Goudsche Courant, maandag 26 februari 1906

De heer Nederhorsf Ik geloof dat dit een heel ander geval is Toen Both die straat daar bouwde heeft hy eerst niet gemeend die straat aan de gemeente over te doen een jaar daarna kwam hy vragen die weg over te nemen en toen zyn hem voorwaarden gesteld waaraan hy heeft voldaan en na moet ik meegaan met het voorstel van B en W Ik ben altyd er op tegen geweest dat gedeelten van stralen werden overgenomen De Voorzitter Ik moet hier even opmerken dat B en W zeer correct handelen niet B en W hebhen indertyd voorgesteld gedeelten van sltalen over te nomen maar de raad heeft zelf dal besluit genomen De beer Dessing Het is erg jammer dal die twee voorstellen niet tegelyk in behandeling zyn gekomen dan had ik voorgesteld dat de eigenaars een kleine vergoeding gaven by het overnemen van een weg ik acht daar geen brngwacbler noodig De Voorzitter De raad heeft indertyd aan Both voorwaarden gesteld en Both heeft f 100 moeten betalen voor aansluiting aan de Graaf Plorisweg aan de Commissie voor den straatweg van Gouda naar Bodegraven Do heer vm Iterson Ik zie hier dat een gedeelte van de P C Bolhstraat wordt aangevraagd om over te nemen en ik geloof dal de gemeenteraad toen zy die voorwaarden heeft bepaald niet van meening was dat die brug moest worden opgehaald Zonder hoofdelyke stemming wordt bet voorstel goedgekeurd Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten INQEEOIfDBN Tentoonstelling te Amsterdam I De afdeeling Amsterdam van Oost en West koestert het gewaagde V voornemen I om in dezen zomer een tentoonstelling va i I Indische industrie hulsvlyt en kunstnyverI held te houden in het sledelyk museum I Museum Suasso doch wenscht er dadelyk I de aandacht op te vestigen dal zonder krachI lige medewerking van vele zoowel leden I als niet leden der Vereeniging dit plan aiet zal kunnen doorgaan I Wy doen daarom een krachtig beroep op I ieder die belang stelt in onze overzeescho I bezittingen om ons in deze te steunen e i I stippen voor hen die met de Vereeniging I Oost en West nog niet ten volle bekend I zyn hier nog even aan dat hel doel van I de vereeniging o a is I Hel verspreiden van populaire kennis op I allerlei gebied omtrent onze Indische bezitI tingen zoowel in woord als in geschrift Het ooveel mogeiyk bevorderen der ontwikkeling van Indische Nyverheid en KunstI nyverheid I Vooraeker is er geen heter middel tot I bereiking van dit doel dan het houden van I goedgeslaagdo tentoonstellingen waarop geI toond kan worden wat de Indische bevolking I reeds op verschillend gebied vermag l Vooral op do besturen en leden van de I afdeelingen van Oost on West zoowel binnen als builen Amsterdam doen wy dit beroep m ar niet minder op ieder ander die ons helpen kan om in de eerste plaats artikelen en verzamelingen welke op deze tentoonstelling thuis behooren tgdelyk aan ons te willen afslaan ter vergrooticg en opluistering van hel geheel Wy verklaren ons bereid de kosten van expeditie bewaring en assurantie voor rekening van onze afdeeling te nemen Tevens verzoeken wy onze leden voor I deze tentoonstelling die denkelyk met de Rembrandtsfeesten te Amsterdam samen zal vallen propaganda te willen maken Wordt Amsterdam in de tweede helft van de maand JuU in den regel door vele vreemdelingen bezocht zeker zal dat dit jaar nog in grootere mate het geval zyn van dit vreemdelingen bezoek nu wenschen wy voor onze tentoonstelling party te trekken Komt de tentoonstelling tot stand dan noodigen wy onze leden met aandrang uit om in die dagen dikwyis onze tentoonstelling te bezoeken met familie en vrienden ea ook anderen aan te moedigen hetzelfde te doen Voor hen die het Suasso Museum nog niet bezochten zal dit eene goede gelegenheid zyn om tevens met de kunstschatten die dit gebouw bergt kennis te maken Op deze wyze kan dus ieder een steentje bydragen tot het welslagen onzer beraamde tentoonstelling en medewerken tol bereiking van het doel dat er mee beoogd wordt de Indische producten onder de oogen te brengen van duizenden Voor hen die handel dryven in dergelyke artikelen kan deze tentoonstelling een bron van winst worden ook aan exporteurs en fabrikanten van door Indië betrokken art kelen zal in zoo verre onze ruimte het toelaat gelegenheid tot exposeeren worden gegeven Elke goede raad om de tentoonstelling meer aantrekkeiyk te maken zal een dankbaar gehoor by ons vinden Namens het Bestuur der Afdeeling Amsterdam H Th R0LANDD8 Sarphatistraat 53 Amsterdam Telaf 1454 I I die nuttige sociale wet al zijn medewerking en toewijding te geven Het gronte Tcrzuim werd vergroot door treurige verdachtmaking en onzedelijke kritiek van de goede bedoelingen van deh ontwerper verergert door te volharden bij het kwaad toen zoo goed als alle verzachtende omstandigheden door de verbeteringen in de latere ontwerpen werden weggenomen Det Arbeidscontract zal allentwege den arbeid voordeel brengen nergens nadeel Kn toch ze agiteeren de vrienden van den arbeid tegen het nemen van die maatregelen ten voordeele van hun vrienden Manifesteeren protesteeren agiteeren t is den bewusten het brood des levens waar maar de gelegenheid schoon is wordt t hun geschonken BuiteulaHdsch Overzicht Id Moskou werd Woensdag het nationale congres der Vereeniging van 17 30 October geopend ongeveer 500 personen nemen aan dat congres deel Tot voorzitter werd gekozen graat Heyden tot vicevoorzitters baron Korlt en Schipof Dit congres zoo wordt uit Moskou gemeld is vooral belangrgk omdat hot de vertegenwoordiging is van 18 politieke partijen die op het congres hunne positie tegen de regeering en voornamelgk tegen Witte zullen lormoleeren De congresleden ziJn afgevaardigd uit 38 gouvernementen en 86 districten De bueenkomst werd geopend met een lange toespraak van Schipof waarin deze uiteenzette wat de regeering met het Octobermanifest heeft gedaan en waarheen zj Rusland door haar ongeëvenaarde willekeur heeft gedreven Het eenige wat het congres te doen staat zeide Schipof is tegenover bet ministerie partg te kiezen Hierop volgde een schitterende en scherpzinnige redevoering van Alexander Gutsclikot de man die bestemd schijnt in de naaste toekomst een groote politieke rol te spelen Ook hg richtte zich in krasse termen logen de regeering en besloot ziJn herhaaldelijk door stormaclitigo büvalshetuigingen onderbroken redevoering met het stellen eenor motie van wantrouwen tegen Witte waarin gezegd wordt Rusland is op den weg naar de crisis de behandeling is echter in geheel verkeerde handen Het tegenwoordige kabinet is gebleken absoluut niet in staat te zgn Rusland te redden Graaf Heyden hield een redevoering waar in bil uiteenzette dat de Vereeniging van 17 30 October een voortdurende ontwikkeling wenscht van het politieke leven in Rusland j z j staat daarom even ver van de reactionaire als van de uiterste partijen Het congres moet in de allereerste plaats optreden voor vrijheid van vereeniging Baron Korff verklaarde dat bet Congres op den grondslag van de te Potersburg door de Vereeniging aangenomen resolutie de regeering moet verzoeken terug te keeren tot den weg in het manifest van 30 October tangswezen den datum van het bijeenkomen iet Rijksdoema vast te stellen het recht van etilie toe te staan en bevel te geven dat geen doodvonnissen meer mogen worden voltrokken zonder voorafgaand vonnis Uit dit alles blijkt dat do gematigde groepen waaruit deze Vereeniging is samen 1 gesteld zeer ontevreden zjjn over de houding der regeering en baar gebrek aan maatregelen om de grondslagen der Oekase van 30 October te verwezenlijken V Als gevolg der tegenwoordige reactie in Bnsland zitten de gevangenissen vol politieke veroordeelden Deze vertegenwoordigen bijna alle klassen dor Russische samenleving Een treffend bewijs daarvan levert een opgaaf van de verschillende veroordeelden in de gevangenis in de Tagankastraat te Moskon Daar zitten 212 man waarvan 46 werklieden 32 spoorwegbeambten 23 ambtenaren van posten telegrafie 21 studenten 15 advocaten 11 dokters 10 ambtenaren van lemstwo en gemeente 9 ingenieurs 6 gymnasiasten 1 leeraren 1 fabrikant 1 koopman 1 geestelpke enz Êen bizonderheid is nog dat van deze politieke veroordeelden een dertigtal nog geen twintig jaar oud is I Hajasji gezant van Japan te Londen heeft een journalist te woord gestaan over den toestand In China Wat hij zeide ten aanzien van de z i geringe kans dat de onrust in China een voor de vreemdelingen gevaarlijke uitbreiding zou verkrijgen is van weinig belang tiideus den oorlog in het Verre Oosten heeft men Hajasji loeren kennen als een diplomaat die zijn woorden gebruikt tot 1 het verbergen van zjjn gedachten Maar wel de aandacht waard is ziJn antwoord op de vraag of het waar was dat Engeland Japan en Amerika overleg pleegden of ziJ geza 1 mesiyk loaden optreden tot besoberming van I I de vreemdelingen in China Misschien zoo erkende de gezant hadden do vertegenwoor I digers dezer mogendheden te Peking reeds I daarover met clkiiar gesproken maar Ins I schen Londer Tokio en Washington had I geen gedachtenwisseling met dat doel plaats I gevonden I I I De Fransche Kamer heeft iTiet 501 stemI men tegen 5 het gekeele wetsontwerp op de I arbeide spensiüenen aa igenomen en is daarna I begoiuiea met de beraadslagingen over de I voorloüpige tweo twaalfden Minister prcsi I dent Riiuvier verklaarde dat hij aangaande I de cnrifereniie van Alp iicir Ts niet kon antwoorden alvorens deze z al zijn gesloten De heer Jaurès zegt dat hü er daarom toch niet van afziet oin over Marokko te spreken De heer Rouvier heeft de vrijheid I al cjf niet te antwoorden maar de socialis ten achten na negen ma andei stilzwsjgens eenige verklaringen noodzakelijk Minister Rouvier antwoordde dat de inI structies aan de Fransehe gevolmachtigden gegeven in overeonsteinming zjjn met de verklaringen door de regeering in de Kamer afgelegd en hij stelde aan den hoer Jaurès de vraag of deze zich niet had afgevraagd of zijn woorden niet aan de andere zijde van de grens zollen worden gehoord I en of deze niet van dien aard zijn dat zj de goede belrekkingen van Frankrijk in govaar zou kunnen brengen Frankrijk zoo eindigde hü wil iea vrede maar op voorwaarde dat wy dien kunnen handhaven te gelyk met onze rechten De algemeene beraadslaging werd gesloten do drio eerste artikelen van het wetsontwerp op de twaalfden werden aangenomen I Het geheele ontwerp de tiva iUden is aangenomen met 440 tegen 59 stemmen In zake het weigeren van gehoorzaamheid door officieren hy de inventarisaiio van de St Servankcrk zeide de minister van oorlog Eticnne dat h t militaire strafwetboek in al nijn gestrengheid zal worden toegepast Daarna wordt de zitting opgeheven I I Bij de inventarisatie van de SaintServari kerk te Parijs kwam het gisteren tot zeer ernstige incidenten Daar de deur van de kerk gesloten was worden troepen ontboden De commandant van het detachement en drie kapiteins weigerden achtereenvolgens ter wille hunner overtuiging aar de opdracht I te voldoen Een luitenant was ten slotte bereid de bevelen op te volgen De officieren 1 zijn m hechtenis genomen terwijl een onder I zoek in deze quaestie geopend is 1 I Steeds pessimistischer worden de berichten 1 uit Algeciras De Daily Telegraph voorspelt dat de conferentie binnen een week j onverrichter zako zal eindigen De Daily Express verneemt dat do conferentie de j Fransche voorstellen met enkele wijzigingen zal aannemen wat den toestand al niet beter zal maken Slechts de Daily üraphic 1 verwacht nog resultaat van bemiddeling Behalve de dezer dagen reeds genoemde bemiddelaars wordt nu ook aan den koning van België zulk een rol toageschreven Uit Washington komen berichten die eveneens den toestand als ongunstig beschouwen hoewel ook daar nog hoop bestaat dat wel licht oen bemiddeling tusschen Duitsohland en Frankrijk mogelijk is In Parijs stjgt het vertrouwen dat het afbreken der onderhandelingen geen oorlogsgevaar met zich brengen zal De Matin die dit uiteenzet wijst er op dat het behoud van don tegenwoordigen toestand voor Frank rijk voordeeliger is dan voor Duitschland 1 Maar Jaurès is alles behalve gerust In 1 de Humanité zegt hiJ I Het zou diep te betreuren zgn wanneer de conferentie tot niets zon leiden Wel is waar zal er geen onmiddelijke oorlog uit voortspruiten maar een onbehagelijke toe 1 stand van spanning zal ontstaan die bij de 1 kleinste en onbeteekenendste gebeurtenis tot een oorlog zal leiden HiJ hoopt voorts I dat de volkeren zoo verstandig zullen zijn I om ter wille van Marokko geen oorlog te gaan beginnen Clemenceau zegt in de Aurore Onze regeering heeft zich door hot sluwe cynismevan Duitschland laten inpakken Men heeftons beurtelings bedreigd en gevleid totgroot vermaak der toeschouwers hebben wij ons door dit spelletje laten vangen en thans piinigen wij ons af om een overeenstemming I te vinden met menschen die gien overeenstemming met ons wenschen Duitschlandheeft maar één plan Het wil vasten voetin Marokko zoowel om een haven te be zitten aan den Atlantischen Oceaan als om 1 een strategische positie tegen ons te hebben I voor alle eventuabteiten Ons doel moot zgn daartoe zooveel mogelijk den weg te versperron Ook Clemenceau verwacht niet dat de mislukking der conferentie directden oorlog ten gevolge zal hebben maarwel een onrustwekkende gespannen houdingin Europa Frankrijk zal dan zeer voorzich 1 tig moeten zijn in woorden en daden 1 De regearing heeft bij de Oostenrijksche Kamer 5 wetsontwerpen ingediend betreffende do hervorming van het parlement waarbij wordt voorgesteld dat er 455 leden zullen worden gekozen van welke 205 Duitschers 230 Slaven 16 Italianen en 4 Roemenen zullen zijn Bi de indiening van dit hervormingsontwerp van het kiesrecht zei de minister presi dont Gautsch dat in de toekomstige Kamer geen enkele nationaliteit de meerderheid zal hebhen Allo partijen zullen moeten streven naar een politiek van vereeniging ten einde de toekomst van Oostenrijk te verzekeren De hervorming wordt niet ingevoerd ten bate van eenige partij Minister Gautsch verklaarde de wapens niet te zullen neerleggen alvorens allo wettelijke middelen zu n uitgeput en ilat zoo hy mocht vallen zijn val die van de hervormingen niet met zich zal sleepen Langdurige toejuichingen Protesten bij de AlDuitschers Eeiiig e woorden van een inwoner van Gouda De Heer Cattel te Gouda heeft iets te zeggen betreffende Foster s zalf het bekende middel tegen huidziekten zooals aambeien eczema huiduitslag jeukuigen enz De Heer A Cattel wonende Boelekado 203 te Gouda zegt om Het is thans reeds zes maanden dat ik gesukkeld heb aan een soort loos in het aangezicht waardoor ik aan beide kanten van mijn neus een uitslag bekomen had Vanwege de jeuking was dit zeer lastig afge ien van het onsmakelijke gezicht Toen ik begun met Uw Foster s Zalf ging do jenking dadelgk weg en hoe groot was miJn blydschap toen ik veertien dagen later geheel van deze onaangename kwaal verlost was Ik zal dan ook gaarne Uw Zalf als een probaat geneesmiddel voor dergelijke huidziekten aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig l bet publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Verzeker U dat men U de échte Foster s alf geeft dezelfde die de Heer A Cattel gehad heeft Ze is te Gonda verkrijgbaar b j de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel il F 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Uériehten Fhankrijk Het beroepshof hoeft na den antimilitairistischen advocaat Horvé gehoord te heb ben en na een lang pleidooi van Bonzon het an est bevestigd van den raad der orde van advocaten oordeelend dat Herve voortdurend in verzet a tegen de wetten e i dus niet bü de balie kan wordon ingeschreven Ter gelegenheid van de olficieele aanwaardijig van zyn ambt door president Fallières zullen de volgende week alle schooljongens van Frankrijk een dag vacantie krijgen DUITSCULAND Koning Oscar van Zweden is Donderdagavond in Berltjn aangekomen door den keizer aan het station begroet en in een gesloten rijtuig naar het paleis gebracht De prins regent en de andere leden van de koninklijke familie hadden hem in Stockholm uitgeleide gedaan Do Landdag van Ralzeburg heeft de voorstellen der obstructie tot verandering van de grondwet aangenoman Engeland Naar verluidt heeft de regeoring eenstemmig besloten een commissie van onderzoek naar do koeliequaestie naarjAlrika te zenden OostenrijkHoNOiEiJE Rudnay heeft de overheid van Boedapest laten weten dat vrijwillig betaalde belastingen binnen 24 uren aan de staatskas afgeleverd moeten worden onder aansprake Igkheid van haar leden De overheid zal de geldan afdragen Het conflict tusschen de Donaumonarchie en Servië is bggülegd De onderhandelingen over het handelsverdrag zullen bespoedigd en eventueel op 1 Maart beëindigd worden Zwitserland De Bondsraad heeft bepaald dat holtenbanders die zich in Zwitserland met antimilitairistische propaganda inlaten uit het land zullen worden verwijderd MAROKKA De Turki heeft de dorpen der opstandelingen aan Mar Chica beschoten en is daarop naar Tanger teruggegaan om nieuwe ammunitie te halen ZUID AERIKA De moordenaars van de politiebeambten zjjn in een hinderlaag hunner stamgenooten onder Mieli gevallen zoo wordt uit Pietermaritibsrg geseind Het hoofd der bende is gevangen genomen on drie inboorlingen zjn gedood Gemeng de Berichten Men deelt aan de N Ct mode dat aan een aspirant huurder van een hnis in de Scheeporsstraat in den Haag de eisch werd gesteld dat zijii kinderen die de openbare school bezoeken als leerlingen eener chris telijke school moesten worden ingeschreven I Men meldt uit den Haag Gisterenmiddag werd een groote oploop veroorzaakt door het overbrengen vau den bekenden J J Samson naar het huis van bewaring in de Casuariestraat De arrestatie was eenvoudig het gevolg van ziJn veroordeeling tot een kleine boete tegen betaling waarvan s mans beginselen zich schijnen te verzetten Tot het ondergaan van de vervangende hechtenis evenmin vrywiUig bereid werd hij daar nu toe gedwongen Zijn hevig protest gold voornamelijk een knellen met de boei waarvan hij een der agenten die liem overbrachten beschuldigde Uit den a ir l der zaak k n niemand de waarheid daarvan controleeren doch een deel van het publiek dat do groep volgde bleek op Samson s hand en discussieerde hevig met het andere doel dat het protest ongemotiveerd achtte Zonder incidenten werd echter het huis van bewaring bereikt Uit Bolnes meldt men r Een werkman heeft drijvemle in de Maas gevonden het lijk van een oiifjoveer 40 jarigen man Naar de kleeding te oerdeelen is hel een zeeman Het is niet oiuvaarschijiilijk dat liet hel lyk is van een der opvarenden van de in het Hollandsche Diep gezonken boot Hot l jk is voorloopig naar hel Igkenhuis Ie Ridderkerk gebracht Men meldt uit den Haag Vier veldartilleristen dia onder commando van een brigadier naar Delft waren geweest om te fourageeron verkeerden hy hun terugkomst in den Haag in zoodanigen staat van dronkenschap dat do politie het viertal het bestuur van paarden en wagens ontnam en hen icrekende Den 23en Februari is officieus het vyftienjarig bestaan herdacht van den Nederlandschen Barbiersen Kappersbond De oprichting had plaats op 23 Februari 1891 te Amsterdam Het ledental was aanvankelijk 128 in 4 afdeelingcn Thans telt de Bond 38 af deelingen met bgiia 900 leden welk aantal dank zj een onvermoeide propaganda dagelijks toeneemt Nog kort geleden spraken een 130tal minnen van allerlei politieke en godsdienstige overtuiging hunne volkomen instemming uit met doel en streven van dezen bond De organisatie geeft een flink geredigeerd vakblad uit heeft oen plaatsingbnreau voor patroons en bedienden een bureau van informatie op juridisch en handelsgebied en fondsen bij ziekte en ongeval welke fondsen in de laatste 7 jaren pi m f 15000 uitkeerden Het Hoofdbestuur overweegt thans een plan tot pensioenregeling voor de leden De vorige m iand voerde da Bond hygiènische bepalingen in voor do salons welke nu op bijna 90 plaatsen van t land worden nageleefd waarbij het bondswapen bevestigd aan den voorgevel van de zaken der bondsleden dienst doet als publiek controlemiddel Het Hoofdbestuur is gevestigd te Amsterdam Algemeen secretaris is de heer Iiite Onsman aldaar Het keizerlijk Otlomaansche gezantschap te Weonen vraagt aanbiedingen voor eon hoeveelheid van een millioen en eenige duizenden Thessalische postzegels bevattende 226 5O0 series Er is een bod van 30 000 Mark gedaan Men meldt uit Velsen De aannemer van het sloepen der Velser voetbrug heeft verlof gevraagd daaraan dagen nacht te mogen laten arbeiden en hooptdan in 100 dagen gereed te ziJn mot het geheele werk De kabels voor de electrische nachtverlichling zijn reeds gelegd Daarvóór de gunning lot aanvang der sloopingplaats had roeds tal van voorbereidingenwaren getroffen bestaat er alle kans datdo aannemer zijn 50 dagen premie voorvroeger gereed zijn zal uitbetaald kry gen De bovenbouw wordt vermoedelijk reeda Woensdag weggenomen Men seint uit Amstardam Het conflict in het dok en veemarbeidersbedrijf hier ter stede blijkt zijne oorzaak te vinden in de weigering der patroons om met de organisatie der werklieden te onderhandelen een oud geschilpunt Omtrent de aanleiding wordt in een gisteren door het bestuur van Dok en Veem de vereeniging der arbeiders verspreide circulaire het vol gende gezegd Maandag reeds werden de losse werklieden van het Purperboedenvecm gedwongen met jongens te werken Zij weigerden Dinsdag ontstond een conflict aan het pand De Prins Vriesseveem De losse arbeiders stopten Donderdag breidde het conflict zich uit tot het oude dok en zoo gaat het voort tot de geheele haven weere stop staat Wy vragen waarom erkent ds vereeniging van werkgevers in het veembedriy de dokwerkers organisalie niet f Wanneer dat gebeurt Isabel mogelijk in onderling overleg de ontstane conflicten ten spoedigste te beëindigen Doet men het niet dan komen de gevolgen voor ben die in 1903 door eenzelfde taktiek van de staking van Januari en de daaruit voortgekomen beroe ing de oorzaakjwaren Wil mendat Goed Wy zyn gereed en zullen met alle ons ten dienste slaande middelen den strijd voeren Wil men dat niet Dan ook pressie uitgeoefend op de vereeniging van werkgevers in het veembcdryf opdat zij aan hunne werklieden hetzelfde recht vereonigingsrocht toestaan jnis waarvan zy gebruik maken Del handels Ven pakhuisbediendenvereeniglng Hwdel en Nyverheid heeft zich solidair verklaard meljde arbeiders De coöperatieve bakkery te Hellevoetsluis zal morgen opgehoudea hebben te bestaan Naar men ons mededeelde zouden ook de andere instellingen der coöperatie aldaar moeite hebben zich te handhaven Hel bericht een paar dagen geleden opgenomen in het N v d Dag en door vele bladen overgenomen als zouden alle villa s pensions enz in de badplaats Noordwyk voor het a s seizoen reeds besproken of verhuörd zyn is absoluut onjuist Wel is reeds veel verhuurd of besproktn doch gezien de lalryke inrichtingen van dien aard welke jaarlijks vermeerderen zal ieder ziCh kunnen voorstellen dat van algeheele verIjnring nog geen sprake dan zyn Stadsnieuws GOUDA 24 Februari 1905 Toegelaten voor de Ryksnormnallessen te Gouda zyn Ie KI M C J den Ouden A Sibbes G A Veening E W Th Lammens E C Reparon J A Margadanl J P v d Pool 2e KI H J Heij 8e KI G N N Kruisheer De Heide MaatschappiJ Jiield gisteren in het café Vredebest een openbare vergadering tot het oprichten van een afdeeling ter bevordering van de zootwatervisachery De heer Brouwer hield daarover een Y iin en deelde mede dat de vereeniging als Ie Gouda er mede een afdeelinj werd opgericht er op het 4 oogenblik 48 afdeelingen waren met 2022 leden Staande de vergadering traden 23 personen als lid toe G a s c o n t r ö I e 24 Februari 1906 12 uur middagDruk38 m M Lichlkracht 14 26 Kaarsen Warmtegevend ggg vermogen De heer S Rapis sigarenmaker hoopt 5 Maarte a s den dag te herdenken waarop hy vóór 40 jaar als zoodanig in dienst kwam by de ïrma D G van Vreumingen tabak en sigarentabrikanten Hedenllslaagden te s Gravenhage voor do akte Nuttige handwerken de dames A J Berlyn enJ P J Schriek beiden alhier De uitslag van den wedstryd in uilerlyke welsprekendheid welke Donderdagavond te Haastrecht plaats had ter viering van het 25 jarig bestaan der rederykerskamer t Ontluikende Bloempje aldaar was als volgt Afdeeling ernst Isto prijs de heer S Weinberg te Groningen mot Het Toweten naar Victor Hugo 2de prgs de heer L M Muns te Vlaardingen met Het lichtje voor het raam van P Louwerse 3de prjjs de beer A H van den Berg te Amsterdam met Het Vogelnest e van H A Spandaw Afdeeling luim 1ste prys de heer Mar tin Oortman te Wee p met t Is er met de meiden van dr E Lanrillard 2de prys de heer A A van Haaften te Schoonhoven met Een Vlaamsch Kiezer van Justus van Manrik 3de prijs de heer A M Vrugt te Haarlem met Solo voor Fluit van W van Znyien Voor den wedstryd by uitnemendheid waaraan uitsluitend de bovengenoemde pryswinners mochten deelnemen met verplichte voordrachten waren eere medailles geschonken door H M de Koningin H M de KoninginMoeder Z K H Prins Hendrik der Nederlanden en de uitscbryvende kamer Voor ernst moeit worden Toorgedragen I Droeve tyden van G Th Antheunis voor luim Taalkundige les II van dr E Lanrillard Overwinnaars waren voor afdeeling ernst Ie prys de heer A H van den Berg 2de prys de heer S Weinberg voor afdeeling luim Ie prys de heer Martin Oortman 2de prys de heer A M Vrugt Capellb a d usbl 22 Febr In verband en naar aanleiding van het Koninklijk Besluit omtrent den vrouwenarbeid in de steenfabrieken bracht de afgevaardigde voor do Tweede Kamer der Staten Generaal voor hef district Gouda een bezoek aan de alhier gelegen steenfabriek van den heer Koker Vli8t 22 Febr Het bestuur van het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht heeft met ingang van 1 Maart a s benoemd tot molenaar G Noorlander Cz te I Bergambacht Zevbnuüizen 22 Febr Een onzer ingezetenen reed een paar dagen geleden met een I Wagen in den Znidplaspolder Op eens raakte hy met wagen en paarden in een diepe sloot Er uit te komen was niet gomakkeiyk Met behulp van eenige jiersonen werd eerst hy en daarna zyn paarden op t droge ebra cht en de wagen op den weg getrokken Een klompenmaker hakte Zaterdag j l I by ongeluk met een hyl in zyn been in plaats van in een boom Een jropd lot op I het been was t gevolg er van Eiwcl moest de dokter ontboden worden om de wond te I hechten t Is voor den oppassenden man te hopen dat hy spoedig geneze VËR64I EKI 6 VÜN DF N GËMËmiÜD VRIJDAG 23 FEBRUARI 1906 Vervolg I Ingekomen 13 Een voorstel van B en W tot reorganisatie van de brandweer Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd Een Voorstel van B en W tot het I beschikbaar stellen van een pakhuisje aanj de Commissie voor werkverschaffing j Ter visie Een voorstel van B on W tot hetaanstellen van oen brugwachler aan de brugover de P C Bolhstraat Ter visie Een j voordraclit voor slnisknecht Daarop zyn geplaatst A de Gruil en T van I den Heuvel Ter visio I 17 Een adres van de klokkenluiders C Nieuwveld en C Niouwveld Jr verzoekende eenige verhooging van salaris In handen van B en W ter afdoening 18 Een adres van J L Lankhorsl verzoekende aansluiting van zyn pand aan het I gemeente riool In handen van B en W ter afdoening Aan de orde De benoeming van een lid der Commissie tot vrering van schoolverzuim Benoemd wordt do heer M GELIJNS met 15 stemmen Aan de orde Do benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwys Benoemd wordt de hoer H van ASSENDELFT met 8 stemmen de heer J de Bruine verkreeg 2 stemmen T Sap 3 t en 2 in blanco Aan de orde Het voorstel om den heer J Slop hoofd der school voor gewoon lager onderwys No 3 over te plaatsen aan het hoofd van de Eerste Burgerschool voor jongens Wordt goedgekeurd iAan do orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1905 jWordt goedgekeurd Aan de orde ilHet voorstel tot wyziging der begrooti g 1 van het gemeente pensioenfonds voor 1905 1 Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde 1 Het voorstel tot het verleenen van ont 1 heffing of teruggaaf van aanslagen in e 1 plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1905 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot overneming van een deel der P C Bolhstraat Wordt goedgekeurd I De heer Dessing M de Voorzitter naaraanleiding van het bedeu ingekomen stukom voor de P C Bolhstraat een brugwachler te benoemen zon ik wel willen vragen jof het wel noodig is daar een brugwachler jte benoemen j De Voorzitter De benoeming van een 1 brugwachler is nu niet aan de orde maar I komt de volgende vergadering eerst aan de I orde I De heer van Iterson Ik vind bet met 1 wenscheiyk dat wy dat straatje overnemen 1 als al die akkertjes bebouwd worden en wy zonden voor elk een brugwachler moeten j benoemen dan zou dit degemfenle heel wat J gaan kosten ik zou dus willen voorstellen die kosten van overname te verhoogen anders zei de gemeente heel wat moeten betalen De Secretaris onzer afdeeling Mr W J Sikman van Breestraat 104 telefoon 4205 verstrekt gaarne alle gewenschte inlichtingen op deze tentoonstelling betrekking hebbende MAI TELS CosUimesen Bloiisen worden van af heden tot veel VEÉMIN DERDE PRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID I Het besloit van den gemeenteraad van Engwirden in Friesland waarby twee herhalingscbolen in die gemeente werden veroenigd omdat dan sommige leerlingen erder dan 4 kilometers van die school verwyderd zullen zyu is door Ged Staten vernietigd De 36 jarige A M v d H uit Vierlingsbeek vroeger gemeente veldwachter van I Cnyk heeft ToorJ de Bossche rechtbank gestaan wegens poging tot doodslag twee malen gepleegd op de onbezoldigde ryksveldwachters Bouten en Bus waardoor de eerste levensgevaariyk gewond werd en de ander een wond in den voet bekwam Nadat 12 getuigen waren gehoord waaronder 4 deskundigen eischte het O M 6 jaren gevangenisstraf De ambtshalve toegevoegde verdediger mr F J van Lanschot pleitte het niet bewezene van het opzet en vroeg vrgapraak BurgerlUke Stand GEBOREN 21 Febr Maarten ouders J van Poelgeest en P Mulder 22 Alida ouders G J Grondel en J P de Kleyn 23 Jacobu8 J ouders J Holthoyaen en M C van Wyk Gerardus ondersüG IjVerwey en M Belt OVERLEDEN 21 Febr J van Ham 81 j 22 A van Drielen 1 d C van Dossen huiavr van W Verkaik 67 j 11 m 24 A Bik wed J F de Weger 84 j A P Kastelijn 10 j ONDERTROUWD 23 Febr J tan Vlaardingen on N C van Eyk lUoordreobt GEBOREN Hendrik ouders M Vink en W van der Laan Maria ouders A Ronger en M Smink Leendert ouders P Verhoef en E Krenk Adriana ouders W Verschoor en A Mes Jan ouders J Vink Kruit en J Boere OVERLEDEN D van Mullem 9 j J van der Weyde weduwe van W de Jong 88 j GEHUWD B Hoogerwaard en B van der Starre H WIschraeyer en J Termorshuizen J Verburg en M R van Herlum 4DVEIITE1NTII JN V Heden overleed te Waddinxveen ten hnize van zyn Schoonzoon in den ouderdom van ruim 87 jaar onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer HARINUS VERMAAT l Uit aller naam M VERMAAT Jr Gouda 24 Februari 1906 HET adres voor degeiyk en soiled choenwerk is beslist Het Nnord HrabantscD Schoenen en LaarzenniagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VoetbalsclioeaeB Merken 3 he Cert en The Snrum STERKE SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ENZ Aanbevelend € SMITS Alle reparatien en aangemeten werk