tllmt vIk In H f tUtnliuullMt k akmii mtuHtttt frU mtmiltlmid mtMnfim iiabKt n rha Fatent H Stollen HET adres voor degelp en soiled aohoenwerk is beslist n Hel Noord ürabantscB Schoenenen KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteag Voetbalsclioenen Merken The Cert en The Serum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend Alle repiratien en aangemeten werk EÏÉBEFOTTAKTnÊL Heu wordt vewocUt op t WEIIR te letten UIT HKT MaQIZIIN VAN tl IIAVENSWAAY USM QORINCHEM Deze THEEËN worden atgel rerd ib verzegelde pakjes van o iïeee en een half en ein Ned om met vermelding van Nommer en I Prijs voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerin van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Verkrijgbaai in flosschen 60 ets 75 et en f l es bjj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER t AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bji C LCGEH Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 189 Onnavolgbaar zgn thans door nienv gevonden toepas8ing u onze fn alleverf geêcMUerAe Portretten PetnlareBogaertê Zij geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de ecAfe te ontvangen Qeïll Prijsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratii op aanvraag Boxtel B BOQAÊBTS S Co Agent voor GOUDA Firma A QOAIVT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen t bezichtigen zyn Zenuw en JMaag lijders wordt nit overtuiging als een werkelgke halp in den nood het boek aaubeTolen xNa ontTaagat van adres per briefkaartworit i i boekje franco per post toegezonden door HLOKFOEIL 8 Hoekh Zaltbomraal VAN Blommestlins Iimkt li pio fonde Vnileli l u BtST r volkomen ON SCHADLLI ll APEUDOORN HOLLAND Gouda Druk van A BRINKMAN Zs Bulteuliiiid scli Overzichi Al is het oproer in t grootste deel van Rusland gefnuikt de veiligheid is nog geenszins overal hersteld Een paar staaltjes van brntale rooveruen in verschillende plaatsen ver van elkaar gelegen mogen de algemeenheid ervan bewjjzen Te Riga zijn op klaar lichten dag de voorman en do looper van de algemeene Russische Electriciteitsmaat schappii Union niet ver van de fabriek door zeven man overvallen en vun 11 000 roebel beroofd Te Oesman in het gouvernement Tambof ziJn roevers doorgedrongen in het gebouw der ftaatskas schoten er drie ambtenaren neer en gingen er met 220 000 roebel van door Te Kief zjjn acht gewapende mannen binnengedrongen bjj een rentenierster ze braken de geldkist open en roofden 800 roebel benevens alle kostbaarheden Te Warschau en daar zullen we maar mee besluiten na aan de geschiedenis van verleden week te St Petersburg te hebben herinnerd z n den kassier van een staatsbrandewiinwinkcl 400O roebol ontnomen door roovars Gister is hot Engelsche Parlement met een troonrede uitgesproken door den Koning zelf geopend Spoedig zal de telegraaf ons wel melden wat die rede inhoudt Zooals gebruikelijk aan den vooravond van de opening van een Parlementszitting hebben Zaterdag de leiders van de verschillende partyen hun voornaamste partygenoolen te gast gehad De eerste minister gaf een feestmaal aan zün voornaamste partijgenooten uit het Lagerhuis en Lord Kipon de leider der liberalen in het Hoogerhois aan zijn partygenoolen uit dat Hnis Lord Rosebery ontbrak Lord Lansdowne onthaalde een aantal unionistische Peers o a Lord St Aldwyn d i Hicks Beach Lord Londonderry een andere groep Balfour een aantal ambtgenooten uit zjn ministerie o a de twee Chamberlains de hertog van Devonshire een aantal Peers die den vryhandel trouw ZÖn gebleven o a Lord joschen Lord Avebury Lord Balfour of Burleigh s Avonds ontving Lady Campbell Bannerman in Downing Street en Lady Lansdowne in haar woning By de esrste kwam ook het diplomatieke korps o a de Nederlandsche gezant eu mevrouw Gericke van Herwynen Renter seint uit Londen dd 19 Februari De Koning sprak heden de troonrede uit Na een korte herinnering aan den dood van FEVILLETOX 30 Indien ik my niet geheel en al in haar vergis zal Miss Burnham geen neen zeggen op de verandering die ik voor haar op t oog heb En welke is die vroeg Mevrouw Craylord nieuwsgierig Neem my niet kwaiyk dat ik alvorensop die vraag te antwoorden u een vraagdoe zei de dokter Zyt u zoo gelukkig invloedryke personen by de Admiraliteit tekennen f Zeker Mgn vader is ambtenaar ter secretarie en twee der Lords zyn vrienden Tan hem DitmnntendI Nu kan ik ronduit met u spreken zonder bevreesd te Behoeven te ZÖn u teleurtestellen Na hetgeen ik daareven zeide znlt u het met my wel eens zyn dat de eenige verandering in Miss Bnrnhama s levenswgze die goed voor haar kan zyn i eene verandering die eene wyziging zal brengen in haar tegenwoordigen gemoeds toestand ten opzichte van mynheer Alderslejr Gael hiu de elegeaheid om niet don kjihing van Denamarkon het bezoek van ttoli prins van Wales aan Indiö en dat van den Griekschen koning aan Londen verklaarde lm dat de betrekkingen met de vreemde mogendheden voortdurend vriend schappeiyk bleven De Koning sprak zün vreugde erover uit dat de oorlog tusschen Rusland en Japan eindigde in een eervolion vrede Hy herinnerde verder aan de overeenkomst met Japan die het verdrag van 1902 verlengde en nitbreidde Hg hoo jie d it de onderhandelingen te Algeciras zjuilen leiden tot de handhaving van den vrede onder alle volkeren Daarna werd gewaagd van de troonsbestdging van koning Ha ikon van Noorwegen en do hervormingen op Kreta en in Macedonië De nieuwe grondwet van Transvaal zal doorgevoerd worden mot den ineesten spoed voor zoover is overeen te brengen met voorzichtigheid en welbei ideiidheid De verkiezingen voor het eerste veilegenwoordigende lichaam die men verwacht had in Juli te kunreii doen laats hebben moesten ui t het oog daarop verlaat worden die verl ns ingstermijn behoeft niet langer dan eenigc maanden Ie duren Intusschen blijkt het noodzakeiyk een einde te maken aan den invoer van koelies Voor de Oranjerivier ko onie wordt een verantwoordeiyke regeering ontworpen Verder zegt de troonrede dat de importen en exporten gestadig en snel toenemen wat wyst op een gooden en voornitgaanden toestand van het land Ken wet zal worden voorgesteld tot het verbeteren van de regee ring Vi n Ierland w i ub aan het lerscho volk invloed wordt toegekend op de leiding der lersche aangelegenheden Verschillende sociale maatregelen zullen in hetRyk worden ingevoerd tot verbetering van het lot der arbeidende klassen Gisteren is bg den Duitschen Ryksdag ingekomen een wetsontwerp tot goedkeuring van een voorloopige handelsovereenkomst met de Vereenigde Staten welke bepaalt dat de Bondsraad machtiging vcrkrygen zal zoodanige toltarieven toe te staan aan de Vereenigde Staten voor den tyd van 28 Februari 1906 tot 30 Juni 1907 als verleend zün door nieuwe handelsverdragen aan België Italië Oostenrijk Hongarge Rusland Roemenië Zwitserland en Servië Aan de leden van den Ryksdag zyn nieuwe gegevens toegezonden over von Puttkamer door middel van haar ziekelgke inbeelding en droombeelden maar door daadzaken en de werkeiykheid te ontdekken of mgnheer Aldersley al of niet onder de levenden is en de noodlottigste zinsbegoocbeling die nu haar gezondheid dreigt te ondermgnen zal ophouden Zelfs in het ergste geval aannemende dat mynheer Aldersley zyn dood in de IJszee heeft gevonden zal het haar minder benadeelen de zekerheid daarvan te verkrygen d n weken achtereen voedsel te geven aan haar ziekelgke verbeelding en ingevingen in afwachting van de nadere tydingen omtrent de Expeditie In een woord ik wensch dat n voor hot einde dezer week in staat zult kunnen zyn de onwankelbare overtuiging van Miss Burnham omtrent het Int van haar minnaar aan een practische proefneming te onderwerpen Gesteld eens dat u tot haar kondet zeggen Wy verschillen in gevoelen lieve over t lot van Mgnheer Francis Aldersley Gg meent stellig zonder er den minsten schpn van bewys voor te hebben dat hy dood is ja nog erger dat hg is omgebracht door de hand van een zgner mede officieren Ik van myne zgde hond vol op gezag van het nieuwsbericht dat niets van dien aard is voorgevallen en dat er alle kans bestaat dat hy nog in leven is Wat zondt ge er van leggen all wjj eene den Oceaan over don veelbesproken gouverneur van Kameroen Een van de nieuwe klachten die tegen hem zgn ingebracht komt hierop neer dat bij aan een bekende Daitsche handelsmaatachappg in Kameroen een handelsinnnopolie ten koste van de inlandscho bevolking heeft verleend Verder wordt hg ook in een vrouwekwestie betrokken Von Puttkamer had voor de gezelligheid een dametje bg zich on wilde haar een pas laten verstrekken ten name van baronesse v Eckstein De ambtenaar weigerde dit te doen en de gouverneur deed het toen zelf Eindelgk moet von Puttkamer in de laatste dagen dat hg in de kolonie vertoefde een mandaat tot inhechtenisoeming hebben laten uitvaardigen tegen den iu Duitschland veitoevenden prins Akwa dien hg aanzag voor don opsteller van hot bekende bezwaarschrift dat diens vader King Akwa en andere hoofden aan de Duitsche regeeriag hebben gezonden en voor welks indiening die hoofden door toedoen van Puttkamer tot vele j ireu gevangenisstraf zgu veroordeeld De zwarte prins die in üaitsohland een Enropeesche opvoeding krggt moest te Altona opgepakt en aan boord van een naar Kameroen bestemde stoomboot gebracht wolden Dezo nieuwe gewelddaad van gouverneur von Puttkamer is gelukkig bgtyds verhinderd door het ministerie van buitenlundscUe zaken dat van het mandaat kwuis kreeg en verbood om het ten uitvoer ïo leggen Als ook maar de helft waar is van hetgeen aan v Puttkamer ten laste wordt gelegd zal hg wel niet naar de kolonie terugkeeren Zgne pensionneering zon de schatkist voordeeliger uitkomen dan het onderdrukken van een derden opstand in Afrika De Tagl Rundschau meldt intusschen dat ook het tegen de Kameroensche hoofden uitgesproken vonnis door prins Hohenlohe den directeur van de koloniale afdeelmg is opgeheven Te Algeciras is een poging tot verzoening gedaan tusschen Duitschland en Frankrgk Eu hot is opnieuw Frankrgk dat daartoe het initiatief hooft genomon De eischen komen steeds van Daitschland de concessies van Frankrgk Naar aanleiding van den Duitschen eisch betreffende de politieregeling iu Marokko heeft Frankrgk toegestemd dat de organisatie der politie zou worden overgelaten aan den Sultan onder toezicht van aeu neutrale mogendheid Frankryk echter bevreesd dat de Sultan onder invloed van Dnitsche zyde de zorg voor die organisatie voornaraelgk zou opdragen aan Duitsche staken om de zekerheid to verkrggen wie golgk had gg of ik V Gelooft u dat Miss Burnham daarop neon zal zeggen mevrouw V Als ik nog eenig verstand heb van de menschelgke natuur dan houd ik mg overtuigd dat zy da golegenheid aangrgpen zal als een middel om u te bekeeren tot het geloof aan de zienersgave Hemel dokter 1 versta ik u wel wilt ge dat wg ons zullen inschepen om do Noord poolexpeditie op haar terugreis tegemoet te gaan f Volkomen juist genden mevrouw Crayford Dat is precies wat ik bedoel Maar hoe kan dat geschieden P Dat zal ik u terstond zeggen Ik zeide niet waar dat ik onderweg hierheon iets gehoord had Ja f Nu vlak bg myn hnis kwam ik een oud vriend tegen die een eindweegs met my hierheen wandelde Gisteren middag dineerde mgn vriend by den Admiraal te Portsmouth Onder de gasten bevond zich een lid van het ministerie die het nieuws omtrent de Expeditie nit Londen had meegebracht Die heer gaf aan tafel te kennen dat er bgna niet aaii viel te twyielen ol de Admiraliteit zon terstond een stoomboot uitzenden om de geredde manschappen aan de Amerikaansche kast optezoeken en hen naar Engeland oflicioren stelt duarbg de voorwaarde dat de ofdcieren voor de organisatio der politie benoodigd Franschen of Spanjaarden zullen zgn Duitschland had voorgesteld vreemde officieren onder toezicht van een hoofdofficier van een neutrale mogtndheid Indien Duitschland het beginsel aanvaardt dat de daarvoor aan te wgzen officieren Franschen of Spanjaarden zullen zgn is Frankryk bereid te onderhandelen over alles wat de wgze van uitvoering betreft Dit antwoord van Frankrgk zoo wordt uit Algeciras gemeld heeft een uitstekenden indruk gemaakt Dat is ni t te verwonderen Frankrgk doet afstand van den eisch dat het oen generaal mandaat van de conferentie zou krggen voor de politieorganisatie En Duitschland heeft afgezien van het ongelukkige denkbeeld om Marokko in sectoren te verdeelen en verschillende mogendheden met do politie regeling te belasten Na de droevige ondervinding met A stelsel op Kreta opgedaan was het werkulgk niet houdbaar En bovendien was het feitelgk de verdeeling van ï arokka onder de aangewezen mogendheden en dus in strgd met het beginsel der integriteit Hot was daarom te verwachten dat Duitschland met andere voorstallen zou koraon en dat om de regeling aan den Sultan over te laten was het meest in overeenstemming met de door Duitschland vooropgezette beginselen Het is nog niet na te gaan welken indruk het Fransche voorstel dat geheel op dien grondslag is gebaseerd in Duitschland heeft gemaakt Vg zullen echter weldp over dien indruk kunnen oordeelen Tal van geruchten waren in de laatste weken verspreid over de houding die do Paus zou aannemen tegenover de Fransche wet op de scheiding van Kerk en Staat en de wgze waarop die wet door de regeering werd uitgevoerd Thans heeft de Paus zelf gesproken en kunnen wg uit onverdachte bron zgn oigen woorden mededeelen Daaruit bigkt dan dat de H Vader zich aldus nit Dat do Slaat en de Kerk van elkander moeten worden gescheiden is een volkomen valsche stelling en een zoor verderfelgko dwaling Gegrond op de overweging dut de staat geen enkelen godsdienst moet erkennen is zg een ernstige belcediging van God want de Schepper der menschen is eveneens de grondlegger van de menschelgke maatschappn en Hg houdt die in stand zooals Hg ons bestaan verzekert Bovendien is deze stelling do zeer dnideIgke ontkenning van de bovennatuurlgke orde Want daardoor zegt de Paus wordt overtebrengen Wacht even Mevrouw Crayford Niemand weet tot dusver met welke instruction het schip zal uitzeilen Onder nagenoeg getgksoorti e omstandigliedon echter zgn enkele bevoorrechten als passagiers of liever als gasten op zulk een oorlogsschip meegegaan en wat men by vorigo gelegenheden heeft toegestaan zal men naar alle waarschynigklieid thans niet weigeren Indien gg voor uzelve niet tegen do rois opziet ben ik niet bevreesd voor mgn patiënte ja wat meer zegt als dokter raad ik haar de reis ten sterkste aan Nu wat zegt u F Wilt gg uw vader schryven en hom verzoeken zgn invloed aantewenden hg zgn vrienden van de Admiraliteit W Mevrouw Crayford stond in opgewonden toestand op Schrgven I riep zg uit Ik zal beter doen dan schrgven De reis naar Londen ia zoo n groote zaak niet en in mgn huisbewaarder hier stel ik genoeg vertrouwen dat hg in myn afwezigheid voor Clara zoi g zal dragen Van avond zal ik vader nog spreken I Hy zal al zijn invloed bg de admiraliteit aanwenden daarop kunt gg rekenen O beste dokter welk vooruitzicht hebt ge my geopend I WorU vervolgd