Goudsche Courant, dinsdag 27 februari 1906

Antwerpsche haven en YestingsvoorateHen in den iSenaat De studenten van de Gentsche Hoogeschool xullen op 14 Maart eeji HollandschBelgiicho betooging honden De bekende strper voor een toenadering tasschi n Holland en België Eugen Bade zal komen spreken HOSLASD In het begin van Juni kannen ongeveer alle manschappen nit itansjoerije in het vaderland terug z jn gebracht China Aan de Tribune wordt oit Peking bericht dat de Chineescho regeering die weg ins do verwoesting van den zendingspost Tsrbaiigpoe geëschto schadevergoeding betaald en de schuldige ambtenaren en andere por sonen die betrokken waren by de misdaad heeft gestraft Vijandige plakkaten tegen de vreemdelingen ziin aangeslagen in de Franscho en de Japansche nederzetting van Tientsin Amerikanen aldaar hebben nit Amerika telegrafische waarschuwingen gekregen terug te keeren gehad eerst in November kreeg zij het verzoek om te adviseeren De voorzitter ontzeide mr Thiel het recht te zeggen dat hy de zaken op haar kop heeft gezet Het advies van den wisknn ige adviseur dr Torksma heeft zich zoo lang laten wachten dat is niet de schntd van B en W Mr Uasch wierp nu de schuld der vertraging op de langzaam werkende ambtenaren noch mr Thiel nocU de rechtsgoleerde cnmmie sie hebben schnld maar ook B en W niet de schnld ligt alleen by hom of hen die bun werk zoo langzaam deden Het incident dat nog al wat b weging di odontstaan was hiermede gesloten Do voordracht werd tot de volgende week aangehouden en was reeds bewusteloos g boren dorfr de sterke gasluchl een poliiieagent riepen Dez ruit in tn opende de venslers gas kon ontsnappen Twee doïtoren den patiënt weder bg gi raakt In den avond van 16 Janniri omstreeks 11 uur hoorde de kast sociëteit Mercnrius aan ue noogsiraat te Rotterdam geschuifel in ce vestibule en trof daar aan een mansperiioon later gebleken te zon de 35 jarige C C varensgezel De man la in de vesiibule met een raotorrgwiel i meters verw plaats waar dat gestaan had het ware de tochtdenr jderd van de De flets hield ie naar bin nen opengaat open het e me wiel was buiten de deur het andere kl C deed zich eerst voor ah Ken maar dit bleek onwaar te z jn Niettegon staande C beweerde niet let voornemen gehad te hebbon om zich de flets toe te eigenen en er alleen wat mjo te hebben willen toeren ofschoon hy moist erkennen met te Kunnen fietsen eisclite het O M by de rechtbank Zaterdag voor 1 imde ertegen If beschonken Naar het Haari Dbl meldt zjjn in verband met de ontvlochting van Frans Rosier onder voordurend politielooiicht gesteld de woningen van den snbst otlicier van Justitie mr De Vrioa van Doesburg Dreef mevrouw Van Vlissingen Leidsche Vaart en de weduwe Van Dregt thans wonende Oasihnissingel Meii schriift uit Frie sland Uit Friesland vertrekken tegenwoordig weer tal van gezinnen aar Amerika Er komen van kennissen daar zeer gunstige berichten en het zgn niet alloen arbeiders die derwaarts trekken Onder hen zijn vele ambachtslieden waaronder die hier een eigen zaak hadden en die goed ging O k ambtenaren aan tram of spoor vertrekken naar tha far West UI M13I1 man aren gevangenis Tal van vonnissan heeft hg rceda te zonen laste he l io van acht maanden waarvan hg jp 4 Jannari was ontslagen BINNENLAND Naar wjj vernomen zullen H M do Koningin en H M de Koningin Moedtr en hoogstwaarschijnlgk ook Prins Hendrik Vigdagof Zaterdag van de aanslaande week een bezoek aan Kinderdijk brengen Zü zullen daar s morgens circa half elf aankomen en worden ontvangen in de Scheepswerf en Machinefabriek flrma L Smit Zoon Vervolgens al de Machinefabriek Kinderdp voorheen firma Diepenveen Leis A Smit bezocht worden daarna de fabriek voor scheepsbouw Brma I on K Smit en ten slotte de fabriek der flrma F Kloo Zoon Vertrek circa 12 uur N E Ct l e Rocca di Papa en Marido van Rome is Woonsd igavond voor tienen een hevige a irds bi die de bevolking in paniek uit gen dreef Deze schok ging samen mbt nieuwde uitbarsting van den V gevolge waarvan de lavestroon heelt verkregen van 30 M Hel don eloctrischon spoorweg haefi muur doen boawen ter be scberi i Ign Viisu In een openbare vergadering belegd door het bestuur der antirevolutionaire kiesverctniging Nederiand en Oranje in Den Helder trad Zaterdagavond de heer Staalman als spreker op Hg gaf in zgne inleiding te kennen aldus lezen we in bet Dgbl v d H dat de miiimen van Nederiand en Oraujo moedig wilU ii blgven stryden vo jr een misschien koraoiide overwinning Hg betoogt dat de striid moet gaan om oen beginsel niet ora een persoon Zgn persoon is echter in den laalitui steiiibujstrgd Voorgesteld als te handelen nit eigen belang Spr zegt echter dat die f a 00 va ir het Kamerlid zön wezenlgk niet veel gn er bleef hem schraal f 800 van over en tegenwoordig is zgn positie van dien aard dat hg die f 2000 absolnnt niet noodig heeft 0f ik weer oen mandaat zou aanvaarden i p dezelfde voorwaarden doe ik het zokerjiiot Mgn tegenwoordige positie is oneindig bftor De h K verneemt uit Valkenburg dat wediTom aan eenige hei ren t ranschon onder wie er zgn die aan bet hoofd staan der Clob Privée de la SocK ló Particuliere d Agrément aanzegging word gedaan vóór of uiterigk op heden Zaterdag de gemeente te veriaten wilden zg niet het lot hunner voorgangers ondergaan nl over de grenzen to worden gezot Men schrgft uit Akon aan de Dusseldorfer Ueneralanzeiger Hot Akener Kloinbahnnet zaWeen niet verre toekomst aansluiting met het buitenland Een Hollandsch consortium is sinds eenigen tgd in onderhandeling met een Daitsche electricitoitsvereenigiiig over den aanleg en het in bedrgf stellen eener electrischo tramverbinding tosschen de steden Venio en Aken De lön zou loepen over Roermond Sittard Maastricht Valkenburg Gulpon en Vaals De eigenaar van het café Dina aan de Zgl te Rotterdam is oergistornacht aangohoaden verdacht van het plegen van een moordaanslag Do man die reeds vroeger met de jnstitio konnis maakte begaf zich den voorafgaanden avond omstreeks 9 uur op pad ora zgn 22jarigo vrouw die van hem woggeloopen was on bg haar moeder intrek had genomen op te zoeken Bg zgn schoonmoeder gekomen liep hy de trap op en op hot portaal der eerste verdieping ontmoette hg zgn vrouw en zgn schoonmoeder die uit do voorkamer op dat portaal kwamen Tegelgkertgd zagon do vronwen dat hun bezoeker een revolver uit zgn jas te voorschgn haalde De woggeloopen echtgenoote week torng on wierp de deur van de voorkamer toe dech haar moeder bleef staan Een schot knalde de kogel ging rakelings langs hot voorhoofd van vrouw K verwondde haar licht en drong toon door de deur aan de binnenzyde waarvan hg uitkwam Do man nam dadelgk de vlucht en heeft toen vormoedolgk zgn revolver weggeworpen althans dit wapen is later niet op hem teroggevoudon Men meldt oit Amsterdam Een bewoner van den Koninginneweg had Zateidaguacht do gaskrtan laten opea itaan Een testament in t geheel den bestaande zal wel een zgn Gisteren keurde de Londen hot volgende testament goed moeder dat de erflater op gekriebeld had geteekend met d van zgn voornaam en zgn w iordiglieid van zgn zoons nil drie woor Idzaamheid niche rechter Alles voor on envelop 4 voorletters in tegon Z Gemengde Berichten Zaterdagmiddag is te Sappemoèr de aannemer M Tyms terwijl men bezig was een gedeelte der oode fabrieken van de flrma Scholten al te breken onder een omvallenden muor geraakt en onmiddellgk gedood Zgn zoon kon zich nog juist vorwgderen Men meldt uit Rotterdam aan do N C Zaterdagmorgen is brand oitgebroken aan boord van een Rgnschip liggende aan de Maashaven N Z ter hoogte van Katcndrecht De brand ontstond doordat dezer dagen een vat benzine gebarsten was welk vat thans ia ontploft De brand die zich aanvankelgk dreigend liet aanzien was in een half uur tgds gebloscbt doot de werking van de stoomtpnit Havendienst I en spuit 41 De correspondent van de Telegraaf te Kotaradjah seint By een overval van ons bivak te Djeunieb in Samalanga is gesneuveld de eerste luitenant J T Evers Genoemde officier werd 2eluit6nant in Sept 1900 en bevorderd tot le lnitenant don ISn Augustus 1904 Hy bereikte den leeftgd van 31 jaar By de behandeling van de voorstellen betreffende de pensioenen der leeraren bg het M O deed zich Woensdag in de raad van Haarlem een incident voor Nadat de voorzitter had gezegd dat B en W met het oog op de ingekomen voor stellenTbiel c s geen bezwaar badden eerst over acht dagen de zaak te behandelen zei mr Thiel dat ook hy tegen een zoo kort uitstel geen bezwaar had maar dat hy toch eerst moest opmerken dat het nu tot een beslissing diende te komen B en W hebben acht maanden noodig gehad om te komen met een voorstel om niets te doen De voorzitter antwoordde dat daarvan geen verwyt aan B en W kon orden gemaakt eer was de schuld aan den heer Thiol De heer Thiel opspringende Meneer de voorzitter 1 De wethouder van Finnncian betoogde dauop dat de schuld der vertraging niet by B en W ligt maar Do hoer Thiel 0p mg f De wethouder Ik zeg niet op wien maar reeds den dag na do eerste vraag van mr Thiol zgn de correspondenties er over begonnen 1 De rechtsgeleerde commissie echter Mr Bijvoet 0 nu zullen w y do schold nog krygenl Mr Thiel Ik moet zoggen dat B en W er wel den slag van hebben om de zaken op haar kop te zetten Vóór dat iemand over de zaak had gesproken heb ik een vriondschappoiyk schrgven gericht aan den wethouder dat was op 12 Juli 1905 Kn na zoa i k dus de oorzaak zgn van de vertraging f En de rechtsgeleerde commissie heelt Toor liut antwoord vier weken noodig vai Johann Hocli de Amerikaan cbe blauwbanrd heeft voor de laatste maul vergeefs beroep aangeteekend tegen het over hem uitgesproken doojjvonnis Hg z u vandaag wegens den moord op zgn tiende dood gebracht worden De hoeren Andriossen en Kra voetreis ora do wereld gaan i Zondag uit Amsterdam vertrok loopen ze naar Athene om daar sche spelen hg te wonen Vandaabun wereldreis voortzetten dik 8 doren zal P HOPPE Egelantiersgraoht HOFLEVIÜHA NCIER RUM OITROEN ARAC BURGUNDY Werkrifgbaar bIJ aUe grotêterê ODdfr Toortdureiidl Mntr lle nu Dr VAN IIAMII ROOS k HAKMKNI Zondagnamiddag was aekofe Wallemacqte tllezele Henegouwen bezig Bene hontmgt te verplaatsen ton einde eèn bunsingte vangen Zgne zusters Amalie en Mar e hielpen hom Bg de mgt lag een geladhn geweer om hot dier dood te schieten Door het Vallen van een stuk hout op het geweer ging het schot af Mdria Walle raacq kreeg de lading in het voorhoofd en viel dood neer Haar hoofd Was geheel stukgeschoten De ongelukkige Wi s gehuwd en moeder van drie kinderen Pü liCH Het groote aantal zenuwkwalen n zenDrboofdplln Af tot 4 voonf BBiid keit keii D vu kpoplsits htrMubsrvarta toe troUMra K itnoda Ite mlddBleii door dn mcdilobft v t WobAp aiif nw tid Kent u dan Lenwu tijd koM Een dame van deltigea huize mevronwLa Roch echtgenoote vanoenboo fgoplaatstambtenaar is door de rechtbank Ie Bochum Pruisen veroordeeld tot diie maiiiden gevangenisstraf ter zake van beleidiging inacht gevallen Do dame had er een gewoontev n gemaakt over bare kennissen allerhan het von Bog iinttaB lie miaaBieu aoor au mcdiaoDft vflMwobAp wifnwAud Kent u dan Lenwu tUd ko l MesrSoe d tElJ doorltst ebrulk nuiknDrui dsn Mnvondlateu wh iMiaMlUk Unn dahold mm phj ioloruobflontdekklD duii hs ft die u bondorda piwnamtiiMn tteuovar da cahaala MiA Idwd blijkt te tiju TQor da un nnQwliwtlan Ujda de BauShbatOwajauMwUn U nltMToïT den rtoor dan jewwfn OfOder van Qe ondheU Dr Btfmui Walnmun t riUliofaii an kaniir D da on dPT TindJDt opKPiiann In eena Elfjarige urakttjk IhKir waaBf lkiB iijijj ptr 1 a t waril en d Hurt Mtbihte ioffcn i or d bnltl ni n ElJ aukte tooveel npfang dat vui Mn door dan ultTlWUr fwokMm ir a OVER ZENUWLIdDEN en BEROERTE hara vborkoml an leneitng DlnUH kortfln t d rt ed de 81 drnk varn ie irn fa IHt bopkje hertX nltt ftllara vsr kat CHMri galt uwer thanipla an da dMrmada salfa de laster te verspreiden Toen zg nci nis vernam kreeg zy een zenuwtoival ll k TflFatasnbare verkl ilngnn oratL lu wanhopige m rWlen varkreg u nitwerklng maar ook vindt men daarin vatMualiMiBaliJk baiid lingen nitde tne IU hc Iiinücn t aandeze cen eawlliie gawljd lUn isoniMÜriiADhrl lal van getnifaehriftea yaa liooRgejiIaatnt e uttakundignQ onder welka f itNitra and Ir prt Ter uitvoering van eene beschikin de rechtbank te Almelo is Zaterdag door de politie aangehouden de Nederlander G G togen wien reclitsingang was verleend als verdacht van dofidslag in 1905 by Bocholt op Dnitscb grobdg geploegd Daar Q Nederiander is zaak hier te lande worden berecht De mnizonplsag ia in de bloembolienstreek dezen winter buitengewoon groot overal ziet men de gevolgen hierviin bloomboUonvelden en vooral in don broekpolder waar de schade i beestjes veroorzaakt belangrgk is Een niet alledaagsch geval hio omtront heeft J R ondervonden die in 600 Spirea Japonic had geborgen dezer dagen den pot openmaakte te sngdon bleek het dat van do nog 6 stuks ongeschonden waren overige 594 behalve de kroontjes mailen waren opgepeuzeld ld Bol kiliilokleP ri f to Rojjftiionl to J nraaer mad Dr praklliaaraad laneufeWaaa hat i tianipen swllaht de Cliatenian d R tii arBt i Dr d ataStaliU Sroiamana Aan Bll Dwi xcnH g lelia fr of minder iutBC d aB la f mui uiHd BCunwaahtUlicW i J ten waannc dekent akana Efjii liraalaaha baafdaiifl inlBrBlatfaebala haaTIpljn bleedaadrang roDk rikkfli iaKrl t xejaii hM ilanalaotlnM llahaaiatllka Baraat an aabahiaaHIka tMitand verder Blle tfttkfn die door b toerta getroffiB wstIml m MglUdtn ua da nrolcanda mB cooatB rIaaiMlaDaB vamBBt tat prsken iwBra taagval loata a Utia atlifhM Mr t f Ubï a nat aart urende a la pleaUalllka wakta vpriwakkijg w iMaagaiL oa M J Ua rMdB oMlar ganaaBkaaÜca behandellDg cewaett sIJq lutr door da bekend aMMaa wthovdlngSM i koodWBttrkuh wrijven elretrifleeren atoomloo of ceabBdea a8B ganaahig of kaUag luuuMr kwa t Karoadai lieb1 aa en ten alotta eI dJa vreva cev aUn v v Wwwrte MUutoB ivdM habbaa wbkbm veraohlinseleii bU iioh aaaheadea aaiBtll vaalM ffBrdaav4BB to M UtH baafH m daliallBliBld aikkerUaao n doakar wardoa voor da u m drakkaada M a aadsr Eal vMrii aN mWb V i aaru Mt o ai VBH krlabillap la aa lat alapaa van haadea aa veattn au tl drlt MtMwMm w MHiwlUdflVr ktf ook B Q Jaafa aielaiw Htdandi aan blealiaoM aa traehtalooahaM MiBn nModa istTi aaa laaai aaraoaan Ut veel mat het haafd werkna en geaaUllJka rMotie wlUaa vMifcoaM wmM Irüniid augofBdaii Biok bet bovan Tennolde werkje tju te aebBffas hetwelk p tiumga kaatalaaB bb tramt vor AiB tardaai door H 4 LV RAH A Cn HHIIgaweg II lïTS J orfF ApotkaUr Korte HootoUég L 1 Cireeht LOBRV PAKTOV OndeBrBnnt bil da awudbnu ri Op da tonntA hTRl nni oh midl fnAle Inntoonnf lllnit u de Itr WalMMMn Mk or da erti 4i J n w f d rilv Frti W lf iii i j 7a ADYEETENTIIlN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bureaa van i BHINkMiN ZOUN 603 toen de gewaarschuwd sloeg een glas zoodat het brachten N H C Men meldt uit Hilversom Vrgdag werd alhier op aanwgzing vaï een buurman onder vermoeden van brand stichting gearresteerd een dochter van B wiens woning aan den Hoogen Laarderwee Jl Donderdag is afgebrand In verband hier mede arriveerde Zaterdagmorgen alhier de institie uit Amsterdam Men geleidde de ver dachte naar hot tooneel van den brand n stelde een onderzoek in loco in Men kon evenwel mets verdachts ontdekken Hot onderzoek wordt nog voortgezet Een anatomische terechtwgzing Mgnbeer do Commies zegt de Directeur H Lhf fillende tekortkomingen dikwgls mgn oog gesloten maar nu moet Ik u toch eens onder handen nemen Het is schikten te weinig op de vingera ziet gy den man 2 laatste van een verivios tenccn breedte bestuur van een hoogen iing van do u d kwgls bg den neos laat nemen Als Ie insnbordinatie plegen moet ge hun uw tan den laten zien al stuit t u ook tegen de on den IT 7 = = g 8 niet het werk WPI eena bg den arm nemen ol ze polsen ol zo de voorschriften omtrent de briefkaarttormalieren en de voarnaaraste zaken goed in het hoofd hebben Ook moet gg by eenige drukte niot direct don kop veriiezen h n als go wat op den lover hebt dan bemdebnart t ge niet achter mgn rog den mond om kwart ver my te hebben dat maakt de zaak lok gevoeld K l beter Zeg my voor de vuist eg haar wonin ge P het hart hebt Neem alles goed m het ihoofd en zorg dat ge w zaakje spoedig onder de knie hebt Naar wg vernemen was die ambtenaar met eens erg op zgn teenen getrapt want hg had een broeden mg en de heele toespraak ging het eeue oor in en t andere uit Posterijen en Telegrapfclc vrouw ter nor die een laken zgn ken Eerst Ie Olym pizullen ze jaar ni Benoemd IG Febr tot brievengaarder te Puiflgk L de Krgger 1 Maart tot commies der postergen en telografl 4o klasse de adspirantcommies der postergen en telegrafie E ter Brugge en de surnumerairs dar posteryen en telegrafie J S van Gelder B S Mans C Bregman K N Korteweg W R van Goor J Jlandema B Opdien J H K de Lange J A Risseeuw J L van der Valk J A Oskam R van dor Veen J Poppons F C M Larapo M Smits J O C Men P C Sant J A Joppe W I Opstelten A J van Peseh J do Vries J Boukoma P Janzon H Strobos G B Knopaien M Buurke C J W Auer D 1 LoefI en C F L A Zandee lot klerk der postergen en telegrafie 2o klasse de tgdelgke klerk E W F Wennink by het Hoofdbostunr tot inspecteur dor postergen en telegraflo in algemeenen dienst de directeur bg den posten tolograaldienst J A van do Velde en de adjunct inspecteur der postergen en telegrafie J J Eeyseger tot inspecteur der telegrafie in algemeoncn dienst de adjunctinspecteur der telegrafie W A Poeschman tot adjunct inspecteur der postergen en telegrafie de hoofdcommies der postergen A W Kymmell tot referendaris de hoofdcommiezen W M van Bochove en P C Kerssen tot hooldcommies de commiezen L Sablerolle W A J Bocht F v in Hemert en C P J Keiser tot commies de adjonctoommiozen H J Claasen en Mr J F van Rogen tot adjunct commies de eerste klerken Jbr J E C van der Willige von Schmidt auf Altenstadt C M Voigt F A van Breen J D Trealing C Stüvol T J van der Doll en P A Enaerinck tot commies der telegrafie Ie klasse de commies by het Hoofdbeatour J C Poll voorheen commies der telegrafie 2e kl 16 Maart tot directeur van het telegraafkantoor te Venlo P Oorver thans in gelgke betrekking telVlissingentot directeur van het postkantoor te Goes de hoofdcommies der postergen J Boomama te s Hertogenboscb ing van aldaar 24jarige ogang lag in jebiod zal deze Bevorderd 1 Mei tot eerste klerk by het Hoofdbestuur de tweede klerken J Kondgs G Visser VV C Jansen J H C Oudraad en H J D van Wessum want in de Lisscr r deze een pot Toen hy om ze stuks térwgl do foor de Verplaatst 8 Febr de telefoniste O Kan van Meppol naar Zulphen 12 Febr de surnumerairs der postergen en telegrafie W J Jansen van bet telegraafkantoor naar het postkantoor te Leeuwarden en A Schilderraan van het telegraalkantoor naar het postkintoor te Rotterdam 14 Febr de klerk der postergen en telegrafie W D Maller van het hooldtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Kerkstraat te Amsterdam 16 Febr da sarnameraira der postergen en telegrafie M H Boomgaart en K Kooistr beiden naar Groningen postkantoor en Tj de Jong naar Leeuwarden telegraafkantoor allen van Rotterdam telegraalkantoor dé klerken der posteryen en telegrafie J F van Hout van Dordrecht telegraalkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor Z Dykwel van Amsterdam telegraafkantoor naar Dordrecht telegraalkantoor en J H Waterborg van Amsterdam telegraafkantoor naar Hteerlen de telefoniste M B Simons van Amiterdam naar Yaaiden i 1 Maart de com miezen der postergen en telegrafie 4e klasse H Gorter van Rotterdam telegraafkantoor naar Groningen postkantoor J P Brontsema van Eikema van Leeuwarden telegraafkantoor naar Zwolle postkantoor J A J Boonstra van Amsterdam tefegraafkantoor naar Leeuwarden postkantoor T Horensma van Rotterdam telegraafkantooor naar Deventer postkantoor T Doinker van Leiden telegraafkantoor naar Amsterdam postkantoor F B P Wys van Rotterdam telegraalkantoor naar Helper S W Weisfelt van Tilburg telegraafkantoor naar Leiden postkantoor A C L Algie van Zatphen telegraalkantoor naar Amsterdam l postkantoot W F C B Schmidt van Maastricht telegraafkantoor naar Rotterdam postkantoor en C de Haas van s Hertogenboscb telegraafkantoor naar Leeuwarden postkantoor de commiezen titulair der postergen en telegrafie F E J de Brngn P Verbagen en C Hotten allen van het hoofdtelegraafkantoor te Rotterdam respectievelgk naar hot bgpost en telegraafkantoor Ooodsche 8int ei Prins Hendrikkade en Burgemeester de Eoosstraat aldaar de klerken der postergen en telegrafie M E van Meekeren van bet bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade naar het bgposten telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam en P L F ScherpingB van Oss naar Bussum 16 Maart do klerken der posleryen en telegrafie M de Jong van Brnramen naar Amsterdam telegraalkantoor en H W Dalmeger van Amsterdam telegraalkantoor naar Brnmmen 1 April de commiezen der postergen 2e kla ssè J M Lietz van Apeldoorn naar Utrecht en E G j Rgstenbil van Hilversum naar Leiden de commiezen titulair der postoryen on telegrafie C Mudde van Rotterdam telegraafkantoor naar Tiel en J A Krgger van Rotterdam bypost en telegraafkantoor r Avenoe Concordia naar Nenzen de klerken dor postergen en telegrafie W Ree van het hoofdtelegraafkantoor naar het bjjpost en telegraafkantoor Avenue Concordia te Rotterdam en J J Koog van Nenzen naar Rotterdam telehraafkanioor Ingetrokken de verplaatsing van de klerken der postergen en telegrafie D E G Laan van het bgpost en telegraafkantoor Overtoom naar het bypoit en telegraafkantoor Kerkstraat en A van Gerven van het hoofdtelegraafkantoor naar het byposton telegraafkantoor Overtoom te Amsterdam Overleden 12 Febr de brievengaarder te Enter K C van Wyngaarden Stadsnieuws GOUDA 26 Februari 1906 Bg Kon bosinit van 24 dezer is met ingang van 1 Maart hg het Centraal Bureau voor de Statistiek benoemd tot adjunct commies mr dr L J Sparnaay te Gouda Bg de te Hazerswoude by Leiden gebonden aanbesteding van het zesjarig onderbond der Groote Droogmakoryen werd o a ingeschreven voor Oost en Westvaart perceel uo 5 Negen inscbrgvingen Laagste L Visser te Gouda voor f 6528 Donderdagavond werd in de zaal van den heer Leening te Schoonhoven een gecombineerde uitvoering gegeven door de zangvereemging Aurora en de gymnastiek schermvereemging Adolph Spiesz De verschillende zangnnmmers worden zeer goed ten gehoore gebracht terwgl de nummers gymnastiek zeer correct werden uitgevoerd vooral de gymnastische standen vonden voel byval Voor variatie werd nog opgevoerd hot tooneelstokje Do Schakers blgspel van J Mannonry dat aardig werd weergegeven en getuigde van ernstige studio Een gezellig bal besloot deze goedgeslaagdo uitvoering PAPACENO Zaterdagavond gaf de nog jeugdige tooneelclob de Gondsbloem hare tweede uitvoering in de zaal Konstrain Velen zullen zich nog do opvoering herinneren van Broeders Vrgmetselaars die zoo goed van stapel liep dat de Tooneelcinb de Goudsbloem door die enkele proeve haar vuurproef zich een goeden naam heeft weten te verwerven En thans heelt diezelfde clnb haren goeden naam uitstekend gehandhaafd Opgevoerd werd Popageno f en klacht in vier bedrgven Papageno is een bekende figuur in de Opera de Tooverfluit Wg hadden niet het genoegen Papageno als stak te kennen Een eerste kennismaking das waanchyaiyk voor velen van Gonda s kunstlievend publiek En we durven wel beweren een kennismaking die zeer aangenaam was aangenamer misschien dan tallooze andere kennismakingen in de conventioneele wereld waarbg men immers reeds van aangename kennismaking spreekt zonder iets aangenaams aan elkaar te vinden Doch keeren we weer naar de Goudsbloem en Papageno Voor belangstellenden hier een zeer korte inhoud van Papageno De eerzame Amsterdammer Jan Beltman rentenier leeft tengevolge van zgn hoogere aspiraties t Burgeineestersambt schynt hem niet geheel onbereikbaar toe met zyn schoonzoon eon architect op alles behalve vriendschappelgken voot torwgl zgn eerzucht zich tevens niet kan vereenigon met de kenze zgner tweede dochter wier oog gevallen is op een scheikundige Ondanks vaders ernstig verbod heeft briefwisseling plaats tosschen de twee geliefden en een dienstmeisje vervult de rol van postillon d ainonr Beltman wien de geheime briefwisseling ter oore komt geeft de dienstbode by haar heengaan nit den dienst een getnigschrift dat zoo slecht is dat zg de dienstbode zweert zich te znllen wreken Spoedig is ze in de gelegenheid hear wraak te koelen Boltman heeft ongelukkig voor hem indertgd gesoopeerd met t zelfde meisje dat zich als nieuwe dien stmaagd in zgn huis aanmeldt De weggezonden dienstmeid maakt als ze dit vernomen heeft hiervan gebruik om in vereoniging met haar opvolgster den heer Boltman in den val te lokken on hem er toe te brengen de twee naar het gemaskerd bal te vergezellen Voor t zoover ia worden do scheikundige en de architect gewaarschuwd die nu zg een geheim van den geachten schoonpapa kennen daarvan gebrnik maken De scheikundige weet zich als schoonzoon te doen aannemen de architect verzoent zich met zgn schoonvader en de nieuwe dienstbode weet zich een uitzet te bezorgen op kosten van Jan Boltman Sommige rollen haddon zooals in allo tooneelstnkken voorkomt weinig om t Igf Do hoofdrollen ezenwel waren nog al moeilgk toch werden die zeer goed gespeeld Papa I geno de hoofdpersoon speelde zeer natoorlyk en August Wortel was t type van een goeiligo doch nog wat groene recroot aan allen komt zeker een woord van dank toe We hebben weer eens harteiyk kunnen lachen Voor ameublement coiffures en decoraties zorgden respoctievalgk de heeren van de Pavoordt van Zotphén en van Staveren tSeisoen voor tooneelvoorstellingen is nu weor bgna atgeloopen De tooneelcinb do Goodsbloem heeft haar doel bggebracht Dat zg voortga op den ingeslagen weg met den gver dien zo getoond heeft dat do Goudsbloem blooie en dat t aantal kunstHovende leden en donateurs biyvo toe nnmnn I M I W nemen 1 Afloop veiling der Openbare Verkooptng van Onroerende Qoederen VEILING 26 FEBRUARI 1906 Ten overstaan van Notaris H GROENEN DAAL Perceel No 1 voor I 1530 k wed C van Velzen Perceel No 2 voor f 730 k E J van der Hegden Perceel No 3 en 4 niet gegund Perceel No 5 voor f 630 k A H Kolik Perceel N o 6 voor f 310 lk C Teekens BËÜis VAiKTËÖTTËmM VRIJDAG 26 JAN L K H K Staaiêteemtufin PoRTnoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RüSLASD Iwang Dombr Obligatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schnld Rccepis L 100 iv 24 Bypothetk Banketi Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen ran Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataaleoho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbf iefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank teAmsterdam 4 IQO SpoorvtgUmingn Italis ObKg Zuid Italiaansche Spw Mg A 3671 P rtmieU ninq n bbLOis Loten Stad Antwerpen 2V 103 tiupvaart Maattchappijtn Aand Holland Gnll Stv Mg 35 Ditersen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Costumes eiiHloiisen worden van af heden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGERUIMD VERSCHEIDENHEID Voor de eerste maal ia door een vrouw den overtocht van het Kanaal in luchtballon gedaan mevr Qoffith Brewer echtgenoote van een lid van den Aéro Clnb van Engeland is Woensdag om 2 nren s namiddags uit de gasfabriek van Pntney voorstad van Londen vertrokken Tegen den avond is zg neergedaald te Snmes een dorp van Pas de Calais op een veertigtal kilometers van Boulogne Veemarit te Rotterdam Maandag j6 Februari iqoó Vette osien en koeien goede aanvoer prgzen waren voor ute kwal 35 ade kwal 32 3tle kwal 17 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor ute kwal 3j 2de kw 28 3de kw 24 cent per half kilo H Vette varkens goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 27 ade kw 26 3de kw 22 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd undan wordt door Handel in vet Vee traag Vette kalveren duur Schapen prijshoudend en varkens veel lager in prijs handel stug 4DVERTENTIKN ECHTSCHEIDING Bg vonnis der Arrondisseroents Eechtbank te sGravenhage van den 21 November 1905 is het hnwelgk van LEONARDOS MAEINUS VAN WAASDIJK wonende te s 6ravenhage on Vrouwe BERENDINA BRINKENBEEÖ wonende te s Gravenhage door J5oA cA ding ontbonden verklaard met alle wetteiyke gevolgen daarvan Hetwelk certificeert De procureur van Eischereiae Mr J A SNEL Adv en Proc te s Gravenhage ECHTSCHEIDING Bg vonnis der Arrondissementa Rechtbank te s Gravenhago van den 28 November 1906 is het hnwelgk van HENDRIK HELENAHD CAMERLING wonende te aOravenhage en Vrouwe ADRIANA VAEOSSIEAu wonende te s Gravenbage door BehUchelding ontbonden verklaard met alle wetteiyke gevolgen dalarvan Hetwelk certiflceert De procureur van Eiacheresse Mr J A SNEL Adv en Proo te j s Gravenhage Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingeu onze te oUecerf geichUOerAe BorIretlen feiutHreHogaerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geill Pryacoorant met een aantal oagevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel B BOOAEBia Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QtJANT AMSTERDAM imu nruBt Knnsthandel Kleiweg by wien modellan la bezichtigen lyn