Goudsche Courant, maandag 26 februari 1906

7 Februari 1906 44ste Jaargang ïnsdag Din fVo 0963 i i L p JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne M ADVERTËNTIEN worden gepliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rclefei n So t De üifgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is l 2ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openbare Terkoopingl TUI EK I HEEaEl HUIS met ERF en TUIN xK nu I üelouw met Erf en Qrond TK COUD A D Notari A J DE MOOIJ te Lekk r 1 kerk Iial op WOENSDAG 28 FEBEUAKI190fi des Toormiddagi II aur in het H6 el 1 1 K ZALM te Uonda In het openbaar reilen en verkoopen 1 Nommer 1 Een ie nitnemenden staat van 1 onderhoud verkeerend DUBBEL HEERENHUIS met ERF en TUIN wijk B No 163 tan de WeBthaven te Honda groot 7 Ar n 1 Hel huis bevat beneden vgl Kame s Keiik n Bjjkenken Open Plaatsje Kelder en Klerkenkantoor met brandvrije Klnis boven Zes Kamen en Badkamer benevens Zolder met Dieoitbodenkamer en Vliering an isToóriien van Uas en Waterleiding 1 De Qtngeu en Plafonds zi n voor het I neerendeel geacbildgjEA in den tnin bevindt I ilch een Koepel Vijver Fontein en Voliè e Het Behang in de groote Voorkamer is n et I snder den koop begrepen doch kan door 4 n kooper worden overgenomen I Bn nummer 2 Een GEBOUW Jdienende tot Verkooplokaal in te richten voor Be I nedenen Bovenwoning jmet ERF en OPFNOBOND aan de Peperstraat te Gonda Wyk I X No 232 groot 1 Are 10 Centiaren 1 Beide perceelen zQn te aanvaarden b i de 1 betaling der kooppenningen op 1 Mei 1906 1 en te bezichtigen zeven werkdagen v66r den 1 verkoopdag en ook dien dag mits be et t vragende op vertoon van een persoonlijke 1 leegangxkaart verkrijgbaarlllbtj den Heer Mr M M SCHIM VAN DER LOBJF Kadere inlichtingen geven genoemde Nota is I ra Mr 8CUIM VAN DEE LOEFF OPENBARHVBRROÖpiNG De Notaris U OBOBNBSDAAL te Qouda is voornemens op MAANDAG 12 MAART 1906 des voormiddags 11 uur in ket HCtel DE ZALM aan de Markt te Qouda In het openbaar in ééne nitttng t veilen eo verkoopen I No 1 E D leer goed onderhouden 1 mm EN wooiiBüis met EBF aan de Gouwe te Gouda ijk C 0 U6 kad Sectie D no 2209 groot 88 C HU r n No Een Wialcel en Woonhuis met EEF en OPEN GROND daarachter ttc den Korten Qroenendaal te Gouda wp t no 10 kad Sectie B nos 1811 en 1842 to Mam groot 1 Are 1 Centlaren No S Een Woonhuis m t EBF OPEN GROND SCHUUR en VERDERE GETIMMERTEN Achter de Vlschmarkt te Gouda wijk I no UO kad Sectie B no 1051 groot 70 CenUaren Verhaard per week aan W Bouwïr voor t S 25 Aanvcuirdlag en Belaaldag 1 AprU 1909 T bealchtigen 8 werkdagen vöór den verkoop van 10 12 en van 2 4 nor en op den dag der verkooplng van 9 11 uur Nadere intormatiën ten kantore van genoemden NoUris QROENENDAAL te Gouda Bismarck Sigaren 21 ets I bU S VAK WIJINGAARDEN ZI £ ETA LA O B nej C SCHVLTZ Aden Middelb Onderw Handteekenen en de l erspertief Kuttlge enFraaie Uandwerben ia genegen in GOUDA WOERDEN BODEGRAVEN en andere plaatsen Frleaaliettea te komen geveu Bg genoegzame deelneming opening van een olmeer Css lizoowel voor eerstbeginnenden als meergevorderden Aangifte van leerlingen en aanbiedingen van geschikte iocaliteit izoo spoedig mogeljjk aan haar adres Reinkenstraat 18 s Graveuhage maakt bloed geeft kracht Sedert gernimen tjjd was ik lijdende aan nigemeene zwakte en zenuwachtigbeid diiarbjj kwam een volslagen gebrek aan eetlnst züodnt mijne krachten zeer verminderden en ik al nit zwakte verplicht was mijn bed te honden Op aanraden besloot ik het eens met de SANGUINOSE te probeeren waarvan ik reeds zooveel goeds gehoord had en jawel hoor Na het gebrnik van de eerste flacon gevoelde ik reeds dat het mij goed deed na de tweede en derde was ik al veel beter Ik zal nog eenigen tp met dit heerlp middel doorgaan maar de dankbaarheid dringt me nn reeds om mijne gelukkige resoltaten bekend te maken Ik raad beslist aan allen die lust hebben van zennwzwakte gebrek aan eetlast of zenewachtigheid het gebrnik van de Sangninose aan JACOBA DE JONG Oostpad no 10 Katwp aan Zee In de meeste gevallen is tweemaal per dug een eetlepel 15 gram voldoende Dan duurt een flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12Vi of 15 ets per dag Datjs yoedfeooper dan eenty dergelijk middel Prijs per fl 1 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bIJ WOLFF Co Weslhavco ni iar liet vooroordeel tegen tnart arine wordt door een enkele proef met SOLO f heel en al overwonnen Hare bereiding geschiedt zóó uiterst zorgvol en zuiver en haar frissche aangename geur en smaak verwent zoodanig hen die er eenmaal een pfx ef mede nemen dat buiten SOLO slechts de alierpuiksie natuurboter hen nog kan tevreden stellen Solo kost 48 ets p r pond en 22 cti per half pond f 8 50 en meer verdienste per dag VAN DAM Co Oen Haag Voor het breien van Houêen Mokken eri andere arttkelen zoeken wiJ erotneeiyke zoowel als Maiisie H ke tiertonen uit eiken stand onverschillig waar woonachtig Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende het geheele jaar Vakkennis onnoodig Kreimtchtne Mutscbiippij tot bevorderiog van huisarbeid THOS H WHITTICK Co AM8TERT3AM Keizersgracht 410 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ras KOi1lll HL fJKe FABHIKHKI Voedert uw Vee met de uivere murwe merk 8ler en W l uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalteen grootste voedingswaarde Mttre DiplotHa Parij 1900 Segen Gouden MedaUle Bestrijdiog van Bloedarmoede Bleekiaoht Blalaria RinncBkoorts j Algemeeoe Zwakte voondurende BoofdpUn en Qebrek aaa eatliut De Echte EINADRÏÏPFELS van Dr DE VEIJ dragen buiteo op de roode doos mijn naam onder nevenstaande fabrieksmerk Ken lette daarop Zij jn overal verkrijgbaar f 0 76 Ook rechlstreeks en franco van de fabriek tegen iniending van postwissel k I 0 76 Goud Druk Tan A BRINKMAN A Zv ObemlBohe Fabriek van H NANNINO den Haag Fraagt overal NASlflNO S SUWZTSTAAL d ƒ 1 9S p Uterfleech Per llterflesoh f 070 Door omstandigheden TER OVERNAME AANGEBODEN oen flinke ruime WATËKSTOKËRIJ waarin een grooto omzet van Brandstoffen on veel aanverwante artikelen hetwelk een goed bestaan opleverd overnemingssom billijk Adres M FOK Herlaerstraat 20 Rotterdam DRACHENQUELLE KOST SLECHTS 15 CT PaLlTEBFliSCHi IS VERFRISStHEKDJERm VOIMENSD MET WUN or UMONADE DIT EEN fune drank geeft leidin6water veroorzaakt soms Typhus en andere ziekten NATUUR BRONWATER Verkrijgbaar bjj M M BELONJE Jb Gonda Cognac Vieux f 1 60 por Liter f 1 26 per Flesch zeer gewiMe kwaliteit Aanbevelend Firma Herman Zoon SCEOONISBEÜITTIHDII VAN DE Patent Gasgioellicht Régulateur Slecht licht te veel of te weinig gas is nu geheel van de baan en kost slechts f 0 6 geplaatst Tevens vestig ik üw aandacht op de PRIMA SEITEN EN L KOUSJES onovertrefbaar in lichtkriicht en duurzaamheid Aanbevelend M m V LOOl DUBBELE BUURT B 13 Teifn 117 Firma C LOÏÏRENS Lange Tiendeweg GOUDA WIJ HAKDËL VRAAGT PRIJSCOURANT van onze Bordeaux Vlu de ï auio § Verkrijgbaar in flesschen 50 ets 7S et en f 1 9S bü H H Apothekers en Drogisten op het merk ASKBB I F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te GouDi b8 C LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 189 EEN FATSOENLIJKE kan geplaatst worden ter drukkerij van A BRINKMAN Zn Aanmelding Tiendeweg D 60 Uullciilandscb Uverzicbi Reuter seint uit Stockholm d d 21 Febr De Eegeering heeft bij den Rijksdag een nieuw kieswet ontwerp ingediend dit bepaalt dat de Tweede Kamer zal bestaan uit 230 leden Kiesgerechtigd zijn alle mannen na voleindiging van het 24e levensjaar Verkiesbaar zjjn allen die in het district waarvoor ziJ gekozen worden kii sgorechtigd zijn Voor de verkiezing is absolute meerderheid van stemmen noodig Alle negen jaren zullen de kiesdistricten opnieuw worden verdeeld Reuter seint uit Algeciras d d 24 Febr De conferentie hedon in geheime verj adering vercenigd beëindigde du lezing van de bank ontwerpen ingediend door Duitschland en Frankrijk Beide Innüeu handhaafden hun standpunt betreffende de bestreden punten De toestand is nog dezelfde als by het eindigen der vorige zittii g De ontwerpen zijn teruggezonden aan de commissie van rapporteurs om ze opnieuw te bestudeeren De Marokkaansche gedelegeerden bobben heden een ontwerp aangeboden dat punt voor punt de Spaansche VNigenliJst beantwoordt Het stuk bevat 17 artikelen en heeft tot opschrift Antwoord van het gezantschap van Zijne Majesteit don Cherief op do Spaansche vragenlijst Verder zegt het o a Er zal te Marokko een bank worden opgericht mot concessie van Z M den Churief Ze zal dun naam dragen van Nationale Marokkaansche Bank en alle operatién verrichten die binnen den kring var werkzaambeden van eene bank vallen Ze zal recht hebben bankbiljetten uit te geven betaalbaar aan toonder de uitgifte daarvan zal beperkt worden tot het drievoudige van den voorraad in goud enz De spoorwegmagnaten zoo seint de NewYorksche correspondent van de Globe hebben bun ontzaglgke staatkundige macht nog eens getoond het belangrijkste punt waarover gestreden is ter zake van de vaststelling der spoorwogvrachten door de Inter State Commission hebben zij gewonnen De regeering had voorgesteld dat de maatschappijen geen recht van appèl zooden hebben op de beslissingen van de commissie behalve in zuiver wettelijke kwestiën waarbij de grondwet anders bepaalt FEVÊLLETOIV 35 Mevrouw Crayford wierp een verontwaardigen blik naar hen en sprak de noodzakelijke lengen nit zonder een oogenblik te aarzelen Ja zeide zg Wardour werd uit de hutten vermist Hoe snel ziJ ook gesproken had kwam haar antwoord toch te laat Clara had de korte aarzeling van de beide officieren opgemerkt Zy keerde zich tot Stevaton Ik vertrouw op uw eer zeide zij kalm Heb ik gelgk of niet als ik geloof dat mevrouw Crayford zich vergist f Zy had zich tot den rechten man gewend Steventon had zjjn trouw niet btj zich die haar macht over hem kon doen gelden Steventon op ziJn eerewoord gevraagd en zoo good als gedwongen een antwoord ta geven bekende de waarheid Wardour w s medegegaan in plaats van een officier die door een toeval buiten staat was gesteld den troep te vergezellen en Wardour on Frank werden te zamen vermist Olars lag mevroaw Crayford aan In de Scnaats commissie hebben de belanghebbenden zich root hand en tand daartegen verzet en zij hebben het pleit nu zoo goed als gewonnen Men moet erkennen dat zg in de liandelswereld veel steun vonden en zich op de Engelsche gebruiken en wetten dienaangaande kondon beroepen Waarschijnlijk zal de Senaat nu het wetsontwerp met zutko wijzigingen aannemen dat het om met den correspondent te spreken volgens eenigo anti trust tanaliekon beroofd wordt van zjjn belangrijkste voordeolen Men geeft ook te kennen dat er een soort van schikking getroffen zou zün tusschen do spoorwegmaatschappijen en de rogeering van welke schikking men binnenkort de gevolgen zou bespeuren in spoedige afhandeling van de Panama zaken Maar voorshands schijnt dit vermoeden niet door de waarschijnlijkheid gesteund te worden meent de correspondent Reuter seint uit Brussel J d 24 Febr Het gerncbt wordt bevestigd dit Palmaccros de secretaris van het Cliileensche gezantschap in een pension gedood is door den zoon van dun consul generaal den heer Waddington Het slachtoffer dat 26 jaar oud was is gedood door vijf revolverschoten in het hoofd Falmaceros stond op het punt te tronweomet de dochter van den heer Waddington In do laatste dagen was er evenwel een zekere verkoeljng tusschen hem en zijn verloofde ontstaan Maximilian Harden beweert in ziJn orgaan de Zukunft dat de Duitsche Keizer don nieuwen minister van Buiteiilandsche Zaken V ïschirsky die persoonlp met hem bevriend is zou hebben benoemd zonder den rpskanselier te raadplegen waarop deze onmiddellijk zjjn ontslag zou hebben gevraagd de Keizer zou er echter in geslaagd zijn hem te overreden zijn gewichtig ambt te blijven bekleeden De Eijkskanselier zou bevreesd zjjn dat v Tscbirsky do zaak buiten hem om inet den Keizer zou behandelen evenals v Holstein de kabinetschef van Buitoalandsehe Zaken dit af en toe doet W j laten dit verhaal voorloopig voor rekening van Harden Men z tl Zich herinneren dat er geruchten in omloop zijn geweest dat Luccheni de moordenaar van keizerin Elisabeth van Oostenrük in de gevangenis te Qenève op een Ge hoort het f zeide zj Gij vergist u ik niet Wat gg toeval wat ik noodlot noem bracht Richard Wardour en Frank te zamen als deelgenooten aan denzelfden tocht Zonder een antwoord aftewachten keerde zü zich weder tot Steventon en verraste dezen door het pijnlijk onderwerp van t gesprek uit vrijen wil te laten varen Zyt u wel eens in de Hooglandep van Schotland geweest f vroeg tj Ik heb da Hooglanden nooit bezocht antwoordde de luitenant Hebt ge ooit in boeken over de Hooglanden gelezen van de Zienersgave of zoo iets dergelijks f Ja Gelooft gil aan het bestaan der Zienersgave P Steventon gaf zeer beleefd een ontwijkend antwoord Ik weet niet wat ik zou hebben geloofd indien ik ooit in de Hooglanden geweest was zeide hij Maar nu heb ik geen gelegenheid gehad de zaak ernstig te onderzoeken Geloof dan vervolgde Clara dat ik niet lang geleden in Engeland een vreemden droom heb gehad In mijn droom heb ik gezien wat gg zooeven bekendet en meer jan dat Hoe kwam het dat de beide ver verschrikkeiyke wöze werd behandeld De Annales poliliques et littéraires maakten ich tot tolk van deze geruchten en naar de Echo de Paris verneemt is het exemplaar waarin deze gruweiyke verhalen voorkwamen in de gevangenis aan Luccheni ter bind gesteld Deze wilde toen eon brief aan do redactie schrijven om dit tegen te sproken doch natuurhjk kon de directeur dit niet toestaan Niettemin mocht Luccheni een memorie opstellen waarin hg verklaarde het zoo goed te hebben als nimmer te voren goede voeding en kleediug waren zaken die hy vroeger nimmer gokend had Bovendien was er een kleine bibliotheek tot zgn beschikking waarbg o a een werk van Montesqieu De Oostenryksche regeering heeft de nieuwe kieswet hy den Bijksraad ingediend Het ontwerp heeft groote ontstemming verwekt in Duitsche kringen Want van de nieuwe mandutüii die de wot wil instellen krjjgeu de Duitschors er geen de Tsjechen daarentegen winnen 30 mandaten daar zü de 19 zetels der conservatieve grootgrondbezitters in Bohème kr ygeu sf bovendien elf nieuwe zetel De Polon kfygen in Silezië 2 mandaten de Polen CU Eutheuen in Galicië 10 mandaten meer De Italianen en Humeniers verliezen eenmaudaat d uidslaven winnen er 6 liT het nieuwe Huis va i Afgevaardigden zullen vermoodeiyk de zetels onder de nationaliteiten aldus verdeeld zgn Duitschers 205 Tsjechen 99 Polen en Ruthonen 95 Italianen 17 Zuidslaven 3ö Koemeniérs 4 dus 205 Duitschers 230 Slaven 16 Italianen 4 Eoemeniers Het actieve kiesrecht wordt toegekend aan elk Oo stenrgksoh staatsburger die 24 jaar oud is en minstens een jaar het burgerrecht heeft het passieve aan elk burger die 30 jaar oud is en drie jaren het burgerrecht heeft De kiesgerechtigden in elk district vormen een kieBcollege dat één afgevaardigdebenoemt in enkele landeiyke gedeelten van Galicië zullen dubbele districten worden gevormd maar ook daar zal ieder kiezer slechts één stem kunnen afgeven Het plan bestaat om de kiesdistricten zoo in te doelen dat zy nationale eenheden vormen De geheele regeling is zoo opgevat dat er een soort proportioneele vertegenwoordiging door ontstaat die echter uitloopt op een bovoordeeling der Slaven voornameiyk der Polen En dat is de hoofdreden waarom de Duitsche partyen zoo tegen dit ontwerp zgn dat naar hunne meening van Oostenryk miste mannen van hunne gezellen gescheiden werden f Raakten zg ze geheel toevallig kwgt t of moest men er toe besluiten hen achter te laten P Crayford deed een laatste poging om haar ondervragingen te stuiten op het punt waarop zy nu gekomen was Steventon noch ik namen deel aan dien tocht sprak hg Uoa kunnen wy u dus antwoorden P Uw raedeofficieren die er wel deel aan namen moeten n gezegd hebben wat er is voorgevallen gaf Clara ten antwoord Ik verzoek u en mgnheer Steventon alleen mg overtebrongen wat zg u verhaald hebben Opnieuw kwam mevrouw Crayford tusschenbeiden ditmaal met een praktischen wenk Het ontbgt is nog niet uitgepakt zeide zg Kom Clara I dat behoort tot ons werk 00 het is meer dan tgd Het ontbgt heeft nog wel een paar minuten langer den tyd antwoordde Clara Wees niet boos om myn styfhoofdigheid vervolgde zg haar hand liefkozend op Crayford s schouder leggende Zeg mg hoe het gebeurde dat die twee van de overigen werden gescheiden Gg zgt steeds een beste vriend van my geweest wees nu niet wreed jegens mg I Da toon waarop zy Crayford emeekte een Siavischen staat zal maken in plaats van een Duitschen Meer nog dan tegen het kiesreglement zyn de Duitschers tegen het geiyktydig daarmede ingediende reglement van orde voor den nieuwen Ryksdag dat bestemd is den president krasse wapens in handen te geren tegen rustverstoorders of obstructionisten zy willen niet medewerken om deze beide ontwerpen in te voeren tenzy een nationa liteitenwet wordt ingevoerd om hen te beschermen Over het lot der kieswet is het moeilijk iets te voorspellen zoolang niet de partyen als zoodanig zich over de positie hebben uilgesproken die zg ten opzichte der we zullen aannemen Verspreide Berichten Fbaïkkuk Er zyn nu van de 69000 kerken in Frankrgk 15000 geïnventariseerd De gisteren gehouden ministerraad besloot de boedelbeschrgving zoo spoedig mogeiyk te doen atloopon In dienzelfde ministerraad deelde de minister van marine mede dat hg goedkeuring vragen zal voor den houw van drie nieuwe pantserschepen van 18000 ton Na weer is besloten Dénoulède candidaat te stellen in Pargs in de plaats van den overleden heer Archdeacon Duitschland De begrootingscomraissie van den ryksdag stond maar 400 000 in plaats van 470 000 m ark voor den bouw van den spoorweg van Swakopmund naar Windhoek toe De feestelgkheden ter eere van keizer Wilhelm s zilveren bruiloft zyn geopend met de inwgding eener gedenkhal in de Kaiser Wilhelm Ged chtniskirche Ekoblanp Een voorstel van den coniervatiel Porster om het adres van antwoord op de troonrede te wgzigen op het punt van den Cbl neezenarbeid in Zuid Afrika is na een rede van Winsten Churchill verworpen met 416 tegen 91 stemmen Uit Johannesburg wordt gemeld dat De Jongh gekozen is tot vooriitter van da Transvaalsche kamer voor da mjjnen Belsii De volgende week Donderdag komen d moest een zeemanshart treffen Hy gaf den hopaloozen stryd op hy liet de waarheid doorschemeren Na den derden dag zeide hg kon Frank niet verder Zgne krachten begaven hem Hy viel van vermoeienis neder Toen wachtten de anderen zeker op hem P Het ware hoogst gevaorlgk geweest te biyven wachten myn kind Hun leven en het leven van hunne makkers die in de hutten waren achtergelaten hing in dat yskonde Noorden af van hun voorwaarts treltken Maar Frank was een gunsteling van allen Zg wachtten een halven dag om Frank de gelegenheid te geven zyne krachten te herstellen Hier hield hg op Thans werd het hem eensklaps duidelgk tot welke onvoorzichtigbeid zyn genegenheid voor Clara hem verleid had en hy zweeg Maar hg was te ver gegaan om thans in stilzwygen een uitvlucht te zoeken Clara was vastheslolen alles te vernemen Ging Frank weer verder mee na die rust van een halven dagP vroeg zy aan Steventon Hy trachtte verder te gaan En kon niet P Ja Wordt vmolfd