Goudsche Courant, maandag 26 februari 1906

l o 9963 Maandag aO Febrtiari 1906 44ste Jaargang JMeuws en Adrertentieblad mor Gouda en Omstreken BUBGEMEE8TKE en WETHOUDERS Tan GOUDA ijji voornemens op DINSDAG 6 MAART 1906 des namiddags ten 9 ure op het Stadhuis in het openbaar aan te betledett In 18 perceelen Het uitvoeren van Stukadoovsen Witwerken met het schoonmaken van scholen en andere Geineen tegebouwen gedurende de jaren 19061907 en 1908 Dagelgks ten 9 en ten 2 are z jn nadere inlichtingen kosteloos en bestek en voorwaarden tegen betaling van 1 0 25 verkrijgbaar op het Stadseri Aaawijziging volgens bestek op 28 Februari en op 3 Maart a s Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippon Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T G V TT E LIN O VonWn üosterstrafit 18 ROTTERDAM Telephoon interc No 2031 Wk i fjk r zijn il da Belit nkel Cacao t ontruigtA twuun fl Mt ld en na vole prasfneioingen b iloc huifl g omnu onder den naam des mtrlniiera Dr Miohaelii Tarraudigl p i beate macLinea in het wratldtercamdt Atsfcbliosemwt van Oebr StoU wmK k U K i len tlnht J p THIcIzsicnf Bikel Cacao In Tlarkanten bnB L Dwa Silcsl O i met molk gAookt MS ungename gaionde Jrank toot éf liikacL gebruik een l 2 theelqieU vw t poBiler Toor een kop Ohooolate Ale geneeakracWjge drank bij geval tu djarrheo slerbts net watei te gebmiken Terkrügbaar bij de Toomaunit H 1 ApotMkan ens j V Ko V Ko nroaRniriee f 1 c o èó Ta si 0 BerBalT rtegenwaoKU roa KederluHus Maflankltdl imnterdam Kthvatraat lOÏ EENISDEF0T7AIITBEE Ileu worilt verzocbl op t WEttK telclteu DIT HIT MaOIZUN VIX N lUVENSWAAY ZOKE QORINCHEH Deze TBEËEN worden al geie rerd in verzegelde pakjes van my iviet n een half eo een Ned otis met vermelding van Nommer ec PrüSi voorzien van uevenstaant SMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz SGIOONISIEÜITTINEINO VAN DK Pateul Gaigloeilieht Régulateur Uacbt licht te veel ol te weinig gas is nn geheel van de baan en kost slechts i 0 65 geplaatst Tevens vestig ik Uw aandacht op de PRIMA SBLTBN EN KOUSJES onovertreibaar in lichtkracbt en dnnrzaamh id Aanbevelend M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 18 ïelln 117 i BLDrSSENZO llEN FABRIKANTEN VAN NATUURROOMÜOTEB uit eigen Melkerij MÉLANGES en MARGARINE Specialiteiten in GEBRANDE KOFFIE uit eigen stoonikoffiebranderij KAAS rechtstreeks van de boeien en THEE eigen Verkoopbulzeii 140 IET WAFEN7AH ASTEN Afd ZUID HOLLAND Gegarandeerd zuivere i atuarroomboter 80 c p pood Terjvervanging van Iste kwaliteit Natnnrroomboter die nn zéér duur is ti e beter tian BLUYSSEFS HoUandsclie Mélange in stukken van i V t P P d BLUYSSEN S Deensche Mélange uitgewgen 4 OH c p f i pond BLUYSSEFS Sewone Mélange uilgewogen i 90 c p f Vi pond Verder uitmuntende kwaliteiten MARGARINE A SS S9 SO en 44 c p f Vs pond Neemt Proef KAAS Allerfijnste zéér vette GOUDSCHE h 43 cent per pond Beste vette GOUDSCHE a 3S cent per pond Allerfijnste goed belegen LEIDSCHK 33 cent per pond neemt Proef I KOFFIE FiXtra in pakjes van Vj pnnd a ÖO cent per pond Verder uitmuntende kwaliteiten ii 54 30 t9 en 3S c p pund Veenit Proef THEE 2 Zuivere bizonder geurige sterk waterhoudende en overheerlijk smakende kwaliteiten a © en 10 c per ons ileeint Proef I ALLES MET CADEAU Ontvangen voor bons Cartons beste Flikjes Chocolade Driessen 1 bon Tabletten beste zoete Chocolade Driessen Vj bon Busjes zuivere cacaopoeder met atillier Driessen 1 bon Bussen ii Ko Ie kw zuivere cacao Dries sen 8 bons A Vs i A 2 bon t Volkscacao Driessen 5 bons i V 2 i bon Etui s met 12 theelepels 16 bons Prachtige 6 groote vorken en 6 grootc lepels 24 bons kwaliteit Broodmessen 2 3 en 4 bon Dessertmesjes met nikkelen ol houten helt l i bon Pakjes van 3 handdoeken 7 bons Prachtige Kandelabres per paar 32 bons Compositie Vorken en Lepels 1 bon en 3 voor 2 bons Theelepels 12 voor S i bon Theezeeltjes IV bon Marktnetten 4 bons Prachtige Lampenhangers 2 n 3Vi bon Te Gouda Wijdslraal 157 m Patent H Stollen Dn grotr Ki oJ erruRiM lul i w HMMfin i rt to n Nachahmunfen ff lém kMHft Héhv uattrt gttlt eehnrfen H Slollem mr nu una iilnet wier In ulehM eiuntiut luW HM nBÊir PUktt fH MtmtthiHI êmtM utl t Warnung Uj mom mKÜA EEN FATSOENLIJKE kan geplaatst worden ter drnkkerjf van A BRINKMAN Z HET adres voor degelp en solied schoenwerk is beslist Het Noord Brabantsch Schoenen en LaarzenmagazIJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Voetbalschoenen Merken The Cert en The Scrutn STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend C SilIITS Alle repiratién en aangemeten werk en Metaalpoetsextract merk ROOD KRUIS uit de labriek van Firma H SAHDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen de Icroaii Verkrijgbaar to Gouda büB ZANDVOOET M A CATS H ZANDVOOKT i 8 MOSSEL Firm i L DE JONG A DROST te Woerden bij N DE KEDIJFF DE C OEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE MOPEBLAMEll zijn bcblist die der B irma WELDON THE LADIES JOVKNAL mol minstens drie gratis eknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBE8SMAKEU met een gratis geknipt patroon THE HAZAAB OF CHILD BBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proetnummem m Alle met kantel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zün GEKNIPTE PATRONEN fmet HoU verklaring fr p p tegen A vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag è Verkrijgbaar in flesschen f O ets 7S et en 1 28 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBl F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bS C LÜGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 189 Qonda Dnik van A BRINEUAN Zn En tocli ze agiteeren Voor de zooveelsten maal zijn de Nederlandsche arbeiders bij trommel en bekkenslag opgecommandeerd om te protesteeren te agiteeren te manifesteereu tegen het ontwerp van wet tot regeling der arbeidsovereenkomst Het ontwerp elf il veel veranderd veel verbeterd z n tegenstanders helaas niet Zij hebben in den langen tijd van hun uitslaande en smeulende agitatie niets geleerd en niets vergeten Ze blijven agiteeren Alleen de vorm waarin hun agitatie tot uiting komt is een andere een zachtere geworden Wje Het Volk leest met zijn oproep voor de Russen protest vergadering van 18 Februari en zich herinnert de heftigheid waarmede te keer werd gegaan tegen Loeff Drucker de vrijzinnig democraten vooral de vrijzinnig democraten en de heele bourgeoisie zal weten hoe de al te scherpe punten van de redactioneele pen op de Geldersche Kade zijn afgeslepen En t is te verwachten dat de redenaars in het Paleis voor Volksvlijt niet dat misbaar met Iran tongen en longen zullen maken dat ze verleden jaar hebben gemaakt op de zoovcelste en zooveelste protestmeeting Nu men zoo dicht is komen te staan voor de openbare behandeling is wonderlijk genoeg de actie tegen bet arbeidscontract verzwakt Met kunst en vliegwerk zal men de groote zaal in het Paleis vol do vergadering geestdriftig bleek of rood geestdriftig naar gelang van de beurt en de onvermijdelijke motie onder het daarvan onafscheidelijke donderend applaus aangenomen krijgen Slechts spaarzaam toch komen de berichten in de krant in waarin een der bewusten onsterfelijk en zalig wordt gemaakt door het bericht dat hij tot afgevaardigde naar de meeting tegen het arbejderscontract door zijn afdeeling is benoemd De agitatie die eigenlijk nooit hevig heeft ingeslagen in het toch zoo alleflichtst ontvlambaar gemoed der S D A Pers heeft nu nu ze eigenlijk pas haar werk moest beginnen haar grootste kracht reeds verloren Want och eigenlijk zit men wat verlegen met de heele agitatie Waartegen eigenlijk thans nog te agiteeren Menige agitatie redenaar heeft reeds erkend of moeten erkennen dat zelfs het eerste ontwerp arbeidscontract voor den individueelen arbeider verbetering in den bestaanden toestand zou brengen Toege FEViLLETOX iCüifBiiirs 34 Vriend en broeder 1 gelool mj ik heb moed genoeg het ergste te booren Belool mij mg niet omtrent Frank s lot om den tuin te zullen leiden f De stille bernsting die in baar stem hoorbaar was de droevig smeekende blik van haar oog deden Craylord zijn zellbeheersching bjna geheel verliezeu Ho antwoordde haar op de slechtst mogelgke wijze hij antwoordde ontwpend Beste Clara zei hij wat heb ik gedaan dat gg mij kunt verdenken n om den tnin te willen leiden Zy zag hem vorschend aan en staarde toen nog met meer wai rouwen naar mevrouw Craylord Er heertchte e n oogenblik stilte Voordat een der dVie den mond had kannen openen werden z gestoord door de binnenkomst van een van Craylord s med offlcieren op den voet gevolgd door twee matrozen die een korl tusschen hen droegen Craylord liet aanstonds Clara s arm los en nam deie zoo juist van pas komende gelegenhell waar om ovar leta anden t geven wordt natuurlijk in het agitatiekamp dat het gevtiyagin en het nader ewij igde ontwerp op liet oorspronkelijke veel voor hebben Door de wettelijke erkenning van de burgerrechtelijke bestaanbaarheid en verbiiidbaarheid der collectieve arbcidsovereenkomst moet ook thans door het arbeidscontract de vakvereeniging in betere conditie komen dun voorheen Waartegen dus eigenlijk thans nog te agiteeren Hot antwoord luidt lUn nfi tegen den stakiiig beleminercnden opzeggingstermijn tegciL de wettelijke erkenning van het beboetmgsrecht vau den patroon tegen het gemis aan leekenrechtspraak over de geschillen uit Het Arbeidscontract voortvloeiende Billijkt beteekcnis dier grieven echter de vijandelijke houding tegen het ontwerp Ten aanzien van de laatste het gemis aan leekenrechtspraak wordt die houding alvast stellig niet gerechtvaardigd De scherpzinnige redacteur van De Voorpost moge nog ulke frissche likscUe vooruitstrevende lieschouwingen leveren over de willekeurige onderscheiding van publiek en privaatrecht de g r o n d w e ttigheid der leekenrechtspraak kan hij niet op deugdelijkcn grond bepleiten zoolang art 1 53 dei irondwet schuldvorderingen acht te behooren t t de uitsluitende kennisneming van de rechterlijke macht en de meeste vorderingen uit Het Arbeidscontract juist vallen onder dezen term Aan n scheiding met daarnaar geregelde berechting van de arbeidscontractueele vorderingen in al of niet scliuldvorderingen valt niet te denken om de haast onoNcrkomelijke bezwaren aan een dergelijke splitsing verbonden nct Arbeidscontract uit te stellen tot de grondwotsher iening om de leekenrechtspraak te kunnen wettigen aan een voorstel tot zoodanig uitstel zal niemand die de urgentie van de wettelijke regeling der arbeidsovereenkomst erkent zijn stem kunnen geven Ue grondwet dan maar veranderen met de invoei ing van Het Arbeidscontract zooals de bekende voorman uit de liotterdarasche arjieidersbeweging wilde al niemand die een weinig meer weet van wet en recht dan de e ambtenaar van een Bureau voor Arheids recht durven voorstellen Weinig meer dan ten opzichte van deze grief wordt de vijandelijke houding ge rechtvaardigd door de beteekenis van de tweede de wettelijke erkenning van het beboetingsrecht Op het eerste gezicht lijkt t stellig niet minder dan bar dat spreken Orders van t schip Steventon i vroeg by dien olflcier tegemoet gaande Alleon mondelinge orders antwoordde Steventcn Het schip zal met het vloedgkij t anker lichten Wg zullen een geweer alschieten om de passagiers bijeen te doen komen en nog een boot naar wal zenden Hier breng ik echter eenige verlrisschingen voor de passagiers mede Op het schip is alles in een staat van verwarring di dames zullen das meer op haar gemak bier h t tweede ontbijt gebruiken Toen zij die woorden hoorde nam mevrouw Craylord de gelegenheid waar om nu op haar beurt Clara het stilzwögen op teleggen Kom lieve zei zij Laten wji dan de talel dekken voor de heeren binnen komen Clara was echter te ernstig verlangend om de zaak die zj weten wilde te vernemen dan dat zg zich op die wüze tot stilzwegen liet brengen Ik zal je dadelijk helpen antwoordde zü en toen schuins door de hut loopende richtte zij het woord tot den olflcier die Steventon heette Hebt u een paar minuten tgd f vroeg zy Ik heb iets met a te spreken Ik ben geheel tot uw dienst Uissa Burnham een wet die de positie van den cconomischzwakkeren arbeider tegen den gewoonlijk zooveel sterkeren patroon wil verbeteren aau den werkgever een tuchtrecliterlijke bevoegdheid durft toekennen Wil men echter komen tot een billijke beoordeeliug der boetebepalmgen van het ontwerp dan zal men baar inlioad moeten vergelijUfn met de toestanden zooals se nu op het stuk der boete maar al te vaak kunnen voorkomen De thans door geen stellige wetsbepaling gebreidelde zucht tot hefting van veelvuldige en zware boeten zal in Het Arbeidscontract niet dan binnen de daarin zeer eng gestelde perken kunnen worden botgevierd misstanden zooals ojl dit gebied thans voorkomen en kunnen voorkomen zullen door de strenge beperkings bejialingcn op de boetestelling zoo goed als onmogelijk gemaakt worden Kan men de enkele mogelijkheid vnn boete hefting bij zoo groote verbetering niet als aannemelijk aan aarden kan alleen het wettelijk verbod van boete het Hng genade vinden Meent men dat deze vaak nuttige en noodzakelijke maatregel van orde tiir beveiliging van de bedrijfsbelangen veelal waarbij middellijk der arbeiders voordeel en ter bescherming van andere belangen Van gezondheid zedelijkheid fatsoen waarbij ZIJ rechtstreeks zijn betrokken reeds nu geheel kan worden gemist En zou n algehcele afschaffing den arbeiders wel ten go e komen w ar dan geen andere beveiligingsmaatregel overblijft dan ontslag Het ideS el antipathieke in de wettelijke erkenning an het bcboetiiigsreclit wordt met overwaarde vergoed door dl groote practische verbeteringen in do wijze grootte en aantal van boeteheflingen aangebracht Ue grief tegen den staking belemmerenden op eggingstermijn zou als jui it moeten worden erkend indien de bepalingen over de op cegging werkelijk de staking belcniiuerden P zijn genoeg voorbeelden uit buitenlandsche stakingen te halen ten bewijze dat ceil opzeggingstermijn zeker de normale van het gewijzigde ontwerp een staking niet nood aki lijk hoeft te belemmeren n Verbetering di e in de Kamer niet op veel tegenstand zal stuiten waarliij in geval van staking de opzeggingstermijn voor alle ai heiders in de betrokken nijverlicids ondernciniiig gelijk wordt gesteld zal het bezwaar stellrg nog kunnen vennindcreii In een duidelijke formuleering te brengen dat op ge ondo basi rustende door omstandigheden gerechtv aardigde stakin Na dit antwoord te hebben gegöven gal Steventon de beide matrozen bevel on te vertrekken Meviouw Craylord zag meteen bezorgd gelaat haar echtgenoot aan Craylord fiuibtcrdo haar toe Wees raaar niol bang voor Stevalon Ik heb hem gewaarschuwd ge kont op zju stllzwugendheid rekenen Clara verzocht Craylord tot baar terugtekeeren Ik zal u niet lang bezighouden zeide ziJ Ik belool u raünheer Steventon niet in verlegenheid te zullen brengen Hoe jong ik ook ben zult gü beiden toch zien dat ik in staat ben mg te beheerschen Ik zal n niet vragen terugtekomen op het verhaal van het Igden dat ge doorstaan hebt Ik wensch alleen de zekerheid te hebben dat ik mii niet vergis omtrent ééne zaak ik bedoel omtrent hetgeen voorviel tgdens het vertrek van de tochtgenooten die hulp gingen zoeken Naar ik hoorde liet gij onder elkander het lot beslissen wie met de uittezenden manschappen mee zon gaan en wie moest achterblgven Frank trok het lot te gaan Zg zweeg stil en sidderde En Richard Wardonr ging zg voori trok het lot om achterleblgvon Op uw eer en nw geweien als mannen en officieren ia dit de waarheid f 0p mgn eerewoord antwoordde Craylord gen ook burgerrechtelijk bestaansrecht hebben de wetgever daarentegen uit politieke of partij iiropagandistische of revolutionaire overwegingen voortspruitende stakingen niet kan dulden is een vraagstuk dat maklijker lijkt dan de oplossing zal blijken Weten de vertegenwoordigers van de arbeiderspartij de regeering aan die formuleering te helpen dan zullen ze denkelijk ook hun bezwaard gemoed ontlast zien van deze laatste en ernstigste grief n Zoo uitstekende gelegenheid om nu ook eens opbouwend werk te leveren moesten de sociaal democratische parlementariërs uu niet on uitgebuit laten voorbijgaan Van de vele gi ieven reeds geuit vóór tekst en toelichting der wetsbepalingen voldoende konden zijn doorwerkt zijn er ten slotte slechts enkele als agitatiege sdiikt overgebleven Ook deze blijken hij nader onderzoek niet van voldoende gewicht om het vele goede dat het ontwerp voorstelt te wijzen van de hand Al zal de door zoo goed als niets gerecht aardigde houding van de vrienden van den arbeider het ontwerp in de Kamer niet schaden daarbuiten in het maatschappelijke leven zal het de w e t op het arbeidscontract wel belemmeren in haar uitstekende bedoelingen en zegenrijke bemoeiingen Meer dan voor eenige andere sociale wet is voor ha r welslagen vereischt de sympathie en de medewerking van het volk Al beweren nu ookagitatoren dat de wet op het arbeidscontract van hen loyale medewerking zal ondervinden de tweejarige schelden schetterveldtocht tegen FIet Arbeidscontract zal niet zonder lieriniiering noch gevolgen blijven Zij moet hebben verwekt antipathie achterdocht tegen de wet De vrienden van de arbeiders hebben zich altijd erop beroemd nooit om Het Arbeidscontract te hebben gevraagd Zij beroemden er zich dus op niet te hebben verlangd wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst waarbij de weder ijdsclie rechten en verplichtingen omBchreveij worden en tegen misbruik van economisch overwicht door den werkgever zooveel mogelijk worde gewaakt zij beroemden er zich dus op niet te hebben gewild een der ineest nood akelijke hulpmiddelen üin onrecht aau arbeiders te verminderen en te voorkomen Dat groote verzuim was eenigermate in te halen door aan bet ontwerp van het is de waarheid 0p mgn eerowoord herhaalde Steventon het is de waarheid Zg zag ben aan en bedacht zich zorgvuldig voor zg verder ging Gg beiden trokt bet lot in de hutten acbtertebiyven zeide zg opnieuw Craylord en Steventon aansprekende En beiden zyt gg thans hior Richard Wardonr trok het lot achterteblgven en Richard Wardour is niet hier Hoe komt het dat zgn naam to zamen met dien van Frank op de Igst der vermisten voorkomt Die vraag was eene gevaariyke vraag om te beantwoorden Steventon liet het voor Craylord over dit te doen Weder antwoordde deze ontwgkend Daar volgt niet uit lieve zeide hg dat de beide mannen tezaam vermist zgn al komen nu toevallig hnn namen gezamenlgk op de Igst voor Clara leidde hieruit terstond de eenige gevolgtrekking al die uit dat ondoordachte antwoord wAs optetnaken Frank werd vermist van den troep die hulp ging zoeken zeide zg Begrgpikbet dus goed dat Wardonr uit de hutten werd vermist Zoowel Craylord als Steventon aarzelden Wordt verwijfd