Goudsche Courant, donderdag 22 februari 1906

Vrijdag 83 Februari 1006 l 0 0060 448te Jaargang ftOüMHE COIMOT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Sf A D V E U T Ë JN T I E N worden gepliat st van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berek nd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iiidd reletoi II Ito 89 üe Uitgave dezer Courant gesehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N NE0ERI NDSC11E BEinE ïimCDAPPU Iloutilutilei liiiï Zii wii erfUtclierU Van wege do Nudurlandsche Hcide MnalIcbapjiii Ilüolüaldeolini ielwaterïis8aliery zul u f ryaag tien Aston februari e dc B Hvuiids ten S ure in liet Hnfé 1 reae fled eau den Heer C HIVHICUM markt te UtH IH ema lezing wurdon geliuoden over liel onderwerp Wat kan gtAun worden ter verbelrring en bevordcrini van de Zoetnolcrvl scherij Toegang vrjj trouwe opkomst wordt dringend verzocht Du Directeur dor Noderlandsche HeideMaat chappii A A NENGERMAN OFENSABEMEOOFIKB Do Notaria B GBOESMSUAAL te üouPA is voornemens op MAANDAU 26 FEBRUARI 1906 des voormiddags 11 uur in het Hotel DE ZALM aan de Marktte Goi Di in hot openbaar in ééne xittlny te veilen en verknopen Nominer 1 Een HUIS met EEF en daarachter gelegen PAKHUIS aan de Wilhelminastraat wijk M no 161teGjUDi met aitgang in de Lemdulsteog kadaster Sectie C no 2082 ter grootte van 03 Centiaren hebbende het Pakhuis eveneens uitgang in de Lemdnlateeg Nominer 2 Eean TTTHnT met daarop staande 4 SCHUURTJES wp R no 356 benevens de katle daarvoor in de Eerste Kade achter de Karnc nelksloot te Gouda kadaster Sectie A nos 3580 en 852 te lamen groot ö Aren 97 Centiare Nomraer 3 Het KOFFIEHUIS genaamd LA SDZIQT met verdere GETIMMERTEN ERF en TUIN aan den Boichweg wyk P no 577 hook Jan Philipsitraat te Godda kadaster Sectie E nos 1039 en 1231 te zamen groot 4 Aren XO Centiaren Nommer 4 Een Winkel en Woonhuis met ERF TUIN en SCHUURTJE aan de Wilhelminastraat wgk M no lU te üoi DA kadaster Soctio C no 2235 groot 57 Centiaren Nommer 5 Een Huls en Erf mtt GROND daarachter in de Diamanlpoort tan de Karnemelksloot wp R no 336 te OovDA kadaster Sectie A no 2038 groot G centiaren Verhuurd per week aan J oe Kosteh Toor t 1 50 Nommer 6 Een Huis en Erf tn de Petroleumbuurt aan den Raam ijk O no 342 te Gouda kadaster Sectie D no 1717 groot Sö Centiitren met medeeigendom en mede gebruik van den GANG kadaster Sectie D no 1999 groot 1 Are 84 Centiaren Verhuuid per week aan J P Dikhoopf voor 1 15 Aanvaarding en Betaaldag IS April 1006 Te bezichtigen perceel no 2 dageiyks en de overige perceelen 3 werkdagen vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 dnr Nadere inlichtingen ten kantor van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda Oonda Druk van A BRINKMAN Jï Z aemaloget ii Poedcrvorm is het reiiig ste helpend miililcl tegen Itloeilarmoede ÊlleekKucM g Xenuiemwakle Wo f II Hiapeloiithelil Ouuiacnteu fermagerttig en t ermluOertng aer Uchaamtkrachten aeiiiato eeii in Poedervorm worden opgelost HAEMATOGEEN in poedervorm is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATO JEEN IN POEDEDVOKM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prqs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ecnige labrikanien 11 r SCIIAIK Co Den ilaa Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Jb Co Wtsthaven 19S GRENDEL E H VAN MILU Veerstol llouda A BÜÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuverkerk ad IJasel k fl VAN ZESHEN Srlioo lioven B v WIJK P W EDB hdticater A SCUEEll Haaetreck K VAN DER HEIJDEN Reeuwijk P t u SPEK Moercapelk D t d STAR Wed J HOLST M KOLKM N ABN v d HEIJDEN Waddingsveen P A dsGROOT A uu JONGH Oudetnater J P KASTELEIN Pehbroekerdam D BIKKER Betiuhop ui 1 I liclvonroordcv tcfien anne wordt door een er procJ met SOLO geheel en m o rwi timen Hiire bereiding geschiedt zóó uiterst zorgvol en zuiver en haar frihsohe aangename geur en sm iak verwent ufxianig hen die er eenmaal een proef mede nemen dat tniuen SOLO slechts de allerpuiksic natuurboter hen nog kan tevreden stellen Solo kost 4S ctfl per poad en 22 ets per hult pond WAARSCHUWING Laat ü oiet miileiden door Abdij Slrooji Ilrt klonsler Snncta Paulo Abdij bestaat oiel du Siroop van yeenerlel waarde Gebri StoU werck a Chocolade en Cacao i I Rr uitviodiagm op maRhinaal gebied TerMtr fttehaUe nlMuHimd g bruik van bs i fijnste grondstoffon garandoeroi lei tbruikor van Stollwsrck s Chocolade en Oacao e B aoaktTMannraanlig fiibriltaat nuuwteurig boimtwoordcnde a u vien kboiid te res StfksUea De irma behaalde 7 Brereia als Hofleverdaelor 44 Eer Diplomai gouden enz Medatlln e n fcewijs u nilmnntwd flja febrUauit Ueoda 1874 scbieef de Acoodemia iu onal d Vtria Xoua Tooa Mmtbou mis Wéa AU d r première elasM n oomddtMtiim Tocr xMllaiLlw ftbrbstloa At Obooolat bonboiui vorlM sto td MlOwtrak fabnkaat is verkr gbaar bij H H Cimfiseurs Bauketbakkao ma u Giwoal 111 lil igenwoordiger oor £ iedfiffla2id Miu KatteiBtodt liMlerdam Ealverstraat lOS 8 v stl9 l It Dordreeb 0 a riei i In W13 maatsenappclijR KavHaal volltchcnd l ï OOO OOO tn Uz i iirat rai n mlliuen Reser ruim 131 mllllatn P HOPPE Egelantiersgraoht AMSTERDAM HOPLEVtRANCIER Pü liCH RUM Ori ROEN ARAC BURGUNDY ferkrlfgbaar by alle groêêter $ onder ToortdiiMudt contrflB n nr VAN DAMKL BOOS HAUMKNS Geld k 5 pCt Hyiiolheek i pCt direct beêchUtbaur ook zonder borg van solide Banklnstcl Hr k PoMbox H7 s Hage EEN FATSOENLIJKE TOiTO ElNr kan geplaatst worden ter drukkerij van A BRINKMAN Z Aanmelding ïiendeweg D 60 adres voor degeiyk en soiled schoenwerk is beslist Het Nooid Brabantscli Schoenen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg VoetbalscEoenen Merkfn the Cert en The Scrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend 1 SMITS Alle repAnitiPn en aangemeten werk Wild eii Gevoj elte Van af heden en verder dagelijks versch vcikrijgbaur Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippon Korlioenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurroerende prijzen Pankl iar sclioongemankt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T VVll ELlSQ Poelier Oofclerstraat 18 HOTTERDAM ïolephoou Interc No 2031 i DE OOEDKOOPSTE i DE MEEST PHACTISCHE DEMEEST VOLLEDIGE M O tul 11 ijn beslist die der Firma THK LA Dili s JOVKNAL rael minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plant TUF ILL UUESSMAKEK met oen gratis geknipt patroon TUF BAXAAIi OF CU IL D IIBS S FASUIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen y RA A ar Vw Buel handelaar Proe nii miner Alle mH hostel Holi BIJeoeu iil Van alle in deze bladen voorkomende modellen zun GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen ïoornitbelaling van i 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag SCI001IISDEDIT7imN VAN DE Paleut Ga§gloeillchi Régulateur Slecht licht te veel cl te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SELTEN EN j KOUSJES onovertrelbaar in licbtkracht en duurzaamheid Aanbevelend M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 Ü li dl ArpratUBT Tu C ft Iltar k O ta Ha Biitk Str 14 Man Mtt fod 1 naam to MvlektiiHffc fwkryifeav by Nfltrm WiakiHiri li tsbMiMrt nlHtmM aiarir iMt au tu rul 0 r tfer W tariMwn ArahM lukkdyluUfoMnlMdTMrnMraa MTOoralrtinmtnlDmUniihMilliwMfcii Bultenlandscb Overzicht Renter seint nit Petersbnrg dd 21 Febr In de gisteren gehouden zitting van den ministerraad is uitgemaakt dat men met bet volste recht kon rekenen op een tijdige doorvoering van de verkiezingen voor de Ryksdoema en eveneens op de byoenkomst van die Doema in de tweede helft van April oude styi De ministerraad achtte het noodzakelgk als versterkten on bnitengewonen beschermingsmaatregel van nu al den staat vaq beleg af te kondigen onder toezicht van de hoogste regeeringsorganen Tc Giaginsk in het Koebangebied zön 600 Kozakken van het Ooroep regiment in opstand gekomen Naar de opstandelingen die zich in verschansingen hebben versterkt zön troepen met vgf maxima afgezonden De gouverneur van het Koebangebiod vergezeld de troepen Reeds heelt een botsing plaats gehad nadere byzonderheden ontbreken echter nog De berichten nit Rusland zgn in de laatste dagen weder zeer zorgwekkend want het ministerieWitte dat in October werd benoemd als eerste Russische kabinet met gemeenschappeiyke verantwoordeiykheid valt uiteen nog voordat de verkiezingen voor de Ryksdoema zgn uitgeschreven Het begon met den minister van landbouw Katler die volgens een officieel bericht op zgn verzoek werd ontslagen met pensioen en onder de gewone dankbetnigingen Kort daarop komt het bericht van de Petersbnrgsche Telegraaf Agentuur dat de minister van handel Timiriasef denzelfden weg is opgegaan En nn meldt de Howoje Wremga dat de minister van verkeersmiddelen Nemeschajel en de rykscontrolenr der financiën FiloBofof ook hun ontslag hebben gevraagd Van het kabinet blgft op die wgze niet veel over Als aanleiding voor het aftreden van Timiriasef wordt gemeld dat hg heenging wegens verschillen van meening met het kabinet in qnaeslies de algemeene politiek betreffende Met het kabinet 1 Wil dat zeggen met de rechtsche de antocratiscbe leden de groepDoernovo ol met de linksche de liberale leden de aanhangers van Witte f Wanneer men de geschiedenis van de uitgetreden heeren en hunne politieke gelools FEVILLETOIM Bm je klaar met die kist te binden f Ditmaal was het een gezaghebbende stem de man die nn in de denr staat is luitenant Crayford in eigen persoon John Want geeft zgn officier op zyn eigenaardige gekscherende manier antwoord Ik heb t gedaan zoo goed ik kon mgnheer maar de vochtigheid van de plaats begint baar uitwerking reeds te doen gevoelen op het tonw Om nog niet eens te spreken van onze longen ik spreek alleen maar van ons tonw Crayford gaf een scherp antwoord Hg schgnt zgn vroegeren smaak in John Wants geestigheid te hebben verloren Phoe I Naar het bakkes dat je trekt te oordeelen zon men waarachtig haait geloojren dat onze redding nit de Noordpool Ttreken compleet een ongeluk is geweest Je verdiende eigeniyk er weer heen te worden geionden Ik zon er geloot ik volstrekt niet toowig om itjn al werd ik r heen gezonden Ik ben dankbaar genoeg van aard maar bekentenis van vroeger nagaat krggt men den indruk dat de linksche de liberale groep zoo geleidelgk nit hel Kabinet wordt geduwd Want de vier ministers wier aftreden gemeld werd behoorden tot de aanhangers van Witte Timiriasef en Filosofof zelfs tot zgn byzondere vrienden En daarom mag de gevolgtrekking worden gemaakt dat de groep Doernovo op dit oogenblik don boventoon voert in het kabi net Hit wil zeggen dat de autocrnlischo beweging de reactie veld wint en dat het heengaan van de vier genoemde ministers slechts bet voorspel is dat linnen kort gevolgd zal worden door het aftreden van Witte zelf Voor Rusland zon dat zeker een verlies zgn want al mogo graaf Witte niet zgn wat men in West Europa gewoon is te noemen een man met vrgzinnige beginselen hg is toch een liberaal in vergelgking met den uiterst reactionairen minister Doernovo En wanneer dan diens geestverwanten de macht nu weder in handen krggen behoeft men van den hervorraingsarbeid die zoo noodig zoo hoog noodig is in Rusland vooreerst niet veel te verwachten De Evening News meldt dat er ernstig geschil bestaat in het Engelsche kabinet omtrent do Chineezen quaestio in Transvaal De ministers Bannerman en Morley willen de Chineezen onmiddeliyk doen repatrieeren doch de ministers Elgin en Fowler vreezen dat dit een ernsiig gevolg zou hebben in Zuid Afrika Het woidt voor mogolgk gehouden dat de minister van buitonlaudsche zaken Elgin zou aftreden Reuter seint uit Beiign dd 21 Febr Byzondere dienst uit Algeciras De zitting van gisteren had een eigenaardige voorgeschiedenis Oorspronktilgk stonden verschillende met het tarief reglement samenhangende punten op de agenda die echter toen nog niet ryp waren voor oen bespreking Dus werd op voorstel van den president eerst den avond te voren de bank quaestie op de agenda geplaatst terwgl het Fransche ontwerp nog s n ichts moest vastgesteld worden Balfour ood eerste minister aristocraat van den bloede en van geest gaat no ten bate van zyn verkiezin in de City in de straten en op de markten rond om de stem der kiezers te vragen Het is een hoogst democratische vertooning Dinsdag hield bg een redevoering waarin hg boudweg ik kan niet velen in een stinkende hut als waarin wg nn zgn zoo over de Noordpool te hooren spreken Aan de Noordpool was het heel zindelgk alles was wit van de sneenw maar hier zie je niets dan vocht en zand Voelt n nooit het gemis von nw beendersoep mgnbeer P Ik wel Ze was misschien wol niet heel krachtig maar zy was ten minste lekker heet en de kou scheen er een soort van genrigen smaak aantegeven terwyi je ze opslorpte Hebt u van nacht zoo lang liggen hoesten mgnheer P Verre van my dat ik iets ten nadeele van het klimaat zou willen zeggen maar ik zou biy zgn als ik wist dat n t niet was die zoo vreeselgk aan t hoesten was Wilt u zoo goed zyn even met de toppen van uw vingers te voelen hoe vochtig dit louw is mynheer P U kunt nw vingers wel weer achter op mgn wnrabnis afvegen Stokslagen moest je hebben achter op je wambuis Kom breng dadelgk de kist naar de boot luie brompot I Je zondt nog in staat zgn te pruttelen in het hof van Eden De wgsgeer der expeditie was geen man dien men t stiliwygen kon opleggen door hem naar het hof van Eden te verwgzen Zelfs het Paradijs was niet volmaakt voor John Want Ik maak ma sterk overal even opge verzekerde dat hg in zgn bekenden brief aan Chamberlain niets meer gezegd heeft dan hg de laatste jaren aldoor heeft gezegd Bost mogelgk dat hg geiyk heeft want de uitspraken over yn handelspolitiek waren altyd zoo dubbeliinnig dat men er van maken kon wat men wou Gibson Bowles zgn tegencandidaat voert den veldtocht als nnionislisch vryhandelaar niet als liberaal al is hg de candidaat der liberalen Werd hg gekozen waarop echter al heel weinig kans is dan zou hg aan den opposiliokant zitten De omRrwerping van Cornelius en zyn aanhalhg aan de Duits che tioepen in Duitsch Zuid estAfrika is van beteekenis voor de rnst in het Zuiden van de kolonie dat hg met zgn rooftochten voortdurend onveilig maakte Vooral de Baaiweg had vun hem te Igden Hot zal no mogelijk zyn hel boereiibedrgf in de buurt van Qiheon en Koetmanshoop er het onderzoek naar diamanthondenden grond in Oiheon en omstreken te hervatten De berichten over de krygsverrichtingen tegen Morenga zyn daarentegen nog lang niet gunstig Men vermoedt dat hg in den laatsten tgd van allo kanten weer versterking heeft gekregen ryk voorzien is van schietvoorraad eu ook aan leeftocht geen gebrek heelt Men hoopt echter dat de overgave van Cornelius op zgae houding van invloed kan ziJn Hoe een bemiddelend voorstel or uit zal zien na de gewisselde not i s waarin Duitschland het Fran cho voorstel om de politieregeling aan Frankryk en Spanje op te dragen verworpen heeft is nog een raadsel Veel verwacht men nog van een bemiddelend optreden eener derde mogendheid Het voorbeeld van pre ident Roesevelt die in Portsmouth de bgua onvereenigbare wenschen van Rusland en Japan wist saam te brengen heeft groeten indruk gemaakt In Algeciras verwacht men dat de grgze keizer van Oostenryk als bemiddelaar zal optreden in hot Fransche telegram wordt een dorgeIgke rol toegeschreven aan den Italiaanschen gedelegeerde Markies Visconti Venosta Er zyn telegrammen waarin de Amerikaansche vertegenwoordiger White wordt genoemd als de verzoenende man De Berliner Lokal Aazeiger verneemt dat een neutrale mogendheid heeft voorgesteld dat de politie in Marokko uit twee aldeelingen zal worden samengesteld nameIgk een die voornameiyk met het bestuur en met het verkeer met buitenlandsche ruimd te zyn antwoordde de kok Maar oprecht gesproken t moot een zwaar werk zgn de bloemperken te onderhouden in Eden s lusthof Na dit voor geen tegenspraak vatbaar bezwaar te hebben geopperd nam John Want de kist op zyn schouder en liep er t hoofd schuddend mee naar buiten Alleen gelaten zag Crayford op zgn horloge en riep toon een matroos die buiten stond Waar zy n de dames f vroeg hy Mevrouw Crayford komt dezen kant uit mynheer Zg liep dicht achter n toen u hier binnenging Is miss Burnham bg baar P Neen mgnheer miss Burnham is ginds aan het strand met de passagiers Daareven hoorde ik dat de jongedame u riep mgnheer Mg riepP Crayford dacht na terwgl hg de woorden herhaalde Op minder luiden maar ernstigen toon voegde hy er daarop bg Ga miss Barnbam zeggen dat gg mg hier gezien hebt De raatroos groette en ging naar buiten Crayford liep de hut op en neerVan den dood gered in de Poolwoestengen en hereenigd met een schoone vrouw zag de luitenant er niettemin onuitsprokelgk bezorgd en ternedergedrakt Waar kon hy aan denken P Bjj dacht aan Clara autoriteiten zou worden belast en nit internationale ambtenaren zou worden samengesteld en ten tweede die voornamelgk inet den eigenlgken politie dienst en de zorg voor de openbare veiligheid belast zoD worden en waarvan de instructeurs gedeeltelgk Franscheh gedeeltelgk Spanjaarden zouden zgn Hoe bet ook zg als een aannemelgk beraiddelingsvüorstol zal gedaan worden muet het spoedig gebeuren opdat niet de verbittering tnsscben Fraokrgk en Duitschland nog grooter worde Hoe groot die verbittering is blgkt nit den toon oer der Fransche pers Niet alleen de Temps slaat een scherpen toon aan de senator Clemencoaa schryft in de Aurore Wy waren bereid alle quaesties rechtstreeks met Daitschland te regelen maar keizer Wilhelm gaf de voorkeur aan een Europeesch gesprok Wat dwingt ons nu alle invallen van onzen onberekenbaren tegenstander in te willigen t Nu wil hg weer een tweegosprek houden maar het is nu geen tyd meer daarvoor Wg hebben er nu belang bg dat Europa getuige is van onze opengelegde politiek Waarom zullen wy nn terugkeeren tot geheime afzonderlgke onderhandelingen die onhandig zgn daar zg de Duitsche diplomatie gelegenheid geven het publiek naar wensch te bedriegen en te gelgker tgd beleedigend voor de vertegenwoordigers van Europa die buiten onderhandulingen worden gehouden waarvoor zg jaist bgeen gekomen zyn Oraaf Rudolf Festititch heeft te Weonen een eisch van 100 000 kronen ingesteld togen prinses Louise van Cobnrg welk bedrag hg do prinses in October j l zou hebben geleend De rechtsgeleerde raadsman der prinses heeft naar aanleiding van dezen eisch een brief aan do bladen geschreven waarin hg den graaf van monsterachtigen woeker beticht Gebruik makande van den flnnncieelen nood der prinses vö6r zg met haar gemaal tot een schikking was gekomen liet de graaf haar een driemaands wissel teekenen voor 100 000 kronen terwgl zg er in werkelgkheid maar 52 800 heeft gehad De prinses zal een aanklacht wegens woeker indienen omdat zulk een transactie neerkomt op geld leenen tegen ongeveer 400 pot interest per jaar Graaf Festititch behoort tot een der eerste Hongaarsche families en heeft zich in Afrika naam gemaakt als oatdekkingsreiziger Den eersten dag toen de geredde mannen aan ho rd van de Amazone waren opgenomen had Clara niet alleen Crayford maar ook de andere officieren die aan de expeditie hadden deelgenomen lastig gevallen en bedroefd met vragen naar Francis Aldersley en Richard Wardour Zg had geen enkel teeken van schrik of wanhoop gegeven toen zij vernam dat men niet wist wat er van de beide vermiste mannen geworden was Zg had zelfs droevig geglimlacht toen Crayford uit medelgden voor haar te kennen gaf dat hg en zgn kameraden nog niet de hoop hadden opgegeven Frank en Wardour weertezien Eerst toen de luitenant dat gezegd had en toen men hoopte dat hetsmartelyk onderwerp niet aangeroerd zon worden toog had Clara alle aanwezigen doen ontstellen door te verklaren dat zg nog iets te zeggen bad omtrent Frank en Wardour dat nog niet gezegd was geworden Hoewel zy zeer bedekte woorden bezigde getuigde hetgeen zg verder zeide dat zy in haar hart t vreeseiyk vermoeden droeg dat er een misdaad in t spel was juist hetzelfde vermoeden dat Crayford s ziel ternotrdrnkte hetgeen den luitenant zoo neerslachtig maakte en zgn medeofficieren zoo verbaasde dat zy allen zich niet hg machte gevoelden haar een antwoord te geven Wordt vervolgd